Dyson V11 Absolute manual

Vis en manual for Dyson V11 Absolute under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Dyson
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: V11 Absolute
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 127
128
VIKTIGE SIKKERHETSAN-
VISNINGER
FØR DU TAR I BRUK DETTE PRODUKTET, MÅ DU
LESE ALLE INSTRUKSJONER OG ADVARSLER I
DENNE HÅNDBOKEN OG PÅ SELVE PRODUKTET
Ved bruk av elektriske apparater må du følge noen
grunnleggende forholdsregler, deriblant:
ADVARSEL
Disse advarslene gjelder apparatet og eventuelt alt
verktøy, tilbehør samt ladere eller nettadaptere.
FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANN, ELEKTRISK
STØT ELLER SKADE:
1. Dette Dyson-apparatet kan kun brukes av
barn fra 8 år og oppover og av personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner
eller med mangel på kunnskap eller erfaring hvis
en ansvarlig person holder oppsyn og instruerer
dem om sikker bruk av apparatet og om farene
ved bruken. Barn må ikke utføre rengjøring eller
brukervedlikehold uten oppsyn.
2. Må ikke brukes som leketøy. Man må være
svært påpasselig når produktet brukes av eller i
nærheten av små barn. Barn må holdes under
oppsyn slik at de ikke leker med produktet.
3. Må kun brukes som beskrevet i denne Dyson-
manualen. Du må ikke utføre noe annet
vedlikehold enn det som beskrives i håndboken
eller etter råd fra Dyson Helpline.
4. KUN egnet for bruk i tørre omgivelser. Må ikke
brukes utendørs eller på våte overflater.
5. Ikke ta i noen del av laderen eller produktet med
våte hender.
6. Må ikke brukes når laderen eller ledningen
er skadet.
7. Hvis produktet ikke fungerer som det skal, hvis
det har fått et hardt slag, hvis det er blitt mistet
ned, skadet, etterlatt utendørs eller mistet i vann,
må det ikke brukes, og du må kontakte Dyson
Helpline.
8. Kontakt Dyson Helpline når det er nødvendig
med service eller reparasjoner. Ikke demonter
produktet siden det kan føre til elektrisk støt eller
brann hvis produktet blir satt sammen feil igjen.
9. Ikke strekk ledningen eller belast den. Hold
ledningen unna varme overflater. Ikke lukk dører
igjen over ledningen eller trekk den rundt skarpe
kanter eller hjørner. Hold ledningen unna steder
der man farter ofte, og legg den på steder der
den ikke blir tråkket på eller snublet i. Ikke kjør
over ledningen.
10. Må ikke brukes til å suge opp vann.
11. Må ikke brukes til å suge opp brannfarlige eller
brennbare væsker, for eksempel bensin, eller
brukes i områder der slike væsker eller damp fra
dem kan være tilstede.
12. Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, for
eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
13. Pass på at du holder håret, klesplagg, fingre
og andre kroppsdeler borte fra åpninger og
bevegelige deler, for eksempel børsten. Du må
ikke peke slangen, røret eller verktøy mot øyne,
ører eller putte dem i munnen.
14. Ikke stikk gjenstander inn i åpningene. Må ikke
brukes hvis noen av åpningene er blokkert. Skal
holdes fritt for støv, smuss, hår og alt annet som
kan redusere luftgjennomstrømningen.
15. Bruk kun tilbehør og reservedeler som er anbefalt
av Dyson.
16. Må ikke brukes uten at klar beholder og filtre er
på plass.
17. Koble fra laderen når den ikke skal brukes over
lengre perioder.
18. Vær ekstra forsiktig når du støvsuger trapper.
19. For å forhindre utilsiktet start, vær forsiktig og
hold hendene og fingrene unna «PÅ»-bryteren
til du er klar til å begynne å støvsuge, spesielt
når du henter eller bærer apparatet. Det å bære
apparatet med fingeren på PÅ-knappen er å be
om ulykker.
