Gardena THS 500/48 manual

Vis en manual for Gardena THS 500/48 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Gardena
  • Produkt: Hekketrimmer
  • Model/navn: THS 500/48
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Tysk, Dansk, Norsk, Nederlandsk, Italiensk

Innholdsfortegnelse

Side: 1
GARDENA teleskop hekksaks THS 500/48
Oversettelse av original-driftsveiledningen.
 Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske,
sensoriske eller åndelige evner eller på grunn av manglende erfaring og / eller manglende
kunnskap, dette såfremt de ikke er under oppsyn av en person som er ansvarlig for sikker-
heten, eller får instruksjoner av den, om bruken av apparatet. Barn skal være under
oppsyn, for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Riktig anvendelse: GARDENA teleskop hekksaksen skal kutte hekker, busker stauder
og markdekkende planter i den private hus- og hobbyhagen.
FARE! Personskade! Apparatet må ikke anvendes til å klippe
plener / plenkanter eller til å oppdele i små stykker som i kom-
postering.
Innholdsfortegnelse: 1. SIKKERHET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2. MONTASJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3. BETJENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4. VEDLIKEHOLD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5. LAGRING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6. OPPRETTING AV FEIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7. TEKNISKE DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
8. TILBEHØR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
9. SERVICE / GARANTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1. SIKKERHET
Hvis ditt produkt ikke blir brukt på forsvarlig
måte, kan det være farlig! Ditt produkt kan
forårsake alvorlig personskade, både på deg
selv og andre, og advarslene og sikkerhets­
instruksene må følges for å sikre en rimelig
grad av sikkerhet og effektivitet ved bruk av
­
produktet. Det er brukerens ansvar å følge
advarsels- og sikkerhetsinstruksene i denne
­
brukermanualen og på produktet.
Sikkerhetstegn på apparatet:
	 Les bruksanvisningen.
	
	 Bruk alltid øye- og hørselsvern.
	
Utsettes ikke for regn, ei heller
annen fuktighet. Las ikke ute i det
		fri ved regn.
		
Trekk ut strømpluggen, hvis kabel
er skadd eller avkuttet.
67
N
Side: 2
	
Livsfare grunnet strømslag!
Hold minst 10 m avstand fra
­strømledninger.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy

ADVARSEL! Les alle sikkerhetsad-
varsler og instrukser. ­
Unngår du å følge advarslene og instruk-
sene kan dette føre til elektrisk støt,
brann og / eller alvorlig personskade.
Ta vare på alle advarsler og instrukser for
­fremtidig referanse.
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene ­
refererer
seg til verktøy drevet med hovedstrøm (med led-
ning) eller batteridrevet (uten ledning).
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a)	
Hold arbeidsområdet rent og godt belyst.
Et mørkt og rotete arbeidsområde inviterer til
uhell.
b)	
Elektriske verktøy skal ikke brukes i
eksplosive atmosfærer, for eksempel når
brannfarlige væsker, gasser eller støv er
til stede. Elektriske verktøy skapergnister som
muligens kan antenne støv eller damp.
c)	
Hold barn og tilskuere unna når du bruker
det elektriske verktøyet.
Distraksjoner kan gjøre at du mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a)	
Støpslene på elektriske verktøy må passe
til strømuttaket / kontakten. Støpslet må
aldri ­
modifiseres. Ikke bruk adapterstøps-
ler sammen med elektrisk verktøy som er
jordet. Umodifiserte støpsler og strømuttak
som er tilpasset redusererfaren for elektrisk støt.
b)	
Unngå kroppskontakt med overflater som
har ­
jording, slik som rør, radiatorer, komfy-
rer og ­
kjøleskap.
Dette øker faren for elektrisk støt hvis ­
kroppen
din er jordet.
c)	
Elektriske verktøy må ikke utsettes for
regn eller fuktige forhold.
Hvis det kommer vann i et elektrisk verktøy øker
dette faren for elektrisk støt.
d)	
Ikke misbruk strømledningen. Den må aldri
brukes til å bære og trekke verktøyet, eller
for å trekke ut støpslet på verktøyet. Hold
strømledningen unna varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller sammenviklede strømledninger
øker faren for elektrisk støt.
e)	
Når et elektrisk verktøy brukes utendørs,
bruk en skjøteledning som egner seg til
utendørs bruk.
Ved å bruke en strømledning som er egnet til
utendørs bruk, reduseres faren for elektrisk støt.
f)	
Hvis bruk av et elektrisk verktøy ikke er
til å unngå på et sted hvor det er fuktig,
bruk ­
strømtilførsel som er beskyttet av
en reststrøm­anordning.
Ved å bruke en rest­
strøm­
anordning reduseres
faren for elektrisk støt.
3) Personlig sikkerhet
a)	
Vær på vakt og pass på hva du gjør, og
bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk
verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy når
du er trett eller påvirket av rusgift, alkohol
eller medisin. Et øyeblikks uoppmerksomhet
når du bruker et ­
elektriskverktøy kan resultere
i alvorlig personskade.
b)	
Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Ha alltid
på deg vernebriller / øyebeskyttelse.
Bruk av beskyttelsesutstyr under hensiktsmes­
sige forhold,slik som støvmaske, vernesko som
ikke sklir, vernehjel eller hørselvern, vil redusere
­personskader.
c)	
Forhindre utilsiktet start. Forsikre deg om
at bryteren er satt i AV-stilling før strøm-
men og / eller batteripakken tilkobles, eller
før verktøyet løftes og bæres.
Elektriske verktøy skal ikke bæres medfingeren
på bryteren da dette inviterer til uhell.
d)	
Fjern eventuell justeringsnøkkel eller
skrunøkkel før det elektriske verktøyet
slås på. En skrunøkkel eller nøkkel som måtte
bli sittende fast påen roterende del av det elek-
triske verktøyet, kanresultere i personskade.
e)	
Ikke strekk deg for langt. Sørg hele tiden
for godt fotfeste og balanse.
Dette gir bedre kontroll på detelektriske verk­
tøyet under uventede situasjoner.
f)	
Ha på deg hensiktsmessige klær. Ikke ha
på deg løstsittende klær eller smykker.
Hold hår, klær og ­
hansker unna bevegelige
deler. Løstsittende klær, ­
smykker eller langt hår
kan sette seg fast ibevegelige deler.
g)	
Hvis det følger med anordninger slik som
støvutskiller, sørg for at disse er tilkoblet
og brukt forsvarlig. Bruk av støvutskiller kan
redusere støvrelaterte farer.
4) 
Bruk av elektriske verktøy, omtanke
og forsiktighet
a)	
Ikke forser det elektriske verktøyet. Bruk
det ­
