Lexmark C950de manual

Vis en manual for Lexmark C950de under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Lexmark
  • Produkt: Printer
  • Model/navn: C950de
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 0
C950 Series
Brukerhåndbok
Mai 2013 www.lexmark.com
Maskintype(r):
5058
Modell(er):
030
Side: 1
Innhold
Sikkerhetsinformasjon.................................................................................6
Bli kjent med skriveren................................................................................8
Takk for at du valgte denne skriveren!......................................................................................................8
Finne informasjon om skriveren................................................................................................................8
Velge plassering for skriveren...................................................................................................................9
Skriverkonfigurasjoner............................................................................................................................11
Bruke skriverens kontrollpanel................................................................................................................14
Forstå startsiden........................................................................................15
Forstå startsiden......................................................................................................................................15
Bruke knappene på berøringsskjermen..................................................................................................16
Konfigurere og bruke programmer på startbildet.......................................18
Slik får du tilgang til Embedded Web Server (EWS):...............................................................................18
Vise eller skjule ikoner i startbildet.........................................................................................................18
Aktivere startbildeprogrammene............................................................................................................19
Bruke Bakgrunn og hvileskjerm ........................................................................................................................19
Konfigurere Skjemaer og favoritter ..................................................................................................................19
Lære mer om Miljøinnstillinger ........................................................................................................................20
Lære mer om Utstilling .....................................................................................................................................20
Konfigurere det eksterne kontrollpanelet ........................................................................................................20
Eksportere og importere en konfigurasjon.............................................................................................21
Tilleggskonfigurasjon av skriveren..............................................................22
Slå på skriveren.......................................................................................................................................22
Installere internt tilleggsutstyr................................................................................................................23
Installere tilleggsmaskinvare...................................................................................................................37
Koble til kabler.........................................................................................................................................40
Kontrollere skriveroppsettet...................................................................................................................41
Slik stiller du inn skriverprogramvare......................................................................................................42
Slik programmerer du trådløs utskrift.....................................................................................................44
Installere skriveren i et Ethernet-nettverk..............................................................................................49
Endre portinnstillinger etter installering av en ny intern løsningsport for nettverket............................52
Konfigurere seriell utskrift.......................................................................................................................53
Innhold 2
Side: 2
Minimere skriverens påvirkning på miljøet.................................................56
Spare papir og toner................................................................................................................................56
Spare energi............................................................................................................................................57
Gjenvinning.............................................................................................................................................60
Legge i papir og spesialpapir.......................................................................61
Angi papirstørrelse og -type....................................................................................................................61
Konfigurere innstillinger for universalpapir............................................................................................61
Legge i standardskuff eller 520 arks skuff (tilleggsutstyr).......................................................................61
Legge i tilleggsskuffene for 850 og 1150 ark...........................................................................................64
Legge utskriftsmateriale i høykapasitetsmateren for 2000 ark...............................................................67
Legge utskriftsmateriale i flerbruksmateren...........................................................................................69
Sammenkobling og frakobling av skuffer................................................................................................72
Veiledning for papir og spesialpapir...........................................................74
Retningslinjer for papir............................................................................................................................74
Oppbevare papir.....................................................................................................................................77
Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes.............................................................................78
Skriver ut...................................................................................................85
Skrive ut et dokument.............................................................................................................................85
Skrive ut fra en mobilenhet.....................................................................................................................86
Skrive ut fra en flash-stasjon...................................................................................................................87
Skrive ut på spesialpapir..........................................................................................................................89
Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber.....................................................................................91
Skrive ut informasjonssider.....................................................................................................................92
Avbryte en utskriftsjobb..........................................................................................................................93
Forstå skrivermenyer.................................................................................94
Menyliste.................................................................................................................................................94
Menyen Supplies (Rekvisita)...................................................................................................................95
Menyen Papir..........................................................................................................................................97
Menyen Rapporter................................................................................................................................108
Menyen Nettverk/porter.......................................................................................................................109
Menyen Sikkerhet.................................................................................................................................122
Menyen Innstillinger.............................................................................................................................126
Menyen Hjelp........................................................................................................................................149
Innhold 3
Side: 3
Sikre harddisken og annet installert minne...............................................150
Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne............................................................................................150
Slette flyktig minne...............................................................................................................................150
Slette ikke-flyktig minne........................................................................................................................151
Slette innholdet på skriverens harddisk................................................................................................151
Konfigurere kryptering av skriverens harddisk......................................................................................152
Vedlikeholde skriveren.............................................................................153
Rengjøre skriveren utvendig.................................................................................................................153
Rengjøre skrivehodelinsene..................................................................................................................153
Tømme hulleboksen..............................................................................................................................157
Oppbevare rekvisita..............................................................................................................................159
Kontrollere status for deler og rekvisita................................................................................................159
Bestille deler og rekvisita......................................................................................................................160
Bytte ut deler og rekvisita.....................................................................................................................161
Flytte skriveren......................................................................................................................................182
Administrativ støtte.................................................................................183
Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon................................................................183
Kontrollere det virtuelle displayet.........................................................................................................183
Kontrollere statusen for skriveren........................................................................................................183
Konfigurere e-postvarsling....................................................................................................................183
Vise rapporter.......................................................................................................................................184
Gjenopprette standardinnstillingene....................................................................................................184
Fjerne fastkjørt papir................................................................................185
Unngå papirstopp..................................................................................................................................185
Forstå meldinger om papirstoppnumre og -plasseringer......................................................................185
201–202 Papirstopp..............................................................................................................................187
203 Papirstopp......................................................................................................................................188
230 Papirstopp......................................................................................................................................190
231 papirstopp......................................................................................................................................190
24x papirstopp......................................................................................................................................192
250 papirstopp......................................................................................................................................198
281 papirstopp......................................................................................................................................198
4yy.xx Papirstopp..................................................................................................................................200
Innhold 4
Side: 4
455 Stiftestopp......................................................................................................................................204
Feilsøking.................................................................................................207
Løse vanlige problemer med skriveren.................................................................................................207
Forstå skrivermeldingene......................................................................................................................207
Løse utskriftsproblemer........................................................................................................................221
Løse problemer med programmer på startbildet.................................................................................224
Løse problemer med tilleggsutstyr........................................................................................................226
Løse problemer med papirinntrekking..................................................................................................229
Løse problemer med utskriftskvaliteten...............................................................................................230
Løse problemer med fargekvaliteten....................................................................................................242
Embedded Web Server åpnes ikke........................................................................................................245
Kontakte kundestøtte............................................................................................................................245
Merknader...............................................................................................246
Produktinformasjon..............................................................................................................................246
Utgivelsesmerknad................................................................................................................................246
Strømforbruk.........................................................................................................................................249
Stikkordregister........................................................................................258
Innhold 5
Side: 5
Sikkerhetsinformasjon
Strømledningen skal kobles til en jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet, og som er lett tilgjengelig.
Ikke plasser eller bruk produktet i nærheten av vann eller fuktige steder.
Produktet bruker en utskriftsprosess som varmer opp utskriftsmaterialet, og varmen kan gjøre at materialet avgir
avgasser. Du må gjøre deg kjent med og forstå den delen av brukerveiledningen som omhandler retningslinjer for valg
av utskriftsmateriale, slik at du unngår mulige farlige avgasser.
FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Litiumbatteriet i dette produktet er ikke beregnet for å byttes. Det kan
føre til eksplosjonsfare hvis et litiumbatteri ikke byttes på riktig måte. Du må aldri lade opp, ta fra hverandre
eller destruere et litiumbatteri. Kast brukte litiumbatterier i henhold til produsentens instruksjoner og lokale
regelverk.
FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader,
må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Skriveren veier mer enn 18 kg, og det trengs to eller flere personer for å
løfte den på en sikker måte.
FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Følg disse retningslinjene før du flytter skriveren for å unngå
personskade og skade på skriveren:
• Slå av skriveren med strømbryteren, og trekk strømledningen ut av stikkontakten.
• Koble alle ledninger og kabler fra skriveren før du flytter den.
• Løft skriveren vekk fra den separate skuffen og sett den til side, istedenfor å løfte skuffen og skriveren samtidig.
Merk: Bruk håndtakene på sidene for å løfte skriveren.
Bruk bare den strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten.
FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Bruk bare telefonledningen (RJ-11) som fulgte med produktet, eller en
UL-oppført 26 AWG eller bedre erstatningsledning, ved tilkobling av produktet til telenettet for å redusere
brannfaren.
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Dersom du trenger tilgang til hovedkortet, eller skal installere
tilvalgsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er satt opp, må du slå av skriveren og trekke ut
strømledningen før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle
ledninger som er tilkoblet skriveren må trekkes ut.
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Kontroller at alle eksterne tilkoblinger (for eksempel Ethernet- og
telefonsystemtilkoblinger) er riktig koblet til de riktige portene.
Dette produktet er utviklet, testet og godkjent i henhold til strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av
komponenter fra spesifikke produsenter. Sikkerhetsfunksjonene til delene kan være skjult. Produsenten er ikke
ansvarlig for bruk av andre reservedeler.
FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Ikke kutt, vri, knyt eller klem sammen strømledningen, og ikke plasser
tunge gjenstander på den. Strømledningen må ikke utsettes for unødvendig slitasje eller belastning. Pass på at
strømledningen ikke kommer i klem, for eksempel mellom møbler og vegger. Hvis strømledningen utsettes for
slike situasjoner, kan det forårsake brann eller gi elektrisk støt. Kontroller strømledningen jevnlig. Koble
strømledningen fra stikkontakten før den kontrolleres.
Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken.
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: For å unngå å risikere elektriske støt må du trekke strømledningen ut
av vegguttaket og koble alle kabler fra skriveren før du fortsetter.
Sikkerhetsinformasjon 6
Side: 6
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Du må ikke bruke faksfunksjonen når det er tordenvær. Ikke installer
dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel faksfunksjonen, strømledningen
eller telefonen, i tordenvær.
FORSIKTIG – VELTEFARE: Gulvmontert konfigurasjon trenger tilleggsmøbler for stabilitet. Du må bruke enten et
skriverstativ eller en skriversokkel hvis du bruker en høykapasitetsskuff, en dupleksenhet og en ekstra innenhet,
eller mer enn en innenhet. Hvis du har en flerfunksjonsskriver (FFS) som kan skanne, kopiere og fakse, vil du
også kanskje trenge en ekstra møbelenhet. Se www.lexmark/multifunctionprinters hvis du ønsker mer
informasjon.
FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret
kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.
TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.
Sikkerhetsinformasjon 7
Side: 7
Bli kjent med skriveren
Takk for at du valgte denne skriveren!
Vi har jobbet hardt for å garantere at den dekker dine behov.
For å bruke denne skriveren med en gang, bruker du oppsettsmaterialet som fulgte med skriveren og deretter leser
kjapt gjennom Brukerhåndbokenfor åfinneut hvordan duutfører grunnleggende oppgaver. Les Brukerhåndboken nøye
og se vårt nettsted for de siste oppdateringene, for å få det beste ut av skriveren.
Vi er forpliktet til å levere skrivere med høy ytelse og verdi og vi ønsker at du skal være fornøyd. Dersom du opplever
et problem vil en av våre flinke støtterepresentanter med glede hjelpe deg, slik at du kan fortsette å bruke skriveren.
Og dersom du mener det er noe vi kan forbedre, må du gjerne si ifra. Det er tross alt du som er grunnen til at vi gjør
det vi gjør og dine forslag vil hjelpe oss til å gjøre det bedre.
Finne informasjon om skriveren
Hva leter du etter? Her kan du finne det
Innledende oppsettsinstruksjoner:
• Koble skriveren til
• Installere skriverprogramvaren
Oppsettsdokumentasjon – oppsettsdokumentasjonen fulgte med skriveren og er
også tilgjengelig på Lexmarks hjemmeside på http://support.lexmark.com.
Tilleggskonfigurasjon og instruksjoner for
bruk av skriveren:
• Velge og oppbevare papir og
spesialpapir
• Legge i papir
• Konfigurere skriverinnstillinger
• Vise eller skrive ut dokumenter og foto
• Konfigurering og bruk av programvaren
• Konfigurere skriveren på et nettverk
• Vedlikehold av skriveren
• Feilsøking og problemløsning
Brukerhåndbok og Hurtigreferanse – veiledningene er tilgjengelig på
CDenProgramvare og dokumentasjon.
Du finner oppdateringer på http://support.lexmark.com.
Instruksjoner for:
• Koble skriveren til et Ethernet-nettverk
• Feilsøking av tilkoblingsproblemer
Nettverksveiledning - Åpne CD-en med programvare og dokumentasjon og se etter
dokumentasjon for skrivere og programvare under mappen Pubs. Klikk på koblingen
Nettverksveiledning på listen over publikasjoner.
Hjelp til skriverprogramvaren Hjelp for Windows eller Mac—Åpne en skriverprogramvare eller et program, og klikk
på Hjelp.
Klikk ? for å vise kontekstavhengig informasjon.
Merk:
• Hjelpetekst blir installert automatisk sammen med skriverprogramvaren.
• Skriverprogramvaren plasseres i mappen for skriverprogrammet eller på
skrivebordet, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.
Bli kjent med skriveren 8
Side: 8
Hva leter du etter? Her kan du finne det
Nyeste tilleggsinformasjon, oppdateringer
og kundestøtte:
• Dokumentasjon
• Drivernedlasting
• Live chat-støtte
• E-poststøtte
• Tale-støtte
Hjemmeside for Lexmarks brukerstøtte: http://support.lexmark.com
Merk: Velg land/region og deretter produkt for å finne informasjonen du ser etter.
Telefonnumre til brukerstøtte og åpningstider for ditt land eller område finner du på
nettstedet, eller i den trykte garantien som fulgte med skriveren.
Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av
skriveren), og ha den lett tilgjengelig når du kontakter brukerstøtte, slik at de raskere
kan hjelpe deg:
• Maskintypenummer
• Serienummer
• Kjøpsdato
• Butikken hvor skriveren ble kjøpt
Garantiinformasjon Garantiinformasjon varierer fra land eller område:
• I USA – les erklæringen om begrenset garanti som fulgte med skriveren, og som
også finnes på http://support.lexmark.com.
• Andre land/regioner: Se den trykte garantierklæringen som ble levert med
skriveren.
Velge plassering for skriveren
FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Skriveren veier over 18 kg , og vi anbefaler på det sterkeste at man er to
når skriveren skal løftes.
Når du skal velge en plassering for skriveren, må du passe på at det er nok plass rundt skriveren til at skuffer, deksler
og dører kan åpnes. Hvis det skal monteres tilleggsutstyr, så må det være plass nok til dette også. Pass på følgende:
• Plasser skriveren ved en jordet og lett tilgjengelig stikkontakt.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet til å oppfylle de nyeste kravene i ASHRAE 62-standarden eller
CEN Technical Committee 156-standarden.
