Kenwood TCM 401 TT manual

Vis en manual for Kenwood TCM 401 TT under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Kenwood
  • Produkt: Grilljern
  • Model/navn: TCM 401 TT
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Ukrainsk, Arabisk

Innholdsfortegnelse

Side: 61
English
62
Norsk
sikkerhet
l Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
l Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
l Brent brød o.l. kan ta fyr, derfor må du:
aldri gå fra brødristeren mens den er i bruk,
ikke la brødristeren stå i nærheten av eller
under gardiner e.l. som kan ta fyr,
stille velger for bruningsgrad lavere for tynne
skiver eller tørt brød,
ikke varme opp mat med fyll (f.eks. pizza) -
hvis det drypper ned i brødristeren, kan den
ta fyr.
rengjøre smulebrettet regelmessig. Smuler
kan føre til røyk, eller brenne.
l For å unngå elektrisk støt må du aldri:
la brødristeren, ledningen eller støpselet bli
våte, og
putte hånden eller metallgjenstander, f.eks.
en kniv, inn i brødristeren.
l Trekk alltid ut støpselet når brødristeren ikke
er i bruk, før rengjøring og før du forsøker å
fjerne brød som har satt seg fast.
l Aldri sett en tallerken e.l. oppå brødristeren,
den kan bli overopphetet og ta fyr.
l Du må aldri la ledningen henge ned der et
barn kan få tak i den.
l Vi anbefaler at du ikke bruker brødristeren
direkte under skap som henger på veggen.
l Ikke flytt på brødristeren mens den er i bruk.
l Eksterne metalloverflater kan bli veldig
varme, spesielt på toppområdet.
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Side: 62
English
63
l Ikke bruk tilbehør som ikke er autorisert.
l Vi anbefaler ikke bruk av risteren for matvarer
som ikke er brød. For matvarer som ikke
er brød som anbefales å ristes, ber vi deg
om å følge fabrikantens retningslinjer og
tilberedningsinstruksjoner. Fjern løse smuler
og rengjør smulebrettet før og etter bruk.
l Hvis det er tegn til skade på brødristeren, må
den ikke brukes. Sørg for å få den undersøkt
eller reparert, se “service og kundetjeneste”.
l Dette apparatet er ikke ment å skulle brukes
med en ekstern tidtaker eller et separat
fjernkontrollsystem.
l Feil bruk av maskinen kan forårsake
personskader.
l Barn fra 8 år og oppover kan bruke, rengjøre
og vedlikeholde dette apparatet i samsvar
med brukerinstruksjonene som fulgte med,
gitt at de overvåkes av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet og at de har fått
opplæring i bruk av apparatet og er klar over
farene.
l Personer med reduserte fysiske eller
psykiske evner eller mangel på kunnskap
om bruk av apparatet må ha fått opplæring i
trygg bruk og være klar over farene.
l Barn må ikke leke med apparatet, og både
apparatet og ledningen må være utenfor
rekkevidde for barn under 8 år.
l Vask utsiden på brødristeren og med en
fuktig klut og tørk deretter av. Ikke bruk
slipemidler.
l Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige
bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar
ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke
er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
Side: 63
English
64
før du setter i støpselet
l Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som står
på undersiden av brødristeren.
l ADVARSEL: DETTE
APPARATET MÅ VÆRE
JORDET.
l Dette apparatet overholder
EC-forordning 1935/2004 om
materialer og gjenstander som er
bestemt å komme i kontakt med
næringsmidler.
	Før du bruker brødristeren for
første gang
l Overflødig ledning bør vikles opp
under brødristeren 1.
l Bruk brødristeren én gang på middels
innstilling uten brød. (Hendelen vil ikke
holde seg nede hvis ikke støpselet på
brødristeren er satt inn i kontakten.)
