Graef TO 100 manual

Vis en manual for Graef TO 100 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Graef
  • Produkt: Grilljern
  • Model/navn: TO 100
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 27
Brødristeren TO 100 / TO 101
28
NO
Bortkastning
Dette produkt må ikke kastes bort med det
normale husholdningsaffald når det er udt-
jent. Symbolet på produktet og på brugsan-
visningen gør opmærksom herpå. Materia-
lerne kan genbruges ifølge deres markering.
Ved hjælp af genbrug, enten af hele appa-
ratet, af dets materialer eller genbrug på
anden måde af gamle apparater, yder du et
vigtigt bidrag til beskyttelsen af miljøet. Ind-
hent venligst informationer om det relevante
indsamlingssted på dit kommunekontor.
Garanti
2 års garanti
For dette produkt giver vi 24 måneders
producentgaranti på fejl og mangler, som
skyldes fremstillings- og materialefejl, be-
gyndende fra salgsdatoen. Dine legale krav
på garanti ifølge § 439 ff. BGB-E forbliver
uberørt heraf. Ikke indeholdt i garantien er
skader, som opstår pga. ukorrekt behandling
eller brug samt mangler, som kun har ringe
indflydelse på apparatets funktion og værdi.
Desuden er transportskader, så fremt vi ikke
har ansvar derfor, udelukket fra garantien.
For skader, som opstår pga. en reparation,
der ikke udføres af os eller af vores stedfort-
ræder, fralægger vi os ethvert ansvar. Ved
legitime krav vil vi efter eget skøn enten
reparere produktet eller erstatte det med et
andet.
Info om denne bruksanvisningen
Denne bruksanvisningen er en del av brød-
risteren (heretter omtalt som apparatet) og
tilbyr deg viktige opplysninger om oppstar-
ten, sikkerheten, tiltenkt bruk og stell av
apparatet.
Bruksanvisningen må alltid være tilgjengelig
ved apparatet. Den skal leses og benyttes av
enhver person som er involvert i:
■
■ oppstart,
■
■ Bruk,
■
■ Feilkorrigering og/eller
■
■ Rengjøring
av apparatet.
Denne bruksanvisningen skal oppbevares
og gis videre til en eventuell senere eier av
apparatet.
Denne bruksanvisningen kan ikke ta høyde
for ethvert tenkelig bruksområde. For ytter-
ligere opplysninger, eller dersom det oppstår
problemer som ikke er tilstrekkelig behand-
let i denne bruksanvisningen, så kan du hen-
vende deg til kundeservice hos Graef eller
din fagforhandler.
Tiltenkt bruk
Dette apparatet er ikke ment for kommersi-
ell bruk. Du skal utelukkende benytte brød-
risteren til risting av brød i lukkede rom.
Dette apparatet er ment for bruk i hushold-
ningen eller til lignende bruk, for eksempel:
■
■ i kantiner og kjøkken hos butikker eller
kontorer;
■
■ i gårdsbygninger;
■
■ for gjester i hoteller, moteller og andre
boliginnretninger;
■
■ i pensjonater med frokost.
Viktig!
■
■ Skal kun benyttes i forbindelse med
slikt som minner om husholdnings-
formål.
Bruk som går utover dette anses utenfor an-
vendelsesområdet.
Fare ved annen bruk enn den som var til-
tenkt!
Det kan oppstå farefulle situasjoner dersom
det foregår annen bruk av apparatet enn
den som er tiltenkt.
■
■ Apparatet skal utelukkende benyttes slik
det er tiltenkt.
Side: 28
Brødristeren TO 100 / TO 101
© Gebr. Graef GmbH & Co. KG - 03
29
NO
■
■ De fremgangsmåtene som er beskrevet i
denne bruksanvisningen skal overholdes.
Vi avviser alle krav om skadeerstatning som
skyldes annen bruk enn den som var tiltenkt.
Risikoen ligger alene hos brukeren.
Ansvarsfraskrivelse
Alle tekniske opplysninger, info og tips i
denne bruksanvisningen som gjelder instal-
lasjon, bruk og stell er i samsvar med den
aktuelle kunnskapen på det tidspunktet den
ble trykket, og etter beste evne ut fra en
hensynstagen til våre erfaringer og oppsam-
lede kunnskap hittil.
Opplysningene, bildene og beskrivelsene i
denne bruksanvisningen kan ikke benyttes
som grunnlag for å utlede noen som helst
krav.
Produsenten overtar intet ansvar for skader
som følge av:
■
■ Manglende overholdelse av bruksanvis-
ningen
■
■ Annen bruk enn den som var tiltenkt
■
■ Uforsvarlig utførte reparasjoner
■
■ Tekniske forandringer
■
■ Bruk av reservedeler som ikke er tillatte
Oversettelsene er utført etter beste evne. Vi
er ikke ansvarlige for oversettelsesfeil. Retts-
lig bindende er kun den tyske originalteks-
ten.
Kundeservice
Dersom det skulle skje at ditt apparat fra
Graef har en skade skal du henvende deg til
din fagforhandler, eller til kundeservice hos
Graef.
Gebr. Graef GmbH & Co. KG
Kundendienst
Donnerfeld 6
D-59757 Arnsberg, Tyskland
Tlf: 00-49-(0)2932-9703-688
Faks: 00-49-(0)2932-9703-90
Epost: service@graef.de
Sikkerhet
Dette apparatet er i samsvar med de rettslige
sikkerhetsbestemmelsene. Annen bruk enn
den som er tiltenkt kan føre til skade på per-
son eller eiendom.
Fare grunnet elektrisk strøm.
Livsfare grunnet elektrisk strøm!
Livsfare ved kontakt med ledninger eller en-
keltdeler som står under spenning!
Du skal overholde følgende sikkerhetstips
for å unngå faren ved elektrisk strøm:
■
■ Apparatet skal ikke benyttes dersom
strømkabelen eller støpslet er skadet.
■
■ Innen du fortsetter å bruke apparatet skal
du la noen fra kundeservice hos Graef,
eller en autorisert fagmann, installere en
ny tilkoblingsledning.
■
■ Du skal aldri åpne apparatets kabinett.
Det består en fare for strømstøt der-
som tilkoblinger som fører spenning blir
berørt, og den elektriske og mekaniske
oppbygningen forandres.
■
■ Du skal aldri berøre deler som står under
spenning. Disse kan forårsake et elektrisk
støt, og i verste fall med dødelig utgang.
Grunnleggende sikkerhetstips
For en trygg omgang med apparatet skal du
overholde følgende sikkerhetstips:
■
■ Kontroller innen bruk om apparatet har
synlige, ytre skader på kabinettet, tilkob-
lingskabelen og støpslet. Et skadet appa-
rat skal du ikke ta i bruk.
■
■ Reparasjoner skal kun utføres av en fag-
mann eller noen fra kundeservice hos
Graef. Det kan oppstå betydelig fare
for brukeren dersom en reparasjon ikke
utføres korrekt. I tillegg mister man ga-
rantien.
■
■ Defekte deler skal kun byttes ut mot ori-
ginale reservedeler. Kun hos disse delene
kan det garanteres at de overholder sik-
kerhetskravene.
■
■ Dette apparatet skal ikke benyttes av
personer (inkludert barn) som har be-
grensede fysiske, sensoriske eller mentale
ferdigheter, eller som mangler erfaring
og/eller kunnskap, med mindre de hol-
des under oppsyn av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet, eller mot-
tar retningslinjer fra denne personen om
hvordan apparatet skal benyttes.
■
■ Barn skal holdes under oppsyn for å sikre
at de ikke leker med apparatet.
■
■ Brødåpningene må ikke tildekkes, ellers
er det fare for brann. Brød kan brenne.
■
■ Påse at skyveknappen alltid lar seg beve-
ge fritt, ellers kan ikke brødristeren slås
av automatisk, ettersom skyveknappen
Side: 29
Brødristeren TO 100 / TO 101
30
NO
holdes fast med elektromagnetisme.
■
■ Stikk aldri fingrene inn i brødåpninge-
ne.
■
■ Ikke stikk gjenstander laget av metall,
plast eller lignende materialer inn i
brødåpningene.
■
■ Strømtilførselen skal alltid avbrytes ved
å trekke støpslet, og ikke kabelen, ut
fra stikkontakten.
■
■ Ikke bær apparatet ved å holde i ka-
belen.
■
■ Apparatet skal aldri benyttes uten skuf-
fen til oppsamling av smuler.
■
■ Du skal kun benytte apparatet mens
det forblir stående. Apparatet skal ikke
tas i bruk dersom det ligger på siden
eller opp ned.
■
■ Det er ikke meningen at apparatet
skal benyttes sammen med et eksternt
tidsur eller en separat fjernstyring.
■
■ Forpakning skal ikke benyttes til leking.
Det foreligger kvelningsfare.
■
■ Vennligst legg merke til tipsene når det
gjelder kravene til brukssted, samt den
elektriske tilkoblingen av apparatet, slik
at skader på person og eiendom kan
unngås.
■
■ Dersom brødet setter seg fast skal du
trekke ut støpslet. La deretter appara-
tet avkjøles og fjern så brødet forsiktig.
Påse at du ikke berører varmeelemen-
tene.
■
■ Apparatet avgir sterk varme oppover.
■
■ Tøm skuffen til oppsamling av smuler
regelmessig.
■
■ Slå av apparatet innen du starter med
rengjøringen og trekk støpslet ut av
stikkontakten.
■
■ La apparatet kjøles ned noe innen reng-
jøring.
■
■ Ikke benytt rengjøringsmidler som vir-
ker aggresivt eller skurende, og heller
ingen løsemidler.
■
■ Ikke skrap bort brysomt smuss med har-
de gjenstander.
■
■ Påse at ingen væske trenger inn i appa-
ratets indre.
Utpakking
Ved utpakkingen av apparatet gjelder føl-
gende fremgangsmåte:
■
■ Ta apparatet ut av esken.
■
■ Fjern all forpakningen.
■
■ Fjern eventuelle klistremerker på appa-
ratet (ikke fjern navneplaten).
Krav til brukssted
For trygg og feilfri bruk av apparatet må
følgende krav til bruksstedet være oppfylt:
■
■ Apparatet må stå på et fast, flatt, vann-
rett, sklisikkert og varmebeskyttet un-
derlag med tilstrekkelig bærekraft.
■
■ Velg et brukssted hvor ikke barn kan
komme borti apparatets varme over-
flater.
■
■ Apparatet er ikke tiltenkt integrering i
en vegg eller et innebygd skap.
■
■ Ikke sett apparatet på et varmt eller
fuktig sted.
■
■ Stikkontakten må være lett tilgjengelig
slik at strømkabelen kan trekkes ut med
letthet i en nødsituasjon.
■
■ Apparatet avgir sterk varme oppover.
Still aldri apparatet under et skap, un-
der gardiner, eller i nærheten av brenn-
bart materiale.
■
■ Still aldri apparatet i nærheten av papir,
tekstiler eller lignende materialer. Brød
kan brenne.
Innen første gangs bruk
Ved første gangs bruk lar du apparatet
benyttes 1-2 ganger uten at noe ristes,
ettersom det kan oppstå en mild duftfrem-
kalling som følge av eventuelle støvrester
på varmestavene.
Brødristing
Koble apparatet til strømnettet:
■
■ Legg brødet i åpningene.
■
■ Velg ønsket brunhetsgrad (1 lyst - 6
svært mørkt)
■
■ Trykk skyveknappen nedover til den fal-
ler på plass.
Mottaksinnretningen
Denne innretningen gjør det lettere for deg
å ta ut det ristede brødet.
Løft skyveknappen og ta ut det ristede
brødet.
Sentrering av brødskivene
Det spiller ingen rolle om du vil riste store,
små, tynne eller tykke brødskiver. Sentre-
Side: 30
Brødristeren TO 100 / TO 101
© Gebr. Graef GmbH & Co. KG - 03
31
NO
D
ringen av brødskivene skyver alltid det ris-
tede brødet til riktig posisjon, og sørger for
jevn brunfarge på begge sider.
Rist for rundstykker
Risten for rundstykkene kan også benyttes til
å holde brødet du nettopp ristet varmt. Legg
ganske enkelt brødet som du har ristet på
risten for rundstykkene.
Opptiningsfunksjon
viktig!
■
■ Justering av reguleringsknap-
pen er ikke nødvendig ettersom
opptingstiden er forhåndsgitt.
■
■ Legg det nedfryste brødet i åpningene.
■
■ Trykk på * knappen.
■
■ Trykk deretter skyveknappen nedover til
den faller på plass.
Stoppefunksjon
■
■ Trykk på stoppknappen.
■
■ Brødristingen vil bli avbrutt.
Steking av rundstykker
For steking av rundstykker gjelder følgende
fremgangsmåte:
■
■ Sett risten for rundstykker på apparatet.
■
■ Legg rundstykkene på risten.
■
■ Still regulatoren for brunhetsgraden mel-
lom nivå 2 og 3.
■
■ Trykk skyveknappen nedover til den faller
på plass.
■
■ Når skyveknappen er oppe igjen snur du
rundstykkene en gang og gjentar prose-
dyren.
Forsiktig
■
■ Risten blir varm under brødristin-
gen og skal ikke berøres. Risten for
rundstykker skal kun berøres på
håndtaksdelen.
Rengjøring
■
■ Apparatets utside rengjøres med en myk
og fuktet klut. Ved vanskelige flekker kan
du benytte et mildt rengjøringsmiddel.
■
■ Smulene som faller av samles opp i skuf-
fen.
■
■ Trykk på „Push“-knappen.
■
■ Trekk ut skuffen og fjern de oppsamlede
smulene.
■
■ Sett tilbake skuffen slik at flere smuler
kan samles opp.
Avfallshåndtering
Dette produktet skal ikke kastes sammen
med det vanlige avfallet mot slutten av sin
levetid. I stedet for skal det avfallshåndte-
res ved et oppsamlingspunkt for resirkule-
ring av elektronisk avfall fra husholdninger.
Symbolet som befinner seg på produktet og
i bruksanvisningen påminner om dette. Rå-
stoffene kan gjenvinnes i samsvar med sine
kjennemerker. Du bidrar effektivt til skåning
av miljøet vårt ved å legge til rette for gjen-
vinning, resirkulering og andre former for
gjenbruk av gamle apparater. Vennligst spør
dine lokale myndigheter om riktig sted for
avfallshåndteringen.
Garanti
2 års garanti
For dette produktet gjelder 24 måneders pro-
dusentgaranti fra og med kjøpsdatoen for
mangler som kan føres tilbake til produksjo-
nen og råstoffene. Dine rettslige garantikrav
etter § 439 ff. I den tyske BGB-E påvirkes
ikke av denne bestemmelsen. Garantien om-
fatter ikke skader som skyldes annen bruk
og behandling enn den som er tiltenkt, samt
mangler som kun i beskjeden grad påvirker
apparatets funksjoner og verdi. Videre er
transportskader ikke omfattet av garantien,
med mindre vi er ansvarlige for disse. Det gis
ingen garanti for skader som oppstår under
reparasjoner som ikke er utført av oss eller
på vegne av oss. Ved berettigede reklamasjo-
ner vil vi reparere det mangelfulle produktet
slik vi måtte ønske det, eller bytte det ut mot
et mangelfritt produkt.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Graef TO 100 ennå.

Spør et spørsmål om Graef TO 100

Har du et spørsmål om Graef TO 100 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Graef TO 100. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TO 100 Graef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.