JBL On Time Micro manual

Vis en manual for JBL On Time Micro under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: JBL
  • Produkt: Høyttalerdokk
  • Model/navn: On Time Micro
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Kinesisk, Russisk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 171
172
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
LES FØLGENDE ADVARSLER FØR BRUK:
Les disse instruksene, respekter alle advarsler og ta vare på dem som fremtidig referanse.
•
•
Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
•
•
Gjør kun rent med en tørr klut.
•
•
Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Det må være en minsteavstand på 10 mm rundt hele apparatet for å gi tilstrekkelig
•
•
	
ventilasjon.
•
•
Plasser ikke åpen ild som for eksempel stearinlys, på eller i nærheten av apparatet.
•
•
Ta hensyn til de miljømessige aspektene ved bytting av batterier.
•
•
Apparatet må kun brukes i moderat klima.
•
•
Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder som radiatorer, varme skorsteiner, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som avgir varme.
•
•
Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt i nærheten av støpslet og ved punktet der de kommer ut av apparatet.
•
•
Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
•
•
Trekk ut støpslet ved tordenvær eller når apparatet ikke skal brukes over lenger tid.
•
•
Overlat all service til kvalifiserte fagfolk. Det kreves service når apparatet er skadet, som f.eks. ved skade på ledning eller støpsel, når det er sølt væske eller det har falt
•
•
ting inn i apparatet, når apparatet har vært utsatt for regn og fuktighet, når det ikke fungerer som det skal eller når man har mistet det i gulvet.
For at apparatet skal være fullstendig isolert fra strømforsyningen må støpslet til AC/DC-adapteren trekkes ut av stikkontakten.
•
•
Støpslet til AC/DC-adapteren må ikke dekkes til OG må være lett tilgjengelig under bruk.
•
•
Typeskiltet er plassert på bunnen av apparatet.
•
•
Batteriet må ikke eksponeres til for mye varme som for eksempel direkte sollys, åpen ild eller lignende.
•
•
Apparatet og AC/DC-adapteren må ikke eksponeres til drypp eller sprut og ingen objekter fylt med væsker (vaser og lignende) må plasseres på apparatet eller AC/DC-
•
•
adapteren.
FOR Å UNNGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, MÅ MAN UNNGÅ Å TA AV DEKSLET (ELLER BAKPLATEN). DET ER INGEN DELER PÅ INNSIDEN SOM BRUKEREN SKAL
•
•
GJØRE NOE MED. HENVIS ALL SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONAL HOS HARMAN COSUMER GROUP, INC.
Ta aldri av gitterdekslene for å vedlikeholde høyttalersystemet. Høyttalersystemet har ingen deler som brukeren skal vedlikeholde.
•
•
VIKTIG MERKNAD OM ALLE ELEKTRONISKE PRODUKTER:
Før lydkabler plugges inn eller trekkes ut fra kildeenhetens hodetelefon- eller linjeutganger, bør enheten først slås av. Dette vil forlenge enhetens
levetid, hjelpe til å beskytte apparatet mot statisk elektrisitet og hindre mulig skade.
JBL On Time Micro USER GUIDE
Side: 172
173
Samsvarserklæring
Vi,	Harman Consumer, Consumer Division
8500 Balboa Blvd.
Northridge, CA 91329
USA
som produsent og via vår representant innenfor EU
	Harman Consumer, Consumer Division
2, route de Tours
72500 Chateau du Loir
Frankrike
erklærer herved at produktet oppført nedenfor er i samsvar med
kravene i retningslinjene og standardene angitt nedenfor.
Produkttype: iPod dock klokkeradio
Modell: OT Micro
Produktet erklæres å være i samsvar med følgende direktiver:
2004/108/EC – EMC direktiv med endringer.
2006/95/EC – Lavspenningsdirektiv med endringer.
2004/32/EC – Direktiv for energiforbrukende produkter
med endringer.
