Franke FJO 902 W XS manual

Vis en manual for Franke FJO 902 W XS under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Franke
  • Produkt: Eksoshette
  • Model/navn: FJO 902 W XS
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Svensk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
436004802_02 - 101109
SE - RÅD OCH ANVISNINGAR – Denna bruksanvisning för användningen är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör
din apparat. Tillverkaren frånsäger allt ansvar för skador som uppstått på grund av en felaktig installation eller inte överensstämmande med alla konstens regler. Det minimala säkerhetsa-
vståndet emellan spishällen och köksfläkten måste vara 650 mm. Kontrollera att nätspänningen motsvarar den angiven på märkplåten som sitter invändigt köksfläkten. För apparater i
klass 1a säkerställ att ditt elsystemet garanterar en rätt jordtömning. Anslut köksfläkten till utsläppet för den utsugna luften med ett rör med en diameter lika med eller större än 120 mm.
Rörledningen ska vara så kort som möjligt. Anslut inte köksfläkten till tömningskanaler för rök som utvecklas från förbränning (värmepannor, kaminer, etc.). Om såväl köksfläkt och andra
apparater som inte drivs med el används i rummet (t.ex. apparater som använder gas), ska du sörja för en tillräcklig luftning av rummet. Om sådan saknas i köket, gör en öppning som står
i förbindelse med utsidan, för att garantera ett byte av ren luft. Köksfläkten har uteslutande konstruerats för hushållsbruk, för att ta bort kökslukterna. Använd aldrig köksfläkten på felaktigt
sätt. Lämna aldrig öppen eld med hög intensitet under köksfläkten i funktion. Reglera alltid lågorna på sådant sätt att de inte kommer ut vid sidorna på kastrullbottnen. Kontrollera fritöser
under användningen: den överhettade oljan kan ta eld. Att flambera under fläkten är inte tillåtet, då det finns risk för eldsvåda. Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn)
med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de är övervakade eller instruerade om användningen av apparaten av
personer ansvariga för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Innan du påbörjar något underhållsarbete, skilj köksfläkten från elnätet genom
att dra ut stickkontakten eller stäng av huvudströmbrytaren. Utför ett noggrant och lägligt underhåll av filtren enligt de rekommenderade intervallerna (det finns risk för eldsvåda). Fettfiltren
Z kan diskas i diskmaskin, de ska diskas varannan månad cirka eller oftare vid speciell intensiv användning. – Luktfiltret med aktivt kol W kan inte diskas eller regenereras, det ska bytas
cirka var 4:e månad eller oftare vid speciell intensiv användning. För rengöring av köksfläktens ytor är det tillräckligt att använda en våt trasa och diskmedel. Symbolen på produkten
eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall istället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning av den här produkten bör du kontakta kommunalkontoret, lokal myndighet eller sophämtningstjänst, alternativt affären där du köpte varan.
Anslut köksfläkten till elnätet genom att installera en bipolär brytare med en öppning på minst 3mm mellan kontakterna.
Varning: Innan du installera köksfläkten avlägsna skyddsfilmen (vit och genomskinlig)
NO - NO - RÅD OG FORSLAG - Disse bruksinstruksjonene er beregnet for flere apparatversjoner. Det er mulig at enkelte deler som beskrives ikke finnes på ditt apparat. Produsenten
frasier seg ethvert ansvar for skader som skyldes installasjoner som ikke er utført korrekt eller ikke overholder gjeldende regelverk. Sikkerhetsavstanden mellom koketoppen og ventila-
torhetten må være minst 650 mm. Kontroller at nettspenningen samsvarer med informasjonen på merkeskiltet på innsiden av ventilatorhetten. Kontroller at husets elektriske system er
koblet til et egnet jordingssystem (gjelder apparater i klasse 1a). Koble ventilatorhetten til luftutløpet med et rør med en diameter på 120 mm eller større. Rørløpet bør være så kort som
mulig. Unngå å koble apparatet til utførselskanaler for forbrenningsavgasser (varmeanlegg, varmtvannstanker, peiser osv.). Dersom man bruker ventilatorhetten i samme rom som andre
apparater som ikke bruker elektrisk strøm (f.eks. gassdrevne apparater), må man sørge for at rommet har tilstrekkelig utlufting. Hvis kjøkkenet ikke er tilstrekkelig ventilert, bør dette ordnes
slik at rommet får tilstrekkelig frisk luft utenfra. Ventilatorhetten skal kun brukes i private boliger, og er utviklet for å fjerne matlukt fra kjøkkenet. Den skal ikke brukes til andre formål. Man
skal ikke benytte kraftige flammer under ventilatorhetten når den er i bruk. Juster alltid flammen slik at den ikke strekker seg oppover grytens sider. Kontroller frityrgryter under bruk: Varm
olje kan ta fyr. Pga. brannfare er det er forbudt å flambere under ventilasjonshetten. Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner, sansemotorikk
og ferdigheter, eller av uerfarne personer uten kjennskap til apparatet, så sant de ikke er under oppsyn eller opplæring av personer som tar ansvar for sikkerheten deres. Barn må holdes
under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet. Strømtilførselen til ventilasjonshetten skal kobles fra før man utfører alle former for vedlikehold: Trekk ut stikkontakten eller slå av hoved-
bryteren. Det er viktig at filtrene vedlikeholdes grundig og i de anbefalte tidsintervallene (brannfare). Fettfiltre Z kan også vaskes i oppvaskmaskin, og må rengjøres ca. hver 2. måned eller
oftere hvis apparatet brukes svært mye. Det aktive kullfiltre W kan verken vaskes eller gjenbrukes, og må derfor skiftes ut ca. hver 4. måned eller oftere hvis apparatet brukes svært mye.
