Konig HC-BM05 manual

Vis en manual for Konig HC-BM05 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Baby Monitor
  • Model/navn: HC-BM05
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Rumensk, Gresk, Ungarsk, Slovakisk

Innholdsfortegnelse

Side: 76
77
Sikkerhedsforholdsregler:
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt,
f.eks. når der kræves service, KUN åbnes af en autoriseret
tekniker. Frakobl produktet stikkontakten og andet udstyr,
hvis der opstår et problem. Udsæt ikke produktet for vand
eller fugt.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af
forkert brug af dette produkt.
Generelt:
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres
respektive ejere og anses herved som sådan.
Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige
indsamlingssystemer for disse produkter.
NORSK
Babymonitor
Siden kommunikasjonen er trådløs, kan ukjent ekstern interferens noen ganger oppstå under bruk. Du
kan prøve å endre retningen eller plasseringen til apparatene og/eller bruke en annen kanal på begge
apparatene for å forbedre kommunikasjonskvaliteten.
ADVARSEL
VENNLIGST LES ALLE INSTRUKSENE SVÆRT NØYE FØR PRODUKTET BRUKES.
PRODUKTET ER IKKE MENT Å ERSTATTE OPPSYN AV BARN FRA VOKSNE.
1. Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
2. Apparatet må ikke bli utsatt for drypp eller sprut. Gjenstander fylt med væske, sånn som
vaser, må ikke plasseres på apparatet.
3. Apparatet må ikke brukes nær vann, f.eks. nær badekar, vaskekar, oppvaskkummer, i
våtkjeller eller i nærheten av et svømmebasseng osv.
4. Det må ikke legges på seng, sofa, teppe eller lignende overflate som kan blokkere
ventilasjonsåpningene, eller plasseres på et lukket sted som i en bokhylle eller i et skap
som kan hindre luftflyt gjennom ventilasjonsåpningene.
5. Det bør i avstand fra varmekilder som radiatorer, ovner, komfyrer og andre innretninger som
produserer varme. Ingen åpne flammekilder, sånn som talglys, kan plasseres på apparatet
eller for nær apparatene.
6. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type batteriet som anbefalt av produsenten.
7. Apparatene må bare kobles til strømforsyningene som var inkludert i leveransen.
Side: 77
78
8. Ved lange perioder uten bruk må apparatene alltid slås av, batteriene fjernes fra apparatene,
og strømadapterne plugges ut fra veggkontakter.
9. Bruk bare apparatene under voksent oppsyn og utenfor barns rekkevidde.
10.Dette produktet kan ikke erstatte oppsyn av barn fra voksne. Du bør personlig sjekke ditt
barns tilstand med jevne mellomrom.
Merk:
 Bruk aldri denne trådløse babymonitoren så mye at ditt liv eller din helse, andres liv eller
helse eller tilstanden til eiendeler avhenger av dens drift! Produsenten aksepterer ikke noe
ansvar eller krav på død eller skade til noen person eller tap eller skade av eiendeler på
grunn av funksjonssvikt eller feil bruk av produktet.
 Utfør aldri reparasjoner selv.
ADVARSEL:
KVELNINGSFARE – Oppbevar ledningen utenfor barns rekkevidde. Barn har blitt KVELT av
ledninger.
Sett ALDRI kameraet eller ledninger innen 1 meter fra barnesengen.
Fest ledninger utenfor barns rekkevidde.
Bruk aldri forlengelsesledninger med strømadaptere. Bruk bare medleverte strømadaptere.
OPPSETT
Både sender og mottaker kan enten plugges inn på strømnettet eller drives med standard
alkaliske batterier av størrelse AAA. Bare mottakeren har batteriladningsfunksjon. Ingen andre
oppladbare batterier enn de som er medlevert kan brukes i mottakeren.
Plasser aldri senderen eller ledninger innen 1 meter fra barnesengen.
For bruk på strømnettet
Både sender og mottaker kan drives med strømadaptere (medfølger).
Plugg inn strømadapteret i strømpluggen nederst på senderen og/eller mottakeren. Plugg deretter
adapteret inn i strømnettet.
For bruk med batteri
For portabel bruk kan sender og mottaker drives med 3 x 1,5 V standard alkaliske batterier av
størrelse AAA.
Åpne batterirommet til begge apparater ved å fjerne skruene på dekslene. Sett inn batteriene med
riktig polaritet. Lukk dekslene med skruene.
Strømlampen vil bli RØD når det er lite strøm på batteriet. Ta alltid ut batteriene når apparatet ikke skal
brukes på en lang stund.
Merk: Maksimal driftstid med batterier er to dager, avhengig av frekvensen til støysendinger.
Rekkevidden kan begrenses ved batteridrift.
Oppladbar funksjon på mottaker
Bare mottakeren kan bruke de medleverte oppladbare batteriene. Senderen har ikke ladefunksjon.
Når strømledningen er koblet til mottakeren lades leverte batterier automatisk. Det tar ca. 8 timer å
lade batteriene helt. Så lenge det er nok strøm på batteriet for pålitelig drift, forblir strømlampen
GRØNN.
Merk: Bare de medleverte batteriene kan lades opp. PRØV IKKE å lade opp med batterier kjøpt i
butikken.
Side: 78
79
SKIFTE BATTERIER
Sett inn 3 x AAA alkaliske batterier i batterirommet til apparatene i samsvar med polariteten til
batteriene (som forklart over).
Strømlampen blir GRØNN når nye/helt oppladede batterier brukes.
Strømlampen blir RØD når batteriene er tomme.
