Cyclone V10 Absolute

Dyson Cyclone V10 Absolute manual

Cyclone V10 Absolute

Manual for Dyson Cyclone V10 Absolute på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 80 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
Side: 1
25 Ez a Dyson készülék csak háztartási felhasználásra alkalmas. NO VIKTIGE SIKKERHET- SANVISNINGER FØR DU TAR I BRUK DETTE PRODUKTET, MÅ DU LESE ALLE INSTRUKSJONER OG ADVARSLER I DENNE HÅNDBOKEN OG PÅ SELVE PRODUKTET Ved bruk av elektriske apparater må du følge noen grunnleggende forholdsregler, deriblant: ADVARSEL Disse advarslene gjelder apparatet og eventuelt alt verktøy, tilbehør samt ladere eller nettadaptere. FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE: 1. Dette Dyson-apparatet kan bare brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med mangel på kunnskap eller erfaring hvis en ansvarlig person holder oppsyn og instruerer dem om sikker bruk av apparatet og om farene ved bruken. Barn må ikke utføre rengjøring eller brukervedlikehold uten oppsyn. 2. Må ikke brukes som leketøy. Man må være svært påpasselig når produktet brukes av eller i nærheten av små barn. Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet. 3. Skal kun brukes som beskrevet i denne brukerhåndboken. Ikke utfør annet vedlikeholdsarbeid enn det som vises i denne håndboken, eller som blir tilrådd av Dysons telefonhjelp. 4. KUN egnet for bruk i tørre omgivelser. Må ikke brukes utendørs eller på våte overflater. 5. Ikke ta i noen del av støpselet eller produktet med våte hender. 6. Må ikke brukes når ledningen eller støpselet er skadet. Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av Dyson, representanter for Dyson eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare. 7. Hvis produktet ikke fungerer som det skal, har fått et hardt slag, falt i gulvet, blitt skadet, etterlatt utendørs eller mistet i vann, må det ikke brukes, og du må kontakte Dysons telefonhjelp. 8. Kontakt Dysons telefonhjelp når det er nødvendig med service eller reparasjon. Ikke demonter produktet siden det kan føre til elektrisk støt eller brann hvis produktet blir satt sammen igjen feil. 9. Ikke strekk ledningen eller belast den. Hold ledningen unna varme overflater. Ikke lukk dører igjen over ledningen eller trekk den rundt skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen unna steder der man farter ofte, og legg den på steder der den ikke blir tråkket på eller snublet i. Ikke kjør over ledningen. 10. Ikke ta ut støpselet ved å trekke i ledningen. Grip tak i støpselet, ikke ledningen, for å ta det ut. Bruk av skjøteledning frarådes. 11. Må ikke brukes til å suge opp vann. 12. Må ikke brukes til å suge opp brennbare eller lett antennelige væsker, for eksempel bensin, eller på områder der det kan finnes slike væsker eller damp etter dem. 13. Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske. 14. Pass på at du holder håret, klesplagg, fingre og andre kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler, for eksempel børsten. Du må ikke peke slangen, røret eller verktøy mot øyne, ører eller putte dem i munnen. 15. Ikke stikk gjenstander inn i åpningene. Må ikke brukes hvis noen av åpningene er blokkert. Skal holdes fritt for støv, smuss, hår og alt annet som kan redusere luftgjennomstrømningen. Ne használja nyílt láng mellett. Ne tárolja hőforrások közelében. Ne szívjon fel vele vizet vagy folyadékot. Ne porszívózzon fel égő tárgyakat. A készülék működtetése közben tartsa távol a kezét a keferúdtól. Ne helyezze tűzhelyre vagy tűzhely közelébe.