riktige elektriske verktøyet til hvert
68
N
Side: 3
bruksområde. Det riktige elektriske verktøyet
vil gjøre arbeidet bedre ogsikrere med kapasite-
ten det er konstruert for.
b)	
Ikke bruk det elektriske verktøyet hvis du
ikke kan slå det Av og På med bryteren.
Et elektrisk verktøy som ikke kan bli kontrollert
med bryteren erfarlig og må bli reparert.
c)	
Trekk støpslet ut av strømtilførselen / kon-
takten og / eller batteripakken fra det elek-
triske ­
verktøyet før det foretas noe som
helst justering, skifting av ­
tilbehør, eller
lagring av verktøyet. Slike forebyggende sik-
kerhetstiltak reduserer faren for atdet elektriske
verktøyet slår seg på tilfeldig.
d)	
Elektriske verktøy som ikke er i bruk skal
oppbevares utilgjengelig for barn, og la
heller ikke personer som er ukjente med
det elektriske verktøyet eller instruksene
bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hen-
dene påpersoner som ikke er opplærte.
e)	
Elektriske verktøy skal vedlikeholdes.
Sjekk for skjevinnstillinger eller bevegelige
deler som har satt seg fast, brudd på deler
og eventuelt andre tilstander som kan ha
innvirkning på funksjonen av det elektriske
verktøyet. Hvis skadet, skal verktøyet
repareres før det brukes igjen. ­
Mange uhell erforårsaket av dårlige vedlike­
holdte elektriske verktøy.
f)	
Hold skjæreverktøy skarpe og rene.
Skjæreverktøysom er hensiktsmessig vedlike-
holdt har mindre mulighetfor å sette seg fast
og er lettere å kontrollere.
g)	
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør og
borspisser osv. i henhold til disse instruk-
sene, samtidig som arbeidsforholdene
og arbeidet som skal utføres blir tatt med
i beregningen. Bruk av det elektriske verktøyet
til annet arbeid enn det somverktøyet er bereg-
net til, kan føre til ­
farligesituasjoner.
5) Service
La ditt elektroverktøy kun vedlikeholdes
av fagpersonal, ved bruk av original-reserve­
deler.
Dette garanterer elektroverktøyets varige sikkerhet.
Sikkerhetsanvisninger for Hekksakser:
•	
Pass alltid på at ingen kroppsdeler kom-
mer inn i området til skjærekniven. Fjern
kuttet material og hold ikke kuttet material
fast når knivene beveger seg. Blokkert
material må kun fjernes når apparatet er
slått av. Et øyeblikk med uforsiktighet kan ved
håndtering av hekksaksen føre til alvorlige per-
sonskader.
•	
Hold alltid hekksaksen i håndtaket, og kun
når skjæreknivene ikke lenger beveger
seg. Under transport eller lagring av hekk-
saksen må dekslet på sverdet være mon-
tert.
Riktig håndtering av hekksaksen reduserer risi-
koen for personskade gjennom skjærekniven.
•	
Hold det elektriske verktøyet på de isolerte
gripeflatene, da skjærekniven kan komme
i kontakt med skjulte strømkabler eller den
egne strømkabelen. ­
Kontakt av skjærekniven med en strømførende
­
ledning kan sette metalldeler i apparatet under
strøm og føre til elektrisk støt.
•	
Hold kabelen vekk fra skjæreområdet.
Mens apparatet benyttes er det mulig at strøm-
kabelen er gjemt i buskene – pass derfor
­
spesielt på, at kabelen ikke av vanvare blir kuttet
av knivene.
Videre sikkerhetsanbefalinger
Fare! Hold små barn vekk under monteringen.
Ved montasjen kan smådeler bli slukt og det er
fare for kveling på grunn av Poly-posen.
Sikkerhet på arbeidsplassen
Apparatet skal kun brukes på riktig måte og for det
formål det er ment til.
Operatøren eller brukeren er ansvarlig for andre
personers uhell og for den fare de eller deres eien-
dom er utsatt for.
Ta spesielt ved betjening og transport hensyn til
fare for andre på grunn av den forstørrede
arbeids-radiusen, når teleskopet er kjørt ut.
Ved arbeidet pass på kabelen. Det er fare for at du
kan snuble!
Fare! Når du bruker hørselsvernet og pga. støy fra
apparatet hører du evt. ikke at personer nærmer seg.
Ikke bruk apparatet ved fare for tordenvær.
Anvend ikke i nærheten av vassdrag.
Angivelser vedrørende sikkerhet ved
­
anvendelse av elektriske deler
Det anbefales bruk av en feilstrøm-verneinnretning
med en utløsning ved ikke mer enn 30 mA.
­
Kontroller feilstrøm-verneinnretningen ved hver
anvendelse.
Før anvendelsen må det kontrolleres om kabelen
er skadd. Ved tegn på en skade eller aldring må
den byttes ut.
Hvis en utbytting av tilkoblingsledningen er nødven-
dig, skal denne gjøres av produsenten eller hans
stedfortreder, dette for å unngå sikkerhets­
risikoer.
69
N
Side: 4
Apparatet skal ikke anvendes, hvis de elektriske
kablene er skadd eller utslitt.
Bryt straks forbindelsen til strømtilførselen, hvis
kabelen har kutt eller isoleringen er skadd. Berør
ikke kabelen før strømforsyningen er brutt.
Din forlengelseskabel må ikke være viklet i drift.
Viklede kabler kan blir for varme og redusere
­
ytelsesevnen til apparatet ditt.
Avbryt alltid strømforsyningen, før et støpsel,
kabelforbinder eller en forlengelseskabel fjernes.
Koble ut apparatet, trekk støpslet ut av stikkontak-
ten og kontroller om den elektriske strømforsynings
kabelen er skadd eller for gammel før kabelen
vikles opp til lagring. En skadd kabel skal ikke
repareres, den må byttes ut med en ny kabel.
Vikle kabelen alltid forsiktig opp og unngå at den
knekkes av.
Tilkoble kun med den med vekselspenningen som
er angitt på typeskiltet.
Det må ikke under noen omstendigheter tilkobles
en jordet ledning noen steder på apparatet.
Når apparatet ved innstikking starter uventet,
­
stikkes det straks ut og la det kontrolleres av
­
GARDENA Service.
Fare! Dette apparatet oppretter et elektromagnetisk
felt under drift. Under omstendigheter kan dette
feltet føre til vekselvirkning med aktive eller passive
medisinske implantater. For å unngå risikoen for en
alvorlig eller dødelig personskade, anbefaler vi at
personer med medisinske implantater å konsultere
legen eller produsenten av det medisinske implan-
tatet før drift av apparatet.
Kabel
Anvend kun forlengelsesledninger tillatt ifølge
HD 516.
v Spør din elektrofagmann.
Personlig Sikkerhet
Benytt alltid velegnede klær, vernehansker og
­solide sko.
Unngå kontakt med knivens olje, spesielt hvis du
reagerer allergisk på den.
Kontroller områdene der apparatet skal brukes og
fjern alle ledninger og andre fremmedobjekter.
Alle innstillingsarbeider (skråne kuttehodet, endre
lengde til teleskoprøret) må gjøres med påsatt
beskyttelsesdeksel og apparatet må da ikke settes
på kniven.
Apparatet skal alltid holdes riktig med begge
­
hendene på begge håndtakene ß
A   og ß
B .
A
B
ß
ß
Før bruk og etter at maskinen har fått et kraftig
støt må en kontrollere maskinen for tegn på slitasje
eller skade. Ved behov la de tilsvarende repara-
sjonsarbeider utføres.
Arbeid aldri med et ufullstendig apparat eller
med et hvor det er foretatt ikke-autoriserte modi­
fikasjoner.
Bruk og pleie av elektroverktøyer
Du burde vite, hvordan du i nødsfall kan koble ut
apparatet.
Hold aldri apparatet ved en verneinnretning.
Bruk ikke apparatet, hvis beskyttelsesinnretningene
(beskyttelsesdeksel, knivens hurtigstopper) er
­skadet.
Ved bruk av apparatet må en ikke bruke en stige.
Trekk ut strømpluggen:
– 
før apparatet forblir uten tilsyn;
– 
før en blokkering fjernes;
– 
før apparatet kontrolleres eller rengjøres eller før
det utføres arbeider på den;
– 
når du støter på en gjenstand. Apparatet må
først brukes igjen når det er absolutt garantert
at hele apparatet er i sikker driftstilstand;
– 
hvis apparatet begynner å vibrere uvanlig sterkt.
I dette tilfellet må det straks kontrolleres.
En overdreven Vibrering kan forårsake skader.
– 
før du gir apparatet til en annen person.
Apparatet skal kun brukes mellom 0 °C til 40 °C.
Vedlikehold og lagring
	 FARE FOR PERSONSKADE!
Ikke berør kniven.
v 
Ved arbeidsslutt eller -avbrytelse skyv
beskyttelsesdekslet opp.
Alle muttere, bolter og skruer må være trukket til
fast, for at en sikker driftstilstand skal være garan-
tert for apparatet.
Hvis apparatet ble varmt under drift, la apparatet
kjøles ned før lagring.
70
N
Side: 5
2. MONTASJE
Leveringsomfanget omfatter hekksaksen, kniven, beskyttelses­
dekselet og bruksanvisningen.
1
2
 FARE! Personskade!
	
Kuttskader, når apparatet slår seg på utilsiktet.
v 
Før apparatet monteres forsikre deg om at nettpluggen
er trukket ut og beskyttelsesdekslet 1 er skjøvet inn på
kniven 2.
Montere teleskopskaftet:
ß
M
3 5
ß
M
4
3 5
1. 
Skyv teleskoprøret 3 til anslag inn i motorenheten 4.
Pass på at de to markeringene ß
M ligger ovenfor hverandre.
2. Skru fast den gråe mutteren 5.
3. BETJENING
1
2
 FARE! Personskade!
	
Kuttskader, når apparatet slår seg på utilsiktet.
v 
Før tilkobling, innstiling eller transport av apparatet må
en trekke nettpluggen ut og skyve beskyttelsesdekslet 1
inn på kniven 2.
Tilkoble hekksaksen:
7
8
6 t
r
 FARE! Strømstøt!
	
Skade på tilkoblingsledningen 6, hvis forlengelse-
sledningen 7 ikke er lagt inn i avlastningen for
­kabelen 8.
v 
Før betjening legg forlengelsesledningen 7 inn
i avlastningen for kabelen 8.
v 
Ved tilkobling, hold ikke apparatet ved beskyttelses­
dekslet 1.
1. 
Legg forlengelsesledningen 7 med en sløyfe inn i avlastningen
for kabelen 8 og trekk fast.
2. 
Stikk apparatets støpsel r inn i koblingen t til forlengelse­
sledningen.
3. Stikk forlengelsesledningen 7 inn i en 230 V nett-stikkontakt.
71
N
Side: 6
Arbeidsholdninger: Apparatet kan benyttes i 4 posisjoner under arbeidet
(illustrasjonene ligner hverandre).
	 	 	
Klippe på siden:
Teleskoprør
kjørt inn
Høy vertikal
klipping:
Teleskoprør
forlenget.
Høy horisontal
klipping:
Motorenhet i 75°
­vinkel, teleskoprør
forlenget
Klippe lavt:
Motorenhet
med – 60° vinkel,
­teleskoprør
­forlenget
Starte hekksaksen:
1
2
q w
e
 FARE! Personskade!
	
Fare for personskade, hvis apparatet ikke utkobles
når start-tasten slippes!
v 
Brokoble aldri sikkerhetsinnretninger (f. eks. ved å binde
startsperren q og / eller starttasten e til grepet.
Innkobling:
Apparatet er utstyrt med en inn innkoblingssperre q mot utilsiktet
innkobling.
1. 
Trekk beskyttelsesdekselet 1 av fra knivbladet 2.
2. 
Hold apparatet med en hånd på teleskoprøret og med den andre
håndgrepet w.
3. 
Skyv innkoblingssperren q forover og trykk så start-tasten e ned.
Apparatet starter.
4. Slipp innkoblingssperren q.
Utkobling:
1. Slipp starttasten e.
3. 
Skyv beskyttelsesdekselet 1 på kniven 2.
Vippe motorenheten:
0°
15°
30°
45°
60°
75°
-15°
-30°
-45°
-60°
9
4
For høy og lav kutting kan motorenheten 4 settes i 15°-trinn
fra 75° til – 60° vinkel.
1. Trykk og hold ned den oransje tasten 9.
2. Vipp motorenheten 4 i ønsket retning.
3. Slipp oransje tast 9 og la motorenheten 4 gå i lås.
72
N
Side: 7
Kjøre ut teleskoprøret:
0
3
45 cm
For høy og lav kutting kan teleskoprøret 3 kjøres ut trinnløst opp
til 45 cm.
1. Løs oransje mutter 0.
2. Kjør ut teleskoprøret 3 til den ønskede lengde.
3. Skru den oransje mutteren 0 fast igjen.
4. VEDLIKEHOLD
1
2

FARE! Personskade!
	
Kuttskader, når apparatet slår seg på utilsiktet.
v 
Før vedlikeholdet av apparatet forsikre deg om at
­
strømpluggen er trukket ut og at beskyttelsesdekslet 1
er skjøvet inn på kniven 2.
Rengjøre hekksaksen: FARE! Strømstøt!
	 Fare for personskade og materiell skade.
v 
Apparatet må ikke rengjøres med vann eller vannstråle
(spesielt ikke med høytrykk)!
1. Apparatet rengjøres med en fuktig klut.
2. 
Lufteslisser rengjøres med en myk børste
(ikke med en ­
skrutrekker).
3. 
Smør inn kniven 2 med en lavviskøs olje (f.eks. GARDENA pleie­
olje art. 2366). Derved må du unngå at oljen kommer i kontakt
med plastdeler.
5. LAGRING
Ta ut av drift:
1
2
Oppbevarelsesstedet må være utilgjengelig for barn.
1. Trekk ut strømpluggen.
2. 
Rengjør apparatet (se 4. VEDLIKEHOLD) og skyv beskyttelses-
dekslet 1 inn på kniven 2.
3. Lagre apparatet på et tørt, frostfritt sted.
Bortfrakting:
(i henhold til RL2012/19/EF)
Apparatet må ikke kastes sammen med det normale husholdnings­
avfallet, men må fagmessig bortfraktes.
v 
Viktig: Bortfrakt apparatet via din kommunale bortfraktings­
organisasjon.
6. OPPRETTING AV FEIL
1
2

FARE! Personskade!
	
Kuttskader, når apparatet slår seg på utilsiktet.
v 
Før oppretting av feil på apparatet, forsikre deg om at
strømpluggen er trukket ut og at beskyttelsesdekslet 1
er skjøver inn på kniven 2.
73
N
Side: 8
Feil Mulig årsak Avhjelp
Apparatet starter ikke Forlengelsesledningen er ikke
­
innplugget eller skadd.
v 
Forlengelsesledning plugges
inn eller evt. byttes ut.
Kniv blokkert. v 
Fjern hinderet.
Apparatet kan ikke lenger
slås av
Starttasten klemmer. v 
Nettpluggen trekkes ut og
starttasten løsnes.
Skjærebildet er urent Kniv sløv eller skadet. v 
La kniv skiftes ut av
GARDENA service.

Ved andre feil ber vi om å ta kontakt med GARDENA service.
Reparasjoner må kun gjennomføres av GARDENA kundeservice eller
av ­
fagforhandlere autorisert av GARDENA.
7. TEKNISKE DATA
Teleskop hekksaks THS 500/48
(Art. 8883)
Opptaksytelse Motor 500 W
Nettspenning / Nettfrekvens 230 V / 50 Hz
Slagfrekvens 1.600 / min.
Knivlengde 48 cm
Knivåpning 25 mm
Teleskoprørets justerbare
­lengde
0 – 45 cm
Vekt ca. 4,1 kg
Klang-trykknivå LPA
1)
Usikkerhet kPA
86 dB (A)
2,5 dB (A)
Klang-ytelsesnivå LWA
2)
Usikkerhet kWA
målt 96 dB (A) /
garantert 98 dB (A)
2,5 dB (A)
Hånd-Armsvingning avhw
3)
< 2,5 m/s2
Målemetode ifølge 1)
DIN EN ISO 22868 2)
RL 2000/14/EC 3)
DIN EN ISO 22867.

Den angitte vibrasjons-emisjonsverdien er målt ifølge en normert ­
testmetode og kan
benyttes for sammenligning av et elektroverktøy med et annet. Den kan også benyt-
tes til en innledende vurdering av vibrasjonen som brukeren er utsatt for. Vibrasjons-
emisjonsverdien kan være forskjellig under faktisk bruk av elektroverktøyet.
8. TILBEHØR
GARDENA Rensespray Forlenger knivens brukstid og batteriets levetid. Art. 2366
74
N
Side: 9
9. SERVICE / GARANTI
Service: Ta kontakt med adressen på baksiden.
Garanti: GARDENA gir på dette apparatet 2 års garanti (fra og med
­
kjøpsdato). Denne garantiytelsen gjelder for alle vesentlige mangler
på ­
redskapet som påviselig kan tilbakeføres til material- eller
­
fabrikasjonsfeil. Den skjer ved å skifte det ut med et feilfritt ­
redskap
eller ved gratis reparasjon av det innsendte redskapet etter vårt
valg, hvis følgende forutsetninger er gitt:
• 
Redskapet ble behandlet sakkyndig og ifølge anbefalingene
i bruksanvisningen.
• 
Verken kjøperen eller en tredje person har forsøkt å reparere
­redskapet.
Slitedelene kniv og eksenterdrev er utelukket fra garantien.
Denne produsentgarantien berører ikke garantikravene som består
overfor forhandleren / selgeren.
I garantitilfellet ber vi om å sende det defekte redskapet sammen
med en kopi av kjøpsbeviset og en feilbeskrivelse ­
frankert til
­
serviceadressen som er angitt på baksiden.
75
N

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Gardena THS 500/48 ennå.

Spør et spørsmål om Gardena THS 500/48

Har du et spørsmål om Gardena THS 500/48 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Gardena THS 500/48. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med THS 500/48 Gardena så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.