Makita BLM430Z manual

Vis en manual for Makita BLM430Z under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Gressklipper
  • Model/navn: BLM430Z
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Svensk, Russisk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 25
26
NORSK (originalinstruksjoner)
Oversiktsforklaring
1-1. Låsenøkkel
2-1. Batterikonverterer (BCV01)
2-2. Installeringshull
2-3. Bøyle
3-1. Batterideksel
3-2. Produkt monteringsadapter til
BCV01
4-1. Ledning
4-2. Spor
4-3. Øvre holdere
5-1. Batterikonverterer (BCV03)
6-1. Låsenøkkel
7-1. Justeringsspake for klippehøyde
8-1. Øvre håndtak
8-2. Nedre håndtak
8-3. Skruehull
8-4. Skruehull
9-1. Klemmutter
9-2. Nedre håndtak
9-3. Øvre håndtak
9-4. Skruehull
9-5. Skrue
10-1. Holdere
10-2. Ledning
11-1. Holdere
11-2. Ledning
12-1. Skrue
12-2. Klemmutter
12-3. Øvre håndtak
12-4. Nedre håndtak
16-1. Fronthåndtak
TEKNISKE DATA
Modell BLM430 / LM430D
Klippebredde 430 mm
Hastighet uten belastning 3 600 min
-1
under bruk 1 450 mm -1 490 mm x 460 mm x 950 mm -1 020 mm
Mål (L x B x H)
under oppbevaring 490 mm - 500 mm x 460 mm x 810 mm
Nettovekt 17,9 kg
Merkespenning DC 36 V
Standard batteri(er)
Advarsel: Bruk kun batteriet/batteriene som er beskrevet.
BL3626 / BL3622A
• Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel.
• Tekniske data og batteri kan variere fra land til land.
• Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003
END016-2
Symboler
Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette
utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du
begynner å bruke maskinen.
・ Vær særlig påpasselig og forsiktig.
・ Les bruksanvisningen.
・ Fare. Vær oppmerksom på at objekter
kan bli kastet ut.
・ Avstanden mellom maskinen og andre
personer enn operatøren må være
minst 15 m.
・ Plasser aldri hender og føtter nær
bladene under gressklipperen.
・ Fjern låsenøkkel før gressklipperen
inspiseres, justeres, rengjøres, mottar
service, forlates og oppbevares.
・ Bare for EU-land
Kast aldri elektroutstyr eller
batteripakker i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om
kasserte elektriske og elektroniske
produkter, 2006/66/EC om batterier og
akkumulatorer og kasserte batterier og
akkumulatorer og deres
implementasjon i henhold til nasjonal
lovgivning, må elektroutstyr og batterier
som ikke lenger skal brukes, samles
separat og returneres til et miljøvennlig
gjenvinningsanlegg.
ENG905-1
Støy
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til
EN60335:
Lydtrykknivå (LpA) : 80 dB (A)
Lydeffektnivå (LWA) : 93 dB (A)
Usikkerhet (K) : 3 dB (A)
Bruk hørselvern
ENG900-1
Vibrasjon
Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum)
bestemt i henhold til EN60335:
Genererte vibrasjoner (ah) : 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhet (K) : 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene
er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden
og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et
Cd
Ni-MH
Li-ion
Side: 26
27
annet.
• Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene
kan også brukes til en foreløpig vurdering av
eksponeringen.
ADVARSEL:
• De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av
elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte
vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet
brukes.
• Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som
beskytter operatøren, basert på en oppfatning av
risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av
alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet
slås av og når det går på tomgang, i tillegg til
oppstarten).
ENH217-1
Gjelder bare land i Europa
EF-samsvarserklæring
Som ansvarlig produsent erklærer Makita
Corporation at følgende Makita-maskin(er):
Maskinbetegnelse:
Trådløs Gressklipper
Modellnr./type: BLM430, LM430D
Tekniske data: Se tabellen "TEKNISKE DATA".
er av serieproduksjon og
Samsvarer med følgende europeiske direktiver:
2000/14/EF, 2006/42/EF
Og er produsert i samsvar med følgende standarder
eller standardiserte dokumenter:
EN60745, EN60335
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår
autoriserte representant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
Samsvarsvurderingen som er påkrevd i henhold til
direktiv 2000/14/EF ble utført i samsvar med vedlegg VI.
