Graef UNA 9 manual

Vis en manual for Graef UNA 9 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Graef
  • Produkt: Kuttemaskin
  • Model/navn: UNA 9
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 92
Universal skjæremaskin UNA 9
© Gebr. Graef GmbH & Co. KG 93
N
Forord
Kjære kunde!
Med kjøpet av den universelle skjæ-
remaskinen UNA 9 har du truffet et
godt valg. Du har anskaffet deg et
anerkjent kvalitetsprodukt.
Vi takker deg for kjøpet og ønsker
deg mye moro med den nye univer-
sal skjæremaskinen.
Info om denne bruk-
sanvisningen
Denne bruksanvisningen er en del
av universal skjæremaskinen (heret-
ter omtalt som apparatet) og gir deg
viktige tips om igangsettelse av drif-
ten, sikkerhet, tiltenkt bruk og stell
av apparatet.
Bruksanvisningen må alltid være til-
gjengelig ved apparatet. Den skal
leses og benyttes av enhver person
som er involvert i
●
● igangsettelse av driften
●
● bruk og
●
● rengjøring
av apparatet.
Oppbevar denne bruksanvisningen
godt og gi den videre til en senere
eier.
Denne bruksanvisningen kan ikke ta
enhver tenkelig bruk med i betrakt-
ningen. For ytterligere opplysninger
eller ved problemer som ikke eller
ikke i tilstrekkelig grad er omtalt
i denne bruksanvisningen kan du
henvende deg til kundeservice hos
Graef, eller din fagforhandler.
Advarsler
I denne bruksanvisningen benyttes
følgende advarsler og signalord:
ADVARSEL
Dette viser til en potensielt farlig
situasjon. Dersom du ikke merker
deg denne kan det forekomme
alvorlige skader, eller til og med
dødsfall.
Forsiktig
Dette viser til en potensielt farlig
situasjon. Dersom du ikke merker
deg dette kan det forekomme
skader på løsøre.
Viktig!
Dette viser til brukertips og andre
opplysninger som anses ekstra
viktige!
Tiltenkt bruk
Dette apparatet er ikke ment for
kommersiell bruk.
Dette apparatet er ment for bruk i
husholdningen eller lignende situas-
joner, som f.eks.:
•	 i kjøkken som benyttes av ansatte
i butikker og på kontorer
•	 i landbruksanlegg
•	 av gjester på hoteller, moteller og
andre boinnretninger
•	 i pensjonater som tilbyr frokost
Du kan skjære brød, skinker, pølser,
ost, frukt, grønnsaker, etc. med det-
te apparatet.
Side: 93
Universal skjæremaskin UNA 9
94
N
Ikke i noe tilfelle skal du skjære har-
de gjenstander som frossenmat,
knokler, treverk, blikkplater eller li-
gnende.
Annen bruk eller bruk som går uto-
ver dette regnes som ikke tiltenkt
bruk.
Viktig!
►
► Skal kun brukes til typiske hus-
holdningsoppgaver!
FORSIKTIG
Fare ved ikke tiltenkt bruk!
Ved ikke tiltenkt bruk og/eller
annen bruk av apparatet kan det
oppstå faresituasjoner.
►
► Apparatet skal utelukkende
benyttes slik det er tiltenkt.
►
► Du skal overholde fremgangs-
måtene som beskrives i denne
bruksanvisningen.
Alle krav forbundet med skader som
oppsto i forbindelse med ikke til-
tenkt bruk vil bli avvist.
Brukeren må da bære risikoen.
Ansvarsfraskrivelse
Alle tekniske opplysninger, info og
tips i forbindelse med installasjon,
drift og stell som befinner seg i den-
ne bruksanvisningen er på den ny-
este stand ved trykketidspunktet, og
bygger etter beste evne på våre tidli-
gere erfaringer og kunnskaper.
Det kan ikke utledes noen krav fra de
opplysningene, bildene og beskrivel-
sene som befinner seg i denne bruk-
sanvisningen.
Produsenter har intet ansvar for ska-
der som oppstår som følge av:
●
● Manglende overholdelse av bruk-
sanvisningen
●
● Ikke tiltenkt bruk
●
● Mangelfulle reparasjoner
●
● Tekniske forandringer
●
● Bruk av ikke tillatte reservedeler
Oversettelser blir utført etter beste
evne. Vi er ikke ansvarlige for overset-
telsesfeil. Rettslig forpliktende er kun
den tyske originalteksten.