• Skriveren må plasseres på et flatt og stabilt underlag.
• Plasser skriveren
– slik at den ikke utsettes for direkte luftstrømmer fra lufteanlegg, varmekilder, ventilatorer og lignende
– slik at den ikke utsettes for direkte sollys, svært tørre eller fuktige forhold eller store temperatursvingninger
– på et rent, tørt og støvfritt sted
– Bort fra stifter og binders på avveier
• Se tabellen nedenfor for informasjon om plasskrav rundt skriveren for god ventilasjon:
Bli kjent med skriveren 9
Side: 9
1
2
3
4
5
1 Høyre side 307,34 mm (12,1 tommer)
2 Foran 444,5 mm (17,5 tommer)
3 Venstre side 374,65 mm (14,75 tommer)
4 Bak 100 mm (3,9 tommer)
5 Over 152,4 mm (6 tommer)
Bli kjent med skriveren 10
Side: 10
Skriverkonfigurasjoner
Grunnmodell
3
4
6
1
2
5
1 Skriverens kontrollpanel
to Utskuff 2
Merk: Utskuff 2 støttes i alle konfigurasjoner unntatt når en ferdiggjører er installert.
3 Standardutskuff
4 Frontdeksel
5 Standard innskuff for 520 ark
6 &Flerbruksmater
Bli kjent med skriveren 11
Side: 11
Konfigurerte modeller
Du kan konfigurere skriveren ved å legge til ekstra skuffer. Det kan også legges til en høykapasitetsmater for 2000 ark
og en utskuff for ferdiggjøring.
1
2
3
4
1 520 arks skuff (tilleggsutstyr)
to 520 arks skuffer (tilleggsutstyr)
3 520 arks skuff (tilleggsutstyr)
4 2000 arks tandemskuffmodul
• 850 arks skuff (skuff 3)
• 1150 arks skuff (skuff 4)
Bli kjent med skriveren 12
Side: 12
Fullt konfigurerte modeller
1
2
1 Etterbehandlingsskuff
Utskuffen for ferdiggjøring kan være ett av følgende:
• Standardferdiggjører (hulling/stifting)
• Hefteferdiggjører (hulling/stifting/hefte)
to Høykapasitetsmater for 2000 ark
FORSIKTIG – VELTEFARE: Gulvmonterte konfigurasjoner krever ekstra møbler for stabilitet. Du må bruke enten
et skriverstativ eller en skriversokkel hvis du bruker en høykapasitetsskuff, en dupleksenhet og en ekstra
innenhet, eller mer enn én innenhet. Hvis du har en multifunksjonsskriver (MFS) som kan skanne, kopiere og
fakse, vil du også kanskje trenge en ekstra møbelenhet. Se www.lexmark/multifunctionprinters hvis du ønsker
mer informasjon.
Bli kjent med skriveren 13
Side: 13
Bruke skriverens kontrollpanel
1@! 2ABC 3DEF
4GHI 5JKL 6MNO
7PQRS 8TUV 9WXYZ
0 #
1 2 3 4
5
6
7
Bruk For å
1 Kontrollpanelskjerm Vise alternativer for utskrift, i tillegg til status- og feilmeldinger.
to Startside Gå tilbake til startsiden.
3 Tastatur Angi tall, bokstaver eller symboler.
4 Hvilemodus-knapp Aktivere hvilemodus eller dvalemodus.
• Hvilemodus aktiveres med et kort trykk.
• Dvalemodus aktiveres med et langt trykk.
Merk: Skriveren går ut av hvilemodus eller dvalemodus hvis du tar på skjermen eller trykker på en
av de harde knappene.
5 Lampe Vise statusen for skriveren.
• Av – skriveren er av.
• Blinker grønt – skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.
• Lyser grønt – skriveren er slått på, men er inaktiv.
• Lyser rødt – skriveren trenger brukertilsyn.
• Lyser gult: Skriveren er i strømsparingsmodus eller dvalemodus.
6 Stopp/Avbryt Stoppe all utskriftsaktivitet.
Merk: Det vises en liste med alternativer når Stoppet vises i vinduet på kontrollpanelet.
7 USB-port Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren.
Merk: Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter.
Bli kjent med skriveren 14
Side: 14
Forstå startsiden
Forstå startsiden
Når skriveren er slått på, vises startsiden. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.
Merk: Startbildet, ikonene og knappene kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet,
oppsettet og aktive innebygde løsninger.
2 3
5
6
7
8
4
123.123.123.123
1
Trykk på: For å
1 Endre språk Endre det primære språket for skriveren.
2 Bokmerker Opprette, organisere og lagre bokmerker (URLer) i en trevisning med mapper og filkoblinger.
Merk: Trevisningen inkluderer ikke bokmerker som er opprettet i Skjemaer og favoritter, og
bokmerkene i trevisningen kan ikke brukes i Skjemaer og favoritter.
3 Held Jobs (Holdte jobber) Viser alle jobber som er holdt tilbake.
4 USB eller USB Thumbdrive Vise, velge eller skrive ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.
Merk: Dette ikonet vises bare hvis et minnekort eller en flash-enhet er koblet til skriveren.
5 Menus (Menyer) Vise skrivermenyene.
Merk: Disse menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i modusen Ready (Klar).
6 Statusmeldingslinje • Viser den gjeldende skriverstatusen, for eksempel Klar eller Opptatt.
• Viser skrivertilstander, for eksempel Fikseringsenhet mangler eller Kassett
snart tom.
• Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for å fjerne
meldingene.
7 Status/Supplies
(Status/rekvisita)
• Viser en advarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at
skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.
• Åpne meldingsskjermbildet hvis du vil ha mer informasjon om meldingen og informasjon
om hvordan du fjerner den.
8 Tips Åpne kontekstavhengig hjelp på berøringsskjermen.
Forstå startsiden 15
Side: 15
Dette kan også vises på startbildet:
Trykk på: For å
Search Held Jobs (Søk etter holdte jobber) Søke i holdte jobber.
Funksjoner
Funksjon Beskrivelse
Attendance message alert (Varsel om
behov for tilsyn)
Hvis en melding om behov for tilsyn påvirker en funksjon, vises dette ikonet, og den
røde indikatorlampen blinker.
Advarsel Dette ikonet vises hvis noe er feil.
Skriverens IP-adresse
Eksempel: 123.123.123.123
Nettverksskriverens IP-adresse står øverst til venstre på startsiden og vises som fire
sett med tall atskilt med punktum. Du kan bruke IP-adressen ved tilgang til Embedded
Web Server, slik at du kan vise og fjernkonfigurere skriverinnstillingene selv om du
fysisk ikke er i nærheten av skriveren.
Bruke knappene på berøringsskjermen
Merk: Startbildet, ikonene og knapper kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet,
oppsettet og aktive innebygde løsninger.
Eksempel på berøringsskjerm
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
Trykk på: For å
1 Pil opp Bla opp.
Forstå startsiden 16
Side: 16
Trykk på: For å
2 Slettemappe Slette filen du valgte.
3 Pil venstre Bla mot venstre.
4 Pil høyre Bla mot høyre.
5 Plussknapp Bla til neste verdi i stigende rekkefølge.
6 Minusknapp Bla til neste verdi i synkende rekkefølge.
7 Pil ned Bla ned.
8 Godta Lagre en innstilling.
9 Avbryt • Avbryte en handling eller et valg.
• Lukke et skjermbilde og gå tilbake til forrige skjermbilde.
