Dyson DC35 manual

Vis en manual for Dyson DC35 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Dyson
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: DC35
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 16
32 33
•	 Etter å ha vasket filteret, må du la det tørke i 12 timer til det er helt tørt, før du setter
det i Dyson-støvsugeren igjen.
•	 Ikke bruk rengjøringsmidler for å rengjøre filteret.
•	 Ikke legg filteret i oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ovn, mikrobølgeovn
eller i nærheten av åpen ild.
Se etter blokkeringer
ADVARSEL:
•	 Skru Dyson-støvsugeren “OFF” (“AV”) og koble fra laderen før du ser etter
blokkeringen. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det oppstå personskader.
•	 Se opp for skarpe objekter når du fjerner blokkeringer.
•	 Sett alle delene til Dyson-støvsugeren godt på plass igjen før bruk.
MERK:
•	 Det å fjerne blokkeringer dekkes ikke av den begrensede garantien til Dyson-
støvsugeren. Hvis noen del av Dyson-støvsugeren blir blokkert, kan den bli
overopphetet og slå seg av automatisk.
•	 Skru Dyson-støvsugeren “OFF” (“AV”) og la den avkjøle seg. Fjern det som gjør at
støvsugeren er blokkert, før du slår den på igjen.
Fjerne blokkeringer i den roterende børsten
ADVARSEL:
•	 Slå Dyson-støvsugeren “OFF” (“AV”) og koble den fra laderen før du fjerner
blokkeringer på den roterende børsten. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det oppstå
personskader. Hvis børsten er blokkert, kan den slå seg av. Hvis dette skulle skje, må du
ta av børsten som anvist, og fjerne smusset og restene som er årsak til blokkeringen.
•	 Du tar av den roterende børsten ved bruke en mynt til å løsne skruen som er merket
med en nøkkel. Fjern det som er årsaken til blokkeringen. Sett på børsten igjen, og
fest den ved å stramme skruen. Pass på at den sitter godt før du bruker Dyson-
støvsugeren.
•	 Vær oppmerksom hvis du kommer borti børstene av karbonfiber, da disse kan irritere
huden noe. Vask hendene etter å ha håndtert børstene.
•	 Se opp for skarpe objekter når du fjerner blokkeringer.
•	 Sett alle delene til støvsugeren godt på plass igjen før du bruker den.
LADING OG OPPBEVARING AV DYSON-
STØVSUGEREN
•	 Dyson-støvsugeren vil skru seg av hvis temperaturen i batteriet blir lavere enn 3 °C.
Dette er for å beskytte produktets motor og batteri. Ikke lad opp Dyson-støvsugeren
for deretter å flytte den til et sted der temperaturen er under 3 °C, for oppbevaring.
•	 For å forlenge levetiden til batteriet bør du unngå å lade det opp på nytt med en gang
det er blitt helt utladet. La batteriet avkjøles i et par minutter.
•	 Unngå å holde batteriet inntil en overflate når du bruker støvsugeren. Hvis du unnlater
å gjøre dette, blir støvsugeren mindre opphetet, og bruks- og levetiden til batteriet blir
forlenget.
•	 Hvis du fester ladedokken på en vegg, må du følge instruksjonene som fulgte med
støvsugeren. Pass på at dokken er satt på plass på riktig måte og riktig vei, slik at
motoren på Dyson-støvsugeren er på toppen når den er satt på plass. Følg alle
nødvendige sikkerhetstiltak. Bruk passende skruer, verktøy og sikkerhetsutstyr.
•	 Når du lader via dokken, må batteriet sitte i Dyson-støvsugeren.
Feilsøking - oppladning og batteri
Lader
Helt oppladet
Lader ikke – Sjekk batteriet
Lader ikke - For kald/for varm
Sikkerhetsinstruksjoner for batteri
•	 Dyson-støvsugeren må være koblet fra strømnettet når du tar ut batteriet.
•	 Bruk kun Dyson-batterier og ladeenheten som hører til denne Dyson-støvsugeren.
