Konig HC-BM11 manual

Vis en manual for Konig HC-BM11 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Baby Monitor
  • Model/navn: HC-BM11
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 79
80
NORSK
BILDE AV FORELDREENHET
	
1.	 Antenne
2.	 Alarm PÅ/AV-bryter
3.	 6V DC-plugg
4.	 Ladebase
5.	 Strøm PÅ/AV-knapp
6.	 Volumkontroll
7.	 Knapp for melodivalg
8.	 Strøm PÅ/AV-indikator
9.	 Lydnivå, LED-stolpe
10.	 LCD-display
11.	 Høyttaler
12.	 Ladebases strøm, PÅ/AV-indikator
13.	 PTT-knapp
14.	 Batteriluke
15.	 Ladebases 6V DC-plugg
Side: 80
81
BILDE AV BABYENHET
	
1.	 Antenne
2.	 Høy/lav, sendingsvalg
3.	 6V DC-plugg
4.	 Volumkontroll
5.	 Strøm PÅ/AV-knapp
6.	 Strøm PÅ/AV-indikator
7.	 Høyttaler
8.	 Nattlys
9.	 Nattlyskontroll
10.	 Batteriluke
11.	 Koblings-/Paringsknapp
SIKKERHETSINSTRUKSER
Vennligst overhold følgende forhåndsregler for å unngå brann, personlig skade, og skade på produktet:
Les instruksene:
Alle sikkerhets- og driftsinstruksene bør leses før 2,4 GHz Digital trådløs babymonitor brukes.
Oppbevar bruksanvisningen:
Bruksanvisningen bør oppbevares for slik at det kan slås opp i den senere.
Følg anvisningene:
Alle anvisningene må følges.
Vann og fuktighet:
Dette produktet kun egnet for innendørs bruk. Enheten må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen
væskefylte gjenstander som f.eks. vaser må settes på enheten. Enheten bør ikke brukes nær vann, f.eks. nær
et badekar, vaskekar, kjøkkenvask, utslippsvask, i en våtkjeller, nær et svømmebasseng osv.
Ventilasjon:
Den 2,4 GHz Digital trådløs babymonitoren bør ikke plasseres på en seng, sofa eller lignende overflate som
kan blokkere ventilasjonsåpningene, eller plasseres på et lukket sted sånn som bokhylle eller kabinett, som
kan hindre luftstrømmen gjennom ventilasjonsåpningene.
Varme:
2,4 GHz Digital trådløs babymonitor bør plasseres med avstand fra varmekilder sånn som radiatorer, ovner,
kokere eller andre apparater som produserer varme. Ingen åpne flammekilder, sånn som lyste talglys, kan
plasseres på apparatet.
Side: 81
82
Strømforsyning:
Den 2,4 GHz Digital trådløse babymonitoren bør bare kobles til en strømkilde av typen beskrevet i denne
bruksanvisningen:
Baby- og foreldreenhet: AC/DC-adaptere: 6V 400mA (senter positiv)
Rengjøring:
Bruk en tørr bomullsklut for å holder 2,4 GHz Digital trådløs babymonitor støvfri. Bruk ikke vann!
Perioder uten bruk:
Koble alltid fra strømadaptere fra vegguttak ved lengre perioder uten bruk.
Forsiktig:
a.	 Dette produktet kan ikke erstatte ansvarlig voksent barneoppsyn. Du bør personlig sjekke ditt barns
aktivitet med jevne mellomrom.
b.	 Bruk aldri denne 2,4 GHz Digital trådløse babymonitor i så stor utstrekning at ditt liv eller helse, liv eller
helse til noen andre, eller materiell sikkerhet avhenger av at den fungerer! Produsenten aksepterer intet
ansvar eller krav for død og skade til noen person eller for tap og skade til eiendom pga. feilfunksjon eller
feil bruk av produktet.
REGULERINGSERKLÆRING
Disse grensene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliger. Utstyret utvikler, bruker og
kan utstråle radiofrekvensenergi, utstyret kan forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon hvis
det ikke monteres og brukes i samsvar med anvisningene. Men det er ingen garanti for at interferens ikke vil
oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens til radio- eller TV-mottak, som
kan fastslås ved å skru utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å rette opp interferensen ved en eller
flere av følgende tiltak:
•	 Rett inn eller flytt antennen.
•	 Øk avstanden mellom utstyret og mottaker.
•	 Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
•	 Snakk med forhandleren eller en kyndig radio- og tv-tekniker for hjelp.
Bruk med ikke-godkjent utstyr eller ikke-skjermede kabler kan resultere i interferens med radio eller TV-mottak.
Brukeren gjøres oppmerksom på at endringer og modifikasjoner på utstyret uten godkjennelse fra produsent
kan annullere brukerens rett til å bruke utstyret.
INSTALLASJON
INSTALLASJON AV AC/DC-ADAPTERET:
1.	 Installer pluggen til AC-adapteret til DC-pluggen til enheten.
2.	 Plugg inn AC-adapteren inn i en standard veggkontakt.
