Franke 400 manual

Vis en manual for Franke 400 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Franke
  • Produkt: Eksoshette
  • Model/navn: 400
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Svensk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
1
2
4
3
BRUGSANVISNING
Emhætte type 400
BRUKSANVISNING
Ventilator type 400
DK
SLIK BRUKES VENTILATOREN:
Funksjon (fig. 1)
A - Vribryter for ventilatormotor.
B - Trykknapp for belysning
Benytt hastighet 2 ved normal matlagning, hastighet 3 ved høy
osutvikling, og hastighet 1 ved etterventilasjon.
Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren. Tilstrekkelig
med luft må tilføres rommet når ventilatoren benyttes samtidig
med produkter som bruker annen enn elektrisk energi, f.eks.
gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr. etc.
VEDLIKEHOLD
Rengjøring
Ventilatoren tørkes av med en fuktig klut og mildt såpevann.
Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normalt bruk.
Filter og viftehjul kan tas løs fra ventilatoren ved rengjøring. Ta
løs filterkassetten ved å trykke inn sneppene i bakkant, fig. 2a. Ta
ifra hverandre filtret og filterduken ved å løsne filter-holderen,
fig. 2b. Bløtlegg filterduken og filterplaten i varmt såpevann.
Filterkassetten kan også vaskes i oppvaskmaskin. Noen ganger
pr. år bør ventilatoren vaskes innvendig. Ta løs
innsugningsringen først og trekk deretter viftehjulet av motoren,
fig. 3. Tork av innvendig med fuktig klut og mildt såpevann.
Viftehjulet og innsugningsringen vaskes i oppvaskmaskin eller
ved bløtlegging i varmt såpevann. Viftehjulet og
innsugningsringen trykkes op på plass etter rengjøringen.
Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låser fast i
sneppene. Kontroller at alle fire sneppene låses fast.
Fare for brann kan oppstå hvis ikke ventilatoren gjøres ren så
ofte som angitt.
Bytte av lysrør
Ta løs lampeglasset ved at snepperne trykkes mot fronten,fig. 4.
Lysrøret er nå klar for bytte. (Lysrør med sokkel G 23).
HVIS VENTILATOREN IKKE VIRKER
Service
Kontroller at sikringen er hel. Prøv belysningen og samtlige
hastigheter, så vet du hva som ikke virker.
Ring Nimanor AS, Moss, tel 069-25 22 30
Serviceavdelingen hjelper til å konstatere feilen og anvi-ser et
servicefirma, slik at du får den raskeste og beste service.
Garanti
Køpsloven gjelder.
Sådan anvendes Emhætten
Funktion fig 1
A - Knap for blæsermotor
B - Trykknap for belysning
Anvend hastighed 2 ved normal madlavning, hastighet 3 ved
intensiv mados og hastighed 1 ved efterventilation.
Det er ikke tilladt at flambere under emhætten. Tilstrækkelig
med luft må tilføres rummet, når emhætten anvendes samtidig
med at produkter som anvender anden energi end el-energi,
som eksempel gaskomfur eller gaskaminer.
VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring
Emhætten tørres af med en våd klud og lidt opvaskemiddel.
Filteret bør rengøres ca 2 gange om måneden ved normal brug.
Filter og blæserhjul demonteres ved rengøring. Demonter
filterkasetten ved, at trykke på snaplåsene i bagkanten af
filteret, fig 2a. Tag filteret ud af kasetten ved at løsne filter-
holderen, fig 2b. Kom filteret og kasetten i varmt vand med lidt
opvaskemiddel tilsat. Filterkasetten kan også rengøres i en
opvaskemaskine. Emhætten bør rengøres indvendigt nogle
gange om året. Demontèr indsugningsringen først og derefter
udtages blæserhjulet fra motoren, fig 3. Aftør indvendigt med
en våd klud tilsat lidt opvaskemiddel. Blæserhjulet og indsug-
ningsringen vaskes i balje eller opvaskemaskine. Blæserhjulet
og indsugningsringen trykkes på plads efter rengøringen.
Sæt filterkassetten på plads og tryk op så den låser i hægterne.
Var sikker på, filterkassetten låser sig fast i alle fire hægter.
Risiko for brand kan forekomme, hvis emhætten ikke rengøres
så ofte som anbefalet.
Udskiftning af Lysrør
Lampeglasset løsnes ved at trykke snaplåsen i pilens retning,
fig 4. Lysrøret kan nu udskiftes.
(Lysrør sokkel G 23)
Hvis Emhætten ikke fungerer, Service
Kontroller, at sikringerne ikke er sprunget eller fejlstrømsrelæ er
udløst. Afprøv belysning og blæsehastigheder og se hvilken af
funktionernesomikkevirker.
DTS - Dansk Total Service. Ring til
FRANKEFuturum’sserviceafdelingpåtlf.+46(0)912-40 500.
Garanti
Garantiperioden er 12 måneder fra købsdato. Ved evt. montør-
besøg i garantiperioden skal købsdokument forevises. Skal op-
sættes og monteres efter gældende bestemmelser fastsat af
DEMKO.
121 703
2 / 4
N
BRUKSANVISNING
Spisfläkt typ 400
Liesituuletin 400
KÄYTTÖOHJE
SÅ HÄR ANVÄNDS SPISFLÄKTEN
Funktion fig. 1
A - Vred för fläktmotor.
B - Tryckknapp för belysning
Använd hastighet 2 vid normal matlagning, hastighet 3 vid
intensiv osutveckling och hastighet 1 vid efterventilation.
Att flambera under spisfläkten/spiskåpan är inte tilllåtet.
Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten/
spiskåpan används samtidigt med produkter som använder
annan energi, än el-energi t.ex. gasspis, gas/braskaminer, ved/
oljepannor etc.
SKÖTSEL
Rengöring
Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör
rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Filter
och fläkthjul kan tas loss från spisfläkten vid rengöring. Lossa
filterkassetten genom att trycka in snäppena
i bakkant, fig 2 a. Tag isär filtret och avlägsna filterduken
genom att lossa filterhållaren, fig 2 b.
Blötlägg filterduken och filterplåten i varmt vatten blandat med
diskmedel. Filterkassetten kan även diskas i maskin.
Någon gång per år bör spisfläkten rengöras invändigt.
Tag loss insugningsringen först och drag sedan loss fläkthjulet
från motorn, fig 3. Torka invändigt med våt trasa och diskme-
del. Fläkthjulet och insugningsringen diskas i maskin eller
genom blötläggning i diskmedel.
Fläkthjulet och insugningsringen trycks på plats efter rengöringen.
Sätt tillbaka filterplåten och tryck upp så att den låser fast i
snäppena. Se till att samtliga fyra snäppen låser fast
Risken för brandspridning ökar om spisfläkten/spiskåpan inte
rengörs så ofta som anges.
Byte av lysrör
Lampglaset lossas genom att snäppet trycks i pilens
riktning, fig.4. Lysröret är nu åtkomlig för byte.
( Lysrör sockel G 23 )
OM SPISFLÄKTEN INTE FUNGERAR
Service
Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga
hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar.
RingFRANKEFuturumAB,Bysketel. 0912-40500.
De hjälper till att konstatera felet och anvisar servicefirma så att
Du får snabbaste och bästa service.
Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser
1 2
2a
2b
1
1
2
1
A B
121 703 / 0634
1 / 4
NÄIN KÄYTÄT LIESITUULETINTA
Toimintakytkimet, kuva 1
A - Puhaltimen säädin
B - Valaisimen kytkin
Käytä nopeutta 2 normaalin ruunanlaiton yhteydessä, nopeutta
3 tehostettuna kärynpoistona ja nopeutta 1 jälki-ilmastointina.
Liesituulettimen tai - kuvun alla ei saa liekittää ruokia. Jos
liesituulettimen kanssa käytetään yhtä aikaa jotakin muuta kuin
sähköenergiaa käyttävää laitetta kuten takkaa, kaminaa,
kaasuliettä, puu/öljylämmitintä tms, on riittävän korvausilman
tuonnista huonetilaan huolehdittava.
HUOLTO
Puhdistus
Tuulettimen pinnat puhdistetaan astianpesuveteen kostutetulla
rievulla. Suodatin suositellaan puhdistettavan pari kertaa
kuukaudessa. Suodatin ja siipipyörä voidaan irrottaa
puhdistuksen ajaksi. Irroita suodatinkasetti painamalla
takareunassa olevia säppejä, kuva 2 a. Suodatin voidaan pestä
koneessa tai käsin. Käsin-pesua varten vapauta suodatinkangas
pidikkeestään, kuva 2 b. Pese rasvasuodatin puristelemalla sitä
lämpimässä pesuvedessä. Tuulettimen sisäosa suositellaan
pestävän pari kertaa vuodessa. Irroita ensin suojarengas ja sen
jälkeen siipipyörä moottorista, kuva 3. Puhdista sisäpinnat
kostealla rievulla. Suojarengas ja siipipyörä voidaan pestä
koneessa tai käsin.Puhdistuksen jälkeen siipipyörä ja
suojarengas painetaan paikoilleen, jonka jälkeen suodatinkasetti
asetetaan paikalleen niin, että säpit kiinnittävät sen laitteeseen.
Varmista, että kaikki neljä säppiä kiinnittyvät.
Huolehdi tuulettimen säännöllisestä puhdistuksesta. Mikäli siitä
ei huolehdita, saattaa sinne kerääntynyt rasva aiheuttaa
palovaaran.
Loisteputken vaihto
Lampunlasi irroitetaan painamalla säppiä lasin suuntaisesti,
kuva 4. Nyt loisteputki on vaihdettavissa.
JOS LIESITUULETIN EI TOIMI
Huolto
Varmista, että sulake on ehjä. Kokeile valaistusta ja moottorin
eri nopeuksia, tietääksesi mikä ei toimi.
Ota yhteys Asko Keskushuolto OY, tel. 03 - 81 511.
josta saat tiedon lähimmästä huoltoliikkeestä.
TAKUU
Valmistaja antaa laitteelle 1 vuoden takuun ostopäi-
västä lukien mahdollisten raaka-aine- ja valmistusvir-
heiden varalta. Säilytä ostokuitti.
FIN
1
S
Side: 1
9
10
8
DK
TILBEHØR
Monteringssæt for tilslutning til udluftningskanal.
TEKNISKE DATA
Mål: se fig 5.
Eltilslutning: ~230V+jord
Effekt: Motor 70 W
Belysning: LysrørsokkelG23,11W
INSTALLATION
Afledning af udblæsningsluften skal udføres efter forskrift fra
gældende myndighed. Udblæsningsluften må ikke ledes til
aftrækskanal som anvendes til afledning af røggasser (fra
eksempel gaskaminer).
Før produktet anvendes af børn eller af personer med nedsatte
mentale, sensoriske eller fysiske evner, skal de informeres om,
hvad det skal bruges til.
Tilslutningsstuts og automatspjæld leveres ilagt i emhætten.
(Tag filteret løs, se fig 2) Spjældet anvendes for at forhindre
eventuelt tilbageslag af luft når emhætten ikke er i drift.
Fastgør stutsen på emhætten fig 6.
Placer derefter spjældet i stutsen fig 7.
Emhætten monteres i overskab med hjælp af indbygnings-
rammen,fig 8. Udskær et hul på 453 x 298 mm. Monter
indbygningsrammen i hullet, skru den fast med 4 stk skruer.
Tryk derefter emhætten i rammen til den låser fast.
Afstanden mellem komfur og emhætte skal være mindst 40 cm.
For gaskomfur skal den være 65 cm. Hvis gaskomfur-
producenten anbefaler en større monteringshøjde, skal der
tages hensyn til dette.
Emhætten leveres med ledning og stikprop for tilslutning for
jordet vægafbryder.
Anvisning for monteringssæt medfølger.
Obs! Udluftningsslangen skal monteres strakt nærmest stutsen
fig 9.
Demonteringfig10.
Tryk demonteringspladerna op (1 og 2) mellem emhætten or
ophængningsrammen, så at fjedrene (3) frigøres. Tag emhætten
ud af ophængningsrammen (4).
4 / 4 121 703
TILBEHØR
Kanalsett for tilkobling til vetilasjonskanal.
TEKNISKE DATA
Mål: se fig. 5
Elektrisktilkobling: 230V~jordet
Effekt: Motor 70 W
Belysning: LysrørsokkelG23,11W
INSTALLASJON
Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i pipens røkekanal hvis
denne brukes for oppvarming.
Avledning av utblåsningsluften skal utføres i henhold til
forskrifter fra berørt myndighet (Bygningskontrollen).
Ventilasjonen av rommet må tilpasses slik at ventilatoren ikke
lager problemer for andre pipetilsluttede oppvarmingssystem i
huset.
Før produktet anvendes av personer med nedsatt mental,
sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres om
hvordan produktet er ment å bli benyttet.
Tilslutningsstuss, automatspjeld og skruer for montering
leveres med inni ventilatoren. (Ta løs filteret, se fig. 2).
Automatspjeldet benyttes for å minske eventuelt kaldras når
ventilatoren ikke brukes.
Fest stussen på ventilatoren, fig. 6.
Plasser deretter spjeldet i stussen, fig. 7.
Ventilatoren monteres i overskap eller hette ved hjelp av inn-
byggingsrammen,fig8.Lagethull453x298mm.
Plasser innbyggingsrammen i hullet, og sku fast med 4 skruer.
Trykk deretter ventilatoren opp i ramm til den snepper fast.
Avstanden mellom komfyr og ventilatoren må være minst 40
cm. Ved gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Hvis høyere
monteringshøyde anbefales av produsenten av gasskomfyren,
skal det tas hensyn til dette.