l I likhet med alle nye varmeelementer,
kan det være at det lukter litt brent
av brødristeren første gang du slår
den på. Dette er helt normalt og ikke
noe å bekymre seg over.
PREVIEW
Bruk holderhåndtaket til å løfte brødet
til ‘Preview’ når som helst uten å
avbryte brødristeprosessen.
1 sprekkinnstilling, varmer kun det du
trenger og sparer 50 % energi.
deler
a avtakbar varmerist (hvis den
medfølger)
b «Preview»-holderhåndtak (med
«Hi-Rise™» for ekstra løft)
c bruningskontroll
d avbrytknapp med indikatorlampe
e bagelknapp med indikatorlampe
f knapp med indikatorlampe
g smulebrett
h kabelreservoar
slik bruker du
brødristeren
1 Koble brødristeren til
strømforsyningen.
2 Vri på bruningskontrollen til den
ønskede innstillingen ligger på linje
med merket på brødristeren. Bruk
lavere innstillinger for lett risting, og
for tynt eller tørt brød.
3 Legg i brødet, muffinsen, bagelen
osv.
4 Skyv hendelen 2 ned til den låser
seg. (Hendelen vil ikke låse seg
hvis støpselet ikke står i kontakten.)
Avbryt-knappen lyser.
l Bruk holderhåndtaket til å løfte
det ristede brødet for «Preview»
(forhåndssjekk) når som helst uten at
brødristeprosessen blir avbrutt.
l Hvis du vil stanse brødristingen i
prosessen trykker du på “avbryt”-
knappen. Da spretter brødet opp og
“avbryt”-knappen slukker.
5 Brødet spretter opp
automatisk, og for å heve det mer,
løfter du håndtaket.
Tineposisjon
l Du kan tine frossent brød
ved å velge tineposisjonen på
bruningskontrollen.
(A)
l Hvis du vil riste én brødskive,
plasserer du skiven i . Velg
bruningsinnstillingen du ønsker, og
skyv holderhåndtaket ned. Trykk på
-knappen, så lyser den.
Bagel (B)
l Når du rister bageler, må siden som
er skåret, vende mot elementene i
midten. Velg bruningsinnstillingen
du ønsker, og skyv holderhåndtaket
ned. Trykk på «Bagel»-knappen, så
lyser den.
l Merk: Når du bruker bagelknappen,
har elementene i midten høyere
varme enn elementene foran og
bak på brødristeren. Dette gjør
at bare én side av varen blir
ristet.
Side: 64
English
65
tips om bruk av
brødristeren
l Velg en lavere innstilling for lett
bruning eller for tørt brød.
l Når du rister én enkelt brødskive
kan du merke forskjell i fargen på
det ristete brødet fra en side til den
andre – dette er normalt.
l Tørt/gammelt brød ristes raskere
enn ferskt brød, og tynne brødskiver
ristes raskere enn tykke brødskiver.
Derfor skal velgeren for bruningsgrad
stilles lavere enn vanlig.
l For å oppnå best resultater skal
du sørge for at brødskivene er like
store, tykke og ferske.
l For å få jevn bruning anbefaler vi at
du venter minst 30 sekunder mellom
hver automatiske tilbakestilling.
Eller du kan skru velgeren for
bruningsgrad på lavere innstilling når
du rister brød i flere omganger.
sikkerhet ved bruk av
varmerist
l Du må aldri berøre varme
overflater, spesielt ikke den
øverste delen av metall.
1 Still aldri bruningskontrollen høyere
enn når du bruker varmeristen.
2 Ikke dekk varmeristen fullstendig.
3 Når du bruker varmestativet, må
du ikke pakke inn maten i noe.
Plastomslag vil smelte og kan ta fyr.
Folie vil reflektere varmen og skade
brødristeren.
4 Hvis du skal riste brød skal du alltid
ta av varmeristen, slik at du ikke kan
brenne deg på den.
bruke varmestativet
(hvis den medfølger)
1 Sett varmeristen oppå brødristeren
3.
2 Legg brødvarene oppå risten (hvis
du deler tykke varer i to, gjør det
varmeprosessen raskere).
3 Bruningskontrollen må ikke stilles
høyre enn . Skyv ned hendelen.
4 Spaken kommer automatisk opp
på slutten av varmesyklusen. Snu
brødet og gjenta operasjonen. Pass
på slik at maten ikke svir seg.
5 Før varmeristen fjernes skal du la
brødristeren kjøle seg ned, og trekke
støpselet ut av kontakten. Løft
varmeristen av 4.
rengjøring og vedlikehold
1 Trekk støpselet ut av veggkontakten
og la brødristeren avkjøle seg før du
rengjør den.
2 Trekk ut smulebrettet 5 og tøm
det. Tørk av brettet og skyv det
på plass igjen. Du bør gjøre
dette regelmessig. Ikke vask
smulebrettet i oppvaskmaskin.
3 Vask utsiden på brødristeren og
varmestativet med en fuktig klut
og tørk deretter av. Ikke bruk
slipemidler.
service og kundetjeneste
l Dersom ledningen er skadet, må
den av sikkerhetsmessige grunner
erstattes av Kenwood eller en
autorisert Kenwood-reparatør.
l Hvis du har problemer med å
bruke apparatet ditt, må du
sjekke «feilsøkingsveiledningen» i
håndboken eller gå til
www.kenwoodworld.com før du
kontakter oss for hjelp.
l Vennligst merk at produktet
ditt dekkes av en garanti som
overholder alle lovforskrifter
angående eksisterende garanti- og
forbrukerrettigheter i landet der
produktet ble kjøpt.
Side: 65
English
66
l Hvis Kenwood-produktet ditt har
funksjonssvikt eller du finner defekter
på det, må du sende eller ta det
med til et autorisert KENWOOD-
servicesenter. Du finner oppdatert
informasjon om hvor ditt nærmeste
autoriserte KENWOOD-servicesenter
er, på www.kenwoodworld.com eller
på nettstedet for landet ditt.
l Designet og utviklet av Kenwood i
Storbritannia.
l Laget i Kina.
VIKTIG INFORMASJON OM
KORREKT KASTING AV
PRODUKTET I HENHOLD TIL
EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK
OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM
AVFALL (WEEE)
På slutten av levetiden må ikke
produktet kastes som vanlig avfall.
Det må tas med til et lokalt
kildesorteringssted eller til en forhandler
som tilbyr tjenesten. Ved å avhende
husholdningsapparater separat unngås
mulige negative konsekvenser for
miljø og helse som oppstår som en
følge av feil avhending, og gjør at de
forskjellige materialene kan gjenvinnes.
Dermed blir det betydelige besparelser
på energi og ressurser. Som en
påminnelse om behovet for å kaste
husholdningsapparater separat, er
produktet merket med en søppelkasse
med kryss over.
Side: 66
English
67
feilsøkingsveiledning
Problem Årsak
Brødristeren fungerer
ikke.
Ingen strøm. Sjekk at støpselet står i.
Sjekk sikringen/
overbelastningsbryteren
hjemme hos deg.
Holderhåndtaket spretter
opp igjen.
Støpselet står ikke i. Håndtaket spretter opp
igjen hvis brødristeren
ikke er tilkoblet
strømnettet.
Ujevn bruning. Du rister bare én
brødskive.
Brødskiver med forskjellig
størrelse, ferskhetsgrad
eller tykkelse ristes
samtidig.
Du får best resultat hvis
du sikrer at brødskivene
har lik tykkelse,
ferskhetsgrad og
størrelse.
Du får de jevneste
bruningsresultatene
ved å vente minst
30 sekunder mellom
hver gang du rister,
slik at kontrollene kan
tilbakestilles automatisk.
Alternativt kan du velge
en lavere innstilling når
du rister brødvarer i flere
omganger.
Fargen på det ristede
brødet er for lys eller for
mørk.
Feil bruningsinnstilling er
brukt.
Velg en høyere eller lavere
bruningsinnstilling.
Se «tips»-avsnittet.
Brent lukt eller røyk
kommer fra sprekkene.
Smulebrettet er fullt.
Matpartikler sitter fast på
elementene eller er løse i
sprekkene.
Trekk ut støpselet før du
sjekker sprekkene.
Fjern eventuelle løse
matpartikler.
Ta ut og rengjør
smulebrettet.
Hvis ingenting over er til hjelp, se «service og kundetjeneste».

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Kenwood TCM 401 TT ennå.

Spør et spørsmål om Kenwood TCM 401 TT

Har du et spørsmål om Kenwood TCM 401 TT men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Kenwood TCM 401 TT. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TCM 401 TT Kenwood så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.