Rapportinstans:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Am Grauen Stein 29
51105 Köln Tyskland
Identifikasjonsnummer 0197
Målt lydeffektnivå: 93 dB (A)
Garanterert lydeffektnivå: 94 dB (A)
7.9.2011
000230
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
GEB091-5
VIKTIGE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarslene og
alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene
og instruksjonene, kan det føre til elektriske støt, brann
og/eller alvorlige helseskader.
Oppbevar alle advarsler og
instruksjoner for senere bruk.
1. Sett ikke nøkkelen i gressklipperen før den er
klar til bruk.
2. Dette verktøyet skal ikke brukes av personer
(inklusive barn) med reduserte fysiske evner,
sanseevner eller mentale evner, eller som
mangler erfaring og kunnskap, med mindre de
er under oppsyn eller har fått instruksjoner
som gjelder bruk av verktøyet av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet.
3. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
4. La aldri barn eller personer som ikke er kjent
med denne bruksanvisningen, bruke
maskinen. Lokale bestemmelser kan omfatte
aldersgrenser for bruk av utstyret.
5. Bruk aldri maskinen mens personer, spesielt
barn, eller kjæledyr er i nærheten.
6. Vær oppmerksom på at operatøren eller
brukeren er ansvarlig for ulykker eller skader
som berører andre personer eller deres
eiendom.
7. Bruk alltid solid fottøy og lange benklær når
maskinen brukes. Bruk ikke maskinen barbeint
eller med åpne sandaler. Unngå løse klær og
smykker eller som har hengende snorer eller
bånd. De kan sette seg fast i bevegelige deler.
8. Bruk maskinen kun i daglys eller med annen
god lyskilde.
9. Unngå å bruke maskinen på vått gress.
10. Bruk aldri gressklipperen i regn.
11. Bruk av batteridrevet verktøy
- Lad opp kun med laderen som er spesifisert
av produsenten. En lader som passer til én type
batteripakke, kan være brannfarlig når den brukes
med en annen batteripakke.
- Bruk elektriske verktøy kun med spesifikt
angitte batteripakker. Hvis det brukes et hvilket
som helst annet batteri, kan det utgjøre en fare for
helseskader og brann.
12. Hold alltid godt fast i håndtaket.
13. Pass på at du har godt fotfeste i skråninger.
14. Gå, løp aldri.
15. Ikke grip tak i skjæreblader eller skjærekanter
når du plukker opp eller holder i utstyret.
16. Fysisk form - Bruk ikke gressklipperen under
påvirkning av narkotika, alkohol eller noen
medikamenter.
Side: 27
28
17. HOLD VERNENE PÅ PLASS og sørg for at de
er i god stand.
18. Hold hender og føtter i god avstand fra de
roterende bladene. Advarsel - Bladene roterer
fritt etter at maskinen er slått av.
19. Fjern nøkkelen før utføring av service,
rengjøring eller fjerning av materiale fra
hageutstyret.
20. Bruk kun produsentens originale blader som
spesifisert i denne bruksanvisningen.
21. Før du begynner å bruke verktøyet, må du
kontrollere nøye at bladene ikke har sprekker
eller andre skader. Skift ut sprukne eller
ødelagte blader omgående.
22. Før klipping, sørg for at ingen andre personer
befinner seg på området. Stans gressklipperen
hvis noen kommer inn på området.
23. Før bruk av gressklipperen, fjern
fremmedlegemer fra arbeidsområdet, som for
eksempel steiner, ledninger, flasker, bein og
store pinner, for å hindre helseskade eller
skade på gressklipperen.
24. Stans arbeidet umiddelbart dersom du noterer
noe uvanlig. Slå av gressklipperen og ta
nøkkelen ut av utstyret. Undersøk så
gressklipperen.
25. Forsøk aldri å justere hjulhøyden mens
gressklipperen er i gang.