Ventilatoren leveres med ledning og støpsel for tilkobling til
jordet stikkontakt.
Anvisning for montering av kanalsett følger denne.
Obs! Ved montering av fleksibel kanal, må denne være rett
nærmest stutsen fig 9.
Demonteringfig10.
Trykk opp demonteringsplaterne (1 og 2) mellom ventilatoren og
innbyggingsrammen slik at fjærene (3) frigøres.
Trekk ventilatoren ut av rammen (4).
N
TILLBEHÖR
Trumsats för anslutning till imkanal.
TEKNISKA UPPGIFTER
Mått: se fig. 5
Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.
Effekt: Motor 70 W.
Belysning: Lysrör sockel G 23, 11 W
INSTALLATION
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för
avledning av rökgaser från bruksföremål som matas med annat
slag av energi än el-energi.
Ventilationen av rummet måste anordnas på fullgott sätt om
spisfläkt och bruksföremål som matas med annan energi än el-
energi ventilerar ut luft samtidigt.
Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med
föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (Boverket).
Innan produkten används av personer med nedsatt mental,
sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras
om hur produkten är avsedd att användas.
Anslutningsstos och automatspjäll levereras inuti fläkten.
(Tag loss filtret, se fig. 2.) Spjället används för att minska
eventuellt bakdrag när fläkten inte körs.
Fäst stosen på fläkten fig 6.
Placera därefter spjället i stosen fig 7.
Fläkten monteras i överskåp med hjälp av inbyggnadsram, fig 8.
Tag upp ett hål 453 x 298 mm. Placera inbyggnadsramen i hålet,
skruva fast med 4 st skruvar. Tryck sedan upp fläkten i ramen
tills den snäpper fast.
Avståndet mellan spis/gasspis och fläkt måste vara minst 40
cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre
monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska
hänsyn tas till detta.
Spisfläkten levereras med sladd och stickpropp för anslutning
till jordat vägguttag.
Anvisning för montering av trumsats medföljer den.
OBS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen
monteras sträckt närmast stosen, fig 9.
Demontering,fig10.
Tryck upp demonteringsplåtarna (1 och 2) mellan fläkten och
upphängningsramen, så att fjädrarna (3) frigörs.
Dra ner fläkten från upphängningsramen (4).
5
7
6
TARVIKKEET
Hormisarjakanavaanliittämistävarten.
TEKNISET TIEDOT
Mitat: katsokuva5
Sähköliitäntä: 230V,suojamaatettu
Teho: Moottori 70 W
Valaistus: Loisteputki 11 W, kanta G 23
ASENNUS
Poistoilman ulosjohtamisessa on noudatettava viranomaisten
määräyksiä. Liesituuletinta ei saa liittää sellaiseen
savuhormiin, jota käytetään myös muiden savukaasujen
poistoon (esim. puu/öljylämmitin, kaasu/öljykamina jne.)
Ennen kuin tuote annetaan henkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään
tai aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai lasten käyttöön,
heille on selitettävä, miten tuotetta käytetään.
Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuuletus, jos liesituuletin ja
esimtulisijapoistavatilmaasamanaikaisesti.
Kiinnitäkaulustuulettimeen,kuva6
Asenna sen jälkeen läppä kaulukseen, kuva 7
Tuuletin asennetaan yläkaappiin asennuskehikon avulla, kuva 8.
Tee453x298mmaukko.Asetaasennuskehikkopaikalleen
aukkoon, kiinnitä kehikko neljällä ruuvilla. Työnnä sitten tuuletin
ylös, kunnes se napsahtaa paikelleen.
Tuulettimen ja lieden välisen etäisyyden tulee olla vähintään
40 cm. Kaasuliedestä etäisyys vähintään 65 cm.. Jos
kaasulieden valmistaja suosittelee tätäkin suurempaa
etäisyyttä, sitä on käytettävä..
Sähköliitäntää varten tuulettimessa on maatetulla pistotulpalla
varustettu liitosjohto.
Lisävarusteiden mukana on omat asennusohjeet.
Huom! Käytettäessä hormisarjaa tulee sen olla sopivan
pituinen ja souraan kauluksessa, kuva 9.
Tuulettimenirroitus,kuva10.
Työnnä irroituslevyt (1 ja 2) ylös, tuulettimen ja asennuskehikon
väliin siten, että kiinnitysjouset (3) irrottavat. Vedä tuuletin alas
asennuskehikosta (4).
3 / 4 121 703
FIN
S

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Franke 400 ennå.

Spør et spørsmål om Franke 400

Har du et spørsmål om Franke 400 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Franke 400. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med 400 Franke så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.