Konig SEC-ALARM200 manual

Vis en manual for Konig SEC-ALARM200 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Alarmringer
  • Model/navn: SEC-ALARM200
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 59
60
Kontakt venligst vores kundeservice for support:
via vores website: http://www.nedis.dk/da-dk/kontakt/kontaktformular.htm
via e-mail: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLANDENE
NORSK
TRÅDLØST ALARMSYSTEM
HURTIGVEILEDNING
Funksjoner inkluderer:
Varsel – varsler deg om hva som skjer rundt huset ditt.
Alarm – beskytter boligen/verdisaker mens du er borte.
Kommunikasjon – du blir oppringt hvis det oppstår et nødstilfelle. Du kan også ringe inn for å utføre en
rekke operasjoner.
Denne hurtigveiledningen vil vise deg hvordan du setter opp systemet og bruker grunnleggende
funksjoner. Det anbefales på det sterkeste at du rådfører deg med bruksanvisningene for fullstendige
instruksjoner om hvordan systemet skal monteres og brukes.
Montering av kontrollpanelet
1. Plugg inn adapteren i en stikkontakt.
Den andre enden bør kobles til
kontakten merket med ”DC 12 V” på
kontrollpanelet. Du bør høre tre
pipelyder.
2. Fjern skruen på batteridekslet og sett
inn 4 AAA-batterier i batteriholderen.
Stram skruene etterpå.
3. Plugg inn telefonlinjen fra
”LINE”-kontakten i telefonuttaket på
veggen.
4. Hvis du vil koble en telefon til
kontrollpanelet, kan telefonen kobles
til i kontakten merket med ”PHONE”
på kontrollpanelet.
Side: 60
61
Montering av sensorer – batterier
Sett inn batterier i alle
sensorer, og monter dem. Se
bruksanvisningen for
informasjon om hvordan du
installerer bevegelsessesoren
og dør-/vindussensoren. Fjern den gule
beskyttelseslappen
fra sensorene.
Sett in et 9 V
alkalisk batteri i
sensoren
Operasjon – varslingsmodus
Alle sensorer er forhåndsprogrammert slik at kontrollpanelet
kan kommunisere med sensorene umiddelbart etter at
batteriene er satt inn.
Dør-/vindussensor
Aktiver dør-/vindussensoren. Du vil høre en kontinuerlig
pipetone, med ett pip om gangen, som indikerer at sensoren
for sone 1 er aktivert. Aktiver dør-/vindussensoren. Du vil
høre en kontinuerlig pipetone, med to pip om gangen, som
indikerer at sensoren for sone 2 er aktivert.
Merknader: Dør-/vindussensoren er fabrikkinnstilt med sone
1 og sone 2 som standard.
Aktiver sensoren ved
å åpne døren. Du vil
høre en talemelding
og en kontinuerlig
pipetone.
Pipetonen vil slutte å
lyde når døren åpnes.
Bevegelsessensor
Før du kan utføre en gangtest, må du aktivere varslingssone (passeringssone)-funksjonen i
kontrollpanelet. Etter gangtesten må varslingssonefunksjonen deaktiveres, hvis ikke vil signalet bli
forbigått i alarmmodus.
Slik aktiverer du varslingssonefunksjonen:
1. Trykk på [PROG] + MPIN [fabrikkstandard 1 2 3 4].
2. Trykk på [8] for å velge varslingssone.
3. Trykk på [8] for å aktivere sone 3. LED-indikatoren for sone 3 vil være PÅ etter
at den er valgt.
4. Trykk på [PROG] når du er ferdig.
Gå inn foran bevegelsessensoren. Du vil da høre en kontinuerlig pipetone fra kontrollpanelet.
Pipetonen vil lyde i omtrent 20 sekunder for hver gang bevegelse oppdages.
Slik deaktiverer du varslingssonefunksjonen:
1. Trykk på [PROG] + MPIN [fabrikkstandard 1 2 3 4].
2. Trykk på [8] for å velge varslingssone.
3. Trykk på [3] for å deaktivere sone 3. LED-indikatoren for sone 3 vil blinke etter at den er valgt.
4. Trykk på [PROG] når du er ferdig.
Merknader:
1) Bevegelsessensoren er fabrikkinnstilt til sone 3 som standard.
2) Hvis bevegelsessensoren ikke reagerer på gangtesten, må du la være å gå foran sensoren i
20 sekunder (slik at ingen bevegelse oppdages på 20 sekunder), deretter utføre en ny gangtest.
Bevegelsessensoren er utformet for å slå inn kun hvis ingen bevegelse oppdages på 20 sekunder.
Programmering av nødtelefonnumre
Under et nødstilfelle kan kontrollpanelet ringe opp opptil fem telefonnumre for å varsle deg om
nødstilfellet. Det er plass til fem telefonminner. Systemet vil først ringe telefonminne 1, deretter