26. Slipp startbryteren og vent til bladene slutter å
rotere før du krysser oppkjørsler, stier, veier
og alle grusbelagte områder. I tillegg, ta ut
nøkkelen hvis du forlater den, skal plukke opp
noe eller fjerne noe som ligger i veien eller
som av en eller annen grunn avleder deg fra
det du holder på med.
27. Gjenstander som slår mot gressklipperen, kan
forårsake alvorlig helseskade. Plenen bør
alltid undersøkes nøye og alle objekter fjernes
før hver klipping.
28. Hvis gressklipperen slår mot et
fremmedlegeme, følg disse trinnene:
- Stans gressklipperen, slipp startbryteren og
vent til bladene stanser helt.
- Ta ut låsenøkkelen og batteriet.
- Undersøk gressklipperen nøye for skader.
- Erstatt bladet om det på noen måte skulle
være skadet. Reparer alle skader før ny
oppstart og fortsatt bruk av gressklipperen.
29. Undersøk ofte den bakre oppsamleren for
slitasje eller forringelse. For oppbevaring, sørg
for at den bakre oppsamleren alltid er tom. For
å ivareta sikkerheten skift ut en slitt oppsamler
med en ny fabrikkprodusert oppsamler.
30. Stans alltid motoren og ta ut nøkkelen når du
forlater utstyret, før du rengjør
gressklipperhuset og før du foretar
reparasjoner eller inspeksjoner.
31. Vær svært forsiktig når du rygger eller trekker
maskinen mot deg.
32. Stans bladet(bladene) hvis maskinen må
skråstilles for transportering, ved kryssing av
overflater som ikke er gress, og under
transportering av maskinene til og fra området
hvor den skal brukes.
33. Bruk aldri maskinen med defekt vern eller
beskyttelse eller uten sikkerhetsutstyr, for
eksempel deflektorer og/eller oppsamler, på
plass.
34. Start motoren forsiktig i henhold til
instruksjonene og med føttene på god avstand
fra bladet(bladene).
35. Ikke skråstill maskinen når motoren slås på,
unntatt når maskinen må skråstilles for
oppstart. I dette tilfellet, ikke skråstill den mer
enn absolutt nødvendig og løft bare den delen
som er unna brukeren.
36. Start ikke motoren mens du står foran
avløpsåpningen.
37. Plasser ikke hender og føtter nær eller under
roterende deler. Hold hele tiden avstand fra
avløpsåpningen.
38. Transporter ikke maskinen mens
gressklipperen er påslått.
39. Stans maskinen og fjern deaktiveringsutstyr.
Påse at alle bevegelige deler har stanset helt
- alltid når du forlater maskinen,
- før du fjerner ting som har satt seg fast eller
renser rennen,
- før kontroll, rengjøring eller arbeid på
maskinen,
- etter å ha slått borti et fremmedlegeme.
Inspiser maskinen for skade og reparer før ny
oppstart og bruk av maskinen;
40. Hvis maskinen begynner å vibrere uvanlig
mye (undersøk umiddelbart)
- inspiser for skader,
- skift ut eller reparer enhver skadet del,
- kontroller og stram enhver løs del.
41. Vær forsiktig under justering av maskinen slik
at fingrene ikke befinner seg mellom roterende
blader og faste deler av maskinen.
42. Klipp på tvers av skråninger, aldri oppover og
nedover. Vær svært forsiktig under endring av
retning i skråninger. Ikke klipp altfor bratte
skråninger.
43. Vask ikke med slange; unngå at det kommer
vann inn i motoren og elektriske koblinger.
44. Kontroller hyppig at bladets festebolt sitter
ordentlig fast.
45. Pass på at alle muttere, bolter og skruer sitter
fast for å sikre at utstyret er i god stand.
46. La alltid maskinen avkjøles før den settes til
oppbevaring.
47. Under service på bladene, vær oppmerksom
på at selv om strømkilden er avslått, kan
Side: 28
29
bladene fremdeles bevege seg.
