BHR202RFJ manual
Makita BHR202RFJmanual

Manual for Makita BHR202RFJ på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 76 sider.

PDF 76 1.1mb

Vis en manual for Makita BHR202RFJ under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita BHR202RFJ men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita BHR202RFJ. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BHR202RFJ Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita BHR202RFJ

Side: 1
51 NORSK Forklaring til generell oversikt 1 Knapp 2 Batteri 3 Terminaldeksel 4 Batterilader 5 Ladelamper 6 Startbryter 7 Reverseringshendel 8 A-side 9 B-side 10 Medurs 11 Moturs 12 Rotasjon med slag 13 Låseknapp 14 Viser 15 Skiftehendel 16 Kun rotasjon 17 Kun slag 18 Kroneskaft 19 Borkronefett 20 Bit 21 Chuckdeksel 22 Dybdemåler 23 Klemskrue 24 Trekk til 25 Løsne 26 Sidehåndtak 27 Borpatron 28 Støvkopp 29 Fot 30 Batteri 31 Skrue 32 Batteri 33 Slitasjegrense 34 Børsteholderhette 35 Skrutrekker TEKNISKE DATA Modell BHR200 Kapasitet Betong .............................................................. 20 mm Stål .................................................................... 27 mm Tre ...................................................................... 13 mm Tomgangshastighet (min-1 ) ................................ 0 – 1 100 Slag pr. min ....................................................... 0 – 4 700 Totallengde ......................................................... 316 mm Nettovekt ...................................................................4 kg Klassifisert spenning .........................................D.C24 V • Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingspro- grammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i tekniske data uten forvarsel. • Merknad: Tekniske data kan variere fra land til land. Sikkerhetstips For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medføl- gende sikkerhetsreglene. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER FOR LADER OG BATTERI 1. TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN — den inne- holder viktige sikkerhetsregler og bruksveiled- ning for batteriladeren. 2. Les alle sikkerhetsregler og advarsler på (1) laderen, (2) batteriet og (3) produktet som batte- riet skal brukes til før før laderen tas i bruk. 3. NB! — Reduser faren for skader- bruk kun opp- ladbare batterier av Makita type. Andre typer bat- terier kan eksplodere og forårsake skader, både på personer og omgivelsene. 4. Utsett ikke laderen for regn eller snø. 5. Bruk av utstyr som ikke er anbefalt av eller sel- ges av produsenten av laderen kan medføre fare for brann, elektrisk støt eller personskader. 6. Rykk ikke i ledningen for å få støpslet ut av stikk- kontakten. 7. Sørg for at ledningen ligger slik at ingen tråkker på, snubler i den, eller at den på annen måte utsettes for belastninger. 8. Bruk ikke laderen hvis ledningen eller støpslet er skadet — skift ut omgående. 9. Har hurtigladeren falt i gulvet eller vært utsatt for skade, bør den repareres på et autorisert verk- sted. 10. Demonter ikke lader eller batteri på egen hånd. Overlat eventuelle reparasjoner til et autorisert verksted. Feil montering kan medføre fare for elektrisk støt eller brann. 11. Faren for elektrisk støt ved rengjøring og vedli- kehold reduseres ved å fjerne støpslet fra kon- takten. Det er ikke nok å skru av kontrollene. 12. Batteriladeren er ikke beregnet til bruk for min- dreårige barn eller personer som trenger opp- syn. 13. Se til at ikke mindreårige barn leker med batteri- laderen. EKSTRA SIKKERHETSREGLER FOR LADER OG BATTERI 1. Ikke lad batteriet ved temperaturer UNDER +10°C eller OVER +40°C. 2. Kan ikke brukes med opptransformator, aggre- gat eller likestrømskontakt. 3. Sørg for at ikke luftehullene tildekkes eller tettes igjen. 4. Dette kan medføre kortslutning av batteriet: (1) Terminalen må ikke komme i kontakt med strømførende materialer. (2) Unngå å oppbevare batteriet sammen med andre metallgjenstander som f.eks spikre, mynter, etc. (3) Batteriet må ikke utsettes for vann eller regn. Et batteri som kortsluttes kan forårsake stor elektrisk strømavgang og driftsstand. 5. Hverken maskin eller batteri må oppbevares på steder hvor temperaturen kan nå eller overskride 50°C. 6. Kast ikke batteriet på åpen ild, selv om det er ødelagt eller totalt utslitt. Batteriet kan eksplo- dere i flammene. 7. Batteriet må ikke falle på gulvet, ristes eller utsettes for slag. 8. Batteriet må ikke lades opp inni en beholder av noe slag. Opplading av batteriet må foregå på et sted hvor ventilasjonen er god.