Ventilasjonshettens overflate rengjøres med en fuktig klut og flytende, nøytralt rengjøringsmiddel. Symbolet på selve produktet eller emballasjen viser at det ikke skal behandles som
ordinært husholdningsavfall, men leveres inn ved tilrettelagte gjenbruksstasjoner for elektriske og elektroniske produkter. Ved å avfallsbehandle produktet på korrekt måte bidrar du til å
beskytte miljøet og helsen mot eventuelle negative effekter som kan skyldes feil avfallsbehandling. Kontakt kommunen, det lokale avfallsmottaket eller butikken som solgte produktet hvis
du ønsker mer informasjon om hvordan det resirkuleres.
Ventilasjonshetten skal kobles til strømnettet med en topolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.
Advarsel: Fjern den hvite og gjennomsiktige beskyttelsesfilmen før ventilasjonshetten installeres.
DK - RÅD OG TIP - Denne brugsanvisning gælder for flere modeller. Det er muligt, at der beskrives enkelte dele, der ikke vedrører dette apparat. Producenten fralægger sig ethvert
ansvar for skader, der skyldes forkert installation eller installation i strid med de tekniske normer. Der skal af sikkerhedsgrunde mindst være en afstand på 650 mm mellem kogepladen
og emhætten. Kontrollér, om netspændingen svarer til angivelserne på skiltet inden i emhætten. Ved apparater af Klasse 1a sørg for, at boligens elanlæg har en velfungerende jordfor-
bindelse. Forbind emhætten til luftudsugningen med en rørforbindelse, hvis diameter er lig med eller større end 120 mm. Rørforbindelsens gennemgang skal være så kort som mulig.
Emhætten må ikke forbindes med ledningsforbindelser til udledning af røggas fra forbrændingsprocessen (kedler, pejse, osv.). Hvis der i samme rum, hvor enheden anvendes, er opstillet
apparater, der ikke fungerer med el (som for eksempel gasapparater), skal der sørges for tilstrækkelig udluftning i omgivelserne. Hvis køkkenet ikke allerede er forsynet dermed, skal der
laves en åbning til de udendørs omgivelser for at sikre indstrømning af ren luft. Emhætten er kun beregnet til husholdningsbrug, i særdeleshed til at fjerne lugt i køkkenet. Emhætten må
aldrig anvendes til andre formål. Pas på, at der ikke er åbne eller kraftige flammer under emhætten, mens den er i funktion. Indstil altid flammen således, at den ikke er synlig ud over
grydernes bund. Kontrollér friturestegemaskinerne, mens de steger: Der er fare for, at der går ild i den hede olie. Undlad at tilberede flamberede retter under emhætten; brandfare. Dette
apparatet må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, sensoriske og sindsmæssige evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en
ansvarlig person overvåger og vejleder dem i brug af apparatet og derved opretholder sikkerheden. Der skal holdes øje med børnene, for at sørge for, at de ikke leger med apparatet. Før
der foretages hvilken som helst form for vedligeholdelse, skal man frakoble emhætten ved at trække stikket ud eller slukke på hovedafbryderen. Vedligeholdelsen af filtrene skal foretages
grundigt og med de opførte mellemrum (brandfare). Fedtfiltrene Z kan også vaskes i opvaskemaskine, de skal renses ca. hver anden måned, dog oftere ved særlig intensiv anvendelse
– Lugtfiltret med aktivt kul W kan ikke vaskes eller gendannes, det skal udskiftes ca. hver 4. måned, dog oftere ved særlig intensiv anvendelse. Emhættens overflader kan renses med
en fugtig klud og et mildt, flydende rengøringsmiddel. Symbolet på produktet eller på pakningen betyder, at produktet ikke skal betragtes som almindeligt husholdningsaffald; det
skal derimod indleveres på et opsamlingscenter, der tager sig af genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at
forebygge alvorlige følger for miljøet og menneskers helbred; disse kan derimod opstå, hvis dette produkt bortskaffes forkert. For udførlige oplysninger om genanvendelse af dette produkt
ret venligst henvendelse til kommunen, den lokale affaldsbortskaffelsesordning eller den forretning, hvor du har købt produktet.
Forbind emhætten til netforsyningen ved at indsætte en 2-pols afbryder, hvis kontakter har en åbning på mindst 3 mm.
Giv agt: Fjern beskyttelsesfilmen (hvid og gennemsigtig), før emhætten installeres.
FI - OHJEITA JA NEUVOJA – Tämä käyttöohje on tarkoitettu useammalle laitteen versiolle. On mahdollista että siinä kuvataan joitakin varusteiden yksityiskohtia, jotka eivät kuulu
sinun laitteeseesi. Valmistaja ei vastaa väärästä tai sääntöjen vastaisesta asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Minimiturvaetäisyys keittotason ja liesituulettimen välillä on 650 mm.
Varmista, että verkkojännite vastaa liesituulettimen sisällä olevassa arvokilvessä näkyvää jännitettä. 1. luokan laitteet: Varmista, että kodin sähköjärjestelmässä on oikeanlainen maadoi-
tus. Liitä liesituuletin imetyn ilman ulostuloon putkella, jonka läpimitta on ainakin 120 mm. Putken täytyy olla mahdollisimman lyhyt. Älä liitä liesituuletinta palamisesta syntyneen savun
poistoputkeen (lämmityslaitteet, takat jne.). Jos samassa tilassa käytetään sekä liesituuletinta että muita, muulla kuin sähköenergialla toimivia laitteita (esimerkiksi kaasulaitteita), tilassa
on oltava riittävä tuuletus. Jos keittiön tuuletus ei ole riittävä, tee ulkoseinään aukko puhtaan ilman kiertämisen takaamiseksi. Liesituuletin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön
ruoanlaitosta tulevan käryn poistamiseksi. Älä koskaan käytä liesituuletinta väärin. Älä pidä käynnissä olevan liesituulettimen alla korkealiekkistä avotulta. Säädä liekki aina niin että se ei
tule reunoilta kattilan pohjan yli. Valvo uppopaistokattiloita paistamisen aikana: ylikuumentunut öljy saattaa syttyä palamaan. Älä liekitä ruokia liesituulettimen alla: tulipalovaara. Laitetta
eivät saa käyttää psyykkisesti tai sensorisesti rajoitteiset henkilöt (lapset mukaan lukien), tai kokemattomat tai taitamattomat henkilöt, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole
valmentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo sitä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Kytke laite irti sähköverkosta irrottamalla pistoke tai käyttämällä pääkytkin-
tä ennen minkään huoltotoimenpiteen aloittamista. Huolla suodattimet aina huolellisesti suositelluin aikavälein (tulipalovaara). Rasvasuodattimet Z voidaan pestä myös astianpesukone-
essa ja ne on pestävä noin 2 käyttökuukauden välein tai useammin, jos liesituuletinta käytetään hyvin paljon. - Aktiivihiilisuodatinta W ei voi pestä eikä uudistaa, se täytyy vaihtaa noin 4
käyttökuukauden välein tai useammin, jos liesituuletinta käytetään hyvin paljon. Liesituulettimen pinnat puhdistetaan kostealla liinalla ja neutraalilla nestemäisellä pesuaineella. Merkki
tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se tulee toimittaa sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.
Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa välttämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita saattaa aiheutua sen vääränlaisesta käytöstä poistamisesta. Lisätietoja tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Liitä liesituuletin sähköverkkoon asentamalla kaksinapainen kytkin, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm.
Huomio: Poista suojakalvot (valkoinen ja läpinäkyvä) ennen liesituulettimen asentamista.
PL - UWAGI I ZALECENIA - Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje kilka wersji urządzenia. Możliwe jest, że zostanie w niej opisane wyposażenie, które nie dotyczy zakupionego pr-
zez Państwa urządzenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zasadami techniki montażu. Minimalna odległość
bezpieczeństwa pomiędzy płytą kuchenną a okapem musi wynosić 650 mm. Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowej
znajdującej się wewnątrz okapu. W przypadku urządzeń klasy Ia należy się upewnić, czy domowa instalacja elektryczna gwarantuje prawidłowe uziemienie. Podłączyć okap do wylotu
otworu wyciągowego za pomocą rury o średnicy równej lub większej niż 120 mm. Trasa rury powinna być możliwie najkrótsza. Nie podłączać okapu do przewodów odprowadzających
spaliny (z kotłów, kominków itp.). Jeżeli w pomieszczeniu używane są zarówno okap, jak i urządzenia niezasilane energią elektryczną (na przykład urządzenia na gaz), należy zapewnić
odpowiednią wentylację pomieszczenia. Jeżeli w kuchni nie ma wywietrzników zapewniających dopływ świeżego powietrza, należy je wykonać. Okap został zaprojektowany wyłącznie
do użytku domowego, do neutralizacji zapachów kuchennych. Nie wolno używać okapu do innych celów. Nie pozostawiać wolnego ognia o dużej intensywności pod działającym oka-
pem. Regulować zawsze płomienie tak, aby nie wydostawały się one po bokach garnków. Nie zostawiać patelni bez nadzoru podczas gotowania: przegrzany olej może się zapalić. Nie
wolno przygotowywać płonących potraw pod okapem kuchennym; niebezpieczeństwo pożaru. Niniejsze urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawne
fizycznie lub umysłowo oraz bez doświadczenia lub wiedzy na temat jego działania, operatorzy powinni zostać poinstruowani i skontrolowani w kwestii obsługi urządzenia przez osoby
odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Przed przystąpieniem do dowolnej czynności konserwacyjnej
należy wyłączyć okap z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka lub wyłączając wyłącznik główny. Wykonywać skrupulatną i częstą konserwację filtra zgodnie z podanym
odstępami czasu (ryzyko wypadku). Filtry przeciwtłuszczowe Z można myć także w zmywarce, należy je myć co 2 miesiące użytkowania lub częściej, jeśli używane są bardzo intensyw-
nie - Węglowe filtry antyzapachowe W nie nadają się do mycia lub regeneracji, należy je wymieniać co 4 miesiące lub częściej w przypadku intensywnego użytkowania. Powierzchnię
okapu wystarczy czyścić wilgotną szmatką i neutralnym płynem do mycia. Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak zwykłych
odpadów, ale należy go zawieźć do punktu zajmującego się likwidacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Likwidując produkt w sposób właściwy, przyczyniasz się do zapobiegania
ewentualnym ujemnym wpływom na środowisko i na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej likwidacji. Szczegółowe informacje na temat utylizacji tego produktu
można uzyskać w urzędzie miasta/ gminy, lokalnych instytucjach zajmujących się likwidacją odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Przyłączyć okap do sieci zasilającej, montując wyłącznik dwubiegunowy o otwarciu styków przynajmniej 3 mm.
Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji okapu należy zdjąć folie ochronne (białe i przeźroczyste).
HU - TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK - A jelen használati utasítás a készülék több változatához készült. Elképzelhető, hogy olyan részek leírását tartalmazza, amelyek az Ön
készülékén nem találhatók meg. A helytelen vagy a törvényi előírásoknak nem megfelelő üzembe helyezés miatti károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. A főzőfelület és
a szagelszívó közötti biztonsági távolság minimum 650 mm legyen. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szagelszívó adattábláján feltüntetett értéknek. Az I. osztályba
tartozó készülékeke esetén győződjön meg arról, hogy otthonának elektromos hálózata megfelelően földelt-e. Legalább 120 mm átmérőjű csövezettel kösse rá a készüléket a beszívott
levegő kimenetére. A csövezetnek a lehető legrövidebbnek kell lennie. Tilos a szagelszívót az égetőberendezések (kazán, konvektor stb.) által előállított füstgázok elvezetésére szolgáló
vezetékbe bekötni. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni abban az esetben, ha a szagelszívó elhelyezésére szolgáló helyiségben nem elektromos üzemű (hanem például gázüzemű)
berendezések is vannak. Ha a konyha semmilyen nyílással nincs összekötve a külvilággal, akkor a tiszta levegő biztosítása érdekében gondoskodni kell egy ilyenről. A készülék kizárólag
otthoni használatra, a konyhai szagok eltávolítására szolgál. Tilos a készüléket a rendeltetésszerűtől eltérő módon használni. Tilos a működésben levő készülék alatt erősen égő nyílt
lángot használni. Mindig olyan erősre állítsa be a lángot, hogy az a tűzhelyen levő lábas alól ne szökhessen ki oldalsó irányban. Olajsütő használatakor figyeljen oda: a felforrósodott olaj
könnyen meggyulladhat. Tűzveszély kockázata miatt a konyhai elszívó alatt tilos flambírozott ételeket készíteni. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi
képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek (gyerekeket is beleértve), hacsak a biztonságukért felelős személy nem tanítja meg vagy ellenőrzi őket
a készülék használatára, illetve használatában. A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel. A hálózati csatlakozó kihúzásával vagy az áramellátás kikapcsolásával
mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, amikor a karbantartást végzi. Gondosan és kellő időben végezze el a szűrők karbantartását a gyártó által ajánlott időközönként
(Tűzveszély).AZ zsírszűrők mosogatógépben is tisztíthatók, és kb. 2 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell a tisztításukat elvégezni. -AW aktív szenes
szagszűrő nem mosható és nem regenerálható, hanem kb. 4 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban cserélendő.
A szagelszívó felületének tisztításához elegendő egy semleges kémhatású mosószerrel benedvesített ruhát használni. A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett jelzés arra
utal, hogy ez a termék nem kezelhető szokásos háztartási hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell
leadni. Ha Ön gondoskodik arról, hogy a kiselejtezett termék megfelelő módon kerüljön elhelyezésre, akkor ezzel hozzájárul a hulladékká vált készülék nem szabályos elhelyezése miatti
potenciális káros következmények elkerüléséhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a terméket értékesítő
bolt tud részletes tájékoztatással szolgálni.
A készüléket olyan kétpólusú megszakító közbeiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, amelyen az érintkezők távolsága minimum 3 mm.
Figyelem: Az elszívó üzembe helyezése előtt el kell távolítani a (fehér és átlátszó) védőfóliákat.
RO - SFATURI ŞI SUGESTII - Acest manual cu instrucţiuni de utilizare este prevăzut pentru mai multe versiuni ale aparatului. Este posibil să fie detaliate piesele din dotare, care să
nu se refere la aparatul dumneavoastră. Producătorul refuză orice responsabilitate pentru pagubele datorate unei instalări incorecte sau care nu corespunde regulilor de executare. Distanţa
minimă de siguranţă între plită şi hotă este de 650 mm. Verificaţi ca tensiunea din reţea să corespundă celei redate pe plăcuţa cu date pusă în interiorul hotei. Controlaţi ca instalaţia electrică
casnică să asigure o legare la pământ corectă. Cuplaţi hota la o conductă de evacuare a aerului cu diametrul cel puţin egal cu 120 mm. Traseul conductei trebuie să fie cât mai scurt cu
putinţă. Nu racordaţi hota la ţevi de evacuare a gazelor de ardere (boilere, şemineuri, etc...). În cazul în care în încăpere sunt utilizate atât hota cât şi alte aparate, care nu sunt acţionate de
energia electrică (de exemplu aparate care funcţionează pe gaze), va trebui să vă asiguraţi că aerisirea mediul ambiant este suficientă. Dacă bucătăria nu are ferestre, ar trebui să realizaţi
o uşă sau o fereastră care să comunice cu exteriorul, pentru a garanta intrarea aerului curat. Hota a fost proiectată numai pentru un uz casnic, pentru a elimina mirosuril urât. Nu utilizaţi
hota în alte scopuri. Nu lăsaţi flăcările libere cu mare intensitate sub hota în funcţiune: reglaţi mereu intesitatea lor, în aşa fel încât să evitaţi ieşirea flăcării de sub fundul oalelor. Controlaţi
aparatele de prăjit în timpul întrebuinţării: uleiul supraîncălzit se poate inflama. Nu pregătiţi alimente flambè sub hotă, căci acest lucru constituie un pericol de incendiu. Acest aparat nu tre-
buie să fie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi psihice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoane fără experienţă şi cunoştinţe, dacă nu au fost controlaţi sau
instruiţi pentru utilizarea aparatului de către persoanele care răspund pentru siguranţa lor. Copii trebuie să fie supravegheaţi pentru a fii siguri că nu se joacă cu aparatul. Înainte de a trece
la întreţinerea hotei, decuplaţi-o de la curent, scoţând ştecărul din priză sau stingând întrerupătorul general. Executaţi la timp şi minuţios operaţiunile de întreţinere a filtrelor, la intervalele
recomandate (pentru a evita riscul de incendiu). Filtrele de degresare Z se pot spăla în maşina de spălat vase, la 2 luni circa sau mai des, în funcţie de utilizarea hotei. Filtrele de eliminare
a mirosului, pe bază de cărbune activ, W, nu se pot spăla şi nu se pot recondiţiona, deci vor fi schimbate la 4 luni sau mai des, în funcţie de utilizarea hotei. Pentru a curăţa hota în exterior,
este suficient să o spălaţi cu o lavetă îmbibată în apă şi detergent neutru. Simbolul care apare pe produs sau pe ambalaj – tomberonul tăiat – arată că deşeurile acestui aparat nu sunt
deşeuri casnice obişnuite, deci vor fi duse la un centru de colectare special pentru reciclarea deşeurilor de la aparatele electrice şi electronice. Eliminarea adecvată a deşeurilor acestui
produs contribuie la eliminarea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii, care ar putea apărea în caz contrar. Pentru a avea informaţii detaliate cu privire la reciclarea aparatului,
apelaţi biroul local sau direcţia de eliminare a deşeurilor de acest gen, sau adresaţi-vă vânzătorului.
Conectaţi hota la alimentarea de la reţea interpunând un întrerupător bipolar cu deschiderea între contacte de cel puţin 3 mm.
Atenţie! Înainte de a monta hota, îndepărtaţi toate foliile de protecţie de pe aceasta (albe sau transparente).
HR - SAVJETI I PREPORUKE -Ovaj priručnik s uputama za korištenje predviđen je za više verzija uređaja. Moguće je da su opisani pojedini detalji dodatne opreme koji se ne tiču
vašeg uređaja. Proizvođač se oslobađa svake odgovornosti za štete prouzročene nepravilnom instalacijom ili instalacijom koja nije u skladu s pravilima zanata. Minimalna sigurnosna udalje-
nost od površine za kuhanje i sklopa mora biti 650 mm. Provjerite odgovara li napon mreže onom naznačenom na pločici smještenoj unutar nape. Kod uređaja klase Ia provjerite osigurava
li kućni električni priključak pravilno uzemljenje. Spojite napu na izlaz usisanog zraka pomoću cijevi promjera koji je jednak ili veći od 120 mm. Dužina cijevi mora biti najkraća moguća.
Ne spajajte napu na ispuste dima proizvedenog izgaranjem (kotlovi, kamini, itd.). U slučaju da se u prostoriji koristi sklop ili aparati koje ne pokreće električna energija (na primjer aparati
koji koriste plin), mora se osigurati dovoljna prozračenost prostora. U slučaju da ga kuhinja nema, napravite otvor prema vani, kako biste osigurali dotok čistog zraka. Napa je osmišljena
isključivo za kućnu uporabu, za upijanje mirisa od kuhanja. Nikad ne koristite napu za namjene za koje nije predviđena. Ne ostavljajte otvoreni plamen jačeg intenziteta pod napom koja je
u funkciji. Uvijek regulirajte plamen tako da izbjegnete jače bočno izlaženje istog u odnosu na dno lonaca. Provjeravajte friteze tijekom korištenja: pregrijano ulje moglo bi se zapaliti. Ne
flambirajte jela ispod nape: opasnost od požara. Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih psihičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, ili osobe bez iskustva i znanja,
osim u slučaju da su pod nadzorom osoba odgovornih za njihovu sigurnost ili su poučene o korištenju uređaja od strane istih. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se
ne igraju s uređajem. Prije započinjanja bilo kakvih radnji održavanja, isključite napu tako da izvučete kabel napajanja i isključite glavni prekidač. Obavljajte pažljivo i pravodobno održavanje
filtara u preporučenim intervalima (Opasnost od požara). Filtri protiv masnoće Z mogu se prati u perilici posuđa, a potrebno ih je prati otprilike svaka 2 mjeseca korištenja ili češće, kod
posebno intenzivne uporabe - Filtar protiv mirisa s aktivnim ugljenom W ne može se prati i nije obnovljiv, zamjenjuje se otprilike svaka 4 mjeseca korištenja ili češće, kod posebno intenzivne
uporabe. Za čišćenje površina nape dovoljno je koristiti vlažnu krpu i neutralni tekući deterdžent. Simbol na proizvodu ili ambalaži pokazuje da se proizvod ne smije tretirati kao običan
kućni otpad, već se treba odlagati na posebnim sabirnim mjestima za reciklažu električnih i elektroničkih uređaja. Pravilnim odlaganjem proizvoda pridonosi se izbjegavanju potencijalnih
negativnih posljedica za okoliš i zdravlje koje bi mogle proizići uslijed neprikladnog odlaganja proizvoda. Za podrobnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, kontaktirajte komunalni ured,
lokalnu službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Spojite napu na mrežno napajanje stavljanjem između dvopolnog prekidača s otvorom kontakata od najmanje 3 mm.
Pažnja: Prije instaliranja nape, uklonite zaštitni omot (bijeli i proziran).
SI - NASVETI IN PREDLOGI - Ta navodila za uporabo so namenjena napravam različnih modelov. V njih bodo morda opisani nekateri sestavni deli, ki ne spadajo k vaši napravi.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za škodo, nastalo zaradi nepravilne ali nestrokovne namestitve naprave. Minimalna varnostna razdalja med kuhalno površino in napo je 650
mm. Preverite, ali mrežna napetost ustreza napetosti, označeni na tablici znotraj nape. Pri nameščanju naprav razreda Ia preverite, ali električna napeljava vašega gospodinjstva zagotavlja
ustrezno ozemljitev. Napo priključite na izhod za zrak s cevmi premera 120 mm ali več. Cevi naj bodo čim krajše. Ne priključujte nape na izhod za dim, ki nastaja pri izgorevanju (peči,
kamini, itd.). Če se v prostoru, kjer je nameščena napa, uporabljajo tudi naprave, ki jih ne poganja električna energija (na primer plinske naprave), morate v takem prostoru zagotoviti
ustrezno zračenje. Če kuhinja ni opremljena z odprtino za zrak, jo morate narediti sami. Napa je namenjena zgolj gospodinjski uporabi, kjer se uporablja za odstranjevanje kuhinjskih vonjav.
Napo smete uporabljati samo v skladu z navodili. Ne puščajte odprtih ali premočnih plamenov pod delujočo napo. Plamen nastavite tako, da ne seže čez robove kuhinjske posode. Skrbno
nadzorujte friteze med njihovo uporabo: pregreto olje lahko zagori. Ne pripravljajte flambiranih jedi pod napo; obstaja možnost požara. Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z
otroki), ki imajo zmanjšane fizične, čutilne ali umske zmogljivosti ali ki nimajo izkušenj z njegovo uporabo oziroma niso seznanjeni z njenim delovanjem, če take osebe med njegovo uporabo
niso pod nadzorom oziroma če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ni vnaprej seznanila z uporabo naprave. Bodite previdni, da se otroci ne igrajo z napravo. Preden začnete
sami z vzdrževanjem naprave, izključite kabel nape iz električnega omrežja ali izklopite glavno stikalo. Temeljito preglejte filtre v predpisanih časovnih intervalih (obstaja možnost požara).
Protimaščobne filtre Z lahko perete tudi v pomivalnem stroju vsaka dva meseca pri normalni uporabi ali pogosteje pri zelo intenzivni uporabi nape. Filtrov proti vonjavam z aktivnim ogljem
W ne smete prati, pač pa jih je treba nadomestiti z novimi vsake štiri mesece pri normalni uporabi, pogosteje pa pri zelo intenzivni uporabi nape. Za čiščenje površine nape je dovolj, če upo-
rabite vlažno krpo in nevtralni detergent. Simbol na izdelku ali na embalaži označuje, da ne gre za normalen gospodinjski odpadek, temveč ga je treba odpeljati na ustrezno odlagališče
za recikliranje električnih in elektronskih naprav. S pravilnim odstranjevanjem te naprave se preprečijo možni neželeni učinki, ki bi jih nepravilno odlaganje imelo na okolje in zdravje. Za
podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka, pokličite komunalno službo, lokalno službo za odlaganje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.
Napo priključite na napajalno mrežo, tako da vstavite bipolarno stikalo z vsaj 3-milimetrsko odprtino med spoji.
Pozor: Preden namestite napo, odstranite (belo, prozorno) zaščitno folijo.
CZ - RADY A DOPORUČENÍ - Tato příručka může být použita pro různá provedení spotřebiče. Je tedy možné, že v příručce budou popsány některé součástky, které nejsou součástí
vybavení Vaší digestoře. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo instalací, která neodpovídá příslušným předpisům. Minimální bezpečnostní
vzdálenost mezi varnou deskou a digestoří musí být 650 mm. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku umístě-ném uvnitř digestoře. U spotřebičů třídy
Ia ověřte, zda domácí elektrický systém zajišťuje správné uzem-nění. Digestoř připojte k výstupu nasávaného vzduchu trubkou s průměrem 120 mm nebo větším. Vedení trubky musí být
co nejkratší. Digestoř nepřipojujte k odvodnímu vedení určenému pro odvod spalin z topení (kotlů, krbů apod.). V případě, že jsou ve stejné místnosti jako digestoř umístěny spotřebiče na
jinou než elektrickou energii, (např. plynové spotřebiče), je nutné zajistit dostatečné větrání daného pro-storu. Jestliže kuchyň nemá otvor ven, je nutné ho zajistit, aby byl zajištěn přívod
čistého vzduchu. Di-gestoř byla zkonstruována výhradně pro domácí používání, k odstranění kuchyňských pachů. Nikdy ne-používejte digestoř jiným nevhodným způsobem. Pod zapnutou
digestoří nenechávejte zapnutý silný ho-řák. Hořáky vždy seřiďte tak, aby nedošlo k přetečení jídel přes okraje nádob. Při fritování stále jídlo sle-dujte: přehřátý olej by se totiž mohl vznítit.