48. Erstatt slitte og skadete deler for å trygge
sikkerheten. Bruk kun originale reservedeler
og tilbehør.
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
ADVARSEL:
Selv om du har brukt produktet mye og føler deg
fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du
følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er
utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av
verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i
denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige
helseskader.
ENC007-7
VIKTIGE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FOR BATTERIET
1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese
alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1)
batteriladeren, (2) batteriet og (3) det
produktet batteriet skal brukes i.
2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må
du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis
ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige
forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle
dem med store mengder rennende vann og
oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell
kan føre til varig blindhet.
5. Ikke kortslutt batteriet.
(1) Ikke berør batteripolene med ledende
materialer.
(2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som
andre metallgjenstander, som for
eksempel spiker, mynter osv.
(3) Ikke la batteriet komme i kontakt med
vann eller regn.
En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig
strømstøt, overoppheting, mulige forbrenninger
og til og med til at batteriet går i stykker.
6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder
hvor temperaturen kan komme opp i eller
overskride 50 ゚ C (122 ゚ F).
7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det
er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan
eksplodere hvis det begynner å brenne.
8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller
utsetter det for slag.
9. Ikke bruk batterier som er skadet.
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid
1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet.
Hold alltid opp å bruke maskinen når du
merker at det er lite strøm på batteriet. Sett
batteriet til lading.
2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny
lading.
Overopplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 ゚ C -
40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Hvis batteriet er
varmt, må det få avkjøle seg før lading.
4. Lad batteriet én gang hver sjette måned hvis
det ikke blir brukt i en lengre periode.
Side: 29
30
FUNKSJONSBESKRIVELSE
Sette inn eller ta ut batteri
FORSIKTIG:
• Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner
batteriet.
• Sørg for at du lukker batterilokket før bruk. Ellers
kan søle, skitt eller vann påføre skader på
produktet eller batteripatronen.
3 2
1
012296
Installering av batteriet;
1. Trekk låsespaken til batteridekselet mot deg og
åpne batteridekselet.
2. Sett inn batteriet i retningen som vist på figuren
inntil det høres et klikk.
Fig.1
3. Sett inn låsenøkkelen på stedet vist på figuren, så
langt den vil gå.
4. Lukk batteridekselet og trykk på det inntil det
låses sammen med låsespaken.
Fjerning av batteriet fra gressklipperen;
1. Trekk låsespaken til batteridekselet mot deg og
åpne batteridekselet.
2. Trekk ut låsenøkkelen.
3. Trekk det ut fra verktøyet mens du lar knappen
foran på batteriet gli.
4. Lukk batteridekselet.
Batterikonverterere (tilleggsutstyr)
ADVARSEL:
• Før innsetting eller fjerning av batterikonvertere
BCV01/BCV03, fjern låsenøkkelen.
BCV01 (tilleggsutstyr)
ADVARSEL:
• Ved bruk av BCV01, fest det aldri til noen
kroppsdel. Festing av BCV01 til noen kroppsdel
kan forårsake alvorlig helseskade.
Fig.2
La batterikonverteren BCV01 gli inn i installeringshullet
inntil den stopper.
Fig.3
Åpne batterdekselet på gressklipperen, la gli hele veien
og klikk produktet monteringsadapter til BCV01 inn i
batteriporten på gressklipperen.
Før ledningen til BCV01 gjennom sporet i batteridekselet
og lukk batteridekselet.
Fig.4
Fest ledningen til BCV01 i de øvre holderne på håndtaket.
MERK:
• Ved bruk av batterikonverterer BCV01
(tilleggsutstyr), huk strømledningen til den angitte
holderen på gressklipperen. Hvis dette ikke gjøres,
kan det resultere i at ledningen blir klippet av.
For fjerning av BCV01 fra gressklipperen, åpne
batteridekselet og trykk deretter på kroken på
batteri-monteringssiden til BCV01.
BCV03 (tilleggsutstyr)
Fig.5
Åpne batteridekselet og klikk BCV03 inn i batteriporten
til gressklipperen.
Lukk batteridekselet.