For bruk utover dette anbefales det å plugge inn apparatene med medleverte strømadaptere.
DRIFT
Kanalinnstilling
Denne babymonitoren har to kanaler, A og B. Begge apparatene er forhåndsinnstilt til kanal A fra
produsent.
Åpne batterirommet til senderen og mottakeren ved å fjerne skruen på dekslene. Kanalbryteren har
blitt plassert i batterirommet for å hindre utilsiktet kanalskifte.
Kanalvelgeren må være stilt inn på samme for begge apparater.
Hvis andre stemmer eller lyder kan høres på mottakeren med den valgte kanalen, bør kanalbryteren
stilles inn på en annen kanal for å unngå interferens.
Senderen (babyenhet)
• Plasser senderen minst 2 meter bort fra barnet for optimal stemmegjenkjenning.
• Velg kanal A eller B for sending med kanalbryteren.
• Skru på senderen med HI/LOW/OFF-bryteren på siden av senderen. Strømlampen vil skrus PÅ.
• Skift til posisjon HI for å stille inn mikrofonfølsomheten til høyt nivå. Skyv glidebryteren i posisjon
LOW for å stille inn lavt mikrofonfølsomhetsnivå.
HI = fullområde
LOW = redusert område (for reduksjon i elektrisk støy)
På høyeste følsomhet sendes selv de minste lyder, ved lavere følsomhet sendes bare høye lyder.
• Det vil plukke opp barnets lyder automatisk og umiddelbart sende det til mottakeren.
• Følsomheten til VOX (stemmeaktivering) kan justeres ved å vri på bryteren øverst på senderen.
• Senderen er bare aktiv når lyder høres. Denne funksjonen eliminerer unødvendig elektrisk støy.
• Nattlyset kan manuelt skrus AV eller PÅ, eller settes til AUTO hvis du bare vil at nattlyset aktiveres
av VOX (lyd). Bryteren er på bunnen av apparatet.
Mottakeren (foreldreenhet)
• Skru på mottakeren med AV/PÅ-bryteren på siden av mottakeren. Strømlampen vil skrus PÅ.
• Velg kanal A eller B for sending med kanalbryteren inni batterirommet. Det må være samme kanal
som senderen.
• Skru volumbryteren til ønsket volumnivå.
• De 5 LED-lampene indikerer styrken til mottatt lyd.
Rekkeviddekontroll
Mottakeren er utstyrt med optisk områdekontroll. Hvis signalet fra senderen ikke lenger er tilstrekkelig,
vil begge de røde lampene på mottakerens lysstripe blinke.
Merk:
Når systemet brukes som babymonitor, må du passe på at senderen posisjoneres minst
1 meter unna barnet. Dette systemet er ikke en erstatning for personlig oppsyn av barnet eller
en person med behov for omsorg; det er simpelthen tiltenkt å tilby ekstrastøtte. Det aksepteres
intet ansvar utover lovfestet garanti. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor dette systemet brukes
i medisinsk øyemed - til tross for at det ikke er ment for dette.
Side: 79
80
PROBLEMLØSING
Problem Mulig årsak – utbedringstiltak/kontroll
Virker ikke  Kontroller strømforsyningen.
 Er strømadapteret riktig koblet til?
 Er de oppladbare standard batteriene satt inn riktig?
 Er de oppladbare batteriene ladet opp?
Ingen sending  Sjekk innstillingen til kanalvelgeren på begge apparater. De må
være satt i samme posisjon.
 Flytt senderen nærmere babyen (men ikke mer enn én meter
unna barnet) eller øk mikrofonfølsomheten.
 Flytt senderen nærmere mottakeren.
 Er begge apparatene skrudd på?
Overføringsinterferens  Velg en annen overførings-/mottakskanal på begge apparatene.
 Flytt senderen nærmere mottakeren.
 Sjekk batteriene og skift ut/lad opp om nødvendig.
 Skyv glidebryteren til senderen til posisjon HI for full rekkevidde.
Plystrelyd/hvislelyd på mottaker  Flytt mottakeren lenger unna senderen.
 Senk volumet på mottakeren.
 Sjekk batteriene og skift ut/lad opp om nødvendig.
 Sjekk innstillingen til kanalvelgeren på begge apparater. De må
være satt i samme posisjon.
Lampeindikatoren for strøm på
mottaker/sender blir RØD
 Batteriene er tomme.
 På senderen: Sett inn nye batterier.
 På mottakeren: Sett inn nye batterier eller lad opp de medleverte
oppladbare batteriene ved å koble til apparatet til
strømadapteret.
SENDER/MOTTAKER
SETT OVENFRA
Følsomhetskontroll Volumkontroll
Side: 80
81
1. Strømlampe
2. Lydnivålamper
3. Mik
4. Høyttaler
SETT NEDENFRA
1. NATTLYSBRYTER 2. DC-PLUGG
SENDER/MOTTAKER
SETT FRA SIDEN
Side: 81
82
INNI BATTERIROM
Kanalbryter
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Antall kanaler: 2
Frekvensområde: 446 MHz
Strømforsyning: 6 V 400 mA/230 V ~ 50 Hz, omtrent 2-3 W
Senders batterier: 3 x 1,5 V standard alkaliske batterier størrelse AAA (ikke inkludert)
Mottakerbatterier: 3 x 1,2 V NiMH oppladbare batterier (inkludert)
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet
BARE åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er
nødvendig. Koble produktet fra strømmen og annet utstyr
dersom et problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann
eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HC-BM05 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HC-BM05

Har du et spørsmål om Konig HC-BM05 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HC-BM05. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HC-BM05 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.