Side: 2
52 EKSTRA SIKKERHETSREGLER FOR MASKINEN 1. Vær oppmerksom på at maskinen alltid vil være i startposisjon siden den ikke skal koples til strømnettet. 2. Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene når du arbeider på steder hvor det det kan forekomme skjulte ledninger. Kontakt med en strømførende ledning, vil også føre til at eventuelle metalldeler på verktøyet blir strømførende og forårsake at operatøren utsettes for elektrisk støt. 3. Bruk hørselvern når verktøyet brukes i lange perioder av gangen. Utstrakt eksponering for intens støy kan forårsake nedsatt hørsel. 4. Bruk hjelm (sikkerhetshjelm), vernebriller og/ eller ansiktsbeskyttelse. Det anbefales dessuten å bruke støvmaske og kraftige arbeidshansker. 5. Kontroller at boret sitter forsvarlig fast før bruk. 6. Under normal drift er verktøyet laget slik at det produserer vibrasjoner. Skruene kan lett løsne og forårsake maskinskader eller en alvorlig ulykke. Sjekk at skruene er forsvarlig strammet før drift. 7. Under kalde temperaturforhold eller når verk- tøyet ikke har vært i bruk på en lang stund, må verktøyet få varme opp i noen minutter ved å la det gå på tomgang. Dette vil få flyt i smurningen. Uten skikkelig oppvarming er det vanskelig å utføre slagboring. 8. Sørg alltid for godt fotfeste. 9. Påse at ingen befinner seg under når arbeidet foregår i høyden. 10. Hold godt fast i verktøyet med begge hender. 11. Hold hendene unna bevegende deler. 12. Forlat ikke verktøyet mens det går. Verktøyet må bare betjenes når det holdes for hånd. 13. Pek aldri med verktøyet mot personer i nærhe- ten. Boret kan sprette av og forårsake alvorlige skader. 14. Rør aldri boret eller deler i nærheten av boret like etter bruk; de kan være meget varme og for- årsake forbrennniger. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. BRUKSANVISNINGER Montering og demontering av batteriet (Fig. 1) • Maskinen må alltid slås av før batteriet settes i eller tas ut. • Batteriet fjernes ved å trekke det ut av verktøyet mens knappen på batteriet skyves. • Batteriet monteres ved å samstemme tungen på batte- riet med sporet i huset og skyve det på plass. Skyv det alltid helt inn til det klikker på plass. Hvis du kan se den røde delen øverst på knappen, betyr det at det ikke er satt inn skikkelig. Skyv det helt inn til den røde delen ikke ses lenger. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet falle ut og påføre deg eller eventuelle andre skader. • Batteriet må ikke settes i med makt. Hvis det ikke med letthet glir på plass er det fordi det settes i på feil måte. Lading (Fig. 2) 1. Kople batteriladeren til strømnettet. To ladelamper blinker grønt gjentatte ganger. 2. Sett batteriet inn i batteriladeren til det hviler på plass. Terminaldekslet på laderen åpnes ved innsetting av batte- riet og lukkes når batteriet trekkes ut. 3. Når batteriet settes inn, skifter ladelampen fra grønn til rød og ladingen starter. Ladelampen lyser under hele lade- prosessen. En rød lapelampe angir ladetilstand på 0 – 80% og to røde lamper en tilstand på 80 – 100%. 4. Når ladingen er ferdig, skifter de to ladelampene fra rødt til grønt. 5. Hvis batteriet blir stående i laderen etter at ladesyklusen er fullført, vil laderen gå over i “drypplading (vedlike- holdslading)” som varer i ca. 24 timer. 6. Etter ladingen koples laderen fra strømnettet. Kjølesystem • Denne laderen er utstyrt med en kjølevifte for varme batterier, slik at batteriet likevel kan lades opp. Viften vil høres under avkjøling og dette er tegn på at laderen virker som den skal. • En gul varsellampe vil blinke i følgende tilfeller. - Når det er problemer med kjøleviften. - Når batteriet er utilstrekkelig avkjølt fordi lader eller batteri er tilstoppet med støv. Batteriet kan lades opp selv om den gule varsellampen lyser, men ladetiden vil være lenger enn vanlig. Kontroller lyden som kommer fra kjøleviften, samt ventilene på laderen og batteriet da disse kan stoppes til av støv. • Kjølesystemet er i orden selv om det ikke høres noen lyd fra kjøleviften, såfremt den gule varsellampen ikke blinker. • Ventiler på lader og batteriet må alltid holdes rene. • Laderen må sendes inn til vedlikehold og reparasjon hvis den gule varsellampen blinker ofte. Batteritype Kapasitet (mAh) Antall celler Ladetid (DC24SA) Ladetid (DC24WA) BH2420 (Ni-MH) 2 000 20 Ca. 30 min. Ca. 55 min. BH2433 (Ni-MH) 3 300 20 Ca. 60 min. Ca. 90 min.