•	 Batteriet er lukket og det består ikke fare under normale omstendigheter. Hvis det mot
formodning skulle oppstå lekkasje fra batteriet må du ikke berøre væsken og følge
følgende forhåndsregler:
•	 Hudkontakt – kan forårsake irritasjon. Vask med såpe og vann.
•	 Innånding – kan forårsake irritasjon av luftveiene. Sørg for å få frisk luft og kontakt
lege.
•	 Kontakt med øyne – kan forårsake irritasjon. Skyll straks øynene grundig med vann i
minst 15 minutter. Oppsøk lege.
•	 Avfallshåndtering – bruk vernehansker når du skal kaste batteriet og følg de lokale
reglene for gjenvinning.
ADVARSEL:
•	 Batteriet som brukes i dette apparatet kan være brannfarlig eller forårsake kjemisk
forbrenning hvis det brukes på feil måte. Må ikke demonteres, kortsluttes, varmes over
60°C, eller forbrennes. Bruk kun Dyson batterier. Bruk av andre batterier vil medføre
brann eller eksplosjonsfare. Brukte batterier skal straks kastes. Holdes borte fra barn.
Må ikke demonteres eller kastes på ilden.
NO
DYSON KUNDESERVICE
Hvis du har spørsmål om Dyson-støvsugeren din, ring til hjelpelinjen hos Dyson
kundeservice mens du har serienummeret klart og detaljer om hvor og når du kjøpte
støvsugeren, eller kontakt oss via nettsiden. Serienummeret sitter bak filteret på
hoveddelen av Dyson-støvsugeren.
De fleste spørsmål kan avklares per telefon med hjelp fra en av de ansatte ved
Hjelpelinjen hos Dyson Kundeservice.
Hvis støvsugeren din trenger service, ring til hjelpelinjen hos Dyson kundesrvice slik at
vi kan diskutere de tilgjengelige mulighetene. Hvis støvsugeren har gyldig garanti og
reparasjonen faller inn under denne, repareres den kostnadsfritt.
REGISTRER DEG SOM DYSON-EIER
TAKK FOR AT DU VALGTE Å KJØPE EN DYSON.
For at vi kan forsikre oss om at du får rask og effektiv service, vennligst registrer deg
som Dyson-eier. Det er to måter å gjøre dette på:
Ved å ringe til Witt A/S på tlf.0045 7025 2323.
Ved å fylle ut og returnere det vedlagte skjemaet til Witt A/S via brevpost.
Registreringen bekrefter overfor oss at du eier en Dyson-støvsuger i tilfelle
forsikringstap e.l., og gjør det mulig for oss å kontakte deg om nødvendig. For
kvalitetskontroll og i opplæringsøyemed kan vi overvåke din kommunikasjon med oss.
Vennligt kryss av i boksen dersom du ønsker å motta reklame vedrørende
Dysonprodukter.
Du gir samtidig ditt samtykke til at de registrerte opplysningene kan videreformidles til
tredjeperson som på vegne av Dyson vil administrere utsendelsen av reklamen.
Hvis dine personopplysninger endres, hvis du endrer mening angående dine
markedspreferanser eller hvis du har spørsmål knyttet til hvordan vi bruker
informasjonen, ta kontakt med Witt A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Denmark.
Dyson@witt.dk Tlf.: 0045 7025 2323.
VIKTIG INFORMASJON OM DATABESKYTTELSE
Hvis du gir oss personlig informasjon om andre personer bekrefter du derved
at de har bedt deg handle på deres vegne, at de har samtykket til at deres
personopplysninger brukes, inkludert sensitive personopplysninger, og at du har
informert dem om vår identitet og formålet deres personopplysninger vil bli brukt til.
RETTIGHETER VED FEIL ELLER MANGLER
Dersom det skulle oppstå feil eller mangler ved din støvsuger kan du benytte deg av
de rettigheter som følger av forbrukerkjøpsloven.
