Kärcher FC 5 Premium manual

Vis en manual for Kärcher FC 5 Premium under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Kärcher
  • Produkt: Kost
  • Model/navn: FC 5 Premium
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk, Russisk, Bulgarian

Innholdsfortegnelse

Side: 69
– 5
Les og følg denne originale bruksan-
visningen før første gangs bruk av en-
heten og oppbevar den til senere bruk
eller overlevering til neste eier.
Gulvrengjøringsmaskinen må kun brukes til rengjøring
av vannfaste, harde gulv i privathusholdninger.
Ikke rengjør belegg som er ømfintlige ovenfor vann,
som f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan trenge inn
og skade gulvet).
Maskinen egner seg til rengjøring av PVC, linoleum, fli-
ser, stein, oljet og voksbelagt parkett, laminat samt alle
gulvbelegg som tåler vann.
Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke
kast emballasjen i husholdningsavfallet, men le-
ver den inn til resirkulering.
Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer
som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til
gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhen-
des i egnede innsamlingssystemer.
Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte de-
ler som kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø
ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er
imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Ap-
parater merket med dette symbolet skal ikke kastes i
husholdningsavfallet.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der:
www.kaercher.com/REACH
Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen.
Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du
pakker ut.
Ved manglende tilbehør eller ved transportskader,
vennligst informer forhandleren.
Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de
garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen.
Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på
www.kaercher.com.
Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle
landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i
garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material-
eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjo-
ner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din
forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.
(Se adresse på baksiden)
Innhold
Generelle merknader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 5
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 6
Beskrivelse av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . NO 8
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 8
Ta i bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 8
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 9
Pleie og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 10
Feilretting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 11
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 12
Generelle merknader
Forskriftsmessig bruk
Miljøvern
Leveringsomfang
Reservedeler
Garanti
Symboler på maskinen
OBS
Under rengjøringsarbeidene må merket
"MAX" på bruktvanntanken ikke overskri-
des.
Vennligst pass på følgende fremgangsmå-
te:
1.
Tøm først bruktvanntanken.
2.
Fyll deretter renvanntanken.
70 NO
Side: 70
– 6
– I tillegg til anvisningene i
bruksveiledningen, må det
tas hensyn til lokale, generel-
le forskrifter vedrørende sik-
kerhet og forebygging av
ulykker.
– Advarsel- og henvisningsskilt
som er anbrakt på apparatet
gir viktig informasjon for en
farefri drift.
 FARE
Anvisning om en umiddelbar tru-
ende fare som kan føre til store
personskader eller til død.
몇 ADVARSEL
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til store
personskader eller til død.
몇 FORSIKTIG
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til mindre
personskader.
OBS
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til materiel-
le skader.
 FARE
 Ikke bruk apparatet i svøm-
mebassemf som inneholder
vann.
 Kontroller at apparatet og til-
behøret er i forskriftsmessig
stand før det tas i bruk. Appa-
rat og tilbehør må ikke brukes
dersom det ikke er i feilfritt
stand.
 En skadet strømledning må
skiftes ut umiddelbart hos au-
torisert kundeservice eller au-
torisert elektriker.
 Ta aldri i støpselet eller stik-
kontakten med våte hender.
 Slå av apparatet og ta ut
strømstøpselet innen service
eller vedlikeholdsarbeider på-
begynnes.
 Reparasjonsarbeider på ap-
paratet må kun utføres av au-
torisert kundeservice.
 Forbindelsen mellom strøm-
ledningen og skjøteledningen
må aldri ligge i vann.
몇 ADVARSEL
 Maskinen må kun tilkobles
strømuttak som er installert
av en elektromontør, i hen-
hold til IEC 60364.
 Maskinen skal kun kobles til
vekselstrøm. Spenningen må
stemme overens med maski-
nens typeskilt.
 I fuktige rom, f.eks. baderom,
skal apparatet koples til stik-
kontakt med forankoplet ver-
nebryter.
 Det skal utelukkende benyt-
tes sprutsikre elektriske skjø-
teledninger med minimum
tverrsnitt på minst 3x1 mm².
 Koplingene på strøm- eller
skjøteledningen skal kun er-
stattes av slike med samme
sprutsikkerhet og lik meka-
nisk fasthet.
Sikkerhetsanvisninger
Risikotrinn
Elektriske komponenter
71
NO
Side: 71
– 7
몇 FORSIKTIG
 Pass på at strømledningen
eller skjøteledningen ikke
skades ved at den kjøres
over, klemmes, strekkes eller
lignende. Beskytt strømled-
ningen mot sterk varme, olje
og skarpe kanter.
 FARE
 Maskinen må brukes på kor-
rekt måte. Brukeren må ta
hensyn til forholdene på det
aktuelle bruksstedet, og være
oppmerksom på andre perso-
ner som måtte befinne seg i
nærheten.
 Bruk i eksplosjonsfarlige om-
råder er forbudt.
 Ved bruk av apparatet i risiko-
områder skal angjeldende
sikkerhetsforskrifter følges.
 Ikke bruk apparatet dersom
det har falt ned, har synlige
skader eller er utett.
몇 ADVARSEL
 Høytrykksvaskeren må ikke
brukes av barn, eller perso-
ner som ikke er kjent med
hvordan høytrykksvaskeren
fungerer.
 Dette apparatet er ikke ment
for bruk av personer med re-
duserte fysiske, sensoriske
eller sjelelige evner, eller som
pga. mangel på erfaring og/
eller kunnskap ikke kan be-
nytte apparatet trygt. De skal
da kun bruke apparatet under
oppsyn av en sikkerhetsan-
svarlig person, eller få in-
struksjoner av vedkommende
om bruk av appratet.
 Barn skal ikke leke med ap-
paratet.
 Barn skal holdes under tilsyn
for å sikre at de ikke leker
med apparatet.
 Hold apparatet unna barn så
lenge det er slått på og ikke
avkjølt.
 Apparatet skal kun brukes og
lagres som angitt i beskrivel-
se eller illustrasjoner!
몇 FORSIKTIG
 Før alle arbeider på maski-
nen, sørg for at den står støtt
for å forhindre personskader
eller materielle skader der-
som den velter.
 Fyll aldri løsemidler, væske
som inneholdende løsemidler
eller ufortynnet syre (f.eks.
rengjøringsmidler, bensin,
lakktynner eller aceton) i
vanntanken ettersom disse
angriper materialene i enhe-
ten.
 La aldri maskinen være ube-
voktet når det er i gang.
 Kroppsdeler (f.eks. fingre,
hår) må holdes unna de rote-
rende rengjøringsvalsene.
 Beskytt hendene under ren-
gjøring av sugehodet, da
skarpe gjenstander (f.eks.
splinter) kan forårsake per-
sonskader.
Sikker håndtering
72 NO
Side: 72
– 8
OBS
 Slå enheten bare på når ren-
vanntanken og bruktvanntan-
ken er satt inn.
 Ingen skarpe eller store gjen-
stander (f.eks. skår, små-
stein, leketøydeler) må suges
opp med enheten.
 Eddiksyre, avkalkingsmiddel,
eteriske oljer eller lignende
stoffer må ikke fylles i ren-
vanntanken. Sørg også for at
disse stoffene ikke suges
opp.
 Ventilasjonsåpningene på
enheten må ikke blokkeres.
 Bruk enheten kun på harde
gulv med vanntett belegg
(f.eks lakkert parkettgulv,
emaljerte fliser, linoleum).
 Bruk ikke enheten til rengjø-
ring av tepper eller heldek-
kende teppegulv.
 Før ikke enheten over gulvgi-
tre for konvektorvarmean-
legg. Utlekkende vann kan
ikke absorberes av enheten
når den føres over risten.
 Ved lengre arbeidspauser og
etter bruk må apparatet slås
av med hovedbryteren/appa-
ratbryteren og trekke ut støp-
selet.
 Maskinen skal ikke brukes
ved temperaturer under 0 °C.
 Beskytt apparatet mot regn.
Det må ikke oppbevares
utendørs.
 Illustrasjoner se utfoldingssidene!
 Illustrasjoner se utfoldingssidene!
Figur
 Sett inn håndtaklisten til anslaget i grunnenheten til
den klikker på plass.
Gripelisten må sitte godt fast i enheten.
Figur
 Plasser enheten i rengjøringsstasjonen for å sikre
stabiliteten.
Figur
 Ta ut renvanntanken fra enheten i håndtaket.
Figur
 Åpne tanklokket.
 Fyll renvanntanken med kaldt eller lunkent vann fra
springen.
 Ved behov kan KÄRCHER rengjørings- og pleie-
middel fylles i renvanntanken.*
Se kapittelet "Rengjørings- og pleiemidler".
 Merket "MAX" må ikke overskrides under fylling.
 Lukk tanklokket.
Figur
 Sett rentvannstanken i apparatet.
 Renvanntanken må sitte godt fast i enheten.
OBS
* Sørg for å overholde doseringsanbefalingen for ren-
gjørings- og pleiemidler.
Beskrivelse av apparatet
1 PÅ/AV-bryter
2 Håndtak
3 Kabelholder
4 Nettledning
5 Kabelclips
6 Bærehåndtak
7 Lokk bruktvanntank/avskiller
8 Spillvanntank
9 Gripespor rengjøringsvals
10 Rengjøringsvalser
11 Deksel sugehode
12 Låsing sugehode
13 Rentvannstank
14 Håndtak renvanntank
15 Rengjørings-/parkeringsstasjon
16 Målebeger
17 Filterinnsats
18 Rengjøringsmiddel RM 536
Montering
Ta i bruk
Fylle rentvannsbeholderen
73
NO
Side: 73
– 9
OBS
Figur
Enheten må kun absorbere smuss og væsker (maks.
250 ml).
Figur
Før du starter arbeidet, må du fjerne evt. gjenstander,
f.eks. skår, småstein, skruer eller leketøydeler fra gul-
vet.
Kontroller gulvet på et lite synlig sted for vanntetthet før
du bruker enheten. Må ikke brukes på vannfølsomme
overflater, f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan
trenge inn og skade gulvet).
Merknader
For å unngå å snuble i strømledningen, må du holde
håndtaket i den ene hånden og strømledningen i den
andre hånden.
Figur
Arbeid bakover mot døren for å hindre at det blir fotspor
på det nyvaskede gulvet.
 Hold enheten i en vinkel på omtrent 60 grader i
håndtaket.
 Rengjøring av gulvet foregår ved å bevege enheten
forover og bakover i en hastighet som ved støvsu-
ging.
 Ved sterk nedsmussing lar du enheten gli langsomt
over gulvet.
 Ved leveringsomfang av valseparene i grått og gult:
Begge valseparene har den samme funksjonalite-
ten, men kan brukes til ulike bruksområder (f.eks.
fargeskille for kjøkken og bad).
OBS
Straks enheten blir slått på, begynner rengjøringsvalse-
ne å rotere. Håndtaket må holdes fast slik at enheten
ikke beveger seg av seg selv.
Sørg for at renvanntanken er fylt med vann og at brukt-
vanntanken er satt inn i enheten.
Figur
 Sett støpselet i en veggkontakt.
Figur
 For rask fukting av valsene fylles rengjøringssta-
sjonen med hjelp av det medfølgende målebegeret
med 50 ml renvann.
 Slå på enheten og kjør den i 5 sekunder i stasjo-
nen.
Enheten har deretter optimal fuktighet for å utføre
en rask rengjøring.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Ta enheten ut av rengjøringsstasjonen og sett den
på gulvet.
 Hold enheten fast i håndtaket.
Figur
 Trykk på bryteren for å slå på (på/av).
OBS
Tøm bruktvanntanken før du fyller renvanntanken. Der-
med hindres at bruktvanntanken renner over.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
Figur
 Ta ut renvanntanken fra enheten i håndtaket.
Figur
 Åpne tanklokket.
 Fyll renvanntanken med kaldt eller lunkent vann fra
springen.
 Tilsett rengjørings- eller pleiemiddel etter behov.
 Merket "MAX" må ikke overskrides under fylling.
 Lukk tanklokket.
Figur
 Sett rentvannstanken i apparatet.
Renvanntanken må sitte godt fast i enheten.
OBS
Vannstanden må kontrolleres regelmessig for at brukt-
vanntanken ikke skal renne over. "MAX"-merket må
ikke overskrides.
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
Figur
 Hold bruktvanntanken i den nedre gripelisten mens
du trykker den øvre gripelisten nedover med tom-
melen.
Figur
 Ta ut bruktvanntanken.
Figur
 Ta av lokket på bruktvanntanken.
 Tøm bruktvannstanken.
 Rengjør lokket/avskilleren og bruktvanntanken
med vann fra springen etter behov.
 Sett på lokket på bruktvanntanken.
Lokket må sitte godt fast på bruktvanntanken.
Figur
 Sett bruktvannstanken i apparatet.
Bruktvanntanken må sitte godt fast i enheten.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
OBS
For å sikre stabiliteten på enheten i pauser, må enheten
alltid settes i rengjørings- eller parkeringsposisjon. Util-
strekkelig stabilitet kan få enheten til å velte, og det kan
lekke ut væsker som kan skade gulvet.
Drift
Generelle anvinsninger for
betjening
Arbeidsstart
Etterfylle rengjøringsvæske
Tømming av spillvannsbeholderen
Opphold i arbeidet
74 NO
Side: 74
– 10
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
Figur
OBS
Etter avsluttet arbeid utføres rengjøring av enheten ved
spyling.
Se kapittel "Rengjøring av enheten ved spyling".
Figur
 Tøm enheten fullstendig.
Figur
til
Figur
 Tøm bruktvannstanken.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
 Hvis det fortsatt er vann i renvanntanken eller ren-
gjøringsstasjonen, må vannet tømmes ut.
Figur
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
Figur
 Vikle strømledningen rundt kabelkrokene.
 Fest strømledningen med et kabelklips.
OBS
For å unngå luktdannelse må ferskvannstanken og spill-
vannstanken tømmes fullstendig forut for oppbevaring
av apparatet.
Figur
 Bær enheten i bærehåndtaket til oppbevaringsste-
det.
Figur
 Plasser enheten i rengjøringsstasjonen for å sikre
stabiliteten.
 Oppbevar støvsugeren i et tørt tom.
OBS
Etter avsluttet arbeid bør enheten alltid spyles med ren-
gjøringsstasjonen og rent vann. Med denne operasjo-
nen blir enheten optimalt rengjort, og det unngås at
smuss og bakterier samler seg eller det oppstår ubeha-
gelig lukt i enheten.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
 Hvis det fortsatt er vann i renvanntanken, tar du ut
renvanntanken og tømmer den.
 Sett rentvannstanken i apparatet.
Figur
 Ta ut bruktvanntanken og tøm den.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
 Fyll målebegeret med 200 ml vann.
 Fyll vannet i rengjøringsstasjonen.
 Ved behov kan egnede KÄRCHER-rengjørings-
midler tilsettes for spyleoperasjonen.
 Trykk på bryteren for å slå på (på/av).
 La enheten kjøre i 30–60 sekunder inntil vannet er
fullstendig absorbert fra rengjøringsstasjonen.
Spylingen er nå fullført.
Merknad
Jo lenger enheten er slått på, desto mindre restfuktighet
er det i rengjøringsvalsene.
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Tøm bruktvannstanken.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
 Hvis det fortsatt er vann i rengjøringsstasjonen, må
den tømmes for vann.
Figur
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
Figur
 Vikle strømledningen rundt kabelkrokene.
 Fest strømledningen med et kabelklips.
OBS
Før plasseres på gulvet for å fjerne valsene, må ren-
vann- og bruktvanntankene tømmes. Dermed unngås
at vann renner ut av tankene når enheten legges på gul-
vet.
Merknad
Dersom enheten er svært skitten, kan rengjøringsvalse-
ne rengjøres separat.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
 Tømming av rentvannstank.
Figur
 Tøm bruktvannstanken.
Figur
 Skru ut rengjøringsvalsene i gripesporet.
 Rengjør rengjøringsvalsene under rennende vann.
eller
 Vask rengjøringsvalsene i vaskemaskin ved opptil
60 °C.
OBS
Bruk ikke tøymykner ved rengjøring i vaskemaskin. På
den måten blir ikke mikrofiber skadet og rengjøringsval-
sene beholder rengjøringsevnen.
Rengjøringsvalsene må ikke tørkes i tørketrommel.
 La valsene lufttørke etter rengjøringen.
Figur
 Skru inn rengjøringsvalsene til anslaget i valshol-
deren.
 Vær oppmerksom på fargetilordningen på innsiden
av valsen og valsholderen på enheten (f.eks. blå til
blå).
 Kontroller at rengjøringsvalsen sitter godt fast etter
monteringen.
Slå maskinen av
Oppbevaring av apparatet
Pleie og vedlikehold
Rengjøring av enheten ved spyling
Rengjøring av valsene
75
NO
Side: 75
– 11
OBS
Dersom det er svært skittent, eller når deler (f.eks. stei-
ner, skår) kommer inn i sugehodet, må det rengjøres.
Disse delene forårsaker en klaprelyd eller tilstopper su-
gekanalene og reduserer sugeeffekten under drift.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
Figur
 Fjerne rengjøringsvalsen.
Se kapittel "Rengjøring av valsene".
Figur
 Trykk sugehodesperren.
 Ta av sugehodedekselet.
 Rengjør sugehodedekselet under rennende vann.
 Rens sugekanaler og spor i sugehodedekselet for
faste partikler ved behov.
 Rengjør sugehodet på enheten med en fuktig klut.
 Fest sugehodedekselet på sugehodet.
Figur
 Skru inn rengjøringsvalsene til anslaget i valshol-
deren.
Se kapittel "Rengjøring av valsene".
OBS
For at avskilleren ikke skal tilstoppes med støv og skitt
eller skitt fester seg i tanken, må bruktvanntanken ren-
gjøres regelmessig.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.
Figur
til
Figur
 Ta bruktvanntanken ut av apparatet.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
 Rengjør lokket/avskilleren og bruktvanntanken
med vann fra springen.
 Bruktvanntanken kan også rengjøres i oppvask-
maskinen.
Figur
 Sett inn bruktvanntanken med lokk i enheten igjen
etter rengjøringen.
OBS
Bruk av uegnede rengjørings- og pleiemidler kan øde-
legge enheten og føre til at garantien bortfaller.
Merknad
Tilsett KÄRCHER rengjørings- eller pleiemiddel for
gulvrengjøring etter behov.
 Ved dosering av rengjørings- og pleiemidler må
produsentens anvisninger følges.
 For å hindre skumdannelse fylles tanken først med
vann og deretter med rengjørings- eller pleiemidler.
 Dermed blir fyllmengden "MAX" ikke overskredet i
renvanntanken, og ved vannpåfylling er det fortsatt
plass til rengjørings- eller pleiemidler.
Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv
kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller,
eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du
kontakte vår autoriserte kundeservice.
Filterinnsats er ikke satt inn.
Figur
 Ta ut rentvannstanken og sett inn filterinnsatsen
med stiften oppover.
Filterinnsats er satt inn feil vei.
 Ta ut filterinnsatsen og sett den inn med stiften
oppover.
Vanntanken er tom for vann.
 Etterfylle vann
Rentvannstanken sitter ikke korrekt i apparatet.
 Sett inn renvanntanken slik at den sitter på plass i
enheten.
Rengjøringsvalser mangler eller er ikke riktig satt inn.
Figur
 Sett inn rengjøringsvalsene eller skru dem inn til
anslaget i valsholderen.
Rengjøringsvalsene er skitne eller slitt
 Rengjør rengjøringsvalsene.
eller
 Skift ut rengjøringsvalsene.
Valsene blokkeres.
Figur
 Ta ut valsene og sjekk om nettkabelen eller en
gjenstand har klemt seg fast i valsene.
Valsene er for tørre.
 Fukt valsene, ev. fukt maskinen med 200 ml vann i
parkeringsstasjonen.
Deler (f.eks. steiner eller splinter) i sugehodet.
Figur
 Ta av sugehodedekselet og rengjør sugehodet.
Se kapittel "Rengjøre sugehodet".
Sugekanaler og spor i sugehodet er tilstoppet.
Figur
 Ta av sugehodedekselet og rengjør sugehodet.
Se kapittel "Rengjøre sugehodet".
Bruktvanntanken er overfylt.
Figur
til
Figur
 Tøm bruktvanntanken straks.
Se kapittel "Rengjøre bruktvanntanken".
Bruktvanntanken sitter ikke riktig på tanken.
 Kontroller om lokket på bruktvanntanken sitter godt fast.
Se kapittel "Rengjøre bruktvanntanken".
Avskilleren er tilstoppet.
 Ta av lokket på bruktvanntanken og rengjør avskil-
leren.
Se kapittel "Rengjøre bruktvanntanken".
Filternettet til utskilleren fra bruktvannstanken ble ska-
det under rengjøring.
 Skift utskilleren.
Rengjøre sugehodet
Rengjøre bruktvanntanken
Rengjørings- og pleiemidler
Feilretting
Manglende væting av valse med rent vann
Enheten absorberer ikke smuss
Valsene roterer ikke
Høylydt klapring ved påslåing
Klaprende lyd i sugehodet
Sugeeffekt er dårlig
Enheten mister bruktvann
76 NO
Side: 76
– 12
Rengjørings- eller pleiemidlene er uegnet til enheten el-
ler er feildosert.
 Bruk kun rengjørings- og pleiemidler som anbefa-
les av produsenten.
Se kapittelet "Rengjørings- og pleiemidler".
 Følg produsentens doseringsopplysninger.
Første fukting av valsene ble enten ikke foretatt eller ut-
ført i for kort tid, og de er derfor ikke fullstendig fuktet
(valsene rengjør derfor bare delvis).
Figur
 Fukt valsene fullstendig.
OBS
Etter montering må ikke håndtaket lenger tas av fra ba-
sisapparatet.
Håndtaket kan bare tas av fra basisapparatet når appa-
ratet i forbindelse med service.
Figur
Se bildet på slutten av bruksanvisningen
 Sett skrutrekkeren inn i den lille åpningen på baksi-
den av håndtaket i 90 grader vinkel, og ta av hånd-
taket.
OBS
Pass på at forbindelseskabelen mellom basisapparatet
og håndtaket ikke skades.
Det tas forbehold om tekniske endringer!
Enheten etterlater gulvstriper
Ta av håndtaket fra basisapparatet
Tekniske data
Strømtilkobling
Spenning 220-240 V
1~50-60 Hz
Beskyttelsesklasse IPX4
Beskyttelsesklasse II
Effektspesifikasjoner
Absorberingseffekt 460 W
Valsomdreininger per minutt 500 o/min.
Fyllingsmengde
Rentvannstank 400 ml
Rengjøringsstasjon 200 ml
Mål
Kabellengde 7,0 m
Vekt (uten rengjøringsvæsker) 5,0 kg
Lengde 320 mm
Bredde 270 mm
Høyde 1220 mm
77
NO

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Kärcher FC 5 Premium ennå.

Spør et spørsmål om Kärcher FC 5 Premium

Har du et spørsmål om Kärcher FC 5 Premium men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Kärcher FC 5 Premium. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med FC 5 Premium Kärcher så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.