Kärcher FC 3 Cordless manual

Vis en manual for Kärcher FC 3 Cordless under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Kärcher
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: FC 3 Cordless
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarian

Innholdsfortegnelse

Side: 76
– 6
Les og følg denne originale bruksan-
visningen før første gangs bruk av en-
heten og oppbevar den til senere bruk
eller overlevering til neste eier.
Gulvrengjøringsmaskinen må kun brukes til rengjøring
av vannfaste, harde gulv i privathusholdninger.
Ikke rengjør belegg som er ømfintlige ovenfor vann,
som f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan trenge inn
og skade gulvet).
Maskinen egner seg til rengjøring av PVC, linoleum, fli-
ser, stein, oljet og voksbelagt parkett, laminat samt alle
gulvbelegg som tåler vann.
Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke
kast emballasjen i husholdningsavfallet, men le-
ver den inn til resirkulering.
Brukte maskiner inneholder verdifulle gjenbruk-
bare materialer og stoffer som ikke skal ende
opp i naturen. Maskinen og de inkluderte opp-
ladbare batteriene skal derfor ikke kastes i hus-
holdningsavfallet. Avhending kan gjøres uten kostnader
via lokale retur- og gjenbrukspunkter.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der:
www.kaercher.com/REACH
Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen.
Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du
pakker ut.
Ved manglende tilbehør eller ved transportskader,
vennligst informer forhandleren.
Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de
garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen.
Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på
www.kaercher.com.
Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle
landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i
garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material-
eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjo-
ner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din
forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.
(Se adresse på baksiden)
– I tillegg til anvisningene i
bruksveiledningen, må det
tas hensyn til lokale, generel-
le forskrifter vedrørende sik-
kerhet og forebygging av
ulykker.
– Advarsel- og henvisningsskilt
som er anbrakt på apparatet
gir viktig informasjon for en
farefri drift.
 FARE
Anvisning om en umiddelbar tru-
ende fare som kan føre til store
personskader eller til død.
몇 ADVARSEL
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til store
personskader eller til død.
몇 FORSIKTIG
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til mindre
personskader.
OBS
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til materiel-
le skader.
Innhold
Generelle merknader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 6
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 6
Beskrivelse av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . NO 9
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 10
Ta i bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 10
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 10
Pleie og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 11
Feilretting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 12
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO 13
Generelle merknader
Forskriftsmessig bruk
Miljøvern
Leveringsomfang
Reservedeler
Garanti
Symboler på maskinen
OBS
Overhold den følgende framgangsmåten
ved påfylling av rentvannstanken under
rengjøringsarbeidet:
1.
Tøm først bruktvanntanken.
2.
Fyll deretter renvanntanken.
Sikkerhetsanvisninger
Risikotrinn
77
NO
Side: 77
– 7
 FARE
 Ikke dypp maskinen i vann!
 Kontroller at apparatet og til-
behøret er i forskriftsmessig
stand før det tas i bruk. Appa-
rat og tilbehør må ikke brukes
dersom det ikke er i feilfritt
stand.
 Ladeapparat og ladekabel
skal ved synlige skader bare
repareres ved å skifte origi-
naldeler.
 Slå av apparatet og ta ut
strømstøpselet innen service
eller vedlikeholdsarbeider på-
begynnes.
 Reparasjonsarbeider på ap-
paratet må kun utføres av au-
torisert kundeservice.
 Apparatet inneholder elektris-
ke komponenter - skal ikke
rengjøres under rennende
vann.
 Stikk ingen ledende gjenstan-
der (f.eks. skrujern eller lig-
nende) inn i ladekontakten.
 Ikke berør noen kontakter el-
ler ledninger.
 Spenningen på strømtilførse-
len må stemme over ens med
spenningsangivelsen på ty-
peskiltet.
 Ikke trekk nettkabelen over
skarpe kanter, og ikke klem
den fast.
몇 ADVARSEL
 Maskinen må kun tilkobles
strømuttak som er installert
av en elektromontør, i hen-
hold til IEC 60364.
 Maskinen skal kun kobles til
vekselstrøm. Spenningen må
stemme overens med maski-
nens typeskilt.