20. Apparatet må ikke installeres, lades eller brukes
utendørs, i baderom eller innen 3 meter fra et
svømmebasseng. Den må ikke brukes på våte
overflater og skal ikke utsettes for fukt, regn
eller snø.
21. Bruk kun Dyson-laderen delenummer 217160 når
du skal lade dette Dyson-apparatet. Bruk kun
Dyson-batterier: Andre typer batterier kan
eksplodere og forårsake personskade og
materiell skade.
22. Når du fjerner eller bytter ut en motorisert børste,
må du passe på at du ikke trykker på PÅ-knappen
før rensehodet er montert igjen.
23. Ikke bruk en batteripakke eller et apparat som
er skadet eller endret. Skadede eller modifiserte
batterier kan utvise uforutsigbar oppførsel som
medfører brann, eksplosjon eller fare for skade.
Ikke utsett batteriet eller apparatet for brann
eller for høye temperaturer. Eksponering for
brann eller temperaturer over 60 °C (140°F) kan
forårsake eksplosjon.
24. Batteriet er lukket og det utgjør ingen fare
under normale omstendigheter. Hvis det mot
formodning skulle oppstå lekkasje fra batteriet
må du ikke røre væsken, siden den kan forårsake
NO
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Side: 128
129
irritasjon eller brannsår, og du må følge
følgende forholdsregler:
• Hudkontakt – kan forårsake irritasjon. Vask med
såpe og vann.
• Innånding – kan forårsake irritasjon i luftveiene.
Oppsøk frisk luft og kontakt en lege.
• Kontakt med øyne – kan forårsake irritasjon.
Skyll øynene øyeblikkelig med vann i minst
15 minutter. Oppsøk lege.
• Kassering – ha på hansker for å håndtere
batteriet og kast det umiddelbart i henhold til
lokale lover og regler.
25. Følg alle ladeanvisninger og lad ikke batteriet
eller apparatet utenfor temperaturområdet
som er angitt i instruksjonene. Lading på feil
måte eller ved en temperatur utenfor det angitte
området kan skade batteriet og øke faren for
brann. For å sikre maksimal batteritid anbefaler
Dyson følgende:
• Apparatet bør lagres i romtemperatur når det
ikke er i bruk. Anbefalt område: 18 °C (64°F) til
28 °C (82°F).
• Omgivelsestemperaturområdet for drift og
lading bør være 10 °C (50°F) til 30 °C (86°F).
26. BRANNADVARSEL – Ikke plasser dette produktet
på eller i nærheten av en kokeplate eller en
annen varm overflate, og ikke sett fyr på dette
apparatet selv om det skulle være alvorlig skadet.
Batteriet kan ta fyr eller eksplodere.
27. BRANNADVARSEL – Ikke bruk duft eller
duftprodukter på filteret/filtrene til dette
apparatet. Kjemikaliene i slike produkter er
kjent for å være brennbare og kan føre til at
apparatet brenner.
LES OG TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSJONENE
Dette Dyson-apparatet er kun laget for bruk
i husholdninger.
Må ikke brukes i
nærheten av åpen ild.
Må ikke oppbevares
i nærheten
av varmekilder.
Ikke sug opp vann
eller væsker.
Ikke sug opp
brennende gjenstander.
Ikke plasser hendene
i nærheten av den
roterende børsten når
produktet er i bruk.
Ikke plasser på
eller i nærheten av
en kokeplate.
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Side: 129
130
Vaskbare deler
Apparatet har vaskbare deler som krever regelmessig rengjøring. Følg
instruksjonene nedenfor.
• Ikke sett noe av apparatet i oppvaskmaskin eller vaskemaskin, og ikke tørk i tørketrommel,
komfyr, mikrobølgeovn eller i nærheten av flammer.
Rengjøring av filterenheten
Vask filterenheten minst én gang i måneden, eller når indikatoren for filtervedlikehold lyser.
Undersøk og vask filterenheten i henhold til anvisningene, for å sikre at den fungerer som
den skal.