3.	 Skru på enheten med strøm PÅ/AV-bryteren.
4.	 Strømindikatoren vil lyse.
Advarsel: 
Bruk bare AC-adapteret levert med pakken. Feil bruk av adapteret kan forårsake feilfunksjon til
enheten. Vennligst kontakt din forhandler ved spørsmål.
BRUKE BATTERIENE:
1.	 Foreldreenheten behøver 3 x AAA oppladbare batterier for å drives.
2.	 EN 3 x AAA oppladbare batteripakke leveres med i pakken. Bruk det oppladbare batteriet for å bruke
foreldreenheten borte fra fjernplasseringen. Koble foreldreenheten til adapteret eller plasser den på
ladebasen når det er mulig, for å vedlikeholde muligheten for portabel bruk.
3.	 Hvis du behøver et annet oppladbart batteri til foreldreenheten, må du vennligst kontakte din sertifiserte
lokale produktleverandør.
LADING AV BATTERIENE:
1.	 Når batteriet er tomt, vil LED-lysene på både foreldreenheten og babyenheten lyse orange.
2.	 Vennligst merk at mens foreldreenheten kan lades opp, er babyenheten IKKE OPPLADBAR. Sett
foreldreenheten på ladebasen for å lade batteriene. Batterisymbolet på LCD-displayet vil blinke til den er
fulladet. LED-lyset på ladebasen forblir grønt, og indikerer kun strøm på. Tilsvarende forblir LED-lyset på
foreldreenheten grønt under lading.
Side: 82
83
BRUK AV BABYENHETEN
Strøm PÅ/AV
Bruk strøm PÅ/AV-bryteren øverst på babyenheten for å skru enheten PÅ/AV. Strøm PÅ/AV-indikatoren (LED)
vil skrus PÅ/AV i henhold.
Høy/lav sending
Velg høy eller lav effektsending ved å bruke HI/LO-bryteren på siden av babyenheten.
Høyeffekts sending gir maksimal kommunikasjonsrekkevidde med foreldreenheten.
Laveffekts sending gir omtrent 100 meter kommunikasjonsrekkevidde med foreldreenheten.
Volumkontroll
Trykk på knappene (+) og (-) som er på toppen av babyenheten for å øke og redusere volumet til
babyenheten.
Stemmeaktivert (VOX) funksjon
Når lydnivået til enhetens omgivelser når det forhåndsinnstilte nivået, vil babyenheten sende lyden til
foreldreenheten.
Når lydnivået til omgivelser er under det forhåndsinnstilte nivået, vil sendingen automatisk skrus av, og
høyttaleren på foreldreenheten vil også skrus av.
Nattlys
Velg mellom PÅ eller AV ved å skyve bryteren OFF/AUTO/ON på siden av babyenheten. Nattlyset vil lyse
konstant på basen til babyenheten.
Bruk Stemmeaktiver nattlys (AUTO) ved å skyve bryteren OFF/AUTO/ON til AUTO.
Når lydnivået til enhetens omgivelser når det forhåndsinnstilte nivået, vil nattlyset skrus på. Når lydnivået til
enhetens omgivelser er under det forhåndsinnstilte nivået, vil nattlyset skrus på.
BRUK AV FORELDREENHETEN
Strøm PÅ/AV
Bruk strøm PÅ/AV-bryteren øverst på foreldreenheten for å skru enheten PÅ/AV. Strøm PÅ/AV-indikatoren
(LED) og LCD-skjermen vil skrus PÅ/AV i henhold.
Volumkontroll
Trykk på knappene (+) og (-) som er på toppen av foreldreenheten for å øke og redusere volumet til
foreldreenheten. Det korresponderende volumnivået vil vises på LCD-skjermens volumnivåvisning. De fire
LED lydindikatorerne over LCD-skjermen vil også lyse opp for å indikere styrken til lydnivået.
Valg og sending av melodier (vuggesanger)
Trykk på Velg melodi-knappen på toppen av foreldreenheten for å velge melodi som skal sendes til
babyenheten. LCD-skjermen vil vise L1 til L3 for å indikere valget.
Melodien du valgte, vil bli sendt til babyenheten.
PTT (Trykk for å snakke)
For å snakke til babyenheten, trykkes og holdes PTT-knappen på siden av foreldreenheten, og snakk nær
mikrofonen til foreldreenheten,
Utenfor rekkevidde-alarm
Når foreldreenheten ikke kan motta et sendesignal fra babyenheten, vil alarmen for utenfor rekkevidde lyde
(sammenhengende pipelyd), og det vil også vises ‘NO SIGNAL’ på LCD-skjermen.
Barnerommets temperatur angitt på foreldreenheten
Babyenheten kan avlese barnerommets temperatur og sende signalet til foreldreenheten.
Temperaturavlesningen vises på LCD-skjermen til foreldreenheten, Velg °C eller °F på velgerbryteren som
befinner seg under den oppladbare batteripakken på foreldreenheten.
Side: 83
84
LCD-DISPLAY
LCD-displayet på foreldreenheten viser:
1)	 Temperaturen på barnerommet.
	 Velg visning i °C eller °F på velgerbryteren som befinner seg under den oppladbare batteripakken
på foreldreenheten.
	
