BDF456RFJ manual
Makita BDF456RFJmanual

Manual for Makita BDF456RFJ på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 48 sider.

PDF 48 1.1mb

Vis en manual for Makita BDF456RFJ under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita BDF456RFJ men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita BDF456RFJ. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BDF456RFJ Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita BDF456RFJ

Side: 1
14 NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 1-1. Rød indikator 1-2. Knapp 1-3. Batteri 2-1. Stjernemerke 3-1. Startbryter 4-1. Lampe 5-1. Revershendel 6-1. Turtallsvelger 7-1. Justeringsring 7-2. Delestreker 7-3. Pil 8-1. Mansjett 9-1. Spor 9-2. Bøyle 9-3. Skrue 10-1. Bitsholder 10-2. Bits 12-1. Utskiftingsmerke 13-1. Bakdeksel 13-2. Skrue 14-1. Fordypning 14-2. Fjær 14-3. Arm 15-1. Kullbørstehette 16-1. Hull 16-2. Kullbørstehette TEKNISKE DATA Modell BDF446 BDF456 Stål 13 mm 13 mm Tre 38 mm 38 mm Treskrue 6 mm x 75 mm 10 mm x 89 mm Kapasitet Maskinskrue M6 M6 Høy (2) 0 - 1 500 0 - 1 500 Ubelastet turtall (min -1 ) Lav (1) 0 - 400 0 - 400 Total lengde 192 mm 192 mm Nettovekt 1,7 kg 1,5 kg (med batteri BL1815) 1,7 kg (med batteri BL1830) Merkespenning DC 14,4 V DC 18 V • Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. • Tekniske data og batteri kan variere fra land til land. • Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 ENE034-1 Riktig bruk Maskinen er beregnet til boring og skruing i tre, metall og plast. ENG905-1 Støy Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745: Lydtrykknivå (LpA) : 71 dB(A) Usikkerhet (K): 3 dB(A) Støynivået under arbeid kan overskride 80 dB (A). Bruk hørselvern ENG900-1 Vibrasjon Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745: Arbeidsmåte: boring i metall Genererte vibrasjoner (ah,D): 2,5 m/s2 eller mindre Usikkerhet (K): 1,5 m/s2 ENG901-1 • Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet. • Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen. ADVARSEL: • De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. • Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten). ENH101-14 Gjelder bare land i Europa EF-samsvarserklæring Som ansvarlig produsent erklærer Makita Corporation at følgende Makita-maskin(er): Maskinbetegnelse: Batteridrevet boreskrutrekker Modellnr./type: BDF446, BDF456 er serieprodusert og
Side: 2
15 samsvarer med følgende europeiske direktiver: 2006/42/EC og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: EN60745 Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår autoriserte representant i Europa, som er: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, England 28. 10. 2010 000230 Tomoyasu Kato Direktør Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN GEA010-1 Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader. Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk. GEB088-1 SIKKERHETADVARSLER FOR TRÅDLØS DRIVERDRILL 1. Bruk hjelpehåndtak, hvis det (de) følger med maskinen. Hvis maskinen kommer ut av kontroll, kan det resultere i helseskader. 2. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger under arbeidet. Hvis skjæreverktøyet får kontakt med strømførende ledninger, kan uisolerte metalldeler av maskinen bli strømførende og gi brukeren elektrisk støt. 3. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når festemidlet kan komme i kontakt med skjulte ledninger under arbeidet. Hvis festemidler får kontakt med strømførende ledninger, vil uisolerte metalldeler av maskinen bli strømførende og kunne gi brukeren elektrisk støt. 4. Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken. 5. Hold maskinen godt fast. 6. Hold hendene unna roterende deler. 7. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene. 8. Ikke berør bor eller arbeidsstykke umiddelbart etter bruk. Disse vil da være ekstremt varme, og du kan få brannsår. 9. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hudkontakt og innånding av støv. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. ADVARSEL: Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader. ENC007-7 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERIET 1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i. 2. Ikke ta fra hverandre batteriet. 3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon. 4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet. 5. Ikke kortslutt batteriet. (1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer. (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv. (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn. En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppheting, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker. 6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 ゚ C (122 ゚ F).
