Franke FDF 6146 XS ECS manual

Vis en manual for Franke FDF 6146 XS ECS under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Franke
  • Produkt: Eksoshette
  • Model/navn: FDF 6146 XS ECS
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 36
NO 3
7
37
ANBEFALINGER OG FORSLAG
INSTALLASJON
• Produsenten skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader
som oppstår som følge av feil eller ufullstendig montering.
• Minimum sikkerhetsavstand mellom komfyrtoppen og viftehetten er
650 mm.
• Kontroller at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen
som er angitt på merkeplaten på innsiden av hetten.
• For utstyr i klasse I må det kontrolleres at strømforsyningen garante-
rer tilstrekkelig jording.
• Koble sugeviften til avtrekkskanalen gjennom et rør med en mini-
mumsdiameter på 120 mm. Trekkanalens rute må være så kort som
mulig.
• Ikke koble viftehetten til avtrekkskanaler med forbrenningsgasser (kje-
ler, ildsteder osv.).
• Hvis sugeviften brukes sammen med ikke-elektriske apparater (f.eks.
gassapparater), må det sørges for tilstrekkelig lufting i rommet for å
hindre tilbakestrømning av avgass. Kjøkkenet må ha en direkte åp-
ning til fri luft for å garantere tilførsel av ren luft.
BRUK
• Viftehetten er utviklet utelukkende for hjemmebruk for å motvirke luk-
ter på kjøkkenet.
• Bruk aldri hetten til andre formål enn den er beregnet for.
• Tillat aldri høye, åpne flammer under hetten når den er i bruk.
• Juster flammestyrken slik at bare bunnen av gryten omsluttes, og ikke
sidene.
• Frityrkokere må overvåkes kontinuerlig under bruk: overopphetet olje
kan ta fyr.
• Hetten må ikke brukes av barn eller personer som ikke har fått opplæ-
ring i korrekt bruk.
• Utstyret er ikke beregnet for bruk av unge barn eller sykelige personer
uten tilsyn.
• Ikke flambér under kjøkkenviften pga. brannfaren.
• Unge barn må ha tilsyn slik at de ikke finner på å leke med apparatet.
VEDLIKEHOLD
• Slå av eller koble apparatet fra strømnettet før det utføres vedlike-
holdsarbeid.
• Rengjør og/eller skrift ut filtrene etter angitt tid.
• Rengjør hetten med en fuktig klut og et nøytralt, flytende rensemiddel.
650 mm min.
Side: 37
NO 3
8
38
EGENSKAPER
Dimensjoner
650
min.
490
60
108
259
150
min.
730
max.
1000
545
260
300
63
41
126
81
Deler
Ref. Antall Produktets deler
1 1 Kjøkkenviftens hoveddel komplett med: Kontroller, lys,
vifteenhet, filtre.
2 1 Uttrekkbart røkrør; består av:
2.1 1 Øverste røkrør
2.2 1 Nederste røkrør
9 1 Reduksjonsflens med en diameter på 150-120 mm
10 1 Flens med ventil
14.1 2 Forlengelsesledning for luftutløpskopling
15 1 Luftutløpskopling
Ref. Antall Installasjonsdeler
7.2.1 2 Festekonsoller til øverste røkrør
7.3 1 Festekonsoll til kopling
11 6 Ekspansjonsplugger
12a 6 Skruer 4,2 x 44,4
12c 6 Skruer 2,9 x 9,5
Antall Dokumentasjon
1 Bruksveiledning
2.1
2.2
2
12c
12a 7.2.1 11
11
12a
1
9
7.3
14.1
15
10
Side: 38
NO 3
9
39
INSTALLASJON
Boring av hull i veggen og festing av konsollene
Tegn opp følgende på veggen:
• En vertikal linje helt opp til taket eller til den øverste grensen, på midten av området hvor
kjøkkenviften skal monteres.
• En horisontal linje min. 650 mm over platetoppen.
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist 1-2 mm fra taket eller den øverste grensen. Sentrer midten
(hakkene) på den vertikale referanselinjen.
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Støtt konsollen 7.2.1 som vist X mm under den første konsollen (X = høyden på det øverste
røkrøret som følger med). Sentrer midten (hakkene) på den vertikale referanselinjen.
• Merk av midten til hullene til konsollen.
• Merk av et referansepunkt som vist 116 mm fra den vertikale referanselinjen og 320 mm
over den horisontale referanselinjen.
• Gjenta dette arbeidet på motsatt side.
• Bor hull med en diameter på 8 mm i de avmerkede punktene.
• Sett ekspansjonspluggene 11 inn i hullene.
• Fest den nederste konsollen 7.2.1 med skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med.
• Fest den øverste konsollen 7.2.1 sammen med festekonsollen til koplingen 7.3 med de to
skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med.
• Skru inn de to skruene 12a (4,2 x 44,4) som følger med i hullene for å feste kjøkkenviftens
hoveddel. La det være et mellomrom på 5-6 mm mellom veggen og skruehodet.
11
12a
320
X
116
1÷2
116
650
min.
7.2.1
Side: 39
NO 4
0
40
Montering av kjøkkenviftens hoveddel
• Før du hekter på kjøkkenviftens hoveddel, må du stramme de
to skruene Vr som er plassert på hektepunktene til kjøkkenvif-
tens hoveddel.
• Hekt kjøkkenviftens hoveddel på skruene 12a.
• Stram til skruene 12a.
• Skru på skruene Vr for å nivellere kjøkkenviftens hoveddel.
12a
Vr
Tilkoplinger
LUFTUTLØP FOR SUGEVERSJON
For installasjon av kjøkkenviften i sugeversjon må du kople
kjøkkenviften til utløpsrøret med et rør eller en slange med en
diameter på 150 eller 120 mm (etter eget valg).
Tilkopling av rør med en diameter på 150 mm
• Før flensen med en diameter på 150 mm 10 inn på utløpet fra
kjøkkenviftens hoveddel.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig materiale
følger ikke med.
Tilkopling av rør med en diameter på 120 mm
• For tilkopling av rør med en diameter på 120 mm må du føre
inn reduksjonsflensen 9 på flensen med en diameter på 150
mm som du allerede har montert.
• Fest røret med egnete slangeklemmer. Nødvendig materiale
følger ikke med.
• I begge tilfellene må du fjerne eventuelle aktive kullfiltre.
9
ø120
ø150
10
10
LUFTUTLØP FOR FILTRERINGSVERSJON
• Før koplingen 15 inn på festekonsollen 7.3.
• Før forlengelsesledningene for koplingen 14.1 inn på kopling-
en 15 fra siden.
• Forsikre deg om at åpningene til forlengelsesledningene for
koplingen 14.1 passer inn i åpningene til røkrøret både horison-
talt og vertikalt.
• Kople koplingen 15 til utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel
med et rør eller en slange med en diameter på 150 mm (etter
eget valg).
• Kontroller at det aktive kullfilteret er montert.
ø 150
14.1
15
Side: 40
NO 4
1
41
ELEKTRISK TILKOPLING
• Kople kjøkkenviften til strømnettet med en topolet bryter med
en kontaktåpning på minst 3 mm.
• Fjern fettfiltrene (se avsnittet Vedlikehold) og kontroller at ko-
plingsstykket til nettkabelen er korrekt innført i stikkontakten
til sugesystemet.
Montering av røkrøret
Øverste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene og hekt dem på bak konsolle-
ne 7.2.1. Lukk kantene deretter helt igjen.
• Fest kantene på sidene av konsollene med de fire skruene 12c
(2,9 x 9,5) som følger med.
• Forsikre deg om at åpningene til forlengelsesledningen for
koplingen passer inn i åpningene til røkrøret.
Nederste røkrør
• Utvid litt de to kantene på sidene av røkrøret og hekt dem på
mellom det øverste røkrøret og veggen. Lukk kantene deretter
helt igjen.
• Fest den nederste siden til kjøkkenviftens hoveddel fra siden
med de to skruene 12c (2,9 x 9,5) som følger med.
12c
2.1
2.2
2
7.2.1
12c
Side: 41
NO 4
2
42
BRUK
S V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1 V2 V3 L
L Lys Tenner og slukker belysningen.
S Led Viser at motoren er slått på.
V1 Motor Tenner og slukker innsugningsmotoren ved min. hastighet. Denne hastigheten
er egnet til spesielt lydløs kontinuerlig luftsirkulasjon når det er lite matos.
V2 Hastighet Middels hastighet som er egnet til de fleste bruksforholdene. Forholdet luft-
strømning og lydnivå er ideelt.
V3 Hastighet Maks. hastighet som er egnet til forhold hvor det er mye matos også over leng-
re tid.
Side: 42
NO 4
3
43
VEDLIKEHOLD
Fettfilter
VASKING AV DE SELVBÆRENDE FETTFILTRENE AV
METALL
• Filtrene kan vaskes også i oppvaskmaskinen. De må
vaskes ca. hver andre måned og eventuelt oftere av-
hengig av bruksforholdene.
• Fjern filtrene ett av gangen ved å trykke dem mot
baksiden og samtidig skyve dem nedover.
• Vask filtrene. Pass på at du ikke bøyer dem. La dem
tørke før du monterer dem igjen.
• Når du monterer filtrene igjen må du passe på at
håndtaket er rettet mot utsiden.
