Makita 5903R manual

Vis en manual for Makita 5903R under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Makita
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: 5903R
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 45
NORSK Forklaring til generell oversikt
1 Sekskantnøkkel
2 Aksellås
3 Stramme
4 Løsne
5 Sagblad
6 Ytre flens
7 Indre flens
8 Ytre flens
9 Sekstantbolt
0 Sagblad
q Innstilling av fremspring
w Sekskantbolt
(til justering av spaltekniv)
e Skjæredybde
r Løsne
t Hendel
y Vingemutter
u For 45° vinkelskjæring
i For rettvinkelt skjæring
o Maskinfotplate
p 45° vinkelskjæring
a Rettvinklet skjæring
s Øvre leder
d Maskinfot
f Låseknapp
g Startbryter
h Støvsuger
j Slitasjemerke
k Borsteholderlokk
l Skrutrekker
TEKNISKE DATA
Modell 5603R 5705R 5903R
Bladdiameter ........................................................................ 165 mm 190 mm 235 mm
Maks. skjæredybde
Ved 90° ............................................................................. 54 mm 66 mm 85 mm
Ved 45° ............................................................................. 38 mm 46 mm 64 mm
Tomgangshastighet (min-1
) .................................................. 5 000 4 800 4 500
Totallengde ........................................................................... 330 mm 356 mm 400 mm
Nettovekt .............................................................................. 4,2 kg 5,2 kg 7,6 kg
• Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklings-
programmet, forbeholder vi oss retten til å foreta
endringer i tekniske data uten forvarsel.
• Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Strømforsyning
Maskinen må kun koples til den spenning som er
angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfas-
vekselstrøm. Den er dobbelt verneisolert i henhold til
de Europeiske Direktiver og kan derfor også koples til
stikkontakter uten jording.
For Modell 5705R, offentlige lavspennings distri-
bueringssystemer på mellom 220 V og 250 V
Bryteroperasjoner i elektriske apparater medfører
spenningsvariasjoner. Hvis dette apparatet brukes
under dårlige strømforhold, kan det ha negativ inn-
virkning på betjeningen av annet utstyr. Med en
nettimpedans som tilsvarer eller er lavere enn
0,36 Ohms, vil det sannsynligvis ikke oppstå slike
negative virkninger.
Stikkontakten som brukes til dette apparatet må være
beskyttet med en sikring eller beskyttende overbelast-
ningsbryter med langsom utløsermekanisme.
Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de
medfølgende sikkerhetsreglene.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER
1. Bruk hørselvern.
2. Hold vernene på plass og i god stand.
Det nedre vernet må ikke kiles ut eller bindes
fast for å åpne det. Kontroller at det nedre
vernet fungerer som det skal før hver
arbeidsoperasjon. Må ikke brukes med mindre
det nedre vernet lukker seg tett om sagbladet.
NB! Hvis sagen faller i gulvet, kan det nedre
vernet komme til å bøye seg slik at det ikke går
helt tilbake igjen.
3. Blad som er deformerte eller sprukne må ikke
brukes.
4. Blad av hurtigstål må ikke brukes.
5. Ladet må ikke stoppes ved å legge sidetrykk
på sagbladet.
6. Hold bladene rene og skarpe.
Skarpe blad reduserer lugging og tilbakeslag.
7. FARE: Hold hendene unna kutteområdet.
Hold hendene unna bladene. Rekk aldri hån-
den under arbeidsemnet mens bladet roterer.
Gjør aldri forsøk på å fjerne avkuttet materiale
mens bladet går.
NB! Bladet ruller selv etter at verktøyet er slått
av.
8. Store paneler må støttes opp. (Fig. A og B)
Store paneler må støttes opp som vist i Fig. A
for å redusere risikoen for at bladet kommer i
klemme og tilbateslag.
Når arbeidet krever at bladet hviler på arbeids-
emnet, må sagen hvile på den største delen og
den minste delen sages av.
For å unngå tilbakeslag må materialet støttes
opp i nærheten av der kuttet skal gjøres.
Fig. A
46
5603R-y2k (Nor) (’100. 10. 11)
Side: 46
Materialet må ikke støttes opp langt fra kuttstedet.
Fig. B
9. Bruk kløvvern.
Bruk alltid et vern eller rettkantet leder ved
kløvingsarbeid.