• Fjern filterenheten ved å vri den mot urviseren. Trekk filterenheten forsiktig vekk
fra apparatet.
• Dunk forsiktig på filterenheten for å fjerne alt støv og smuss før du vasker den.
• Vask filterenheten kun i kaldt vann: Ikke bruk vaskemidler eller vask den i en
oppvaskmaskin eller en vaskemaskin.
• Vask det plisserte papirelementet til filterenheten først: Hold filterenheten under kaldt
vann fra kranen med skumelementet vendt nedover og la kaldt vann renne over det
plisserte papiret.
• Fortsett med vaskingen til vannet er klart.
• Vask skumelementet til filterenheten etterpå: Hold filterenheten under kaldt vann fra
kranen med skumelementet vendt nedover slik at skittent vann ikke forurenser det plisserte
papirelementet. La kaldt vann renne over innsiden og utsiden av skumelementet og klem
skummet forsiktig for å skylle ut smusset.
• Fortsett med vaskingen til vannet er klart.
• Vask utsiden av filterenheten. Fyll deretter enheten med kaldt vann, plasser hendene dine
over de åpne endene og rist den forsiktig.
• Gjenta vaskingen av elementene og utsiden av filterenheten til skyllevannet er rent.
• Rist forsiktig på filterenheten for å fjerne alle vannrester og la den tørke med skumenden
pekende oppover.
• La filterenheten tørke i et tørt miljø med god luftstrøm i minst 24 timer, til den er helt tørr.
• Kontroller at filterenheten er helt tørr.
• Filterenheten settes tilbake på plass ved å sette den på apparatet og vri med urviseren til
den klikker på plass.
Det kan være nødvendig å vaske filterenheten oftere hvis du støvsuger fint støv eller stort sett
bare bruker Boost-modus.
Ikke sett noe av apparatet i oppvaskmaskin eller vaskemaskin, og ikke tørk i tørketrommel,
komfyr, mikrobølgeovn eller i nærheten av flammer.
SLIK VASKER DU DE ROTERENDE BØRSTENE
Apparatets munnstykket med myk rulle har to vaskbare børster. Undersøk og vask dem
regelmessig i henhold til anvisningene for å
sikre at de fungerer som de skal.
• Se illustrasjonene Vedlikehold av støvsugerhode ovenfor.
• Når du fjerner eller bytter ut en motorisert børste, må du passe på at du ikke trykker på
PÅ-knappen før rensehodet er montert igjen.
Slik fjernes, vaskes og skiftes de roterende børstene:
• Snu rengjøringshodet opp ned, slik at undersiden på rengjøringshodet vender mot deg.
Bruk en mynt til å dreie endehetten en kvart omdreining mot urviseren til den klikker inn i
den ulåste stillingen. Roter endehetten til åpen stilling. Trekk hovedbørsten forsiktig bort fra
rengjøringshodet. Fjern endehetten fra hovedbørsten. Ikke vask endehetten.
• Trekk den bakre børsten forsiktig bort fra rengjøringshodet.
• Hold børstestengene under rennende vann, og gni dem varsomt for å fjerne lo og støv.
• La de roterende børstene stå som vist. La det tørke i minst 24 timer, inntil det er helt tørt.
Kontroller at de roterende børstene er helt tørre før du setter dem tilbake på plass.
• Trekk den bakre børsten tilbake i rengjøringshodet.
• Trekk hovedbørsten tilbake i rengjøringshodet.
• Sett endehetten på hovedbørsten igjen.
• Endehetten skal være i åpen stilling, som vist. Når endehetten er på plass, roterer du den
tilbake til lukket stilling.
• Lukk festeanordningen ved å dreie den en kvart omdreining med urviseren. Pass på at
festeanordningen er helt dreid og de roterende børstene sitter fast.
Støvsugerhode med høyt dreiemoment
Børsten på det motoriserte støvsugerhodet er ikke vaskbar.
