Konig HAV-PRCD12 manual

Vis en manual for Konig HAV-PRCD12 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: CD-spiller
  • Model/navn: HAV-PRCD12
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 50
51
NORSK
DELER
1.	 Volumkontrollknott
2.	 Hodetelefonutgang
3.	 AUX IN-kontakt
4.	 AVSPILLINGSMODUS
5.	 MAPPE
6.	 CD-luke
7.	 LCD-display
8.	 CD forrige/spol bakover-knapp ()
9.	 CD neste/spol forover-knapp ()
10.	
Spill av/pause-knapp ( )
11.	CD stopp (■)
12.	
Håndtak (nedfellbart)
13.	
FM-antenne (teleskopisk)
14.	
Funksjonsbryter
15.	
Knott for frekvensinnstilling
16.	
Deksel til batterirom
17.	
Kontakt til strømkabel
18.	
AV/PÅ-BRYTER
BATTERIDRIFT
1.	 For bruk med batterier må det sees til at
strømkabelen IKKE er satt inn på baksiden av
enheten, og sett inn batteriene (ikke inkludert) i
batterirommet.
1.1	 Skyv av dekselet til batterirommet under
enheten.
1.2	 Sett inn 8 x C/LR14 1,5V høykapasitets
alkaline batterier i henhold til diagrammet i
batterirommet. Pass på å sett inn med riktig
polaritet (+/ -).
1.3	 Sett på dekselet til batterirommet igjen.
2.	 Bruk bare ‘C’ 1,5V batterier på denne enheten.
3.	 Bruk kun batterier av typen som anbefales.
4.	 Lad ikke opp ikke-oppladbare batterier.
5.	 Bland aldri gamle og nye batterier (bytt ut alle
batteriene samtidig).
6.	 Ta ut batteriene fra produktet før lengre lagringstid.
Batteriseksjon
STRØMDRIFT
Sett inn strømkabelen i strømkontakten bak på enheten og koble til strømnettet.
BRUK AV CD/MP3-SPILLEREN
1.	 Enheten egner seg til å spille av CD-plater som har identifikasjonsmerke. Selv om
den kan lese og spille CD-R og CD-RW, MP3-plater, påvirkes spillbarheten av typen
programvare brukt til å lage platene, samt kvaliteten og tilstanden til platen. Dette er
ikke et tegn på at det er et problem med enheten.
Side: 51
52
2.	 Fjern tapen på CD-luken, trykk på luken på punktet for å åpne/lukke CD, og fjern den beskyttende
pappen.
3.	 Skyv funksjonsbryteren til posisjon CD, og displayet vil lyse opp og vise ‘--’.
4.	 Sett inn en plate (etikettsiden opp), og lukk CD-luken forsiktig. Displayet vil først vise et blinkende ‘--’
etterfulgt av totalt antall spor for denne platen etter noen sekunder.
5.	 Hvis platen er opp-ned eller skadd vil displayet likevel vise et blinkende ‘--’ etterfulgt av ‘Er’. Hvis
det ikke har blitt satt inn noen plate vil displayet vise ‘no’.
6.	 Trykk på AVSPILLINGS-/PAUSE-knappen ( ) for å starte avspilling. Etter noen sekunder vil
musikken starte avspilling, displayet vil vise ‘01’ og avspillings-/pauseindikatoren (►) vil lyse opp i
displayet.
7.	 Juster volumet til ønsket nivå ved å skru på volumknotten.
8.	 Trykk på AVSPILLINGS-/PAUSE-knappen ( ) for å pause avspilling. Avspillingsindikatoren og
spornummeret vil blinke i displayet for å vise at enheten er i pausemodus.
9.	 Trykk på AVSPILLINGS-/PAUSE-knappen ( ) igjen, og musikken vil begynne igjen, og spornummer
og avspillingsindikator vil slutte å blinke.
10.	
For å stoppe avspilling, trykkes CD STOPP-knappen, og displayet vil vise totalt antall spor på
CD-en.
11.	Til enhver tid kan enheten skrus av ved å skyve funksjonsbryteren til posisjon AUX IN eller
hovedstrømbryteren skyves til posisjon Av.
SPORSKIFTE- OG SPOLEFUNKSJON
1.	 Denne funksjonen lar deg finne begynnelsen av et spor eller et bestemt punkt i sporet under
avspilling.
2.	 Trykk på SPORSKIFTE/SPOLE forover-knappen () for å gå til neste spor. Gjenta dette for å gå
til påfølgende spor. Displayet vil vise valgt spor. Denne funksjonen virker i avspillings-, pause- og
stoppmodusene.
3.	 For å gå tilbake til starten av nåværende spor, trykkes SPORSKIFTE/SPOLE bakover-knappen ().
Trykk igjen for å gå tilbake til forrige spor. Displayet vil vise valgt spor. Denne funksjonen virker i
avspillings-, pause- og stoppmodusene.
4.	 For å spole forover eller bakover til et bestemt punkt i et spor, trykkes og holdes enten knappen
SPORSKIFTE/SPOLE bakover () eller SPORSKIFTE/SPOLE forover () for å gå i ønsket
retning. Når stedet i sporet har blitt funnet, løses knappen ut for å gjenoppta vanlig avspilling.
AVSPILLINGSMODUSFUNKSJON
Under avspilling trykkes PLAY MODE gjentatte ganger for å aktivere gjentatt avspilling.
Displayet viser valgt funksjon.
	 REPEAT 1 – valgt spor spilles igjen og igjen.
	 REPEAT ALBUM – valgt mappe spilles igjen og igjen.
	 REPEAT ALL – hele CD-en spilles igjen og igjen.
	 RANDOM – gjentar alle sporene i tilfeldig rekkefølge
PROGRAMMERT (MINNE) AVSPILLINGSFUNKSJON
Denne funksjonen lar deg programmere opptil 20 spor i minnet, og deretter spilles av i spesifikk
rekkefølge.
1.	 I stoppmodus , trykkes knappen PLAY MODE. ‘01’ vil vises en kort stund i displayet før det viser ‘00’
og programindikatoren (PROG) vil blinke i displayet.
2.	 Trykk knappen MAPPE OPP gjentatte ganger for å velge ønsket mappe (for MP3-plater).
3.	 Bruk SPORSKIFTE/SPOLE-knappene ( eller ) for å gå frem eller tilbake til ønsket spor vises i
displayet. Trykk på knappen PLAY MODE igjen for å lagre sporet i minnet. Displayet vil kort vise ‘02’
statisk før det går over til et blinkende ‘00’ for å indikere at det er klart for programmering av neste
spor.
Side: 52
53
4.	 Gjenta ovenstående steg til alle ønskede spor har blitt lagret. Når maksimalt antall programmerte
spor har blitt nådd, vil sekvensen begynne igjen og alle programmerte spor vil erstattes med det
nye valget.
5.	 Når programmeringen er fullført, trykkes AVSPILLINGS-/PAUSE-knappen ( ) for å begynne
avspilling igjen. Displayet vil vise sporet som spilles av, og programindikatoren vil ikke blinke.
6.	 Når alle sporene har blitt spilt av, vil programmert avspilling stoppe. Programmert avspilling kan
startes igjen ved å trykke PLAY MODE-knappen én gang etterfulgt av AVSPILLINGS-/PAUSE-
knappen ( ).
7.	 For å legge til et spor på slutten av lagret program, trykkes PROG knappen gjentatte ganger for
å bekrefte hvert av tidligere programmerte spor. Når siste programmerte spor har blitt akseptert,
brukes SPORSKIFTE/SPOLE-knappene ( eller ) for å finne neste spor, trykk deretter PROG-
knappen en siste gang for å bekrefte. For eksempel hvis tre spor har blitt programmert og et fjerde
er påkrevd. Trykk PROG-knappen fire ganger, og velg det nye spornummeret med SPORSKIFTE/
SPOLE-knappene, trykk deretter PROG-knappen en siste gang for å bekrefte.
8.	 For å fjerne programmerte spor, trykkes STOPP-knappen (■), CD-luken åpnes eller strømmen
skrus av.
BRUK AV RADIO
1.	 Skyv funksjonsbryteren til posisjon ‘AM/FM’.
2.	 Vri frekvensinnstillingsknotten for å finne valgt stasjon. Radiofrekvensen er markert på
frekvensinnstillingsknotten.
3.	 Juster volumet til ønsket nivå ved å skru på volumknotten.
4.	 Til enhver tid kan enheten skrus av ved å skyve funksjonsbryteren til posisjon AUX IN eller
hovedstrømbryteren skyves til posisjon Av.
Merk
Den innebygde AM-antennen og den eksterne FM-antennen er retningsbestemt. Under innstilling av
en FM-stasjon kan antennen forlenges eller flyttes for bedre mottak. Under innstilling av en AM-stasjon
må hele enheten roteres etter innstilling for beste mottak.
BRUK AV HODETELEFONER (ikke inkludert)
Plugg hodetelefonene i kontakten merket ‘PHONES’. Juster lyttevolumet til laveste innstilling før
volumet justeres til ønsket. For høyt lydnivå fra hodetelefoner kan forårsake hørselsskade. Høyttalerne
vil ikke være i bruk når hodetelefonene er koblet til.
AUX-AVSPILLING
1.	 Eksternt lydutstyr (f.eks. MP3-spiller) kan kobles til og forsterkes via enheten.
2.	 Flytt funksjonsbryteren til posisjon ‘AUX’ og koble til ekstrautstyret med en 3,5mm lydkabel (ikke
inkludert) inn i AUX IN-kontakten øverst på enheten.
3.	 Trykk avspillingsknappen på ekstrautstyret og juster volumet til ønsket nivå.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Merkespenning
AC	
	 230V~ 50Hz
DC (batteri)	 12V (1,5V x 8 C)
Strømforbruk 	 14W
Lydeffekt	 1W x 2 RMS
Radiofrekvens	 FM 88 - 108MHz
	 	 AM 540 -1600kHz
Driftsforhold	 Temperatur: -5°C til 35°C-
		 Fuktighet 5% til 60%
Driftsposisjon	 Horisontal
Side: 53
54
Sikkerhetsforholdsregler:
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet BARE åpnes
av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet
fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår. Ikke utsett
produktet for vann eller fuktighet.
Vedlikehold:
Rens bare med en tørr klut. Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Garanti:
Ingen garanti eller erstatningsansvar aksepteres ved endringer og modifiseringer av produktet eller
skade forårsaket av uriktig bruk av dette produktet.
Generelt:
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne,
og skal behandles som dette.
Behold denne veiledningen og innpakningen for fremtidig referanse.
Forsiktig:
Dette produktet er markert med dette symbolet. Det betyr at brukte elektriske og
elektroniske produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. Det finnes egne
innsamlingssystem for slike produkter.
FARE FOR STRØMSTØT
MÅ IKKE ÅPNES
FARE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig HAV-PRCD12 ennå.

Spør et spørsmål om Konig HAV-PRCD12

Har du et spørsmål om Konig HAV-PRCD12 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig HAV-PRCD12. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HAV-PRCD12 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.