10. Forebygg tilbakeslag. (Fig. A og C)
Tilbakeslag (også kalt kickback) oppstår når
sagen plutselig stopper og drives bakover mot
den som betjener den. Slipp bryteren øyeblik-
kelig hvis bladet setter seg fast eller sagen
stopper. Hold bladene skarpe. Støtt store
materialer opp som vist i Fig. A. Bruk vern eller
rettkantet leder ved kløving. Øv ikke makt på
verktøyet. Vær våken og sørg for full kontroll
under arbeidet. Fjern ikke sagen fra arbeids-
emnet mens bladet stadig er i bevegelse.
Plasser ALDRI hendene eller fingrene bak
sagen. Hvis det skulle oppstå tilbakeslag kan
sagen lett komme til å sprette bakover over
hånden med alvorlige skader til følge.
Fig. C
11. Nedre vern. Hev det nedre vernet med det
opptrekkbare håndtaket.
12. Justeringer. Før kuttingen må det sjekkes at
dybde- og skråjusteringene er stramme.
13. Bruk kun korrekte blad ved montering. Det må
ikke benyttes blad av feil hullstørrelse. Bruk
aldri defekte eller feile blad, bladskiver eller
bolter.
14. Unngå å kutte over spikre. Kontroller for og
fjern eventuelle spikre før arbeldet påbegyn-
nes.
15. Når sagen betjenes må ledningen holdes unna
kutteområdet og plasseres slik at den ikke
kommer i veien for emnet under kuttingen.
Utfør arbeidet med skikkelig håndstøtte, mate-
rialestøtte og med ledningen vendende bort
fra arbeidsområdet.
ADVARSEL:
Det er viktig at arbeidsemnet er skikkelig støt-
tet opp og at sagen holdes godt fast for å
unngå å miste kontrollen over verktøyet med
alvorlige skader til følge. Fig. D viser et typisk
eksempel på hvordan sagen bør holdes.
Et typisk eksempel på korrekt håndstøtte,
materialestøtte og den vei ledningen bør
vende.
Fig. D
16. Plasser den bredeste delen av sagfoten på den
delen av arbeidsemnet som er skikkelig støttet
opp, ikke på den delen som vil falle av når
kuttet er gjort.
Eksemplet i Fig. E viser RIKTIG måte å sage
på, og Fig. F GAL måte. Hvis arbeidsemnet er
kort eller lite, må det settes fast.
GJØR IKKE FORSØK PÅ Å HOLDE KORTE
EMNER FOR HÅND! (Fig. F)
Fig. E
5603R-y2k (Nor) (’100. 10. 11)
47
Side: 47
Fig. F
17. Gjør aldri forsøk på å sage med sirkelsagen
oppned i en skruestikke. Dette er ekstremt
farlig og kan forårsake en alvorlig ulykkte.
(Fig. G)
Fig. G
18. Før sagen settes ned etter en arbeidsopera-
sjon, se etter at det nedre vernet (kan skyves
sammen) har lukket seg og bladet har stanset
helt.
19. Bruke produsentens data
• Se til at diameter, tykkelse og andre sagblad-
egenskaper passer til verktøyet.
• Se til at sagbladet passer til verktøyets spindel-
hastighet.
20. Bruk ikke noen som helst slipeskiver.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
BRUKSANVISNINGER
Demontering eller montering av sagblad.
Følgende blad kan brukes til dette verktøyet.
Modell Maks. diam. Min. diam. Bladtykkelse Hakk
5603R 165 mm 150 mm mindre enn 1.7 mm mer enn 1.9 mm
5705R 190 mm 170 mm mindre enn 1.7 mm mer enn 1.9 mm
5903R 235 mm 210 mm mindre enn 1.9 mm mer enn 2.1 mm
Spalteknivens tykkelse er 1,8 mm for modellene
5603R og 5705R, eller 2,0 mm for modellene 5903R.
NB!
• Det må ikke brukes sagblad som ikke etterkommer
kravene spesifisert i denne bruksanvisningen.
• Det må ikke brukes sagblad hvor skiven er tykkere
eller stellet mindre enn tykkelsen på spaltekniven.
Sagbladet fjernes ved trykke aksellåsen helt ned for å
hindre akselrotasjon, deretter brukes sekskantnøkke-
len til å løsne sekskantbolten. (Fig. 1)
Fjern ytre flens, hev sikkerhetsdekslet så mye som
mulig og fjern sagbladet. (Fig. 2)
Bladet monteres i omvendt rekkefølge av demonte-
ringsprosedyren. Monter indre flens, sagbladet, ytre
flens og sekskantnøkkelen, i denne rekkefølgen.
Trekk sekskantbolten forsvarlig til med aksellåsen
helt nedtrykket. (Fig. 1 og 3)
NB!