Minimotorhead-verktøy med rask utløser
Børsten på det motoriserte støvsugerhodet er ikke vaskbar.
Blokkeringer – automatisk utkobling
• Denne støvsugeren er utstyrt med automatisk utkobling.
• Hvis en del blir blokkert, kan støvsugeren slå seg av automatisk.
• Dette vil skje etter at motoren pulserer flere ganger (dvs. slår seg på og av i rask
rekkefølge) og blokkeringsindikatoren lyser.
• La støvsugeren bli avkjølt før du ser etter blokkeringer.
• Pass på at du ikke trykker på PÅ-knappen mens du ser etter blokkeringer. Hvis du bruker
apparatet mens det er delvis demontert, kan det føre til personskader.
• Fjern eventuelle blokkeringer før du skrur på støvsugeren igjen.
• Sett alle delene godt på igjen før bruk.
• Det å fjerne blokkeringer dekkes ikke av garantien.
Se etter blokkeringer
Motoren vil pulsere og blokkeringsindikatoren viser når det er en blokkering. Følg
instruksjonene nedenfor for å finne blokkeringen:
• Pass på at du ikke trykker på PÅ-knappen mens du ser etter blokkeringer. Hvis du bruker
apparatet mens det er delvis demontert, kan det føre til personskader.
• Pass deg for skarpe gjenstander når du ser etter blokkeringer.
• Se etter blokkeringer på hoveddelen av apparatet ved å fjerne den klare beholderen i
henhold til anvisningene i avsnittet Tømme den klare beholderen, og fjern blokkeringen.
• Hvis du ikke kan fjerne blokkeringen fra rensehodet, må du kanskje fjerne den roterende
børsten. Bruk en mynt til å låse opp festeanordningen. Skyv den roterende børsten ut av
rensehodet, og fjern blokkeringen. Sett på den roterende børsten igjen og fest den ved å
stramme festeanordningen. Sørg for at den er godt festet før du bruker apparatet.
• Dette produktet har børster av karbonfiber. Vær oppmerksom hvis du kommer borti dem.
De kan irritere huden noe. Vask hendene etter å ha håndtert børstene.
• Sett alle delene godt på igjen før bruk.
• Det å fjerne blokkeringer dekkes ikke av garantien.
Les Viktige sikkerhetsinstruksjoner i Dysons brukerhåndbok før du fortsetter.
MONTERING AV DOCKINGSTASJON
• Pakk ut dokkingstasjonen, laderen og installasjonsanvisningene.
• Velg et sted for dokkingstasjonen og påse at det ikke finnes noen røranlegg (gass, vann
eller luft), elektriske kabler, ledninger eller luftkanalsystemer rett bak monteringsstedet.
• Følg instruksene i installasjonsanvisningene.
• Sett delene inn på plass.
• Sett apparatet inn i dokkingstasjonen.
• Sett laderens støpsel i en stikkontakt. Slå på (hvis nødvendig) for å lade batteriet.
• Apparatet må lades helt opp før første gangs bruk.
Dokkingstasjonen må monteres i henhold til forskrifter og gjeldende regler/standarder
(nasjonal lovgivning kan gjelde).
Dyson anbefaler bruk av verneklær, øyebeskyttelse og beskyttende materialer ved
installasjon av dokkingstasjonen.
Støvsuging
• Ta apparatet ut av dokkingstasjonen.
• Kontroller at undersiden av rensehodet eller munnstykket er rent og at det ikke finnes
fremmedlegemer som kan forårsake skader.
Før du støvsuger gulvbelegg, tepper og matter, bør du sjekke rengjøringsinstruksjonene
til produsenten.
Børstemunnstykket på støvsugeren kan skade visse teppetyper og gulv. Noen tepper vil loe
hvis du bruker en roterende børste når du støvsuger. I så fall anbefaler vi at du støvsuger uten
å bruke det motordrevne gulvmunnstykket og rådfører deg med gulvprodusenten.
Støvsugerhode med høyt dreiemoment – glidebryter for regulerbar sugestyrke
Støvsugeren din med høyt dreiemoment har en glidebryter til å regulere sugestyrken
på støvsugerhodet. For å velge den nødvendige sugestyrken skyves bryteren på toppen
av munnstykket.
Maksimal innsuging for overflate med støv og smuss (+)
• Til støvsuging av slitesterke gulvdekker, harde gulv og svært tilsmussede tepper og ryer.
Innsuging for støv og smuss (▲)
• Til støvsuging av lett tilsmussede tepper, ryer og harde gulv.
• For støvsuging av store rusk som peanøtter eller ris.
Innsuging for tykke tepper og delikate gulv (-)
• For støvsuging av tykke tepper eller ryer og alle gulv der du kan oppleve større motstand.
• For støvsuging av litt skitne gulv, inkludert delikate gulv som vinyl, parkett og linoleum.
Tømming av den klare beholderen
• Må tømmes så fort avfallsnivået når MAX-merket – må ikke overfylles.
• Vær forsiktig så du ikke trykker på «PÅ»-utløseren mens den gjennomsiktige beholderen er
åpen for tømming.
• Fjern røret ved å trykke på den røde rørutløserknappen og trekke røret vekk
fra beholderen.
• For å tømme smusset:
–
– Hold apparatet slik at beholderen er vendt nedover.
–
– Trykk den røde utløserknappen for beholderen godt inn.
–
– Beholderen vil gli nedover og rengjøre støvutskilleren underveis.
–
– Deretter vil beholderens understell åpnes.
–
– Beholderbasen vil ikke åpne hvis den røde knappen ikke er helt nedtrykt.
For å minimere støv/allergenkontakt når du tømmer, forsegl en støvtett pose rundt
beholderen og tøm den. Ta den klare beholderen varsomt ut av posen. Lukk posen godt, og
kast den som vanlig.
Rengjøring av den klare beholderen (ekstrautstyr)
Når det er nødvendig å rengjøre den klare beholderen:
• Følg anvisningene under avsnittet "Tømming av den klare beholderen".
• Premere il pulsante rosso sulla guida del contenitore per sbloccare il contenitore e farlo
scivolare dalla guida.
• Den klare beholderen må kun rengjøres med en fuktig klut.
• Pass på at den klare beholderen og tetningene er helt tørre før du setter de på igjen.
• For å sette på den klare beholderen igjen:
–
– Sett ryggen inn i beholderens glideskinne.
Lukk den klare beholderen ved å trykke understellet oppover, til den klare beholderen og
understellet klikker på plass.
Den klare beholderen må ikke vaskes i oppvaskmaskinen, og bruk av såpemidler,
poleringsmidler eller luftrensere anbefales ikke, siden disse kan skade apparatet.
Indikatorer for filter og blokkeringer
Skjermen på apparatet vil varsle deg når enkle vedlikeholdstrinn er nødvendig.
• Filterindikatoren viser når filterenheten ikke er satt riktig inn. Følg instruksjonene for
hvordan du setter inn filterenheten på nytt i delen «Vask filterenheten».
• Filterindikatoren viser når filterenheten må vaskes. Følg instruksjonene for hvordan du
vasker filterenheten i delen «Vask filterenheten».
• Blokkeringsindikatoren viser når en blokkering har oppstått. Følg instruksjonene for
hvordan du fjerner blokkeringer i delen «Se etter blokkeringer».
Ytterligere informasjon
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Side: 130
131
LADING OG OPPBEVARING
• Denne maskinen vil slå seg AV hvis batteriets temperatur er under 10 °C (50°F). Denne er
utformet for å beskytte motoren og batteriet. Du må ikke lade apparatet og deretter flytte
det til et sted for oppbevaring der temperaturen er under 10 °C (50°F) .
• For å forlenge levetiden til batteriet bør du unngå å lade det opp på nytt med en gang det
er blitt helt utladet. La batteriet avkjøles i et par minutter.