Side: 3
16 7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne. 8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag. 9. Ikke bruk batterier som er skadet. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid 1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. Hold alltid opp å bruke maskinen når du merker at det er lite strøm på batteriet. Sett batteriet til lading. 2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny lading. Overopplading forkorter batteriets levetid. 3. Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F). Hvis batteriet er varmt, må det få avkjøle seg før lading. 4. Lad batteriet én gang hver sjette måned hvis det ikke blir brukt i en lengre periode. FUNKSJONSBESKRIVELSE FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Sette inn eller ta ut batteri Fig.1 • Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet. • For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut. • Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Batteriet må alltid skyves helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på oversiden av knappen, er det ikke gått skikkelig i lås. Sett batteriet helt inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. • Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte. Beskyttelsessystem for batteri (batteri merket med stjerne) Fig.2 Batteriet som er merket med stjerne er utstyrt med et beskyttelsessystem, som automatisk bryter utgangsstrømmen for at batteriet skal vare lenge. Maskinen kan stoppe under bruk når maskinen og/eller batteriet er i følgende situasjon. Dette skyldes fordi beskyttelsessystemet er aktivert og betyr ikke at det er noe feil med maskinen. • Når maskinen er overbelastet: Slipp startbryteren og fjern årsaken til overbelastningen, og trykk så på startbryteren igjen for å starte maskinen på nytt. • Når batteriet blir varmt: Når du trykker inn startbryteren, starter ikke maskinen. Stopp maskinen og avkjøl eller skift batteri, etter at du har tatt det ut av maskinen. • Når det er lite strøm igjen på batteriet: Hvis bryterutløseren betjenes, vil motoren forbli avslått. Fjern batteripatronen fra verktøyet og lad den. Bryterfunksjon Fig.3 FORSIKTIG: • Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den slippes. For å starte maskinen må du ganske enkelt trykke på startbryteren. Hvis du trykker hardere på startbryteren, økes turtallet på maskinen. Slipp startbryteren for å stoppe maskinen. Tenne frontlampen Fig.4 FORSIKTIG: • Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden. Trykk på startbryteren for å tenne lampen. Lampen fortsetter å lyse så lenge startbryteren holdes inne. Lampen slukkes 10 - 15 sekunder etter at startbryteren er sluppet. MERK: • Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da dette kan redusere lysstyrken. Reverseringsfunksjon Fig.5 FORSIKTIG: • Før arbeidet begynner, må du alltid kontrollere rotasjonsretningen. • Bruk reversbryteren bare etter at verktøyet har stoppet helt. Hvis du endrer rotasjonsretningen før verktøyet har stoppet, kan det bli ødelagt. • Når du ikke skal bruke maskinen lenger, må du alltid sette reversbryteren i nøytral stilling. Dette verktøyet har en reversbryter som kan brukes til å endre rotasjonsretningen. Trykk inn reversbryteren fra "A"-siden for å velge rotasjon med klokken, eller fra "B"-siden for å velge rotasjon mot klokken.
Side: 4
17 Når reversbryteren er i nøytral stilling, kan ikke startbryteren trykkes inn. Turtallsendring Fig.6 FORSIKTIG: • Hastighetsvelgeren må alltid settes i helt riktig stilling. Hvis du bruker maskinen med hastighetsvelgeren innstilt på et punkt midt mellom posisjon "1" og "2", kan maskinen bli ødelagt. • Ikke bruk hastighetsvelgeren mens verktøyet er i bruk. Maskinen kan bli ødelagt. For å endre hastigheten må du først slå av maskinen og så skyve hastighetsvelgeren til posisjon "2" for høy hastighet eller posisjon "1" for lav hastighet. Forviss deg om at hastighetsvelgeren er stilt inn på riktig posisjon for du begynner å bruke maskinen. Bruk riktig hastighet for den aktuelle jobben. Justere tiltrekkingsmomentet Fig.7 Tiltrekkingsmomentet kan justeres i 17 trinn ved at justeringsringen dreies slik at delestrekene blir liggende på linje med pilen på maskinhuset. Dreiemomentet er minimalt når tallet 1 er på linje med pilen, og maksimalt når -symbolet er på linje med pilen. Clutchen vil slure på ulike dreiemomentnivåer når den er stilt inn på de ulike tallene fra 1 til 16. Clutchen er konstruert for ikke å slure på -markeringen. Før den faktiske arbeidsoperasjonen skal utføres, bør du skru inn en prøveskrue i materialet ditt, eller i et materiale av samme type, for å finne ut hvilket dreiemoment som kreves for en bestemt anvendelse. MONTERING FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen. Installere eller fjerne drillbits eller