Konig HC-BM51 manual

Vis en manual for Konig HC-BM51 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Baby Monitor
  • Model/navn: HC-BM51
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 69
70
	
1
4
6
7
5
2
3
	
Opladningspunkter
Opladnings LED
BILLEDE AF KAMERAENHED
8.	 Mikrofon
9.	 Strøm til/fra indikator
10.	 Kameralinse
11.	 Regnbue natlampe
12.	 Lyssensor til automatisk nattesyn
13.	 6V DC stik
14.	 Natlampe OFF/AUTO/ON kontakt
15.	 Afbryder
16.	 Knap til parring
17.	 Kamera/AUTO kontakt
Side: 75
76
BILDE AV KAMERAENHET
8.	 Mikrofon
9.	 Strøm PÅ/AV-indikator
10.	 Kameralinse
11.	 Regnbue-nattlys
12.	 Lyssensor for automatisk nattsyn
13.	 6V DC-plugg
14.	 Nattlys, AV/AUTO/PÅ-bryter
15.	 Strøm PÅ/AV-bryter
16.	 Koblings-/Paringsknapp
17.	 Kamera/Auto-bryter
8
9
11
10
POWER DC
12
14
16
15 17
13
Side: 76
77
SIKKERHETSINSTRUKSER
Vennligst overhold følgende forhåndsregler for å unngå brann, personlig skade, og skade på produktet:
Les instruksene:
Alle sikkerhets- og driftsinstruksene bør leses før 2,4 GHz Digital trådløs babymonitor brukes.
Oppbevar bruksanvisningen:
Bruksanvisningen bør oppbevares for slik at det kan slås opp i den senere.
Følg anvisningene:
Alle anvisningene må følges.
Vann og fuktighet:
Dette produktet kun egnet for innendørs bruk. Enheten må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen
væskefylte gjenstander som f.eks. vaser må settes på enheten. Enheten bør ikke brukes nær vann, f.eks. nær
et badekar, vaskekar, kjøkkenvask, utslippsvask, i en våtkjeller, nær et svømmebasseng osv.
Ventilasjon:
Den 2,4 GHz Digital trådløs babymonitoren bør ikke plasseres på en seng, sofa eller lignende overflate som
kan blokkere ventilasjonsåpningene, eller plasseres på et lukket sted sånn som bokhylle eller kabinett, som
kan hindre luftstrømmen gjennom ventilasjonsåpningene.
Varme:
2,4 GHz Digital trådløs babymonitor bør plasseres med avstand fra varmekilder sånn som radiatorer, ovner,
kokere eller andre apparater som produserer varme. Ingen åpne flammekilder, sånn som lyste talglys, kan
plasseres på apparatet.
Strømforsyning:
Den 2,4 GHz Digital trådløse babymonitoren bør bare kobles til en strømkilde av typen beskrevet i denne
bruksanvisningen:
Kamera og monitor: AC/DC-adaptere: 6V 800mA (senter positiv)
Rengjøring:
Bruk en tørr bomullsklut for å holder 2,4 GHz Digital trådløs babymonitor støvfri. Bruk ikke vann!
Perioder uten bruk:
Koble alltid fra strømadaptere fra vegguttak ved lengre perioder uten bruk.
Gjenstander og væske:
Det må passes på at ikke gjenstander og væsker kommer inn i innkapslingen gjennom åpningene.
Skader som krever service:
Den 2,4 GHz Digital trådløse babymonitoren bør bare ytes service på av kvalifisert servicepersonell, når:
a.	 Gjenstander eller væske har kommet inn i produktene; eller
b.	 Apparatene har blitt utsatt for regn; eller
c.	 Apparatene ikke ser ut til å virke normalt eller viser en markert endring i ytelse; eller
d.	 Apparatene har blitt mistet eller skallet har blitt skadet.
Forsiktig:
a.	 Dette produktet kan ikke erstatte ansvarlig voksent barneoppsyn. Du bør personlig sjekke ditt barns
aktivitet med jevne mellomrom.
b.	 Bruk aldri denne 2,4 GHz Digital trådløse babymonitor i så stor utstrekning at ditt liv eller helse, liv eller
helse til noen andre, eller materiell sikkerhet avhenger av at den fungerer! Produsenten aksepterer intet
ansvar eller krav for død og skade til noen person eller for tap og skade til eiendom pga. feilfunksjon eller
feil bruk av produktet.
REGULERINGSERKLÆRING
Disse grensene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliger. Utstyret utvikler, bruker og
kan utstråle radiofrekvensenergi, utstyret kan forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon hvis
det ikke monteres og brukes i samsvar med anvisningene. Men det er ingen garanti for at interferens ikke vil
oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens til radio- eller TV-mottak, som
kan fastslås ved å skru utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å rette opp interferensen ved en eller
flere av følgende tiltak:
•	 Rett inn eller flytt antennen.
•	 Øk avstanden mellom utstyret og mottaker.
•	 Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
•	 Snakk med forhandleren eller en kyndig radio- og tv-tekniker for hjelp.
Side: 77
78
Bruk med ikke-godkjent utstyr eller ikke-skjermede kabler kan resultere i interferens med radio eller TV-mottak.
Brukeren gjøres oppmerksom på at endringer og modifikasjoner på utstyret uten godkjennesle fra produsent
kan annulere brukerens rett til å bruke utstyret.
INSTALLASJON
INSTALLASJON AV AC/DC-ADAPTERET:
1.	 Installer pluggen til AC-adapteret til DC-pluggen til enheten.
2.	 Plugg inn AC-adapteren inn i en standard veggkontakt.
3.	 Skru på enheten med strøm PÅ/AV-bryteren.
4.	 Strømindikatoren vil lyse.
Advarsel: 
Bruk bare AC-adapteret levert med pakken. Feil bruk av adapteret kan forårsake feilfunksjon til
enheten. Vennligst kontakt din forhandler ved spørsmål.
BRUKE BATTERIENE:
1.	 Monitorenheten krever et oppladbar Li-ion-batteri for å kunne drives. Hvis ikke-godkjente batterier brukes,
må IKKE strømadapteren kobles til noen av enhetene.
2.	 ETT Li-ion oppladbart batteri leveres med i pakken. Bruk det oppladbare batteriet til å bruke
monitorenheten borte fra fjernplasseringen. Koble til monitorenheten til adapteret eller plasser den på
ladebasen når det er mulig for å vedlikeholde muligheten for portabel visning.
3.	 Hvis du behøver et annet oppladbart Li-ion batteri til kameraenheten, må du vennligst kontakte din lokale
produktleverandør.
BRUK AV KAMERA
Strøm PÅ/AV
Bruk strøm PÅ/AV-bryteren på bunnen av kameraenheten for å skru enheten PÅ/AV.
Stemmeaktivert kamera (KAMERA/AUTO-bryter)
For å aktivere: Velg AUTO ved å skyve KAMERA/AUTO-bryteren på basen til kameranheten
Når lydnivået til enhetens omgivelser når det forhåndsinnstilte nivået, vil kameraenheten sende bildene til
monitorenheten.
Når lydnivået til omgivelsene er under det forhåndsinnstilte nivået, vil sendingen automatisk skrus av, og LCD-
skjermen på monitorenheten vil også skrus av.
For å aktivere: Velg KAMERA ved å skyve KAMERA/AUTO-bryteren på basen til kameranheten
Kameraenheten vil kontinuerlig sende KAMERA-signalet.
Regnbue-nattlys
Velg mellom PÅ eller AV ved å skyve bryteren OFF/AUTO/ON på basen til kameraenheten. Nattlyset vil lyse
konstant i forskjellige farger på toppen av kameraenheten.
Stemmeaktivert (AUTO) nattlys:
Skyv OFF/AUTO/ON-bryteren til AUTO.
Når lydnivået til enhetens omgivelser når det forhåndsinnstilte nivået, vil nattlyset skrus på. Når lydnivået til
enhetens omgivelser er under det forhåndsinnstilte nivået, vil nattlyset skrus på.
Automatisk infrarød nattsyn
Det infrarøde nattlyset til kameraenheten gjør at kameraet kan ta bilder i mørket. Funksjonen vil automatisk
skrus på når lysnivået til omgivelser rundt kameraet er lavt.
Bare sort-hvite bilder vil vises på monitoren, og bare gjenstander innen 2m kan sees.
MONITORDRIFT
Strøm PÅ/LCD AV/AV
Bruk strøm PÅ/LCD AV/AV-bryteren på siden av enheten for å skru enheten og LCD-displayet på/av.
Kanalvalg
Alle monitor- og kameraenheter vil først settes til kanal “1” av produsenten. Systemet tillater at totalt 4
kameraer brukes med samme monitor. Se prosedyrene for koblings-/paring om hvordan flere kamera brukes.
Volumkontroll
Trykk på knappene (+) og (-) som er på VENSTRE side av frontpanelet for å øke og redusere volumet til
monitoren.
LCD, lysstyrkekontroll
Trykk på knappene (+) og (-) som er på HØYRE side av frontpanelet for å øke og redusere lysstyrken til
LCD-displayet.
Side: 78
79
NULLSTILLINGSKNAPP
Trykk på nullstillingsknapp som er bak på monitorenheten for å gjenopprette de opprinnelige
fabrikkinnstillingene.
KOBLING (PARING)
ADVARSEL!!
Produktet har allerede blitt koblet (paret) under produksjon, og brukeren BEHØVER VANLIGVIS IKKE å utføre
noen koblingsprosedyre. Følg disse stegene for å koble monitorenheten med kameraenheten igjen bare hvis
det er ABSOLUTT NØDVENDIG:
1.	 Trykk og hold nede (+)-knappen til lysstyrkekontrollen og skru deretter monitorenheten på samtidig. LCD-
skjermen viser:
	
