Franke 240-10 manual

Vis en manual for Franke 240-10 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Franke
  • Produkt: Eksoshette
  • Model/navn: 240-10
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Svensk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
CKÄYTTÖOHJE
Mottorikupu 240-10
SÅDAN BRUGES EMHÆTTEN
Funktion Fig 1
A - Knap for spjæld, hovedafbryder for motor.
		 Kombineret tryk- og drejafbryder for hastighedsregulering:
B - Drejeomskifter til hastighedsregulering
C - Trykfunktion for belysning.
Ved madlavning åbnes spjældet og blaseren indstilles på
ønskede hastighed. Spjældet lukkes og blæseren stopper
automatisk efter max. 60 min. eller ved att dreje knapen (A) til
-stilling.
Det er ikke tilladt at flambere under emhætten.
Tilstrækkelig med luft må tilføres rummet, når emhætten anv-
endes samtidig med at produkter som anvender anden energi
end el-energi, som eksempel gaskomfur eller gaskaminer.
VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring
Emhætten tørres af med en våd klud og evt. med opvaskemid-
del. Filteret bør rengøres ca 2 gange om måneden ved normal
brug. Filter og blæsehjul sidder løst, så det kan rengøres.
Tryk på fronttapperne ved filtrets forkant, og tag filter og fil-
terkassen ud, figur 2. Filteret lægges i blød i varmt vand, tilsæt
lidt opvaskemiddel og skyl derefter i varmt vand .
Filterkassen kan evt. rengøres i en opvaskemaskine.
Et par gange om året bør emhætten rengøres indvendigt.
Tag blæserhjulet løs fra motor, se figur 3, tør indvendigt med
våd klud og opvaskemiddel. Blæsehjulet og indsugningsring
vaskes i opvaskemaskinen eller ved iblødsæting i opvaske-
middel. Derefter trykkes tingene på plads efter rengøringen.
Risiko for brand kan forekomme, hvis emhætten ikke rengøres
så ofte som anbefalet.
Udskiftning af Lysrør
Lampeglasset løsnes med et tryk mod fronten i pilens retning,
figur 4. Lysrøret er nu tilgængeligt for udskiftning.
(Lysrør sokkel G 23)
Hvis Emhætten svigter / Service
Kontroller at sikringen er iorden. Prøv at tænde for belysn-
ing og samlige hastigheder så det konstateres vad der ikke
fungerer.
DTS - Dansk Total Service. Ring til
FRANKE Futurum’s serviceafdeling på tlf. +46 (0)912-40 500.
De hjælper med at konstatere fejlen og anviser nærmeste
service-reparatør, så du får den bedste og hurtigste service.
Garanti
Garantiperioden er 12 måneder fra købsdato. Ved evt. montør-
besøg i garantiperioden skal købsdokument forevises.
4
3
B
A
1 / 2 2 / 122 396/ 20111121
1 2
SÅ HÄR ANVÄNDS MOTORKÅPAN
Funktion fig. 1
A - Vred för spjäll, huvudbrytare motor.
		 Kombinerad tryck-vridbrytare för hastighetsreglering
		 och belysning:
B - Vred för hastighetsreglering av fläktmotor
C - Tryckfunktion för belysning
Vid matlagning öppnas spjället och fläkten ställs in på önskad
hastighet. Spjället stängs och fläkten stannar automatiskt efter
max. 60 min. eller genom att vredet vrids till .
Att flambera under spisfläkten/spiskåpan är inte tillåtet.
Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten/
spiskåpan används samtidigt med produkter som använder
annan energi, än el-energi t.ex. gasspis, gas/braskaminer, ved/
oljepannor etc.
SKÖTSEL / Rengöring
Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör
rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Filter
och fläkthjul kan tas loss från spisfkåpan vid rengöring.
Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena
i framkant, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att
lossa filterhållaren, fig 2. Blötlägg filterduken och filterkorgen
i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med
filter)
kan även diskas i maskin. Någon gång per år bör spisfläkten
rengöras invändigt. Tag loss insugningsringen, drag sedan loss
fläkthjulet från motorn, fig 3. Torka invändigt med våt trasa och
diskmedel. Fläkthjulet och insugningsringen diskas i maskin el-
ler genom blötläggning i diskmedel. Fläkthjulet och insugning-
sringen trycks på plats efter rengöringen. Sätt tillbaka filterkas-
setten och tryck upp så att den låser fast i snäppena.
Risken för brandspridning ökar om spisfläkten/spiskåpan inte
rengörs så ofta som anges.
Byte av lysrör
Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens
riktning, fig.4. Lysröret är nu åtkomlig för byte.
( Lysrör sockel G 23 )
OM SPISFLÄKTEN INTE FUNGERAR / Service
Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga
hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar.
Ring
FRANKE Futurums serviceavdelning, 0912 / 40 500.
De hjälper till att konstatera felet och anvisar servicefirma
så att Du får snabbaste och bästa service.
Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser
122 396/ 20111121
BRUKSANVISNING
Alliance Lägenhet
LIESITUULETINKUVUN KÄYTTÖ
TOIMINTA, KUVA 1
A - Säätöpellin väännin, moottorin kytkin.
		 Vääntimessä on kaksi eri toimintoa:
B - Tuuletinmoottorin nopeuden säätö
C - Valasin toimii, kun väännin on painettu sisään
Avaa pelti ja säädä tuuletin halumallesi nopeudelle ruoan-
valvalmistuksen ajaksi. Pelti sulkeutuu ja tuuletin pysähtyy
automaattisesti viimeistään 60 minuutin kulutta tai kääntämällä
väännin asentoon .
Liesituulettimen tai - kuvun alla ei saa liekittää ruokia.
Jos liesituulettimen kanssa käytetään yhtä aikaa jotakin muuta
kuin sähköenergiaa käyttävää laitetta kuten takkaa, kaminaa,
kaasuliettä, puu/öljylämmitintä tms, on riittävän korvausilman
tuonnista huonetilaan huolehdittava.
HOITO / Puhdistus
Puhdista laite kostealla rievulla. Pese suodatin normaalissa
käytössä kahdesti kuukaudessa. Irroita suodatinkasetti
työntämällä etureunan lukitussalpoja sisäänpäin. Kännä
kassetti alaspäin ja irrota rasvasuodatin , kuva 2. Pese osat
erikseen käsin pesuaineliuoksessa tai koko kasetti- suodat-
timineen tiskikoneessa. Puhdista laite sisäpuolelta pari kertaa
vuodessa. Irrota imurengas ja sen jälkeen siipipyörä moottor-
ista, kuva 3.
Puhdista sisäosat kostealla rievulla. Pese osatkäsin tai
tiskikoneessa. Puhdistuksen jälkeen osat asetetaan takaisin
paikoilleen siten, että ne napsahtavat kiinni.
Huolehdi tuulettimen säännöllisestä puhdistuksesta.
Mikäli siitä ei huolehdita, saattaa sinne kerääntynyt rasva
aiheuttaa palovaaran.
Valaisinputken vaihto
Valaisimen lasi irroitetaan työntämällä lukitusnastoja nuolen
suuntaisesti, kuva 4. Nyt valaisinputki on vaihdettavissa.
(valaisinputki G23 kanta)
MIKÄLI LAITE EI TOIMI / Huolto
Tarkista, että sulake on ehyt. Kokeile valaisinta ja eri käyntin-
opeuksia jotta tiedät mikä ei toimi.
Tarkista, että sulake on ehjä.
Soita Honkoliini Professional OY, tel. 03 - 225 49 00.
TAKUU
Valmistaja antaa laitteelle 1 vuoden takuun ostopäi-
västä lukien mahdollisten raaka-aine- ja valmistusvir-
heiden varalta. Säilytä ostokuitti.
BRUGSANVISNING
Emhætte 240-10
SLIK BRUKER DU VENTILATOREN
Funksjon (fig. 1)
A - Vrider for spjeld, hovedbryter for motor.
		 Kombinert trykk-vri bryter for hastighet og belysning:
B - Vri for hastighetsregulering av ventilatoren
C - Trykk for belysning
Ved matlagning åpnes spjeldet og ventilatoren stilles inn på
ønsket hastighet. Spjeldet stenges og ventilatoren stanser
automatisk etter max. 60 min. eller ved at bryterne (A) settes i
stilling .
Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren.
Tilstrekkelig med luft må tilføres rommet når ventilatoren
benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn
elektrisk energi, f.eks. gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr.
etc.