10 Bak Gå tilbake til forrige skjermbilde.
Forstå startsiden 17
Side: 17
Konfigurere og bruke programmer på startbildet
Merk:
• Startbildet, ikonene og knappene kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet,
oppsettet og aktive innebygde programmer. Noen programmer støttes bare på enkelte modeller.
• Andre løsninger og programmer kan også være tilgjengelige. Hvis du vil vite mer, kan du gå til
www.lexmark.com. Eller kontakt stedet der du kjøpte skriveren, for å bestille rekvisita.
Slik får du tilgang til Embedded Web Server (EWS):
Embedded Web Server er Web-siden for skriveren, der du kan se og fjernkonfigurere skriverinnstillinger, selv når du
ikke er fysisk i nærheten av skriveren.
1 Slik kan du finne IP-adressen til skriveren:
• På startbildet til skriverens kontrollpanel
• I delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter
• Ved å skrive ut en oppsettside for nettverk eller menyinnstillingsside, og deretter finne delen TCP/IP
Merk: En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
2 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.
3 Trykk på Enter.
Merk: Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig
måte.
Vise eller skjule ikoner i startbildet
1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.
Merk: Vis IP-adressen til skriveren på startsiden på skriverens kontrollpanel. IP-adressen vises som fire sett med
tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
2 Klikk på Innstillinger > Generelle innstillinger > Tilpassing av startside.
Du vil se en liste over grunnleggende skriverfunksjoner.
3 Merk av i boksene for ikonene som skal vises.
Merk: Ikoner med tomme avmerkingsbokser er skjulte.
4 Klikk på Send.
Konfigurere og bruke programmer på startbildet 18
Side: 18
Aktivere startbildeprogrammene
Skriveren leveres med forhåndsinstallerte startbildeprogrammer. Før du kan bruke disse programmene, må du aktivere
og konfigurere dem ved hjelp av Embedded Web Server. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgang til Embedded Web
Server, kan du se Slik får du tilgang til Embedded Web Server (EWS): på side 18.
Hvis du vil ha detaljert informasjon om konfigurering og bruk av startbildeprogrammene, kan du gå til Lexmarks
webområde på http://support.lexmark.com.
Bruke Bakgrunn og hvileskjerm
Ikon Beskrivelse
Programmet brukes til å tilpasse bakgrunnen og hvileskjermen for startbildet.
1 Velg følgende på startbildet:
Endre bakgrunn > velg en bakgrunn
2 Trykk på .
Konfigurere Skjemaer og favoritter
Ikon Beskrivelse
Programmet forenkler arbeidsprosessene ved at du raskt kan finne og skrive ut ofte brukte skjemaer fra
Internett direkte fra startbildet.
Merk: Skriveren må ha adgang til nettverksmappen, FTP-området eller webområdet der bokmerket er
lagret. Åpne delings-, sikkerhets- og brannmurinnstillingene på datamaskinen der bokmerket er lagret, og
gi skriveren lesetilgang eller bedre. Se dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet, hvis du trenger
hjelp.
1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.
Merk: Vis IP-adressen til skriveren på startsiden på skriverens kontrollpanel. IP-adressen vises som fire sett med
tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
2 Klikk på Innstillinger > Løsninger for enhet > Løsninger (eSF) > Skjemaer og favoritter.
3 Angi hvilke bokmerker som skal brukes, og tilpass innstillingene.
4 Klikk på Bruk.
Du kan bruke programmet ved å trykke på Skjemaer og favoritter på startbildet og bla gjennom skjemakategorier, eller
ved å søke etter et skjema på nummer, navn eller beskrivelse.
Konfigurere og bruke programmer på startbildet 19
Side: 19
Lære mer om Miljøinnstillinger
Ikon Beskrivelse
Programmet brukes til å definere innstillinger for strøm-, toner- og papirsparing som reduserer skriverens
skadelige innvirkning på miljøet.
Lære mer om Utstilling
Ikon Beskrivelse
Programmet brukes til å opprette og vise en tilpasset lysbildefremvisning på berøringsskjermen på skriveren.
Du kan laste opp bilder enten fra en flash-enhet eller gjennom skriverens Embedded Web Server.
Konfigurere det eksterne kontrollpanelet
Dette programmet viser skriverens kontrollpanel på datamaskinen din, slik at du kan bruke skriverens kontrollpanel
selv når du ikke er i fysisk nærhet av skriveren. På datamaskinen kan du se skriverstatus, frigi holdte utskriftsjobber,
opprette bokmerker og gjøre andre utskriftsrelaterte oppgaver som du vanligvis ville ha gjort ved skriveren.
1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.
Merk: Vis IP-adressen til skriveren på startsiden på skriverens kontrollpanel. IP-adressen vises som fire sett med
tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
2 Klikk på Innstillinger > Løsninger for enhet > Løsninger (eSF) > Eksternt kontrollpanel.
3 Velg avmerkingsboksen Aktivert, og tilpass innstillingene.
4 Klikk på Bruk.
Du kan bruke Eksternt kontrollpanel ved å klikke på Programmer > Eksternt kontrollpanel > Start VNC-applet i
Embedded Web Server.
Konfigurere og bruke programmer på startbildet 20
Side: 20
Eksportere og importere en konfigurasjon
Du kan eksportere konfigurasjonsinnstillinger til en tekstfil, som deretter kan importeres for å bruke innstillingene på
andre skrivere.
Eksportere en konfigurasjon til en fil
1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.
Merk: Vis IP-adressen til skriveren på startsiden på skriverens kontrollpanel. IP-adressen vises som fire sett med
tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
2 Klikk på Innstillinger eller Konfigurasjon.
3 Klikk på Løsninger for enhet > Løsninger (eSF) eller Innebygde løsninger.
4 Klikk på navnet på programmet du vil konfigurere, under Installerte løsninger.
5 Klikk på Konfigurer > Eksport.
6 Følg instruksjonene på datamaskinskjermen for å lagre konfigurasjonsfilen. Du kan bruke standardnavnet på filen
eller angi et unikt filnavn.
Merk: Hvis det oppstår en Ikke nok minne-feil fra JVM, må du gjenta eksportprosessen til
konfigurasjonsfilen blir lagret.
Importere en konfigurasjon til en fil
1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.
Merk: Vis IP-adressen til skriveren på startsiden på skriverens kontrollpanel. IP-adressen vises som fire sett med
tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
2 Klikk på Innstillinger eller Konfigurasjon.
3 Klikk på Løsninger for enhet > Løsninger (eSF) eller Innebygde løsninger.
4 Klikk på navnet på programmet du vil konfigurere, under Installerte løsninger.
5 Klikk på Konfigurer > Import.
6 Bla til den lagrede konfigurasjonsfilen som ble eksportert fra en tidligere konfigurert skriver, og last den inn eller
forhåndsvis den.
Merk: Hvis det oppstår et tidsavbrudd og det vises et tomt skjermbilde, må du oppdatere nettleseren og klikke
på Bruk.
Konfigurere og bruke programmer på startbildet 21
Side: 21
Tilleggskonfigurasjon av skriveren
Slå på skriveren
1 Åpne frontdekselet.