Dette innebærer blant annet at du kan kreve reparasjon eller omlevering av
støvsugeren dersom det foreligger en feil som etter forbrukerkjøpslovens regler er å
anse som en mangel, herunder dersom støvsugeren er defekt pga. svikt i materiale,
utførelse eller funksjon, eller dersom den ikke svarer til den kvalitet og de egenskaper
som rimelig kan forventes av produktet. Dersom en del ikke lenger er tilgjengelig eller
har gått ut av produksjon, kan Dyson innenfor forbrukerkjøpslovens rammer velge å
erstatte denne med en fungerende erstatningsdel.
Følgende vil ikke være å anse som en kjøpsrettslig mangel:
•	 Slitasje som følge av normal bruk.
•	 Batteriet går fortere tomt når batteriet er gammelt eller har vært brukt mye.
•	 Skade ved uhell, feil som oppstår som følge av feilaktig bruk eller vedlikehold,
misbruk, forsømmelse, uansvarlig bruk eller behandling av støvsugeren som ikke
samsvarer med Dysons bruksanvisning.
•	 Blokkeringer – se Dysons bruksanvisning for nærmere beskrivelse av hvordan fjerne
blokkeringer fra støvsugeren.
•	 Feil som følge av bruk av støvsugeren til rengjøring for alt annet enn normale
husholdningsformål.
•	 Feil som følge av bruk av deler som ikke er satt sammen eller installert i henhold til
Dysons instruksjoner.
•	 Feil som følge av bruk av deler og tilbehør som ikke er Dyson originaldeler.
•	 Feil som følge av feilaktig installasjon (unntatt når installasjonen er gjort hos Dyson).
•	 Feil som følge av reparasjoner eller endringer utført av andre parter enn Dyson eller
Dysons autoriserte agenter.
Krav som følge av mangel ved støvsugeren må fremsettes innen rimelig tid etter at du
oppdaget eller burde oppdaget mangelen, og uansett innen 5 år fra levering.
For å kunne godtgjøre kjøpet og leveransetidspunktet er det viktig at du tar vare på
kvitteringen og/eller leveransepapirene dine.
Alt arbeid i forbindelse med mangler utføres av Dyson eller Dysons autoriserte
agenter. Alle deler som skiftes ut blir Dysons eiendom.
Dersom du har spørsmål i forbindelse med ovenstående eller ønsker å reklamere på
støvsugeren din kan du henvende deg til Witt A/S på tlf. 0045 7025 2323.
INFORMASJON OM AVFALLSHÅNDTERING
Dyson-produkter er laget av materialer som er gjenvinnbare i stor grad. Kast
produktet på en ansvarlig måte, og resirkuler det om mulig.
Batteriet må fjernes fra produktet før produktet kastes.
Kast eller resirkuler batteriet i overensstemmelse med de lokale reglene for
gjenvinning.
PL
UŻYTKOWANIE ODKURZACZA DYSON
UWAGA:
•	 Odkurzacz nie jest przeznaczony do użytku przez osoby nie będące w stanie zachować
zasad bezpieczeństwa.
•	 Należy uważać aby nie włączać przycisku odłączającego baterię podczas normalnej
pracy odkurzacza.
•	 Odkurzacz powinien być odwrócony do dołu podczas usuwania zanieczyszczeń i
odpadów.
•	 Należy upewnić się, że podczas pracy odkurzacz pozostaje w pozycji pionowej.
•	 Podczas sprawdzania źródeł zatorów odkurzacz powinien być wyłączony.
•	 Nie należy używać odkurzacza poza domem i na mokrych powierzchniach lub do
sprzątania wody i innych cieczy z uwagi na możliwość porażenia prądem.
•	 Nie smarować żadnych części ani nie przeprowadzać czynności konserwacyjnych lub
naprawczych innych, niż określone w instrukcji obsługi firmy Dyson lub zalecane przez
Dział Obsługi Klienta firmy Dyson.
WAŻNE:
•	 Nie smarować żadnych części ani nie przeprowadzać czynności konserwacyjnych lub
naprawczych innych, niż określone w instrukcji obsługi firmy Dyson lub zalecane przez
Dział Obsługi Klienta firmy Dyson.