bor. Fig.8 Skru mansjetten mot klokken for å åpne kjevene på kjoksen. Sett bitset så langt inn i kjoksen som det vil gå. Vri mansjetten med klokken for å stramme kjoksen. For å fjerne bitset må du vri mansjetten mot klokken. Bøyle Fig.9 Kroken er praktisk for å henge opp verktøyet med for kortere tid. Den kan monteres på begge sider av verktøyet. For å montere kroken, må du sette den inn i sporet på en av sidene av verktøyhuset og feste den med en skrue. Ta den av igjen ved å løsne skruen. Å installere en bitsholder. (Valgfritt utstyr) Fig.10 Sett bitsholderen inn i fremspringet på foten av maskinen, enten på høyre eller venstre side og fest den med en skrue. Når du ikke bruker skrutrekkerbitset, må det holdes i bitsholderne. Bits som er 45 mm lang, kan holdes der. BRUK FORSIKTIG: • Batteriet må alltid settes helt inn, til det låses på plass. Hvis du kan se den røde delen på oversiden av knappen, er det ikke gått skikkelig i lås. Sett batteriet helt inn, så langt at den røde delen ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til å falle ut av verktøyet og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten. Hold maskinen godt med en hånd på håndtaket og den andre hånden nederst på batteripatronen for å holde kontroll på svinge-bevegelsene. Skrutrekkerfunksjon Fig.11 FORSIKTIG: • Bruk justeringsringen til å stille inn korrekt dreiemoment for den jobben du skal gjøre. Plasser spissen av skrutrekkerbitset i skruehodet og trykk ned på maskinen. Start verktøyet langsomt, og øk hastigheten gradvis. Slipp opp startbryteren når clutchen slår inn. FORSIKTIG: • Pass på at skrutrekkerbitset er satt rett ned i skruehodet, ellers kan skruen og/eller bitset bli skadet. MERK: • Når du bruker treskruer, bør du forhåndsbore for å gjøre det enklere å skru, og for å unngå sprekker i arbeidsstykket. Se diagrammet. Nominell diameter for treskrue (mm) Anbefalt størrelse på prøvehull (mm) 3,1 2,0 - 2,2 3,5 2,2 - 2,5 3,8 2,5 - 2,8 4,5 2,9 - 3,2 4,8 3,1 - 3,4 5,1 3,3 - 3,6 5,5 3,7 - 3,9 5,8 4,0 - 4,2 6,1 4,2 - 4,4 006421 Borfunksjon Vri først justeringsringen slik at pilen peker mot -markeringen. Fortsett deretter som følger.
Side: 5
18 Bore i tre Når du borer i tre, blir resultatene best med trebor som er utstyrt med en ledeskrue. Ledeskruen forenkler boringen ved at den trekker boret inn i arbeidsstykket. Bore i metall For at ikke boret skal gli når du begynner å bore, må du lage en fordypning med en dor og en hammer der hullet skal bores. Sett spissen av boret i fordypningen og begynn å bore. Bruk en skjærevæske når du borer i metall. Unntakene er jern og messing som skal bores tørt. FORSIKTIG: • Hvis du bruker for mye kraft på verktøyet, vil det ikke øke borehastigheten. Overdreven bruk av kraft vil tvert imot kunne bidra til å ødelegge spissen av boret, redusere verktøyeffekten og forkorte verktøyets levetid. • I gjennombruddsøyeblikket virker det en enorm kraft på verktøyet/boret. Hold verktøyet i et fast grep, og vær forsiktig når boret begynner å bryte gjennom arbeidsstykket. • Et bor som sitter fast kan fjernes hvis du setter reversbryteren til motsatt rotasjonsretning, så verktøyet kan bakke ut. Verktøyet kan imidlertid komme brått ut hvis du ikke holder det i et fast grep. • Små arbeidsstykker må alltid festes med en skrustikke eller en liknende festeanordning. • Hvis verktøyet brukes kontinuerlig inntil batteriet er utladet, må du la verktøyet hvile i 15 minutter før du fortsetter med et nytt batteri. VEDLIKEHOLD FORSIKTIG: • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold. • Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse. Skifte kullbørster Fig.12 Bytt dem når de er slitt ned til utskiftingsmerket. Hold kullbørstene rene og fri til å bevege seg i holderne. Begge kullbørstene må skiftes samtidig. Bruk bare identiske kullbørster. Bruk en skrutrekker til å fjerne de to skruene, og ta deretter av det bakre dekselet. Fig.13 Løft fjærarmen og bruk en flat skrutrekker med smalt skaft til å plassere den i sporet i huset. Fig.14 Bruk en tang til å fjerne hettene fra kullbørstene. Ta ut de slitte kullbørstene, sett inn nye og fest kullbørstehettene igjen i motsatt rekkefølge. Fig.15 Pass på at kullbørstehettene har kommet ordentlig inn i hullene i børsteholderne. Fig.16 Sett på plass det bakre dekselet og stram de to skruene godt. For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: • Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Bor • Skrutrekkerbits • bitsholder • Bøyle • Ulike typer ekte batterier og ladere fra Makita. • Automatisk oppfriskeradapter • Verktøykoffert av plast MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.
Merke:
Makita
Produkt:
Driller
Model/navn:
BDF456RFJ
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Engelsk, Svensk, Russisk, Norsk, Finsk, Latvisk, Litauen, Estisk