2 Trykk på skriverens av/på-knapp.
3 Lukk frontdekselet.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 22
Side: 22
Installere internt tilleggsutstyr
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Hvis du prøver å få tilgang til hovedkortet eller installerer
tilleggsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er konfigurert, slår du av skriveren og trekker ut
strømledningen fra stikkontakten før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også
slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
Tilgjengelig internt tilleggsutstyr
• Minnekort
– Skriverminne
– Flash-minne
– Skrifter
• Fastvarekort
– Strekkode
– PrintCryptionTM
• Skriverharddisk
• LexmarkTMs interne løsningsporter
– RS-232-C Seriell ISP
– Parallel 1284-B ISP
– MarkNetTM N8250 802.11 b/g/n Wireless ISP
– MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
– MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP
Merk: Det kreves et ekstern sett for å støtte den interne løsningsporten.
Tilgang til systemkortet
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Hvis du prøver å få tilgang til hovedkortet eller installerer
tilleggsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er konfigurert, slår du av skriveren og trekker ut
strømledningen fra stikkontakten før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også
slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 23
Side: 23
Merk: Her må du bruke et flatt skrujern.
1 Løsne skruene ved å vri dem mot klokken.
2 Dra ut hovedkortet for å fjerne det.
3 Se illustrasjonen nedenfor for å finne de riktige kontaktene.
Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet.
Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 24
Side: 24
1
2
3
1 Kontakt for intern løsningsport
to Kontakter for fastvare- og flash-minnekort
3 Kontakter for minnekort
4 Skyv systemkortet tilbake på plass.
Installere et minnekort
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Hvis du prøver å få tilgang til hovedkortet eller installerer
tilleggsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er konfigurert, slår du av skriveren og trekker ut
strømledningen fra stikkontakten før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også
slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta
på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.
Du kan kjøpe et minnekort (tilleggsutstyr) separat og koble det til hovedkortet.
1 Få tilgang til hovedkortet.
Se Tilgang til systemkortet på side 23 hvis du vil ha mer informasjon.
Merk: Her må du bruke et flatt skrujern.
2 Pakk ut minnekortet.
Merk: Unngå å ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 25
Side: 25
3 Åpne låseklipsene på minnekortkontakten på systemkortet.
4 Plasser innsnittet på minnekortet over kanten på kontakten.
1
2
1 Innsnitt/hakk
to Kant
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 26
Side: 26
5 Skyv minnekortet inn i kontakten til det klikker på plass.
Installere et flash-minnekort eller fastvarekort
Hovedkortet har to kontakter for flash-minnekort eller fastvarekort (tilleggsutstyr). Bare ett kort av hver type kan
installeres, men kontaktene kan brukes om hverandre.
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Hvis du prøver å få tilgang til hovedkortet eller installerer
tilleggsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er konfigurert, slår du av skriveren og trekker ut
strømledningen fra stikkontakten før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også
slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta
på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.
1 Få tilgang til hovedkortet.
Se Tilgang til systemkortet på side 23 hvis du vil ha mer informasjon.
Merk:
• Her må du bruke et flatt skrujern.
• Ikke koble fra viftekabelen når du åpner metallpanelet.
2 Pakk ut kortet.
Merk: Unngå å ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 27
Side: 27
3 Hold langs sidene på kortet, og juster pinnene på kortet etter hullene på hovedkortet.
2
1
1 Plastpinner
to Metallpinner
4 Skyv kortet skikkelig på plass.
Merk:
• Hele kortets kontaktlengde må berøre og stå parallelt med hovedkortet.
• Vær forsiktig så du ikke skader kontaktene.
Installere en intern løsningsport
Hovedkortet støtter én Lexmark-ISP (tilleggsutstyr).
Merk: Her må du bruke et flatt skrujern.
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Dersom du trenger tilgang til hovedkortet, eller skal installere
tilvalgsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er satt opp, må du slå av skriveren og trekke ut
strømledningen før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle
ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 28
Side: 28
Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta
på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.
1 Få tilgang til hovedkortet.
Se Tilgang til systemkortet på side 23 hvis du vil ha mer informasjon.
2 Ta ut skriverharddisken.
Se Ta ut skriverharddisk på side 35 hvis du vil ha mer informasjon.
3 Pakk ut løsningsporten.
2
3
4
1
1 Intern løsningsport
to Skruer for den interne løsningsporten
3 Skruer for plastbraketten
4 Plastbrakett
4 Bruk de medfølgende skruene til å feste plastbraketten til den interne løsningsporten.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 29
Side: 29
5 Bruk den medfølgende skruen til å feste den interne løsningsporten til systemkortholderen.
6 Koble grensesnittkabelen for den interne løsningsporten til kontakten på systemkortet.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 30
Side: 30
7 Bruk to skruer til å feste den interne løsningsporten godt til systemkortholderen.
Installere en harddisk på skriveren
Merk: Her må du bruke et flatt skrujern.
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Hvis du prøver å få tilgang til hovedkortet eller installerer
tilleggsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er konfigurert, slår du av skriveren og trekker ut
strømledningen fra stikkontakten før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også
slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta
på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.
1 Få tilgang til hovedkortet.
Se Tilgang til systemkortet på side 23 hvis du vil ha mer informasjon.
2 Pakk opp skriverharddisken.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 31
Side: 31
3 Finn en passende tilkobling på hovedkortet.
Merk: Dersom en intern løsningsport (tilleggsutstyr) er installert, må skriverharddisken installeres på denne.
For å installere en harddisk på den interne løsningsporten:
a Skru ut skruene med en vanlig, flathodet skrutrekker.
b Fjern skruene på monteringsbraketten til harddisken, og fjern braketten.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 32
Side: 32
c Juster harddisken med hullene på løsningsporten, og trykk harddisken ned til den sitter på plass.
d Sett inn pluggen til harddiskens interface-kabel i kontakten på den interne løsningsporten.
Merk: Pluggene og kontaktene er fargekodet.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 33
Side: 33
For å installere en skriverharddisk direkte på hovedkortet:
a Juster skriverharddisken med hullene på systemkortet, og trykk harddisken ned til den sitter på plass.
b Bruk de to medfølgende skruene til å feste monteringsbraketten til harddisken.
c Sett inn pluggen til harddiskens interface-kabel i kontakten på hovedkortet.
Merk: Pluggene og kontaktene er fargekodet.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 34
Side: 34
Ta ut skriverharddisk
Merk: Her må du bruke et flatt skrujern.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 35
Side: 35
Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta
på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.
1 Få tilgang til hovedkortet.
Se Tilgang til systemkortet på side 23 hvis du vil ha mer informasjon.
2 Koble fra skriverharddiskens interface-kabel fra hovedkortet, men la kabelen være tilkoblet skriverharddisken. For
å koble fra kabelen klemmer du sammen blikken på pluggen på interfacekabelen for å fjerne haspen, før du drar
ut kabelen.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 36
Side: 36
3 Fjern skruene mens du holder harddisken på plass, og ta deretter ut harddisken.
4 Legg skriverharddisken til side.
Installere tilleggsmaskinvare
Installeringsrekkefølge
FORSIKTIG – VELTEFARE: Gulvmontert konfigurasjon trenger tilleggsmøbler for stabilitet. Du må bruke enten et
skriverstativ eller en skriversokkel hvis du bruker en høykapasitetsskuff, en dupleksenhet og en ekstra innenhet,
eller mer enn en innenhet. Hvis du har en multifunksjonsskriver (MFS) som kan skanne, kopiere og fakse, vil du
også kanskje trenge en ekstra møbelenhet. Se www.lexmark/multifunctionprinters hvis du ønsker mer
informasjon.