PAIR ID
1.	 Pair ID for Cam1 …
2.	 Trykk på den skjulte koblings-/paringknappen gjennom det lille hullet på basen til kameraenheten. Strøm-
LED-lyset på kameraenheten vil begynne å blinke.
3.	 Paringen vil automatisk fullføres for kameraenhet (1). Monitoren viser:
	
PAIR ID
1.	 Pair ID for Cam1 …
	 Cam1 OK!
4.	 Gjenta steg 2 og 3 for kameraer (2); (3) og (4).
5.	 Skru monitorenheten av og deretter på igjen for å gå tilbake til vanlig drift.
FEILSØKING
Problem Mulig årsak – ting som kan gjøres/sjekkes
Ingen mottak på monitorenheten •	 Enheten har ikke blitt skrudd på.
•	 AC/DC-adapteret har ikke blitt koblet til.
•	 Kameraet sender muligens ikke. (Strøm er ikke på eller er i
stemmeaktiveringsmodus)
•	 Feil kanal. (Produsenten har forhåndssatt systemet til kanal “1”).
Bare sort-hvitt bilder vises. •	 Kameraet har gått over til “infrarød nattsyns”-modus.
Ingen sending på kameraenheten •	 Enheten har ikke blitt skrudd på.
•	 AC/DC-adapteret har ikke blitt koblet til.
•	 Trykk om stemmeaktiveringsmodus er satt til automatisk modus.
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes av en
autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet fra strømmen
og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller
fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE
Side: 79
80
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade
forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal
behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem for
slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HC-BM51 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HC-BM51

Har du et spørsmål om Konig HC-BM51 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HC-BM51. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HC-BM51 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.