 Av sikkerhetsgrunner anbefa-
ler vi i utgangspunktet at ap-
paratet drives via en over-
spenningsbryter (maks. 300
mA).
 FARE
Fare for elektrisk støt.
 Ta aldri i støpselet eller stik-
kontakten med våte hender.
 Bruk ikke ladeapparat i skit-
ten eller våt tilstand.
 Ladeapparatet skal ikke bru-
kes i eksplosjonsfarlige omgi-
velser.
 Bær ikke ladeapparatet etter
strømkabelen.
 Batteriladeren må kun brukes
og oppbevares i tørre rom.
 Hold strømkabelen borte fra
varme, skarpe kanter, olje og
bevegelige apparatdeler.
 Skjøteledninger med flere ut-
tak og samtidig drift av flere
apparater skal unngås.
 Strømkabelen skal ikke tas ut
av stikkkontakten ved at du
trekker i den.
 Ikke dekk til ladeapparatet,
og hold ventilasjonsåpninge-
ne på ladeapparatet fri.
 Ikke åpne ladeapparatet. Re-
parasjoner skal bare utføres
av fagfolk.
 Ladeapparatet skal bare bru-
kes til lading av godkjente
batteripakker.
Elektriske komponenter
Batterilader
78 NO
Side: 78
– 8
 Ladeapparat og ladekabel
skal ved synlige skader bare
repareres ved å skifte origi-
naldeler.
 FARE
Fare for elektrisk støt.
 Ikke utsett det ladbare batteri-
et for sterk solstråling, varme
eller åpen ild.
몇 ADVARSEL
 Batteriet skal kun lades med
det vedlagte originale ladeap-
parat eller et ladeapparat
som er godkjent av KÄR-
CHER.
Bruk følgende adapter:
 Ikke åpne batteriet, det er
fare for kortslutning, i tillegg
kan irriterende damper eller
etsende væsker strømme ut.
 FARE
 Maskinen må brukes på kor-
rekt måte. Brukeren må ta
hensyn til forholdene på det
aktuelle bruksstedet, og være
oppmerksom på andre perso-
ner som måtte befinne seg i
nærheten.
 Bruk i eksplosjonsfarlige om-
råder er forbudt.
 Ved bruk av apparatet i risiko-
områder skal angjeldende
sikkerhetsforskrifter følges.
 Ikke bruk apparatet dersom
det har falt ned, har synlige
skader eller er utett.
 Emballasjefolien holdes unna
barn, fare for kvelning!
몇 ADVARSEL
 Høytrykksvaskeren må ikke
brukes av barn, eller perso-
ner som ikke er kjent med
hvordan høytrykksvaskeren
fungerer.
 Dette apparatet er ikke ment
for bruk av personer med re-
duserte fysiske, sensoriske
eller sjelelige evner, eller som
pga. mangel på erfaring og/
eller kunnskap ikke kan be-
nytte apparatet trygt. De skal
da kun bruke apparatet under
oppsyn av en sikkerhetsan-
svarlig person, eller få in-
struksjoner av vedkommende
om bruk av appratet.
 Barn skal ikke leke med ap-
paratet.
 Barn skal holdes under tilsyn
for å sikre at de ikke leker
med apparatet.
 Hold apparatet unna barn så
lenge det er slått på og ikke
avkjølt.
 Rengjøring og bruksvedlike-
hold skal ikke utføres av barn
uten under tilsyn.
 Apparatet skal kun brukes og
lagres som angitt i beskrivel-
se eller illustrasjoner!
몇 FORSIKTIG
 Før alle arbeider på maski-
nen, sørg for at den står støtt
for å forhindre personskader
eller materielle skader der-
som den velter.
Batteri
Sikker håndtering
PS02
79
NO
Side: 79
– 9
 Fyll aldri løsemidler, væske
som inneholdende løsemidler
eller ufortynnet syre (f.eks.
rengjøringsmidler, bensin,
lakktynner eller aceton) i
vanntanken ettersom disse
angriper materialene i enhe-
ten.
 La aldri maskinen være ube-
voktet når det er i gang.
 Kroppsdeler (f.eks. fingre,
hår) må holdes unna de rote-
rende rengjøringsvalsene.