1
014473
For å fjerne BCV03, trykk på kroken til BCV03 og ta den
ut med begge hender.
Strømbryterens funksjon
ADVARSEL:
• Før batteriet settes inn i verktøyet, kontroller
alltid at bryterspaken fungerer korrekt og at
den går tilbake til sin opprinnelige posisjon når
den slippes. Bruk av et verktøy som har en bryter
som ikke fungerer korrekt, kan forårsake tap av
kontroll og alvorlig personskade.
1. Batterideksel låsespake
2. Batteri
3. Batterideksel
1. Batterikonverterer (BCV03)
Side: 30
31
MERK:
• Forsøk på å klippe for mye gress om gangen, kan
gjøre at motoren ikke starter på grunn av
overbelastning. I dette tilfellet, endre klippehøyden
til et høyere nivå og start igjen.
• Gressklipperen starter ikke uten av bryterknappen
trykkes på selv når bryterspaken er presset.
Denne gressklipperen er utstyrt med interlås-bryter og
håndtaksbryter. Hvis du noterer noe uvanlig med noen
av disse bryterne, stans bruken umiddelbart og la dem
bli inspisert av ditt nærmeste Makita autoriserte
service-senter.
Fig.6
1. Sett låsenøkkelen inn i interlås-bryteren.
1
2
012603
2. Trykk ned bryterknappen.
3. Trekk bryterspaken mot deg mens du trykker ned
bryterknappen.
4. Slipp bryterknappen så snart motoren begynner å
kjøre. Gressklipperen vil fortsette å kjøre til du
slipper bryterspaken.
5. Slipp bryterspaken for å stanse motoren.
6. Når den ikke er i bruk, ta ut låsenøkkelen.
Oppbevar låsenøkkelen på et trygt sted utenfor
barns rekkevidde.
Tilpasse klippehøyden
ADVARSEL:
• Plasser aldri hånd eller ben under
gressklipperenheten når du justerer klippehøyden.
• Sørg alltid for at spaken passer ordentlig inn i
fordypningen før bruk.
Klippehøyden kan justeres i området 20 mm - 75 mm.
1. Ta ut låsenøkkelen.
Fig.7
2. Trekk justeringsspaken for klippehøyden mot deg
selv og beveg den til din ønskede klippehøyde.
Sørg for at utspringet på justeringsspaken for
klippehøyde passer inn i fordypningen på
gressklipperen.
MERK:
• Klippehøydefigurene bør brukes kun som
veiledning, da tilstanden til plenen eller bakken kan
gjøre at plenhøyden er noe anderledes enn den
gitte høydefiguren.
• Gjør en prøveklipping på et mindre iøynefallende
sted for å oppnå den høyden du ønsker.
Batteribeskyttelsessystem
Litiumionbatterier er utstyrt med et beskyttelsessystem.
Dette systemet slår automatisk av strømmen til
verktøyet for å forlenge batteriets levetid.
Verktøyet stopper automatisk ved drift hvis det og/eller
batteriet utsettes for en av følgende tilstander:
• Overbelastning:
Verktøyet brukes på en måte som gjør at det
trekker uvanlig mye strøm.
I dette tilfellet, slipp verktøyets startbryter og
stopp arbeidet som forårsaket at verktøyet
ble overbelastet. Dra deretter i startbryteren
igjen for å starte på nytt.
Hvis verktøyet ikke starter, er batteriet
overbelastet. I dette tilfellet, la batteriet kjøle
seg ned før du drar i startbryteren igjen.
• Lav batterispenning:
Gjenværende batterikapasitet er for lav, og
verktøyet vil ikke fungere. I dette tilfellet, fjern
og lad batteriet opp igjen.
Indikator for gjenværende batterinivå
(kun for modellene med batteri BL3622A)
Batteriet BL3622A er utstyrt med en indikator for
gjenværende batterinivå.
1
2
011715
Trykk på knappen CHECK for vise det gjenværende
batterinivået. Indikatorlampene lyser i ca. tre sekunder.
