DeWalt DWV902MT manual

Manual for DeWalt DWV902MT på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 156 sider.

Side: 1
NORSK 84 KRAFTIG BYGG-STØVSUGER DWV902L, DWV902M, DWV902MT Gratulerer! Du har valgt et DEWALT produkt. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DWV902L DWV902M/DWV902MT QS QS Spenning V 230 230 Type 1 1 Nominell effekt W 1400 1400 Maks. effekt W 3600/3000 3600/3000 Effekt, normal bruk (EN 60335-2-69) W 1200 1200 Frekvens Hz 50 50 Beskyttelsesklasse IPX4 IPX4I Beholderkapasitet l 38 38 Fyllmengde (væske) l 18,4 18,4 Strømningshastighet (max at blower) l/s 68 68 Negativ trykk (max at blower) kPa (mbar) 21 21 Strømningshastighet (EN 60335-2-69) l/s 32,6 32,6 Negativ trykk (EN 60335-2-69) kPa (mbar) 18,6 18,6 Filteroverflate m² 0,4 0,4 Strømtilkoplingsdata for elektroverktøyet W 2200/1600 2200/1600 Slangelengde m 4,1 4,1 Slangediameter m 32 32 Vekt kg 15 15 LPA (lydtrykk) dB(A) 73 73 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 87 87 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 3 Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann.
Side: 2
NORSK 85 EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV DWV902L, DWV902M, DWV902MT KRAFTIG BYGG-STØVSUGER DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN 60335-2-69. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann Visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 13.06.2012 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Viktige sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlig skade. LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK LES OG FØLG ALLER ANVISNINGER FØR BRUK AV APPARATET. ADVARSEL: Operatører skal få tilstrekkelig opplæring om bruk av disse maskiner. ADVARSEL: For å redusere faren for elektrisk støt. Ikke utsett verktøyet for regn. Oppbevares innendørs. • Før bruk skal operatører gis informasjon, instruks og opplæring i bruk av maskinen og materialene den skal brukes på, inkludert trygg fjerning og avfallshåndtering av det oppsamlede materialet. • Operatører skal følge alle sikkerhetsregler som gjelder for materialet som håndteres. • Ikke la apparatet stå ubevoktet når det er tilkoplet en strømkilde. Kople fra stikkontakten når det ikke er i bruk og før service. • Ikke tillat at det brukes som en leke. Vær meget oppmerksom når apparatet brukes av eller i nærheten av barn. • Skal KUN brukes som beskrevet i denne bruksanvisning. Bruk kun tilbehør anbefalt av DEWALT. • Ikke bruk dette apparatet dersom ledningen eller støpslet er skadet. Dersom apparatet ikke fungerer riktig, eller om det mistes i gulvet, blir skadet, blir liggende utendørs eller det har vært i vann skal det returneres til et servicesenter. • Ikke dra eller bære apparatet i ledningen, bruk ledningen som et håndtak, lukk en dør på ledningen eller dra ledningen over skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør over ledningen med apparatet. Hold ledningen unna oppvarmede flater. • Ikke kople fra apparatet ved å dra i ledningen. For å kople fra hold i støpslet og ikke ledningen. • Ikke berør støpslet eller apparatet med våte hender. • Ikke putt fremmedlegemer i apparatets åpninger. Apparatet skal ikke brukes med noen åpning blokkert; holdes fri for støv, lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen. • Hold hår, løstsittende klær, fingre og andre kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler. • Skru av alle funksjoner før du kobler apparatet fra strømmen. • Vær ekstra forsiktig ved bruk på trapper. • Ikke bruk apparatet for å ta opp brennbare eller antennelige væsker så som bensin, eller i områder der slikt kan forekomme. • Statiske støt er mulig i tørre områder og når den relative luftfuktigheten er lav. Dette er kun midlertidig og påvirker ikke bruken av støvsugeren. For å minske hyppigheten av statiske støt fukt luften med en konsoll, en
Side: 3
NORSK 86 installert luftfukter eller bruk DWV9316-XJ ikke-statisk slangetilbehør. • For å unngå selvforbrenning tøm alltid beholderen etter bruk. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ekstra sikkerhetsregler • Ikke sug opp noe som brenner eller avgir røyk så som sigaretter, fyrstikker eller glødende aske. • Ikke bruk til støvsuging av brennbare eksplosive materialer så som kull, korn og annet fint støv. • Ikke bruk til støvsuging av farlige, giftige eller kreftfremkallende materialer så som asbest eller midler mot pesticid. • Ikke sug opp eksplosive væsker (f.eks. bensin, diesel, fyringsolje, tynnere osv.), syrer eller oppløsningsmidler. • Ikke bruk støvsugeren uten at filtrer er på plass, annet enn beskrevet i Våtsuging. • Ved kan inneholde konserveringsmidler som kan være giftige. Vær ekstra varsom for å hindre innhalering og hudkontakt når det jobbes med disse materialer. Be om og følg sikkerhetsinformasjon fra leverandøren av materialet. • Ikke bruk som gardintrapp. • Ikke sett tunge gjenstander på støvsugeren. Merker på støvsugeren Følgende piktogrammer er vist på apparatet: Les bruksanvisningen før bruk. ADVARSEL: Dette apparatet inneholder skadelig støv. Tømming og vedlikehold, inkludert fjerning av støvposen, skal kun utføres av opplærte personer som bruker egnet beskyttelsesutstyr. Ikke slå på før hele filtersystemet har blitt installert. Klasse L støvsugere egner seg for støvsuging av tørt, ikke-brennbart støv med arbeidsplass grenseverdier på > 1 mg/m³. Klasse M støvsugere egner seg for støvsuging av tørt, ikke-brennbart støv med arbeidsplass grenseverdier på > 0,1 mg/m³. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (bb), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2014 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Støvsuger 1 Slange 1 DWV9210-XJ tilkobingssett 2 Filtrer 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning • Kontroller for skader på støvsugeren, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Modifiser aldri det elektriske verktøyet eller noen del av det. Det kan føre til materielle skader eller personskader. a. Topphåndtak/kabelopprulling b. Strømledning c. Støvsugerhode d. Beholder lås e. Hjul f. Beholder g. Sugeslange h. Hjul (ett er utstyrt med parkeringsbrems) i. Filtrer j. Vri-lås slangetilkopling k. Slangeklemme l. Fronthåndtak
Side: 4
NORSK 87 m. Tilkopling for elektriske verktøy n. Variabel sugeeffekt skala o. På/av/verktøy kontrollbryter p. Strømningsalarm justering (kun klasse M modeller) q. Utløserknapp for teleskophåndtak r. Teleskophåndtak s. Innløpspropp (kun klasse M modeller) t. Pose u. DWV9210-XJ tilkoblingssett (inkludert DWV9000, DWV9120, DWV9130) ANTI-STATISK SLANGE (TILLEGGSUTSTYR) DWV902L, DWV902M og DWV902MT er utstyrt med et anti-statisk jordingssystem. En anti-statisk slange må kjøpes fra et autorisert servicesenter. Denne slangen (DWV9316-XJ) tilkoples støvsugersystemet på samme måten som standardslangen. For å kontakte din forhandler, sjekk beliggenheten av nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. BRUKSOMRÅDE Disse støvsugere brukes for å plukke opp fine partikler, som fiberplate, betong eller overflatestøv. DWV902L Dette apparatet kan brukes som en industriell støvsuger og støvsuger for flyttbar bruksområder for å plukke opp alle typer tørre, ikke-brennbare støv opp til støv klasse L med grenseverdier for yrkeseksponering større enn 1 mg/m³. DWV902M, DWV902MT Dette apparatet kan brukes som en industriell støvsuger og støvsuger for flyttbar bruksområder for å plukke opp alle typer tørre, ikke-brennbare støv opp til støv klasse M med grenseverdier for yrkeseksponering større enn eller lik 0,1 mg/m³. SKAL IKKE brukes i regnvær eller i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Disse kraftige støvsugere er for profesjonelt bruk. IKKE la barn kommer i kontakt med dette apparatet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. IKKE bruk støvsugeren for brennbart støv. IKKE bruk støvsugeren i eksplosive omgivelser. MERK: Dette apparatet egner seg for kommersielt bruk f.eks. på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer, utleiefirmaer og på byggeplasser. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en spesiallaget ledning fra DEWALT, hos et DEWALT servicesenter. Bruk av skjøteledning Dersom en skjøteledning trenges bruk en godkjent 3-kjerne skjøteledning egnet for dette verktøyets inngangseffekt (se Tekniske data). Minimum leder- tverrsnitt er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Vikle alltid ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING (FIG. 1–3) ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av apparatet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Filtrene (i) må alltid vær på plass under støvsuging, unntatt som beskrevet i Våtsuging under Bruk. Når du støvsuger fint støv kan du også bruke en ekstra papirpose eller fleece- pose for å gjøre tømming av beholderen lettere. ADVARSEL: Støvposer må brukes for støv klasse M. 1. Dersom ekstra papir- eller fleece-pose (t) skal brukes, monter som vist i figur 2. MERK: Pass på at du ikke river hull i posen. Fest posen sikkert på inngangen (j) slik at du får en tett kopling for maksimum støvsugeytelse. 2. Plasser støvsugerhodet (c) på beholderen og feste det ved å lukke beholderens låser (d). 3. Sett enden av slangen (g) i vri-lås slangeinngangen (j) og drei mot klokken for å låse den på plass.
Side: 5
NORSK 88 BRUK Bruksanvisninger (fig. 1, 4) ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av apparatet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. 1. Kople ledningen til en egnet stikkontakt. 2. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren (o) til ON posisjonen ( ). 3. Drei variabel sugeeffekt skalaen (n) til ønsket posisjon. Denne funksjonen lar brukeren kontrollere støvsugerens effekt, sugeeffekt og støy. MERK: Denne innstillingen styrer også sugenivået. Dette er meget nyttig der vakuumet danner et uakseptabelt motstandsnivå på arbeidsstykket. 4. Følg anvisningen under Koble til elektriske verktøy for å kople til det elektriske verktøyet som skal brukes. STRØMNINGSALARM JUSTERING (FIG. 4) Kun klasse M modeller Juster strømningsalarmen ved (p) til riktig slange (eller rør) indre diameter eller tilbehør diameter med hensyn til det største seksjon. Den valgte diameteren av justeringskontrollen må være lik eller større enn den største diameteren av brukt slange/ rør/tilbehør. Slangen som følger med har en indre diameter på 32 mm. En lydalarm aktiveres dersom strømningshastigheten faller under 20 m/s. Systemet har en tidsforsinkelse for å hindre utilsiktede alarmer. Dersom alarmen går uten at det er en innlysende tilstopping: 1. Sørg for at justeringskontrollen er stilt inn med rett diameter. 2. Dersom vannføringsinnstillingen er satt til mindre enn maksimum, øk nivået til det er tilstrekkelig vannføring i slangen helt til alarmen stopper. 3. Dersom alarmen ikke stopper, koble av slangen og sjekk etter tilstopping. Kontroller støvsugerposen, dersom den er full eller tilstoppet må den byttes. Sjekk også filteret og bytt det dersom nødvendig. Dersom alarmen ikke stopper etter dette, kontakt DEWALT serviceverksted. KOPLE TIL ELEKTRISKE VERKTØY (FIG. 1, 4, 5) ADVARSEL: Bruk stikkontakten (m) kun til det som er angitt i bruksanvisningen. 1. Koble ledningen til en egnet stikkontakt. 2. Koble det elektriske verktøyet til stikkontakten (m). MERK: Se Strømtilkoplingsdata for elektroverktøy under Tekniske data for data for verktøy som skal koples til stikkontakten (m). 3. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren (o) til ACTIVATION posisjonen . Dette lar det elektriske verktøyet skru støvsugeren av og på automatisk. MERK: Støvsugeren starter automatisk innen 0,5 sekunder og fortsetter å gå i 15 sekunder etter at det elektriske verktøyet er skrudd av. 4. For å gå tilbake til manuell modus, skru verktøyets på/av bryter (o) til ON posisjonen ( ). I manuell modus skrus verktøyet og støvsugeren av og på uavhengig av hverandre. 5. DEWALT byggstøvsuger er utstyrt med DEWALT AirLock tilkoplingssystem. AirLock tillater en rask og sikker kopling mellom sugeslangen (g) og det elektriske verktøyet. AirLock koplingen (w) koples direkte til DEWALT kompatible verktøy eller gjennom bruken av en AirLock adapter (tilgjengelig fra din lokale DEWALT leverandør). Se Tilbehør avsnittet for detaljer om tilgjengelige adaptere. MERK: Dersom det brukes en adapter påse at den er godt festet på verktøystikkontakten før du følger trinnene nedenfor. a. Kontroller at mansjetten på AirLock koblingen er i posisjonen ”ulåst”. Juster hakkene (v) på mansjetten og AirLock koblingen som vist for posisjonene åpen og låst. b. Trykk AirLock koblingen på adapter- koplingspunktet. c. Vri mansjetten til posisjonen ”låst”. MERK: Kulelagrene i mansjetten låser i sporet og sikrer koplingen. Det elektriske verktøy er nå koplet fast til støvsugeren. AUTOMATISK FILTER RENGJØRINGSSYSTEMER Denne støvsugeren har en meget effektiv filter rengjøringssystem som reduserer filter tilstopping. Hvert 30. sekund blir et av de to filtrene automatisk rengjort. Rengjøringsprosessen bytter mellom filtrene og fortsetter i hele enhetens levetid.
Side: 6
NORSK 89 MERK: Det er nomalt å høre en klikkelyd under denne prosessen. MERK: Etter mange timers bruk kan det automatiske filter rengjøringssystem være inneffektiv. Når dette skjer må filtrene rengjøres eller byttes. Se Filter under Vedlikehold. PARKERINGSBREMS (FIG. 1, 6) Parkeringsbremsen låser det ene hjulet for å hindre at støvsugeren ruller. 1. For å sette på parkeringsbremsen trykk bremseknappen (x) for å smekke bremsen i låst posisjon. 2. For å ta av parkeringsbremsen trykk bremseknappen og bremsen smekker i ulåst posisjon. FJERNE / BYTTE BRUKT STØVPOSE (FIG. 1) ADVARSEL: Egnet personlig beskyttelsesutstyr som støvmaske og hansker må brukes ved håndtering av støvposer. 1. Skru av støvsugeren og dra ledningen ut av stikkontakten. 2. Lukk vri-lås slangeinngangen (j) med innløpsproppen (s). 3. Lås opp beholderlåsene (d) og fjern støvsugerhodet (c) 4. Dra posen forsiktig av innløpet (j). 5. Forsegle posen godt når du fjerner den fra maskinen. 6. Kast posen i egnet beholder i samsvar med lokale regler. VÅTSUGING (FIG. 1, 7) ADVARSEL: IKKE kople elektriske verktøy til stikkontakten (m) når støvsugeren brukes til våtsuging. ADVARSEL: Kople støvsugeren til en stikkontakt som er beskyttet med jordfeilbryter (RCD) når støvsugeren brukes til våtsuging. ADVARSEL: Dersom skum eller væske slippes ut fra maskinen, skru den av med en gang. FORSIKTIG: Rengjør enheten som begrenser vannivået regelmessig og undersøk den for tegn på skade. MERK: IKKE fjern flottør (y), det vil skade støvsugeren. Flottøren hindrer vann i å komme inn i motoren. Før støvsugeren brukes til våtsuging: • Påse at beholderen er tom og er fri for støv. • Fjern filtrene (i). • Kople støvsugeren til en stikkontakt som er beskyttet med en jordfeilbryter (RCD). ADVARSEL: Ikke bruk maskinen med dette oppsettet med støv av klasse L og M. FOR Å TØMME BEHOLDEREN (FIG. 1, 7) Flottørventilen (y) blokkerer luft til motoren når beholderen er full og motorens lyd vil endre seg med en gang. Når motoren gir en lyd i en høy tone og luft-/vannstrømningen slutter, tøm beholderen. 1. Skru av støvsugeren og dra ledningen ut av stikkontakten. 2. Lås opp beholderlåsene (d) og fjern støvsugerhodet (c). 3. Tøm innholdet av beholderen (f) i en egnet beholder eller sluk. BYTTE TILBAKE TIL TØRRSUGING (FIG. 1) 1. Tøm beholderen, se Tøm beholder anvisninger. 2. Plasser beholderen opp-ned til den er tørr. IKKE bruk våt beholder for tørrsuging. 3. Plasser støvsugerhodet (c) på en horisontal flate til den er tørr. 4. Monter filtrene på nytt når støvsugerhodet er tørr. Se Filtrer under Vedlikehold. 5. Når beholderen er tørr, plasser støvsugerhodet (c) på beholderen og feste det ved å lukke beholderens låser (d). TELESKOPHÅNDTAK (FIG. 1, 8) Trykk utløserknappen (q) for å løfte og senke teleskophåndtaket (r). Nedstengning/Transport (fig. 1, 11) 1. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren (o) til OFF posisjonen . 2. Trekk ut støpslet. 3. Kun klasse M: Lukk vri-lås slangeinngangen (j) med innløpsproppen (s). 4. Oppbevar strømledningen (b) som anvist. 5. Når maskinen fraktes i kjøretøy må den festes. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT apparat er konstruert for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende bruk avhenger av ordentlig stell av apparatet og regelmessig renhold.
Side: 7
NORSK 90 ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av apparatet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: For service av brukeren må maskinen demonteres, rengjøres og vedlikeholdes, så langt det er med rimelighet gjennomførbar, uten å sette vedlikeholdspersonell eller andre i fare. Egnede forholdsregler inkluderer dekontaminering før demontering, bruk av lokal filtrert undertrykksventilasjon der maskinen demonteres, rengjøring av maskinen og egnet personlig beskyttelse. • Produsenten eller en opplært person skal utføre en teknisk kontroll minst en gang i året, bestående av, for eksempel, kontroll av filtrer for skade, maskinens lufttetthet og at kontrollmekanismen fungerer riktig. • Ved utføring av service eller reparasjonsarbeid må alle kontaminerte gjenstander som ikke kan rengjøres på tilfredsstillende vis bli håndtert som avfall; slike gjenstander skal kastes i ugjennomtrengelige poser i henhold til gjeldende regler for håndtering av slik avfall. • For klasse M maskiner skal utsiden av maskinen dekontamineres med støvsuging og tørkes ren eller behandlet med tetningsmasse før den tas ut av et farlig område. Alle maskindelene skal betraktes som kontaminert når de tas ut av det farlige området og skal være gjenstand for egnet håndtering for å hindre spredning av støv. • For støvsugere er det nødvendig å sørge for en tilstrekkelig luftskiftehastighet L i rommet dersom utløpsluften forblir i rommet. MERK: Henvisning til nasjonal regelverk er nødvendig.) Filter (fig. 1, 9, 10) FILTERSTELL Filtrene inkludert med denne støvsugeren har lang levetid. For å være effektive i å minske støv resirkulasjon MÅ filtrene være riktig montert og i god tilstand. ADVARSEL: Egnet personlig beskyttelsesutstyr som støvmaske og hansker må brukes ved håndtering av filtrene. For å ta av filtrene 1. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren (o) til OFF posisjonen (O) og kople fra stikkontakten. 2. Lås opp beholderlåsene (d) og fjern støvsugerhodet (c) fra beholderen. Plasser støvsugerhodet opp-ned på en horisontal flate. 3. Vri hver filter (i) mot klokken ved å holde den i plastdekselet som vist, og ta forsiktig av hodet mens du påser at intet avfall faller i monteringshullet. MERK: Påse at filtermaterialet ikke skades. 4 Dersom bunnen av støvsugerhodet (c) trenger rengjøring, bruk en klut fuktet med vann og mild såpe og la den tørke. Kast kluten i egnet beholder. 5. Kontroller filtrene for slitasje, rifter og andre skader. MERK: Dersom det er noen tvil om filtrenes tilstand MÅ de byttes ut. IKKE forsett bruk dersom filtrene er skadde. ADVARSEL: Bruk aldri trykkluft eller børste for å rengjøre filtere, ellers kan det oppstå skade på filtermembranen slik at støv kan passere gjennom filteret. Om nødvendig, bank forsiktig mot en hard flate eller skyll med vann ved romtemperatur og la det lufttørke. Rengjøring av filtere er vanligvis unødvendig, selv om filteret er dekket av støv. Det automatiske filterrengjøringssystemet vil opprettholde maksimalt ytelse og fortsatt funksjon. Dersom det er visuelle skader på filtermembranen, skift filteret. Filtere varer normalt mellom seks og tolv måneder avhengig av bruk og stell. For å montere filtrer 1. Påse at filterpakningen (aa) er godt på plass 2. Rett inn filtergjengene (z) med gjengene på støvsugerhodet og bruk moderate krefter til å dreie filteret med klokken til det sitter godt.
