Konig HAV-WKL12 manual

Vis en manual for Konig HAV-WKL12 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Klokkeradio
  • Model/navn: HAV-WKL12
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 56
57
Ikonene på skjermen er vist under
LAMPE
INNEBYGD
MUSIKK
KLOKKE ALARM SLUMRE SOVNE HØYTTALER LCD
LYSSTYRKE
LYSSIGNAL FM
Strømforsyning
Koble et likestrømsadapter (DC9V 1000mA) til stemningslyset din og deretter koble til stikkontakten.
Vennligst sett inn 3xAAA batterier (ikke inkludert) for å tilføre strøm til klokken og beholde
klokkeinnstillingene dine.
Slå på lyset
Trykk på ” ”-knappen for å slå lyset PÅ. ” ”-symbolet vises da på skjermen. Trykk på ”opp”-
og ”ned”-knappene for å justere lysnivået, fra nivå 01 til 20.
Trykk på ” ”-knappen igjen for å slå lyset AV.
Klokkeinstruksjoner
Når stemningslyset er tilkoblet ved bruk av likestrømsadapteret vil LED-klokken dukke opp på den
nedre delen av stemningslyset. Tiden vil vise 0:00 for å indikere at du er nødt til å stille inn klokketiden.
Hvordan stille klokken
Når 0:00 vises på skjermen, start ved å trykke på ”ANGI”-knappen for å komme til
tidsinnstillingsmodus. ” ”-symbolet vises da på skjermen og timeposisjonen blinker. Trykk på ”opp”-
og ”ned”-knappene helt til du finner timen du ønsker, trykk deretter på ”ANGI”-knappen igjen for å angi
minuttene ved å trykke på ”opp”- og ”ned”-knappene.
Trykk på ”ANGI”-knappen igjen for å fullføre og lagre innstillingene.
Merknader
Skjermen vil gå tilbake til normal tidsvisning ved å trykke på ”MODUS”-knappen eller ved å ikke trykke
på noen knapper i løpet av 30 sekunder.
Timen kan stilles inn fra 0 til 23, mens minuttene kan stilles inn fra 0 til 59.
Hvordan stille inn vekkealarm med slumring
For å stille inn vekkealarmen, velg en alarmtid, en slumreperiode (fra 5, 10, 15, 30 eller 60 minutter) og
hvilken type lyd (3 naturlyder eller 1 alarmlyd) du ønsker å våkne opp til. Vekkealarmen er innstilt
når ” ”-symbolet vises på skjermen. Lysintensiteten til lampen økes gradvis til det når det angitte
nivået i løpet av 20 minutter og alarmlyden økes gradvis til den når det angitte nivået 2 minutter før den
angitte vekketiden.
Når enheten er i klokkemodus, hold inne ”MODUS”-knappen helt til ” ”-symbolet vises på skjermen.
Trykk på ”ANGI”-knappen for å komme til tidsinnstillingene for vekking og still inn i følgende rekkefølge:
Time→Minutter→Musikk→Slumretid.
Trykk på ”opp”- og ”ned”-knappene for å justere til din ønskede innstilling.
Timen kan stilles inn fra 0 til 23, minuttene kan stilles inn fra 0 til 59 og det kan velges mellom
3 naturlyder og 1 alarmlyd.
Side: 57
58
Hvordan slå av vekkealarmen
Når alarmen går, trykk på hvilken som helst knapp for å slå av alarmen og komme til slumrefunksjonen.
Lyset vil fortsette å være PÅ.
Når slumrealarmen går, trykk på hvilken som helst knapp for å slå av slumrefunksjonen.
Slumrefunksjonen kan aktiveres 3 ganger.
Når klokken er i vekketidsmodus, trykk og hold inne ” ”-knappen i 2 sekunder for slå vekketiden av
eller på.
Når klokken er i klokketidsmodus, trykk og hold inne ”ANGI”-knappen i 2 sekunder for å slå slumretiden
av eller på.
Merknader
Skjermen vil gå tilbake til normal tidsvisning ved å trykke på ”MODUS”-knappen eller ved å ikke trykke
på noen knapper i løpet av 30 sekunder.
Lysstyrkenivået og lydnivået for vekkealarmen er de samme som dine tidligere forhåndsinnstilte nivåer.
Hvordan angi alarmtiden
Når enheten er i klokkemodus, hold inne ”MODUS”-knappen helt til ” ”-symbolet vises på skjermen.
Trykk på ”ANGI”-knappen for å komme til tidsinnstillingene for alarmen og still inn i følgende rekkefølge:
Time→Minutter→Musikk.
Trykk på ”opp”- og ”ned”-knappene for å justere til din ønskede innstilling.
Timen kan stilles inn fra 0 til 23, minuttene kan stilles inn fra 0 til 59 og det kan velges mellom
3 naturlyder og 1 alarmlyd.
Hvordan slå av alarmen
Når alarmen går, trykk på hvilken som helst knapp for å slå av alarmen og komme til slumrefunksjonen.
Alarmen vil varsle i 1 minutt og slumrefunksjonen kan aktiveres 3 ganger.
Når klokken er i alarmtidsmodus, trykk og hold inne ” ”-knappen i 2 sekunder for slå alarmtiden av eller
på.
Når klokken er i slumremodus, trykk og hold inne ”ANGI”-knappen i 2 sekunder for å slå slumretiden av
eller på.
Merknader
Skjermen vil gå tilbake til normal tidsvisning ved å trykke på ”MODUS”-knappen eller ved å ikke trykke
på noen knapper i løpet av 30 sekunder.
Alarmen vil ikke fungere dersom alarmtiden er stilt inn innen vekkeperioden.