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Hvis du prøver å få tilgang til hovedkortet eller installerer
tilleggsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er konfigurert, slår du av skriveren og trekker ut
strømledningen fra stikkontakten før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også
slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 37
Side: 37
FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Skriveren veier mer enn 18 kg (40 lb), og det trengs to eller flere
personer for å løfte den på en sikker måte.
Installer skriveren og eventuelle skuffer eller ferdiggjørere som tilleggsutstyr som du har kjøpt, i følgende rekkefølge:
Bruke en modul med 1 skuff
• Tilleggsskuff for 520 ark (skuff 2)
• Skriver
• Høykapasitetsmater for 2000 ark
• Etterbehandler
Bruke en modul med 3 skuffer
• Modul med 3 skuffer
• Skriver
• Høykapasitetsmater for 2000 ark
• Etterbehandler
Bruke en tandemskuffmodul
• tandemskuffmodul
• Skriver
• Høykapasitetsmater for 2000 ark
• Etterbehandler
Seinstalleringsdokumentasjonen som fulgtemedtilleggsutstyret, hvis du vil ha informasjon om installering aven modul
med 1 skuff, en modul med 3 skuffer, en tandemskuffmodul, en høykapasitetsmater eller noen av ferdiggjørerne.
Montere tilleggsskuffer
Skriveren støtter følgende tilleggsskuffer:
• modul med 1 skuff
• modul med 3 skuffer
• tandemskuffmodul
• høykapasitetsmater
FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Skriveren veier over 18 kg, og vi anbefaler på det sterkeste at man er to
når skriveren skal løftes.
FORSIKTIG – FARE FOR ELEKTRISK STØT: Dersom du trenger tilgang til hovedkortet, eller skal installere
tilvalgsmaskinvare eller minneenheter etter at skriveren er satt opp, må du slå av skriveren og trekke ut
strømledningen før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle
ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
FORSIKTIG – VELTEFARE: Gulvmontert konfigurasjon trenger tilleggsmøbler for stabilitet. Du må bruke enten et
skriverstativ eller en skriversokkel hvis du bruker en høykapasitetsskuff, en dupleksenhet og en ekstra innenhet,
eller mer enn en innenhet. Hvis du har en multifunksjonsskriver (MFS) som kan skanne, kopiere og fakse, vil du
også kanskje trenge en ekstra møbelenhet. Se www.lexmark/multifunctionprinters hvis du ønsker mer
informasjon.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 38
Side: 38
1 Pakk ut tilleggsskuffen, og fjern all emballasje.
2 Sett skuffen i nærheten av skriveren.
3 Slå av skriveren.
4 Tilpass skriveren med skuffen, og senk skriveren på plass.
1
2
1 modul med 1 skuff
to høykapasitetsmater for 2000 ark
1
2
1 modul med 3 skuffer
to Høykapasitetsmater for 2000 ark
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 39
Side: 39
2
1
1 tandemskuffmodul
to Høykapasitetsmater for 2000 ark
5 Slå på skriveren igjen.
6 Angi at skriverprogramvaren skal gjenkjenne tilleggsskuffen. Se Slik oppdaterer du alternativer i skriverdriveren på
side 43 hvis du vil ha mer informasjon.
Koble til kabler
FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE: Du må ikke bruke faksfunksjonen når det er tordenvær. Ikke installer
dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel faksfunksjonen, strømledningen
eller telefonen, i tordenvær.
Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel eller en Ethernet-kabel.
Kontroller følgende:
• At USB-symbolet på kabelen stemmer med USB-symbolet på skriveren.
• An den riktige nettverkskabelen er plugget i nettverksporten.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 40
Side: 40
3
2
1
1 USB-port
to USB-port
3 Ethernet-port
Advarsel – mulig skade: Ikke rør de viste områdene på USB-kabelen, nettverksadaptere eller skriveren når utskrift pågår. Det
kan oppstå datatap eller funksjonsfeil.
Kontrollere skriveroppsettet
Når alt tilleggsutstyr, både maskinvare og programvare, er installert og skriveren er slått på, må du kontrollere at
skriveren er satt opp riktig ved å skrive ut følgende:
• Menyinnstillingsside – bruk denne siden til å kontrollere at alle skriveralternativer er riktig installert. En liste over
installert tilleggsutstyr vises på slutten av siden. Hvis en tilleggsenhet som du har installert ikke står listet, er den
ikke riktig installert. Fjern tilleggsutstyret og installer det på nytt.
• Nettverksoppsettside—Dersom skriveren din er en nettverksmodell og er koblet til et nettverk, skriver du ut en
nettverksoppsettside for å undersøke nettverkstilkoblingen. Denne siden inneholder også viktig informasjon som
kan hjelpe deg med å konfigurere skriveren for nettverksutskrifter.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 41
Side: 41
Skrive ut en menyinnstillingsside
Velg følgende på startbildet:
> Rapporter > Menyinnstillingsside
Skrive ut en oppsettside for nettverk
Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du skrive ut en oppsettside for nettverk for å kontrollere
nettverkstilkoblingen. Denne siden inneholder også viktig informasjon for konfigurering av skriveren for
nettverksutskrifter.
1 Velg følgende på startbildet:
> Rapporter > Oppsettside for nettverk
2 Kontroller den første delen av oppsettsiden, og kontroller at statusen er Tilkoblet.
Hvis statusen er Ikke tilkoblet, kan det hende at nettverkskontakten ikke er aktiv, eller at det er feil på
nettverkskabelen. Kontakt systemadministratoren for å finne en løsning, og skriv deretter ut en ny oppsettside.
Slik stiller du inn skriverprogramvare
Installere skriverprogramvaren
Merk:
• Hvis du har installert skriverprogramvaren på datamaskinen tidligere, men må installere den på nytt, må du først
avinstallere programvaren.
• Lukk alle åpne programmer før du installerer skriverprogramvaren.
1 Få en kopi av installeringspakken for skriveren.
• Fra CD-en Software and Documentation som fulgte med skriveren
• Fra nettstedet vårt:
Gå til http://support.lexmark.com, og naviger deretter til:
BRUKERSTØTTE & NEDLASTING > velg skriver > velg operativsystem
2 Dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
Vent til dialogboksen for installering vises.
Hvis du bruker en Software and Documentation-CD og installasjonsdialogboksen ikke vises, gjør du følgende:
Windows 8
Fra Søk skriver du Kjør og navigerer til:
Appliste > Kjør > skriv D:\setup.exe > OK.
Windows 7 og tidligere versjoner
a Klikk på eller Start og velg Kjør.
b Skriv D:\setup.exe i dialogboksen Start søk eller Åpne.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 42
Side: 42
c Trykk på Enter, eller klikk OK.
Macintosh
Klikk på CD-ikonet.
Merk: D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.
3 Klikk på Installer og følg instruksjonene på skjermen.
Slik oppdaterer du alternativer i skriverdriveren
Når tilleggsmaskinvare er installert, kan det være nødvendig å legge til tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å
gjøre det tilgjengelig for utskriftsjobber.
For Windows-brukere
1 Åpne mappen Skrivere.
Windows 8
Skriv run i søkefeltet, og naviger til:
Programliste >Kjør > skriv control printers >OK
Windows 7 og eldre versjoner
a Klikk på eller Start og velg Kjør.
b Skriv control printers i dialogboksen Start søk eller Åpne.
c Trykk på Enter, eller klikk på OK.