•	 Ten model odkurzacza Dyson jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego
i sprzątania samochodu. Nie należy używać podczas jazdy lub prowadzenia
samochodu.
•	 Nie należy używać odkurzacza Dyson do sprzątania ostrych przedmiotów, małych
zabawek, szpilek, spinaczy itp. Mogą spowodować uszkodzenie odkurzacza.
•	 Produkt wyposażony jest w szczotki węglowe. Należy zachować ostrożność przy
kontakcie z nimi. Mogą one wywołać niewielkie podrażnienia skóry.
•	 Przyciskanie końcówki z dużą siłą podczas sprzatania może spowodować uszkodzenia.
•	 Jeśli silnik ulegnie przegrzaniu odkurzacz wyłączy się automatycznie. W takim
przypadku należy pozostawić go do ostudzenia przynajmniej na godzinę i sprawdzić
źródła zatorów przed ponownym uruchomieniem.
•	 Drobne zanieczyszczenia jak mąka czy pył gipsowy mogą być sprzątane w niewielkich
ilościach.
•	 Przed odkurzaniem wysokopołyskowych podłóg takich jak drewno lub linoleum,
należy sprawdzić spód ssawki i włosie usuwając ewentualne zanieczyszczenia, które
mogą spowodować zarysowania.
•	 Aby uniknąć uszkodzenia podłogi nie należy mocno dociskać ssawki. Na delikatnych
podłogach nie należy pozostawiać korpusu dłużej w jednym miejscu.
•	 Używanie odkurzacza na wypastowanej podłodze może powodować nierówne
zmatowienia. W takim przypadku należy to miejsce wyczyścić miękką szmatką,
wypolerować pastą i pozostawić do wyschnięcia.
•	 Przed odkurzaniem należy zapoznać się z sugestiami producenta dotyczącymi
podłóg, wykładzin i dywanów. Szczotka może uszkodzić określone rodzaje dywanów i
podłóg. Niektóre dywany mogą mechacić się pod wpływem obracającej się podczas
sprzątania szczotki. W takim przypadku zaleca się kontynuowanie sprzątania bez
elektroszczotki i konsultację z producentem.
•	 Nie należy używać środków natłuszczających, czyszczących, nabłyszczaczy i
odświeżaczy powietrza do czyszczenia żadnych elementów odkurzacza lub ładowarki.
•	 Ten model odkurzacza Dyson wyposażony jest w miernik temperatury. W przypadku
zablokowania którejkolwiek części odkurzacza może dojść do przegrzania urządzenia,
wówczas odkurzacz zostanie automatycznie wyłączony. Jeśli tak się stanie, przed
rozpoczęciem sprawdzania filtra lub źródeł zatorów, należy ustawić przycisk na
pozycję OFF i zostawić urządzenie do ostygnięcia. Należy usunąć wszystkie źródła
zatorów przed ponownym uruchomieniem.
•	 Odkurzacz Dyson powinien być przechowywany wewnątrz. Nie należy używać i
przechowywać odkurzacza w miejscu o temperaturze poniżej 3°C. Przed włączeniem
należy upewnić się, że odkurzacz jest w temperaturze pokojowej.
DIAGNOZOWANIE USTEREK-ODKURZACZ DYSON
Naładowany
Pozostało poniżej minuty czasu pracy/Całkowite rozładowanie
Za zimne/za gorące – nie używać
Brak filtra/Filtr nieprawidłowo zainstalowany
Opróżnianie przezroczystego pojemnika
UWAGA:
•	 Przed opróżnianiem pojemnika odkurzacz należy wyłączyć i odłączyć od ładowania.
•	 Aby ułatwić opróżnianie pojemnika zaleca się zdjąć rurę i elektroszczotkę.
•	 Pojemnik należy opróżnić w momencie gdy zapełni się do oznaczenia MAX - nie
przepełniać.
•	 Aby opróżnić pojemnik należy nacisnąć czerwony przycisk na pojemniku, jak na
rysunku. Alergikom zaleca się opróżnianie zawartości pojemnika do worka.