• Unngå å holde batteriet inntil en overflate når du bruker apparatet. Hvis du unngår dette,
blir det mindre opphetet, og batteriets bruks- og levetid blir forlenget.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERI
• Hvis batteriet må skiftes, kontakt Dyson Helpline.
• Bruk kun Dyson-laderen delenummer 217160 når du skal lade dette Dyson-apparatet.
ADVARSEL
Batteriet som brukes i dette apparatet kan være brannfarlig eller forårsake kjemisk
forbrenning hvis det brukes på feil måte. Må ikke demonteres, kortsluttes, varmes over 60°C,
eller forbrennes. Holdes borte fra barn. Må ikke demonteres eller kastes på ilden.
Informasjon om avfallshåndtering
• Dyson-produkter er laget av førsteklasses gjenvinnbare materialer. Resirkuleres om mulig.
• Batteriet må tas ut av maskinen før den kastes.
• Kast eller resirkuler batteriet i henhold til lokale bestemmelser eller lover.
• Kasser den brukte filterenheten i samsvar med lokale regler eller forskrifter.
• Denne merkingen angir at dette produktet ikke må kasseres sammen med annet
husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller på
menneskers helse på grunn av uforsvarlig kassering av avfall må produktet resirkuleres
på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Når
du skal returnere det brukte apparatet, må du bruke retur- og innsamlingssystemene
eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for
miljøvennlig resirkulering.
Dyson kundeservice
Takk for at du valgte å kjøpe en Dyson
Etter å ha registrert din 2-årige garanti, vil ditt Dyson-apparat være dekket for deler og arbeid
i 2 år fra kjøpedatoen, slik det fremkommer av garantivilkårene. Hvis du har spørsmål om ditt
Dyson-apparat, kan du besøke www.dyson.no/support for nettbasert hjelp, generelle tips og
nyttig informasjon om Dyson.
Alternativt kan du ringe Dyson Helpline og oppgi serienummer og detaljer om hvor/når du
kjøpte apparatet.
Hvis Dyson-apparatet ditt trenger reparasjon, ringer du Dyson Helpline så vi kan diskutere
de tilgjengelige alternativene. Hvis garantien fremdeles gjelder for Dyson-produktet, og
reparasjonen dekkes av denne, vil den bli reparert kostnadsfritt.
Registrer deg som eier av et Dyson-apparat
Garantien for dette produktet er på 2 år fra kjøpsdatoen. Registrer garantien din innen
30 dager fra kjøpsdatoen. For å hjelpe oss med å sikre at du mottar rask og effektiv hjelp,
registrerer du deg øyeblikkelig etter kjøpet. Ta vare på kvitteringen som viser kjøpsdatoen.
Det er tre måter å gjøre dette på:
• På Internettadressen www.dyson.no
• Ring Dyson Helpline på 080069196.
• Fyll ut det vedlagte skjemaet og send det i posten til oss.
Ved å registrere deg via Internett eller telefon, vil du:
• Beskytte din investering med en to års garanti for deler og utførelse.
• Motta nyttige tips om bruk av maskinen.
• Få ekspertråd fra Dyson Helpline.
• Være den første til å høre om de siste nyskapningene.
• Registrering tar bare noen minutter og alt du trenger er ditt serienummer.
2 års begrenset garanti
Vilkår og betingelser for dysons begrensede 2-årsgaranti
Dette dekkes
• Dersom det skulle oppstå feil på eller mangler ved apparatet, kan du benytte deg av de
rettighetene som følger av forbrukerkjøpsloven.
Dette innebærer blant annet at du kan kreve reparasjon eller omlevering av apparatet
dersom det foreligger en feil som etter forbrukerkjøpslovens regler er å anse som en
mangel, herunder dersom apparatet er defekt pga. svikt i materiale, utførelse eller
funksjon, eller dersom den ikke svarer til kvaliteten og egenskapene som rimelig kan
forventes av produktet. Dersom en del ikke lenger er tilgjengelig eller har gått ut av
produksjon, kan Dyson innenfor forbrukerkjøpslovens rammer velge å erstatte denne med
en fungerende erstatningsdel.
