Kärcher MV5 manual

Vis en manual for Kärcher MV5 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Kärcher
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: MV5
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk

Innholdsfortegnelse

Side: 75
– 5
Kjære kunde,
Før første gangs bruk av ap-
paratet, les denne originale
bruksanvisningen, følg den og oppbe-
var den for senere bruk eller for overle-
vering til neste eier.
Maskinen skal brukes iht. de beskrivel-
ser og sikkerhetsanvisninger som er
gitt i denne bruksanvisning for bruk
som multisuger.
Dette apparatet er utviklet for privat
bruk og er ikke forberedt for kravene
som stilles i kommersiell bruk.
– Beskytt apparatet mot regn. Det må
ikke oppbevares utendørs.
– Aske og sot skal ikke suges opp
med dette apparatet.
Multisugeren skal bare brukes med:
– Original-filterposer.
– Originale reserverdeler, originalt til-
behør eller originalt ekstrautstyr
Produsenten er ikke ansvarlig for
eventuelle skader forårsaket av ikke-
tiltenkt eller feil bruk.
Materialet i emballasjen kan resir-
kuleres. Ikke kast emballasjen i
husholdningsavfallet, men lever den
inn til resirkulering.
Gamle maskiner inneholder ver-
difulle materialer som kan resirku-
leres. Disse bør leveres inn til
gjenvinning. Gamle maskiner skal der-
for avhendes i egnede innsamlingssys-
temer.
Filter og filterpose er produsert av mil-
jøvennlige materialer.
Dersom de ikke inneholder oppsugd
materiale som ikke er tillatt i hushold-
ningsavfall, kan alt kastes som normalt
husholdningsavfall.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i inn-
holdet finner du under:
www.kaercher.com/REACH
De garantibestemmelser som er utgitt
av vår distribusjonsavdeling, gjelder i
alle land. Eventuelle feil på maskinen
blir reparert gratis i garantitiden, der-
som disse kan føres tilbake til material-
eller produksjonsfeil. Ved behov for ga-
rantireparasjoner henvender du deg til
din forhandler eller nærmeste autori-
serte serviceforhandler.
Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper
deg gjerne ved feil eller om du har
spørsmål.
Et utvalg av de vanligste reservedele-
ne finner du bak i denne bruksanvis-
ningen.
Reservedeler og tilbehør får du hos din
forhandler eller ved en KÄRCHER-av-
deling.
Innholdsfortegnelse
Generelle merknader . . . . . . . . NO . . .5
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . NO . . .6
Beskrivelse av apparatet . . . . . NO . . .7
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .9
Pleie og vedlikehold . . . . . . . . . NO . .11
Feilretting . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . .11
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . NO . .12
Generelle merknader
Forskriftsmessig bruk
Miljøvern
Deponering av filter og filterpose
Garanti
Kundetjeneste
Bestilling av reservedeler og
spesialtilbehør
76 NO
Side: 76
– 6
– Dette apparatet er ikke ment
for bruk av personer med re-
duserte fysiske, sensoriske
eller sjelelige evner, eller som
pga. mangel på erfaring og/
eller kunnskap ikke kan be-
nytte apparatet trygt. De skal
da kun bruke apparatet under
oppsyn av en sikkerhetsan-
svarlig person, eller få in-
struksjoner av vedkommende
om bruk av appratet.
– Barn skal bare bruke appara-
tet når barnet er over 8 år og
er under oppsyn av en sikker-
hetsansvarlig person, eller får
anvisninger av en person om
hvordan apparatet fungerer
og forstår hva slags farer det
kan medføre.
– Barn skal ikke leke med ap-
paratet.
– Barn skal holdes under tilsyn
for å sikre at de ikke leker
med apparatet.
– Rengjøring og bruksvedlike-
hold skal ikke utføres av barn
uten under tilsyn.
– Emballasjefolien holdes unna
barn, fare for kvelning!
– Slå av apparatet etter hver
bruk og før hver rengjøring/
vedlikehold.
– Brannfare. Brennene eller
glødende gjenstander må
ikke suges opp.
– Bruk i eksplosjonsfarlige om-
råder er forbudt.
몇 Elektrisk tilkobling
Høytrykksvaskeren må kun ko-
bles til vekselstrøm. Spennin-
gen må stemme overens med
høytrykksvaskerens typeskilt.
 Fare for elektrisk støt
Ta aldri i støpselet eller stikkon-
takten med våte hender.
Strømkabelen skal ikke tas ut av
stikkontakten ved at du trekker i
kabelen.
Kontroller strømledningen og
støpselet for skader hver gang
høytrykksvaskeren skal brukes.
En skadet strømledning må skif-
tes ut umiddelbart hos autorisert
kundeservice eller autorisert
elektriker.
For å unngå el-ulykker anbefaler
vi at du bruker stikkontakter med
forankoblede vernebrytere for å
beskytte mot feilstrøm (maks.
nominell utløsningsstrøm: 30
mA).
 ADVARSEL
Visse stoffer kan danne eksplo-
sive damper eller blandinger når
de virvles opp med sugeluften.
Sug aldri opp følgende stoffer:
– Eksplosive eller brennbare
gasser, væsker og støv (re-
aktivt støv)
– Reaktivt metallstøv (f.eks. alu-
minium, magnesium, zink) i
forbindelse med sterkt alkalis-
ke og sure rengjøringsmidler.
– Ufortynnede sterke syrer og
lut
– Organiske løsemidler (f.eks.
bensin, fargetynner, aceton,
fyringsolje).
Sikkerhetsanvisninger
77
NO
Side: 77
– 7
I tillegg kan disse stoffene angri-
pe materialet som er brukt i
støvsugeren.
 FARE
For en umiddelbar truende fare
som kan føre til store person-
skader eller til død.
몇 ADVARSEL
For en mulig farlig situasjon som
kan føre til store personskader
eller til død.
FORSIKTIG
For en mulig farlig situasjon som
kan føre til mindre personskader
eller til materielle skader.
Illustrasjoner se utfol-
dingssidene!
 Denne bruksanvisnin-
gen beskriver multisugeren som
beskrevet på omslaget.
 Figurene viser makimal utrustning,
alt etter modell vil det være forskjel-
ler i utrustning og medfølgende til-
behør.
Kontroller ved utpakkingen at innholdet
i pakken er komplett og uskadd. Kon-
takt din forhandler ved eventuelle
transportskader.
del av leveransen
mulig tilbehør
Figur
 For tilkobling av sugeslange ved
suging.
Figur
 Stilling I: Suging eller blåsing.
Stilling 0: Apparatet er slått av.
Figur
 Posisjon MAX: Suging eller blå-
sing.
 Posisjon MAX: Suging med til-
koplet elektroverktøy
 Effektregulering: Reduser sugeef-
fekten ved behov ved suging, blå-
sing eller arbeid med eletroverktøy.
 Stilling 0: Apparat avslått. Det
elektriske verktøyet har spennings-
forsyning.
Merknad: Pass på maksimal tilkoblet
effekt (se kapitter "Tekniske data").
Figur
 For tilkobling av et elektrisk verktøy.
Figur
 Sett sugeslangen i blåsetilkoblin-
gen, derved aktiveres blåsefunksjo-
nen.
Figur
 For rengjøring av det innebygde fol-
defilteret.
Merk: Tasten skal ikke trykkes hvis fol-
defilteret er vått.
 Grip tak i apparathodet i gripehånd-
taket og trekk ut etter opplåsing.
Figur
 Bærebøylen fungerer samtidig som
beholder og som låsing av apparat-
hodet. For å låse opp, sving bøylen
forover til låsingen går opp.
Symboler i bruksanvisningen
Beskrivelse av apparatet
Sugeslangetilkobling
Hovedbryter (AV/PÅ)
(uten innebygget stikkontakt)
Hovedbryter (AV/PÅ)
(med innebygget stikkontakt)
Apparatkontakt
Blåsetilkobling
Filterrengjøringstast
Gripehåndtak
Bærebøyle
78 NO
Side: 78
– 8
 Grip apparathodet i gripehåndtaket
og ta av.
Figur
Figur
 For rengjøring av filteret, trykk på
låsetasten, vipp ut filterkassetten
og ta den av.
Figur
 Tilbehørsholderen gir mulighet for
oppbevaring av sugerør og sugedy-
ser på apparatet.
Figur
 For oppbevaring av strømkabel.
Figur
 For parkering av gulvdysen ved ar-
beidspauser.
Figur
 Snu beholderen, sett inn styrehjule-
ne i åpningene på bunnen av behol-
deren, trykk inn til de går i lås.
Figur
 Tappeskruen brukes for rask og en-
kel tømming av brukt vann fra tan-
ken. For bedre tømming, tipp tan-
ken forover.
Figur
Merk: For våtsuging skal det ikke mon-
teres noen filterpose!
FORSIKTIG
Arbeid alltid med påsatt foldefilter,
både ved tørr og våt suging!
Figur
 Sett sugeslangen i tilkoblingen på
maskinen, den går i lås.
 For å ta av, trykk låsen med tomme-
len og trekk ut sugeslangen.
Merk: Tilbehør som f.eks. sugebørster
(ekstrautstyr) kan settes direkte på til-
koblingsstykket og kan kobles til suge-
slangen.
For komfortabelt arbeid i trange rom.
Det avtagbare håndtaket kan ved be-
hov settes på mellom tilbehør og suge-
slangen.
Se posisjon 17.
Anbefaling: For suging av gulv, sett
håndtaket på sugeslangen.
Figur
 Koble håndtaket på sugeslangen til
det går i lås.
Figur
 For å ta håndtaket av sugeslangen,
trykk inn låsen med tommelen og
trekk av håndtaket.
Merk: Ved å ta av håndtaket kan tilbe-
hør også settes direkte på sugeslan-
gen.
Anbefaling: For suging av gulv, sett
håndtaket på sugeslangen.
Figur
 Sett sammen begge sugerørene og
koble til håndtaket.
Filterkassett og låsetast
Tilbehørsholder
Kabelkroker
Parkeringsposisjon
Styrerulle
Avtappingsskrue
Filterpose
H 2
Foldefilter
(ferdig innebygget i apparatet)
Sugeslange med tilkoblingsstyk-
ke
Avtagbart håndtak
Sugerør 2 x 0,5 m
79
NO
Side: 79
– 9
Figur
For praktisk omkobling mellom tørt og
vått smuss:
 For suging av gulv med tørt smuss,
brukes posisjonen med utkjørte
børstestriper.
 For våtsuging av gulv, brukes posi-
sjonen med utkjørte gummilepper.
 For kanter, fuger, radiatorer og van-
skelig tilgjengelige områder.
Figur
 For tilkobling av sugeslange med et
elektrisk verktøy.

 Adapter tilpasses ved behov ved
hjelp av en kniv til tilkoblingsdiame-
teren på det elektriske verktøyet.
Figur
 For mer fleksibilitet ved arbeid med
elektroverktøy.
Merk: Kan også brukes med adap-
ter.
FORSIKTIG
Arbeid alltid med påsatt foldefil-
ter, både ved tørr og våt suging!
Figur
 Ta av apparathodet og ta innholdet
ut av beholderen.
 Snu beholderen, sett inn styrehjule-
ne i åpningene på bunnen av behol-
deren, trykk inn til de går i lås.
 Sett på apparathodet og lås det.
 Fest holderen for opptak av tilbehør
på maskinhodets bakside.
Figur
 Koble til tilbehør.
Figur
 Sett i støpselet.
Figur
 Slå apparatet på.
FORSIKTIG
Arbeid alltid kun med tørt folde-
filter.
Før bruk, kontroller filteret for
skader og skift ut ved behov.
Figur
 For å suge tørt smuss, kan det i til-
legg brukes en filterpose ved be-
hov.
FORSIKTIG
Filterrengjøringen skal kun be-
tjenes uten innsatt filterpose, el-
lers kan filterposen ta skade.
– Fyllingsgraden av filterposen er av-
hengig av hva slags smuss som su-
ges opp.
– Ved fint støv, sand osv... må filter-
posen skiftes oftere.
– Fulle filterposer kan sprekke, pass
derfor på å skifte filterpose til rett
tid!
FORSIKTIG
Suging av kald aske kun med
foravskiller.
Bestillingsnr. Basic-variant: 2.863-
139.0, Premium-variant: 2.863-161.0.
Gulvmunnstykke
(med omkoblingsspak)
Fugemunnstykke
Adapter
Fleksibel verktøysslange
Betjening
Før igangsetting
Igangsetting
Støvsuging
Anvisning filterpose
80 NO
Side: 80
– 10
FORSIKTIG
Ved skumdannelse eller lekka-
sje av væske må apparatet slås
av umiddelbart eller trekk ut
støpselet!
Ikke bruk filterpose!
Merk: Når beholderen er full, blir suge-
åpningen stengt av en flottør og appa-
ratet går med økt turtall. Slå av maski-
nen umiddelbart, og tøm beholderen.
 For å suge opp fuktighet eller vann
må man være oppmerksom på rik-
tig innstilling av gulvmunnstykket
og kople til tilsvarende tilbehør.
 Adapter tilpasses ved behov ved
hjelp av en kniv til tilkoblingsdiame-
teren på det elektriske verktøyet.
Figur
 A) Sett det vedlagte adapteret inn
på håndtaket på sugeslangen og
koble det til elektroverktøyet.
eller
 B) For mer fleksibiltet ved arbeidet,
bruk den fleksible verktøyslangen.
Koble til sugeslangen og eventuelt
til adapteret, og koble til elektro-
verktøyets kobling.
Figur
 Ved apparater med innebygget
stikkontakt:Settinnstøpseletfradet
elektriske verktøyet i støvsugeren.
Figur
-Slå på apparatet (dreiebryter til ven-
stre til stilling MAX) og begynn ar-
beidet.
Merk: Så snart elektroverktøyet er slått
på vil sugeturbinen starte med 0,5 se-
kunds forsinkelse. Når elektroverktøy-
et slås av, går sugeturbinen enda 5
sekunder for å suge opp restsmuss i
sugeslangen.
Filterrengjøringssystemet er ment for
suging av store mengder fint støv uten
påsatt filterpose.
Merk: Med filterrengjøringssystemet
kan det tilsmussede foldefilteret ren-
gjøres via et trykk på knappen og su-
geeffekten økes igjen.
Figur
 Stikk håndtaket på sugeslangen inn
i tilbehørsbeholderen på maskinho-
det. Trykk tasten for filterrengjøring
3 ganger ved påslått maskin, vent 4
sekunder mellom hvert trykk.
Merk: Etter flere trykk på filterrengjø-
ringstasten, må beholderen kontrolle-
res for fyllingsgrad. Ellers kan det slip-
pes ut smuss ved åpning av beholde-
ren.
Rengjøring av vanskelig tilgjengelige
steder eller der det ikke er mulig med
suging, f. eks. løv fra takrenner.
Figur
 Sett sugeslangen i blåsetilkoblin-
gen, derved aktiveres blåsefunksjo-
nen.
Figur
 Slå av maskinen.
Figur
 Sett gulvdysen i parkeringsholde-
ren.
Våtsuging
Arbeide med elektroverktøy
Integrert
filterrengjøringssystem
Blåsefunksjon
Opphold i arbeidet
81
NO
Side: 81
– 11
 Slå av apparatet og trekk ut støpse-
let.
Figur
 Ta av apparathodet, tøm beholde-
ren for smuss fra våt- eller tørrsu-
ging.
Ved apparater med tappeskrue:
Tøm tørt smuss via beholderen. For
tømming av væske, bruk tappe-
skrue.
Figur
 Lagre strømkabel og tilbehør med
maskinen. Oppbevar maskinen i et
tørt tom.
 FARE
Slå av apparatet og ta ut strøm-
støpselet innen service eller
vedlikeholdsarbeider påbegyn-
nes.
Reparasjonsarbeid og arbeid på
elektriske komponenter må kun
utføres av autorisert kundeser-
vice.
몇 ADVARSEL
Ikke bruk skuremiddel, glass el-
ler universalrengjøringsmiddel!
Dypp aldri apparatet under
vann.
 Bruk et alminnelig rengjøringsmid-
del for plast på apparatet, og tilbe-
hørsdeler av plast.
 Beholder og tilbehør skylles med
vann ved behov, og skal tørke før
bruk.
Anbefaling: Rengjør filterkassetten
etter hver bruk.
Figur
 Lås opp filterkassetten, vvipp den
ut av ta den av, tøm ut smuss fra fil-
terkassetten over en søppelbøtte.
 For rengjøring av det innsatte folde-
filteret, slå filterkassetten mot kan-
ten av søppelbøtten. Foldefilteret
skal ikke tas ut av filterkassetten.
Ved behov, rengjør foldefilteret se-
parat.
Figur
 Lås opp filterkassetten, vipp den ut
og ta den av.
Figur
 Ta foldefilteret ut av filterkassetten
og bank det rent.
 Rengjøres ved behov under ren-
nende vann, ikke skrubb eller bør-
ste.
La tørke fullstendig før bruk.
 Sett til slutt inn igjen det tørre folde-
filteret i apparatet. Sett filterkasset-
ten i apparatet.
Dersom sugeeffekten er dårlig, kontrol-
ler følgende punkter:
 Tilbehøret, sugeslange eller suge-
rørene er tilstoppet. Fjern tilstoppin-
gen med en pinne.
Figur
 Filterpose er full: Sett inn ny filterpo-
se.
Figur
 Foldefilter er tilsmusset: Ta av og
rengjør filterkassetten og rengjør fil-
teret (se kapittel "Rengjøre foldefil-
ter").
 Skift skadet foldefilter.
Etter bruk
Tøm beholderen
Oppbevaring av apparatet
Pleie og vedlikehold
Rengjøring av foldefilter
Feilretting
Avtagende sugeeffekt
H 2
H 2
82 NO
Side: 82
– 12
De tekniske data finner du på ide VI.
Videre finner du forklaring av symbole-
ne som brukes der.
Det tas forbehold om tekniske end-
ringer!
Tekniske data
Spenning
Effekt Pnominell
Maks. tilkoblingseffekt for ap-
parat-stikkontakten
Strømsikring (trege)
Beholder, volum
Vannopptak med håndtak
Vannopptak med gulvdyse
Nettledning
Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)
Vekt (uten tilbehør)
83
NO

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Kärcher MV5 ennå.

Spør et spørsmål om Kärcher MV5

Har du et spørsmål om Kärcher MV5 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Kärcher MV5. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med MV5 Kärcher så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.