1. Bryterknapp
2. Av/på-bryter
1. Indikatorlamper
2. CHECK-knapp
Side: 31
32
Indikatorlamper
Lyser OFF Blinker
E F
Gjenværende kapasitet
70 % til 100 %
45 % til 70 %
20 % til 45 %
0 % til 20 %
Lad batteriet.
Det kan være en feil
på batteriet.
011713
• Når bare den nederste indikatorlampen (ved siden
av ”E”) blinker, eller når ingen av indikatorlampene
lyser, er batterikapasiteten utgått slik at verktøyet
ikke fungerer. I dette tilfellet, lad batteriet eller skift
ut det tomme batteriet med et som er helt oppladet.
• Hvis to eller flere indikatorlamper fortsatt ikke lyser
når oppladningen er fullført, er batteriet gåent.
• Hvis de to indikatorlampene oppe og nede lyser
skiftevis, kan det være en feil på batteriet. Kontakt et
lokalt serviceverksted som er autorisert av Makita.
MERK:
• Den angitte kapasiteten kan være lavere enn det
faktiske nivået mens verktøyet brukes, eller like
etter at det har vært i bruk.
• Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske
kapasiteten alt etter bruksforholdene og den
omgivende temperaturen.
MONTERING
ADVARSEL:
• Sørg alltid for at låsenøkkelen og batteriet er
fjernet før det utføres noe arbeid på
gressklipperen. Hvis ikke låsenøkkelen og
batteriet fjernes, kan dette forårsake alvorlig
personskade ved tilfeldig oppstarting.
• Start aldri opp verktøyet før det er fullstendig
montert. Bruk av verktøyet i en delvis montert
tilstand, kan resultere i alvorlig personskade ved
tilfeldig oppstarting.
Montering av håndtaket
ADVARSEL:
• Ved montering av håndtak, plasser ledningene slik
at de ikke blir sittende fast i noe mellom
håndtakene.
1. Løsne klemskruene (to stk.)
1
2
3
012385
Utvid det nederste håndtaket til de to sidene, og utvidet i
den posisjonen, drei det bakover og monter den inn i
fordypningen i dekket.
2. Stram til klemkruene på begge sider for å feste
det nederste håndtaket.
Fig.8
Fig.9
3. Hev det øvre håndtaket og tilpass skruehullene i
det øvre håndtaket med de i det nederste
håndtaket, og fest deretter med de leverte
skruene og spennmutterene.
MERK:
• Når du gjør dette, hold godt fast i det øvre
håndtaket slik at det ikke sklir ut av hånden.
Fig.10
Fig.11
MERK:
• Monter det øvre håndtaket slik at retningen til det
øvre håndtaket og strømledningen er som vist på
figuren.
Fig.12
MERK:
• Det øvre håndtaket har to hull hver på begge sider.
Bruk av de forskjellige posisjonshullene for skruer
og spennmuttere, gjør at håndtaket kan
høydejusteres.
Demontere eller montere bladet
ADVARSEL:
• Ta alltid ut låsenøkkelen og batteriet når bladet
skal fjernes eller monteres. Hvis låsenøkkelen og
batteriet ikke fjernes, kan dette forårsake alvorlig
personskade.
1. Nedre håndtak
2. Fordypning på dekket
3. Klemskrue
Side: 32
33
• Bladet roterer i noen få sekunder etter at bryteren
er sluppet. Sørg for at bladet har stanset helt.
• Når du håndterer bladet, bruk alltid hansker.
2
1
3
012304
1. Legg gressklipperen over på siden slik at
justeringsspaken for klippehøyde er plassert på
den øverste siden.
2. For å låse bladet, sett inn en tilgjengelig
skrutrekker eller lignende, i et hull i gressklipperen.
3. Løsne bolten mot urviseren med en skrunøkkel.
1
2
3
4
5
012601
4. Fjern bolten, den ytre flensen, bladet og den
innvendige flensen i rekkefølge.
For å montere bladet, følg fremgangsmåten for
demontering av bladet i motsatt rekkefølge.
ADVARSEL:
• Monter forsiktig den innvendige flensen, bladet og
den ytre flensen, da disse vises fra øverst til
nederst.
