Kenwood TTM028 kMix Boutique manual

Vis en manual for Kenwood TTM028 kMix Boutique under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Kenwood
  • Produkt: Grilljern
  • Model/navn: TTM028 kMix Boutique
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 34
Bruk holderhåndtaket til å løfte
brødet til Peek & View™ når som
helst uten å avbryte
brødristeprosessen.
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
● Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
● Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
sikkerhetshensyn
● Brent brød o.l. kan ta fyr, derfor må
du:
●
● aldri gå fra brødristeren mens den er
i bruk,
●
● ikke la brødristeren stå i nærheten av
eller under gardiner e.l. som kan ta
fyr,
●
● stille velger for bruningsgrad lavere
for tynne skiver eller tørt brød,
●
● ikke varme opp mat med fyll (f.eks.
pizza) - hvis det drypper ned i
brødristeren, kan den ta fyr.
●
● Rengjør smulebrettet regelmessig.
Smuler kan føre til røyk, eller brenne.
● For å unngå elektrisk støt må du
aldri:
●
● aldri la brødristeren, ledningen eller
støpselet bli våte, og
●
● putte hånden eller
metallgjenstander, f.eks. en kniv, inn
i brødristeren.
● Trekk alltid ut støpselet når
brødristeren ikke er i bruk, før
rengjøring og før du forsøker å fjerne
brød som har satt seg fast.
● Aldri sett en tallerken e.l. oppå
brødristeren, den kan bli
overopphetet og ta fyr.
● Du må aldri la ledningen henge ned
der et barn kan få tak i den.
● Vi anbefaler at du ikke bruker
brødristeren direkte under skap som
henger på veggen.
● Ikke flytt på brødristeren mens den
er i bruk.
● Du må aldri berøre varme overflater,
spesielt ikke den øverste delen av
metall.
● Ikke bruk tilbehør som ikke er
autorisert.
● Hvis det er tegn til skade på
brødristeren, må den ikke brukes.
Sørg for å få den undersøkt eller
reparert, se “service og
kundetjeneste”.
● Dette apparatet er ikke ment å skulle
brukes med en ekstern tidtaker eller
et separat fjernkontrollsystem.
● Apparatet er ikke ment brukt av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
● Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
● Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen.
Før du setter I støpselet
● Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som står
på undersiden av brødristeren.
● Dette apparatet er i samsvar med
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
Norsk
35
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Side: 35
Før du bruker brødristeren for
første gang
1 Overflødig ledning bør vikles opp
under brødristeren .
● Bruk brødristeren én gang på
middels innstilling uten brød.
(Hendelen vil ikke holde seg nede
hvis ikke støpselet på brødristeren er
satt inn i kontakten.)
● I likhet med alle nye varmeelementer,
kan det være at det lukter litt brent
av brødristeren første gang du slår
den på. Dette er helt normalt og ikke
noe å bekymre seg om.
deler
 avtakbar varmerist/stativ til ristet
brød
 håndtak til oppvarmingsrist
 Peek & View™-holderhåndtak
 brunekontroll
 avbryt-knapp med indikatorlampe
 smulebrett
 kabelreservoar
slik bruker du
brødristeren
1 Koble brødristeren til
strømforsyningen.
2 Flytt bruningskontrollen til ønsket
innstilling. Bruk en lav innstilling for
lett risting og for tynt eller tørt brød.
3 Legg i brødet, muffinsen, bagelen
osv.
4 Senk håndtaket  til det låses på
plass. "Avbryt"-knappen lyser.
(Håndtaket holder seg ikke nede hvis
ikke brødristeren er koblet til).
● Hvis du vil riste frossent brød skal du
flytte bruningskontrollen til defrost
.
● Bruk holderhåndtaket til å løfte
brødet til Peek & View™ når som
helst uten å avbryte
brødristeprosessen.
● Hvis du vil stanse brødristingen i
prosessen trykker du på "avbryt"-
knappen. Da spretter brødet opp og
"avbryt"-knappen slukker.
5 Brødet spretter opp
automatisk, og for å heve det mer,