 Beskytt hendene under ren-
gjøringen av gulvstykket, da
det er fare for skade forårsa-
ket av spisse gjenstander
(f.eks. splinter).
 Hold tilkoblingskablen unna
varmekilder, skarpe kanter,
olje og apparatdeler som be-
veger seg.
OBS
 Slå enheten bare på når ren-
vanntanken og bruktvanntan-
ken er satt inn.
 Ikke sug opp skarpe eller sto-
re gjenstander (f.eks. glass-
kår, kiselsteiner, deler av le-
ketøy) med apparatet.
 Ikke fyll eddiksyre, avkal-
kingsmiddel, eteriske oljer el-
ler lignende stoffer i rent-
vannstanken. Pass også på
at det ikke suges opp slike
stoffer i apparatet.
 Bruk enheten kun på harde
gulv med vanntett belegg
(f.eks lakkert parkettgulv,
emaljerte fliser, linoleum).
 Bruk ikke enheten til rengjø-
ring av tepper eller heldek-
kende teppegulv.
 Før ikke enheten over gulvgi-
tre for konvektorvarmean-
legg. Utlekkende vann kan
ikke absorberes av enheten
når den føres over risten.
 Ved lengre arbeidspauser og
etter bruk må apparatet slås
av med hovedbryteren/appa-
ratbryteren og nettpluggen
trekkes ut.
 Maskinen skal ikke brukes
ved temperaturer under 0 °C.
 Beskytt apparatet mot regn.
Det må ikke oppbevares
utendørs.
* FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium
Beskrivelse av apparatet
1 PÅ/AV-bryter
2 Håndtak
3 Sklisikring for vegg, håndtak
4 Rentvannstank
5 Grepsfordypning rentvannstank
6 Ladekontakt
7 Spillvanntank
8 Gripespor rengjøringsvals
9 Rengjøringsvalser
10 Gulvstykkedeksel
11 Låsemekanisme gulvstykkedeksel
12 Batteriindikator
13 Ladeapparat med ladekabel
14 Parkeringsstasjon
15 Oppbevaring valser
16 * Rengjøringsmiddel RM 536 30 ml
17 ** Rengjøringsmiddel RM 534 30 ml
18 ** Rengjøringsmiddel RM 536 500 ml
19 Skuminhibitor FoamStop 30 ml
9 ** Rengjøringsvalser 2x
80 NO
Side: 80
– 10
Figur
 Sett inn håndtaklisten til anslaget i grunnenheten til
den klikker på plass.
Gripelisten må sitte godt fast i enheten.
Figur
 Plasser apparatet i parkeringsstasjonen, slik at det
står sikkert.
Figur
 Skru inn rengjøringsvalsene til anslaget i valshol-
deren.
 Vær oppmerksom på fargetilordningen på innsiden
av valsen og valsholderen på enheten (f.eks. blå til
blå).
 Kontroller at rengjøringsvalsen sitter godt fast etter
monteringen.
Figur
 Stikk laderens ladekabel inn i ladekontakten på ap-
paratet.
 Sett ladeapparatets støpsel i en stikkontakt.
Figur
 LED-kontrollampene viser batteriets aktuelle lade-
nivå.
 Ved lading av et helt utladet batteri blinker alle de 3
LED-kontrollampene etter hverandre, nedenfra og
opp.
 Når batteriet er 1/3 fullt, lyser den nederste LED-
lampen kontinuerlig mens de to øverste blinker vi-
dere.
 Når batteriet er 2/3 fullt, lyser de to nederste LED-
lampene kontinuerlig mens den øverste blinker vi-
dere.
 Etter at batteriet er helt oppladet, lyser de 3 LED-
kontrollampene kontinuerlig i 60 minutter. Etter
denne tiden slukkes LED-kontrollampene.
Figur
 Trekk nettpluggen ut av stikkontakten og ladekabe-
len ut av ladekontakten etter oppladingen.
Figur
 Sett apparatet i parkeringsstasjonen.
Figur
 Ta tak i grepsfordypningen på rentvannstanken, og
løft tanken ut av apparatet.
Figur
 Åpne tanklåsen og drei den til siden.
Figur
 Fyll renvanntanken med kaldt eller lunkent vann fra
springen.