Kundeservice
Dersom det skulle oppstå en defekt
hos ditt apparat fra Graef kan du
henvende deg til din fagforhandler
eller kundeservice hos Graef.
Gebr. Graef GmbH & Co. KG
Kundeservice
Donnerfeld 6
D-59757 Arnsberg, Tyskland
Tlf.: 00-49-(0)2932-9703-677
Faks: 00-49-(0)2932-9703-90
Epost: service@graef.de
Sikkerhet
I dette kapitlet finner du viktige sik-
kerhetstips i forbindelse med bruken
av apparatet.
Dette apparatet er i samsvar med de
rettslige sikkerhetsbestemmelsene.
Ikke tiltenkt bruk kan imidlertid lede
til skade på person og løsøre.
Side: 94
Universal skjæremaskin UNA 9
© Gebr. Graef GmbH & Co. KG 95
N
Fare som følge av elektrisk
strøm
FORSIKTIG
Livsfare som følge av elektrisk
strøm!
Ved kontakt med ledninger eller
deler som står under spenning
foreligger det livsfare!
Du skal overholde følgende
sikkerhetstips for å unngå fare-
fulle situasjoner i omgang med
elektrisk strøm:
►
► Apparatet skal ikke benyttes
dersom ledningen eller støpslet
er skadet.
►
► Innen apparatet benyttes igjen
skal du la produsenten eller
vedkommendes kundeservice
eller en annen kompetent per-
son skifte ut ledningen, for slik
å unngå farefulle situasjoner.
►
► Du skal aldri åpne apparatets
kabinett. Dersom tilkoblinger
som fører spenning blir berørt
og den mekaniske oppbygnin-
gen forandret, så består det en
fare for strømstøt.
►
► Apparatet skal ikke benyttes
dersom det ble rengjort veldig
vått.
►
► Deler som står under spenning
skal aldri berøres. Disse kan
forårsake et elektrisk støt eller
endog til tap av liv.
Grunnleggende sikkerhet-
stips
For en sikker omgang med appara-
tet skal du overholde følgende sik-
kerhetstips:
■
■ Kontroller innen apparatet brukes
om det foreligger ytre skader på
kabinettet, ledningen eller støps-
let. Et skadet apparat skal ikke tas
i bruk.
■
■ Ved skader på apparatets ledning
skal du la produsenten eller ved-
kommendes kundeservice eller en
annen kompetent person skifte ut
ledningen, for slik å unngå fareful-
le situasjoner.
■
■ Reparasjoner skal kun utføres av
en fagmann, eller av kundeservice
hos Graef. Feilaktig utførte repara-
sjoner kan forårsake betydelig fare
for brukeren. I tillegg mister man
garantien.
■
■ I garantiperioden skal apparatet
kun repareres av noen fra kundes-
ervice hos Graef, ellers gjelder ikke
garantien for senere skader.
■
■ Defekte deler skal utelukkende
skiftes ut med originale reservede-
ler. Kun for disse delene kan det
garanteres at sikkerhetskravene er
oppfylt.
■
■ Dette apparatet er ikke ment for
bruk av personer (innbefattet
barn) som har begrensede fysiske,
sensoriske eller mentale evner, el-
ler som mangler erfaring og/eller
kunnskaper, med mindre de hol-
des under oppsyn av en person
som er ansvarlig for deres sikker-
het, eller mottar anvisninger fra
vedkommende om hvordan appa-
ratet skal benyttes.
■
■ Barn skal holdes under oppsyn for
å sikre at de ikke leker med appa-
Side: 95
Universal skjæremaskin UNA 9
96
N
ratet.
■
■ Ledningen skal alltid trekkes ut fra
stikkontakten ved å dra i støpslet,
ikke i ledningen direkte.
■
■ Apparatet skal ikke brukes dersom
en har våte hender.
■
■ Dette apparatet må benyttes med
slede og resteholder, med mindre
størrelsen og formen på det som
skal skjæres opp ikke tillater bruk
av resteholderen.
■
■ Mens apparatet hviler dreies ju-
steringsknappen med klokka over
nullpunktet til anslagspunktet, slik
at anslagsplaten dekker skjære-
kniven.
■
■ Ta bort kniven innen hver reng-
jøring.
Igangsettelse av drif-
ten
Sikkerhetstips
FORSIKTIG
Når apparatet tas i bruk kan det
oppstå skade på person eller
løsøre!
Du skal overholde følgende sik-
kerhetstips for å unngå farefulle
situasjoner:
►
► Forpakning skal ikke benyttes
til leking. Det foreligger kvel-
ningsfare.
Leveringsomfang og trans-
portinspeksjon
Apparatet leveres standardmessig
med følgende komponenter:
●
● Universal skjæremaskin
●
● ø 170 mm taggete kniv i rustfritt
stål
●
● Slede i aluminium
●
● Resteholder
●
● Maskindel for oppsettingen
●
● Bruksanvisning
viktig!
►
► Sjekk om leveransen er fulls-
tendig og har noen synlige
skader.
►
► En ufullstendig leveranse
eller skader som oppstår
som følge av mangelfull
forpakning eller gjennom
transport skal umiddelbart
rapporteres til speditøren og
leverandøren.
Utpakning
Ved utpakningen av apparatet gjel-
der følgende fremgangsmåte:
‹
‹ Ta apparatet ut av esken.
‹
‹ Fjern all forpakningen.
‹
‹ Fjern eventuelle klistremerker på
apparatet (ikke fjern navnepla-
ten).
Avfallshåndtering
Forpakningen beskytter apparatet
mot transportskader. Forpaknings-
materialene er utvalgt med tanke på
miljøvennlighet og at de skal være
lette å avfallshåndtere, og lar seg
derfor gjenvinne.
Side: 96
Universal skjæremaskin UNA 9
© Gebr. Graef GmbH & Co. KG 97
N
Det at forpakningen kan føres tilba-
ke til materialkretsløpet reduserer
bruken av råstoffer og minsker av-
fallsmengden. Forpakning som ikke
lenger trengs kan du ta med til sam-
lingspunkter for resirkuleringssyste-
met «Grønt Punkt».
Viktig!
►
► Såfremt mulig oppbevarer du
den opprinnelige forpakningen
under apparatets garantipe-
riode, slik at apparatet i en
garantisituasjon kan pakkes
ordentlig.
Krav til oppstillingsstedet
For sikker og feilfri drift av apparatet
må oppstillingsstedet oppfylle føl-
gende forutsetninger:
■
■ Apparatet må stilles på et fast,
flatt, vannrett og sklisikkert under-
lag med tilstrekkelig bærekraft.
■
■ Velg oppstillingsstedet slik at ikke
barn kan komme borti apparatets
skarpe knivblad.
Strømtilkobling
For sikker og feilfri drift av apparatet
skal følgende tips overholdes under
strømtilkoblingen:
■
■ Innen apparatet blir tilkoblet sam-
menlignes tilkoblingsopplysnin-
gene (spenning og frekvens) på
navneskiltet med tilsvarende for
ditt strømnett. Disse opplysninge-
ne må stemme overens for at det
ikke skal oppstå skader på appa-
ratet. I tvilstilfeller kan du spørre
en elektriker.
■
■ Forsikre deg om at ledningen er
uskadet, og ikke har blitt lagt over
varme flater eller skarpe kanter.
■
■ Kabelen må ikke strammes spent.
■
■ Apparatets elektriske sikkerhet
er utelukkende garantert når det
kobles til et forskriftsmessig ins-
tallert jordledningssystem. Drift
over en stikkontakt uten jording
er forbudt. I tvilstilfeller kan du
la en elektriker kontrollere husets
installasjon. Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som oppstår
grunnet manglende eller avbrutt
jording.
Side: 97
Universal skjæremaskin UNA 9
98
N
Oppbygning og funks-
jon
Samlet oversikt
Tekniske opplysninger
Mål (L x B x H) 470 x 280 x 300 mm
Vekt ca. 4,5 kg
Skjæretykkelse 0 - 15 mm
Skjærehøyde 132 mm
Skjærelengde 220 mm
Driftsspenning 230 Volt
Ytelse 45 Watt
Maksimal skjæreytelse opptil 170 Watt
1)	 Tildekningsplate for
kniven
2)	 Skjærekniv
3)	 Geometrisk håndhjul for
innstilling av skjæretyk-
kelsen
4)	 Fot
5)	 Momentbryter
6)	 Bryter for vedvarende
skjæring
7)	 Resteholder
8)	 Slede
1
3
2
4
5
6
8
7
4
Side: 98
Universal skjæremaskin UNA 9
© Gebr. Graef GmbH & Co. KG 99
N
Reservedeler
For dette apparatet er følgende re-
servedeler tilgjengelige:
●
● ø 170 mm ekstra knivblad
●
● Ekstra resteholder
●
● Knivsliper D-1000
Henvend deg til kundeservice der-
som du trenger reservedeler til ap-
paratet ditt.
Betjening og drift
I dette kapitlet finner du viktige tips
i forbindelse med bruken av appa-
ratet.
Sikkerhetstips
FORSIKTIG
Du skal overholde følgende sik-
kerhetstips for å unngå farefulle
situasjoner og skader på løsøre:
►
► Du skal ikke berøre knivbladet
med fingrene. Dette er svært
skarpt og kan forårsake alvorli-
ge skader.
Farekilder
ADVARSEL
Et dreiende knivblad kan skjære av
kroppsdeler. Fingrene er utsatt, og
da spesielt tomlene. Av den grunn
skal du ikke stikke hånden inn i
rommet mellom anslagsplaten og
holderen for det som skal skjæres
opp, med mindre anslagsplaten
er fullstendig lukket, dvs. er stilt
under «0».
Innen første gangs bruk
Apparatet skal rengjøres slik det blir
beskrevet under «Rengjøring».
Skjæring med momentbry-
ter
‹
‹ Sving maskinføttene til det ende-
lige anslaget.
‹
‹ Still tommelbeskyttelsen i vann-
rett posisjon ved å trykke på
knappen.
‹
‹ Trykk skyvedelen mot sledens un-
derside og snu sleden.
‹
‹ Legg det som skal skjæres på sle-
den.
Side: 99
Universal skjæremaskin UNA 9
100
N
‹
‹ Still inn ønsket skjæretykkelse ved
å dreie på håndhjulet.
‹
‹ Det som skal skjæres opp trykkes
lett mot anslagsplaten og sleden
føres jevnt mot knivbladet.
‹
‹ Trykk på momentbryteren.
MOMENT-
SCHALTER
‹
‹ Etter at skjæringen er fullført slip-
per du momentbryteren igjen.
‹
‹ Snu sleden igjen.
‹
‹ Trykk på knappen på siden av
tommelbeskyttelsen og vend den-
ne
‹
‹ Trykk skyvedelen mot sledens un-
derside og snu denne opp.
Vedvarende skjæring
Bruk knappen for vedvarende
skjæring når du skal skjære større
mengder.
‹
‹ Samme fremgangsmåte som ved
bruk av momentbryter, bortsett
fra at du trykker på bryteren for
vedvarende skjæring i stedet for
momentbryteren.
Dauerschalter
‹
‹ Etter bruk i ca. 5 minutter skal du
la motoren avkjøles.
‹
‹ Etter at skjæreprosedyren er full-
ført slår du av apparatet igjen.
AUS/OFF
Side: 100
Universal skjæremaskin UNA 9
© Gebr. Graef GmbH & Co. KG 101
N
viktig!
►
► Mykt oppskjær (f.eks. ost og
skinker) kan man skjære best
dersom det er nedkjølt.
►
► Mykt oppskjær kan man
skjære best når man skyver det
langsomt forover.
►
► Når man skjærer agurker og
gulrøtter er det fordelaktig
dersom de på forhånd skjæres
til samme lengde, og deretter
føres inn med resteholderen.
Resteholder
Straks det som skal skjæres opp er
kortere enn 10 cm og dermed ikke
lenger kan holdes fast ordentlig, så
må resteholderen benyttes.
‹
‹ Legg restene eler det lille som skal
skjæres på sleden.
‹
‹ Sett resteholderen på sledens
bakvegg og trykk resteholderen
mot det som skal skjæres opp.
‹
‹ Gå frem slik det i sted ble beskre-
vet under «Skjæring».
Viktig!
►
► Resteholderen muliggjør at
mindre ting kan skjæres opp,
som f.eks. sopp og tomater.
►
► Apparatet skal ikke benyttes
uten resteholder, med mindre
størrelsen og formen på det
som skal skjæres opp ikke tilla-
ter bruk av resteholderen.
Rengjøring og stell
I dette kapitlet finner du viktige tips
i forbindelse med rengjøring og stell
av apparatet.
Sikkerhetstips
FORSIKTIG
Du skal overholde følgende sikker-
hetstips innen du begynner med
rengjøringen av apparatet:
►
► Forsikre deg om at apparatet er
avslått og ikke tilkoblet strøm-
nettet.
►
► Sjekk at anslaget er lukket
(knivbladet tildekt).
►
► Du skal ikke benytte agressive
eller skurende rengjøringsmid-
ler, og heller ingen løsemidler.
►
► Ikke skrap bort vrient smuss
med hjelp av harde gjenstander.
►
► Apparatet skal ikke skylles eller
dyppes i vann.
Rengjøring
Rengjør apparatets utside med hjelp
av en myk og fuktig klut. Ved om-
fattende smuss kan det benyttes et
mildt rengjøringsmiddel.
Fjerning av knivbladet
Ta bort kniven innen hver rengjøring
av apparatet. Vær svært forsiktig i
omgang med knivbladet.
ADVARSEL
►
► FORSIKTIG skarpt knivblad.
‹
‹ Trekk sleden helt til deg selv.
‹
‹ Ta bort knivens tildekningsplate.
Side: 101
Universal skjæremaskin UNA 9
102
N
‹
‹ Knivbladet kan løsnes ved at du
dreier knivskruen med klokka.
90 °
‹
‹ Rengjør knivbladets innside med
hjelp av en fuktig klut.
‹
‹ Glideringen og tannhjulet på kni-
vens innside skal smøres inn med
vaselin etter rengjøringen.
90 °
‹
‹ Sett inn knivbladet og tildeknings-
platen i omvendt rekkefølge.
Slede
For lettere å kunne rengjøre sleden
er det mulig å ta denne vekk fra
maskinen.
‹
‹ Trykk på sledeslåen på forsiden
(nederst) av sleden.
‹
‹ Hold denne nedtrykt og trekk
sleden bakover (mot kroppen) til
den er fri.
‹
‹ Rengjør sleden med en fuktig klut
eller under rennende vann.
‹
‹ Rengjør hjulet med hjelp av en
fuktig klut.
‹
‹ Hold sledeslåen nedtrykt og skyv
sleden fremover på sledesporet.
‹
‹ En gang i måneden bør sledes-
poret gis noen dråper olje uten
harpiks, eller vaselin. Overflødig
olje / vaselin fjernes med en myk
bomullklut.
‹
‹ Etter rengjøringen setter du på
sleden igjen.
Side: 102
Universal skjæremaskin UNA 9
© Gebr. Graef GmbH & Co. KG 103
N
Avfallshåndtering
Dette produktet skal ikke kastes
sammen med det vanlige hushold-
ningsavfallet. Produktsymbolet og
bruksanvisningen poengterer dette.
Råstoffene skal gjenvinnes i samsvar
med sin merking. Med gjenvinnin-
gen, gjenbruken av stoffene som ble
benyttet eller andre former for gjen-
bruk av gamle apparater, yter du et
viktig bidrag til beskyttelse av miljøet
rundt oss. Vennligst spør dine lokale
myndigheter om hvor du kan foreta
avfallshåndteringen.
Garanti
3 års garanti
For dette apparatet overtar vi produ-
sentgarantien for eventuelle mang-
ler som skyldes feil ved produksjo-
nen eller råstoffene i 36 måneder
fra og med kjøpsdato. Dine rettslige
garantikrav i henhold til § 439 ff. i
den tyske BGB-E forblir uberørte
av denne reguleringen. Garantien
omfatter ikke skader som oppstår
som følge av ikke tiltenkt behand-
ling eller bruk, samt mangler som
kun i beskjeden grad påvirker ap-
paratets funksjon og verdi. Videre
er transportskader, med mindre vi
er ansvarlige for disse, utelukket fra
garantien. For skader som oppstår
som følge av en reparasjon som ikke
foretas av oss eller en av våre repre-
sentanter, så bortfaller garantien.
Ved berettigede reklamasjoner vil vi
etter eget skjønn reparere det man-
gelfulle produktet, eller bytte det ut
mot et produkt uten mangler.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Graef UNA 9 ennå.

Spør et spørsmål om Graef UNA 9

Har du et spørsmål om Graef UNA 9 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Graef UNA 9. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med UNA 9 Graef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.