Side: 3
53 Kondisjoneringslading (gjelder kun DC24SA) Kondisjoneringslading kan forlenge batteriets levetid ved automatisk å lete etter batteriets optimale ladetilstand uan- sett forhold. Hvis batteriet brukes gjentatte ganger under følgende forhold, vil det slites raskere ned og den gule varsellampen vil blinke. 1. Opplading når batteriet er veldig varmt. 2. Opplading når batteriet er nedkjolt. 3. Opplading når batteriet er fullt oppladet. 4. Overutlading av batteriet (fortsatt bruk på tross av nedsatt effekt). 5. Opplading når kølesystemet er ødelast. Ladetiden for ovennevnte batterier vil være lenger enn normalt. Dryppladning (vedlikeholdsladning) (gjelder kun DC24SA) Hvis du lar batteriet stå i laderen for å forhindre utlading etter full opplading, vil laderen gå over i “dryppladningsmodus” (vedlikeholdsladning) og holde batteriet i oppladet stand. Noen tips for å vedlikeholde batteriets maksimale levetid 1. Lad batteriet opp før det blir helt utladet. Stans maskinen og lad opp batteriet så snart du merker at maskinseffekten begynner å synke. 2. Lad aldri opp et helt oppladet batteri. Overopplading vil redusere verktøyets levetid. 3. Lad batteriet opp under romtemperatur på 10°C – 40°C. Et varmt batteri bør avkjøles før det lades opp. 4. Nikkelmetallhydrid -batteriet må lades opp når det ikke skal brukes på mer enn 6 måneder. MERKNAD: • Batteriladeren er beregnet til opplading av Makita-batteri. Må ikke brukes til andre formål eller til lading av batterier fra andre produsenter. • Når du lader opp et batteri fra et verktøy som nettopp har vært i bruk, eller et batteri som ikke har vært i bruk på en lang stund, kan det være være umulig å lade det helt opp. Dette er normalt og ikke tegn på noe galt. Batteriet lar seg lade helt opp når det har vært ladet helt ut og opp igjen et par ganger. • Hvis du lader opp et batteri fra et verktøy som nettopp har vært i bruk, eller et batteri som har vært utsatt for direkte sol over lang tid, kan det skje at ladelampen blinker rødt. Hvis dette skjer, venter du en liten stund. Ladingen starter når batteriet er tilstrekkelig avkjølt av viften som er installert i laderen (gjelder kun DC24SA). Når batteritemperaturen er over ca. 70°C, vil to ladelamper blinke rødt, og når temperaturen er mellom 50 – 70°C, vil en lampe blinke rødt. • Hvis ladelampen blinker vekselsvis i rødt og grønt, er lading ikke mulig. Terminalene på batteriet eller laderen kan være tilstoppet av støv eller så er batteriet utgått eller skadet. • Følgende forhold er tegn på skade på laderen og/eller batteriet. Be din Makita-forhandler eller et godgjent service- verksted om å kontrollere delene. 1) Ladelampen blinker ikke (grønt) når batteriladeren koples til nettstrømmen. 2) Ladelampen lyser ikke eller blinker ikke (rødt) når batteriet settes inn i ladeporten. 3) Ladingen er ikke ferdig selv to timer etter at den røde lampen tentes når ladingen startet. Bryter (Fig. 3) NB! Før batteriet settes inn i maskinen, må det sjekkes at bry- teren virker som den skal og går tilbake til “OFF” når den slippes. Maskinen startes ved å trykke på startbryteren. Hastig- heten øker med trykket på bryteren. Slipp bryteren for å stoppe. Reverseringshendel (Fig. 4) NB! • Sjekk alltid rotasjonsretningen før maskinen startes. • Reverseringshendelen må bare brukes etter at maski- nen har stoppet helt. Hvis rotasjonsretningen endres før motoren har stoppet helt, kan det føre til skader på maskinen. • Når maskinen ikke er i bruk, må reverseringshendelen stilles tilbake til friposisjon. Denne maskinen er utstyrt med en reverseringshendel for å endre rotasjonsretningen. Trykk på reverserings- hendelen fra A-siden for medurs rotasjon, eller fra B- siden for moturs rotasjon. Når hendelen er i friposisjon, lar startbryteren seg ikke aktivere. Velge modus Rotasjon med slag (Fig. 5) Til boring i betong, mur, etc., trykker du inn låseknappen og vrir skiftehendelen slik at viseren peker mot H-sym- bolet. Bruk et wolframkarbidbit. Kun rotasjon (Fig. 6) Til boring i tre, metall eller plastmaterialer, trykker du inn låseknappen og vrir skiftehendelen slik at viseren peker mot M-symbolet. Bruk et spiralbor eller trebor. Kun slag (Fig. 7) Til meisling, avskalling eller nedrivning, trykker du inn låseknappen og vrir skiftehendelen slik at viseren peker mot X-symbolet. Bruk et bullpointbor, kaldmeisel, pikk- meisel, etc. OBS! • Skiftehendlen må ikke vris mens verktøyet går, det kan ødelegge verktøyet. • For å unngå rask slitasje på mekanismen for funksjons- endring, påse at skiftehendlen alltid plasseres nøyaktig i en av de tre modusposisjonene.
Side: 4
54 Montering eller demontering av borkronen Viktig: Maskinen må alltid være avslått og batteriet fjernet før montering eller demontering av bits. Rengjør borkroneskaftet og påfør borkronefett før borkro- nen monteres. (Fig. 8) Sett borkronen inn i maskinen. Vri borkronen og trykk den inn helt til den er fastkoplet. (Fig. 9) Fjern borkronen dersom den ikke kan trykkes inn. Dra borpatrondekselet ned et par ganger. Sett deretter bor- kronen inn på nytt. Vri borkronen og trykk den inn helt til den er fastkoplet. (Fig. 10) Etter montering, sørg alltid for å kontrollere at borkronen holdes forsvarlig på plass ved å forsøke å dra den ut. For å demontere borkronen, dra borpatrondekselet helt ned og dra borkronen ut. (Fig. 11) Dybdemåler (Fig. 12) Dybdemåleren er fordelaktig ved boring av hull med samme dybde. Løs opp klemskruen og juster dybdemå- leren til ønsket dybde. Skru klemskruen fast etter juste- ringen. MERKNAD: Dybdemåleren kan ikke benyttes i en posisjon der den støter mot girhuset/motorkassen. Støttehåndtak (hjelpehåndtak) (Fig. 13) NB! Bruk alltid støttehåndtaket for å sørge for sikker betjening ved boring i betong, mur etc. Støttehåndtaket kan svinges rundt til den ene eller den andre siden, for lettvint betjening av maskinen uansett hvilken posisjon maskinen befinner seg i. Løs opp støtte- håndtaket ved å vri det mot urviseren og sving det til ønsket posisjon. Skru håndtaket til ved å vri det med urvi- seren. Vinkel på borkronen (ved meislings-, avskallings- eller nedrivingsarbeide) Viktig: Maskinen må alltid være avslått og batteriet fjernet før montering eller demontering av bits. For å endre vinkelen på borkronen, trykk ned låseknap- pen og drei skiftehendelen slik at viseren peker mot O symbolet. Vri meiselen til ønsket vinkel. (Fig. 14) Trykk ned låseknappen og drei skiftehendelen slik at viseren peker mot X symbolet. (Fig. 15) Sørg deretter for å kontrollere at borkronen holdes for- svarlig på plass ved å forsøke å vri den forsiktig rundt. Bruk OBS: • Batteriet må alltid settes helt inn til det låser seg på plass. Hvis du kan se den røde delen øverst på knap- pen, er det ikke skikkelig låst. Sett batteriet inn slik at den røde delen ikke kan ses, ellers kan det falle ut av verkøyet og forårsake skader på operatøren eller even- tuelle andre. • Når verktøyet betjenes over hodehøyde er det viktig å påse at batteriet er skikkelig montert slik at det ikke kan falle ut. Hvis ikke kan det ved et uhell falle ut og forår- sake skader på operarøren eller evevtuelle andre. Slagboring (Hammerboring) (Fig. 16) Still skiftehendelen på H symbolet. Plasser borkronen i hullet, vri på startbryteren. Bruk ikke makt på maskinen. Et lett trykk gir best resultat. Hold maskinen i riktig posi- sjon og sørg for å hindre at den glipper bort fra hullet. Trykk ikke hardere når hullet tettes til med flak og parti- kler. Kjør istedenfor maskinen på tomgang og løft den deretter opp fra hullet. Ved på gjenta dette flere ganger vil hullet renskes opp. NB! Når borkronen begynner å trenge igjennom betong eller dersom borkronen støter mot armeringsjern, kan maski- nen reagere på en måte som medfører stor fare. For å unngå farlige situasjoner, sørg godt fotfeste og hold balansen når maskinen holdes fast med begge hender. Momentbegrenser Momentbegrenseren settes igang når et visst dreiemo- mentnivå nås. Motoren frigjøres fra utgangsakselen. Når dette skjer vil borkronen holde opp å dreie. NB! Slå av maskinen umiddelbart så snart momentbegrense- ren settes igang. Dette vil bidra til å forhindre