Franke FS DRW 14 manual

Vis en manual for Franke FS DRW 14 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Franke
  • Produkt: Varmeskuff
  • Model/navn: FS DRW 14
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Kinesisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 41
FS DRW 14
– 42 –
NL
Side: 92
FS DRW 14
– 93 –
NO
Innholdsfortegnelse
Om denne manualen	 94
Tiltenkt bruk	 94
Sikkerhetsinformasjon	95
Oversikt	96
Eksempler på last	 97
Betjening	97
Liste over varmeskuffens ulike bruksområder	 97
Forvarming av service	 98
Holde mat varm	 98
Lavtemperatursteking	99
Feilsøking	100
Rengjøring og vedlikehold	 100
Fjerne skuffen	 100
Rengjøre utvendig	 100
Rengjøre varmeplaten	 100
Vedlikehold og reparasjon	 100
Avfallshåndtering	101
Kundeservice	101
Tekniske data	 101
Side: 93
FS DRW 14
– 94 –
NO
Om denne manualen
Denne brukermanualen gjelder for flere modeller
av enheten. Dermed kan det være mulig at noen av
de beskrevne egenskapene og funksjonene ikke er
tilgjengelig på din spesifikke modell.
X
X Les nøye brukermanualen før du bruker enheten.
X
X Ta vare på brukermanualen.
X
X Bruk kun enheten som er beskrevet i denne
brukermanualen i henhold til tiltenkt bruk.
Symbol Betydning
Varselsymbol. Advarsel mot risiko for
personskade.
Z
Z Sikkerhetstiltak og varselnotat for å
unngå personskade eller skade.
X
X Tiltak. Spesifiserer et tiltak eller en
handling som skal gjøres.
„
„ Resultat. Resultat av ett eller flere hand-
lingstrinn.
9
9 Forutsetning som må være oppfylt før
du utfører følgende tiltak eller handling.
Tiltenkt bruk
Varmeskuffen ble utviklet eksklusivt for tilberedning
av mat i hjemmet.
Varmeskuffen kan brukes til lavtemperatursteking, til
å holde mat varm, og til forvarming av servise.
Z
Z Ikke bruk varmeskuffen til å tørke dyr, tekstiler
eller papir.
Z
Z Ikke bruk varmeskuffen som en rom varmer.
Z
Z Før du lukker varmeskuffen, sørg for at det er
ingen dyr inne i den, og ingen gjenstander som er
varmefølsomme eller som kan bli skadet.
Z
Z Ikke oppbevar mat eller noen
temperaturfølsomme eller brennbare materialer,
f.eks., rengjøringsmidler, stekeovnssprayer, osv., i
varmeskuffen.
Side: 94
FS DRW 14
– 95 –
NO
Sikkerhetsinformasjon
Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle
skader som kan oppstå på grunn av feil montering,
og feilaktig, uriktig eller urimelig bruk av enheten.
Varmeskuffen kan ikke støtte tung last.
Z
Z Ikke klatre, stå eller sitt på varmeskuffen.
Skade på enheten på grunn av overbelastning!
Den maksimale lasten skuffen tåler er 25 kg.
Overskridelse av lastevekten vil skade varmeskuffen.
Z
Z Ikke plasser tunge gjenstander i varmeskuffen.
Barn og personer med begrensede fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller med begrenset
erfaring eller kunnskaper, kan ikke bruke eller
rengjøre enheten, unntatt hvis de er under tilsyn og
instrueres av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Barn under 8 år kan ikke bruke eller rengjøre
enheten, selv under tilsyn.
Denne enheten er ikke en leke.
Z
Z Hold barn unna enheten og emballasjematerialet.
Z
Z Ikke la barn være nær enheten uten tilsyn.
Z
Z Ikke la barn leke med enheten.
Risiko for elektrisk støt på grunn av skadet
enhet!
Hvis det er sprekker, revner eller sprekker i
varmeplaten, er enheten skadet.
Z
Z Ikke slå på en skadet enhet.
Z
Z Slå av sikringen i sikringsboksen.
Z
Z Ta kontakt med kundeservice.
Risiko for elektrisk støt som følge av at
væske kommer inn!
Enheten inneholder elektriske komponenter.
Z
Z Sørg for at ingen væske kommer inn i enheten.
Z
Z Ikke bruk trykksatt damp til å rengjøre enheten.
Z
Z Ikke bruk en våt klut for å rengjøre
betjeningselementer.
Risiko for forbrenning på grunn av varme
overflater!
Varmeskuffens varmeplate kan bli veldig varm.
Varmeplaten vil forbli varm en stund etter at
den er slått av, og vil bare langsomt kjøle ned til
romtemperatur.
Z
Z Ikke berør varme overflater.
Z
Z Vær forsiktig ved åpning eller lukking av
varmeskuffen.
