Kenwood TOG800 manual

Vis en manual for Kenwood TOG800 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Kenwood
  • Produkt: Grilljern
  • Model/navn: TOG800
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Ukrainsk, Arabisk

Innholdsfortegnelse

Side: 61
Norsk
sikkerhet
l	 Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
l	 Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
l	 Brent brød o.l. kan ta fyr, derfor må du:
	 aldri gå fra brødristeren mens den er i
bruk,
	 ikke la brødristeren stå i nærheten av eller
under gardiner e.l. som kan ta fyr,
	 stille velger for bruningsgrad lavere for
tynne skiver eller tørt brød,
	 ikke varme opp mat med fyll (f.eks. pizza)
- hvis det drypper ned i brødristeren, kan
den ta fyr.
	 rengjøre smulebrettet regelmessig. Smuler
kan føre til røyk, eller brenne.
l	 For å unngå elektrisk støt må du aldri:
	 la brødristeren, ledningen eller støpselet bli
våte, og
	 putte hånden eller metallgjenstander,
f.eks. en kniv, inn i brødristeren.
l	 La brødristeren kjøle seg helt ned før du
fjerner glasspanelet.
l	 Trekk alltid ut støpselet når brødristeren
ikke er i bruk, før rengjøring og før du
forsøker å fjerne brød som har satt seg
fast.
l	 Aldri sett en tallerken e.l. oppå
brødristeren, den kan bli overopphetet og
ta fyr.
l	 Du må aldri la ledningen henge ned der et
barn kan få tak i den.
62
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Side: 62
l	 Vi anbefaler at du ikke bruker brødristeren
direkte under skap som henger på veggen.
l	 Metall- og glassflater på utsiden kan bli
svært varme, spesielt den øverste delen og
det avtagbare glasspanelet.
l	 Ikke berør varme overflater. Bruk
håndtakene og knottene.
l	 Ikke flytt på brødristeren mens den er i
bruk.
l	 Ikke bruk tilbehør som ikke er autorisert.
l	 Vi anbefaler ikke bruk av risteren for
matvarer som ikke er brød. For matvarer
som ikke er brød som anbefales å ristes,
ber vi deg om å følge fabrikantens
retningslinjer og tilberedningsinstruksjoner.
Fjern løse smuler og rengjør smulebrettet
før og etter bruk.
l	 Unngå at glasspanelet blir skadet ved å
unngå kontakt med harde overflater og
objekter.
l	 Ikke bruk apparatet hvis glasspanelet er
skadet, f.eks. med sprekker eller hakk.
l	 Ikke snu brødristeren opp ned eller rist på
den for å fjerne smuler mens glasspanelet
sitter på.
l	 Hvis det er tegn til skade på brødristeren,
må den ikke brukes. Sørg for å få den
undersøkt eller reparert, se “service og
kundetjeneste”.
l	 Dette apparatet er ikke ment å skulle
brukes med en ekstern tidtaker eller et
separat fjernkontrollsystem.
l	 Feil bruk av maskinen kan forårsake
personskader.
l	 Barn fra 8 år og oppover kan bruke,
rengjøre og vedlikeholde dette apparatet
i samsvar med brukerinstruksjonene som
63
Side: 63
	 før du setter i støpselet
l	 Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som
står på undersiden av brødristeren.
l	 ADVARSEL: DETTE
APPARATET MÅ VÆRE
JORDET.
l	 Dette apparatet overholder
EC-forordning 1935/2004 om
materialer og gjenstander som er
bestemt å komme i kontakt med
næringsmidler.
	 Før du bruker brødristeren
for første gang
l	 Overflødig ledning bør vikles opp
under brødristeren 1.
l	 Bruk brødristeren én gang på
middels innstilling uten brød.
(Hendelen vil ikke holde seg nede
hvis ikke støpselet på brødristeren
er satt inn i kontakten.)
l	 I likhet med alle nye
varmeelementer, kan det være at
det lukter litt brent av brødristeren
første gang du slår den på. Dette
er helt normalt og ikke noe å
bekymre seg over.
deler
a	 holderhåndtak (med «Hi-Rise™»
for ekstra løft)
b	bruningskontroll
c	 avbrytknapp med indikatorlampe
d	 bagelknapp med indikatorlampe
e	 gjenoppvarmingsknapp med
indikatorlampe