telefonminne 2 osv. Nummeret lagret som telefonminne 5 vil bli oppringt til slutt. Hvert telefonnummer
Pipetone
Side: 61
62
kan stilles inn til å bli ringt opptil 9 ganger, og nødtalemeldingen kan gjentas opptil 9 ganger. Følg
veiledningen nedenfor for å programmere telefonnumre.
Funksjon Tast Beskrivelse Merk
Gå inn i programmeriongsmodus med MPIN [PROG] [MPIN]
Velg programmering av telefonnumre [1]
Velg telefonminne [1] til [5]
Tast inn telefonnummeret, deretter [Arm] [Phone Number] [Arm] Telefonnummer
Angi antall oppringinger, deretter [Arm] [1] til [9] [Arm]
Angi antall ganger talemeldingen skal
gjentas, deretter [Arm]
[1] til [9] [Arm]
Merk: Du må ikke programmere inn telefonnumrene til nødmeldesentralene (110, 112 og 113) i noen av
telefonminnene.
Operasjon – alarm
Slå på alarmen
Du må armere kontrollpanelet hvis du er den siste personen som
forlater huset. Trykk på [Arm] for å armere alarmen, og kontrollpanelet
vil pipe i 45 sekunder. Dette kalles utgangsforsinkelse. Du må forlate
huset innen 45 sekunder.
Merk: Kontrollpanelet kan kun armeres når ingen sensorer er utløst.
Utløste sensorer må deaktiveres før systemet kan armeres.
Desarmering
Hvis du er den første som går inn i huset mens kontrollpanelet er armert, må du desarmere alarmen
innen inngangsforsinkelsen på 30 sekunder. Hvis ikke vil alarmen gå av. Du desarmerer alarmen ved å
angi det 4-sifrede passordet, enten hovedpassordet eller det sekundære passordet.
Standard hovedpassord: 1234
Standard sekundært passord: 0000
Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer både hovedpassordet og det sekundære passordet.
Se bruksanvisningen for mer informasjon.
Panikknapp
Under en nødsituasjon kan brukeren aktivere alarmen umiddelbart
ved å trykke på den røde panikknappen. To ting vil skje når
panikknappen trykkes inn:
1. Alarmen vil lyde;
2. Kontrollpanelet vil ringe opp de forhåndsprogrammerte
telefonnumrene.
Side: 62
63
Vær oppmerksom på alarmens intense lydstyrke når du tester denne
funksjonen. Du bør også advare de som ringes opp (mottakerne når
de fem telefonnumrene ringes opp), slik at de er klar over at du
tester systemet.
Brukeren kan avslutte alarmen, eller stoppe kontrollpanelets
oppringing av de fem telefonnumrene, ved å taste inn enten
hovedpassordet eller det sekundære passordet. Dette vil stoppe
alarmlyden, og kontrollpanelet vil slutte å ringe ut etter hjelp.
Operasjon – kommunikasjon
Brukeren kan sjekke statusen, eller armere eller desarmere alarmen, ved å ringe inn fra hvilken som
helst telefon med toneoppringing.
Se bruksanvisningen for mer informasjon.
Du har nå installert systemet slik at det kan utføre de mest grunnleggende funksjonene. Se systemets
bruksanvisning for mer informasjon om hvordan du tilpasser kontrollpanelet eller programmerer inn
andre avanserte funksjoner.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE
åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et
problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
- Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
- Denne manualen ble laget med omhu. Imidlertid kan ingen rettigheter utledes. König Electronic kan
ikke ta ansvar for eventuelle feil i denne manualen eller konsekvenser som følger.
- Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.
Dette produktet har blitt produsert og levert i henhold til alle relevante bestemmelser og direktiver,
gyldig for alle medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og
bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til:
Samsvarserklæring (og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet produkttestrapport.
Alarm

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig SEC-ALARM200 ennå.

Spør et spørsmål om Konig SEC-ALARM200

Har du et spørsmål om Konig SEC-ALARM200 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig SEC-ALARM200. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SEC-ALARM200 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.