Hvordan stille inn sovnefunksjonen
For å stille inn sovnefunksjonen, velg en sovneperiode (fra 5, 15, 30 eller 60 minutter) og hvilken type
lyd (3 naturlyder eller 1 alarmlyd) du ønsker å stille inn. Sovnefunksjonen er innstilt når ” ”-symbolet
vises på skjermen. Lysintensiteten til lampen reduseres gradvis helt til lyset forsvinner og alarmlyden
reduseres gradvis helt til den blir stille etter sovnetiden.
Når enheten er i klokkemodus, hold inne ”MODUS”-knappen helt til ” ”-symbolet vises på skjermen.
Trykk på ”ANGI”-knappen for å angi sovnetiden fra: 00:05→00:15→00:30→00:45→1:00→Musikk.
Trykk på ”opp”- og ”ned”-knappene for å justere til din ønskede innstilling.
Det kan velges mellom 3 naturlyder og 1 alarmlyd.
Hvordan slå av sovnefunksjonen
Når klokken er i sovnefunksjonsmodus, trykk og hold inne ” ”-knappen i 2 sekunder for å slå
sovnefunksjonen av eller på.
Merknader
Skjermen vil gå tilbake til normal tidsvisning ved å trykke på ”MODUS”-knappen eller ved å ikke trykke
på noen knapper i løpet av 30 sekunder.
Lysstyrkenivået og lydnivået for sovnefunksjonen er de samme som dine tidligere forhåndsinnstilte
nivåer.
Sovnefunksjonen vil ikke fungere dersom sovnetiden er stilt inn innen vekkeperioden.
Side: 58
59
Dersom lysstyrken eller lydnivået justeres under sovneperioden vil lysstyrken eller lydnivået forbli det
samme som før innstillingen. Tidsfunksjonen vil fortsette å telle ned.
Hvordan stille inn lysstyrken til LED-sifrene
Når enheten er i klokkemodus, hold inne ”MODUS”-knappen helt til ” ”-symbolet vises på skjermen.
Trykk på ”ANGI”-knappen for å komme til innstillingsmodus.
Du kan stille inn 4 nivåer (fra 1 til 4) for lysstyrken til LED-skjermen, dette gjør du ved å trykke på ”opp”-
og ”ned”-knappene for å justere til din ønskede innstilling.
Merknader
Skjermen vil gå tilbake til normal tidsvisning ved å trykke på ”MODUS”-knappen eller ved å ikke trykke
på noen knapper i løpet av 30 sekunder.
Hvordan velge sovnelyd
Ved å trykke på ” ”-knappen avspilles sovnelyden. Trykk på ” ”-knappen igjen for å slå av sovnelyden,
og trykk på den to ganger for å endre til andre sovnelyder. 4 ulike sovnelyder er bygd inn i
stemningslyset (1=bip, 2=skog, 3=åpent landskap og 4=havbølge).
Trykk på ” ”-knappen og deretter trykk på ”opp”- og ”ned”-knappene for å justere lydnivået fra 00 til 20.
Trykk på ”ANGI”-knappen for å komme til sovnelydmodus, trykk på ”opp”- og ”ned”-knappene for å
velge avspillingstiden for musikk (1 til 60 minutter) og deretter trykk på ”ANGI” igjen for å fullføre
innstillingen.
Hvordan koble til din MP3, iPod eller musikkenhet
Koble din MP3, iPod eller musikkenhet til lydinngangen ved å bruke hodetelefonkabelen
(inkludert). ” ”-symbolet vises da på skjermen.
Trykk på ” ”-knappen for å komme til musikkmodus, deretter trykk på ”opp”- og ”ned”-knappene for å
justere lydnivået fra 00 til 20.
Merknader
Skjermen vil gå tilbake til normal tidsvisning ved å trykke på ”MODUS”-knappen eller ved å ikke trykke
på noen knapper i løpet av 30 sekunder.
Hvordan slå FM-radioen av og på
For å slå på: i klokkemodus, trykk og hold inne ” ”-knappen i 2 sekunder for å slå på radioen og
komme til menyen som viser FM-radioen.
For å slå av: i hvilken som helst modus, trykk og hold inne ” ”-knappen i 2 sekunder for å slå av
radioen.
Hvordan søke etter radiokanaler
I FM-radiomodus, trykk på ” ”-knappen for å søke etter kanaler.
Trykk og hold inne ”opp”- eller ”ned”-knappene i et par sekunder for å automatisk søke etter kanaler.
Hvordan justere volumet
I FM-radiomodus, trykk på ” ”-knappen for å bytte til menyen for volumjustering. Trykk
på ”opp”-knappen for å øke volumet, trykk på ”ned”-knappen for å senke volumet.
Merknader
Trykk på ” ”-knappen for å komme til FM-radiomodus fra hvilken som helst annen modus dersom
radiofunksjonen er PÅ.
ADVARSEL
1. Ikke la vann komme inn i eller på lampen.
2. Ikke mist lampen eller utsett den for kraftige støt.
3. Ikke plasser LCD-en under intenst sollys.
4. Tørk overflaten med en enkel støvklut, ikke bruk korrosive rengjøringsmidler eller andre kjemiske
løsemidler.
5. Forsikre deg om at det er minst 20mm ledig plass rundt lampen.
6. Ikke plasser andre gjenstander på lampen.
7. Vennligst trykk på ”NULLSTILL” for å slå den på igjen ved en eventuell dysfunksjon.
Side: 59
60
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE
åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et
problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HAV-WKL12 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HAV-WKL12

Har du et spørsmål om Konig HAV-WKL12 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HAV-WKL12. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HAV-WKL12 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.