•	 Nie używać odkurzacza jeśli nie jest zamontowany pojemnik clear bin.
•	 Aby zminimalizować kontakt z kurzem i alergenami podczas opróżniania pojemnika,
należy włożyć pojemnik clear bin do worka i opróżnić. Pojemnik należy ostrożnie
wyjąć i zawiązać ściśle worek, utylizując go jak zawsze. Dodatkowe informacje można
znaleźć na stronie www.dyson.co.uk/technology/allergy
Czyszczenie przezroczystego pojemnika
UWAGA:
Aby opróżnić pojemnik należy nacisnąć czerwony przycisk z tyłu uchwytu jak na
rysunku.
•	 Pojemnik należy czyścić czystą wodą.
•	 Przed ponownym zamontowaniem przezroczystego pojemnika upewnić się, że jest on
całkowicie suchy.
WAŻNE:
•	 Do czyszczenia pojemnika nie wolno używać detergentów, nabłyszczaczy ani
odświeżaczy powietrza.
•	 Przezroczystego pojemnika nie myć w zmywarce.
•	 Osłonę myć szmatką lub czyścić suchą szczotką w celu usunięcia kłaczków i brudu.
MYCIE FILTRA
UWAGA:
•	 Przed przystąpieniem do wyjęcia filtra wyłączyć odkurzacz i odłączyć ładowarkę.
WAŻNE:
Ten model odkurzacza ma jeden filtr, umieszczony jak na rysunku. Dla skutecznego
działania filtr należy sprawdzać regularnie i czyścić czystą wodą co najmniej raz w
miesiącu zgodnie z instrukcją. Filtr może wymagać częstszego mycia jeśli jest używany
do sprzątania drobnego kurzu lub używany gdy bateria jest naładowana do poziomu
MIN.
•	 Po umyciu filtr należy pozostawić na 12 godzin do całkowitego wyschnięcia, przed
ponownym włożeniem do odkurzacza Dyson.
•	 Do mycia filtra nie używać detergentów.
•	 Nie wkładać filtra do zmywarki, pralki, suszarki, piekarnika, kuchenki mikrofalowej ani
nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia.
Poszukiwanie źródeł zatorów
UWAGA:
•	 Przed przystąpieniem do sprawdzenia źródeł zatorów, odkurzacz należy wyłączyć
i odłączyć od ładowarki. Zaniechanie tych czynności może spowodować
niebezpieczeństwo.
•	 Podczas usuwania źródeł zatorów uważać na ostre części.
•	 Przed użyciem odkurzacza należy upewnić się, że wszystkie części zostały bezpiecznie
zamontowane.
WAŻNE:
•	 Ograniczona gwarancja na odkurzacz nie obejmuje usuwania źródeł zatorów. Jeśli w
którejkolwiek z części odkurzacza utworzy się zator, odkurzacz może ulec przegrzaniu i
wyłączyć się automatycznie.
•	 Należy wówczas wyjąć wtyczkę z kontaktu i pozostawić odkurzacz do ostygnięcia.
Należy usunąć źródło zatoru przed ponownym włączeniem odkurzacza.
USUWANIE ZATORÓW W SZCZOTCE
UWAGA:
•	 Przed przystąpieniem do usuwania zatorów w szczotce należy wyłączyć odkurzacz
i odłączyć od ładowania. Zaniechanie tych czynności może spowodować
niebezpieczeństwo. Szczotka może wyłączyć się w przypadku zablokowania. Wówczas
może zaistnieć konieczność zdjęcia szczotki w sposób pokazany na rysunku i usunięcia
wszelkich blokujących materiałów.
•	 Aby zdjąć szczotkę należy użyć monety do poluzowania śrub oznaczonych kluczykiem.
Pozbyć się źródła zatorów. Zamocować szczotkę i dokręcić śruby. Przed ponownym
użytkowaniem upewnić się, że ssawka jest zamocowana w bezpieczny sposób.
•	 Należy zachować ostrożność przy kontakcie ze szczotkami węglowymi, gdyż mogą
powodować niewielkie podrażnienia skóry. Po zakończeniu czynności należy umyć
ręcę.
•	 Należy uważać na ostre elementy przy usuwaniu źródeł zatorów.
•	 Przed użyciem odkurzacza należy upewnić się, że wszystkie części zostały bezpiecznie
zamontowane.
ŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA
•	 Odkurzacz Dyson wyłączy się jeśli temperatura baterii spadnie poniżej 3°C.
Odkurzacz został tak zaprojektowany, aby chronić baterię i silnik odkurzacza. Nie
należy ładować i używać odkurzacza w miejscu o temperaturze poniżej 3°C.
•	 Aby przedłużyć żywotność baterii należy unikać ładowania zaraz po pełnym
rozładowaniu. Pozostawić do ostudzenia na kilka minut.
•	 Należy unikać używania urządzenia z baterią podłączoną do podstawy. Pomoże to w
ostudzeniu baterii i przedłużeniu żywotności baterii.
•	 Podczas montowania stacji ładującej na ścianie należy postępować zgodnie
z instrukcjami dołączonymi do urządzenia. Należy upewnić się, że stacja jest
prawidłowo zamontowana, aby silnik odkurzacza Dyson znajdował się na górze,
kiedy jest podłączony do ładowania. Należy używać tylko odpowiednich, pasujących
ssawek, akcesoriów i instrukcji bezpieczeństwa.
•	 Podczas ładowania przez stację ładującą bateria powinna być zamontowana w
odkurzaczu.
DIAGNOZOWANIE USTEREK – ŁADOWANIE I BATERIA
Ładowanie
Całkowite naładowanie
Nie ładuje - sprawdź baterię
Brak ładowania - Za zimne/za gorące
Instrukcje bezpieczeństwa przy obchodzeniu
się z bateriami
•	 Podczas wymiany baterii odkurzacz powinien być odłączony od zasilania.
•	 Należy używać tylko baterii Dyson oraz ładowarki do tego odkurzacza.
•	 Bateria jest szczelnie zamknięta. W normalnych warunkach nie stwarza ona
niebezpieczeństwa. W przypadku mało prawdopodobnego wycieku z baterii, nie
dotykać cieczy i przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa:
•	 Kontakt ze skórą – może wywoływać podrażnienia. Przemyć wodą z mydłem.
•	 Wdychanie – może spowodować podrażnienie układu oddechowego. Zaczerpnąć
świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza.
•	 Kontakt z oczami – może wywołać podrażnienia. Niezwłocznie przemyć oczy dużą
ilością wody, czynność kontynuować przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady
lekarza.
•	 Utylizacja – nosić rękawice ochronne w celu wyjęcia i natychmiastowej utylizacji baterii
zgodnie z miejscowymi przepisami.
UWAGA:
•	 Niewłaściwe wykorzystanie baterii może wywołać ryzyko pożaru lub oparzenia
chemicznego. Nie wolno dopuszczać do bliskiego kontaktu z temperaturą 140°F
(60°C). Do wymiany należy używać tylko baterii Dyson: używanie innych baterii może
powodować ryzyko pożaru lub wybuchu. Zużytą baterię należy natychmiast wymienić.
Trzymać z dala od dzieci. Nie rozkładać i nie wrzucać do ognia.
PL
ZASADY I WARUNKI GWARANCJI – INFOLINIA
W przypadku pytań dotyczących odkurzacza Dyson, prosimy o kontakt z Serwisem
Centralnym Dyson i podanie numeru seryjnego odkurzacza i szczegółów dotyczących
miejsca i daty zakupu. Numer seryjny znajduje się na korpusie odkurzacza za filtrem.
Na większość pytań związanych z użytkowaniem odkurzacza jesteśmy w stanie
odpowiedzieć telefonicznie.