Produktet er i samsvar med følgende harmoniserte standarder:
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 60065:2002+A11:2008
EN 60825-1:2007
Richard Metcalfe
Produktsjef
Château du Loir, Frankrike 08/09
ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ FARE FOR
ELEKTRISKE STØT OG BRANN BØR PRODUKTET
IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
ADVARSEL: APPARATET BØR IKKE UT-
SETTES FOR DRYPPING ELLER PLASK, OG INGEN
OBJEKTER FYLT MED VÆSKE, SOM VASER, BØR
PLASSERES PÅ APPARATET.
UTROPSTEGNET
INNENFOR
TREKANTEN ER ET
ADVARSELSSYM-
BOL SOM VARSLER
OM AT VIKTIGE
INSTRUKSJONER
ER VEDLAGT
PRODUKTET.
ADVARSEL FOR Å MINSKE
FAREN FOR STØT BØR IKKE
DEKSELET FJERNES. INGEN
DELER PÅ INNSIDEN BØR
BEHANDLES AV BRUKER.
KONTAKT KVALIFISERT
PERSONELL FOR SERVICE
PÅ PRODUKTET.
LYNET OG PILSPIS-
SEN INNENFOR
TREKANTEN ER
ET ADVARSELS-
SYMBOL SOM
VARSLER OM HØY
SPENNING INNE I
PRODUKTET.
FARE FOR ELEKTRISK
STØT — MÅ IKKE ÅPNES
VIKTIG: RIKTIG ADAPTER MÅ INSTALLERES FØR DU
PLASSERER DIN iPod/iPhone I JBL®
-PRODUKTET. FORSIKRE DEG
OM AT iPod/iPhone KOPLING ER RIKTIG RETTET INN I FORHOLD
TIL JBL-PRODUKTETS KOPLING FØR INSTALLASJON AV iPod/
iPhone. HVIS IKKE RISIKERER MAN PERMANENT SKADE PÅ
iPod/iPhone KOPLING SOM VIL GJØRE DEN UBRUKELIG.
ADVARSEL
www.jbl.com
Norsk
Side: 173
174
jbl On TIME™
Micro
JBL On Time™
Micro høytytende høyttaler, dokkingstasjon og klokkeradio for iPod/iPhone vil revolusjonere måten du lytter til radio på,
bruker iPod/iPhone din og våkner fra en god natts søvn.
JBL On Time Micro-system er en revolusjon innenfor tidsreiser. Forestill deg å våkne opp til musikk fra din favorittstasjon eller iPod/iPhone,
uten noe mer skurring eller dårlig radiosignal. Det kompakte lydsenteret gir fra seg ren, kraftig lyd når koblet til iPod/iPhone, MP3-spiller
eller annen lydkilde og inneholder samtidig tidsalarm og radio.
JBL On Time Micro dokkingstasjon har full iPod-navigasjonsevne med infrarød fjernkontroll. Ikke bare kan du våkne opp til din
favorittradiostasjon eller iPod/iPhone-sang, men med fleralarmsystemet kan du stille inn opp til syv forskjellige alarmer for ”Ham” og
”Henne” på hvilken som helst dag og hvilken som helst hyppighet.
EVERCHARGE-TOPOLOGY
JBL On Time Micro sørger for å lade iPod/iPhone din – selv når systemet er avslått. Systemets minne opprettholdes av et backupbatteri.
Alarmfunksjonen vil fungere selv ved strømbrudd.
COE (COMPUTER-OPTIMIZED EQUALIZATION)
JBL On Time Micro-systemets equalizer er dataoptimalisert for å gi et rikt og komplett lydbilde.
OCT (OPTIMIZED COMPRESSION TOPOLOGY)
JBL On Time Micro radio og dokkingstasjon benytter eksklusiv komprimeringsteknologi som sikrer ren og treffsikker lyd selv ved høyt volum.
DISPLAY
Den store, baklyste LCD-skjermen gir god oversikt og enkel navigasjon. Automatisk dimming gir riktig lysstyrke i alle innendørs omgivelser.
JBL On Time Micro USER GUIDE
Side: 174
175
Aux In DC In
2
PAKKE UT JBL On Time™
Micro
Pakk forsiktig ut høyttalersystemet og identifiser alle komponentene:
Apple-adapter
IR fjernkontroll
HURTIGOPPSETTSINSTRUKSJONER
• Apple-adapteren kobles til dockingstasjonen ved behov. Plasser deretter iPod/iPhone i adapteren.
•
•
Hvis du vil ha backup-minne, setter du inn tre AAA-batterier i batterirommet på undersiden av enheten.
•
•
Koble til den eksterne AM-antennen for bedre mottak.
•
•
Rull ut FM-antennen og rett den ut for best mottak.
•
•
Koble strømforsyningen inn i “DC In”-kontakten og sett kontakten inn i et strømuttak.
•
•
Hvis du bruker en ytterligere lydkilde, kobler du kilden til “Aux In”-kontakten (kabel må kjøpes separat).
•
•
JBL On Time™
Micro Strømforsyning AM-antenne
FM-antenne
www.jbl.com
Norsk
Side: 175
176
Merk: Hvis ingen endringer blir utført av brukeren i løpet av to sekunder under klokkeinnstillingen vil displayet returnere til Now Playing (Spilles Nå)-bildet.
Trykk Enter (Velg), Opp/Ned-pilene eller Menu/Up Level (Meny/Tilbake) for å gå tilbake til innstillingsvalg.
KONTROLLER
Stille klokka
Trykk Menu/Up Level (Meny/Tilbake) i hvilket som helst bilde for å få frem Top Menu (Toppmenyen) (det kan være nødvendig å trykke
1.	
flere ganger avhengig av hvilken meny enheten var på i utgangspunktet).
Opp/Ned-pilene for å trekke frem Clock (Klokke). Trykk Enter (Velg) for å bekrefte.
2.	
Opp/Ned-pilene for å trekke frem 12-timers eller 24-timers format. Trykk Enter (Velg) for å bekrefte.
3.	
Opp/Ned-pilene for å stille inn riktig time. Trykk Enter (Velg) for å bekrefte. Minuttfeltet blir trukket frem.
4.	
Opp/Ned-pilene for å stille inn riktig minutt. Trykk Enter (Velg) for å bekrefte. AM/PM-feltet blir trukket fram.
5.	
Opp/Ned-pilene for å velge riktig ukedag. Trykk Enter (Velg) for å bekrefte. Klokken er stilt inn!
6.	
Grunnleggende Kontroller
Power (På/Av) Velg Opp
Preset (Forhåndsinnstill) Velg Ned
Alarm Menu/Up Level
(Meny/Tilbake)
Source
(Lydkilde)
Enter
(Velg)
Navigation (Navigasjon)
JBL On Time Micro USER GUIDE
Side: 176
177
Spille av musikk
Trykk Source- (Lydkilde-knappen) for å velge lydkilde (iPod/iPhone, AM, FM,
1.	
Aux).
Trykk “+”-knappen for å øke volumet.
2.	
Trykk “–”-knappen for å senke volumet.
3.	
Kanalsøk
Hvis AM eller FM-radio allerede er valgt, benytt Opp/Ned-pilene for å stille inn
1.	
frekvensen; hold én av knappene inne og slipp for å finne neste stasjon.
Hvis ikke trykk Source (Lydkilde) til enten FM eller AM er valgt.
2.	
Still inn ønsket frekvens ved å bruke Opp/Ned-pilene; hold én av knappene
3.	
nede og slipp for å finne neste stasjon.
Sette forhåndsinnstillinger
Trykk og hold Preset (Forhåndsinnstill) i to sekunder mens du lytter til AM/FM-radio. Radio
1.	
Preset- (Forhåndsinnstill)-bildet vil bli vist på displayet
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge plass til den lagrede kanalen. Trykk Enter (Velg) for å
2.	
bekrefte. Preset (Forhåndsinnstilling) er lagret!
For å velge en forhåndsinnstilt kanal å lytte til
Trykk Preset (Forhåndsinnstill) I hvilket som helst bilde for å vise Preset-listen.
1.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å trekke frem Preset (Forhåndsinnstill). Trykk Enter (Velg) for å bekrefte.
2.	
Forhåndsinnstilt stasjon vil avspilles!
Power (På/Av)
Velg Opp
Preset (Forhåndsinnstill)
Velg Ned
Alarm
Menu/Up Level
(Meny/Tilbake)
Source
(Lydkilde)
Enter
(Velg)
Språk/region
Trykke Meny/Up (Meny/Tilbake)-knappen til du kommer til toppmenyen.
1.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge Region og trykk Enter (Velg).
2.	
Opp/Ned-pilene for å velge språk. Trykk Enter (Velg).
3.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge frekvensbånd i henhold til region. Trykk Enter (Velg).
4.	
www.jbl.com
Norsk
Side: 177
178
KONTROLLER (FORTS.)
Alarminstillinger†
Trykk Menu/Up Level (Meny/Tilbake) i hvilket som helst bilde for å få frem Top Menu (Toppmeny) (det kan være nødvendig å trykke flere ganger
1.	
avhengig av hvilken meny enheten var på i utgangspunktet).
Bruk Opp/Ned-pilene for å trekke frem Alarm. Trykke Enter (Velg) for å bekrefte; eller trykk alarm for å gå direkte til alarmmenyen.
2.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge en alarm å endre. Trykk Enter (Velg) for å bekrefte. Timefeltet blir trukket frem.
3.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å stille inn riktig time. Trykk Enter (Velg) for å bekrefte. Minuttfeltet blir trukket frem.
4.	
Opp/Ned-pilene for å stille inn riktig minutt. Trykk Enter (Velg) for å bekrefte. AM/PM-feltet blir trukket fram.
5.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge AM eller PM. Trykk Enter (Velg) for å bekrefte.
6.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge Day of Week (Ukedag), Weekdays (Hverdager), Weekends (Helger), Everyday (Hver Dag) eller One-Time (Engangs).
7.	
Trykk Enter (Velg) for å bekrefte.
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge Alarm-lydkilde. Trykk Enter (Velg) for å bekrefte. Alarmen er klar!
8.	
Merk: Hvis ingen endringer blir utført av brukeren i løpet av to sekunder under alarminnstillingen vil displayet returnere til Now Playing-
(Spilles Nå)-bildet. Trykk Enter (Velg), Opp/Ned-pilene eller Menu/Up Level (Meny/Tilbake) for å gå tilbake til innstillingsvalg.
Benytt same fremgangsmetode for å modifisere en tidligere innstilt Alarm.
For å Koble inn/Koble ut en klargjort alarm.
Trykk Menu/Up Level (Meny/Tilbake) i hvilket som helst bilde for å få frem Top Menu (Toppmeny) (det kan være
1.	
nødvendig å trykke flere ganger avhengig av hvilken meny enheten var på i utgangspunktet).
Bruk Opp/Ned-pilene for å trekke frem Alarm. Trykke Enter (Velg) for å bekrefte; eller trykk alarm for å gå direkte til
2.	
alarmmenyen.
Bruk Opp/Ned-pilene for å trekke frem Alarm. Trykk Alarm for å koble inn/koble ut alarmen. Et ikon vil bli vist på venstre
3.	
side av displayet når alarmen er koblet inn, og alarmen vil varsle på innstilt tid.
Våkne til iPod/iPhone
Bruk same fremgangsmetode som under Alarminnstilling og velg “iPod” som lydkilde.
1.	
På iPod/iPhone velger du sangen du vil våkne til og trykker Play Spill av.
2.	
Sett iPod/iPhone I sovemodus med å holde nede Play/Pause (Spill av/Pause-knappen). (Elder iPod-modeller kan avvike)
3.	
JBL On Time Micro-systemet kan bli satt i sovemodus ved å trykke Power (På/Av)-knappen.
4.	
Merk: Hvis du velger den siste sangen på iPod/iPhone, vennligst still iPod/iPhone inn i repetisjonsmodus for å forsikre at iPod/iPhone fortstter å spille videre
når den siste sangen er ferdig.
Power (På/Av)
Velg Opp
Preset (Forhåndsinnstill)
Velg Ned
Alarm
Menu/Up Level
(Meny/Tilbake)
Source
(Lydkilde)
Enter
(Velg)
JBL On Time Micro USER GUIDE
Side: 178
179
Skjermkontrast og lysstyrke
Trykke Meny/Up (Meny/Tilbake)-knappen til du kommer til toppmenyen.
1.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge Display og trykk Enter (Velg).
2.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge Brightness (Lysstyrke) eller Contrast (Kontrast). Trykk Enter (Velg).
3.	
Juster innstillinger ved hjelp av Opp/Ned-pilene.
4.	
Sleep timer
Trykke Meny/Up (Meny/Tilbake)-knappen til du kommer til toppmenyen.
1.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge Sleep og trykk Enter (Velg).
2.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge antall minutter og trykk Enter (Velg).
3.	
Sleep timer-funkjsonen er startet og enheten vil slå seg av når nedtellingen når null.
4.	
Tidsinnstilling for slumrefunksjon
Trykk og hold nede Slumreknappen i 3 sekunder til du befinner deg i Set Snooze Timer- (Snooze Innstillinger-bildet).
1.	
Bruk Opp/Ned-pilene for å velge antall minutter og trykk Enter (Velg).
2.	
Slumrefunksjonen vil benytte dette antallet neste gang den blir aktivert.
3.	
Merk: For å velge automatisk lysstyrke trykk på Ned-pilen til Auto er trukket frem.
www.jbl.com
Norsk
Side: 179
180
NAVIGERING VED HJELP AV
FJERNKONTROLL
Knapp Funksjon
Slår strømmen for hovedenheten av og på. Knappen vil fungere uansett meny.
Forhåndsinnstill hurtigtast. Ett trykk får frem bildet for forhåndsinnstillinger fra enhver meny. Gjentatte trykk blar gjennom listen over forhåndsinnstillinger.
Trykk og hold nede i to sekunder mens man lytter til en radiokanal og Now Playing- (Spilles Nå-bildet) synes for å lagre gjeldende radiokanal.
Volumsøker. Displayet skifter til Volumskjerm. Øker volumet, skrur Amps (Enheter) på hvis av, og øker deretter volumet. I snoozemodus vil den avbryte
snoozemodus og skru enheter på. Returnerer til gjeldende meny etter en viss tid.
Volumsenker. Ingen effekt i snoozemodus. Endrer displayet til volumskjermen og senker volumet når enheten ikke er i snoozemodus og den skrudd på.
Returnerer til gjeldende meny etter en viss tid. Skrur ikke enheter på hvis av.
Enter (Velg) eller Valgbekreftelses-knappen. Bekrefter valgene på alle JBL On Time™
Micro innstillingsbilder. Hvis Now Playing (Spilles Nå-bildet) synes
tar den frem den sist brukte menyskjermen.
Scroll Up/Tune Up (Bla Opp/Juster Opp). Flytter gjeldende boks opp i alle JBL On Time Micro menyskjermer. Øker tallverdien under instilling av tid (timer
og minutter) og snoozetiden. Øker søkefrekvensen manuelt I radiomodus; hold inne for å søke.
Scroll Down/Tune Down (Bla Ned/Juster Ned) Flytter gjeldende boks ned i alle menyskjermer. Senker tallverdien under instilling av tid (timer og minutter)
og snoozetiden. Senker søkefrekvensen manuelt I radiomodus; hold inne for å søke.
Menu eller Up Level-knappen (Meny eller Tilbake-knappen) Hvis Now Playing (Spilles Nå-bildet) synes tar den brukeren til toppmenyen. Tar et steg opp til
forrige felt eller menyskjerm under menyinnstillinger. Hold inne I 2 sekunder for å gå tilbake til Now Playing (Spilles Nå-bildet).
Hurtigtast til Alarm Tar brukeren til Alarminnstillingene I menytreet. Knappen vil fungere uansett meny. Skrur alarmen av hvis den varsler. Kobler inne eller
ut valgte alarmer når alarmlisten er vist.
Snooze-knapp og hurtigtast for Snooze Timer-innstillinger. Kobler inn snoozemodus når alarmen varsler. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å gå inn på
Snooze-instillinger.
Bytter lydkilde på JBL On Time Micro direkte om til iPod/iPhone.
Sender Scroll Down (Bla Ned) commando til iPod/iPhone-navigasjon. Fungerer kun i iPod/iPhone-navigasjon.
Sender Scroll Up (Bla Opp) commando til iPod/iPhone-navigasjon. Fungerer kun i iPod/iPhone-navigasjon.
Blar til neste lydkilde. AM FM iPod/iPhone AUX.
Ett enkelt trykk starter nedtelling til søvnmodus, etter forhåndsinnstilt tid. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å gå inn på Sleep Timer-innstillinger (tilsvarer
grunnenheten).
Fungerer som Next Track (Neste Song) kun i iPod/iPhone-navigasjon. Innvirker ikke på funksjonen eller navigasjonen på menyen til JBL On Time Micro.
Fungerer som Previous Track (Forrige Song) kun i iPod/iPhone-navigasjon. Innvirker ikke på funksjonen eller navigasjonen i menyen til JBL On Time Micro.
Fungerer som Enter/Select (Bekreft/Velg) kun i iPod/iPhone-navigasjon. Innvirker ikke på funksjonen eller navigasjonen i menyen til JBL On Time Micro.
Tilsvarende funksjon som midtknappen på iPod/iPhone.
Fungerer som Menu/Up Level (Meny/Tilbake) kun i iPod/iPhone-naviasjon. Innvirker ikke på funksjonen eller navigasjonen i menyen til JBL On Time Micro.
Tilsvarende funksjon som menyknappen på iPod/iPhone.
Play/Pause/Mute-knapp (Spill Av/Pause/Demp-knapp). Når iPod/iPhone er den active lydkilden vil ett trykk sende Play/Pause (Spill Av/Pause) komman-
doen til iPod/iPhone. Når AM, FM eller AUX er den aktive lydkilden vil ett trykk dempe lyden på JBL On Time Micro-systemet.
JBL On Time Micro USER GUIDE
Side: 180
181
JBL On Time™
Micro MENYTRE
Klokke Display Søvnmodus
HOT KEY POINT
(HURTIGTASTSPUNKT)
(på fjernkontrollen)
HOT KEY POINT
(HURTIGTAST-PUNKT)
(på fjernkontroll eller hovedenhet)
Trykk og hold inne i 2
sekunder hvor som helst i
menyene for å gå tilbake til
Now Playing
(Spilles Nå-bildet).
Set Sleep Timer
(Nedtelling for Søvnmodus):
15-30-60
En valgkommando viser
innstillingsbekreftelse
og tar brukeren tilbake til
toppmenyen.
Alarm
A Selection command
returns state to display
menu screen.
En valgkommando viser
innstillingsbekreftelse
og tar brukeren tilbake til
toppmenyen.
Alarm.
En valgkommando viser
innstillingsbekreftelse
og tar brukeren tilbake til
toppmenyen.
Alarm.
Region
Velg Språk:
Engelsk
Spansk
Fransk
Tysk
Italiensk
Nederlandsk
Velg Radiotype:
USA
Europa
Japan)
Now Playing
(Spilles nå) (PÅ)
Now Playing
(Spilles nå) (AV)
Alarm
AL1-AL7
Koble Inn/
Koble Ut
Velg
Alarm
T
Min
MAN/TIR/ONS/
TOR/FRE/LØR/
SØN/HV/AD/HE
AM
FM
iPod/
iPhone
Aux
Tone
En valgkommando viser
innstillingsbekreftelse
og tar brukeren tilbake til
toppmenyen.
Alarm
Velg Dag
12H 24H
T T
Min Min
am/pm Juster Juster
Lysstyrke Kontrast
www.jbl.com
Norsk
Side: 181
182
JBL On Time™
Micro MENYTRE (FORTS)
FORHÅNDSINNSTILL
HOT KEY POINT
(HURTIGTAST-PUNKT)
(på fjernkontroll eller hovedenhet)
LYDKILDE
HURTIGTASTSPUNKT
SNOOZE
HURTIGTASTSPUNKT
(hold knappen I 3 sekunder på grunnenheten)
AM FM iPod/
iPhone Aux
Velg
Forhåndsinnstilling
1-10
Velg og begynn
avspilling
preset stasjon
Still inn
snooze-timer
SNOOZE
En valgkommando viser
innstillingsbekreftelse og
tar brukeren tilbake til
toppmenyen.
Hold inne Preset-knap-
pen mens du lytter til radio
for å lagre den gjeldende
kanalen. Velg spor 1-10 og
trykk på enter for å lagre.
JBL On Time Micro USER GUIDE
Side: 182
183
Pb
SPESIFIKASJONER	FEILSØKING
JBL On Time™
Micro	LYDKVALITET
symptom mulig problem løsning merk
Ingen lyd fra JBL On Time™
Micro-enheten
Enheten mangler strøm Kontroller at det er strøm i stikkontakten eller
grenuttaket. Kontroller at alle brytere for uttak/
grenuttak er på og at alle brytere til høyttalersys-
temet er på.
Lyser displayet? Hvis ikke kom-
mer det ingen strøm til din JBL
On Time Micro; prøv de foreslåtte
løsningene.
Feil valg av lydkilde Kontroller at riktig lydkilde er valgt; velg FM-radio
som kilde. Skru opp volumet. Kontroller systemet
med en påvist fungerende kilde, som iPod/iPhone
din. Aux In-kabel (må kjøpes separat) tilkobles
hovedinngangen for telefon på iPod/iPhone.
Ingen lyd eller svakt signal fra
AM/FM-radio
Dårlig mottakelse fra stedet du befinner
deg på.
Flytt JBL On Time Micro-enheten til du finner bedre
signalmottakelse.
Hvis du fortsatt får svakt signal prøv
å koble ekstern AM-antenne til
AM-antenneinngangen.
Forstyrrelser Undersøk omgivelsene etter mulige forstyrrelser;
pakk inn løse kabler.
Lyd kommer kun fra én side/
kanal.
iPod/iPhone eller audiokabel er ikke
koblet ordentlig til.
Det må kontrolleres at iPod/iPhone eller eventuelt
Aux In-kabelen er korrekt tilkoblet JBL On Time
Micro.
Hvis du benytter en forlengelseska-
bel, forsikre deg om at det er en
3,5mm stereo male-to-male-kabel.
Lydforvridning (statisk
forstyrrelse, spraking eller
skurrelyder)
Støyen kan være forårsaket av en
monitor, mobiltelefon eller annet utstyr
med sender.
Skru av monitor for å se om støyen forsvinner. Flytt
JBL On Time Micro-enhetens kabler lenger vekk
fra monitoren.
JBL On Time Micro-enheten blir påvirket
av en annen forsterket lydkilde.
Kontroller at enheten er koblet til en passende
lydkilde. Kontroller at alle kabler er trykket ettersit-
tende inn i inngangene.
Volumet kan være for høyt. Kontroller volumet på lydkilden; noen enheter kan
forstyrre signalet hvis volumet er satt for høyt.
For mye bass eller diskant. Sjekk EQ-innstillinger på iPod/iPhone
eller lydkilden.
Vi anbefaler at lydkildens EQ er satt til Flat eller Off.
JBL On Time Micro-enheten
avgir en høysummende lyd.
Aux In-kabel (dersom den brukes) er ikke
korrekt tilkoblet.
Kontroller kabelforbindelser.
Høyttalersystemet mottar
forstyrrelser fra radiofrekvenser
eller mottar en radiostasjon.
Aux In-kabel (dersom den brukes) er ikke
korrekt tilkoblet.
Pakk inn løse kabler for å gjøre dem så korte som
mulig.
Kjøp en ferriteskjerm og fest den rundt den inngående
kabelen; en skjerm kan kjøpes hos din lokale elektroni-
ske leverandør.
Frekvens-respons: 70Hz – 20kHz
Strømforbruk: Maksimalt 30 Watt
JBL On Time™
Micro Omformer: Phoenix SE
1-3/4" (45mm) x 2 (full rekkevidde per kanal)
Strøm: 2 x 6 Watt
Inngangsimpedans: >5k Ohm
Signal-til-støyforhold: >80dB
Inngangsfølsomhet: 350mV RMS for klassifisert
effektivverdi
Strøm (USA/Canada): 120 Volt, 60 Hz AC
Strøm (Europa/UK): 220 – 230 Volt, 50Hz or 60Hz AC
Strøm (Japan): 100 Volt, 50Hz or 60Hz AC
Strøm (Australia): 240 Volt, 50Hz or 60Hz AC
UL/CUL/CE-Godkjent
Dimensjoner: 8" x 8" x 4-9/16"
(W x D x H) (203mm x 203mm x 116mm)
Vekt: 1.8 lb (0.8kg)
Batteri til fjernkontrollen: CR2025
Kast ikke elektriske apparater som
usortert avfall; bruk separate innsam-
lingsordninger.
Kontakt lokale myndigheter for informasjon vedrøren-
de innsamlingsordninger tilgjengelige. Hvis elektriske
apparater blir kastet på fyllplasser eller søppelhauger,
kan farlige stoffer lekke ut I grunnvannet og komme inn
I næringskjeden, som kan skade din helse og velvære.
Viktig: Bruk kun ikke-oppladbare alkalinbatterier av
type UM4/AAA/LR03.
www.jbl.com
Norsk
Side: 183
184
FEILSØKING
LADING OG SYNKRONISERING
symptom mulig problem løsning merk
iPod/iPhone vil ikke lade Feil adapter blir benyttet Kontroller at riktig adapter for din iPod/iPhone-
modell blir brukt.
iPod/iPhone har ikke full kontakt med
dokkingstasjonen.
Kontroller at iPod/iPhone er plassert ordentlig i
dokkingstasjonen.
symptom mulig problem løsning merk
Klokken er ikke stilt til riktig tid. Ufullstendig oppsett. Forsikre deg om at du fullfører prosedyren for still-
ing av klokken. En bekreftelse vil bli gitt på displayet
når oppsettet er komplett.
JBL On Time Micro-enheten
beholder ikke minnet ved
strømbrudd eller frakobling.
Batterier er ikke installert i enheten. Forsikre deg om at du installerer tre AAA-batterier i
JBL On Time™
Micro-enheten.
Svake batterier. Hvis du har installert tre AAA-batterier, bytt dem ut
da de kan være defekte.
KLOKKEINNSTILLING OG KLOKKEMINNE
JBL On Time Micro USER GUIDE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om JBL On Time Micro ennå.

Spør et spørsmål om JBL On Time Micro

Har du et spørsmål om JBL On Time Micro men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for JBL On Time Micro. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med On Time Micro JBL så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.