• Sørg for at bladtennene peker fremover i samme
retning som rotasjonsretningen (pilen på bladet skal
peke i samme retning som pilen på verktøyet).
• Aksellåsen må aldri trykkes ned mens sagen går.
• Bruk en Makita pipenøkkel til å montere og demon-
tere bladet med.
48
5603R-y2k (Nor) (’100. 10. 11)
Side: 48
Justering av spaltekniv. (Fig. 4)
Løsne sekskantbolten med pipenøkkelen når spalte-
kniven skal justeres, løft så sikkerhetsdekslet opp.
Beveg spaltekniven opp og ned over de to fremsprin-
gene når innstillingene gjøres, som vist i illustrasjo-
nen, for å oppnå korrekt klaring mellom spaltekniven
og sagbladet.
NB!
Sørg for å justere spaltekniven slik at:
Avstanden mellom spaltekniven og den taggete
eggen på sagbladet ikker er mer enn 5 mm.
Den taggete eggen ikke går lenger enn 5 mm utenfor
den nedre kanten av spaltekniven.
Justering av skjæredybden (Fig. 5)
Skru løs hendelen på dybdelederen og flytt foten opp
eller ned. Ved ønsket skjæredybde festes foten ved å
stramme hendelen.
NB!
• Bruk en grunn skjæredybde ved saging av tynne
materialer, så blir kuttet renere og sikrere å utføre.
• Når justeringen er ferdig, sørg for å trekke hendelen
forsvarlig til.
Justering til vinkelskjæring (Fig. 6)
• Skru løs vingemutrene foran og bak, og vipp verk-
tøyet til ønsket vinkel for vinkelskjæring (0 – 45°).
Trekk vingemutrene godt til igjen etter justeringen.
Sikting (5603R, 5705R) (Fig. 7)
For rettlinjede kutt passes det høyre hakket foran på
foten inn etter skjærelinjen på arbeidsemnet.
For 45° vinkelskjæring, passes det venstre hakket inn
etter skjærelinjen.
Øvre leder (5903R) (Fig. 8)
Pass siktelinjen inn etter enten 0° hakket for rettlinjet
skjæring eller 45° hakket for 45° vinkelskjæring.
Bryter (Fig. 9)
NB!
• Før verktøyet koples til strømnettet, kontroller at
bryteren fungerer som den skal og går tilbake til
‘‘OFF’’ når den slippes.
For å unngå at startbryteren trykkes inn ved et uhell,
er verktøyet utstyrt med en låseknapp. Start verktøyet
ved å trykke på låseknappen og så på startbryteren.
Slipp startbryteren for å stanse verktøyet.
Saging (Fig. 10)
Hold godt fast i verktøyet. Sett verktøysfoten ned på
arbeidsemnet uten at bladet berører emnet. Start
verktøyet og vent til bladet oppnår full hastighet. Nå er
det bare å bevege verktøyet fremover over materia-
letflaten, hold det helt flatt og beveg det jevnt frem-
over til sagingen er ferdig. Rene skjæreflater oppnås
ved å holde en rett skjærelinje og bevege verktøyet
jevnt fremover.
NB!
• Spaltekniven må alltid brukes unntatt ved innstikk i
midten av arbeidsemnet.
• Bladet må ikke stoppes med ensidig trykk på ski-
ven.
Styrelinjal (Fig. 11)
Den praktiske styrelinjalen hjelper deg med å lage
ekstra nøyaktige rettelinjede kutt. Det er bare å skyve
styrelinjalen tett opp langs siden på arbeidsemnet og
feste det med skruen foran på foten. Den er også
nyttig når det skal lages flere kutt med samme
bredde.
Skjøtemontasje (Fig. 12 og 13)
(for kopling til støvsuger)
Når det ønskes rene sagearbeider, kan en støvsuger
koples til verktøyet. Monter skjøtet til verktøyet med
skruen. Deretter koples en støvsugerslange til skjøtet.
SERVICE
OBS:
Før servicearbeider utføres på notfresen må det
passes på at denne er slått av og at støpselet er
trukket ut av stikkontakten.
Utskifting av kullbørster (Fig. 14 og 15)
Kullbørstene må skiftes ut når de er slitt ned til
slitasjegrensen. Begge børstene må skiftes ut samti-
dig og de må være av samme type.
For å garantere at maskinen arbeider sikkert og
pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstil-
linger utføres av et autorisert Makita-serviceverksted.
5603R-y2k (Nor) (’100. 10. 11)
49

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Makita 5903R ennå.

Spør et spørsmål om Makita 5903R

Har du et spørsmål om Makita 5903R men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita 5903R. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med 5903R Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.