Makita BJV180 manual

Vis en manual for Makita BJV180 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: BJV180
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 47
48
NORSK
Forklaring til generell oversikt
1 Rød del
2 Knapp
3 Batteri
4 Skiftehendel for sagefunksjon
5 AV-sperreknapp
6 Startbryter
7 Verktøysåpner
8 Bladklemme
9 Stikksagblad
10 Utstikkende deler
11 Fot
12 Sekskantnøkkel
13 Dekkeplate
14 Antiflisinnretning
15 Støvtrakt
16 Slange til støvsuger
17 Sagelinje
18 Bolt
19 Skrååpning
20 Graderinger
21 V-hakk
22 Girhus
23 Starthull
24 Ripevern
25 Vernfører
26 Gjenget knott
27 Sirkulær førerstift
28 Ledestang
29 Ledeskinneadapter
30 Ledeskinne
31 Skrue
32 Grensemarkering
33 Børsteholderhette
34 Skrutrekker
TEKNISKE DATA
• Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingspro-
grammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer
i tekniske data uten forvarsel.
• Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Bruksområde
Maskinen er beregnet til saging av materialer av tre, plast
og metall. Som et resultat av vårt utvidete tilbehør- og
bladprogram, kan maskinen brukes til mange formål og
er særdeles godt egnet til kurve- og sirkelskjæring.
Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medføl-
gende sikkerhetsreglene.
SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det
faktum at du kjenner produktet godt (etter mange
gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sik-
kerhetsreglene for bruken av stikksagen. Hvis du
bruker dette elektriske verktøyet på en farlig eller
ukorrekt måte, kan du få alvorlige helseskader.
1. Hold elektroverktøy i de isolerte håndtakene når
du utfører en operasjon der skjærende verktøy
kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller
ledningen til maskinen selv. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gjøre uisolerte
deler av maskinen strømførende og gi operatø-
ren elektrisk støt.
2. Fest og støtt arbeidsstykket med klemmer eller
på en annen praktisk måte, på et stabilt under-
lag. Hvis du holder arbeidsstykket med hånden
eller mot kroppen, vil det være ustabilt og du kan
komme til å miste kontrollen.
3. Du må alltid bruke vernebriller eller ansiktsvern.
Vanlige briller eller solbriller er IKKE vernebriller.
4. Unngå å sage over spikre. Sjekk arbeidsemnet
for eventuelle spikre og fjern disse før arbeidet
begynner.
5. Skjær ikke arbeidsstykker som er for store.
6. Sjekk at det er stor nok klaring rundt emnet før
sagingen begynner slik at ikke bladet kommer i
berøring med gulvet, arbeidsbenken, etc.
7. Hold godt fast i verktøyet.
8. Sørg for at bladet ikke kommer i berøring med
arbeidsstykket før verktøyet slås på.
9. Hold hendene unna bevegelige deler.
10. Forlat ikke verktøyet når det er igang. Verktøyet
må bare betjenes når det holdes med begge hen-
der.
11. Slå strømmen av og vent til sagbladet har stop-
pet helt før det fjernes fra arbeidsstykket.
12. Rør aldri bladet eller arbeidsstykket like etter en
skjæreoperasjon; de kan være meget varme og
forårsake brannskader.
13. Ikke bruk verktøyet uten belastning hvis det ikke
er nødvendig.
14. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som
kan være giftige. Treff tiltak for å hindre innån-
ding av støv og hudkontakt. Følg leverandørens
sikkerhetsanvisninger.
15. Bruk alltid riktig støvmaske/pustemaske for det
materialet og det bruksområdet du arbeider med.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
Modell BJV140 BJV180
Slaglengde 26 mm 26 mm
Maks. skjærekapasitet
Tre 135 mm 135 mm
Bløtt stål 10 mm 10 mm
Aluminium 20 mm 20 mm
Slag per minutt (min-1
) 0 – 2 600 0 – 2 600
Totallengde 255 mm 257 mm
Nettovekt 2,7 kg 2,8 kg
Klassifisert spenning DC 14,4 V DC 18 V
Side: 48
49
ADVARSEL:
MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhets-
reglene i denne brukerhåndboken kan resultere i
alvorlige helseskader.
VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER FOR
LADER OG BATTERI
1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese
alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) bat-
teriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet bat-
teriet skal brukes i.
2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du
omgående slutte å bruke verktøyet. Hvis ikke
kan resultatet bli overoppheting, mulige forbren-
ninger eller til og med en eksplosjon.
4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle
dem med store mengder rennende vann og opp-
søke lege med én gang. Denne typen uhell kan
føre til varig blindhet.
5. Ikke kortslutt batteriet.
(1) Ikke berør batteripolene med ledende materi-
aler.
(2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som
andre metallgjenstander, som for eksempel
spiker, mynter osv.
(3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann
eller regn.
En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig
strømstøt, overoppvarming, mulige forbrennin-
ger og til og med til at batteriet går i stykker.
6. Ikke lagre verktøyet og batteriet på steder hvor
temperaturen kan komme opp i eller overskride
50°C.
7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er
sterkt skadet eller helt utslitt.
Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å
brenne.
8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller
utsetter det for slag.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid
1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet.
Hold alltid opp å bruke verktøyet når du merker
at det er lite strøm på batteriet. Sett batteriet til
lading.
2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny
lading.
Overopplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad opp batteriet ved romtemperatur, dvs.
10°C – 40°C. Hvis batteriet er varmt, må det få
avkjøle seg før lading.
FUNKSJONSBESKRIVELSE
NB!
• Forviss deg alltid om at verktøyet er slått av og at batte-
riet er fjernet før du justerer verktøyet eller kontrollerer
dets funksjoner.
Installere eller fjerne batteriet (Fig. 1)
• Slå alltid av verktøyet før batteriet settes inn eller fjer-
nes.
• For å fjerne batteriet må du trekke det ut av verktøyet
mens du skyver knappen på forsiden av batteriet.
• Batteriet monteres ved å samstemme tungen på batte-
riet med sporet i huset og skyve det på plass. Skyv det
alltid helt inn til det klikker på plass. Hvis du kan se den
røde delen øverst på knappen, betyr det at det ikke er
satt inn skikkelig. Skyv det helt inn til den røde delen
ikke ses lenger. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet
falle ut og påføre deg eller eventuelle andre skader.
• Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet
ikke glir lett når det settes inn, betyr det at det ikke set-
tes inn på riktig måte.
Velge sagefunksjon (Fig. 2)
Denne maskinen kan betjenes med en sirkulerende eller en rettlinjet (opp og ned) sagefunksjon. Den sirkulerende
sagefunksjonen støter bladet fremover på sagslaget og øker sagehastigheten betydelig.
For å endre sagefunksjonen er det bare å vri sagefunksjonens skiftehendel til ønsket sagefunksjon. Se tabellen under
for valg av sagefunksjon.
Posisjon Sagefunksjon Anvendelse
0 Rettlinjet sagefunksjon
Til saging av bløtt stål, rustfritt stå og plast.
For rene skjæreflater i tre og finer.
I Liten sirkelfunksjon Til saging av bløtt stål, aluminium og hardt tre.
II Middels sirkelfunksjon
Til saging av tre og finer.
Til rask saging i aluminium og bløtt stål.
III Stor sirkelfunksjon Til rask saging i tre og finer.
Side: 49
50
Bryter (Fig. 3 og 4)
NB!
• Før støpslet settes i stikkontakten må det sjekkes at
bryteren fungerer som den skal og går tilbake til “OFF”
når den slippes.
• Når maskinen ikke skal brukes mer, må du trykke på
AV-sperreknappen fra A-siden for å låse startbryteren i
AV-stilling.
For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en feilta-
kelse, er maskinen utstyrt med en AV-sperreknapp.
For å starte maskinen må du trykke på AV-sperreknap-
pen fra B-siden og trykke på startbryteren.
Hvis du trykker hardere på startbryteren, økes turtallet på
maskinen. Slipp startbryteren for å stoppe maskinen.
Etter bruk må du alltid trykke inn AV-sperreknappen fra
A-siden.
Tenne lampene
NB!
• Se aldri direkte inn i lampen eller direkte på lyskilden.
Lampen tennes ved å trykke inn funksjonsbryteren og
slukkes ved å slippe den igjen.
MERKNAD:
• Bruk en tørr klut til å tørke skitt av lampelinsen med.
Pass på at ikke linsen ripes opp siden dette kan redu-
sere belysningseffekten.
SAMMENSETTING
NB!
• Forviss deg alltid om at verktøyet er slått av og at batte-
riet er fjernet før du utfører noe arbeid på verktøyet.
Montering eller demontering av sagblad
NB!
• Rens alltid ut spon eller fremmedlegemer som kan ha
satt seg fast på bladet og/eller bladholderen. Hvis dette
overses, kan det forårsake utilstrekkelig stramming av
bladet med alvorlige personskader til følge.
• Rør ikke bladet eller arbeidsemnet like etter bruk; de
kan være svært varme og forårsake forbrenninger.
• Stram sagbladet forsvarlig. Hvis dette ikke gjøres kan
resultat bli en alvorlig ulykke.
• Ved demontering av bladet må en passe på at ikke fin-
grene skjæres opp av bladspissen eller spissen på
arbeidsemnet.
For å montere bladet må du åpne verktøyholderen som
vist på figuren. (Fig. 5)
Hold den slik og sett sagbladet inn i bladklemmen så
langt at de to utspringene på bladet ikke kan ses. (Fig. 6)
Returner maskinåpneren til utgangsposisjonen. Etter at
sagbladet er montert, må en alltid sjekke at det sitter for-
svarlig fast ved å prøve å trekke det ut.
NB!
• Maskinåpneren må ikke åpnes for mye, det kan øde-
legge verktøyet.
For å fjerne bladet må du åpne verktøyholderen som vist
på figuren. (Fig. 7) Trekk sagbladet ut mot foten.
MERKNAD:
• Smør trinsen regelmessig.
Oppbevaring av sekskantnøkkelen (Fig. 8)
Når sekskantnøkkelen ikke er i bruk, må du oppbevare
den som vist på figuren for ikke å miste den.
Dekkeplate (Fig. 9)
Bruk dekkeplaten når du skal sage dekorasjonsfiner,
plast, etc. Den beskytter skjøre og tynne overflater mot
skader. Fest platen bak på maskinfoten.
Antiflisinnretning (Fig. 10)
Flisfrie snittflater kan oppnås ved å bruke antiflisinnret-
ningen. Innretningen monteres ved å skyve maskinfoten
hele veien frem og sette den inn fra på foten bakfra. Når
dekkeplaten brukes, monteres antiflisinnretningen fast på
dekkeplaten.
NB!
• Antiflisinnretningen kan ikke brukes under skråskjæ-
ring.
Støvutsuging
Det anbefales å bruke støvtrakten (ekstrautstyr) for
renere sageoperasjoner. (Fig. 11)
Monter støvtrakten på maskinen, sett kroken på trakten
inn i hullet i foten.
Støvtrakten kan monteres på enten venstre eller høyre
side av foten. (Fig. 12)
Kople deretter en Makita støvsuger til støvtrakten.
Følg omvendt installeringsprosedyre for å demontere
støvtrakten. (Fig. 13)
BRUK
NB!
• Maskinen må holdes vinkelrett på materialet ellers kan
bladet brekke og forårsake alvorlige personskader.
(Fig. 14)
Slå på maskinen uten at bladet berører arbeidsstykket,
og vent til bladet går med full hastighet. La deretter mas-
kinfoten hvile flatt på materialet og beveg maskinen for-
siktig fremover langs den opptegnede sagelinjen.
MERKNAD:
• Hvis verktøyet brukes kontinuerlig inntil batteriet er utla-
det, må du la verktøyet hvile i 15 minutter før du fortset-
ter med et nytt batteri.
Ved saging av kurver, må maskinen beveges meget lang-
somt.
Skråskjæring (Fig. 15)
NB!
• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batte-
riet tatt ut før du vinkler maskinfoten.
Når maskinfoten vippes opp kan du utføre skråskjæringer
i en hvilken som helst vinkel på mellom 0° og 45° (ven-
stre eller høyre).
Skru løs bolten på baksiden av foten med sekskantnøk-
kelen. Flytt foten slik at bolten er plassert midt undet
skrååpningen i foten. (Fig. 16)
Vipp foten til ønsket skråvinkel oppnås. V-hakket i
girhuset angir skråvinkelen i graderinger. Stram deretter
bolten forsvarlig slik at foten sitter fast. (Fig. 17)
Front planskjæring
Løsne skruen på baksiden av foten med sekskantnøkke-
len, og skyv foten helt tilbake. Stram bolten så foten sitter
forsvarlig fast. (Fig. 18)
Side: 50
51
Innstikkskjæring
Innstikkskjæring kan gjøres med en av to metoder, A
eller B.
A) Bore et starthull (FIg. 19):
For utskjæring uten at det sages inn fra en av sidene,
bores det først et starthull på 12 mm eller mer i dia-
meter. Sett bladet inn i dette hullet og start sagingen.
B) Plungerskjæring (FIg. 20):
Det er ikke nødvendig å bore et starthull eller sage
inn fra kanten hvis du nøye følger denne prosedyren.
1. Vipp maskinen opp på frontkanten av foten, og
med bladspissen like over materialeflaten.
2. Legg trykk på maskinen slik at frontkanten av foten
ikke flytter seg når du slår maskinen på og varsomt
og langsomt senker bakre ende av maskinen.
3. Idet bladet sager igjennom emnet, senkes maskin-
foten ned på emnet.
4. Fortsett sagingen på vanlig vis.
Finpussing av kanter (Fig. 21)
For å trimme kantene eller gjøre dimensjonelle justerin-
ger, lar du bladet gå langs snittkantene.
Metallskjæring
Bruk alltid en egnet kjølevæske (smøreolje) ved skjæring
av metall. Hvis dette ikke gjøres kan det forårsake stor
slitasje på bladet. Undersiden av emnet kan smøres med
fett istedet for å bruke kjølevæske.
Ripevernsett (ekstrautstyr)
NB!
• Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batte-
riet tatt ut før du monterer eller fjerner tilbehør.
1. Rettlinjet skjæring (Fig. 22 og 23)
Ved gjentatt saging av emner med bredde på
160 mm eller mindre, bør du bruke ripevernet som
sikrer raske, rene og rette snittflater. Vernet monte-
res ved å sette det inn i det rektangulære hullet på
siden av maskinfoten med vernføreren pekende ned.
Skyv ripevernet til ønsket skjærebredde og stram
bolten så det sitter fast.
2. Sirkelskjæring (Fig. 24 og 25)
Ved saging av sirkler eller buer på 170 mm eller min-
dre i radius, monteres ripevernet på følgende måte.
Sett ripevernet inn i det rektangulære hullet på siden
av maskinfoten med vernføreren pekende opp. Før
den sirkulære førerstiften gjennom ett av de to hul-
lene på vernføreren. Skru knotten med gjenger fast
på stiften så den sitter fast. Skyv ripevernet til ønsket
skjæreradius og stram bolten så det sitter fast. Skyv
maskinfoten hele veien frem.
MERKNAD:
• Bruk alltid blad Nr. B-17, B-18, B-26 eller B-27 ved
saging av sirkler eller buer.
Adaptersett til ledeskinne (tilbehør) (Fig. 26)
Ved skjæring av parallelle emner av samme bredde eller
ved rettlinjet skjæring, vil arbeidet utføres både raskere
pg rensligere ved bruk av ledeskinne og adaptersett til
ledeskinnen.
Ledeskinneadapteren monteres ved å sette ledestangen
inn i firkanthullet på foten så langt den kan komme.
Stram bolten forsvarlig med sekskantbolten. (Fig. 27)
Monter ledeskinnedapteren på ledeskinnen. Sett lede-
stangen inn i firkanthullet på ledeskinneadapteren. Still
foten på siden av ledeskinnen og stram bolten forsvarlig.
(Fig. 28)
NB!
• Bruk alltid blad Nr. B-8, B-13, B16, B-17 eller 58 når
ledeskinnen og ledeskinneadapteren brukes.
VEDLIKEHOLD
NB!
• Forviss deg alltid om at verktøyet er slått av og at batte-
riet er fjernet før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.
Skifte kullbørster (Fig. 29 og 30)
Fjern og kontroller kullbørstene med jevne mellomrom.
Skift dem når de begynner å bli slitt ned mot grensemar-
keringen. Hold kullbørstene rene, og la dem gli fritt i hol-
derne. Begge kullbørstene bør skiftes samtidig. Bruk kun
identiske kullbørster.
Bruk en skrutrekker til å fjerne hettene på børstehol-
derne. Ta ut de slitte kullbørstene, sett inn de nye og fest
hettene på børsteholderne.
For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITE-
LIGHET, må reparasjoner og annet vedlikeholdsarbeid
eller justeringer bare utføres av et Makita-godkjent servi-
ceverksted, og det må alltid benyttes Makita reservede-
ler.
TILBEHØR
NB!
• Dette tilbehøret eller utstyret anbefales til å brukes med
ditt Makita-verktøy som er spesifisert i denne bruksan-
visningen. Bruk av annet tilbehør eller utstyr kan med-
føre risiko for personskader. Tilbehør og utstyr må bare
bruk til de formål de er beregnet til.
Kontakt nærmeste Makita-serviceverksted dersom du
trenger videre opplysninger angående tilbehøret.
• Stikksagblad
• Sekskantnøkkel 4
• Ripevernsett (Styreskinnesett)
• Adaptersett til ledeskinne
• Sett til ledeskinne
• Antiflisinnretning
• Dekkeplate
• Støvtrakt
• Ulike typer originale batterier og ladere fra Makita
Side: 61
62
ENH102-6
Modelo; BJV140, BJV180
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
Declaramos sob inteira responsabilidade que este
produto obedece às seguintes normas de documentos
normalizados,
EN60745, EN55014
de acordo com as directivas 2004/108/CE e 98/37/CE do
Conselho.
Mode; BJV140, BJV180
EU-DEKLARATION OM KONFORMITET
Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med de følgende standarder i de
normsættende dokumenter,
EN60745, EN55014
i overensstemmelse med Rådets Direktiver 2004/108/EC
og 98/37/EC.
Modell; BJV140, BJV180
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna
produkt överensstämmer med följande standardiseringar
för standardiserade dokument,
EN60745, EN55014
i enlighet med EG-direktiven 2004/108/EC och 98/37/EC.
Modell; BJV140, BJV180
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i over-
ensstemmelse med følgende standard i de standardis-
erte dokumenter:
EN60745, EN55014,
i samsvar med Råds-direktivene, 2004/108/EC og
98/37/EC.
Malli; BJV140, BJV180
VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote
on seuraavien standardoitujen dokumenttien standardien
mukainen,
EN60745, EN55014
neuvoston direktiivien 2004/108/EC ja 98/37/EC mukai-
sesti.
Μντέλ; BJV140, BJV180
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
∆ηλώνυµε υπ την µναδική µας ευθύνη τι αυτ
τ πριν ρίσκεται σε Συµφωνία µε τα ακλυθα
πρτυπα τυππιηµένων εγγράφων,
EN60745, EN55014
σύµφωνα µε τις 6δηγίες τυ Συµυλίυ,
2004/108/ΚE και 98/37/ΚE.
Tomoyasu Kato CE 2006
Director Direktor
Direktør Johtaja
Direktör ∆ιευθυντής
Fabricante responsável: Ansvarlig produsent:
Ansvarlig fabrikant: Vastaava valmistaja:
Ansvarig tillverkare: Υπεύθυνς κατασκευαστής:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Representador Autorizado na Europa: Autorisert representant i Europa:
Autoriseret repræsentant i Europa: Valtuutettu edustaja Euroopassa:
Auktoriserad representant i Europa: Ε+υσιδτηµένς Αντιπρσωπς στην Ευρώπη:
MAKITA International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND
PORTUGUÊS
DANSK
SVENSKA
NORSK
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita BJV180 ennå.

Spør et spørsmål om Makita BJV180

Har du et spørsmål om Makita BJV180 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita BJV180. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BJV180 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.