2)	 Volumnivå til foreldreenheten.
	 5-volumstyrkenivåer
	
3)	 Batterikapasitet til foreldreenheten.
	
4)	 Tilkobling mellom baby- og foreldreenhet.
	
5)	 Indikator for utenfor rekkevidde.
	
Side: 84
85
KOBLING/PARING
ADVARSEL!!
Produktet har allerede blitt koblet (paret) under produksjon, og brukeren behøver vanligvis IKKE å utføre noen
koblingsprosedyre. Følg disse stegene for å koble foreldreenheten med barneenheten igjen, bare hvis det er
ABSOLUTT NØDVENDIG:
1.	 Skru både foreldre- og babyenheten PÅ.
2.	 Trykk på KODE-knappen (11) som befinner seg på baksiden av babyenheten, LED-lyset blir orange
og blinker, og trykk deretter på KODE-knappen som er i nedre høyre hjørne inne i batterirommet til
foreldreenheten i 3 sekunder. LED-lyset til foreldreenheten blir også orange og blinker. De to enhetene vil
nå pare automatisk. Når paringen er vellykket, vil LED-lysene bli grønne igjen.
FEILSØKING
Problem Mulig årsak – ting som kan gjøres/sjekkes
Intet mottak eller sending på
foreldreenheten.
•	 Enheten har ikke blitt skrudd på.
•	 AC/DC-adapteret har ikke blitt koblet til.
•	 Den oppladbare batteripakken er ikke montert riktig.
•	 Batteriets strømnivå er lavt. Lad opp batteriet med AC/DC-adapteret
eller sett det tilbake på ladebasen.
•	 Babyenheten sender muligens ikke.
Intet mottak eller sending på
babyenheten.
•	 Enheten har ikke blitt skrudd på.
•	 AC/DC-adapteret har ikke blitt koblet til.
•	 Volumnivået er stilt inn til lavest. Juster volumbryteren.
Nattlyset slår seg ikke på. •	 Nattlyset er ikke riktig innstilt.
•	 Skru nattlyskontrollen til enten PÅ eller AUTO.
Sikkerhetsforholdsregler:

For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes av en
autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet fra strømmen
og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller
fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller skade
forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal
behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem for
slike produkter.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HC-BM11 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HC-BM11

Har du et spørsmål om Konig HC-BM11 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HC-BM11. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HC-BM11 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.