Makita 9404 manual

Vis en manual for Makita 9404 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Pussemaskin
  • Model/navn: 9404
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk, Rumensk

Innholdsfortegnelse

Side: 21
22
NORSK
Forklaring til generell oversikt
1 Spak
2 Maskinfot
3 Justeringsknott
4 Støvtrakt
5 Støvpose
6 Lukkeanordning
7 Låseknapp
8 Startbryter
9 Hastighetsskive
10 Ekstra slange på 28 mm i
innvendig diameter
11 Slange til støvsuger
12 Støvsuger
13 Stativ til båndsliper
14 Styrevern
15 Slipesko
16 Slitasjegrense
17 Børsteholderhette
18 Skrutrekker
TEKNISKE DATA
Modell Båndbredde Båndhastighet Total lengde Netto vekt
9902 ................... 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9903 ................... 76 mm x 533 mm 210 – 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 ................... 76 mm x 610 mm 210 – 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 ................... 100 mm x 610 mm 210 – 440 m/min. 334 mm 4,7 kg
• Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingspro-
grammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer
i tekniske data uten forvarsel.
• Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Strømforsyning
Verktøyet må kun koples til den spenning som er angitt
på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm.
Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske
Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten
jording.
SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det
faktum at du kjenner produktet godt (etter mange
gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sik-
kerhetsreglene for bruken av båndslipemaskinen.
Hvis du bruker dette elektriske verktøyet på en farlig
eller ukorrekt måte, kan du få alvorlige helseskader.
1. Hold elektroverktøy i de isolerte håndtakene når
du utfører en operasjon der skjærende verktøy
kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller
ledningen til maskinen selv. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gjøre uisolerte
deler av maskinen strømførende og gi operatø-
ren elektrisk støt.
2. Sørg for skikkelig ventilasjon av arbeidsområdet
når slipearbeider skal utføres.
3. Enkelte materialer inneholder giftige kjemikalier.
Utvis forsiktighet slik at ikke støv fra arbeidet
innhaleres eller kommer i kontakt med huden.
Følg materialeprodusentens sikkerhetsregler.
4. Bruk alltid korrekt støvmaske/gassmaske til
materialet som brukes og arbeidet som skal
gjøres.
5. Du må alltid bruke vernebriller eller ansiktsvern.
Vanlige briller eller solbriller er IKKE vernebriller.
6. Hold godt fast i maskinen med begge hender.
7. Se etter at beltet ikke kommer i kontakt med
arbeidsement før maskinen slås på.
8. Hold hendene unna roterende deler.
9. Forlat aldri maskinen når det er igang. Verktøyet
må bare betjenes når det holdes for hånd.
10. Dette maskinen er ikke vanntett, bruk derfor ikke
vann på arbeidsemnet.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
ADVARSEL:
MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhets-
reglene i denne brukerhåndboken kan resultere i
alvorlige helseskader.
BRUKSANVISNINGER
Montering og demontering av slipebånd
(Fig. 1)
Viktig:
Sørg alltid for at verktøyet er avslått og støplset tatt ut av
stikkontakten før montering og demontering av slipe-
bånd.
Dra håndspaken helt ut og monter båndet. Dytt båndspa-
ken tilbake til opprinnelig posisjon.
NB!
Pass på at retningen av pilen merket bak på båndet står i
samme retning som pilen på selve verktøyet når man set-
ter inn båndet. (Fig. 2)
Justering av båndet (Fig. 3)
Slå maskinen på og se til at båndet er skikkelig rettet inn.
Hvis kanten på båndet går ut forbi kanten eller er mer
enn 6 mm innenfor kanten på maskinfoten, må båndspo-