løfter du håndtaket.
tips om bruk av
brødristeren
● Velg lavere innstilling for lett bruning,
til risting av bare én skive, eller til tørt
brød.
● Når du rister én enkelt brødskive kan
du merke forskjell i fargen på det
ristete brødet fra en side til den
andre – dette er normalt.
● Tørt/gammelt brød ristes raskere enn
ferskt brød, og tynne brødskiver
ristes raskere enn tykke brødskiver.
Derfor skal velgeren for bruningsgrad
stilles lavere enn vanlig.
● For å oppnå best resultater skal du
sørge for at brødskivene er like
store, tykke og ferske.
● For å få jevn bruning anbefaler vi at
du venter minst 30 sekunder mellom
hver automatisk tilbakestilling. Eller
du kan skru velgeren for
bruningsgrad på lavere innstilling når
du rister brød i flere omganger.
sikkerhet ved bruk av
varmerist
1 Still aldri brunekontrollen høyere enn
3 når du bruker varmeristen.
2 Ikke dekk varmeristen fullstendig.
3 Når du bruker bolleoppsatsen, må
du ikke pakke inn maten i noe.
Plastomslag vil smelte og kan ta fyr.
Folie vil reflektere varmen og skade
brødristeren.
4 Hvis du skal riste brød skal du alltid
ta av varmeristen, slik at du ikke kan
brenne deg på den.
5 La alltid varmestativet kjøle seg ned
før du tar det ut av brødristeren. Aldri
plasser et varmt varmestativ på en
arbeidsoverflate.
6 Aldri berør varme overflater, spesielt
metalldelene til varmestativet.
36
Side: 36
bruke bolleoppsatsen/
brødvarmeren
1 Sett varmeristen oppå brødristeren
	.
2 Legg maten øverst på stativet (hvis
du deler tykke matvarer i to, går
oppvarmingsprosessen raskere).
3 Brunekontrollen må ikke stilles
høyre enn 3 ( ).
4 Skyv ned hendelen.
5 Ved fullføring av
oppvarmingssyklusen slår
brødristeren seg av automatisk. Snu
matvarene og gjenta operasjonen.
Følg med for å kontrollere at de ikke
blir brent.
6 Før varmeristen fjernes skal du la
brødristeren kjøle seg ned, og trekke
støpselet ut av kontakten.
7 Løft varmeristen av.
tips ved bruk av
varmeristen
● Varmestativet kan også brukes som
et brødristerstativ, men sørg for at
det er kaldt før du tar det ut av
brødristeren.
stell og rengjøring
1 Trekk støpselet ut av veggkontakten
og la brødristeren avkjøle seg før du
rengjør den.
2 Trekk ut smulebrettet 
 og tøm det.
Tørk av brettet og skyv det på plass
igjen. Du bør gjøre dette
regelmessig.
3 Vask utsiden på brødristeren og
varmestativet med en fuktig klut og
tørk deretter av. Ikke bruk
slipemidler.
service og kundetjeneste
● Dersom ledningen er skadet må den
av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av KENWOOD eller en
autorisert KENWOOD-reparatør.
Hvis du trenger hjelp med å:
● bruke apparatet eller
● service eller reparasjoner
kontakt forhandleren der du kjøpte
apparatet.
● Designet og utviklet av Kenwood i
Storbritannia.
● Laget i Kina.
VIKTIG INFORMASJON FOR
KORREKT AVHENDING AV
PRODUKTET I SAMSVAR MED
EU-DIREKTIV 2002/96/EC.
På slutten av levetiden må ikke
produktet kastes som vanlig avfall.
Det må tas med til et lokalt
kildesorteringssted eller til en forhandler
som tilbyr tjenesten. Ved å avhende
husholdningsapparater separat unngås
mulige negative konsekvenser for miljø
og helse som oppstår som en følge av
feil avhending, og gjør at de forskjellige
materialene kan gjenvinnes. Dermed
blir det betydelige besparelser på
energi og ressurser. Som en
påminnelse om behovet for å kaste
husholdningsapparater separat, er
produktet merket med en søppelkasse
med kryss over.
37

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Kenwood TTM028 kMix Boutique ennå.

Spør et spørsmål om Kenwood TTM028 kMix Boutique

Har du et spørsmål om Kenwood TTM028 kMix Boutique men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Kenwood TTM028 kMix Boutique. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TTM028 kMix Boutique Kenwood så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.