2 Avhengig av enheten din gjør du ett av følgende:
• Trykk og hold på skriveren du vil oppdatere.
• Høyreklikk på skriveren du vil oppdatere.
3 Gjør ett av følgende på menyen som vises:
• Hvis du har Windows 7 eller nyere, velger du Skriveregenskaper.
• Hvis du har en eldre versjon, velger du Egenskaper.
4 Klikk på kategorien Konfigurasjon.
5 Gjør ett av følgende:
• Klikk på Oppdater nå – spør skriver.
• Under Konfigureringsalternativer, legger du manuelt til installert maskinvaretilbehør.
6 Klikk på Bruk.
For Macintosh-brukere:
1 Fra Apple-menyen navigerer du til ett av følgende:
• Systemvalg >Utskrift og skanning > velg skriveren >Alternativer og rekvisita >Driver
• Systemvalg >Utskrift og faks > velg skriveren >Alternativer og rekvisita >Driver
2 Legg til installert tilleggsutstyr og klikk på OK.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 43
Side: 43
Slik programmerer du trådløs utskrift
Merk: En Service Set Identifier (SSID) er navnet som er angitt til et trådløst nettverk. Wired Equivalent Privacy (WEP)
og Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 og 802.1X - RADIUS er sikkerhetstyper som blir brukt på et nettverk.
Forberede oppsett av skriveren i et trådløst nettverk.
Merk:
• Kontroller at den trådløse nettverksadapteren er installert i skriveren og fungerer som den skal. Du finner mer
informasjon i instruksjonsarket som fulgte med den trådløse nettverksadapteren.
• Kontroller at tilgangspunktet (den trådløse ruteren) er på og fungerer som det skal.
Sørg for å ha følgende informasjon før du konfigurerer skriveren i et trådløst nettverk:
• SSID - SSID blir også kalt nettverksnavn.
• Trådløs modus (eller nettverksmodus) – Modusen er enten infrastruktur eller ad hoc.
• Kanal (for ad hoc-nettverk) - Kanalen er som standard automatisk for infrastrukturnettverk.
Enkelte ad hoc-nettverk krever også automatisk innstilling. Kontakt nettverksansvarlig hvis du ikke er sikker på
hvilken kanal du skal velge.
• Sikkerhetsmetode—Det finnes fire grunnleggende alternativer for sikkerhetsmetode:
– WEP-nøkkel
Hvis nettverket benytter mer enn én WEP-nøkkel, skriver du inn opptil fire i de angitte feltene. Velg nøkkelen
som for øyeblikket er i bruk på nettverket ved å velge standard WEP overføringsnøkkel.
– WPA eller WPA2 forhåndsdelt nøkkel eller passfrase
WPA inkluderer kryptering som et ekstra lag med sikkerhet. Du kan velge mellom AES eller TKIP. Kryptering må
angis for samme type på ruteren og skriveren, ellers vil ikke skriveren kunne kommunisere i nettverket.
– 802.1X–RADIUS
Hvis du installerer skriveren på et 802.1X-nettverk, kan du ha behov for følgende:
• Godkjenningstype
• Intern godkjenningstype
• 802.1X-brukernavn og -passord
• Sertifikater
– Ingen sikkerhet
Hvis det trådløse nettverket ikke bruker noen type sikkerhet, får du ikke tilgang til noen sikkerhetsinformasjon.
Merk: Vi anbefaler ikke å bruke et usikret trådløst nettverk.
Merk:
– Hvis du ikke kjenner SSID-navnet til nettverket som datamaskinen er koblet til, må du starte verktøyet for
oppsett av trådløs tilkobling for nettverksadapteren og se etter nettverksnavnet. Hvis du ikke kan finne SSID-
navnet eller sikkerhetsinformasjonen for nettverket, kan du se i dokumentasjonen til tilgangspunktet eller
kontakte systemadministratoren.
– Se i dokumentasjonen eller websiden for tilgangspunktet, eller spør systemansvarlig for å finne ut hvordan du
kan finne den forhåndsdelte WPA-/WPA2-nøkkelen eller -passordet for det trådløse nettverket.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 44
Side: 44
Installere skriveren i et trådløst nettverk (Windows)
Før du kan installere skriveren i et trådløst nettverk, må du kontrollere følgende:
• At det trådløse nettverket er konfigurert og fungerer som det skal.
• At datamaskinen er koblet til det samme trådløse nettverket som du skal konfigurere skriveren i.
1 Koble strømledningen til skriveren og deretter til en jordet stikkontakt. Slå deretter på skriveren.
Merk: Kontroller at skriveren og datamaskinen er slått på og klare.
Advarsel – mulig skade: Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om å gjøre det.
2 Få en kopi av installeringspakken for skriveren.
• Fra CD-en Software and Documentation som fulgte med skriveren
• Fra nettstedet vårt:
Gå til http://support.lexmark.com, og naviger deretter til:
BRUKERSTØTTE & NEDLASTING > velg skriver > velg operativsystem
3 Dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
Vent til dialogboksen for installering vises.
Hvis du bruker en Software and Documentation-CD og installasjonsdialogboksen ikke vises, gjør du følgende:
Windows 8
Fra Søk skriver du Kjør og navigerer til:
Appliste >Kjør > skriv D:\setup.exe >OK.
Windows 7 og tidligere versjoner
a Klikk på eller Start og velg Kjør.
b Skriv D:\setup.exe i dialogboksen Start søk eller Åpne.
c Trykk på Enter, eller klikk på OK.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 45
Side: 45
Merk: D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.
4 Klikk på Installer og følg instruksjonene på skjermen.
5 Velg Trådløs tilkobling når du blir bedt om å velge tilkoblingstype.
6 Velg Veiledet oppsett (anbefales) i dialogboksen for trådløs konfigurering.
Merk: Velg Avansert oppsett bare hvis du ønsker å tilpasse installeringen.
7 Koble til en USB-kabel midlertidig mellom datamaskinen i det trådløse nettverket og skriveren.
Merk: Når skriveren er konfigurert, blir du bedt om å koble fra USB-kabelen slik at du kan skrive ut trådløst.
8 Følg instruksjonene på skjermen.
Merk: Hvis du vil vite mer om hvordan du kan la andre datamaskiner i det trådløse nettverket få tilgang til å bruke
den trådløse skriveren, kan du se i nettverkshåndboken.
Installere skriveren i et trådløst nettverk (Macintosh)
Merk: Ethernet-kabelen må være koblet fra skriveren når den skal installeres i et trådløst nettverk.
Forberede konfigureringen av skriveren
1 Koble strømledningen til skriveren og deretter til en jordet stikkontakt. Slå deretter på skriveren.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 46
Side: 46
2 Finn MAC-adressen til skriveren.
a Naviger fra kontrollpanelet på skriveren til:
>Rapporter > >Oppsettside for nettverk >
eller
>Rapporter >Oppsettside for nettverk
b Se etter UAA (MAC) under Standard nettverkskort.
Merk: Du trenger denne informasjonen senere.
Angi skriverinformasjonen
1 Velg AirPort-alternativer:
Mac OS X versjon 10.5 eller nyere
Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende:
• Systemvalg >Nettverk >Wi‑Fi
• Systemvalg >Nettverk >Flyplass
I Mac OS X versjon 10.4
Gå til følgende fra Finder:
Programmer >Internettforbindelse >Flyplass
2 Velg utskriftsserver [yyyyyy] på menyen Nettverksnavn, der y er de siste seks tallene i MAC-adressen på MAC-
adressearket.