 Ved behov kan KÄRCHER rengjørings- og pleie-
middel fylles i renvanntanken.*
 Merket "MAX" må ikke overskrides under fylling.
 Lukk tanklokket.
Figur
 Sett rentvannstanken i apparatet.
 Renvanntanken må sitte godt fast i enheten.
OBS
* Sørg for å overholde doseringsanbefalingen for ren-
gjørings- og pleiemidler.
OBS
Figur
Apparatet kan bare ta opp væsker (maks. 140 ml) og
størknet smuss.
Figur
Fei eller støvsug gulvet først. Da blir det fjernet smuss
og løse partikler fra gulvet før den fuktige rengjøringen.
Kontroller gulvet på et lite synlig sted for vanntetthet før
du bruker enheten. Må ikke brukes på vannfølsomme
overflater, f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan
trenge inn og skade gulvet).
Figur
Arbeid bakover mot døren for å hindre at det blir fotspor
på det nyvaskede gulvet.
 Rengjøring av gulvet foregår ved å bevege enheten
forover og bakover i en hastighet som ved støvsu-
ging.
 Ved sterk nedsmussing lar du enheten gli langsomt
over gulvet.
Det er ikke nødvendig å utøve trykk på apparatet.
 Ved leveringsomfang av valseparene i grått og gult:
Begge valseparene har den samme funksjonalite-
ten, men kan brukes til ulike bruksområder (f.eks.
fargeskille for kjøkken og bad).
OBS
Straks enheten blir slått på, begynner rengjøringsvalse-
ne å rotere. Håndtaket må holdes fast slik at enheten
ikke beveger seg av seg selv.
Sørg for at renvanntanken er fylt med vann og at brukt-
vanntanken er satt inn i enheten.
Figur
 Trykk på bryteren for å slå på (på/av).
 Kjør apparatet fram og tilbake til valsene er tilstrek-
kelig fuktige.
Figur
– 3 LED-er lyser - 3/3 batteri-brukstid (full brukstid).
– 2 LED-er lyser - 2/3 batteri-brukstid.
– 1 LED-lampe lyser – 1/3 batterinivå gjenstår.
 Ca. 2 minutter før batteriet må lades opp, blinker
den nederste LED-lampen.
 Når batteriet er tomt og apparatet har koblet seg ut,
blinker den nederste LED-lampen raskt i 60 sek-
under.
OBS
Tøm bruktvanntanken før du fyller renvanntanken. Der-
med hindres at bruktvanntanken renner over.
Se kapitlet "Fylle rentvannstank".
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
Montering
Ta i bruk
Montere valser
Lading
Fylle rentvannsbeholderen
Drift
Generelle anvinsninger for
betjening
Arbeidsstart
Batteripakkens brukstid
Etterfylle rengjøringsvæske
81
NO
Side: 81
– 11
Figur
 Sett apparatet i parkeringsstasjonen.
Figur
 Åpne låsemekanismen på gulvstykkedekslet.
 Ta av gulvstykkedekslet.
Figur
 Ta spillvannstanken ut av gulvstykket.
Figur
 Åpne klaffene på begge spillvannstankrommene.
 Tøm bruktvannstanken.
Figur
 Rengjør gulvstykkedekslet og spillvannstanken med
vann fra springen, alt etter hvor tilsmusset de er.
 Klaffene til de to spillvannstankrommene kan tas av
og rengjøres separat.
 Sett klaffene til de to spillvannstankrommene på
igjen og lukk dem.
Figur
 Sett spillvannstanken inn i gulvstykket.
Figur
 Åpne låsemekanismen på gulvstykkedekslet, sett
dekslet på gulvstykket og slipp deretter låsemeka-
nismen.
 Spillvannstanken og gulvstykkedekslet må sitte
godt fast i, henholdsvis på, apparatet.
OBS
Ved lengre arbeidspauser anbefales det å plassere ap-
paratet i parkeringsstasjonen for å unngå skader på
ømfintlige gulv, forårsaket av fuktige valser.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett apparatet i parkeringsstasjonen.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett apparatet i parkeringsstasjonen.
OBS
Rengjør apparatet når du er ferdig med arbeidet.