Pod kuchyňskou digestoří nepřipravujte flambované pokrmy, je zde nebezpečí požáru. Tento spotřebič nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzic-kými, smyslovými či
duševními vlastnostmi nebo osobami bez příslušných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osob odpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly těmito osobami k použití
spotřebiče zaškoleny. Děti musí být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem. Před každým čištěním ne-bo údržbou odpojte digestoř od sítě vytažením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím
hlavního vypínače. Provádějte pečlivou a včasnou údržbu filtrů v doporučených intervalech (riziko požáru). Kovové filtry Z lze mýt i v myčce, je třeba je mýt zhruba každé 2 měsíce používání
, při obzvláště intenzivním používání i častěji - Uhlíkový filtrproti zápachu W nelzemýt v myčce a nelze jej ani regenerovat, je třeba jej vymě-nit každé 4 měsíce nebo i častěji při intenzivním
používání. K čištění ploch digestoře stačí používat vlh-ký hadřík a neutrální tekutý čisticí prostředek. Symbol uvedený na výrobku nebo na jeho balení udává, že tento výrobek nesmí
být považován za normální domácí odpad, ale je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska recyklace elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným jeho nevhodnou likvidací. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte
na obecním úřadě, v místním podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Připojte digestoř k napájecí síti za použití dvoupólového vypínače s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kon-takty.
Upozornění: Před nainstalováním digestoře odstraňte ochranné fólie (bílou a průhlednou).
SK - RADYA ODPORÚČANIA – Tento návod na používanie je určený pre viac verzií spotrebiča. Je možné, že v ňom budú popísané podrobnosti a vybavenie, ktoré sa netýkajú vášho
spotrebiča. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené inštaláciou, ktorá nebola vykonaná správne alebo nebola vykonaná v súlade s platnými normami. Minimálna
vzdialenosť medzi varnou doskou a odsávačom pár musí byť 650 mm. Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti v domácnosti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku nachádzajúcom sa
vnútri odsávača pár. U spotrebičov 1. triedy skontrolujte, či elektrická sieť v domácnosti zabezpečí správne uzemnenie. Zapojte odsávač pár ku odvodu odsávaného vzduchu s rúrkou s
priemerom rovným alebo väčším ako 120 mm. Rúrka má mať čo najkratšiu dĺžku. Nezapájajte odsávač pár ku odvodom a komínom, ktoré odvádzajú dymy spaľovania (kotol, kozub a pod.).
V prípade, že sa v jednej miestnosti používa odsávač pár spolu s inými spotrebičmi, ktoré nevyužívajú elektrickú energiu (napríklad plynové spotrebiče), musí sa zabezpečiť dostatočné
vetranie prostredia. Ak by sa v kuchyni nedalo zabezpečiť dostatočné vetranie, pripravte otvor v múre, ktorý by zabezpečil prívod čerstvého vzduchu. Odsávač pár je navrhnutý iba na
používanie v domácnosti, na odstraňovanie pachov v kuchyni. Odsávač pár nepoužívajte na iné účely. Pod odsávačom pár nenechávajte zapálený silný plameň. Plameň vždy regulujte
tak, aby sa predišlo presiahnutiu plameňa na boku vzhľadom na dno hrnca. Dohliadajte na panvicu počas smaženia: prehriaty olej by sa mohol vznietiť. Po odsávačom pár nepripravujte
flambované jedlá, hrozí nebezpečenstvo požiaru. Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami ani osoby,
ktoré nemajú skúsenosti a dostatok poznatkov o obsluhe spotrebiča, ak nie sú pod dohľadom alebo ich o tom nepoučila osoba zodpovedná za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby
sa so spotrebičom nehrali. Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu údržby odsávač odpojte od elektrického napájania vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky alebo vypnutím hlavného
vypínača. Dôsledne vykonávajte údržbu filtrov v odporúčaných časových intervaloch (Riziko požiaru). Tukové filtre Z sa dajú umývať v umývačke riadu a treba ich umývať približne každé
2 mesiace používania alebo aj častejšie, ak sa odsávač používa často a mimoriadne intenzívnym spôsobom. – Protipachový filter s aktívnym uhlíkom W sa nedá umývať ani regenerovať,
treba ho vymeniť približne každé 4 mesiace používania alebo aj častejšie, ak sa odsávač používa často a mimoriadne intenzívnym spôsobom. Na čistenie povrchu odsávača pár stačí použiť
vlhkú utierku a neutrálny kvapalný čistiaci prostriedok. Symbol na výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať ako s domovým odpadom. Naopak, treba
ho odovzdať v príslušnom zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečením vhodnej likvidácie výrobku prispejete k zamedzeniu negatívnych
dopadov na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli prejaviť pri nevhodnom spôsobe likvidácie výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom
miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.
Zapojte odsávač pár ku elektrickej sieti zaradením dvojpólového vypínača so vzdialenosťou kontaktov aspoň 3 mm.
Pozor: Pred inštaláciou odsávača pár odstráňte ochranné fólie (biela a priesvitná).
.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Franke FJO 902 W XS ennå.

Spør et spørsmål om Franke FJO 902 W XS

Har du et spørsmål om Franke FJO 902 W XS men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Franke FJO 902 W XS. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med FJO 902 W XS Franke så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.