Konig CSAC300 manual

Vis en manual for Konig CSAC300 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Konig
  • Produkt: Filmkamera
  • Model/navn: CSAC300
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 1
9.	 Linse •	 Lensen brukes til videoopptak.
10.	 Mikrofon •	 Mikrofonen brukes til lydopptak.
11.	 Nullstillingsknapp
•	 For å nullstille enheten, må du bruke en liten nål eller en binders til å trykke og
holde inne nullstillingsknappen i 3 sekunder.
12.	 Minnekortspor
(microSD / TransFlash)
•	 Sett et minnekort inn i minnekortsporet (lagring).
13.	 USB port
(Micro USB)
•	 Bruk USB-porten og en USB-kabel for å koble enheten til en datamaskin (lading/
dataoverføring).
Merk: Ved lading må enheten være slått av. Ved dataoverføring må enheten være slått
på.
14.	 USB-kabel
15.	 Stativfeste •	 Skru enheten på et stativ.
Bruk
Fotomodus
1.	 Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
2.	 Slå på enheten.
3.	 Velg fotomodus.
4.	 Ta bildet. Fotofilen lagres til minnekortet.
Videomodus
1.	 Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
2.	 Slå på enheten.
3.	 Velg videomodus.
4.	 Ta opp video. Videofilen lagres til minnekortet.
Maksimal tid: 29 minutter per sekvens.
Avspillingsmodus
1.	 Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
2.	 Slå på enheten.
3.	 Velg avspillingsmodus.
4.	 Vis bilder og videoer.
Slette filer
1.	 Velg fil.
2.	 Trykk på menyknappen for å åpne menyen.
3.	 Velg“Delete”. Trykk på OK-knappen
4.	 Velg“One”for å slette én fil eller velg“All”for å slette alle filer. Trykk på OK-knappen
5.	 Velg“Yes”. Trykk på OK-knappen
6.	 Trykk på OK-knappen for å avslutte menyen.
Tekniske data
Eksternt minne: microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Bildefilformat JPEG
Størrelse på bildefil 1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopiksler 4000 x 3000
Videofilformat AVI
Lengde på videofil 1 minutt / 3 minutter / 5 minutter
Videooppløsning og bildefrekvens 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 bps)
Bildeformat 4:3
Digital zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-versjon USB 2.0
Batteri Innebygget oppladbart litiumbatteri (3,7 V)
Ladevarighet 2-4 timer
Driftstemperatur 0 °C - 40 °C
Relativ fuktighet 20% - 80%
Sikkerhet
•	 For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert
tekniker når vedlikehold er nødvendig.
•	 Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
•	 Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
•	 Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn
det som er beskrevet i bruksanvisningen.
•	 Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes
umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
•	 Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
•	 Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
•	 Ikke rengjør innsiden av enheten.
•	 Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den
med en ny enhet.
•	 Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
Beskrivning	Svenska
Kameran används för att ta foton och spela in videor.
1.	 På/av-knapp
Lägesknapp
•	 Tryck och håll inne knappen i 3 sekunder för att sätta på eller stänga av apparaten.
Obs: Enheten stängs av automatiskt när den förinställda tiden för inaktivitet är nådd
eller när batteriet är lågt.
•	 Tryck på knappen för att välja fotoläge, videoläge eller reprisläge.
2.	 Slutare
OK-knapp
•	 Fotoläge: Tryck på knappen för att ta ett foto.
•	 Videoläge: Tryck på knappen för att starta och stoppa videoinspelning.
•	 Uppspelningsläge: Tryck på knappen för att visa foton och videor.
•	 Menyläge: Tryck på knappen för att bekräfta valet.
3.	 Upp-knapp
•	 Fotoläge / Videoläge: Tryck på knappen för att zooma in.
•	 Videoläge: Tryck på knappen för att pausa och återuppta videoinspelning och
-uppspelning.
•	 Menyläge: Tryck på knappen för att bläddra uppåt eller neråt i menyn.
4.	 Ner-knapp
•	 Fotoläge / Videoläge: Tryck på knappen för att zooma ut.
•	 Menyläge: Tryck på knappen för att bläddra neråt i menyn.
5.	 Menyknapp
•	 Uppspelningsläge: Tryck på knappen för att stoppa foto- och videouppspelning.
•	 Menyläge: Tryck på knappen för att öppna eller stänga menyn.
6.	 Driftsindikator
•	 Indikatorn tänds när enheten är ansluten till datorn.
•	 Indikatorn blinkar en gång när du tar ett foto.
7.	 Laddningsindikator •	 Indikatorn tänds när enheten laddas.
8.	 Display
9.	 Lins •	 Linsen används för att spela in video.
10.	 Mikrofon •	 Mikrofonen används för att spela in ljud.
11.	 Återställningsknapp
•	 För att återställa enheten, använd en lite nål eller ett gem för att trycka och hålla ine
återställningsknappen i 3 sekunder.
12.	 Minneskortsplats
(microSD / TransFlash)
•	 Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen (lagring).
13.	 USB-port
(Micro USB)
•	 Använd USB-porten och USB-kabeln för att ansluta enheten till datorn (laddning /
dataöverföring).
Obs: För laddning, se till att enheten är avstängd. För dataöverföring, se till att enheten
är påslagen.
14.	 USB-kabel
15.	 Stativfäste •	 Skuva fast enheten på ett stativ.
Användning
Fotoläge
1.	 Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen.
2.	 Sätt på enheten.
3.	 Välj fotoläget.
4.	 Ta fotot. Fotofilen är sparad på minneskortet.
Videoläge
1.	 Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen.
2.	 Sätt på enheten.
3.	 Välj videoläget.
4.	 Spela in video. Videofilen är sparad på minneskortet.
Maximal tid: 29 minuter per sekvens.
Uppspelningsläge
1.	 Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen.
2.	 Sätt på enheten.
3.	 Välj videoläget.
4.	 Visa bilder eller videor.
Ta bort filer
1.	 Välj filen.
2.	 Tryck på menyknappen för att öppna menyn.
Beskrivelse	Dansk
Kameraet er et apparat, som bruges til at tage foto og optage videoer.
1.	 Tænd/sluk-knap
Funktionsknap
•	 Tryk på knappen i 3 sekunder for at tænde eller slukke for apparatet.
Bemærk: Apparatet slukker automatisk, når den indstillede tid for inaktivitet er nået eller
batteristanden er lav.
•	 Tryk på knappen for at vælge foto-tilstanden, video-tilstanden eller kun replay-
tilstanden.
2.	 Blænder
OK-knap
•	 Foto-tilstand: Tryk på knappen for at tage e foto.
•	 Video-tilstand: Tryk på knappen for at starte og stoppe optagelse af video.
•	 Afspilningstilstand: Tryk på knappen for at afspille foto og videoer.
•	 Menu-tilstand: Tryk på knappen for at bekræfte valget.
3.	 Op-knap
•	 Foto-tilstand / Video-tilstand: Tryk på knappen for at zoome ind.
•	 Video-tilstand: Tryk på knappen for at stille i pause og genoptage videooptagelse
og afspilning.
•	 Menu-tilstand: Tryk på knappen for at bevæge dig op i menuen.
4.	 Ned-knap
•	 Foto-tilstand / Video-tilstand: Tryk på knappen for at zoome ud.
•	 Menu-tilstand: Tryk på knappen for at bevæge dig ned i menuen.
5.	 Menuknap
•	 Afspilningstilstand: Tryk på knappen for at stoppe afspilning af foto og video.
•	 Menu-tilstand: Tryk på knappen for at åbne eller forlade menuen.
6.	 Funktionsindikator
•	 Indikatoren er tændt, når apparatet er tilsluttet en computer.
•	 Indikatoren blinker én gang, når du tager et foto.
7.	 Opladningsindikator •	 Indikatoren tændes, når apparatet oplades.
8.	 Display
9.	 Linse •	 Linsen bruges til at optage video.
10.	 Mikrofon •	 Mikrofonen bruges til at optage lyd.
11.	 Nulstillingsknap
•	 Du skal bruge en tynd nål eller papirclips til at nulstille apparatet. Tryk og hold
nulstillingsknappen i 3 sekunder med nålen eller clipsen.
12.	 Slot til hukommelseskort
(microSD / TransFlash)
•	 Sæt i hukommelseskort i slottet til hukommelseskort (lagring).
13.	 USB-port
(Mikro-USB)
•	 Brug USB-porten og USB-kablete til at forbinde apparatet til computeren
(opladning/dataoverførsel).
Bemærk: Sørg for, at apparatet er slukket, når det oplades. Sørg for, at apparatet er
slukket, når du overfører data.
14.	 USB-kabel
15.	 Trefods-/
monofodsmontering
•	 Skru apparatet på en trefod eller en monofod.
