Konig HAV-PRCD21 manual

Vis en manual for Konig HAV-PRCD21 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: CD-spiller
  • Model/navn: HAV-PRCD21
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Rumensk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 76
77
21
20
1. STEREO HODETELEFONUTGANG 3.5 mm stereo hodetelefonutgang
2. PROGRAM Programmer og se over programmerte spornumre
3. REPEAT/RANDOM-KNAPP Repeter spor/CD/MP3/USB/SD/MMC/program
RANDOM-KNAPP Spill av CD/MP3-spor i tilfeldig rekkefølge
4. STOPP/SD-KNAPP • Stopp avspilling av CD/MP3/USB/SD/MMC; slett et
CD-program
Trykk og hold inne i mer enn 1,5 sek for å skifte
USB1.1/MMC (SD)-media
5. CD-LUKE
6. CD-LUKENS ÅPNE-KNAPP Trykk her for å åpne/lukke CD-luken
7. AVSPILL/PAUSE/USB-KNAPP • Start eller pause avspilling av
MP3/CD/USB/SD/MMC
• Trykk og hold inne i mer enn 1,5 sek for å skifte
CD/USB-media
8. SØK TILBAKE
FORRIGE spor
Trykk og hold inne i mer enn 1,5 sek for å søke
bakover i sporet
9. FM-ANTENNE For å forbedre FM-mottak
10. SØK NESTE
NESTE spor
Trykk og hold inne i mer enn 1,5 sek for å søke
forover i sporet
11. FUNKSJONSVALG Velger lydkilde mellom MP3/CD/ eller RADIO, også
slå av-bryter
12. VOLUM Justere volumnivå
13. VENSTRE OG HØYRE HØYTTALER
14. MMC/SD-KORT-KOMPATIBEL
INNGANG
For å lytte til MP3 musikkfiler på ditt MMC/SD-kort
15. LCD-DISPLAY • Viser frekvensen til AM/FM-bryteren
• Viser antall spor
16. FJERNKONTROLLSENSOR
17. USB-KOMPATIBELT SPOR For å lytte til MP3 musikkfiler på din USB minnepinne
18. FREKVENSINNSTILLING Velg AM/FM/FM ST.-stasjoner
19. BÅNDVALG (AM · FM · FM · ST.) Velg bånd AM/FM/FM ST.
20. BATTERIDØR For å åpne batterirommet
21. STRØMNETT Inntak for strømledning
FJERNKONTROLLHÅNDSETT
Funksjonene til knappene på fjernkontrollen er de samme som på de til CD/MP3/USB/SD-delen.
Velg MP3/CD-spor med knappen (+10) / (-10).
- Fjernkontrollens volumknapp har ingen funksjon i radiomodus.
Hurtigspoling frem eller tilbake av en sang
1. Trykk og hold inn Neste/spol frem eller Forrige/spol tilbake .
Ved spoling frem eller tilbake vil lyden skrus av.
2. Når du gjenkjenner stedet du ønsker, slippes eller opp.
- Vanlig avspilling startes igjen.
Side: 77
78
Velger mappen
- Trykk og hold knappen +10/FOL+ eller -10/FOL- for 3 sek, mappenummeret vil vise
sekvensen ”F01->F02….”, slipp bare opp knappen når din favorittmappe vises.
- Displayet vil vise vekselvis mappenummer og sangnummer i 5 sekunder.
STRØMTILFØRSEL
Bruke vekselstrøm
1. Sjekk om spenning som vist på merkeplaten på undersiden av apparatet stemmer overens med lokal
spenningsforsyning. Ta kontakt med forhandleren hvis ikke.
2. Koble strømledningen til strømnettet og vegguttaket. Strømforsyningen er nå koblet til og klart til
bruk.
3. Trekk ut støpselet fra stikkontakten for å skru helt av.
- Trekk ut strømledningen fra stikkontakten for å beskytte apparatet ved tordenvær.
Batterier (ikke inkludert)
Åpne batterirommet og sett inn åtte batterier av typen R-14, UM-2 eller C-celler, (fortrinnsvis alkaliske)
med riktig polaritet som indikert av ”+” og ”–”-symbolene inni batterirommet.
Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de må kastes på riktig måte.
Uriktig bruk av batterier kan forårsake elektrolyttlekkasje og vil korrodere rommet eller gjøre at
batteriene eksploderer. Derfor:
Bland ikke batterityper: f.eks. alkaliske med karbonsink. Bruk bare batterier av samme type for
apparatet.
- Når nye batterier settes inn, må ikke gamle og nye batterier brukes sammen.
- Ta ut batteriene hvis enheten ikke skal brukes på lang tid.
Sett inn batteriene i fjernkontrollen.
1. Åpne dekselet til batterirommet og ta det av.
2. Sett inn to (AAA)-batterier (medfølger ikke) riktig slik at -/+-polariteten stemmer overens med
polaritetsdiagrammene inne i batterirommet.
Merk:
* Det kan påregnes omtrent et halvt års normalt bruk når vanlige batterier brukes.
* Når batteriene er tomme, vil ikke fjernkontrollen lenger kunne styre systemet. Bytt ut begge batteriene
med nye.
* Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre periode, fjernes batteriene tas ut for å unngå
skade forårsaket av batterilekkasje og korrosjon.
* Unngå å oppbevare fjernkontrollen i ekstremt varme eller fuktige steder.
* Det bør ikke være noen hindringer mellom fjernkontrollen og fjernkontrollsensoren og de bør være
innen 30° vinkel.
* Fjernkontrollens bruksavstand er omtrent 0,2 m til 6 m unna fjernkontrollsensoren.
For å unngå at lyden hopper (Anti-Skip System)
ESP-systemet (electronic shockproof protection) bruker halvlederminne for å unngå hopping under
avspilling når apparatet utsettes for eksterne støt.
Det betyr at ESP-funksjonen allerede er slått på.
ESP-funksjonen til CD/MP3 aktiveres automatisk når spilleren brukes til å spille CD/MP3-plater.
- CD ESP-tid er omtrent 2 sekunder.
- MP3 ESP-tid er omtrent 5 sekunder.
Merk:
Når ANTISHOCK-funksjonen brukes, økes batteribruken fordi platen roterer raskere enn normalt og det
dynamiske minnet er aktivt.
Når ANTISHOCK-funksjonen sørger for kontinuerlig avspilling når enheten utsettes for støt eller
vibrasjon, den vil ikke korrigere feil som oppstår pga. defekte, oppskrapte eller skitne plater.
BASISFUNKSJON
Skru strøm på/av: Spar strøm både når du bruker strøm og batteri, for å unngå unødvendig
strømforbruk settes alltid kildevelgeren til av.
Side: 78
79
Generell bruk
1. For å velge lydkilde settes kildevelgeren til MP3/CD/OFF/RADIO.
2. Juster lyden med VOLUME.
3. For å slå av apparatet, justeres kildevelgeren til posisjon av.
RADIO
Radiomottakelse
1. Skyv FUNKSJON-velgeren til RADIO.
2. Skyv BAND-velgeren til ønsket innstilling - FM STEREO, FM, AM.
3. Vri TUNING-kontrollen til ønsket stasjon.
MERK: Hvis BAND-velgeren stilles inn til en stasjon med FM stereo, vil FM stereo LED-indikatoren
lyse.
4. Når du er ferdig med å lytte, skyves FUNKSJON-velgeren til den andre posisjonen for å skru av
strømmen.
- For FM trekkes teleskopantennen ut. Bøy og snu på antennen. Reduser lengden hvis signalet er
for sterkt (veldig nær en sender).
- For AM er anlegget utstyrt med en innebygd antenne slik at teleskopantennen ikke behøver å
justeres.
Hodetelefonutgang
Plugg inn en hodetelefon med 3,5 mm plugg inn i hodetelefonutgangen på frontpanelet til enheten for
privat bruk. Høyttalerne vil automatisk kobles ut når du bruker hodetelefonutgangen.
PROGRAMMETOD
(1) Trykk tasten [PROGRAM] i modus STOPP, systemet vil gå til PROGRAM-modus.
- PRG-ikonet og P01 vil blinke ved 2 Hz. Dette betyr at brukeren må legge inn de første sangene
program PLAY-listen.
(2) Brukeren kan velge ønskede spor ved å bruke knappene [NEXT] [+10 Track], [BACK] [-10 Track].
Når disse knappene er trky, vil displayet vise valgt spor.
(3) Etter at ønsket spor er valgt, trykkes [PROGRAM]-knappen igjen og det vil lagres i minnet.
Maksimalt 99 spor kan programmeres når steg (2) til (3) repeteres.
(4) Etter at [STOP]-knappen er trykt i programmodus, vil valgte spor lagres i minnet, og det gås tilbake
til STOP-modus (kontinuerlig avspillingsmodus)
(5) Hvis [PLAY]-tasten trykkes i programmodus, vil den starte programmer PLAY-modus. PLAY starter
fra spor P01.
Slette et program
Du kan slette innholdet i minnet: Trykk på STOP-knappen 2 ganger.
CD/MP3-SPILLER
CD/MP3-Spiller
Spille av CD/MP3
Denne CD-spilleren kan spille av lydplater, MP3/CD-R/CD-RW. Prøv ikke å spille av CD-ROM, CDi,
VCD, DVD eller data-CD.
1. Still inn kildevelgeren til CD.
2. For å åpne CD-luken trykkes knappen CD OPEN.
3. Sett inn en MP3/CD en CD-R med den trykte siden vendt oppover og trykk lett på CD-døren forsiktig
for å lukke.
4. Trykk på anlegget for å starte avspilling.
5. For å sette avspilling i pause trykkes . For å gjenoppta trykker du igjen.
6. For å stoppe CD-avspilling trykkes STOP .
Merk: CD/MP3-avspilling vil også stoppe når:
- Du åpner CD-luken;
- Du velger RADIO som lydkilde;
- CD/MP3-en har nådd slutten. Velg et annet spor
Under avspilling kan du bruke eller for å velge et bestemt spor.
• Hvis du har valgt et spornummer i posisjon stopp eller pause, trykkes for å starte avspilling.
Side: 79
80
• Trykk kort én gang for neste spor eller trykk flere ganger til ønsket spornummer vises på displayet.
• Press én gang kort for å gå tilbake til begynnelsen av sporet som spilles av nå.
• Trykk kort mer enn én gang for forrige spor.
Finne en passasje i et spor
1. Trykk og hold eller .
- CD-en spilles av på høy hastighet.
2. Når du gjenkjenner stedet du ønsker, slippes eller opp.
- Vanlig avspilling startes igjen.
Forskjellige avspillingsmoduser: Repeat
Repeat - spiller av nåværende spor kontinuerlig.
Repeat all - spiller av hele CD-en kontinuerlig.
Spiller av sporene i tilfeldig rekkefølge - etter at random-knappen trykkes, vil sporene spilles av i tilfeldig
rekkefølge.
USB-kompatibel/SD/MMC-KORT-kompatibel spiller
Lydfunksjon
1. SPILL AV/PAUSE/STOPP.
2. NEXT/FF, TILBAKE/FB hoppe over-søk.
3. +10/-10 spor hoppe over-søk.
4. Mappeøkning/Mappereduksjon hopp over (ikke aktivert i program AVSPILLINGS-modus).
5. Programspor (99 spor).
6. AVSPILLINGSMODUS: normal → gjenta → gjenta alle → gjenta alle → gjenta 1 mappe → tilfeldig →
normal. (Det er ingen modus for å gjenta 1 mappe i program PLAY-modus).
7. Maksimalt antall mapper: 500 mapper.
8. Maksimalt antall filer: 999 filer.
9. USB_UP (Velg USB-kompatibel/MMC(SD)-kompatibel.)
Trykk og hold inn knappen [PLAY] i mer enn 1,5 sek i CD-modus, systemet vil endres til
USB-kompatibel modus.
Deretter vil ”- - -” vises. I dette øyeblikk vil systemet lese innholdet på USB-en.
[USB_UP] (Trykk og hold inn knappen [PLAY] i mer enn 1,5 sek i USB-modus, systemet vil endres til
CD-modus. Deretter vil ”- - -” vises. I dette øyeblikk vil systemet lese innholdet på CD-en. Trykk og hold
inn knappen [STOP] i mer enn 1,5 sek i USB-modus).
- Brukeren kan bytte fra USB-kompatibel til MMC (SD)-kompatibel ved å trykke [USB_UP]-knappen
(Key Pad STOP Long Key).
- Deretter vil ”- - -” vises. I dette øyeblikk vil den lese innholdet på hver enhet.
- Hvis avlesningen av enheten er vellykket, vil korresponderende enhet være klar til å spille av en fil.
- Hvis en enhet ikke kan lese, vil ”NO” vises på displayet for å indikere at det ikke er noen enhet.
*Merknad: Hvis ingen enhet er kompatibel eller spilleren ikke kan lese enheten når en bruker bytter fra
fra USB-kompatibel til MMC (SD)-kompatibel ved å trykke [USB_UP]-knappen, vises ”NO” og systemet
går over i STOP-modus.
VEDLIKEHOLD OG SIKKERHET
Forholdsregler og generelt vedlikehold
• Plasser enheten på et hardt og flatt underlag slik at det ikke heller.
• Sørg for at ikke apparatet, batteriene eller CD-ene blir utsatt for sterk varme, enten fra direkte sollys
eller fra en varmekilde
• Dekk ikke til apparatet. Tilstrekkelig ventilasjon med et minimumsmellomrom på seks tommer
mellom ventilasjonshullene og omkringliggende overflater er nødvendig for å unngå at for mye
varme utvikles.
• De mekaniske delene til settet består av selvsmørende lagre og må oljes eller smøres.
• For å rengjøre apparatet må en myk, tørr klut brukes. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder
alkohol, ammoniakk, benzen eller slipemidler siden disse kan skade kabinettet.
Side: 80
81
CD-spiller og CD-håndtering
• CD-spillerens linse må aldri røres!
• Plutselige endringer i omgivelselsestemperaturer kan forårsake at kondens dannes og linsen til din
CD-spiller kan bli tåket til. Avspilling av CD vil da ikke være mulig. Prøv ikke å rengjøre linse, forlat
settet i et varmt miljø til fuktigheten fordamper.
• Lukk alltid CD-døren slik at CD-rommet holdes støvfritt. For å rengjøre tørkes rommet med en myk,
tørr klut.
• For å rengjøre CD-en tørkes det av i rett linje fra midten mot kanten med en tørr, lofri klut. Bruk ikke
rengjøringsmidler siden disse kan skade platen.
• Skriv aldri på en CD eller fest klistremerker til den.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
GENERELT:
Strømkrav AC 230 V~50 Hz
Batterier DC 12 V.-8 X LR14(UM-2)
Strømforbruk 13 Watt
Mål Omtrent 302 mm (L) X 178 mm (B) X 138 mm (H)
Driftstemperatur +5°C - +35°C
MOTTAKERDEL
Mottaende bånd AM/FM
Frekvensområde AM: 520 ~ 1620 KHz
FM: 87,5 ~ 108 MHz
LYDDEL
Effekt Maksimalt 2 Watt X 2
Hodetelefonimpedans 4~ 32 Ohm
ESP (sekunder) MP3: 5s, CD: 2s
Maksimal kapasitet på USB 4 GB
USB 1.1 eller 2.0 alle kompatible
MMC/SD-kort maksimal kapasitet 4 GB
TILBEHØR
Instruksjonshåndbok 1
Fjernkontroll 1
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE
åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et
problem oppstår. Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne innsamlingssystem
for slike produkter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HAV-PRCD21 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HAV-PRCD21

Har du et spørsmål om Konig HAV-PRCD21 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HAV-PRCD21. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HAV-PRCD21 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.