Kullfilter, filtrerende versjon
UTSKIFTING AV KULLFILTERET
• Dette filteret kan ikke vaskes eller brukes om igjen.
Det skal skiftes ut minst hver fjerde måned eller ofte-
re avhengig av bruksforholdene.
• Fjern fettfiltrene av metall.
• Hekt av kullfilteret.
• Hekt det nye filteret på i dets sete.
• Monter fettfiltrene av metall igjen.
Belysning
BYTTE AV LYSPÆRENE
Glødelamper på 40 W.
• Fjern skruen som fester lysholderen.
• Trekk lysholderen nedover.
• Skru løs lyspæren og bytt den ut med en av samme
type.
• Gjenmonter lysholderen som beskrevet, men i mot-
satt rekkefølge.
Side: 43
NO 4
4
44
B
A
EASY CLEANING TM
Fjerning av fettfiltrene
Gjør som følger før du utfører vedlikehold på
sugesystemenheten EASY CLEANING:
• Frakople kjøkkenviften med den topolete
bryteren på strømnettet eller med hovedbry-
teren.
• Ta fettfiltrene ut av kjøkkenviften.
• Fjern de aktive kullfiltrene (filtreringsver-
sjon):
• For kjøkkenvifter med flat patron (A): Grip
inn på de dertil bestemte krokene.
• For kjøkkenvifter med bajonettpatroner
(B): Drei som vist og trekk ut.
Avhekting av sugesystemenheten EASY CLEANING
• Frakople nettkabelens koplingsstykke Ca
og kontrollenes og belysningens koplings-
stykke Cmd som er plassert på siden av
enheten.
• På kjøkkenvifter som monteres på veggen
og frittstående kjøkkenvifter med røkrør
med rektangulært tverrsnitt må du dreie
sperrespakene Lb til sugesystemenheten og
hekte dem av stiftene.
• På frittstående kjøkkenvifter med røkrør
med rundt tverrsnitt må du skru løs sperre-
hakene Vb til sugesystemenheten.
• Trekk sugesystemenheten fremover slik at
den kan hektes av støttestiftene og trekkes
nedover og ut fra luftutløpet.
Cmd
Ca
Lb
Vb
Side: 44
NO 4
5
45
Demontering av delene som kan vaskes
• For å fjerne beskyttelseristene på siden av
viftebladene må du løfte sperreanordningen
med spissen til et skrujern eller en kniv og
dreie dem i pilens retning.
• Ta tak i viftebladene i de bestemte hullene
og trekk dem ut.
RENGJØRING
• Rengjør viftebladene og beskyttelsesristene
med vanlig oppvaskmiddel. Delene kan
også vaskes i oppvaskmaskinen.
• Rengjør sugesystemenhetens hoveddel med
en fuktig klut og et egnet vaskemiddel. Pass
på at det ikke trenger vann inn i enheten og
koplingsstykkenes sete.
• La delene tørke skikkelig før du monterer
dem igjen.
• Bruk en kost og rengjør utløpsrøret så langt
opp som mulig.
FREE
LOCK O
P
E
N
Side: 45
NO 4
6
46
GJENMONTERING
NB.: For ikke å bytte om monteringsretningen har viftebladene ulike fester.
• Gjenmonter viftebladene på de tilhørende
stiftene. Trykk helt til de hektes på plass.
• Pass på at sperreanordningene står i posi-
sjon “FREE” og monter beskyttelsesristene.
Drei deretter beskyttelsesristene mot
“LOCK”.
• Gjenmonter sugesystemenheten EASY
CLEANING på kjøkkenviften ved å plasse-
re den i rett posisjon og så hekte den på
støttestiftene.
• Drei sperrespakene eller skru inn sperreha-
kene.
• Kople nettkabelens koplingsstykke og kont-
rollenes koplingsstykke til kontaktene på
siden av sugesystemet.
• Gjenmonter eventuelle aktive kullfiltre.
• Gjenmonter fettfiltrene.
• Kople kjøkkenviften til strømnettet med
den topolete bryteren på strømnettet eller
med hovedbryteren.
• Kontroller at alt fungerer ved å tenne moto-
ren og belysningen.
LOCK
O
P
E
N
FREE
Side: 59
436003496_ver1
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could oth-
erwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please
contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på
den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt
er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot
bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaiku-
tukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
73/23/CEE
Dir. 89/336/CEE
93/68/CEE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Franke FDF 6146 XS ECS ennå.

Spør et spørsmål om Franke FDF 6146 XS ECS

Har du et spørsmål om Franke FDF 6146 XS ECS men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Franke FDF 6146 XS ECS. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med FDF 6146 XS ECS Franke så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.