• Stram til bolten med urviseren for å feste bladet.
• Plasser bladet slik at bladets side med en
roterende retningspil, vises utover.
• Sørg for at bladet er fastmontert.
• Fjern alltid skrutrekkeren eller lignende som er satt
inn i hullet for å låse bladet.
Monter gresskurven
Ta ut låsenøkkelen.
1
2
012302
1
2
3
012301
Hev det bakre vernet til gressklipperenheten og huk
gresskurven til fordypningen i gressklipperenheten.
1. Skrutrekker
2. Blad
3. Skrue
1. Indre flens
2. Pil
3. Ytre flens
4. Skrue
5. Blad
1. Bakre vern
2. Spor
1. Bakre vern
2. Spor
3. Gresskurv
Side: 33
34
BRUK
Klipping
ADVARSEL:
• Før klipping, rydd vekk pinner og steiner fra
klippeområdet. I tillegg, rensk vekk ugress fra
området på forhånd.
• Bruk alltid vernebriller med sidevern under bruk av
gressklipperen.
Hold gressklipperhåndtaket fast med begge hender
under klippingen.
De utvendige kantene til framhjulene på hovedenheten
tjener som veileder for klippebredden. Mens du bruker
de utvendige kantene til de to framhjulene som veileder,
klipp i striper med en halv til en tredels overlapping av
den forrige stripen slik at plenen blir jevnt klippet.
Kontroller regelmessig mengden i gresskurven og tøm
den før den blir full. Før hver regelmessige kontroll, sørg
for å stanse gressklipperen og ta ut låsenøkkelen og
batteriet.
MERK:
• Bruk av gressklipperen med gresskurven full,
hindrer jevn rotering av bladet og legger en ekstra
belastning på motoren, hvilket kan føre til at den
bryter sammen.
Klipping av plen med høyt gress
Fig.13
Forsøk ikke å klippe høyt gress i en og samme omgang.
Klipp istedet plenen trinnvis med en dag eller to imellom,
inntil plenen er jevn og kortklippet.
MERK:
• Klipping av høyt gress til kort i en og samme
omgang, kan føre til at gresset dør og/eller at det
blokkerer innsiden av hovedenheten.
Tømming av gresskurven
ADVARSEL:
• For å redusere faren for ulykker, kontroller
regelmessig gresskurven for skade eller redusert
styrke og skift ut om nødvendig.
1. Slipp bryterspaken.
2. Ta ut låsenøkkelen.
1
2
012307
3. Åpne det bakre vernet og ta ut gresskurven med
håndtaket.
4. Tøm gresskurven.
VEDLIKEHOLD OG
OPPBEVARING
ADVARSEL:
• Sørg alltid for at låsenøkkelen og batteriet er tatt ut
fra gressklipperen før oppbevaring eller forsøk på
inspeksjon eller vedlikehold.
• Bruk hansker når du utfører inspeksjon eller
vedlikehold.
FORSIKTIG:
• Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller
lignende. Det kan føre til misfarging, deformering
eller sprekkdannelse.
VEDLIKEHOLD
1. FJERN LÅSENØKKELEN. Oppbevar den på et
trygt sted utenfor barns rekkevidde.
2. Rengjør gressklipperen kun med en mild såpe og
en fuktig klut. Ikke spray eller hell vann over
gressklipperen under rengjøringen.
3. Snu gressklipperen over på siden og fjern klippet
gress som har samlet seg på undersiden av
gressklipperdekket.
4. Kontroller at alle muttere, bolter, knotter, skruer,
fester osv. er ordentlig festet.
5. Kontroller bevegelige deler for skade, brudd og
slitasje. Sørg for reparasjon av alle skadete eller
manglende deler.
6. Før gressklipperen oppbevares, ta ut batteriet.
7. Oppbevar gressklipperen innendørs på et kjølig,
tørt og låst sted. Oppbevar ikke gressklipperen og
laderen på steder hvor temperaturen kan nå eller
overskride 40 ゚ C (104 ゚ F).
1. Bakre vern
2. Gresskurv
Side: 34
35
Lagring
Fig.14
ADVARSEL:
• Når gressklipperen bæres eller oppbevares, hold
ikke i de sammenfoldede håndtakene, men i
gressklipperens fronthåndtak. Hvis den holdes
etter de sammenfoldede håndtakene, kan dette
forårsake alvorlig helseskade eller skade
gressklipperen.
Fig.15
Gressklipperen kan oppbevares i oppreist stilling.
1
2
3
4
5
012298
1. Løsne klemskruen, utvid det nedre håndtaket til
begge sider og beveg så ned håndtaket forover.
MERK:
• Når du gjør dette, hold godt fast i det nedre
håndtaket slik at det ikke faller ned på den andre
siden av verktøyet.
2. Løsne klemmemutteren og drei det øvre
håndtaket tilbake.
1
2
012602
3. Ta av gresskurven og sett gressklipperen i
oppreist stilling.
Fig.16
MERK:
• Når gressklipperen settes i oppreist stilling, hold
ikke i håndtaket, men bruk gressklipperens
fronthåndtak.
Fig.17
4. Oppbevar gresskurven mellom håndtaket og
gressklippermaskinen.
For å opprettholde produktets SIKKERHET og
PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og
justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre,
og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.
1. Klemskrue
2. Utvide
3. Beveg ned og forover
4. Klemmutter
5. Drei tilbake
1. Bakre vern
2. Gresskurv
Side: 35
36
FEILSØKING
Før du bestiller reparasjon, bør du inspisere utstyret selv.
Hvis du får problemer som ikke er beskrevet i
håndboken, må du ikke ta fra hverandre verktøyet. I
stedet bør du ta kontakt med et av Makitas autoriserte
servicesentre, som alltid bruker reservedeler fra Makita
til reparasjoner.
Feilstatus
Gressklipperen starter ikke.
Årsak
Det oppladbare batteriet er ikke montert.
Batteriproblem (for lav spenning)
Innstilt klippehøyde er for lav.
Batterieffekten faller.
Elektrisk eller elektronisk feil.
Tiltak
Installer batteriet.
Fjern fremmedlegemet.
Motoren stopper etter kort tid.
Det når ikke maksimal
omdreiningshastighet.
Klippeverktøyet roterer ikke:
Stans maskinen omgående!
Unormal vibrasjon:
Stans maskinen omgående!
Klippeverktøyet og motoren kan ikke stoppes:
Fjern batteriet omgående!
Bladet er ubalansert, altfor eller ujevnt slitt.
Motorsystemet fungerer ikke korrekt
Fremmedlegeme som for eksempel
en grein, sitter fast i nærheten av bladet.
Motorsystemet fungerer ikke korrekt.
Batteriet er ikke korrekt montert.
Batteriets oppladete nivå er lavt.
Lad batteriet. Hvis batteriet ikke kan
lades opp, må det skiftes ut.
Be nærmeste autoriserte
serviceverksted reparere utstyret.
Be nærmeste autoriserte
serviceverksted reparere utstyret.
Skift ut bladet.
Fjern batteriet og be ditt nærmeste,
autoriserte servicesenter om å
reparere utstyret.
Lad batteriet. Hvis batteriet ikke
kan lades opp, må det skiftes ut.
Installer det oppladbare batteriet
som beskrevet i denne håndboken.
Øk høyden.
Lad batteriet. Hvis batteriet ikke kan
lades opp, må det skiftes ut.
Låsenøkkelen er ikke satt i. Sett inn låsenøkkelen.
012350
VALGFRITT TILBEHØR
FORSIKTIG:
• Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller
verktøyet sammen med den Makita-maskinen som
er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet
tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader.
Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet
det er beregnet på.
Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du
trenger mer informasjon om dette tilbehøret.
• Blad
• Makita originalbatteri og lader
MERK:
• Enkelte elementer i listen kan være inkludert som
standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan
variere fra land til land.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita BLM430Z ennå.

Spør et spørsmål om Makita BLM430Z

Har du et spørsmål om Makita BLM430Z men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita BLM430Z. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BLM430Z Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.