3 Åpne en nettleser.
4 Velg Vis eller Vis alle bokmerker på menyen Bokmerker.
5 Velg Bonjour eller Rendezvous under Samlinger, og dobbeltklikk deretter på skrivernavnet.
Merk: Programmet het Rendezvous i Mac OS X versjon 10.2, men Apple Inc. kaller det nå Bonjour.
6 Gå til siden der innstillingene for trådløs tilkobling er lagret i Embedded Web Server.
Konfigurere skriveren for trådløs tilgang
1 Skriv inn nettverksnavnet (SSID) i det aktuelle feltet.
2 Velg Infrastruktur som innstilling for nettverksmodus hvis du bruker et tilgangspunkt (en trådløs ruter).
3 Velg sikkerhetstypen du vil bruke for det trådløse nettverket.
4 Angi nødvendig sikkerhetsinformasjon for at skriveren skal kunne koble seg til det trådløse nettverket.
5 Klikk på Send.
6 Åpne flyplassprogrammet på datamaskinen:
Mac OS X versjon 10.5 eller nyere
Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende:
• Systemvalg >Nettverk >Wi‑Fi
• Systemvalg >Nettverk >Flyplass
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 47
Side: 47
I Mac OS X versjon 10.4
Gå til følgende fra Finder:
Programmer >Internettforbindelse >Flyplass
7 Velg navn på det trådløse nettverket på nettverksmenyen.
Konfigurere datamaskinen til å bruke skriveren trådløst
Hvis du vil skrive ut på en nettverksskriver, må hver Macintosh-bruker installere en spesialutviklet skriverdriverfil og
opprette en utskriftskø i skriveroppsettverktøyet eller utskriftssenteret.
1 Installer en skriverdriverfil på datamaskinen:
a Få en kopi av installeringspakken for skriveren.
• Fra CD-en Software and Documentation som fulgte med skriveren
• Fra nettstedet vårt:
Gå til http://support.lexmark.com, og naviger deretter til:
BRUKERSTØTTE & NEDLASTING > velg skriver > velg operativsystem
b Dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
c Følg instruksjonene på dataskjermen.
d Velg et mål og klikk på Fortsett.
e Klikk på Installer i skjermbildet Enkel installering.
f Angi brukernavnet og passordet, og klikk på OK.
Alle nødvendige programmer blir installert på datamaskinen.
g Klikk på Lukk når installeringen er fullført.
2 Legg til skriveren:
a For IP-utskrift:
Mac OS X versjon 10.5 eller nyere
1 Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende:
• Systemvalg >Utskrift og skanning
• Systemvalg >Utskrift og faks
2 Klikk på +.
3 Klikk om nødvendig på Legg til skriver eller skanner eller Legg til annen skriver eller skanner.
4 Klikk på kategorien IP.
5 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på Legg til.
I Mac OS X versjon 10.4
1 Gå til følgende fra Finder:
Programmer >Verktøy
2 Dobbeltklikk på Verktøy for skriverinstallering eller Utskriftssenter.
3 Velg Legg til på listen over skrivere, og klikk deretter på IP-skriver.
4 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på Legg til.
b For AppleTalk-utskrift:
Merk:
• Kontroller at AppleTalk er aktivert på skriveren.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 48
Side: 48
• Denne funksjonen støttes bare i Mac OS X versjon 10.5 og tidligere versjoner.
I Mac OS X versjon 10.5
1 Velg følgende på Apple-menyen:
Systemvalg >Utskrift & faks
2 Klikk på + og gå til:
AppleTalk > velg skriver fra listen >Legg til
I Mac OS X versjon 10.4
1 Gå til følgende fra Finder:
Programmer >Verktøy
2 Dobbeltklikk på Verktøy for skriverinstallering eller Utskriftssenter.
3 Klikk på Legg til på listen over skrivere.
4 Klikk på kategorien Standardnavigering >Flere skrivere.
5 Velg AppleTalk på den første tilleggsmenyen.
6 Velg Lokal AppleTalk-sone på den andre tilleggsmenyen.
7 Velg skriveren på listen, og klikk på Legg til.
Installere skriveren i et Ethernet-nettverk
Merk: Du må ha fullført startoppsettet for skriveren.
For Windows-brukere
1 Få en kopi av installeringspakken for skriveren.
• Fra CD-en Software and Documentation som fulgte med skriveren
• Fra nettstedet vårt:
Gå til http://support.lexmark.com, og naviger deretter til:
BRUKERSTØTTE & NEDLASTING > velg skriver > velg operativsystem
2 Dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
Vent til dialogboksen for installering vises.
Hvis du bruker en Software and Documentation-CD og installasjonsdialogboksen ikke vises, gjør du følgende:
Windows 8
Fra Søk skriver du Kjør og navigerer til:
Appliste >Kjør > skriv D:\setup.exe >OK.
Windows 7 og tidligere versjoner
a Klikk på eller Start og velg Kjør.
b Skriv D:\setup.exe i dialogboksen Start søk eller Åpne.
c Trykk på Enter, eller klikk på OK.
Merk: D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 49
Side: 49
3 Klikk på Installer og følg instruksjonene på skjermen.
Merk: Hvis du skal konfigurere skriveren ved å bruke en statisk IP-adresse, IPv6 eller et skript, velger du
Avanserte valg >Administratorverktøy.
4 Velg Ethernet-tilkobling, og klikk deretter på Fortsett.
5 Koble til Ethernet-kabelen når du får beskjed om det.
6 Velg skriveren på listen, og klikk på Fortsett.
Merk: Hvis den konfigurerte skriveren ikke vises på listen, må du klikke på Endre søk.
7 Følg instruksjonene på skjermen.
Macintosh
1 La nettverkets DHCP-server tilordne en IP-adresse til skriveren.
2 Slik kan du finne IP-adressen til skriveren, enten:
• Fra skriverens kontrollpanel
• I delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter
• Ved å skrive ut en oppsettside for nettverk eller menyinnstillingsside, og deretter finne delen TCP/IP
Merk: Du trenger IP-adressen hvis du konfigurerer tilgang for datamaskiner i et annet subnett enn skriveren.
3 Installer skriverdriveren på datamaskinen.
a Dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
b Følg instruksjonene på dataskjermen.
c Velg et mål og klikk på Fortsett.
d Klikk på Installer i skjermbildet Enkel installering.
e Angi brukernavnet og passordet, og klikk på OK.
Alle nødvendige programmer blir installert på datamaskinen.
f Klikk på Lukk når installeringen er fullført.
4 Legg til skriveren.
• For IP-utskrift:
Mac OS X versjon 10.5 eller nyere
a Fra Apple-menyen navigerer du til en av følgende:
– Systemvalg >Utskrift og skanning
– Systemvalg >Utskrift og faks
b Klikk på +.
c Klikk om nødvendig på Legg til skriver eller skanner eller Legg til annen skriver eller skanner.
d Klikk på kategorien IP.
e Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på Legg til.
Mac OS X versjon 10.4 eller tidligere versjoner
a Gå til følgende fra Finder:
Programmer >Verktøy
b Dobbeltklikk på Verktøy for skriverinstallering eller Utskriftssenter.
Tilleggskonfigurasjon av skriveren 50

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Lexmark C950de ennå.

Spør et spørsmål om Lexmark C950de

Har du et spørsmål om Lexmark C950de men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Lexmark C950de. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med C950de Lexmark så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.