Z
Z Bruke varmebestandige hansker.
Z
Z La det går tilstrekkelig tid for at apparatet kjøles
ned før det rengjøres.
Brannfare!
Z
Z Oppbevar aldri brennbare plastbeholdere i
apparatet.
Hvis du oppdager mulig røyke som kommer ut av
selve varmeskuffen eller fra innsiden:
Z
Z Hold varmeskuffen lukket.
Z
Z Slå av sikringen i sikringsboksen.
Z
Z La varmeskuffen kjøles helt ned.
Z
Z Åpne varmeskuffen og kontroller for skade.
Z
Z Er du i tvil, må du ikke bruke varmeskuffen.
Skade på fat og servise på grunn av
temperaturforskjell!
Om du plasserer varme panner eller stekepanner rett
fra platetoppen på varmeskuffens varmeplate vil den
bli skadet.
Z
Z La varme panner eller stekepanner kjøle ned før
de plasseres på varmeplaten.
Side: 95
FS DRW 14
– 96 –
NO
Oversikt
2
1
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1	 Varmeplate
2	 Vifte og varmer
3	 Betjeningsindikator
4	 Betjeningshjul
5	 Pilotlampe
Betjeningshjul
1	 Betjeningsindikator
2	 Nivå-nummer
3	 Nivå-ikon
Ikon Nivå Temperatur Funksjon
- 0 °C Av
1
40 °C
Opptining, heving av gjærdeig
Opptining, forvarming av mat, holde brød varmt
2
3
4
60 °C
Holde mat varm
5
6 80 °C
7 80 °C+ Forvarming av servise
Temperaturene henviser til overflaten til varmeplaten
når varmeskuffen er tom. Egne målinger kan
være unøyaktige og er ikke egnet til å kontrollere
temperaturnøyaktigheten.
Varmeskuffen varmes kun opp om skuffen er riktig
lukket.
Side: 96
FS DRW 14
– 97 –
NO
Eksempler på last
–
– A	 Fat 24 cm
–
– B	 Suppeskål 23 cm
–
– C	 Kopp 9 cm
–
– D	 Fat 17 cm
–
– E	 Fat 19 cm
Middagsfat Grunnleggende
middagsoppstilling
Full oppstilling og serveringsfat
Eksempel
A
A
A
C B
A
C
C D
E
B
Fat 6 A 6 A, 6 B, 7 C 4 A, 4 B, 6 C, 1 D, 1 E
Betjening
Liste over varmeskuffens ulike bruksområder
Temperatur Mat / Fat Merknader
ca. 40 °C
–
– Dypfryst mat, f.eks, kremkaker, smør,
pølser, ost
–
– La hevet deig stå
–
– Opptining
–
– Dekk til, eventuelt i et flatt fat
ca. 60 °C
–
– Dypfryst mat, f.eks., kjøtt, kaker, brød
–
– Holde egg varme, f.eks., hardkokte egg,
eggerøre
–
– Holde brød varmt, f.eks., ristet brød,
rundstykker
–
– Forvarming av drikkekar
–
– Holde delikat mat varm, f.eks kjøtt
tilberedt ved en lav temperatur
–
– Opptining
–
– Forvarming av service, dekk til mat
–
– Forvarming av service, dekk til mat
–
– F.eks. espressokopper
–
– Dekk til fat
ca. 80 °C
–
– Holde mat varm
–
– Holde drikke varm
–
– Oppvarming av flat, deigbasert mat,
f.eks., pannekaker, tacos og omeletter
–
– Oppvarming av sukkerbrødkake, f.eks.,
crumble muffins
–
– Smelte kokesjokolade eller
sjokoladebelegg
–
– Løse opp gelatin
–
– Forvarming av service, dekk til mat
–
– Forvarming av service, dekk til drikke
–
– Forvarming av service, dekk til mat
–
– Forvarming av service, dekk til mat
–
– Forvarming av service, bryt maten opp
i små biter
–
– Ikke dekk til, tar ca. 20 minutter
Side: 97
FS DRW 14
– 98 –
NO
Forvarming av service
Forvarmingens varighet
Forvarmingens varighet avhenger av fatenes
materiale og tykkelse, samt deres antall, høyde og
oppstilling. Det tar lengre tid å varme opp stablede
fat enn individuelle enheter.
Det tar ca. 45–60 minutter å forvarme service for
6 personer.
Fare for forbrenning!
Drikkekar bli svært varme ved innstillingsnivå 5.
Z
Z Ikke overstige innstillingsnivå 4 for oppvarming av
varmekar, f.eks. espressokopper.
Lasting av service
X
X Åpne varmeskuffen.
X
X Plasser fat i skuffen og fordel dem over hele
overflaten.
X
X Drei betjeningshjulet til nivå 2 (eller til nivået i
henhold til tabellen ovenfor.)
–
– For drikkekar, drei betjeningshjulet til nivå 3.
„
„ Pilotlampen lyser.
X
X Lukk skuffen.
„
„ Pilotlampen lyser.
„
„ Apparatet varmes opp.
Ta ut service og slå av varmeskuffen
Fare for forbrenning på grunn av varme fat!
Varmeplatens overflate kan bli varm. Det som er
på bunnen av skuffen blir varmere enn det som er
øverst.
Z
Z Bruk alltid en varmebestandig klut eller hanske for
å fjerne servicet.
X
X Åpne varmeskuffen.
X
X Ta ut fatene og servicet
X
X Drei betjeningshjulet til nivå 0.
X
X Lukk varmeskuffen.
Holde mat varm
Det anbefales at for å holde mat varm, er tiden i
varmeskuffen ikke mer enn én time.
Følgende matvarer er egnet til å holdes varm:
–
– Kjøtt, fjærfe, fisk, sauser, grønnsaker, sideretter,
supper
Skade på fat og servise på grunn av
temperaturforskjell!
Om du plasserer varme panner eller stekepanner rett
fra platetoppen på varmeskuffens varmeplate vil den
bli skadet.
Z
Z La varme panner eller stekepanner kjøle ned før
de plasseres på varmeplaten.
Søl av mat på grunn av overfylling!
Z
Z Unngå å overfylle fat, kopper, former, osv.
Z
Z Dekk til mat med et varmebestandig lokk eller
med aluminiumsfolie.
Lasting av service og mat
X
X Åpne varmeskuffen.
X
X Plasser fatene i skuffen.
X
X Drei betjeningshjulet til nivå 6.
X
X Lukk skuffen.
X
X Forvarm varmeskuffen i 10 minutter.
X
X Åpne varmeskuffen.
X
X Plasser maten på de forvarmede fatene.
X
X Lukk skuffen.
„
„ Pilotlampen lyser.
„
„ Temperaturen inne i varmeskuffen er ca.
80 °C.
Ta ut service og slå av varmeskuffen
Fare for forbrenning på grunn av varme fat!
Varmeplatens overflate kan bli varm. Det som er
på bunnen av skuffen blir varmere enn det som er
øverst.
Z
Z Bruk alltid en varmebestandig klut eller hanske for
å fjerne servicet.
X
X Åpne varmeskuffen.
X
X Ta ut fatene og servicet med maten.
X
X Drei betjeningshjulet til nivå 0.
X
X Lukk varmeskuffen.
Side: 98
FS DRW 14
– 99 –
NO
Lavtemperatursteking
Lavtemperatursteking er en metode for å
tilberede høykvalitets kjøttstykker til de er
perfekt. Kjøttet forbli mørt og saftig. Koketider
for lavtemperaturmetoden er lengre enn for vanlig
matlaging.
Egnede fat
Z
Z Bruk egnede fat i glass, porselen eller keramikk
med lokk (f.eks. et gratengfat med lokk).
Tips for lavtemperatursteking
Z
Z Bruk bare ferske, høykvalitets kjøttstykker.
Z
Z Fjern forsiktig sener og fett. Fett utvikler en sterk,
utpreget smak ved lavtemperatursteking.
Z
Z Plasser fatene i varmeskuffen sammen med
kjøttet i de siste 45–60 minuttene.
Z
Z For å holde lavtemperaturstekt kjøtt
varmt, drei betjeningshjulet til nivå 5 etter
lavtemperatursteking.
–
– Det er ikke nødvendig å snu kjøttet.
–
– Kjøttet kan skjæres opp i skiver umiddelbart etter
lavtemperatursteking.
–
– Med denne tilberedningsmetoden vil kjøttet kunne
se rosa ut på innsiden. Dette betyr ikke at det er
rått eller ikke skikkelig stekt.
–
– Lavtemperaturstekt kjøtt er ikke så varmt som
konvensjonelt ovnsstekt eller braisert kjøtt.
Sauser eller kjøttkraft skal serveres veldig varm.
–
– Små kjøttstykker kan holdes varme i inntil
45 minutter, større stykker i inntil 2 timer.
Tider for tørrsteking (searing) og fullføring
Alle møre stykker av okse, svin, kalv og lam er egnet
for lavtemperatursteking. Tider for tørrsteking og
steking avhenger av tykkelsen og vekten på kjøttet.
Tiden for tørrsteking henviser til skorpedannelse av
kjøttet i varmt fett i en panne på platetoppen.
Størrelser på rett Fullførelse på platetop-
pen
Fullføring i varmeskuffen
Liten
Små fileter 1-3 min. på alle sider 30-50 min.
Biff 1-2 min. per side 40-60 min.
Middels
Svinefilet (ca. 500 g.) 4-5 min. på alle sider 75-120 min.
Lammekoteletter (ca. 250 g.) 2-3 min. per side 60 min.
Toppstykker av storfe eller kalvekjøtt,
svinekam, indrefilet av storfe eller svin
(maks. til 900 g.)
10-15 min. på alle sider 120-240 min.
Stor
Oksefilet, toppstykke av kalv, Tykke eller
større kjøttstykker fra storfe (fra 900 g.
og oppover)
10-15 min. på alle sider 180-270 min.
Oksestek (1-2 kg) 10 min. på alle sider 210-300 min.
X
X Forvarm varmeskuffen som inneholder serviset til
nivå 2.
X
X Varm raskt opp litt fett i en panne.
X
X Tørrstek (sear) kjøttet ved høy temperatur og
plasser det umiddelbart på det forvarmede
serviset.
X
X Dekk til med lokket.
X
X Plasser fatet med kjøttet tilbake i varmeskuffen og
stek det til det er mørt.
X
X Drei betjeningshjulet til nivå 6.
Side: 99
FS DRW 14
– 100 –
NO
Feilsøking
Denne delen viser feil som kan løses ved å bare følge
de gitte instruksjonene. Hvis en annen feil vises eller
feilen ikke kan fjernes, ta kontakt med kundeservice.
Fat eller mat forblir kald
Varmeskuffen er ikke slått på.
X
X Slå på apparatet.
Avbrudd i strømforsyningen.
X
X Kontroller strømforsyningen.
Skuffen er ikke skikkelig lukket.
X
X Lukk skuffen.
Fat eller mat er ikke skikkelig oppvarmet
Oppvarmingsvarigheten er for kort.
X
X Gjør oppvarmingsvarigheten lenger.
Skuffen er ikke skikkelig lukket.
X
X Lukk skuffen.
Pilotlampen blinker når skuffen er lukket
Skuffen er ikke skikkelig lukket.
X
X Lukk skuffen.
Pilotlampen blinker raskt når skuffen er lukket
Funksjonsfeil på enheten.
X
X Ta kontakt med kundeservice.
Varmeskuffen er i drift, men pilotlampen lyser
ikke kontinuerlig, eller pilotlampen blinker.
Defekt lampe.
X
X Ta kontakt med kundeservice.
Rengjøring og vedlikehold
Før det utføres noen form for rengjøring og
vedlikehold:
Z
Z Slå av enheten.
Z
Z Sørg for at betjeningshjulet er satt til nivå 0.
Fjerne skuffen
For bedre rengjøring og vedlikehold kan den hele
skuffen fjernes fra kabinettet.
X
X Åpne skuffen.
X
X Skru ut skruene på hver side av kabinettet.
X
X Dra ut skuffen og plasser den på en solid flate.
Rengjøre utvendig
X
X Fjern umiddelbart eventuelt smuss eller
rengjøringsmiddel.
X
X Rengjør overflatene med en myk klut fuktet med
vann og litt oppvaskmiddel.
X
X For metalloverflater: Gni i retningen av de
opprinnelige poleringslinjene.
X
X Tørk med en myk klut.
Rengjøre varmeplaten
X
X Rengjør varmeplaten med varmt vann og litt
rengjøringsmiddel.
Vedlikehold og reparasjon
Hvis reparasjoner utføres feil kan det føre til alvorlig
personskade, skade på enheten og armatur, samt
påvirke enhetens funksjon.
Z
Z Sørg for at vedlikehold på elektriske komponenter
kun utføres av produsenten eller kundeservice.
Z
Z Sørg for at skadede ledninger kun skiftes ut av
produsenten eller kundeservice.
Side: 100
FS DRW 14
– 101 –
NO
Avfallshåndtering
Symbolet på produktet eller på
emballasjen indikerer at enheten ikke må
kastes i husholdningsavfallet.
Ved å avfallshåndtere enheten på en forsvarlig måte
bidrar du til å unngå skadelige konsekvenser for miljø
og helse.
Ytterligere opplysninger om gjenvinning av enheten
er tilgjengelig fra vedkommende myndighet, det
lokale renovasjonsselskapet eller enhetens selger.
Z
Z Bli kvitt enheten som skal kastes, via et
spesialisert avfallsbehandlingsanlegg for
elektroniske og elektriske enheter.
Kundeservice
X
X Se kontaktadressen for landet ditt på baksiden
eller på www.franke.com
Tekniske data
Eksterne mål / Elektriske mål:
X
X Se typeskiltet (1) som er plassert på produktet.
1
Ytterligere opplysninger om tekniske data er
tilgjengelig på:
–
– www.franke.com

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Franke FS DRW 14 ennå.

Spør et spørsmål om Franke FS DRW 14

Har du et spørsmål om Franke FS DRW 14 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Franke FS DRW 14. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med FS DRW 14 Franke så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.