f	 avtagbart glasspanel
g	smulebrett
h	kabelreservoar
64
fulgte med, gitt at de overvåkes av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet
og at de har fått opplæring i bruk av
apparatet og er klar over farene.
l	 Personer med reduserte fysiske eller
psykiske evner eller mangel på kunnskap
om bruk av apparatet må ha fått opplæring
i trygg bruk og være klar over farene.
l	 Barn må ikke leke med apparatet, og både
apparatet og ledningen må være utenfor
rekkevidde for barn under 8 år.
l	 Vask utsiden på brødristeren og med en
fuktig klut og tørk deretter av. Ikke bruk
slipemidler.
l	 Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert
ansvar ved feilaktig bruk eller dersom
apparatet ikke er brukt i henhold til denne
bruksanvisningen.
Side: 64
slik bruker du
brødristeren
1	 Koble brødristeren til
strømforsyningen.
2	 Vri på bruningskontrollen til den
ønskede innstillingen ligger på linje
med merket på brødristeren. Bruk
lavere innstillinger for lett risting, og
for tynt eller tørt brød.
3	 Legg i brødet, muffinsen, bagelen
osv.
4	 Skyv hendelen 2 ned til den
låser seg. (Hendelen vil ikke låse
seg hvis støpselet ikke står i
kontakten.) Avbryt-knappen
lyser.
l	 Hvis du vil stanse brødristingen i
prosessen trykker du på “avbryt”-
knappen. Da spretter brødet opp
og “avbryt”-knappen slukker.
5	 Brødet spretter opp
automatisk, og for å heve det
mer, løfter du håndtaket.
	 Tineposisjon
l	 Du kan tine frossent brød
ved å velge tineposisjonen på
bruningskontrollen.
	 Gjenoppvarming
l	 Du kan varme opp ristet brød som
er ferdigristet, men har blitt kaldt
igjen. Skyv holderhåndtaket ned,
og trykk på «gjenoppvarming»-
knappen. Knappen begynner å
lyse.
	 Bagel (A)
l	 Når du rister bageler, må den
skårede flaten vende mot
forsiden av brødristeren. Velg
bruningsinnstillingen du ønsker, og
skyv holderhåndtaket ned.
	 Trykk på «bagel»-knappen, så lyser
den.
l	 Merk: Når du bruker
bagelknappen, blir frontelementet
varmere enn det bakre elementet.
Dette gjør at bare én side av
bagelen blir ristet.
tips om bruk av
brødristeren
l	 Velg en lavere innstilling for lett
bruning eller for tørt brød.
l	 Når du rister én enkelt brødskive
kan du merke forskjell i fargen på
det ristete brødet fra en side til den
andre – dette er normalt.
l	 Tørt/gammelt brød ristes raskere
enn ferskt brød, og tynne
brødskiver ristes raskere enn tykke
brødskiver. Derfor skal velgeren
for bruningsgrad stilles lavere enn
vanlig.
l	 For å oppnå best resultater skal
du sørge for at brødskivene er like
store, tykke og ferske.
l	 For å få jevn bruning anbefaler vi
at du venter minst 30 sekunder
mellom hver automatiske
tilbakestilling. Eller du kan skru
velgeren for bruningsgrad på lavere
innstilling når du rister brød i flere
omganger.
rengjøring og
vedlikehold
1	 Trekk støpselet ut av
veggkontakten og la brødristeren
avkjøle seg før du rengjør den.
2	 Vask utsiden på brødristeren og
med en fuktig klut og tørk deretter
av. Ikke bruk slipemidler.
	 smulebrett
l	 Trekk ut smulebrettet 3 og tøm
det. Tørk av brettet og skyv det
på plass igjen. Du bør gjøre dette
regelmessig.
l	 Ikke vask smulebrettet i
oppvaskmaskin.
	 glasspanel
l	 Ta av glasspanelet for rengjøring
ved å åpne det fremover 4 og
løfte det av 5. Tørk av med en
fuktig klut og tørk det.
65
Side: 65
English
66
l	 Sett panelet på plass igjen
ved å legge sporene 6 på
siden av panelet på linje med
hengselpinnene 7, og så lukke
det. Merk: Brødristeren
fungerer ikke hvis
glasspanelet ikke er satt og
låst riktig på plass.
l	 Ikke vask glasspanelet i
oppvaskmaskinen eller legg det i
vann.
	 varmerør
l	 Ikke berør eller tørk av
varmerørene – de blir skadet.
l	 Hvis du finner løse smuler under
varmerøret, må du fjerne dem
ved å fjerne glasspanelet og riste
brødristeren forsiktig, slik at de
faller ned på smulebrettet.
service og
kundetjeneste
l	 Dersom ledningen er skadet, må
den av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av Kenwood eller en
autorisert Kenwood-reparatør.
l	 Hvis du har problemer med å
bruke apparatet ditt, må du
sjekke «feilsøkingsveiledningen» i
håndboken eller gå til
www.kenwoodworld.com før du
kontakter oss for hjelp.
l	 Vennligst merk at produktet
ditt dekkes av en garanti som
overholder alle lovforskrifter
angående eksisterende garanti- og
forbrukerrettigheter i landet der
produktet ble kjøpt.
l	 Hvis Kenwood-produktet ditt
har funksjonssvikt eller du finner
defekter på det, må du sende
eller ta det med til et autorisert
KENWOOD-servicesenter. Du
finner oppdatert informasjon om
hvor ditt nærmeste autoriserte
KENWOOD-servicesenter er, på
www.kenwoodworld.com eller på
nettstedet for landet ditt.
l	 Designet og utviklet av Kenwood i
Storbritannia.
l	 Laget i Kina.
VIKTIG INFORMASJON OM
KORREKT KASTING AV
PRODUKTET I HENHOLD
TIL EU-DIREKTIVET OM
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK
UTSTYR SOM AVFALL (WEEE)
På slutten av levetiden må ikke
produktet kastes som vanlig avfall.
Det må tas med til et lokalt
kildesorteringssted eller til en
forhandler som tilbyr tjenesten. Ved
å avhende husholdningsapparater
separat unngås mulige negative
konsekvenser for miljø og helse
som oppstår som en følge av feil
avhending, og gjør at de forskjellige
materialene kan gjenvinnes. Dermed
blir det betydelige besparelser
på energi og ressurser. Som en
påminnelse om behovet for å kaste
husholdningsapparater separat,
er produktet merket med en
søppelkasse med kryss over.
Side: 66
English
67
feilsøkingsveiledning
Problem Årsak Løsning
Brødristeren fungerer
ikke.
Ingen strøm.
Glasspanelet er ikke satt
på eller lukket som den
skal.
Sjekk at støpselet står i.
Sjekk at glasspanelet er
låst på plass.
Holderhåndtaket
spretter opp igjen.
Støpselet står ikke i. Håndtaket spretter opp
igjen hvis brødristeren
ikke er tilkoblet
strømnettet.
Ujevn bruning. Du rister bare én
brødskive.
Brødskiver med
forskjellig størrelse,
ferskhetsgrad eller
tykkelse ristes samtidig.
Du får best resultat
hvis du sikrer at
brødskivene har lik
tykkelse, ferskhetsgrad
og størrelse.
Du får de jevneste
bruningsresultatene
ved å vente minst
30 sekunder mellom
hver gang du rister,
slik at kontrollene kan
tilbakestilles automatisk.
Alternativt kan du velge
en lavere innstilling når
du rister brødvarer i flere
omganger.
Fargen på det ristede
brødet er for lys eller
for mørk.
Feil bruningsinnstilling er
brukt.
Velg en høyere
eller lavere
bruningsinnstilling.
Se «tips»-avsnittet.
Brent lukt eller
røyk kommer fra
sprekkene.
Smulebrettet er fullt.
Matpartikler sitter fast på
elementene eller er løse i
sprekkene.
Trekk ut støpselet før du
sjekker sprekkene.
Fjern eventuelle løse
matpartikler.
Ta ut og rengjør
smulebrettet.
Vertikale hvite linjer
på forsiden av det
ristede brødet.
Brødet kommer i
kontakt med siden på
brødristeren. Dette
skjer oftest med tykkere
brødskiver.
Normal drift.
Varmerøret lyser
svakere på midten.
Elementene er justert
for å sikre best mulig
varmedistribusjon. Dette
har ført til at området
i midten ikke lyser like
sterkt.
Normal drift.
Hvis ingenting over er til hjelp, se «service og kundetjeneste».

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Kenwood TOG800 ennå.

Spør et spørsmål om Kenwood TOG800

Har du et spørsmål om Kenwood TOG800 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Kenwood TOG800. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TOG800 Kenwood så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.