at maski- nen slites ut før tiden. Meisling/Avskalling/Nedriving (Fig. 17) Still skiftehendelen på X symbolet. Hold maskinen fast med begge hender. Slå maskinen på og øv lett trykk på den slik at den ikke hopper ukontrollert rundt. Å trykke hardt på maskinen vil ikke øke effektiviteten. Boring (Fig. 18) Bruk borechucken som fås som ekstra tilbehør. Ved installering av denne, se “Montering eller demontering av borkronen” beskrevet på forrige side. Du kan bore opptil 13 mm diameter i metall og opptil 27 mm diameter i tre. Still skiftehendelen inn slik at viseren peker mot M-sym- bolet. Bruk en skjæreolje ved boring i metall. Unntaket er messing som må tørrbores. NB! • For stort trykk på maskinen vil ikke gjøre boringen ras- kere. Dette vil bare medføre skadet bits, redusert bore- kapasitet og forkorte boremaskinens brukstid. • “Rotasjon med hammerslag” må aldri brukes når borechuck-montasjen er montert på verktøyet. Borechuck-montasjen kan ødelegges. Blåsebulb (Fig. 19) Bruk blåsebulben til rengjøring av hullet. Støvkopp (Fig. 20) Bruk støvkoppen for å hindre at støv spruter omkring og på brukeren når arbeidet foregår over hodet. Fest støv- koppen til boret. Støvkoppen kan monteres på følgende borbitsstørrelser. Bitsdiameter (mm) Støvkopp 5 6 – 14,5 Støvkopp 9 12 – 16
Side: 5
55 Fot Demonter foten når batteri B2417 benyttes. Dette vil gjøre det lettere å holde verktøyet stødig. (Fig. 21) Monter foten når batteri B2430 benyttes. Dette vil gjøre det lettere å holde verktøyet stødig. (Fig. 22) SERVICE NB! Før det utføres arbeider på maskinen må du alltid for- visse seg om at maskinen er slått av og akkumulatoren er tatt ut. Skifte ut kullbørster (Fig. 23 og 24) Ta ut børstene og sjekk dem med jevne mellomrom. Skift ut når de er slitt ned til grensemerket. Hold børstene rene så de kan bevege seg fritt i børsteholderne. Begge kull- børstene må skiftes ut samtidig. Bruk bare identiske kull- børster. Bruk en skrutrekker til å fjerne børsteholderhettene. Ta ut de slitte børstene, sett inn nye og fest børsteholderhet- tene forsvarlig igjen. For å garantere at maskinen arbeider sikkert og pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstillinger utfø- res av et autorisert Makita-serviceverksted.
Side: 6
69 • Grooving chisel • Ciseau à rainure • Nutenmeißel • Scalpello a sgorbia • Sponningbeitel • Escoplo acanalado • Cinzel de ranhuras • Hulmejsel • Spårmejsel • Notmeisel • Koverrin • Σµιλή αυλακιάς W x L (mm) 8 x 170 12 x 170 • Dust cup • Recueille-poussières • Staubkappe • Parapolvere • Stofdop • Protector de polvo • Recipiente para o pó • Støvbeskyttelseskappe • Dammkåpa • Støvkopp • Pölykansi • Κύπα σκνης • Side grip • Poignée latérale • Seitengriff • Impugnatura laterale • Zijhandgreep • Empuñadura lateral • Punho lateral • Sidegreb • Sidohandtag • Støttehåndtak • SIvukahva • Πλάγια λα2ή • Plastic carrying case • Mallette de transport en plastique • Tragekoffer • Valigetta di plastica • Plastic draagkoffer • Maletín de plástico • Mala de transporte de plástico • Transportkuffert, kunststof • Bärväska av plast • Bæreveske i plast • Muovinen kantokotelo • Πλαστική θήκη µεταφράς • Bit grease (100 g) • Graisse rose (100 g) • Bohrerfett (100 g) • Grasso per punte (100 g) • Boorvet (100 g) • Grasa para broca (100 g) • Massa lubrificante para a broca (100 gr.) • Bor- og mejselfedt (100 g) • Verktygsolja (100 g) • Bitsfett (100g) • Terärasva (100 g) • Γράσσς αι&µής (100 γρ.) L W
Merke:
Makita
Produkt:
Driller
Model/navn:
BHR202RFJ
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk