Electrolux EMM 21150 S manual

Vis en manual for Electrolux EMM 21150 S under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Electrolux
  • Produkt: Mikrobølgeovn
  • Model/navn: EMM 21150 S
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Svensk, Polsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 162
Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z
običajnimi gospodinjskimi odpadki, Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto za predelavo električne
in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreViti
morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru
nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka
se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino,
v kateri ste izdelek kupili.
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du
med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor,
affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa
paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om
resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som
vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό
ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προ

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Electrolux EMM 21150 S ennå.

Spør et spørsmål om Electrolux EMM 21150 S

Har du et spørsmål om Electrolux EMM 21150 S men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Electrolux EMM 21150 S. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med EMM 21150 S Electrolux så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.