Side: 2
26 16. Bruk kun tilbehør og reservedeler som er anbefalt av Dyson. 17. Må ikke brukes uten at klar beholder og filtre er på plass. 18. Koble maskinen fra når den ikke er i bruk i lengre perioder, eller før vedlikehold eller service. 19. Vær ekstra forsiktig når du støvsuger trapper. 20. Apparatet må ikke installeres, lades eller brukes utendørs, i baderom eller innen 3 meter fra et svømmebasseng. Den må ikke brukes på våte overflater og skal ikke utsettes for fukt, regn eller snø. 21. Bruk kun Dyson-ladere når du skal lade Dyson-apparater. Bruk kun Dyson-batterier: Andre typer batterier kan eksplodere og forårsake personskade og materiell skade. 22. BRANNADVARSEL – Ikke plasser dette produktet på eller i nærheten av en kokeplate eller en annen varm overflate, og ikke sett fyr på dette apparatet selv om det skulle være alvorlig skadet. Batteriet kan ta fyr eller eksplodere. 23. Skru alltid av produktet før du kobler det til eller fra den motoriserte roterende børsten. 24. BRANNFARE – Ikke påfør noen parfymer eller parfymerte produkter i filtrene til apparatet. Kjemikaliene i slike produkter er kjent for å være brennbare og kan føre til at apparatet tar fyr. LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Dette Dyson-apparatet er kun laget for bruk i husholdninger. PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E MARCAÇÕES DE ALERTA EXISTENTES NESTE MANUAL E NO APARELHO Quando utilizar um aparelho elétrico, devem-se sempre seguir umas precauções básicas, incluindo as seguintes: AVISO Estes avisos dizem respeito ao aparelho e ainda, quando aplicável, a todos os acessórios, peças, carregadores ou adaptadores de corrente. PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTOS: 1. Este aparelho da Dyson pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou de raciocínio reduzido ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas previamente, relativamente ao uso do aparelho por uma pessoa responsável, e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. 2. Não permita que seja utilizado como brinquedo. É necessário ter muita atenção quando for utilizado por ou perto de crianças. Deve vigiar as crianças para garantir que não brincam com o aparelho. 3. Use o produto apenas conforme descrito neste manual. Não execute qualquer tarefa de manutenção ou reparação que não esteja indicada neste manual ou não tenha sido recomendada pela Linha de Assistência da Dyson. 4. Adequado APENAS para locais secos. Não utilize no exterior, nem sobre superfícies molhadas. 5. Não toque em nenhuma parte da ficha ou no resto do aparelho com as mãos molhadas. 6. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Se o cabo fornecido Må ikke brukes i nærheten av åpen ild. Må ikke oppbevares i nærheten av varmekilder. Ikke sug opp vann eller væsker. Ikke sug opp brennende gjenstander. Ikke plasser hendene i nærheten av den roterende børsten når produktet er i bruk. Ikke plasser på eller i nærheten av en kokeplate.
Side: 3
69 ÖSSZEFOGLALÁS • A garancia a vásárlás napján életbe lép (amennyiben az áru átvétele a megrendelést követő későbbi időpontban történik, úgy az átvétel időpontját kell figyelembe venni). • Őrizzen meg minden (eredeti vagy későbbi) garancialevelet és vásárlást igazoló bizonylatot, és még a javítás megkezdése előtt mutassa azt be a márkaszerviz munkatársának, egyéb esetben a javításért a szerviz munkadíjat számolhat fel. • Minden javítási munkát a Dyson vagy hivatalos márkaszervize fog elvégezni az Ön készülékén. • Minden a javítás alatt kicserélt alkatrész a Dyson tulajdonába kerül. • A Dyson által elvégzett garanciális javítások és cserék nem járnak a garancia időtartamának meghosszabbításával. • A garancia plusz szolgáltatásokat jelent és nem befolyásolja a vásárló alapvető törvény adta jogait. FONTOS ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK A megvásárolt Dyson termék regisztrálásakor: • Meg kell adnia az alapvető kapcsolattartási adatait, hogy regisztrálhassa a terméket, és lehetővé tegye számunkra a garanciavállalást. • Regisztráláskor választhat, hogy szeretne-e hírleveleket kapni tőlünk. Ha feliratkozik a Dyson hírleveleire, el fogjuk küldeni Önnek a különleges ajánlatainkkal és a legújabb innovációinkkal kapcsolatos részletes tájékoztatásokat és híreket. Adatait soha nem értékesítjük harmadik feleknek, és az Ön által megadott adatokat kizárólag a webhelyünkön elérhető adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően használjuk: privacy.dyson.com. NO BRUK AV DYSON-PRODUKTET LES "VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER" I DENNE HÅNDBOKEN FØR DU GÅR VIDERE. MONTERING AV DOCKINGSTASJON • Pakk ut dokkingstasjonen, støpselet og installasjonsanvisningene. • Velg et sted for dokkingstasjonen og påse at det ikke finnes noen røranlegg (gass, vann eller luft), elektriske kabler, ledninger eller luftkanalsystemer rett bak monteringsstedet. • Følg instruksene i installasjonsanvisningene. • Sett delene inn på plass. • Sett apparatet inn i dokkingstasjonen. • Kople til dokkingstasjonen og slå den på for å begynne ladingen. • Apparatet må lades helt opp før første gangs bruk. Dokkingstasjonen må monteres i henhold til forskrifter og gjeldende regler/ standarder (nasjonal lovgivning kan gjelde). Dyson anbefaler bruk av verneklær, øyebeskyttelse og beskyttende materialer ved installasjon av dokkingstasjonen. STØVSUGING • Ta apparatet ut av dokkingstasjonen. • Kontroller at undersiden av rensehodet eller munnstykket er rent og at det ikke finnes fremmedlegemer som kan forårsake skader. Før du støvsuger gulvbelegg, tepper og matter, bør du sjekke rengjøringsinstruksjonene til produsenten. Børstemunnstykket på støvsugeren kan skade visse teppetyper og gulv. Noen tepper vil loe hvis du bruker en roterende børste når du støvsuger. I så fall anbefaler vi at du støvsuger uten å bruke det motordrevne gulvmunnstykket og rådfører deg med gulvprodusenten. LYS VED LADING LYS UNDER BRUK LYSDIAGNOSTIKK INDIKATORLYS FOR FILTER OG BLOKKERINGER TØMMING AV DEN KLARE BEHOLDEREN • Må tømmes så fort avfallsnivået når MAX-merket – må ikke overfylles. • Påse at apparatet er koblet fra laderen før du tømmer den klare beholderen. Pass på at du ikke trykker på PÅ-knappen. • Unngå å trekke i "ON"-mekanismen når apparatet tømmes. • Fjern røret ved å trykke på den røde rørutløserknappen og trekke røret vekk fra beholderen. • For å tømme smusset: – – Hold apparatet slik at beholderen er vendt nedover. – – Trykk den røde utløserknappen for beholderen godt inn. – – Beholderen vil gli nedover og rengjøre støvutskilleren underveis. – – Deretter vil beholderens understell åpnes. – – Beholderens understell vil ikke åpnes hvis den røde knappen ikke er helt inntrykket. For å redusere kontakten med støv og allergifremkallende stoffer ved tømming bør du pakke inn den klare beholderen i en plastpose og så tømme den. Ta den klare beholderen varsomt ut av posen. Lukk posen godt, og kast den som vanlig. RENGJØRING AV DEN KLARE BEHOLDEREN (EKSTRAUTSTYR) Når det er nødvendig å rengjøre den klare beholderen: • Følg anvisningene under avsnittet "Tømming av den klare beholderen". • Premere il pulsante rosso sulla guida del contenitore per sbloccare il contenitore e farlo scivolare dalla guida. • Den klare beholderen må kun rengjøres med en fuktig klut. • Pass på at den klare beholderen og tetningene er helt tørre før du setter de på igjen. • For å sette på den klare beholderen igjen: – – Sett ryggen inn i beholderens glideskinne. Lukk den klare beholderen ved å trykke understellet oppover, til den klare beholderen og understellet klikker på plass. Lader, lavt batterinivå Lader, middels batterinivå Lader, nesten full Helt oppladet Batterifeil – ring Dyson Helpline Feil på hoveddel – ring Dyson Helpline Laderfeil – ring Dyson Helpline Høyt batterinivå Middels batterinivå Lavt batterinivå Tom, må lades Indikator for blokkering Filterenheten er ikke satt inn riktig Se avsnitt om batteri Filterenheten må vaskes
Side: 4