ringen reguleres med justeringsknotten.
Støvpose (Fig. 4 og 5)
Fest støvposen til støvåpningen. Støvåpningen er konisk.
Støvposen festes ved å skyve den skikkelig fast på
åpningen så den ikke faller av under bruk. Beste resultat
oppnås ved å tømme støvposen når den er omtrent halv-
full. Bank lett på posen slik at så mye støv som mulig
kommer ut.
Bryter (Fig. 6)
NB!
• Før man tilkopler maskinen, vær sikker på at bryteren
fungerer korrekt. Den skal bevege seg til “ON” og der-
etter til “OFF” når utløseren er frigjort. Vær sikker på at
bryteren er skrudd av før strømmen tilkoples.
• Maskinen må ikke være i berøring med arbeidsemnet
ved på- og avslåing. Sliperesultatet kan bli dårlig og
båndet kan ta skade.
Trykk inn bryteren for å starte verktøyet. For kontinuerlig
drift, trykk inn bryteren og deretter låseknappen. Man
stanser verktøyet ved å trykke inn bryteren igjen.
Side: 22
23
Hastighetsskive (Fig. 7)
For 9903, 9920 og 9404
Båndhastigheten kan justeres til et sted mellom 210 m
og 440 m per minutt ved å dreie hastighetsskiven til et
nummer fra 1 til 5. Höyere hastighet oppnås når skiven
dreies mot 5, og lavere hastighet oppnås når den dreies
mot 1. Velg riktig hastighet til arbeidsemnet som skal sli-
pes.
NB!
Hastighetsskiven kan bare dreies til 5 og tilbake til 1. Ski-
ven må ikke forseres forbi 5 eller 1, ellers kan det øde-
legge funksjonen for justering av hastighet.
Sliping (Fig. 8)
Hold verktøyet i håndtaket foran og styr det fra baksiden.
Hold båndet parallelt med overflaten som skal slipes, og
beveg verktøyet fram og tilbake.
Tilkopling til Makita støvsuger eller støvsamler
En renere arbeidsoperasjon oppnås ved å kople båndsli-
peren til en Makita støvsuger eller støvsamler.
Ved tilkopling til Makita støvsuger (Modell 406/431), kre-
ves den en esktra slange på 28 mm i innvendig diamter.
Se Fig. 9.
Ved tilkopling til Makita støvsamler (Modell 420/420S), er
den ekstra slangen ikke nødvendig. Båndsliperen kan
koples direkte til slangen på støvsamleren.
Stativ til båndsliper (ekstrautstyr) (Fig. 10)
Stativet til båndsliperen er praktisk ved sliping av små
arbeidsemner eller ved avskjegging.
Slipesko (ekstrautstyr) (Fig. 11)
Slipeskoen tillater jevnere sliping av arbeidsemnene.
SERVICE
NB!
Før servicearbeider ut føres på båndsliperen må det pas-
ses på at denne er slått av og at støpselet er trukket ut av
stikkontakten.
Skifte av kullbørster (Fig. 12 og 13)
Skift ut kullbørstene når de er slitt ned til grensemerket.
Begge de identiske børstene må skiftes ut samtidig.
For å garantere at maskinen arbeider sikkert og pålitelig
bør reparasjoner, servicearbeider eller innstillinger utfø-
res av et autorisert Makita-serviceverksted.
TILLEGGSUTSTYR
ADVARSEL:
Tilleggsutstyr eller tilbehør som anbefales for din Makita-
maskin er spesifisert i denne bruksanvisningen. Bruk av
annet tilleggsutstyr eller tilbehør enn dette kan øke risi-
koen for personskader. Tilleggsutstyr eller annet tilbehør
må bare brukes for de formål det er beregnet for.
Hvis du har behov for flere detaljer som gjelder dette
ekstrautstyret, spør ditt lokale Makita servicesenter om
hjelp.
• Slipebånd
Type AA: Til tre, jern og stål
Type CC: Til sten og plast
• Støvposen
• Slange på 28 mm i innvendig diameter
• Stativ til båndsliper
• Slipesko
Kornethet
AA
40
AA
60
AA
80
AA
100
AA
120
AA
150
AA
180
AA
240
Bruk Grov Medium Fin
Kornethet
CC
40
CC
60
CC
80
CC
100
CC
120
CC
150
CC
180
CC
240
Bruk Grov Medium Fin

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita 9404 ennå.

Spør et spørsmål om Makita 9404

Har du et spørsmål om Makita 9404 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita 9404. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med 9404 Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.