Anvendelse
Foto-tilstand
1.	 Sæt i hukommelseskort i slottet til hukommelseskort.
2.	 Tænd for apparatet.
3.	 Vælg foto-tilstanden.
4.	 Tag billedet. Fotofilen gemmes på hukommelseskortet.
Video-tilstand
1.	 Sæt i hukommelseskort i slottet til hukommelseskort.
2.	 Tænd for apparatet.
3.	 Vælg video-tilstanden.
4.	 Optag videoen. Videofilen gemmes på hukommelseskortet.
Maksimumtid: 29 minutter pr. sekvens.
Afspilningstilstand
1.	 Sæt et hukommelseskort i slottet til hukommelseskort.
2.	 Tænd for apparatet.
3.	 Vælg afspilningstilstanden.
4.	 Afspilning af foto eller videoer.
Slette filer
1.	 Vælg filen.
2.	 Tryk på menuknappen for at åbne menuen.
3.	 Vælg“Delete”. Tryk på knappen OK.
4.	 Vælg“One”for at slette en fil, eller vælg“All”for at slette alle filer. Tryk på knappen
OK.
5.	 Vælg“Yes”. Tryk på knappen OK.
6.	 Tryk på OK-knappen for at forlade menuen.
Tekniske data
Ekstern hukommelse microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Foto-filformat JPEG
Foto-filstørrelse 1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotopixel 4000 x 3000
Video-filformat AVI
Video-fillængde 1 minut / 3 minutter / 5 minutter
Videoopløsning og rammehastighed 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Skærmformat 4:3
Digitalt zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-version USB 2.0
Batteri Indbygget genopladeligt litiumbatteri (3,7 V)
Varighed af opladning 2-4 timer
Driftstemperatur 0 °C - 40 °C
Relativ fugtighed 20% - 80%
Sikkerhed
•	 For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en
autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
•	 Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
•	 Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til
fremtidig brug.
•	 Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end
dem, som er beskrevet i vejledningen.
•	 Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er
beskadiget eller defekt, skal det omgående udskiftes.
•	 Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
•	 Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
•	 Gør ikke apparatet rent indvendigt.
•	 Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det
udskiftes med et nyt.
•	 Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.
Beskrivelse	Norsk
Kameraet brukes til å ta bilder og gjøre videoopptak.
1.	 På/av-knapp
Modusknapp
•	 Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå på eller av enheten.
Merk: Enheten slår seg av automatisk når den innstilte inaktive tiden er nådd, eller når
batterinivået er lavt.
•	 Trykk på knappen for å velge fotomodus, videomodus eller avspilling.
2.	 Lukker
OK-knapp
•	 Fotomodus: Trykk på knappen for å ta et bilde.
•	 Videomodus: Trykk knappen for å starte eller stoppe videoopptak.
•	 Avspillingsmodus: Trykk knappen for å spille av bilder og videoer.
•	 Menymodus: Trykk på knappen for å bekrefte valget.
3.	 Opp-knapp
•	 Fotomodus / Videomodus: Trykk knappen for å zoome inn.
•	 Videomodus: Trykk på knappen for å sette på pause og gjenoppta opptak og
avspilling av video.
•	 Menymodus: Trykk på knappen for flytte opp i menyen.
4.	 Ned-knapp
•	 Fotomodus / Videomodus: Trykk knappen for å zoome ut.
•	 Menymodus: Trykk på knappen for flytte ned i menyen.
5.	 Menyknapp
•	 Avspillingsmodus: Trykk på knappen for å stoppe avspilling av foto og video.
•	 Menymodus: Trykk på knappen for å åpne eller lukke menyen.
6.	 Driftsindikator
•	 Indikatoren lyser når enheten er koblet til en datamaskin.
•	 Indikatoren blinker én gang når du tar et bilde.
7.	 Ladeindikator •	 Indikatoren lyser når enheten lades.
8.	 Display
3.	 Välj“Delete”. Tryck på OK-knappen.
4.	 Välj“One”för att ta bort en fil eller välj“All”för att ta bort alla filer. Tryck på OK-
knappen.
5.	 Välj“Ja”. Tryck på OK-knappen.
6.	 Tryck på OK-knappen för att stänga menyn.
Tekniska data
Externt minne microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Foto filformat JPEG
Foto filstorlek 1 MB / 3 MB / 5MB
Fotopixlar 4000 x 3000
Videofilformat AVI
Videofil längd 1 minut / 3 minuter / 5 minuter
Videoupplösning och bildfrekvens 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Bildförhållande 4:3
Digital zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-version USB 2.0
Batteri
Inbyggt laddningsbart litiumbatteri
(3,7 V)
Laddningstid 2-4 timmar
Drifttemperatur 0 °C - 40 °C
Relativ luftfuktighet 20% - 80%
Säkerhet
•	 För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av
behörig tekniker när service behövs.
•	 Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något
problem skulle uppstå.
•	 Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att
kunna använda den igen.
•	 Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra
ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
•	 Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad
eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
•	 Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.
Rengöring och underhåll
Varning!
•	 Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
•	 Rengör inte enhetens insida.
•	 Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar
som den ska.
•	 Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
Kuvaus	Suomi
Kameralla voidaan ottaa valokuvia ja kuvata videoita.
1.	 Virtapainike
Tilapainike
•	 Kytke laite päälle ja pois painamalla painiketta 3 sekuntia.
Huomaa: Laite sammuu automaattisesti, kun ennalta määritetty käyttämättömyysaika
on saavutettu tai akku on vähissä.
•	 Paina painiketta valitaksesi valokuvatila, videotila tai toistotila.
2.	 Suljin
OK-painike
•	 Valokuvatila: Paina painiketta ottaaksesi kuvan.
•	 Videotila: Paina painiketta aloittaaksesi ja lopettaaksesi videon kuvauksen.
•	 Toistotila: Paina painiketta esittääksesi valokuvia ja videoita.
•	 Valikkotila: Vahvista valinta painamalla painiketta.
3.	 Ylös-painike
•	 Valokuvatila / Videotila: Paina painiketta lähentääksesi kuvaa.
•	 Videotila: Paina painiketta keskeyttääksesi videotallennuksen ja -toiston ja
jatkaaksesi sitä.
•	 Valikkotila: Paina painiketta siirtyäksesi valikossa ylöspäin.
4.	 Alas-painike
•	 Valokuvatila / Videotila: Paina painiketta loitontaaksesi kuvaa.
•	 Valikkotila: Paina painiketta siirtyäksesi valikossa alaspäin.
5.	 Valikkopainike
•	 Toistotila: Paina painiketta pysäyttääksesi valokuvien ja videoiden toiston.
•	 Valikkotila: Paina painiketta siirtyäksesi valikkoon tai poistuaksesi sieltä.
6.	 Käyttötilan merkkivalo
•	 Merkkivalo syttyy, kun laite on yhdistetty tietokoneeseen.
•	 Merkkivalo välähtää kerran, kun otat valokuvan.
7.	 Latauksen merkkivalo •	 Merkkivalo syttyy, kun laitetta ladataan.
8.	 Näyttö
9.	 Objektiivi •	 Linssiä käytetään tallennetaan video.
10.	 Mikrofoni •	 Mikrofonilla tallennetaan ääntä.
11.	 Nollauspainike
•	 Voit nollata laitteen painamalla pienellä neulalla tai paperiliittimellä
nollauspainiketta 3 sekuntia.
12.	 Muistikorttipaikka
(microSD / TransFlash)
•	 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan (tallennuspaikka).
13.	 USB-portti
(mikro-USB)
•	 Kytke laite tietokoneeseen USB-portilla ja USB-kaapelilla (lataus/tiedonsiirto).
Huomaa: Varmista, että laite on sammutettu latauksen aikana. Varmista, että laite on
päällä tiedonsiirron aikana.
14.	 USB-kaapeli
15.	 Kolmijalka/telinekiinnike •	 Ruuvaa laite kolmijalkaan tai telineeseen.
Käyttö
Valokuvatila
1.	 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
2.	 Kytke laite päälle.
3.	 Valitse valokuvatila.
4.	 Ota valokuva. Vlaokuvatiedosto tallennetaan muistikortille.
Videotila
1.	 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
2.	 Kytke laite päälle.
3.	 Valitse videotila.
4.	 Tallenna video. Videotiedosto tallennetaan muistikortille.
Maksimiaika: 29 minuuttia jaksoa kohden.
Toistotila
1.	 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
2.	 Kytke laite päälle.
3.	 Valitse toistotila.
4.	 Valokuvien ja videoiden esittäminen.
Tiedostojen poistaminen
1.	 Valitse tiedosto.
2.	 Siirry valikkoon painamalla valikkopainiketta.
3.	 Valitse“Delete”. Paina OK-painiketta.
4.	 Valitse“One”poistaaksesi yhden tiedoston tai“All”poistaaksesi kaikki tiedostot.
Paina OK-painiketta.
5.	 Valitse“Yes”. Paina OK-painiketta.
6.	 Poistu valikosta painamalla OK-painiketta.
Tekniset tiedot
Ulkoinen muisti microSD / TransFlash (≤ 32 Gt)
Valokuvatiedoston muoto JPEG
Valokuvatiedoston koko 1 MB / 3 MB / 5 MB
Valokuvien pikselit 4000 x 3000
Videotiedoston muoto AVI
Videotiedoston pituus 1 minuutti / 3 minuuttia / 5 minuuttia
Videotarkkuus ja kuvanopeus 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Kuvasuhde 4:3
Digitaalinen zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-versio USB 2.0
Akku Sisäänrakennettu ladattava litium-akku (3,7 V)
Latausaika 2-4 tuntia
Käyttölämpötila 0 °C - 40 °C
Suhteellinen kosteus 20% - 80%
Turvallisuus
•	 Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata
tämän laitteen huoltoa varten.
•	 Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
•	 Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
•	 Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun
kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
•	 Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut
tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
•	 Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
Puhdistus ja huolto
Varoitus!
•	 Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
•	 Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
•	 Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
•	 Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
Περιγραφή	Ελληνικά
Η κάμερα είναι μια συσκευή για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.
1.	 Κουμπί on/off
Κουμπί λειτουργίας
•	 Πιέστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε
τη συσκευή.
Σημείωση: Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο προρυθμισμένος χρόνος
αδράνειας έχει επιτευχθεί ή η ισχύς μπαταρίας είναι χαμηλή.
•	 Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε λειτουργία φωτογραφίας, λειτουργία βίντεο ή
λειτουργία επανάληψης.
2.	 Κουμπί OK
Κλείστρου
•	 Λειτουργία φωτογραφίας: Πιέστε το κουμπί για να πάρετε μια φωτογραφία.
•	 Λειτουργία βίντεο: Πιέστε το κουμπί για να εκκινήσετε και σταματήσετε την
εγγραφή βίντεο.
•	 Λειτουργία αναπαραγωγής: Πιέστε το κουμπί για να αναπαράγετε φωτογραφίες
και βίντεο.
•	 Λειτουργία μενού: Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
3.	 Κουμπί επάνω
•	 Λειτουργία φωτογραφίας / Λειτουργία βίντεο: Πιέστε το κουμπί για μεγέθυνση.
•	 Λειτουργία βίντεο: Πιέστε το κουμπί για παύση και συνέχιση της εγγραφής βίντεο
και της αναπαραγωγής.
•	 Λειτουργία μενού: Πιέστε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα επάνω στο μενού.
4.	 Κουμπί κάτω
•	 Λειτουργία φωτογραφίας / Λειτουργία βίντεο: Πιέστε το κουμπί για σμίκρυνση.
•	 Λειτουργία μενού: Πιέστε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού.
5.	 Κουμπί μενού
•	 Λειτουργία αναπαραγωγής: Πιέστε το κουμπί για να σταματήσετε την αναπαραγωγή
φωτογραφιών και βίντεο.
•	 Λειτουργία μενού: Πιέστε το κουμπί για πρόσβαση ή έξοδο από το μενού.
6.	 Ένδειξη λειτουργίας
•	 Η ένδειξη ενεργοποιείται όταν η συσκευή συνδεθεί στον υπολογιστή.
•	 Η ένδειξη αναβοσβήνει μόνο όταν παίρνετε μια φωτογραφία.
7.	 Ένδειξη φόρτισης •	 Η ένδειξη ανάβει όταν η συσκευή φορτίζεται.
8.	 Ένδειξη
9.	 Φακός •	 Ο φακός χρησιμοποιείται για την εγγραφή εικόνας.
10.	 Μικρόφωνο •	 Το μικρόφωνο χρησιμοποιείται για την εγγραφή ήχου.
11.	 Κουμπί επανεκκίνησης
•	 Για την επανεκκίνηση της συσκευής, χρησιμοποιήστε μια μικρή βελόνα ή συνδετήρα
για να πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί επανεκκίνησης για 3 δευτερόλεπτα.
12.	 Υποδοχή κάρτας μνήμης
(microSD / TransFlash)
•	 Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης (αποθήκευση).
13.	 Θύρα USB
(Micro USB)
•	 Χρησιμοποιήστε την θύρα USB και το καλώδιο USB για να συνδέσετε την συσκευή
στον υπολογιστή (φόρτιση/μεταφορά δεδομένων).
Σημείωση: Για την φόρτιση, εξασφαλίστε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Για την
μεταφορά δεδομένων, εξασφαλίστε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
14.	 Καλώδιο USB
15.	 Τοποθέτηση τρίποδου/
μονού στηρίγματος
•	 Βιδώστε την συσκευή σε ένα τρίποδο ή μονό στήριγμα.
Χρήση
Λειτουργία φωτογραφίας
1.	 Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
2.	 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
3.	 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωτογραφίας.
4.	 Πάρτε τη φωτογραφία. Το αρχείο φωτογραφιών αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.
Λειτουργία βίντεο
1.	 Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
2.	 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
3.	 Ρυθμίστε τη λειτουργία βίντεο.
4.	 Εγγράψτε το βίντεο. Το αρχείο βίντεο αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.
Μέγιστος χρόνος: 29 λεπτά ανά αλληλουχία.
Λειτουργία αναπαραγωγής
1.	 Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
2.	 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
3.	 Ρυθμίστε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
4.	 Αναπαραγάγετε φωτογραφίες και βίντεο.
Διαγραφή αρχείων
1.	 Επιλέξτε τον φάκελο.
2.	 Πιέστε το κουμπί μενού για πρόσβαση στο μενού.
3.	 Επιλέξτε τη“Delete”. Πιέστε το κουμπί ΟΚ.
4.	 Επιλέξτε“One”για να διαγράψετε ένα αρχείο ή επιλέξτε“All”για να διαγράψετε όλα
τα αρχεία. Πιέστε το κουμπί ΟΚ.
5.	 Επιλέξτε“Yes”. Πιέστε το κουμπί ΟΚ.
6.	 Πιέστε το κουμπί ΟΚ για να εξέλθετε από το μενού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξωτερική μνήμη microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Μορφή αρχείου φωτογραφιών JPEG
Μέγεθος αρχείου φωτογραφιών 1 MB / 3 MB / 5 MB
Πίξελ φωτογραφιών 4000 x 3000
Μορφή αρχείου βίντεο AVI
Διάρκεια αρχείου βίντεο 1 λεπτό / 3 λεπτά / 5 λεπτά
Ανάλυση βίντεο και ρυθμός εγγραφής 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Λόγος διαστάσεων 4:3
Ψηφιακό ζουμ 1x / 2x / 3x / 4x
Έκδοση USB USB 2.0
Μπαταρία Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (3,7 V)
Διάρκεια φόρτισης 2-4 ώρες
Θερμοκρασία λειτουργίας 0 °C - 40 °C
Σχετική υγρασία 20% - 80%
Ασφάλεια
•	 Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
•	 Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί
πρόβλημα.
•	 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για
μελλοντική αναφορά.
•	 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους
στο εγχειρίδιο.
•	 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα.
Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
•	 Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση!
•	 Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
•	 Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
•	 Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί
σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
•	 Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί.
Opis	Polski
Niniejsza kamera jest urządzeniem służącym do robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo.
1.	 Przycisk wł./wył.
Przycisk trybu
•	 Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3
sekundy.
Uwaga: Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie wstępnie skonfigurowanego
czasu bezczynności, a także, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
•	 Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb fotograficzny, wideo lub odtwarzania.
2.	 Migawka
Przycisk OK
•	 Tryb fotograficzny: Naciśnij przycisk, aby zrobić zdjęcie.
•	 Tryb wideo: Naciśnij przycisk w celu rozpoczęcia i zatrzymania nagrywania wideo.
•	 Tryb odtwarzania: Naciśnij przycisk, aby odtworzyć fotografie i pliki wideo.
•	 Tryb menu: Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.
3.	 Przycisk Do góry
•	 Tryb fotograficzny / Tryb wideo: Naciśnij przycisk, aby powiększyć.
•	 Tryb wideo: Naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie filmu wideo
bądź jego odtwarzanie.
•	 Tryb menu: Naciśnij przycisk, aby przemieszczać się w górę w menu.
4.	 Przycisk W dół
•	 Tryb fotograficzny / Tryb wideo: Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć.
•	 Tryb menu: Naciśnij przycisk, aby przemieszczać się w dół w menu.
5.	 Przycisk Menu
•	 Tryb odtwarzania: Naciśnij przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie zdjęć bądź filmu
wideo.
•	 Tryb menu: Naciśnij przycisk, aby wejść do menu lub z niego wyjść.
6.	 Wskaźnik działania
•	 Wskaźnik włącza się po podłączeniu urządzenia do komputera.
•	 Wskaźnik miga jeden raz w momencie wykonania zdjęcia.
7.	 Wskaźnik ładowania •	 Wskaźnik włącza się w momencie rozpoczęcia ładowania urządzenia.
8.	 Wyświetlacz
9.	 Soczewka •	 Obiektyw umożliwia rejestrowanie obrazu wideo.
10.	 Mikrofon •	 Mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku.
11.	 Przycisk resetowania
•	 Aby zresetować urządzenie, użyj niewielkiej igły lub spinacza w celu naciśnięcia i
przytrzymania przycisku resetowania przez 3 sekundy.
12.	 Gniazdo karty pamięci
(microSD / TransFlash)
•	 Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci (przechowywanie danych).
13.	 Port USB
(Micro USB)
•	 Skorzystaj z portu USB oraz kabla USB, aby podłączyć urządzenie do komputera
(w celu naładowania baterii / transferu danych).
Uwaga: Przed przystąpieniem do ładowania baterii należy upewnić się, że urządzenie
jest wyłączone. Przed przystąpieniem do transferu danych należy upewnić się, że
urządzenie jest włączone.
14.	 Kabel USB
15.	 Mocowanie statywu
trójnożnego/
jednonożnego
•	 Umożliwia przykręcenie urządzenia do statywu trójnożnego lub jednonożnego.
Użytkowanie
Tryb fotograficzny
1.	 Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
2.	 Włącz urządzenie.
3.	 Ustaw tryb fotograficzny.
4.	 Zrób zdjęcie. Zdjęcie jest zapisane na karcie pamięci.
Tryb wideo
1.	 Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
2.	 Włącz urządzenie.
3.	 Ustaw tryb wideo.
4.	 Nagraj plik wideo. Plik wideo jest zapisany na karcie pamięci.
Maksymalny czas: 29 minut na sekwencję.
Tryb odtwarzania
1.	 Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
2.	 Włącz urządzenie.
3.	 Ustaw tryb odtwarzania.
4.	 Odtwórz zdjęcia i pliki wideo.
Usuwanie plików
1.	 Wybierz plik.
2.	 Naciśnij przycisk menu, aby przejść do menu.
3.	 Zaznacz opcję“Delete”. Naciśnij przycisk OK.
4.	 Zaznacz opcję“One”, aby usunąć tylko jeden plik lub opcję“All”, aby usunąć
wszystkie pliki. Naciśnij przycisk OK.
5.	 Zaznacz opcję“Yes”. Naciśnij przycisk OK.
6.	 Naciśnij przycisk OK, aby opuścić menu.
Dane techniczne
Pamięć zewnętrzna microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Format pliku fotografii JPEG
Rozmiar pliku fotografii 1 MB / 3 MB / 5 MB
Rozdzielczość zdjęć w pikselach 4000 x 3000
Format pliku wideo AVI
Czas trwania pliku wideo 1 minuta / 3 minuty / 5 minut
Rozdzielczość filmów wideo i prędkość klatek 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Format obrazu 4:3
Zoom cyfrowy 1x / 2x / 3x / 4x
Wersja USB USB 2.0
Bateria Wbudowana bateria litowa wielokrotnego ładowania (3,7 V)
Długość ładowania 2–4 godziny
Temperatura robocza 0 °C - 40 °C
Wilgotność względna 20% - 80%
Bezpieczeństwo
•	 W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie
powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami,
kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
•	 W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
•	 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać
instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
•	 Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy
używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
•	 Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub
wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie
wymienić urządzenie.
•	 Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie!
•	 Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
•	 Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
•	 Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie,
należy wymienić je na nowe urządzenie.
•	 Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.
Popis	Česky
Kamera je zařízení používané k fotografování a záznamu videa.
1.	 Tlačítko zapnutí/vypnutí
Tlačítko režimu
•	 Stisknutím tlačítka na 3 sekundy zařízení zapněte nebo vypněte.
Poznámka: Zařízení se automaticky vypne po dosažení předem nastaveného času
nečinnosti nebo pokud je baterie téměř vybitá.
•	 Stlačením tlačítka vyberete režim fotografií, videa nebo opakovaného přehrávání.
2.	 Závěrka
OK tlačítko
•	 Režim fotografií: Stisknutím tlačítka pořídíte fotografii.
•	 Režim videa: Stisknutím tlačítka spustíte a zastavíte nahrávání videa.
•	 Režim přehrávání: Stisknutím tlačítka přehrajete fotografie a videa.
•	 Režim nabídky: Stisknutím tlačítka potvrdíte volbu.
3.	 Tlačítko nahoru
•	 Režim fotografování / Režim videa: Stisknutím tlačítka provedete přiblížení.
•	 Režim videa: Stisknutím tlačítka pozastavíte nahrávání a přehrávání videa a znovu
ho spustíte.
•	 Režim nabídky: Stisknutím tlačítka se posunete v nabídce nahoru.
4.	 Tlačítko dolů
•	 Režim fotografování / Režim videa: Stisknutím tlačítka provedete oddálení.
•	 Režim nabídky: Stisknutím tlačítka se posunete v nabídce dolů.
5.	 Tlačítko nabídky
•	 Režim přehrávání: Stisknutím tlačítka zastavíte přehrávání fotografií a videa.
•	 Režim nabídky: Stisknutím tlačítko vstoupíte do nabídky nebo z ní odejdete.
6.	 Indikátor provozu
•	 Indikátor se rozsvítí, když je zařízení připraveno k počítači.
•	 Když pořídíte fotografii indikátor jednou blikne.
7.	 Indikátor nabíjení •	 Indikátor se rozsvítí, když se zařízení nabíjí.
8.	 Displej
9.	 Objektiv •	 Čočky se používají k záznamu obrazu.
10.	 Mikrofon •	 Mikrofon se používá k záznamu zvuku.
11.	 Tlačítko reset
•	 Pro resetování zařízení použijte malou jehlu nebo sponku na papír a s jejich pomocí
stiskněte a podržte stlačené tlačítko reset na 3 sekundy.
12.	 Slot paměťové karty
(microSD / TransFlash)
•	 Paměťovou kartu zasuňte do slotu paměťové karty (úložiště).
13.	 Port USB
(Micro USB)
•	 Port USB a kabel USB použijte na propojení zařízení s počítačem (nabíjení/přenos
dat).
Poznámka: V případě nabíjení zajistěte, aby bylo zařízení vypnuto. V případě přenosu
dat zajistěte, aby bylo zařízení zapnuto.
14.	 Kabel USB
15.	 Montáž na trojnožku/
monopod
•	 Zařízení našroubujte na trojnožku nebo monopod
Použití
Režim fotografií
1.	 Paměťovou kartu zasuňte do slotu paměťové karty.
2.	 Zařízení zapněte.
3.	 Nastavte režim fotografií.
4.	 Pořiďte fotografii. Soubor fotky se uloží na paměťovou kartu.
Režim videa
1.	 Paměťovou kartu zasuňte do slotu paměťové karty.
2.	 Zařízení zapněte.
3.	 Nastavte režim videa.
4.	 Nahrajte video Soubor videa se uloží na paměťovou kartu.
Maximální doba: 29 minut na sekvenci.
Režim přehrávání
1.	 Paměťovou kartu zasuňte do slotu paměťové karty.
2.	 Zařízení zapněte.
3.	 Nastavte režim přehrávání.
4.	 Přehrávání fotografií a videí.
Odstraňování souborů
1.	 Vyberte soubor.
2.	 Stisknutím tlačítka nabídky vstoupíte do nabídky.
3.	 Vyberte volbu„Delete”. Stiskněte tlačítko OK.
4.	 Pro vymazání jednoho souboru vyberte možnost„One”nebo pro vymazání všech
souborů vyberte možnost„All”. Stiskněte tlačítko OK.
5.	 Vyberte možnost„Yes”. Stiskněte tlačítko OK.
6.	 Stisknutím tlačítka OK z nabídky odejdete.
Technické údaje
Externí paměť microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Formát fotografického souboru JPEG
Velikost fotografického souboru 1 MB / 3 MB / 5 MB
Počet pixelů obrázku 4000 x 3000
Formát video souboru AVI
Délka video souboru 1 minuta / 3 minuty / 5 minut
Rozlišení videa a obnovovací kmitočet 1 280 x 720 (60 fps) / 1 920 x 1 080 (30 fps)
Poměr stran 4:3
Digitální přiblížení 1x / 2x / 3x / 4x
USB verze USB 2.0
Baterie Vestavěná nabíjecí lithiová baterie (3,7 V)
Doba nabíjení 2-4 hodiny
Provozní teplota 0 °C - 40 °C
Relativní vlhkost 20% - 80%
Bezpečnost
•	 Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento
výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
•	 Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
•	 Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější
použití.
•	 Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným
účelům, než je popsáno v příručce.
•	 Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je
zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
•	 Nevystavujte zařízení působení vody ani vlhkosti.
Čištění a údržba
Upozornění!
•	 Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
•	 Nečistěte vnitřek zařízení.
•	 Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej
za nové zařízení.
•	 Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Konig CSAC300 ennå.

Spør et spørsmål om Konig CSAC300

Har du et spørsmål om Konig CSAC300 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Konig CSAC300. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CSAC300 Konig så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.