Jeśli Państwa odkurzacz wymaga serwisowania, prosimy o kontakt z Serwisem w celu
ustalenia możliwości naprawy (patrz karta gwarancyjna). Jeśli odkurzacz znajduje
się na gwarancji i obejmuje ona rodzaj usterki Państwa odkurzacza, zostanie on
naprawiony bezpłatnie.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP ODKURZACZA DYSON
Dokumentem gwarancyjnym obowiązującym na terenie Polski jest karta gwarancyjna
dystrybutora – firmy AGED - dołączana do produktu.
LIMITOWANA 2-LETNIA GWARANCJA
Warunki i zakres limitowanej 2-letniej gwarancji Dyson.
GWARANCJA OBEJMUJE:
•	 Naprawę lub wymianę odkurzacza - o ile posiadany odkurzacz okaże się niesprawny
ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub nieprawidłowe działanie – w ciągu
2 lat od daty zakupu (jeśli którakolwiek z części jest niedostępna lub została wycofana
z produkcji, firma Dyson lub jej dystrybutor zastąpi ją odpowiednią częścią zastępczą).
•	 Odkurzacze Dyson zakupione i użytkowane na terenie Polski.
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
Firma Dyson i wyłączny dystrybutor nie uznają naprawy gwarancyjnej lub wymiany
produktu uszkodzonego wskutek:
•	 Zużywania się części w wyniku standardowego użytkowania.
•	 Skrócenie czasu rozładowania baterii z powodu jej wieku lub stopnia zużycia.
•	 Nieprawidłowego lub nieostrożnego użytkowania oraz nieprawidłowego lub
nieostrożnego przenoszenia odkurzacza niezgodnie z instrukcją obsługi.
•	 Zablokowania – w przypadku powstawania blokad prosimy odnieść się do instrukcji
obsługi w celu uzyskania szczegółów dotyczących usuwania blokad.
•	 Użytkowania odkurzacza do celów innych niż użytek domowy.
•	 Użytkowania części i akcesoriów innych niż oryginalne części i akcesoria Dyson.
•	 Nieprawidłowego montażu (za wyjątkiem montażu dokonanego przez pracowników
firmy Dyson lub dystrybutora).
•	 Działań i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż autoryzowani serwisanci
firmy Dyson.
•	 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu gwarancji prosimy o
kontakt z Serwisem Centralnym pod numerem 022 73 83 103.
PODSUMOWANIE GWARANCJI
•	 Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub daty dostarczenia towaru jeśli jest ona
późniejsza niż data zakupu).
•	 Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych jest okazanie karty
gwarancyjnej odkurzacza. W przypadku nieokazania karty gwarancyjnej wszelkie
prace serwisowe będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
•	 Wszelkie prace przeprowadzane będą przez autoryzowanych serwisantów Dyson.
•	 Wszelkie wymienione części przechodzą na własność firmy Dyson lub jej dystrybutora.
•	 Naprawa lub wymiana odkurzacza w trakcie okresu gwarancji nie przedłuża okresu
gwarancji.
•	 Gwarancja dostarcza dodatkowych korzyści poza tymi, które wynikają z praw
statutowych konsumenta i nie wpływa na nie w żaden sposób
INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI
Produkty Dyson wykonane są z wysokiej jakości materiałów recyklingowych. Produkt
ten należy przekazywać w miejsce przeznaczone do utylizacji.Przed utylizacją produktu
bateria powinna zostać wyjęta z odkurzacza. Bateria powinna zostać poddana
recyklingowi zgodnie z obowiązującymi, lokalnymi rozporządzeniami.
PT
AO USAR O SEU aspirador Dyson
CUIDADO:
•	 Não permita que o aspirador seja utilizado por ninguém que não seja capaz de o
fazer com segurança.
•	 Tenha cuidado para não pressionar o botão prateado de libertação da bateria
enquanto o estiver a utilizar.
•	 A sujidade pode sair do aspirador Dyson se o virar ao contrário.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Dyson DC35 ennå.

Spør et spørsmål om Dyson DC35

Har du et spørsmål om Dyson DC35 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Dyson DC35. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC35 Dyson så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.