VEDLIKEHOLD / Rengjøring
Ventilatoren rengjøres med mildt såpevann og fuktet fille. Fil-
teret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normalt bruk.
Filter og viftehjul kan tas løs ved rengjøringen. Ta løs filterkas-
setten ved å trykke inn sneppene i framkant. Ta ifra hverandre
filteret og frigjør filterduken ved å løsne filterholderen, fig. 2.
Bløtlegg filterduken og filterkurven i varmt vann blandet med.
oppvaskmiddel.Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i
oppvaskmaskin. Noen ganger pr. år bør ventilatoren rengjøres
innvendig. Ta løs innsugningsringen, dra deretter viftehjulet løs
fra motoren, fig. 3. Tørk innvendig med fille fuktet i såpevann.
Viftehjulet og innsugningsringen vaskes i oppvaskmaskin eller
ved bløtlegging i såpevann. Viftehjulet og innsugningsringen
trykkes op på plass etter rengjøringen. Sett tilbake filter-
kassetten og trykk opp slik at den låses fast i sneppene.
Fare for brann kan oppstå hvis ikke ventilatoren gjøres ren så
ofte som angitt.
Bytte av lysrør
Lampeglasset løsnes ved at sneppene trykkes i pilens retning,
fig. 4. Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte. (Lysrør sokkel G 23).
HVIS VENTILATOREN IKKE VIRKER/Service
Kontroller at sikringen er hel. Prøv belysningen og alle hasti-
gheter, slik at du vet hva som ikke fungererer.
Ring Nimanor AS, Moss, tel 069-25 22 30. De hjelper til å
konstatere feilen og henviser til nærmeste serviceforbindelse
slik at du får raskeste og beste service.
Garanti
I Norge gjelder køpslovens bestemmelser .
BRUKSANVISNING
Hette med motor 240-10
S N DK
FIN
Side: 1
5 7
6
3 / 4 4 / 4
122 396/ 20111121 122 396/ 20111121
TILLBEHÖR
Trumsats för anslutning till imkanal.
Fläktöverskåp. (Skåphöjd 110 cm.)
Konsolsats
TEKNISKA UPPGIFTER
Bredd: 50, 60 och 70 cm
Övriga mått: se fig. 5.
Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.
Effekt: Motor 70 W.
Belysning: Lysrör sockel G 23
11 W bredd 70 och 60 cm
9 W bredd 50 cm
INSTALLATION
Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med
föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (Boverket)
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för
avledning av rökgaser från t.ex. gas/braskaminer, ved/oljepan-
nor etc.
Innan produkten används av personer med nedsatt mental,
sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras
om hur produkten är avsedd att användas.
Montering spisfläkt
Fläkten kan placeras under eller infälld i skåpraden, se fram-
sidan respektive fig 6.
Avståndet mellan spis/gasspis och fläkt måste vara minst 40
cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monter-
ingshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn
tas till detta.
Fläkten kan även monteras med hjälp av konsoler som kan
köpas som tillbehör, fig. 7.
Anvisning för montering av tillbehör medföljer dessa.
Elektrisk installation
Spisfläkten levereras med sladd och jordad stickpropp
för anslutning till jordat vägguttag.
Injustering
Se separat anvisning.
LISÄVARUSTEET
Hormiliitäntäsarja hormiliitäntää varten
Kannatinsarja
TEKNISET TIEDOT
Leveys: 50, 60 ja 70 cm
Muut mitat: katso kuva 5
Sähköliitäntä: 230 V ~ , maadoitettu pistotulppa
Teho: Moottori 70 W
Valaisin: Valaisinputki kanta G 23
11 W/leveys 70 ja 60 cm
9 W/leveys 50 cm
ASENNUS
Poistoilman ulosjohtamisessa on noudatettava viranomaisten
määräyksiä. Liesituuletinta ei saa liittää sellaiseen savuhormiin,
jota käytetään myös muiden savukaasujen poistoon (esim.
puu/öljylämmitin, kaasu/öljykamina jne.)
Ennen kuin tuote annetaan henkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään tai
aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai lasten käyttöön, heille
on selitettävä, miten tuotetta käytetään.
Liesituulettimen asennus
Kiinnitä liesituuletin yläkaapin tai maustehyllyn alareunaan
(kuva 6). Tuuletin voidaan asentaa kaappirivistön alle tai upot-
taa siihen (etulehden kuva ja kuva 6).
Tuulettimen ja lieden välisen etäisyyden tulee olla vähintään
40 cm. Kaasuliedestä etäisyys vähintään 65 cm.. Jos
kaasulieden valmistaja suosittelee tätäkin suurempaa etäisyyt-
tä, sitä on käytettävä.
Tuuletin voidaan myös asentaa lisävarusteena myytävien kan-
nattimien avulla (kuva 7).
Lisävarusteiden mukana on omat asennusohjeensa.
Sähköliitäntä
Liitäntä on suoritettava kiinteästi. Tuuletin tulee varustaa 2‑na-
paisella kytkimellä. Ulostulojännite voidaan muuttaa (katso
erillinen kytkentäkaavio).
Asennuksen saa suorittaa ainoastaan asennusoikeudet
omaava henkilö.
Säätö
Katso erillinen ohje.
TILBEHØR
Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal
Ventilatorskap (høyde 110 cm)
Veggfeste
TEKNISKE DATA
Bredde: 50, 60 og 70 cm
Øvrige mål: se fig. 5
El.tilkobling: 230 V jordet
Effekt: Motor 70 W
Belysning: Lysrør sokkel G 23
11 W bredd 70 och 60 cm
9 W bredd 50 cm
INSTALLASJON
Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i pipens røkekanal hvis
denne brukes for oppvarming. Avledning av utblåsningsluften
skal utføres i henhold til forskrifter fra berørt myndighet (Bygn-
ingskontrollen).
Ventilasjonen av rommet må tilpasses slik at ventilatoren ikke
lager problemer for andre pipetilsluttede oppvarmingssystem i
huset.
Før produktet anvendes av personer med nedsatt mental,
sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres om
hvordan produktet er ment å bli benyttet.
Montering av ventilatoren
Ventilatoren kan plasseres under eller innfelt i skaprekken, se
framsiden respektiv fig. 6.
Avstanden mellom komfyr og ventilatoren må være minst 40
cm. Ved gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Hvis høyere
monteringshøyde anbefales av produsenten av gasskomfyren,
skal det tas hensyn til dette.
Ventilatoren kan også monteres ved hjelp av veggfester som
kan kjøpes som tilbehør, fig. 7.
Anvisning for montering av tilbehør følger disse.
Elektrisk installasjon
Tilkoblingen skal være fast og ventilatoren må utstyres med en
allpolig bryter. Utgående spenning kan endres på transforma-
toren (Se separat anvisning).
Installasjonen skal utføres av autorisert installatør.
Innjustering
Se separat anvisning.
TILBEHØR
Rørstuds for tilslutning til aftrækskanel.
Overskab for emhætte.
Konsoldel.
TEKNISK DATA
Bredde: 50 60 og 70 cm.
Øvrige mål: se fig 5.
El-tilslutning: 230V.
Effekt: Motor 70W.
Belysning: Lysstofrør sokkel G23.
11 W bredde 60 og 70 cm
9 W bredde 50 cm
INSTALLATION
Afledning af udblæsningsluften skal udføres efter forskrift fra
gældende myndighed. Udblæsningsluften må ikke ledes til
aftrækskanal som anvendes til afledning af røggasser (fra
eksempel gaskaminer).
Før produktet anvendes af børn eller af personer med nedsatte
mentale, sensoriske eller fysiske evner, skal de informeres om,
hvad det skal bruges til.
Montering af emhætte
Skru emhætten fast under overskab eller hylde beregnet for
emhætte, fig. 6.
Afstanden mellem komfur og emhætte skal være mindst 40
cm. For gaskomfur skal den være 65 cm. Hvis gaskomfurpro-
ducenten anbefaler en større monteringshøjde, skal der tages
hensyn til dette.
Emhætten kan monteres ved hjælp af konsoller, som kan
købes som tilbehør, fig. 7.
Anvisning for montering af tilbehør medfølger udstyret.
Elektrisk installation
Ved fast installation og ved ændring af udgående spænding i
transformer, skal monteringen altid udføres af aut. instal-
latør.
Injustering
Se separat anvisning.
S FIN N DK

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Franke 240-10 ennå.

Spør et spørsmål om Franke 240-10

Har du et spørsmål om Franke 240-10 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Franke 240-10. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med 240-10 Franke så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.