Figur
 Dersom det er vann igjen i rentvannstanken, må
det tømmes ut.
Bilde til
 Rengjør spillvannstanken, gulvstykkedekslet og
rengjøringsvalsene.
Se kapitlet "Rengjøre spillvannstank".
Se kapitlet "Rengjøre gulvstykke".
Se kapitlet "Rengjøre valser".
OBS
For å unngå luktdannelse må ferskvannstanken og spill-
vannstanken tømmes fullstendig forut for oppbevaring
av apparatet.
La de våte valsene lufttørke (f.eks. på parkeringsstasjo-
nen). Ikke still de våte valsene til tørking i et lukket skap.
Figur
 Sett apparatet i parkeringsstasjonen.
Figur
 Sett de våte valsene til tørking på parkeringsstasjo-
nen.
 Oppbevar støvsugeren i et tørt tom.
OBS
Spillvannstanken må rengjøres regelmessig for å unngå
at smuss setter seg fast inni tanken.
OBS
Ikke rengjør gulvstykkedekslet i oppvaskmaskinen: Ap-
paratets grunnfunksjon kan forringes dersom gulvstyk-
kedekslet trekker seg sammen i oppvaskmaskinen slik
at avstrykerkanten ikke kan presse ordentlig mot valse-
ne. Rengjøringsresultatet blir dårligere.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett apparatet i parkeringsstasjonen.
Bilde til
 Ta bruktvanntanken ut av apparatet.
Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".
 Rengjør gulvstykkedeksel, spillvannstank og spill-
vannstankklaffer med vann fra springen.
 Klaffene til de to spillvannstankrommene kan tas av
og rengjøres separat.
 Spillvannstanken og spillvannstankklaffene kan
eventuelt rengjøres i oppvaskmaskinen.
Merknad
Gummibelegget på spillvannstankklaffene kan bli kle-
brig av å vaskes i oppvaskmaskinen. Tettheten blir imid-
lertid ikke påvirket av dette.
Bilde til
 Rengjør også valsene når du er ferdig med å bruke
apparatet.
Se kapitlet "Rengjøre valser".
Bilde til
 Etter rengjøringen setter du spillsvanntanken med
klaffer og gulvstykkedeksel inn i apparatet igjen.
OBS
Rengjør gulvstykket dersom det er tilsmusset.
OBS
Ikke rengjør gulvstykkedekslet i oppvaskmaskinen: Ap-
paratets grunnfunksjon kan forringes dersom gulvstyk-
kedekslet trekker seg sammen i oppvaskmaskinen slik
at avstrykerkanten ikke kan presse ordentlig mot valse-
ne. Rengjøringsresultatet blir dårligere.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett apparatet i parkeringsstasjonen.
Figur
 Åpne låsemekanismen på gulvstykkedekslet.
 Ta av gulvstykkedekslet.
Figur
 Rengjør gulvstykkedekslet under rennende vann.
 Rengjør spillvannstanken og valsene.
Se kapitlet "Rengjøre spillvannstank".
Se kapitlet "Rengjøre valser".
 Rengjør valsedrevet med en fuktig klut.
Figur
 Sett gulvstykkedekslet på gulvstykket.
OBS
Valsene bør skylles under vannkranen eller vaskes i
oppvaskmaskinen etter hver gangs bruk, slik at det ikke
Tømming av spillvannsbeholderen
Opphold i arbeidet
Slå maskinen av
Oppbevaring av apparatet
Pleie og vedlikehold
Rengjøre bruktvanntanken
Rengjøre gulvstykke
Rengjøre valser
82 NO
Side: 82
– 12
bygger seg opp rester av rengjøringsmiddel på valsene,
som på sikt kan føre til skumdannelse.
Dersom apparatet legges på gulvet for å ta ut valsene,
må tankene for både rent vann og spillvann tømmes. På
den måten unngås det at det siver ut væske fra tankene
mens apparatet ligger på gulvet.
Figur
 Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.
Figur
 Sett apparatet i parkeringsstasjonen.
Figur
 Skru ut rengjøringsvalsene i gripesporet.
Figur
 Rengjør rengjøringsvalsene under rennende vann.
eller
 Vask rengjøringsvalsene i vaskemaskin ved opptil
60 °C.