70 Den klare beholderen må ikke vaskes i oppvaskmaskinen, og bruk av såpemidler, poleringsmidler eller luftrensere anbefales ikke, siden disse kan skade apparatet. INDIKATORLYS FOR FILTER OG BLOKKERINGER Apparatet har to indikatorlys som varsler deg om å utføre noen enkle vedlikeholdstrinn. • Filterindikatoren blinker når filterenheten ikke er satt riktig inn. Følg instruksjonene for hvordan du setter inn filterenheten på nytt i delen «Vask filterenheten». • Filterindikatoren lyser når filterenheten må vaskes. Følg instruksjonene for hvordan du vasker filterenheten i delen «Vask filterenheten». • Blokkeringsindikatoren lyser når en blokkering har oppstått. Følg instruksjonene for hvordan du fjerner blokkeringer i delen «Se etter blokkeringer». VASKBARE DELER Apparatet har vaskbare deler som krever regelmessig rengjøring. Følg instruksjonene nedenfor. SLIK VASKER DU DE ROTERENDE BØRSTENE Apparatet har to vaskbare, roterende børster. Kontroller og vask disse regelmessig i henhold til følgende instruksjoner for å opprettholde ytelsen. • Påse at apparatet er koblet fra laderen før du fjerner den roterende børsten. Pass på at du ikke trykker på PÅ-knappen. Slik fjerner, vasker og bytter du de roterende børstene: • Se illustrasjonene "Vaske de roterende børstene" ved siden av instruksjonene nedenfor. • Snu rengjøringshodet opp ned, slik at undersiden på rengjøringshodet vender mot deg. Bruk en mynt til å dreie festeanordningen en kvart omdreining mot urviseren til den klikker inn i den ulåste stillingen. • Roter endehetten til åpen stilling. Trekk den store, roterende børsten forsiktig bort fra rengjøringshodet. • Fjern endehetten fra den store, roterende børsten. Ikke vask endehetten. • Løft ut den lille, roterende børsten fra den åttekantede enden og trekk den bort fra rengjøringshodet. • Hold børstestengene under rennende vann, og gni dem varsomt for å fjerne lo og støv. • Sett begge de roterende børstene i stående stilling. Pass på at den store, roterende børsten står som vist. La det tørke i minst 24 timer, inntil det er helt tørt. • Kontroller at de roterende børstene er helt tørre før du setter dem tilbake på plass. Sett inn den lille, roterende børsten før den store. Sett den runde enden på den lille, roterende børsten inn på plass. Skyv den åttekantede enden ned til den klikker på plass. • Fest endehetten til den roterende børsten igjen. • Skyv den store, roterende børsten tilbake på rengjøringshodet, rundt motoren. Endehetten skal være i åpen stilling, som vist. Når endehetten er på plass, roterer du den tilbake til lukket stilling. • Endehetten skal være i åpen stilling, som vist. Når endehetten er på plass, roterer du den tilbake til lukket stilling. • Lukk festeanordningen ved å dreie den en kvart omdreining med urviseren. Pass på at festeanordningen er helt dreit og de roterende børstene sitter fast. RENGJØRING AV FILTERENHETEN Undersøk og vask filterenheten i henhold til anvisningene, for å sikre at den fungerer som den skal. • Fjern filterenheten ved å vri den mot urviseren til åpen posisjon. Trekk filterenheten forsiktig vekk fra apparatet. • Vask innsiden av filterenheten først. Hold den oppreist under rennende kaldt vann og beveg den med en roterende bevegelse. • Vask utsiden av filterenheten. Fyll enheten med kaldt vann, legg hånden over den åpne enden og rist den forsiktig. • Gjenta vaskingen på innsiden og utsiden av filterenheten til skyllevannet er rent. • Dunk forsiktig på filterenheten for å fjerne alle vannrester og la den tørke med filterenden pekende nedover. • La filterenheten tørke i minst 24 timer, til den er helt tørr. • Kontroller at filterenheten er helt tørr. • Filterenheten settes tilbake på plass ved å sette den i åpen stilling og vri med urviseren til den klikker på plass. Det kan være nødvendig å vaske filterenheten oftere hvis du støvsuger fint støv eller stort sett bare bruker maksimal sugestyrke. Ikke sett filterenheten i oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ovn, mikrobølgeovn eller i nærheten av flammer. BLOKKERINGER – AUTOMATISK UTKOBLING • Denne støvsugeren er utstyrt med automatisk utkobling. • Hvis en del blir blokkert, kan støvsugeren slå seg av automatisk. • Dette skjer når motoren pulserer flere ganger (dvs. slår seg av og på i rask rekkefølge), og blokkeringsindikatoren vil lyse. • La støvsugeren bli avkjølt før du ser etter blokkeringer. • Påse at apparatet er koblet fra laderen før du ser etter blokkeringer. Annet kan forårsake personskade. • Fjern eventuelle blokkeringer før du skrur på støvsugeren igjen. • Sett alle delene godt på igjen før bruk. • Det å fjerne blokkeringer dekkes ikke av garantien. SE ETTER BLOKKERINGER Motoren vil slå seg av og på og blokkeringsindikatoren vil lyse når en blokkering har oppstått. Følg anvisningene nedenfor for å finne blokkeringen: • Påse at apparatet er koblet fra laderen før du ser etter blokkeringer. Pass på at du ikke trykker på PÅ-knappen. • Apparatet må være frakoblet mens du ser etter blokkeringer. Annet kan forårsake personskade. • La støvsugeren bli avkjølt før du ser etter blokkeringer. • Pass deg for skarpe gjenstander når du ser etter blokkeringer. • Se etter blokkeringer på hoveddelen av apparatet ved å fjerne den klare beholderen i henhold til anvisningene i avsnittet om rengjøring av den klare beholderen, og fjern blokkeringen. • Hvis du ikke kan fjerne en blokkering, kan du måtte fjerne de roterende børstene. Følg instruksjonene nedenfor: – – Se i delen om vask av de roterende børstene til rensehodet til myk ruller for å fjerne de roterende børstene til rensehodet til myk ruller. Fjern blokkeringen og sett på de roterende børstene som vist i delen om vask av de roterende børstene til rensehodet ril myk ruller. Sørg for at festeanordningen er vridd helt og at understellet og de roterende børstene er sikre før du bruker apparatet. – – Du fjerner den roterende børsten til motoriserte mini-munnstykket ved å bruke en mynt til å låse opp festeanordningen og skyve de roterende børstene ut av rensehodet. Fjern blokkeringen. Sett på den roterende børsten igjen og fest den ved å stramme festeanordningen. Sørg for at den er godt festet før du bruker apparatet. • Dette produktet har børster av karbonfiber. Vær oppmerksom hvis du kommer borti dem. De kan irritere huden noe. Vask hendene etter å ha håndtert børstene. • Sett alle delene godt på igjen før bruk. • Det å fjerne blokkeringer dekkes ikke av garantien. LADING OG OPPBEVARING • Denne maskinen vil slå seg AV hvis batteriets temperatur er under 3 °C. Dette gjøres for å beskytte motoren og batteriet. Du må ikke lade apparatet og deretter flytte det til et sted for oppbevaring der temperaturen er under 3 °C. • For å forlenge levetiden til batteriet bør du unngå å lade det opp på nytt med en gang det er blitt helt utladet. La batteriet avkjøles i et par minutter. • Unngå å holde batteriet inntil en overflate når du bruker apparatet. Hvis du unngår dette, blir det mindre opphetet, og batteriets bruks- og levetid blir forlenget. SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERI • Hvis batteriet må skiftes, kontakt Dyson Helpline. • Bruk kun Dyson-lader. • Batteriet er lukket og utgjør ingen fare under normale omstendigheter. Hvis det mot formodning skulle oppstå lekkasje fra batteriet må du ikke berøre væsken og følge følgende forholdsregler: – – Hudkontakt – kan forårsake irritasjon. Vask med såpe og vann. – – Innånding – kan forårsake irritasjon av luftveiene. Sørg for å få frisk luft og kontakt lege. – – Kontakt med øyne – kan forårsake irritasjon. Skyll straks øynene grundig med vann i minst 15 minutter. Oppsøk lege. – – Avfallshåndtering – bruk vernehansker når du skal kaste batteriet og følg de lokale reglene for gjenvinning. ADVARSEL Batteriet som brukes i dette apparatet kan være brannfarlig eller forårsake kjemisk forbrenning hvis det brukes på feil måte. Må ikke demonteres, kortsluttes, varmes over 60°C, eller forbrennes. Holdes borte fra barn. Må ikke demonteres eller kastes på ilden. ONLINE STØTTE • For online støtte, generelle tips, videoer og nyttig informasjon om Dyson. www.dyson.no/support INFORMASJON OM AVFALLSHÅNDTERING • Dyson-produkter er laget av førsteklasses gjenvinnbare materialer. Resirkuleres om mulig. • Batteriet må tas ut av maskinen før den kastes. • Kast eller resirkuler batteriet i henhold til lokale bestemmelser eller lover. • Kasser den brukte filterenheten i samsvar med lokale regler eller forskrifter. • Denne merkingen angir at dette produktet ikke må deponeres sammen med annet husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller på menneskers helse på grunn av ukontrollert deponering av avfall må produktet resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Når du skal returnere det brukte apparatet, må du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering. DYSON KUNDESERVICE TAKK FOR AT DU VALGTE Å KJØPE EN DYSON Etter å ha registrert din 2-års garanti, vil ditt Dyson-apparat være dekket for deler og arbeid i 2 år fra kjøpedatoen, slik det fremkommer av garantivilkårene. Hvis du har spørsmål om ditt Dyson-apparat, kan du besøke www.dyson.no/support for nettbasert hjelp, generelle tips og nyttig informasjon om Dyson. Alternativt kan du ringe Dyson Helpline og oppgi serienummer og detaljer om hvor/når du kjøpte apparatet. Hvis Dyson-apparatet ditt trenger reparasjon, ringer du Dyson Helpline så vi kan diskutere de tilgjengelige alternativene. Hvis garantien fremdeles gjelder for Dyson-produktet, og reparasjonen dekkes av denne, vil den bli reparert kostnadsfritt. REGISTRER DEG SOM EIER AV ET DYSON-APPARAT Garantien for dette produktet er på 2 år fra kjøpsdatoen. Registrer garantien din innen 30 dager fra kjøpsdatoen. For å hjelpe oss med å sikre at du mottar rask og effektiv hjelp, registrerer du deg øyeblikkelig etter kjøpet. Ta vare på kvitteringen som viser kjøpsdatoen. Det er tre måter å gjøre dette på: • På Internettadressen www.dyson.no • Ring Dyson Helpline på 080069196. • Fyll ut det vedlagte skjemaet og send det i posten til oss. Ved å registrere deg via Internett eller telefon, vil du: • Beskytte din investering med en to års garanti for deler og utførelse. • Motta nyttige tips om bruk av maskinen. • Få ekspertråd fra Dyson Helpline. • Være den første til å høre om de siste nyskapningene. • Registrering tar bare noen minutter og alt du trenger er ditt serienummer.
Side: 5
71 2 ÅRS BEGRENSET GARANTI VILKÅR OG BETINGELSER FOR DYSONS BEGRENSEDE 2-ÅRSGARANTI DETTE DEKKES • Dersom det skulle oppstå feil på eller mangler ved apparatet, kan du benytte deg av de rettighetene som følger av forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer blant annet at du kan kreve reparasjon eller omlevering av apparatet dersom det foreligger en feil som etter forbrukerkjøpslovens regler er å anse som en mangel, herunder dersom apparatet er defekt pga. svikt i materiale, utførelse eller funksjon, eller dersom den ikke svarer til kvaliteten og egenskapene som rimelig kan forventes av produktet. Dersom en del ikke lenger er tilgjengelig eller har gått ut av produksjon, kan Dyson innenfor forbrukerkjøpslovens rammer velge å erstatte denne med en fungerende erstatningsdel. • Der dette produktet selges utenfor EU er garantien gyldig kun når produktet installeres og brukes i det landet der produktet ble solgt. • Der dette produktet selges innenfor EU er garantien gyldig kun (i) når produktet brukes i det landet der det ble solgt eller (ii), når produktet brukes i Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania eller Storbritannia, og når den samme modellen selges med samme nominelle nettspenning i det aktuelle landet. DETTE DEKKES IKKE Dysons garanti omfatter ikke reparasjon og utskifting av produkter der feilen skyldes følgende: • Skade ved uhell, feil som oppstår som følge av feilaktig bruk eller vedlikehold, misbruk, uforsiktighet eller håndtering av enheten på en måte som ikke samsvarer med Dysons brukerhåndbok. • Feil som følge av at produktet brukes til noe annet enn normale husholdningsformål. • Feil som følge av bruk av deler som ikke er satt sammen eller installert i henhold til Dysons instruksjoner. • Bruk av deler og tilbehør som ikke er originaldeler fra Dyson. • Feil som følge av feilaktig installasjon (unntatt når installasjonen er gjort hos Dyson). • Feil som følge av reparasjoner eller endringer utført av andre parter enn Dyson eller Dysons autoriserte agenter. • Blokkeringer – se Dysons brukerhåndbok for nærmere beskrivelse av hvordan du ser etter og fjerner blokkeringer. • Vanlig slitasje (f.eks. sikringer, børste osv.). • Bruk av dette apparatet på murestøv, aske eller gips. • Redusert utladningstid for batteriet på grunn av batteriets alder eller bruk (når aktuelt). Hvis du er i tvil om hva som dekkes av garantien, kan du ta kontakt med Dyson Helpline. SAMMENDRAG AV DEKNING • Garantien trer i kraft på kjøpedatoen (eller leveringsdatoen hvis den kommer senere). • Før det kan utføres arbeid på Dyson-produktet, må du legge frem kjøpebevis og følgeseddel (både original og eventuelt etterfølgende). Uten et slikt bevis skal alt arbeid betales. Ta vare på kvittering eller følgeseddel. • Alt arbeid i forbindelse med mangler utføres av Dyson eller Dysons autoriserte agenter. • Alle deler som skiftes ut blir Dysons eiendom. • Reparasjon eller utskifting av ditt Dyson-produkt under garanti vil ikke forlenge garantiperioden. • Garantien gir fordeler som kommer i tillegg til og ikke påvirker lovbestemte rettigheter du har som forbruker. VIKTIG INFORMASJON OM DATABESKYTTELSE Når du registrerer Dyson-produktet ditt: • Du må oppgi grunnleggende kontaktopplysninger til oss for å registrere produktet ditt, og gjøre det mulig å støtte garantien din. • Når du registrerer deg, får du mulighet til å velge om du vil motta kommunikasjon fra oss. Hvis du velger å motta kommunikasjon fra Dyson, sender vi deg informasjon om spesialtilbud og nyheter om våre siste nyvinninger. Vi vil aldri selge opplysningene dine til tredjeparter, og bare bruke opplysningene som du deler med oss, som definert av personvernerklæringene på nettstedet vårt: privacy.dyson.com. PT COMO UTILIZAR O SEU APARELHO DYSON LEIA AS "INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES" INCLUÍDAS NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES DA DYSON ANTES DE PROSSEGUIR. INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE SUPORTE • Desembale a estação de suporte, ficha e folheto de instalação. • Selecione o local para a estação de suporte e certifique-se de que não existem tubagens (gás, água ou ar), cabos elétricos, fios ou canalizações diretamente por trás do local de montagem. • Siga as instruções no folheto de instalação. • Encaixe os acessórios no lugar. • Coloque o aparelho na estação de suporte. • Conecte à estação de suporte e ligue-o. • O seu aparelho vai precisar de ser carregado antes da primeira utilização. A estação de suporte deve ser montada de acordo com os regulamentos e códigos/ normas aplicáveis (podem aplicar-se leis locais e estatais). A Dyson recomenda o uso de vestuário, óculos e materiais de proteção, quando instalar a estação de suporte. ASPIRAÇÃO • Retire o aparelho da estação de suporte. • Verifique se o lado inferior da escova ou acessório está limpo e livre de objetos estranhos que possam causar danos. Antes de aspirar o chão, tapetes ou carpetes, consulte as instruções de limpeza recomendadas pelo fabricante. A escova do aparelho pode danificar certos tipos de tapetes e pavimentos. Alguns tapetes podem esfiar se utilizar sobre eles uma escova rotativa ao aspirar. Se for esse o caso, recomendamos que aspire sem o acessório motorizado para pavimentos e consulte o fabricante do pavimento. LUZ DURANTE O CARREGAMENTO LUZ DURANTE A UTILIZAÇÃO DIAGNÓSTICO DAS LUZES LED INDICADORES DE OBSTRUÇÃO E FILTRO A carregar, carga baixa A carregar, carga média A carregar, quase cheia Completamente carregada Nível elevado de carga Nível médio de carga Nível baixo de carga Vazia, precisa de carregamento Avaria da bateria – ligue para a Linha de Assistência da Dyson Avaria do corpo principal – ligue para a Linha de Assistência da Dyson Avaria do carregador – ligue para a Linha de Assistência da Dyson Indicador de obstrução Unidade do filtro não encaixada corretamente Consulte a secção da bateria Unidade do filtro necessita lavagem

Spørsmål og svar

Dyson v10. Indikatorlys for blokkering lyser. Har sett etter blokkering med å koble fra den klare beholderen. Finner ikke feil, lyset slukker ikke!

Elin indal stakset 2020-04-26 14:27:56

Har du et spørsmål om Dyson Cyclone V10 Absolute men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Dyson Cyclone V10 Absolute. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Cyclone V10 Absolute Dyson så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Dyson Cyclone V10 Absolute

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Dyson Cyclone V10 Absolute under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Dyson
 • Produkt: Støvsugere
 • Model/navn: Cyclone V10 Absolute
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kinesisk