• Der dette produktet selges utenfor EU er garantien gyldig kun når produktet installeres og
brukes i det landet der produktet ble solgt.
• Der dette produktet selges innenfor EU er garantien gyldig kun (i) når produktet brukes
i det landet der det ble solgt eller (ii), når produktet brukes i Østerrike, Belgia, Frankrike,
Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania eller Storbritannia, og når den samme
modellen selges med samme nominelle nettspenning i det aktuelle landet.
Dette dekkes ikke
Dysons garanti omfatter ikke reparasjon og utskifting av produkter der feilen
skyldes følgende:
• Skade ved uhell, feil som oppstår som følge av feilaktig bruk eller vedlikehold, misbruk,
uforsiktighet eller håndtering av enheten på en måte som ikke samsvarer med
Dysons brukerhåndbok.
• Feil som følge av at produktet brukes til noe annet enn normale husholdningsformål.
• Feil som følge av bruk av deler som ikke er satt sammen eller installert i henhold til
Dysons instruksjoner.
• Bruk av deler og tilbehør som ikke er originaldeler fra Dyson.
• Feil som følge av feilaktig installasjon (unntatt når installasjonen er gjort hos Dyson).
• Feil som følge av reparasjoner eller endringer utført av andre parter enn Dyson eller
Dysons autoriserte agenter.
• Blokkeringer – se Dysons brukerhåndbok for nærmere beskrivelse av hvordan du ser etter
og fjerner blokkeringer.
• Vanlig slitasje (f.eks. sikringer, børste osv.).
• Bruk av dette apparatet på murestøv, aske eller gips.
• Redusert utladningstid for batteriet på grunn av batteriets alder eller bruk (når aktuelt).
Hvis du er i tvil om hva som dekkes av garantien, kan du ta kontakt med Dyson Helpline.
Sammendrag av dekning
• Garantien trer i kraft på kjøpedatoen (eller leveringsdatoen hvis den kommer senere).
• Før det kan utføres arbeid på Dyson-produktet, må du legge frem kjøpebevis og
følgeseddel (både original og eventuelt etterfølgende). Uten et slikt bevis skal alt arbeid
betales. Ta vare på kvittering eller følgeseddel.
• Alt arbeid i forbindelse med mangler utføres av Dyson eller Dysons autoriserte agenter.
• Alle deler som skiftes ut blir Dysons eiendom.
• Reparasjon eller utskifting av ditt Dyson-produkt under garanti vil ikke
forlenge garantiperioden.
• Garantien gir fordeler som kommer i tillegg til og ikke påvirker lovbestemte rettigheter du
har som forbruker.
Viktig informasjon om databeskyttelse
Når du registrerer Dyson-produktet ditt:
• Du må oppgi grunnleggende kontaktopplysninger til oss for å registrere produktet ditt, og
gjøre det mulig å støtte garantien din.
• Når du registrerer deg, får du mulighet til å velge om du vil motta kommunikasjon fra
oss. Hvis du velger å motta kommunikasjon fra Dyson, sender vi deg informasjon om
spesialtilbud og nyheter om våre siste nyvinninger. Vi vil aldri selge opplysningene dine
til tredjeparter, og bare bruke opplysningene som du deler med oss, som definert av
personvernerklæringene på nettstedet vårt: privacy.dyson.com.
13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s

Spørsmål og svar

Hvor finner jeg bruksanvisning/manual på norsk? Ser at det er flere som har spurt, men svaret glimrer med sitt fravær. Dette blir for useriøst for et produkt i denne prisklassen. Man forventer faktisk et svar fra dere.

Publisert den 10 måneder siden av Øystein Sørvoll

Spør et spørsmål om Dyson V11 Absolute

Har du et spørsmål om Dyson V11 Absolute men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Dyson V11 Absolute. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med V11 Absolute Dyson så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.