OBS
Bruk ikke tøymykner ved rengjøring i vaskemaskin. På
den måten blir ikke mikrofiber skadet og rengjøringsval-
sene beholder rengjøringsevnen.
Rengjøringsvalsene må ikke tørkes i tørketrommel.
Bilde til
 Etter rengjøringen setter du valsene til lufttørking
på parkeringsstasjonen.
 Du kan korte ned tørketiden ved å vri opp valsene
først.
 Rengjør også gulvstykkedeksel og spillvannstank
når du er ferdig med å bruke apparatet.
 Rengjør valsedrevet med en fuktig klut.
OBS
Bruk av uegnede rengjørings- og pleiemidler kan øde-
legge enheten og føre til at garantien bortfaller.
Merknad
Tilsett KÄRCHER rengjørings- eller pleiemiddel for
gulvrengjøring etter behov.
 Ved dosering av rengjørings- og pleiemidler må
produsentens anvisninger følges.
 For å hindre skumdannelse fylles tanken først med
vann og deretter med rengjørings- eller pleiemidler.
 Dermed blir fyllmengden "MAX" ikke overskredet i
renvanntanken, og ved vannpåfylling er det fortsatt
plass til rengjørings- eller pleiemidler.
Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv
kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller,
eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du
kontakte vår autoriserte kundeservice.
 Ladeplugg/nettplugg ikke riktig satt inn.
 Sett ladeplugg/nettplugg riktig inn.
 Batteriet er tomt.
 Slå på apparatet.
 Kontroller om ladekabelen ennå står i apparatet.
 Trekk ut ladekabelen. Apparatet vil ikke starte der-
som ladekabelen står i.
Den nederste LED-lampen blinker når apparatet slås
på, og apparatet starter ikke.
 Batteriet er tomt.
 Slå på apparatet.
Alle LED-lampene blinker raskt samtidig.
 Apparatets motor er blokkert (f.eks. på grunn av for
stort press på valsene eller at apparatet har kjørt på
en vegg eller et hjørne).
 Slå maskinen på og av igjen.
eller
 Bruk av feil eller defekt strømadapter.
 Bruk original eller skift defekt strømadapter.
De tre LED-lampene lyser etter hverandre i en takt på
1 sekund.
 Apparatet er for varmt under drift (f.eks.ved bruk i
høye omgivelsestemperaturer).
 Ta en pause og la apparatet avkjøles.
 Dersom apparatet i tillegg slår seg av:
 Ta en pause og la apparatet avkjøles.
 Apparatet kan først slås på igjen når det er tilstrek-
kelig avkjølt.
Valsene er ikke tilstrekkelig fuktet.
 Fukt valsene ved å kjøre flere ganger fram og tilba-
ke på stedet.
Ikke noe vann i rentvannstanken.
 Etterfylle vann
Rentvannstanken sitter ikke korrekt i apparatet.
 Sett inn renvanntanken slik at den sitter på plass i
enheten.
Rengjøringsvalser mangler eller er ikke riktig satt inn.
 Sett inn rengjøringsvalsene eller skru dem inn til
anslaget i valsholderen.
Rengjøringsvalsene er skitne eller slitt
 Rengjør rengjøringsvalsene.
eller
 Skift ut rengjøringsvalsene.
Rengjøringsmiddelet ble glemt, feil dosert, eller det ble
brukt feil rengjøringsmiddel
 Bruk kun rengjøringsmiddel fra KÄRCHER, og
overhold riktig dosering.
Gulvstykkedeksel ikke riktig montert
 Kontroller om gulvstykkedekslet sitter riktig. Ta av
dekslet og sett det på igjen.
Merknad
Det er normalt at det oppstår litt skum i gulvhodet under
drift. Det vil ikke ha noen negativ innflytelse på funksjo-
nen. Ytterligere tiltak er kun nødvendig dersom det dan-
nes store mengder skum (f.eks. striper av skum på gul-
vet).
Feil rengjøringsmiddel eller feil dosering.
 Bruk kun rengjøringsmiddel fra KÄRCHER, og
overhold riktig dosering.
Maskinens funksjon beror på at smusset strykes av fra
rengjøringsvalsene. Dermed samles det smuss og re-
ster av rengjøringsmiddel fra gulvbelegget i tanken for
skittent vann. Under visse omstendigheter kan dette
føre til skumdannelse.
 Skyll valsene grundig med vann for å få bort smuss
og rester av rengjøringsmiddel.
Figur
Figur
Figur
 Ved kraftig skumdannelse heller du FoamStop i
den tomme tanken for skittent vann før du starter
med rengjøringen. Følg doseringsanvisningen på
beholderens etikett.
Rengjørings- og pleiemidler
Feilretting
Batteriet lades ikke
Apparatet kan ikke slås på
LED-feilvisning
Valsene er for tørre
Enheten absorberer ikke smuss
Skumdannelse i gulvstykket og på gulvet
83
NO
Side: 83
– 13
Valsene er tilsmusset.
 Rengjør valsene.
Valsene er ikke tilstrekkelig fuktet.
 Fukt valsene ved å kjøre flere ganger fram og tilba-
ke på stedet.
Feil rengjøringsmiddel eller feil dosering.
 Bruk kun rengjøringsmiddel fra KÄRCHER, og
overhold riktig dosering.
Det er rester av andre rengjøringsmidler på gulvet.
 Skyll valsene grundig med vann for å få bort rester
av rengjøringsmiddel.
 Rengjør gulvet flere ganger med apparatet, uten
rengjøringsmiddel og med rene valser. På den må-
ten fjernes rester av rengjøringsmiddel fra gulvet.
Valsene blokkeres.
 Ta av valsene og sjekk om det sitter en inneklemt
gjenstand der.
 Kontroller om valsene er skrudd helt inn i valsehol-
deren.
 Kontroller om gulvstykkedekslet sitter riktig. Ta av
dekslet og sett det på igjen.
Gulvstykkedeksel ikke riktig montert
 Kontroller om gulvstykkedekslet sitter riktig. Ta av
dekslet og sett det på igjen.
Valsene er slitt.
 Skift valsene.
Bruktvanntanken er overfylt.
 Tøm bruktvanntanken straks.
Bruktvanntanken sitter ikke riktig på tanken.
 Kontroller om gulvstykkedekslet sitter godt fast på
spillvannstanken.
 Kontroller om spillvannstankklaffene er ordentlig
lukket.
OBS
Etter montering må ikke håndtaket lenger tas av fra ba-
sisapparatet.
Håndtaket kan bare tas av fra basisapparatet når appa-
ratet i forbindelse med service.
Figur
Se bildet på slutten av bruksanvisningen
 Sett skrutrekkeren inn i den lille åpningen på baksi-
den av håndtaket i 90 grader vinkel, og ta av hånd-
taket.
OBS
Pass på at forbindelseskabelen mellom basisapparatet
og håndtaket ikke skades.
Det tas forbehold om tekniske endringer!
Dårlig rengjøringsresultat
Valsene roterer ikke
Vannopptak ikke optimalt
Enheten mister bruktvann
Ta av håndtaket fra basisapparatet
Tekniske data
Elektrisk tilkobling
Spenning 100-240 V
1~50-60 Hz
Beskyttelsesklasse IPX4
Apparat
Beskyttelsesklasse III
Lader kapslingsgrad II
Nominell effekt apparat 40 W
Nominell spenning batteri 7,2 V
Batteritype Li-ion
Driftstid ved fullt ladet batteri 20 min
Ladetid ved tomt batteri 4 h
Utgangsspenning lader 9,5 V
Utgangsstrøm lader 0,6 A
Effektspesifikasjoner
Valsomdreininger per minutt 500 o/min.
Fyllingsmengde
Rentvannstank 360 ml
Spillvannstank 140 ml
Mål
Vekt (uten tilbehør og rengjø-
ringsvæsker)
2,4 kg
Lengde 305 mm
Bredde 226 mm
Høyde 1220 mm
Kabellengde
Batterilader 1800 mm
84 NO

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Kärcher FC 3 Cordless ennå.

Spør et spørsmål om Kärcher FC 3 Cordless

Har du et spørsmål om Kärcher FC 3 Cordless men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Kärcher FC 3 Cordless. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med FC 3 Cordless Kärcher så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.