Graef TO 81 manual

Vis en manual for Graef TO 81 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Graef
  • Produkt: Grilljern
  • Model/navn: TO 81
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 14
15
NO
børn) med begrænsede fysiske,
sensoriske eller åndelige evner
eller manglende erfaring og/eller
manglende viden, med mindre dis-
se personer er under opsyn af en
person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed eller har modtaget inst-
ruktioner om brugen af apparatet
af denne person.
∙
∙Børn bør holdes under opsyn for
at sikre, at de ikke leger med ap-
paratet.
∙
∙Åbningerne til brødet må ikke
dækkes til. Der er brandfare. Brød
kan brænde.
∙
∙Sørg for at lift-tasten altid er frit
bevægelig, da brødristeren ellers
ikke kan slukke automatisk, fordi
lift-tasten holdes fast elektromag-
netisk.
∙
∙Grib aldrig ind i brødåbningerne
med fingrene.
∙
∙Undlad at stikke genstande af me-
tal, kunststof eller lignende mate-
rialer ind i brødåbningerne.
∙
∙Hold altid i stikket, når du trækker
det ud af stikdåsen, aldrig i lednin-
gen.
∙
∙Bær ikke apparatet i ledningen.
∙
∙Brug aldrig apparatet uden krum-
meskuffe.
∙
∙Brug kun apparatet, når det står
op, tag det aldrig i brug, når det
ligger på siden eller på hovedet.
∙
∙Apparatet er ikke bestemt til at bli-
ve brugt sammen med et eksternt
tidsur eller en separat fjernbetje-
ning.
∙
∙Emballager må ikke bruges til leg.
Der er fare for kvælning.
∙
∙Bemærk henvisningerne vedr. kra-
vene til apparatets opstillingssted
samt elektriske tilslutninger for at
forebygge personskader og skader
på ting.
∙
∙Hvis brødet kommer i klemme,
træk stikket ud, lad apparatet køle
af og tag så forsigtig brødet ud.
Sørg for ikke at røre ved varmeele-
menterne.
∙
∙Apparatet udstråler stærk varme
opad.
∙
∙Tøm krummeskuffen med jævne
mellemrum.
∙
∙Sluk for apparatet før rengøringen
og træk stikket ud af stikdåsen.
∙
∙Lad apparatet afkøle inden hver
rengøring.
∙
∙Undlad at bruge aggressive og
skurende rengøringsmidler og op-
løsningsmidler.
∙
∙Undlad at kradse hårdnakket snavs
af med hårde genstande.
∙
∙Sørg for at der ikke kommer vand
ind i apparatet.
Utpakking
Ved utpakkingen av apparatet gjel-
der følgende fremgangsmåte:
∙
∙Ta apparatet ut av esken.
∙
∙Fjern all forpakningen.
∙
∙Fjern eventuelle klistremerker på
apparatet (ikke fjern navneplaten).
Krav til brukssted
For trygg og feilfri bruk av appara-
tet må følgende krav til bruksstedet
være oppfylt:
∙
∙Apparatet må stå på et fast, flatt,
vannrett, sklisikkert og varme-
beskyttet underlag med tilstrekke-
lig bærekraft.
∙
∙Velg et brukssted hvor ikke barn
kan komme borti apparatets var-
me overflater.
∙
∙Apparatet er ikke tiltenkt integ-
rering i en vegg eller et innebygd
skap.
∙
∙Ikke sett apparatet på et varmt el-
ler fuktig sted.
∙
∙Stikkontakten må være lett tilg-
jengelig slik at strømkabelen kan
trekkes ut med letthet i en nødsi-
tuasjon.
∙
∙Apparatet avgir sterk varme oppo-
ver. Still aldri apparatet under et
skap, under gardiner, eller i nær-
heten av brennbart materiale.
∙
∙Still aldri apparatet i nærheten av
papir, tekstiler eller lignende mate-
rialer. Brød kan brenne.
Innen første gangs bruk
Ved første gangs bruk lar du appa-
ratet benyttes 1-2 ganger uten at
noe ristes, ettersom det kan oppstå
en mild duftfremkalling som følge
av eventuelle støvrester på varme-
stavene.
Brødristing
Koble apparatet til strømnettet:
∙
∙Legg brødet i åpningene.
∙
∙Velg ønsket brunhetsgrad (1 lyst -
6 svært mørkt)
∙
∙Trykk skyveknappen nedover til
den faller på plass.
Mottaksinnretningen
Denne innretningen gjør det lettere
for deg å ta ut det ristede brødet.
Løft skyveknappen og ta ut det ris-
tede brødet.
Sentrering av brødskivene
Det spiller ingen rolle om du vil riste
store, små, tynne eller tykke brøds-
kiver. Sentreringen av brødskivene
skyver alltid det ristede brødet til
riktig posisjon, og sørger for jevn
brunfarge på begge sider.
Rist for rundstykker
Risten for rundstykkene kan også
benyttes til å holde brødet du
nettopp ristet varmt. Legg ganske
enkelt brødet som du har ristet på
risten for rundstykkene.
Side: 15
16
NO
Opptiningsfunksjon
Viktig
Justering av reguleringsknappen er
ikke nødvendig ettersom opptings-
tiden er forhåndsgitt.
∙
∙Legg det nedfryste brødet i åpnin-
gene.
∙
∙Trykk på * knappen.
∙
∙Trykk deretter skyveknappen ne-
dover til den faller på plass.
Stoppefunksjon
∙
∙Trykk på stoppknappen.
∙
∙Brødristingen vil bli avbrutt.
Steking av rundstykker
For steking av rundstykker gjelder
følgende fremgangsmåte:
∙
∙Sett risten for rundstykker på ap-
paratet.
∙
∙Legg rundstykkene på risten.
∙
∙Still regulatoren for brunhetsgra-
den mellom nivå 2 og 3.
∙
∙Trykk skyveknappen nedover til
den faller på plass.
∙
∙Når skyveknappen er oppe igjen
snur du rundstykkene en gang og
gjentar prosedyren.
Forsiktig
Risten blir varm under brødristin-
gen og skal ikke berøres. Risten for
rundstykker skal kun berøres på
håndtaksdelen.
Rengjøring
∙
∙Apparatets utside rengjøres med
en myk og fuktet klut. Ved vanske-
lige flekker kan du benytte et mildt
rengjøringsmiddel.
∙
∙Smulene som faller av samles opp
i skuffen.
∙
∙Trykk på „Push“-knappen.
∙
∙Trekk ut skuffen og fjern de opp-
samlede smulene.
∙
∙Sett tilbake skuffen slik at flere
smuler kan samles opp.
Kundeservice
Dersom det skulle skje at ditt appa-
rat fra Graef har en skade skal du
henvende deg til din fagforhandler,
eller til kundeservice hos Graef.
Sikkerhetstips
For en trygg omgang med appara-
tet skal du overholde følgende sik-
kerhetstips:
∙
∙Kontroller innen bruk om appa-
ratet har synlige, ytre skader på
kabinettet, tilkoblingskabelen og
støpslet. Et skadet apparat skal du
ikke ta i bruk.
∙
∙Reparasjoner skal kun utføres av
en fagmann eller noen fra kunde-
service hos Graef. Det kan oppstå
betydelig fare for brukeren dersom
en reparasjon ikke utføres korrekt.
I tillegg mister man garantien.
∙
∙Defekte deler skal kun byttes ut
mot originale reservedeler. Kun
hos disse delene kan det garante-
res at de overholder sikkerhetskra-
vene.
∙
∙Dette apparatet skal ikke benyttes
av personer (inkludert barn) som
har begrensede fysiske, sensoris-
ke eller mentale ferdigheter, el-
ler som mangler erfaring og/eller
kunnskap, med mindre de holdes
under oppsyn av en person som
er ansvarlig for deres sikkerhet, el-
ler mottar retningslinjer fra denne
personen om hvordan apparatet
skal benyttes.
∙
∙Barn skal holdes under oppsyn for
å sikre at de ikke leker med appa-
ratet.
∙
∙Brødåpningene må ikke tildekkes,
ellers er det fare for brann. Brød
kan brenne.
∙
∙Påse at skyveknappen alltid lar seg
bevege fritt, ellers kan ikke brød-
risteren slås av automatisk, etter-
som skyveknappen holdes fast
med elektromagnetisme.
∙
∙Stikk aldri fingrene inn i brødåp-
ningene.
∙
∙Ikke stikk gjenstander laget av me-
tall, plast eller lignende materialer
inn i brødåpningene.
∙
∙Strømtilførselen skal alltid avbrytes
ved å trekke støpslet, og ikke ka-
belen, ut fra stikkontakten.
∙
∙Ikke bær apparatet ved å holde i
kabelen.
∙
∙Apparatet skal aldri benyttes uten
skuffen til oppsamling av smuler.
∙
∙Du skal kun benytte apparatet
mens det forblir stående. Appara-
tet skal ikke tas i bruk dersom det
ligger på siden eller opp ned.
∙
∙Det er ikke meningen at appara-
tet skal benyttes sammen med
et eksternt tidsur eller en separat
fjernstyring.
∙
∙Forpakning skal ikke benyttes til
leking. Det foreligger kvelnings-
fare.
∙
∙Vennligst legg merke til tipsene
når det gjelder kravene til bruks-
sted, samt den elektriske tilkoblin-
gen av apparatet, slik at skader på
person og eiendom kan unngås.
∙
∙Dersom brødet setter seg fast skal
du trekke ut støpslet. La deretter
apparatet avkjøles og fjern så brø-
det forsiktig. Påse at du ikke berø-
rer varmeelementene.
∙
∙Apparatet avgir sterk varme oppo-
ver.
∙
∙Tøm skuffen til oppsamling av
smuler regelmessig.
∙
∙Slå av apparatet innen du starter
med rengjøringen og trekk støps-
let ut av stikkontakten.
∙
∙La apparatet kjøles ned noe innen
rengjøring.
∙
∙Ikke benytt rengjøringsmidler som
virker aggresivt eller skurende, og
heller ingen løsemidler.
∙
∙Ikke skrap bort brysomt smuss
Side: 16
17
NO
med harde gjenstander.
∙
∙Påse at ingen væske trenger inn i
apparatets indre.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Graef TO 81 ennå.

Spør et spørsmål om Graef TO 81

Har du et spørsmål om Graef TO 81 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Graef TO 81. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TO 81 Graef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.