Graef TO 91 manual

Vis en manual for Graef TO 91 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Graef
  • Produkt: Grilljern
  • Model/navn: TO 91
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 15
16
NO
Opptiningsfunksjon
Viktig
Justering av reguleringsknappen er
ikke nødvendig ettersom opptings-
tiden er forhåndsgitt.
∙
∙Legg det nedfryste brødet i åpnin-
gene.
∙
∙Trykk på * knappen.
∙
∙Trykk deretter skyveknappen ne-
dover til den faller på plass.
Stoppefunksjon
∙
∙Trykk på stoppknappen.
∙
∙Brødristingen vil bli avbrutt.
Steking av rundstykker
For steking av rundstykker gjelder
følgende fremgangsmåte:
∙
∙Sett risten for rundstykker på ap-
paratet.
∙
∙Legg rundstykkene på risten.
∙
∙Still regulatoren for brunhetsgra-
den mellom nivå 2 og 3.
∙
∙Trykk skyveknappen nedover til
den faller på plass.
∙
∙Når skyveknappen er oppe igjen
snur du rundstykkene en gang og
gjentar prosedyren.
Forsiktig
Risten blir varm under brødristin-
gen og skal ikke berøres. Risten for
rundstykker skal kun berøres på
håndtaksdelen.
Rengjøring
∙
∙Apparatets utside rengjøres med
en myk og fuktet klut. Ved vanske-
lige flekker kan du benytte et mildt
rengjøringsmiddel.
∙
∙Smulene som faller av samles opp
i skuffen.
∙
∙Trykk på „Push“-knappen.
∙
∙Trekk ut skuffen og fjern de opp-
samlede smulene.
∙
∙Sett tilbake skuffen slik at flere
smuler kan samles opp.
Kundeservice
Dersom det skulle skje at ditt appa-
rat fra Graef har en skade skal du
henvende deg til din fagforhandler,
eller til kundeservice hos Graef.
Sikkerhetstips
For en trygg omgang med appara-
tet skal du overholde følgende sik-
kerhetstips:
∙
∙Kontroller innen bruk om appa-
ratet har synlige, ytre skader på
kabinettet, tilkoblingskabelen og
støpslet. Et skadet apparat skal du
ikke ta i bruk.
∙
∙Reparasjoner skal kun utføres av
en fagmann eller noen fra kunde-
service hos Graef. Det kan oppstå
betydelig fare for brukeren dersom
en reparasjon ikke utføres korrekt.
I tillegg mister man garantien.
∙
∙Defekte deler skal kun byttes ut
mot originale reservedeler. Kun
hos disse delene kan det garante-
res at de overholder sikkerhetskra-
vene.
∙
∙Dette apparatet skal ikke benyttes
av personer (inkludert barn) som
har begrensede fysiske, sensoris-
ke eller mentale ferdigheter, el-
ler som mangler erfaring og/eller
kunnskap, med mindre de holdes
under oppsyn av en person som
er ansvarlig for deres sikkerhet, el-
ler mottar retningslinjer fra denne
personen om hvordan apparatet
skal benyttes.
∙
∙Barn skal holdes under oppsyn for
å sikre at de ikke leker med appa-
ratet.
∙
∙Brødåpningene må ikke tildekkes,
ellers er det fare for brann. Brød
kan brenne.
∙
∙Påse at skyveknappen alltid lar seg
bevege fritt, ellers kan ikke brød-
risteren slås av automatisk, etter-
som skyveknappen holdes fast
med elektromagnetisme.
∙
∙Stikk aldri fingrene inn i brødåp-
ningene.
∙
∙Ikke stikk gjenstander laget av me-
tall, plast eller lignende materialer
inn i brødåpningene.
∙
∙Strømtilførselen skal alltid avbrytes
ved å trekke støpslet, og ikke ka-
belen, ut fra stikkontakten.
∙
∙Ikke bær apparatet ved å holde i
kabelen.
∙
∙Apparatet skal aldri benyttes uten
skuffen til oppsamling av smuler.
∙
∙Du skal kun benytte apparatet
mens det forblir stående. Appara-
tet skal ikke tas i bruk dersom det
ligger på siden eller opp ned.
∙
∙Det er ikke meningen at appara-
tet skal benyttes sammen med
et eksternt tidsur eller en separat
fjernstyring.
∙
∙Forpakning skal ikke benyttes til
leking. Det foreligger kvelnings-
fare.
∙
∙Vennligst legg merke til tipsene
når det gjelder kravene til bruks-
sted, samt den elektriske tilkoblin-
gen av apparatet, slik at skader på
person og eiendom kan unngås.
∙
∙Dersom brødet setter seg fast skal
du trekke ut støpslet. La deretter
apparatet avkjøles og fjern så brø-
det forsiktig. Påse at du ikke berø-
rer varmeelementene.
∙
∙Apparatet avgir sterk varme oppo-
ver.
∙
∙Tøm skuffen til oppsamling av
smuler regelmessig.
∙
∙Slå av apparatet innen du starter
med rengjøringen og trekk støps-
let ut av stikkontakten.
∙
∙La apparatet kjøles ned noe innen
rengjøring.
∙
∙Ikke benytt rengjøringsmidler som
virker aggresivt eller skurende, og
heller ingen løsemidler.
∙
∙Ikke skrap bort brysomt smuss
Side: 16
17
NO
med harde gjenstander.
∙
∙Påse at ingen væske trenger inn i
apparatets indre.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Graef TO 91 ennå.

Spør et spørsmål om Graef TO 91

Har du et spørsmål om Graef TO 91 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Graef TO 91. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TO 91 Graef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.