5143R manual
Makita 5143Rmanual

Manual for Makita 5143R på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 64 sider.

PDF 64 1.1mb

Vis en manual for Makita 5143R under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Makita 5143R men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Makita 5143R. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med 5143R Makita så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Makita 5143R

Side: 1
NORSK Forklaring til generell oversikt 1 Sekskantnøkkel 2 Aksellås 3 Stramme 4 Løsne 5 Sagblad 6 Ytre flens 7 Indre flens 8 Ytre flens 9 Sekstantbolt 0 Sagblad q Innstilling av fremspring w Sekskantbolt (til justering av spaltekniv) e Skjæredybde r Løsne t Hendel y Vingemutter u For 45° vinkelskjæring i For rettvinkelt skjæring o Maskinfotplate p 45° vinkelskjæring a Rettvinklet skjæring s Øvre leder d Maskinfot f 60° vinkelskjæring g 45° vinkelskjæring h 30° vinkelskjæring j Rettvinklet skjæring k Blad l Maskinfot ; Øverste leder z Låseknapp x Startbryter c Støvsuger v Slitasjemerke b Borsteholderlokk n Skrutrekker TEKNISKE DATA Modell 5603R 5703R 5903R 5103R 5143R Bladdiameter ....................................................... 165 mm 190 mm 235 mm 270 mm 355 mm Maks. skjæredybde Ved 90° ............................................................ 54 mm 66 mm 85 mm 100 mm 130 mm Ved 45° ............................................................ 38 mm 46 mm 64 mm 73 mm 90 mm Tomgangshastighet (turtall) ................................ 5 000 4 800 4 500 3 800 2 700 Totallengde .......................................................... 330 mm 356 mm 400 mm 442 mm 607 mm Nettovekt ............................................................. 4,2 kg 5,2 kg 7,6 kg 9,4 kg 14,5 kg • Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklings- programmet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i tekniske data uten forvarsel. • Merk: Tekniske data kan variere fra land til land. Strømforsyning Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfas- vekselstrøm. Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten jording. Sikkerhetstips For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medfølgende sikkerhetsreglene. EKSTRA SIKKERHETSREGLER 1. Bruk hørselvern. 2. Hold vernene på plass og i god stand. Det nedre vernet må ikke kiles ut eller bindes fast for å åpne det. Kontroller at det nedre vernet fungerer som det skal før hver arbeidsoperasjon. Må ikke brukes med mindre det nedre vernet lukker seg tett om sagbladet. NB! Hvis sagen faller i gulvet, kan det nedre vernet komme til å bøye seg slik at det ikke går helt tilbake igjen. 3. Blad som er deformerte eller sprukne må ikke brukes. 4. Blad av hurtigstål må ikke brukes. 5. Ladet må ikke stoppes ved å legge sidetrykk på sagbladet. 6. Hold bladene rene og skarpe. Skarpe blad reduserer lugging og tilbakeslag. 7. FARE: Hold hendene unna kutteområdet. Hold hendene unna bladene. Rekk aldri hån- den under arbeidsemnet mens bladet roterer. Gjør aldri forsøk på å fjerne avkuttet materiale mens bladet går. NB! Bladet ruller selv etter at verktøyet er slått av. 8. Store paneler må støttes opp. Store paneler må støttes opp som vist i Fig. A for å redusere risikoen for at bladet kommer i klemme og tilbateslag. Når arbeidet krever at bladet hviler på arbeids- emnet, må sagen hvile på den største delen og den minste delen sages av. For å unngå tilbakeslag må materialet støttes opp i nærheten av der kuttet skal gjøres. Fig. A 44 5603R-5143R (Nor) (’99. 6. 14)
Side: 2
Materialet må ikke støttes opp langt fra kuttstedet. Fig. B 9. Bruk kløvvern. Bruk alltid et vern eller rettkantet leder ved kløvingsarbeid. 10. Forebygg tilbakeslag. Tilbakeslag (også kalt kickback) oppstår når sagen plutselig stopper og drives bakover mot den som betjener den. Slipp bryteren øyeblik- kelig hvis bladet setter seg fast eller sagen stopper. Hold bladene skarpe. Støtt store materialer opp som vist i Fig. A. Bruk vern eller rettkantet leder ved kløving. Øv ikke makt på verktøyet. Vær våken og sørg for full kontroll under arbeidet. Fjern ikke sagen fra arbeids- emnet mens bladet stadig er i bevegelse. Plasser ALDRI hendene eller fingrene bak sagen. Hvis det skulle oppstå tilbakeslag kan sagen lett komme til å sprette bakover over hånden med alvorlige skader til følge. Fig. C 11. Nedre vern. Hev det nedre vernet med det opptrekkbare håndtaket. 12. Justeringer. Før kuttingen må det sjekkes at dybde- og skråjusteringene er stramme. 13. Bruk kun korrekte blad ved montering. Det må ikke benyttes blad av feil hullstørrelse. Bruk aldri defekte eller feile blad, bladskiver eller bolter. 14. Unngå å kutte over spikre. Kontroller for og fjern eventuelle spikre før arbeldet påbegyn- nes. 15. Når sagen betjenes må ledningen holdes unna kutteområdet og plasseres slik at den ikke kommer i veien for emnet under kuttingen. Utfør arbeidet med skikkelig håndstøtte, mate- rialestøtte og med ledningen vendende bort fra arbeidsområdet. ADVARSEL: Det er viktig at arbeidsemnet er skikkelig støt- tet opp og at sagen holdes godt fast for å unngå å miste kontrollen over verktøyet med alvorlige skader til følge. Fig. D viser et typisk eksempel på hvordan sagen bør holdes. Et typisk eksempel på korrekt håndstøtte, materialestøtte og den vei ledningen bør vende. Fig. D 16. Plasser den bredeste delen av sagfoten på den delen av arbeidsemnet som er skikkelig støttet opp, ikke på den delen som vil falle av når kuttet er gjort. Eksemplet i Fig. E viser RIKTIG måte å sage på, og Fig. F GAL måte. Hvis arbeidsemnet er kort eller lite, må det settes fast. GJØR IKKE FORSØK PÅ Å HOLDE KORTE EMNER FOR HÅND! Fig. E 5603R-5143R (Nor) (’99. 6. 14) 45
Side: 3
Fig. F 17. Gjør aldri forsøk på å sage med sirkelsagen oppned i en skruestikke. Dette er ekstremt farlig og kan forårsake en alvorlig ulykkte. Fig. G 18. Før sagen settes ned etter en arbeidsopera- sjon, se etter at det nedre vernet (kan skyves sammen) har lukket seg og bladet har stanset helt. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. BRUKSANVISNINGER Demontering eller montering av sagblad. Følgende blad kan brukes til dette verktøyet. Modell Maks. diam. Min. diam. Bladtykkelse Hakk 5603R 165 mm 150 mm 1,6 mm eller mindre 1,9 mm eller mer 5703R 190 mm 170 mm 1,6 mm eller mindre 1,9 mm eller mer 5903R 235 mm 210 mm 1,7 mm eller mindre 2,1 mm eller mer 5103R 270 mm 260 mm 1,8 mm eller mindre 2,2 mm eller mer 5143R 355 mm 350 mm 2,3 mm eller mindre 2,7 mm eller mer Spalteknivens tykkelse er 1,8 mm for modellene 5603R og 5703R, eller 2,0 mm for modellene 5903R og 5103R, eller 2,5 mm for modell 5143R. NB! • Det må ikke brukes sagblad som ikke etterkommer kravene spesifisert i denne bruksanvisningen. • Det må ikke brukes sagblad hvor skiven er tykkere eller stellet mindre enn tykkelsen på spaltekniven. Sagbladet fjernes ved trykke aksellåsen helt ned for å hindre akselrotasjon, deretter brukes sekskantnøkke- len til å løsne sekskantbolten. (Fig. 1) Fjern ytre flens, hev sikkerhetsdekslet så mye som mulig og fjern sagbladet. (Fig. 2) Bladet monteres i omvendt rekkefølge av demonte- ringsprosedyren. Monter indre flens, sagbladet, ytre flens og sekskantnøkkelen, i denne rekkefølgen. Trekk sekskantbolten forsvarlig til med aksellåsen helt nedtrykket. (Fig. 1 og 3) NB! • Sørg for at bladtennene peker fremover i samme retning som rotasjonsretningen (pilen på bladet skal peke i samme retning som pilen på verktøyet). • Aksellåsen må aldri trykkes ned mens sagen går. • Bruk en Makita pipenøkkel til å montere og demon- tere bladet med. Justering av spaltekniv. (Fig. 4) Løsne sekskantbolten med pipenøkkelen når spalte- kniven skal justeres, løft så sikkerhetsdekslet opp. Beveg spaltekniven opp og ned over de to fremsprin- gene når innstillingene gjøres, som vist i illustrasjo- nen, for å oppnå korrekt klaring mellom spaltekniven og sagbladet. NB! Sørg for å justere spaltekniven slik at: Avstanden mellom spaltekniven og den taggete eggen på sagbladet ikker er mer enn 5 mm. Den taggete eggen ikke går lenger enn 5 mm utenfor den nedre kanten av spaltekniven. 46 5603R-5143R (Nor) (’99. 6. 14)
Side: 4
Justering av skjæredybden (Fig. 5) Skru løs hendelen på dybdelederen og flytt foten opp eller ned. Ved ønsket skjæredybde festes foten ved å stramme hendelen. NB! • Bruk en grunn skjæredybde ved saging av tynne materialer, så blir kuttet renere og sikrere å utføre. • Når justeringen er ferdig, sørg for å trekke hendelen forsvarlig til. Justering til vinkelskjæring (Fig. 6) • Skru løs vingemutrene foran og bak, og vipp verk- tøyet til ønsket vinkel for vinkelskjæring (0 – 45°). Trekk vingemutrene godt til igjen etter justeringen. (5603R, 5703R, 5903R, 5103R) • Skru løs vingemutrene foran og bak, og vipp verk- tøyet til ønsket vinkel for vinkelskjæring (0 – 60°). Trekk vingemutrene godt til igjen etter justeringen. (5143R) Sikting (5603R, 5703R) (Fig. 7) For rettlinjede kutt passes det høyre hakket foran på foten inn etter skjærelinjen på arbeidsemnet. For 45° vinkelskjæring, passes det venstre hakket inn etter skjærelinjen. Øvre leder (5903R, 5103R) (Fig. 8) Pass siktelinjen inn etter enten 0° hakket for rettlinjet skjæring eller 45° hakket for 45° vinkelskjæring. Øvre leder (5143R) (Fig. 9) Pass siktelinjen inn etter enten 0° hakket for rettlinjet skjæring, eller 30° hakket for 30° vinkelskjæring, 45° hakket for 45° vinkelskjæring eller 60° hakket for 60° vinkelskjæring. Bryter (Fig. 10) For å unngå at startbryteren trykkes inn ved et uhell, er verktøyet utstyrt med en låseknapp. Start verktøyet ved å trykke på låseknappen og så på startbryteren. Slipp startbryteren for å stanse verktøyet. NB! • Før verktøyet koples til strømnettet, kontroller at bryteren fungerer som den skal og går tilbake til ‘‘OFF’’ når den slippes. Saging (Fig. 11) Hold godt fast i verktøyet. Sett verktøysfoten ned på arbeidsemnet uten at bladet berører emnet. Start verktøyet og vent til bladet oppnår full hastighet. Nå er det bare å bevege verktøyet fremover over materia- letflaten, hold det helt flatt og beveg det jevnt frem- over til sagingen er ferdig. Rene skjæreflater oppnås ved å holde en rett skjærelinje og bevege verktøyet jevnt fremover. NB! • Spaltekniven må alltid brukes med unntak av når det skjæres i midten av arbeidsemnet. • Bladet må ikke stoppes med ensidig trykk på ski- ven. Styrelinjal (Fig. 12 og 13) Den praktiske styrelinjalen hjelper deg med å lage ekstra nøyaktige rettelinjede kutt. Det er bare å skyve styrelinjalen tett opp langs siden på arbeidsemnet og feste det med skruen foran på foten. Den er også nyttig når det skal lages flere kutt med samme bredde. Skjøtemontasje (Fig. 14, 15 og 16) (for kopling til støvsuger) Når det ønskes rene sagearbeider, kan en støvsuger koples til verktøyet. Monter skjøtet til verktøyet med skruen. Deretter koples en støvsugerslange til skjøtet. SERVICE OBS: Før servicearbeider utføres på notfresen må det passes på at denne er slått av og at støpselet er trukket ut av stikkontakten. For å garantere at maskinen arbeider sikkert og pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstil- linger utføres av et autorisert Makita-serviceverksted. GARANTI Vi gir garanti på MAKITA’s maskiner i henhold til lovfestede forskrifter i det enkelte land. Skader og feilaktigheter som kan henføres til normal slitasje, overbelastning eller feil bruk omfattes ikke av denne garanti. Ved reklamasjon skal komplett maskin, ikke demontert, sammen med vedlagte, samt kvittering eller innkjøpsbevis, sendes inn til din forhandler eller til et autorisert Makita-verksted. 5603R-5143R (Nor) (’99. 6. 11) 47
Merke:
Makita
Produkt:
Sager
Model/navn:
5143R
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk