Huawei Watch GT manual

Vis en manual for Huawei Watch GT under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Huawei
  • Produkt: Armbåndsurer
  • Model/navn: Watch GT
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 100
98
Hurtigstartveiledning
1. Lader
Koble klokken til ladekabelen, som vist i følgende figur. Innrett og fest ladeport til magnetene i laderen.
Batterinivået vil vises på skjermen.
• Tørk ladeporten ordentlig før du lader enheten.
• Bruk den spesielle ladekabelen som fulgte med klokken, for å lade den.
2. Last ned Huawei Health
For å laste ned og installere Huawei Health-appen, skann QR-koden til høyre eller søk etter
Huawei Health i Google Play Store eller Apple Store.
3. Pare klokken med telefonen
4. Få hjelp
Velg klokken fra enhetslisten i Huawei Health-appen, og følg instruksjonene for å fullføre paringen.
Se nettbasert hjelp i Huawei Health-appen for mer informasjon om tilkobling og funksjoner, i tillegg til tips om
bruk.
Av/på-knapp
Trykk og hold inne av/på-
knappen for å skru på, skru
av eller omstarte klokken.
Funksjonsknapp
Pulsmålersensor
Ladeport
Side: 101
99
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Med enerett.
DETTE DOKUMENTET ER KUN MENT SOM INFORMASJON, OG UTGJØR INGEN FORM FOR GARANTI.
Varemerker og tillatelser
, og er varemerker eller registrerte varemerker fra Huawei Technologies Co., Ltd.
Bluetooth®
-merket og -logoene er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og brukes av
Huawei Technologies Co., Ltd. under lisens.
Andre nevnte varemerker, produkter, tjenester og selskapsnavn kan tilhøre sine respektive eiere.
Personvernerklæring
For bedre forståelse av hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger henviser vi til personvernerklæringen
vår på http://consumer.huawei.com/privacy-policy, eller du kan lese personvernerklæringen og tjenestevilkårene
våre i appen, etter at du har koblet den til telefonen.
Fenghetter og sprengningsområder
• Slå av mobiltelefonen eller den trådløse enheten når du er i et sprengningsområde eller i områder med slå av
"toveisradioer" eller "elektronisk utstyr" for å unngå forstyrrelser i sprengningsoperasjoner.
Bruk og sikkerhet
• Bruk av en ikke godkjent eller inkompatibel strømadapter, lader eller et batteri kan forårsake brann, eksplosjon
eller andre farer.
• Idealtemperatur en er 0°C til 35°C.
• Enkelte trådløse enheter kan påvirke ytelsen i høreapparater og pacemakere. Spør tjenesteleverandøren hvis
du trenger mer informasjon.
• Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom enheten og pacemakeren for å
hindre mulig interferens. Hvis du bruker pacemaker, bør du ha enheten på motsatt side av kroppen fra der
pacemakeren er plassert, og ikke bære enheten i lommer foran på kroppen.
• Ikke utsett batteriet eller enheten for ekstrem varme og direkte sollys. Ikke plasser dem på varmekilder som for
eksempel mikrobølgeovner, komfyrer eller radiatorer.
• Følg lokale lover og forskrifter når du bruker enheten. For å redusere faren for ulykker bør du ikke bruke den
trådløse enheten mens du kjører.
• For å hindre skade delene i enheten eller de interne kretsene, må enheten ikke brukes i støvete, røykfylte,
Side: 102
100
fuktige eller skitne omgivelser eller nær magnetiske felt.
• Ikke bruk, oppbevar eller transporter enheten i nærheten av brennbare eller eksplosive materialer (f.eks. på
bensinstasjoner, oljelagre eller kjemiske fabrikker). Bruk av enheten i slike miljøer øker faren for eksplosjon og
brann.
• Avhending av denne enheten, batteriet og tilbehøret må skje i samsvar med lokale forskrifter. De bør ikke
kastes i vanlig husholdningsavfall. Feil bruk av batterier kan føre til brann, eksplosjon eller andre farlige
situasjoner.
• Enheten har gjennomgått testing og har utvist vann- og støvbestandighet under visse forhold.
• Enheten har et innebygd batteri som ikke må fjernes. Forsøk på å fjerne batteriet kan skade enheten. Når
batteriet skal byttes, tar du med enheten til et autorisert servicesenter.
• Når du lader enheten, må du sikre at strømadapteren kobles til en stikkontakt som er i nærheten av enheten,
og som er lett tilgjengelig.
• Ta laderen ut av stikkontakten og enheten når den ikke er i bruk.
Informasjon om avhending og resirkulering
Symbolet med en søppelkasse på hjul med kryss over, som du finner på produktet, batteriet,
dokumentasjonen og emballasjen, er en påminnelse om at alle elektroniske produkter og batterier må
leveres til et mottakssted for spesialavfall når de ikke lenger er i bruk, og ikke kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall. Det er brukerens ansvar å avhende utstyret til et dertil egnet mottakssted
for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og batterier i henhold til lokal
lovgivning.
Riktig innsamling og resirkulering av utstyret bidrar til å sikre at EEE-avfall (avfall fra elektriske og elektroniske
enheter) resirkuleres på en måte som bevarer verdifulle materialer og beskytter menneskers helse og miljø.
Feil håndtering, tilfeldig ødeleggelser, skader og/eller feil resirkulering på slutten av dets levetid kan være
skadelig for helse og miljø. Hvis du trenger mer informasjon om hvor og hvordan du kan levere inn EEE-avfall,
ber vi deg kontakte lokale myndigheter, renovasjonsetaten eller forhandleren, eller du kan gå til nettstedet
http://consumer.huawei.com/en/.
Reduksjon av farlige stoffer
Denne enheten og eventuelt elektrisk tilbehør til den er kompatible med lokale gjeldende forskrifter for
begrensning av bruk av bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, så som EU REACH, RoHS
og batteriforskrifter (der slike følger med) osv. For samsvarserklæringer om REACH og RoHS, se nettstedet
http://consumer.huawei.com/certification.
Side: 103
101
Samsvar med EU-regler
RF-eksponering
Viktig sikkerhetsinformasjon angående eksponering for radiofrekvensstråling (RF):
Retningslinjene for RF-eksponering krever at enheten kun brukes rundt håndleddet. Manglende etterfølgelse av
disse retningslinjene kan føre til at RF-eksponeringen overstiger de fastsatte grenseverdiene.
Erklæring
Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer at denne enheten FTN-B19, er i samsvar med de grunnleggende
kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.
Den siste og gyldige versjonen av DoC (konformitetserklæring) finnes på
http://consumer.huawei.com/certification.
Denne enheten kan brukes i alle medlemslandene fra EU.
Følg nasjonale og lokale bestemmelser der enheten brukes.
Enheten kan begrenses for bruk, avhengig av det lokale nettverket.
Frekvensbånd og effekt
Frekvensbånd der radioutstyret opererer i: Enkelte band kan være utilgjengelige i alle land eller alle
områder. Ta kontakt med den lokale mobiloperatøren for mer informasjon.
Den maksimale radiofrekvenseffekten som overføres i frekvensbåndene der radioutstyret opererer i: Den
maksimale effekten for alle band er mindre enn den høyeste grenseverdien som er spesifisert i den tilhørende
harmoniserte standarden.
De nominelle grensene til frekvensbåndene og sendeeffekten (utstrålt og/eller gjennomført) som gjelder for dette
radioutstyret er som følger: FTN-B19: Bluetooth: 10 dBm
Tilbehør og programvareinformasjon
Bruk av følgende tilbehør anbefales:
Ladestasjon: AF38-1 Ladekabel
Produktets programvareversjon er FTN-B19: 1.0.0.10
Programvareoppdateringer skal utgis av produsenten for å fikse feil eller forbedre funksjoner etter at produktet
har blitt gitt ut. Alle programvareversjoner som er utgitt av produsenten er verifisert og er i samsvar med
tilhørende regler.
Alle RF parametere (for eksempel frekvensområde og utgangseffekt ) er utilgjengelige for brukeren, og kan ikke
endres av brukeren.
Side: 104
102
For den nyeste informasjonen om tilbehør og programvare, se konformitetserklæring på
http://consumer.huawei.com/certification.
Gå til Innstillinger > Om > Juridisk Informasjon (Settings > About > Regulatory Information) på enheten for å
vise skjermbildet for E-merket.
Besøk http://consumer.huawei.com/en/support/hotline for å finne oppdaterte telefonnumre og e-postadresser for
landet/regionen du bor i.
Overholdelse av FCC-forskrifter
RF-eksponering
Viktig sikkerhetsinformasjon angående eksponering for radiofrekvensstråling (RF):
Retningslinjene for RF-eksponering krever at enheten kun brukes rundt håndleddet. Manglende etterfølgelse av
disse retningslinjene kan føre til at RF-eksponeringen overstiger de fastsatte grenseverdiene.
FCC-erklæring
Denne enheten er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til
del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot farlige forstyrrelser når enheten
er montert i privatboliger. Denne enheten genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis den ikke
monteres og brukes i henhold til instruksjonene, kan den forårsake forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det gis
ingen garanti for at en spesiell installasjon ikke kan føre til forstyrrelser. Slå på og av enheten for å finne ut om
den forstyrrer radio- eller TV-mottak. Ved eventuelle forstyrrelser kan du forsøke ett eller flere av følgende tiltak:
--Snu eller flytt mottaksantennen.
--Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
--Koble utstyret til et støpsel på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
--Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne
enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må ikke bli påvirket av andre
forstyrrelser, dette omfatter forstyrrelser som kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
Forsiktig: Hvis det utføres andre endringer eller modifikasjoner på denne enheten enn det som er uttrykkelig
godkjent av Huawei Technologies Co., Ltd., kan brukeren miste retten til å bruke utstyret.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Huawei Watch GT ennå.

Spør et spørsmål om Huawei Watch GT

Har du et spørsmål om Huawei Watch GT men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Huawei Watch GT. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Watch GT Huawei så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.