Side: 8
NORSK 91 MERK: Påse at filtermaterialet ikke skades. 3. Plasser støvsugerhodet (c) på beholderen og fest det ved å lukke beholderens låser (d). Smøring Ditt apparat trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av apparatet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Aldri la noen væske trenge inn i maskinen; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. 1. Støvsug utsiden av støvsugeren. Videre rengjøring skal gjøres med en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe, dersom nødvendig. 2. Etter bruk kast kluten i egnet beholder. Opp bevaring (fig. 11) 1. Tøm beholderen, se Tøm beholder under Bruk. 2. Rengjør støvsugeren innvendig og utvendig. Se Rengjøring. 3. Rengjør eller bytt filtrene, se Filtrer. 4. Oppbevar sugeslangen og strømledningen som vist i diagrammet. Plasser enheten på et tørt rom og sikrer den mot uautorisert bruk. MERK: Sett innløpsproppen (s) i innløpet (j) for å holde avfall inne i beholderen når sugeslangen fjernes. De kan også kople slangens to ender sammen og lås med vri-lås enden. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT, kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette apparatet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. TILBEHØR DWV9340-XJ Filter DWV9315-XJ Trykkfast slange DWV9316-XJ Anti-statisk slange DWV9401-XJ Papirpose DWV9400-XJ Plastforing DWV9402-XJ Fleece-pose DWV9500-XJ Vac Rack DEWALT AirLock System DWV9000 Vri-lås tilkopling DWV9110 29-35 mm konisk gummiadapter DWV9120 35-38 mm trinnvis gummiadapter DWV9130 35 mm OD adapter DWV9150 35 mm vinkel adapter INSTALLERING AV VAC RACK DWV9500 (FIGUR 11, 12) MERK: DWV902MT leveres med støvsugerstativet med modellnummer DWV9500, dette er allerede satt sammen. 1. Fjern de 4 bærhåndtaksskruene ved å bruke en t-25 stjerneformet bit, og fjern bærehåndtaket. 2. Monter støvsugerstativet ved å bruke skruene fra bærehåndtaket. Sett dem inn i de opprinnelige hullene og fest dem godt. 3. Bruk de 2 medfølgende skruene (bb). Plasser dem på bakhullene i støvsugerstativet. Trykk dem ned og vri på skruen for å trenge gjennom materialet og ned til de skjulte skruehullene. Fest. FORSIKTIG: Må ikke overstige 9 kg (20 lb) i noen av lagringsenhetene på 14 liter, maksimalt 2 lagringsenheter per støvsuger. Må ikke overstige 18 kg i en lagrinsenhet på 28 liter, maksimalt 1 lagringsenhet per støvsuger. Dersom den anbefalte høyde eller vekten blir oversteget, kan det føre til en ustabil støvsuger. Dette kan forårsake personskade eller andre skader. MERK: Ikke fjern støvsugerhodet fra tanken når T-stack-lagringsenhter er festet. Dette kan medføre skape på støvsugerfiltrene. FESTE STRØMLEDNINGEN TIL SLANGEN (FIG. 1) Strømledningen (b) kan festes på sugeslangen (g) ved bruk av D279058CL slangeklemme (leveres av din lokale DEWALT leverandør). Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.
Side: 9
NORSK 92 Feilsøking PROBLEM LØSNING Motoren går ikke Sjekk strømledningen, støpsler og stikkontakten. Påse at på/av/verktøy kontrollbryteren er i ON posisjonen ( ). Sugekapasitet minsker Fjern blokkeringen i sugedysen, sugerør, sugeslange eller filtrer. Bytt papir- eller fleecepose. Kontroller at filtrene er riktig montert. Rens eller bytt filtrene. Tøm beholderen, se Tøm beholderen under Bruk. Støvsugeren slutter å gå Termisk overbelastning har slått inn: 1. Slå av støvsugeren og koble den fra strømkilden. 2. Tøm beholderen, om nødvendig. 3. La enheten kjøle seg ned. 4. Sett strømledningen i egnet stikkontakt og slå på/av/ verktøy kontrollbryteren til ON posisjonen ( ) for å teste. Dersom støvsugeren ikke vil starte kontakt din selger eller sjekk beliggenheten av den nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. Støv avgis under støvsuging Kontroller at filtrene er riktig montert. Påse at filtrene ikke er skadde, skift om nødvendig. Påse at filterpakningene er godt på plass. Automatisk filterrengjøring fungerer ikke Hør etter at magnetventilen klikker for å være sikker på at filterrengjøringsmekanismen fungerer. Det elektriske verktøyet slår seg ikke på. Påse at på/av/verktøy kontrollbryteren er i ACTIVATION posisjonen . Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com.
Side: 10
NORSK 93 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWV902MT men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWV902MT. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWV902MT DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWV902MT

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWV902MT under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: DWV902MT
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk