DeWalt DWV902M manual

Vis en manual for DeWalt DWV902M under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: DWV902M
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 85
NORSK
84
KRAFTIG BYGG-STØVSUGER
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT produkt. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DWV902L DWV902M/DWV902MT
QS QS
Spenning V 230 230
Type 1 1
Nominell effekt W 1400 1400
Maks. effekt W 3600/3000 3600/3000
Effekt, normal bruk (EN 60335-2-69) W 1200 1200
Frekvens Hz 50 50
Beskyttelsesklasse IPX4 IPX4I
Beholderkapasitet l 38 38
Fyllmengde (væske) l 18,4 18,4
Strømningshastighet (max at blower) l/s 68 68
Negativ trykk (max at blower) kPa (mbar) 21 21
Strømningshastighet (EN 60335-2-69) l/s 32,6 32,6
Negativ trykk (EN 60335-2-69) kPa (mbar) 18,6 18,6
Filteroverflate m² 0,4 0,4
Strømtilkoplingsdata for elektroverktøyet W 2200/1600 2200/1600
Slangelengde m 4,1 4,1
Slangediameter m 32 32
Vekt kg 15 15
LPA (lydtrykk) dB(A) 73 73
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3
LWA (lydeffekt) dB(A) 87 87
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 3
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Side: 86
NORSK
85
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
KRAFTIG BYGG-STØVSUGER
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60335-2-69.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
13.06.2012
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlig skade.
LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER
FOR FREMTIDIG BRUK
LES OG FØLG ALLER ANVISNINGER FØR BRUK AV
APPARATET.
ADVARSEL: Operatører skal få
tilstrekkelig opplæring om bruk av disse
maskiner.
ADVARSEL: For å redusere faren for
elektrisk støt. Ikke utsett verktøyet for
regn. Oppbevares innendørs.
• Før bruk skal operatører gis informasjon,
instruks og opplæring i bruk av maskinen
og materialene den skal brukes på, inkludert
trygg fjerning og avfallshåndtering av det
oppsamlede materialet.
• Operatører skal følge alle sikkerhetsregler
som gjelder for materialet som håndteres.
• Ikke la apparatet stå ubevoktet når det er
tilkoplet en strømkilde. Kople fra stikkontakten
når det ikke er i bruk og før service.
• Ikke tillat at det brukes som en leke. Vær
meget oppmerksom når apparatet brukes av
eller i nærheten av barn.
• Skal KUN brukes som beskrevet i denne
bruksanvisning. Bruk kun tilbehør anbefalt av
DEWALT.
• Ikke bruk dette apparatet dersom ledningen
eller støpslet er skadet. Dersom apparatet
ikke fungerer riktig, eller om det mistes i
gulvet, blir skadet, blir liggende utendørs eller
det har vært i vann skal det returneres til et
servicesenter.
• Ikke dra eller bære apparatet i ledningen,
bruk ledningen som et håndtak, lukk en dør
på ledningen eller dra ledningen over skarpe
kanter eller hjørner. Ikke kjør over ledningen
med apparatet. Hold ledningen unna
oppvarmede flater.
• Ikke kople fra apparatet ved å dra i ledningen.
For å kople fra hold i støpslet og ikke
ledningen.
• Ikke berør støpslet eller apparatet med våte
hender.
• Ikke putt fremmedlegemer i apparatets
åpninger. Apparatet skal ikke brukes
med noen åpning blokkert; holdes fri for
støv, lo, hår og annet som kan redusere
luftstrømmen.
• Hold hår, løstsittende klær, fingre og andre
kroppsdeler unna åpninger og bevegelige
deler.
• Skru av alle funksjoner før du kobler
apparatet fra strømmen.
• Vær ekstra forsiktig ved bruk på trapper.
• Ikke bruk apparatet for å ta opp brennbare
eller antennelige væsker så som bensin, eller
i områder der slikt kan forekomme.
• Statiske støt er mulig i tørre områder og når
den relative luftfuktigheten er lav. Dette er
kun midlertidig og påvirker ikke bruken av
støvsugeren. For å minske hyppigheten av
statiske støt fukt luften med en konsoll, en
Side: 87
NORSK
86
installert luftfukter eller bruk DWV9316-XJ
ikke-statisk slangetilbehør.
• For å unngå selvforbrenning tøm alltid
beholderen etter bruk.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ekstra sikkerhetsregler
• Ikke sug opp noe som brenner eller avgir røyk
så som sigaretter, fyrstikker eller glødende
aske.
• Ikke bruk til støvsuging av brennbare
eksplosive materialer så som kull, korn og
annet fint støv.
• Ikke bruk til støvsuging av farlige, giftige eller
kreftfremkallende materialer så som asbest
eller midler mot pesticid.
• Ikke sug opp eksplosive væsker (f.eks.
bensin, diesel, fyringsolje, tynnere osv.), syrer
eller oppløsningsmidler.
• Ikke bruk støvsugeren uten at filtrer er på
plass, annet enn beskrevet i Våtsuging.
• Ved kan inneholde konserveringsmidler som
kan være giftige. Vær ekstra varsom for å
hindre innhalering og hudkontakt når det
jobbes med disse materialer. Be om og følg
sikkerhetsinformasjon fra leverandøren av
materialet.
• Ikke bruk som gardintrapp.
• Ikke sett tunge gjenstander på støvsugeren.
Merker på støvsugeren
Følgende piktogrammer er vist på apparatet:
Les bruksanvisningen før bruk.
ADVARSEL: Dette apparatet inneholder
skadelig støv. Tømming og vedlikehold,
inkludert fjerning av støvposen, skal
kun utføres av opplærte personer som
bruker egnet beskyttelsesutstyr. Ikke
slå på før hele filtersystemet har blitt
installert.
Klasse L støvsugere egner seg for støvsuging
av tørt, ikke-brennbart støv med arbeidsplass
grenseverdier på > 1 mg/m³.
Klasse M støvsugere egner seg for støvsuging av
tørt, ikke-brennbart støv med arbeidsplass
grenseverdier på > 0,1 mg/m³.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (bb), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2014 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Støvsuger
1 Slange
1 DWV9210-XJ tilkobingssett
2 Filtrer
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Kontroller for skader på støvsugeren, deler eller
tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modifiser aldri det
elektriske verktøyet eller noen del av det.
Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
a. Topphåndtak/kabelopprulling
b. Strømledning
c. Støvsugerhode
d. Beholder lås
e. Hjul
f. Beholder
g. Sugeslange
h. Hjul (ett er utstyrt med parkeringsbrems)
i. Filtrer
j. Vri-lås slangetilkopling
k. Slangeklemme
l. Fronthåndtak
Side: 88
NORSK
87
m. Tilkopling for elektriske verktøy
n. Variabel sugeeffekt skala
o. På/av/verktøy kontrollbryter
p. Strømningsalarm justering (kun klasse M
modeller)
q. Utløserknapp for teleskophåndtak
r. Teleskophåndtak
s. Innløpspropp (kun klasse M modeller)
t. Pose
u. DWV9210-XJ tilkoblingssett (inkludert
DWV9000, DWV9120, DWV9130)
ANTI-STATISK SLANGE (TILLEGGSUTSTYR)
DWV902L, DWV902M og DWV902MT er
utstyrt med et anti-statisk jordingssystem. En
anti-statisk slange må kjøpes fra et autorisert
servicesenter. Denne slangen (DWV9316-XJ)
tilkoples støvsugersystemet på samme måten som
standardslangen. For å kontakte din forhandler,
sjekk beliggenheten av nærmeste autoriserte
DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt
ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen.
BRUKSOMRÅDE
Disse støvsugere brukes for å plukke opp fine
partikler, som fiberplate, betong eller overflatestøv.
DWV902L
Dette apparatet kan brukes som en industriell
støvsuger og støvsuger for flyttbar bruksområder
for å plukke opp alle typer tørre, ikke-brennbare
støv opp til støv klasse L med grenseverdier for
yrkeseksponering større enn 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Dette apparatet kan brukes som en industriell
støvsuger og støvsuger for flyttbar bruksområder
for å plukke opp alle typer tørre, ikke-brennbare
støv opp til støv klasse M med grenseverdier for
yrkeseksponering større enn eller lik 0,1 mg/m³.
SKAL IKKE brukes i regnvær eller i nærheten av
brennbare væsker eller gasser.
Disse kraftige støvsugere er for profesjonelt
bruk. IKKE la barn kommer i kontakt med dette
apparatet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere
skal bruke dette verktøy.
IKKE bruk støvsugeren for brennbart støv.
IKKE bruk støvsugeren i eksplosive omgivelser.
MERK: Dette apparatet egner seg for kommersielt
bruk f.eks. på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker,
butikker, kontorer, utleiefirmaer og på byggeplasser.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med
en spesiallaget ledning fra DEWALT, hos et DEWALT
servicesenter.
Bruk av skjøteledning
Dersom en skjøteledning trenges bruk en godkjent
3-kjerne skjøteledning egnet for dette verktøyets
inngangseffekt (se Tekniske data). Minimum leder-
tverrsnitt er 1,5 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Vikle alltid ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
(FIG. 1–3)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av apparatet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
ADVARSEL: Filtrene (i) må alltid vær
på plass under støvsuging, unntatt som
beskrevet i Våtsuging under Bruk.
Når du støvsuger fint støv kan du også
bruke en ekstra papirpose eller fleece-
pose for å gjøre tømming av beholderen
lettere.
ADVARSEL: Støvposer må brukes for
støv klasse M.
1. Dersom ekstra papir- eller fleece-pose (t) skal
brukes, monter som vist i figur 2.
MERK: Pass på at du ikke river hull i posen.
Fest posen sikkert på inngangen (j) slik at du får
en tett kopling for maksimum støvsugeytelse.
2. Plasser støvsugerhodet (c) på beholderen og
feste det ved å lukke beholderens låser (d).
3. Sett enden av slangen (g) i vri-lås
slangeinngangen (j) og drei mot klokken for å
låse den på plass.
Side: 89
NORSK
88
BRUK
Bruksanvisninger (fig. 1, 4)
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisningene og gjeldende
regler.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av apparatet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
1. Kople ledningen til en egnet stikkontakt.
2. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren (o) til ON
posisjonen ( ).
3. Drei variabel sugeeffekt skalaen (n) til ønsket
posisjon. Denne funksjonen lar brukeren
kontrollere støvsugerens effekt, sugeeffekt og
støy.
MERK: Denne innstillingen styrer også
sugenivået. Dette er meget nyttig der vakuumet
danner et uakseptabelt motstandsnivå på
arbeidsstykket.
4. Følg anvisningen under Koble til elektriske
verktøy for å kople til det elektriske verktøyet
som skal brukes.
STRØMNINGSALARM JUSTERING (FIG. 4)
Kun klasse M modeller
Juster strømningsalarmen ved (p) til riktig slange
(eller rør) indre diameter eller tilbehør diameter
med hensyn til det største seksjon. Den valgte
diameteren av justeringskontrollen må være lik eller
større enn den største diameteren av brukt slange/
rør/tilbehør. Slangen som følger med har en indre
diameter på 32 mm. En lydalarm aktiveres dersom
strømningshastigheten faller under 20 m/s. Systemet
har en tidsforsinkelse for å hindre utilsiktede alarmer.
Dersom alarmen går uten at det er en innlysende
tilstopping:
1. Sørg for at justeringskontrollen er stilt inn med
rett diameter.
2. Dersom vannføringsinnstillingen er satt til mindre
enn maksimum, øk nivået til det er tilstrekkelig
vannføring i slangen helt til alarmen stopper.
3. Dersom alarmen ikke stopper, koble av
slangen og sjekk etter tilstopping. Kontroller
støvsugerposen, dersom den er full eller
tilstoppet må den byttes. Sjekk også filteret og
bytt det dersom nødvendig.
Dersom alarmen ikke stopper etter dette, kontakt
DEWALT serviceverksted.
KOPLE TIL ELEKTRISKE VERKTØY (FIG. 1, 4, 5)
ADVARSEL: Bruk stikkontakten (m) kun
til det som er angitt i bruksanvisningen.
1. Koble ledningen til en egnet stikkontakt.
2. Koble det elektriske verktøyet til
stikkontakten (m).
MERK: Se Strømtilkoplingsdata for
elektroverktøy under Tekniske data for data
for verktøy som skal koples til stikkontakten (m).
3. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren (o) til
ACTIVATION posisjonen . Dette lar det
elektriske verktøyet skru støvsugeren av og på
automatisk.
MERK: Støvsugeren starter automatisk innen
0,5 sekunder og fortsetter å gå i 15 sekunder
etter at det elektriske verktøyet er skrudd av.
4. For å gå tilbake til manuell modus, skru
verktøyets på/av bryter (o) til ON posisjonen
( ). I manuell modus skrus verktøyet og
støvsugeren av og på uavhengig av hverandre.
5. DEWALT byggstøvsuger er utstyrt med DEWALT
AirLock tilkoplingssystem. AirLock tillater en
rask og sikker kopling mellom sugeslangen (g)
og det elektriske verktøyet. AirLock koplingen
(w) koples direkte til DEWALT kompatible
verktøy eller gjennom bruken av en AirLock
adapter (tilgjengelig fra din lokale DEWALT
leverandør). Se Tilbehør avsnittet for detaljer
om tilgjengelige adaptere.
MERK: Dersom det brukes en adapter påse at
den er godt festet på verktøystikkontakten før
du følger trinnene nedenfor.
a. Kontroller at mansjetten på AirLock koblingen
er i posisjonen ”ulåst”. Juster hakkene (v) på
mansjetten og AirLock koblingen som vist for
posisjonene åpen og låst.
b. Trykk AirLock koblingen på adapter-
koplingspunktet.
c. Vri mansjetten til posisjonen ”låst”.
MERK: Kulelagrene i mansjetten låser i
sporet og sikrer koplingen. Det elektriske
verktøy er nå koplet fast til støvsugeren.
AUTOMATISK FILTER RENGJØRINGSSYSTEMER
Denne støvsugeren har en meget effektiv filter
rengjøringssystem som reduserer filter tilstopping.
Hvert 30. sekund blir et av de to filtrene automatisk
rengjort. Rengjøringsprosessen bytter mellom filtrene
og fortsetter i hele enhetens levetid.
Side: 90
NORSK
89
MERK: Det er nomalt å høre en klikkelyd under
denne prosessen.
MERK: Etter mange timers bruk kan det
automatiske filter rengjøringssystem være inneffektiv.
Når dette skjer må filtrene rengjøres eller byttes. Se
Filter under Vedlikehold.
PARKERINGSBREMS (FIG. 1, 6)
Parkeringsbremsen låser det ene hjulet for å hindre
at støvsugeren ruller.
1. For å sette på parkeringsbremsen trykk
bremseknappen (x) for å smekke bremsen i låst
posisjon.
2. For å ta av parkeringsbremsen trykk
bremseknappen og bremsen smekker i ulåst
posisjon.
FJERNE / BYTTE BRUKT STØVPOSE (FIG. 1)
ADVARSEL: Egnet personlig
beskyttelsesutstyr som støvmaske og
hansker må brukes ved håndtering av
støvposer.
1. Skru av støvsugeren og dra ledningen ut av
stikkontakten.
2. Lukk vri-lås slangeinngangen (j) med
innløpsproppen (s).
3. Lås opp beholderlåsene (d) og fjern
støvsugerhodet (c)
4. Dra posen forsiktig av innløpet (j).
5. Forsegle posen godt når du fjerner den fra
maskinen.
6. Kast posen i egnet beholder i samsvar med
lokale regler.
VÅTSUGING (FIG. 1, 7)
ADVARSEL: IKKE kople elektriske
verktøy til stikkontakten (m) når
støvsugeren brukes til våtsuging.
ADVARSEL: Kople støvsugeren til
en stikkontakt som er beskyttet med
jordfeilbryter (RCD) når støvsugeren
brukes til våtsuging.
ADVARSEL: Dersom skum eller væske
slippes ut fra maskinen, skru den av
med en gang.
FORSIKTIG: Rengjør enheten som
begrenser vannivået regelmessig og
undersøk den for tegn på skade.
MERK: IKKE fjern flottør (y), det vil
skade støvsugeren. Flottøren hindrer
vann i å komme inn i motoren.
Før støvsugeren brukes til våtsuging:
• Påse at beholderen er tom og er fri for støv.
• Fjern filtrene (i).
• Kople støvsugeren til en stikkontakt som er
beskyttet med en jordfeilbryter (RCD).
ADVARSEL: Ikke bruk maskinen med
dette oppsettet med støv av klasse L
og M.
FOR Å TØMME BEHOLDEREN (FIG. 1, 7)
Flottørventilen (y) blokkerer luft til motoren når
beholderen er full og motorens lyd vil endre seg med
en gang. Når motoren gir en lyd i en høy tone og
luft-/vannstrømningen slutter, tøm beholderen.
1. Skru av støvsugeren og dra ledningen ut av
stikkontakten.
2. Lås opp beholderlåsene (d) og fjern
støvsugerhodet (c).
3. Tøm innholdet av beholderen (f) i en egnet
beholder eller sluk.
BYTTE TILBAKE TIL TØRRSUGING (FIG. 1)
1. Tøm beholderen, se Tøm beholder anvisninger.
2. Plasser beholderen opp-ned til den er tørr. IKKE
bruk våt beholder for tørrsuging.
3. Plasser støvsugerhodet (c) på en horisontal flate
til den er tørr.
4. Monter filtrene på nytt når støvsugerhodet er
tørr. Se Filtrer under Vedlikehold.
5. Når beholderen er tørr, plasser støvsugerhodet
(c) på beholderen og feste det ved å lukke
beholderens låser (d).
TELESKOPHÅNDTAK (FIG. 1, 8)
Trykk utløserknappen (q) for å løfte og senke
teleskophåndtaket (r).
Nedstengning/Transport
(fig. 1, 11)
1. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren (o) til OFF
posisjonen .
2. Trekk ut støpslet.
3. Kun klasse M: Lukk vri-lås slangeinngangen (j)
med innløpsproppen (s).
4. Oppbevar strømledningen (b) som anvist.
5. Når maskinen fraktes i kjøretøy må den festes.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT apparat er konstruert for å virke over
en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig tilfredsstillende bruk avhenger av
ordentlig stell av apparatet og regelmessig renhold.
Side: 91
NORSK
90
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av apparatet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
ADVARSEL: For service av brukeren
må maskinen demonteres, rengjøres
og vedlikeholdes, så langt det er med
rimelighet gjennomførbar, uten å sette
vedlikeholdspersonell eller andre i
fare. Egnede forholdsregler inkluderer
dekontaminering før demontering, bruk
av lokal filtrert undertrykksventilasjon
der maskinen demonteres, rengjøring
av maskinen og egnet personlig
beskyttelse.
• Produsenten eller en opplært person
skal utføre en teknisk kontroll minst
en gang i året, bestående av, for
eksempel, kontroll av filtrer for
skade, maskinens lufttetthet og at
kontrollmekanismen fungerer riktig.
• Ved utføring av service eller
reparasjonsarbeid må alle
kontaminerte gjenstander som ikke
kan rengjøres på tilfredsstillende vis bli
håndtert som avfall; slike gjenstander
skal kastes i ugjennomtrengelige
poser i henhold til gjeldende regler for
håndtering av slik avfall.
• For klasse M maskiner skal utsiden
av maskinen dekontamineres med
støvsuging og tørkes ren eller
behandlet med tetningsmasse før
den tas ut av et farlig område. Alle
maskindelene skal betraktes som
kontaminert når de tas ut av det farlige
området og skal være gjenstand
for egnet håndtering for å hindre
spredning av støv.
• For støvsugere er det nødvendig
å sørge for en tilstrekkelig
luftskiftehastighet L i rommet dersom
utløpsluften forblir i rommet.
MERK: Henvisning til nasjonal
regelverk er nødvendig.)
Filter (fig. 1, 9, 10)
FILTERSTELL
Filtrene inkludert med denne støvsugeren har
lang levetid. For å være effektive i å minske støv
resirkulasjon MÅ filtrene være riktig montert og i god
tilstand.
ADVARSEL: Egnet personlig
beskyttelsesutstyr som støvmaske og
hansker må brukes ved håndtering av
filtrene.
For å ta av filtrene
1. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren (o) til OFF
posisjonen (O) og kople fra stikkontakten.
2. Lås opp beholderlåsene (d) og fjern
støvsugerhodet (c) fra beholderen. Plasser
støvsugerhodet opp-ned på en horisontal flate.
3. Vri hver filter (i) mot klokken ved å holde den
i plastdekselet som vist, og ta forsiktig av
hodet mens du påser at intet avfall faller i
monteringshullet.
MERK: Påse at filtermaterialet ikke skades.
4 Dersom bunnen av støvsugerhodet (c) trenger
rengjøring, bruk en klut fuktet med vann og
mild såpe og la den tørke. Kast kluten i egnet
beholder.
5. Kontroller filtrene for slitasje, rifter og andre
skader.
MERK: Dersom det er noen tvil om filtrenes
tilstand MÅ de byttes ut. IKKE forsett bruk
dersom filtrene er skadde.
ADVARSEL: Bruk aldri trykkluft eller
børste for å rengjøre filtere, ellers kan
det oppstå skade på filtermembranen
slik at støv kan passere gjennom
filteret. Om nødvendig, bank forsiktig
mot en hard flate eller skyll med
vann ved romtemperatur og la det
lufttørke. Rengjøring av filtere er
vanligvis unødvendig, selv om filteret
er dekket av støv. Det automatiske
filterrengjøringssystemet vil opprettholde
maksimalt ytelse og fortsatt funksjon.
Dersom det er visuelle skader på
filtermembranen, skift filteret. Filtere varer
normalt mellom seks og tolv måneder
avhengig av bruk og stell.
For å montere filtrer
1. Påse at filterpakningen (aa) er godt på plass
2. Rett inn filtergjengene (z) med gjengene på
støvsugerhodet og bruk moderate krefter til å
dreie filteret med klokken til det sitter godt.
Side: 92
NORSK
91
MERK: Påse at filtermaterialet ikke skades.
3. Plasser støvsugerhodet (c) på beholderen og
fest det ved å lukke beholderens låser (d).
Smøring
Ditt apparat trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av apparatet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Aldri la noen
væske trenge inn i maskinen; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
1. Støvsug utsiden av støvsugeren. Videre
rengjøring skal gjøres med en klut som bare
er fuktet med vann og mild såpe, dersom
nødvendig.
2. Etter bruk kast kluten i egnet beholder.
Opp bevaring (fig. 11)
1. Tøm beholderen, se Tøm beholder under
Bruk.
2. Rengjør støvsugeren innvendig og utvendig. Se
Rengjøring.
3. Rengjør eller bytt filtrene, se Filtrer.
4. Oppbevar sugeslangen og strømledningen som
vist i diagrammet. Plasser enheten på et tørt
rom og sikrer den mot uautorisert bruk.
MERK: Sett innløpsproppen (s) i innløpet (j) for
å holde avfall inne i beholderen når sugeslangen
fjernes. De kan også kople slangens to ender
sammen og lås med vri-lås enden.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT, kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette apparatet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
TILBEHØR
DWV9340-XJ Filter
DWV9315-XJ Trykkfast slange
DWV9316-XJ Anti-statisk slange
DWV9401-XJ Papirpose
DWV9400-XJ Plastforing
DWV9402-XJ Fleece-pose
DWV9500-XJ Vac Rack
DEWALT AirLock System
DWV9000 Vri-lås tilkopling
DWV9110 29-35 mm konisk
gummiadapter
DWV9120 35-38 mm trinnvis
gummiadapter
DWV9130 35 mm OD adapter
DWV9150 35 mm vinkel
adapter
INSTALLERING AV VAC RACK DWV9500 (FIGUR 11, 12)
MERK: DWV902MT leveres med støvsugerstativet
med modellnummer DWV9500, dette er allerede satt
sammen.
1. Fjern de 4 bærhåndtaksskruene ved å bruke en
t-25 stjerneformet bit, og fjern bærehåndtaket.
2. Monter støvsugerstativet ved å bruke
skruene fra bærehåndtaket. Sett dem inn i de
opprinnelige hullene og fest dem godt.
3. Bruk de 2 medfølgende skruene (bb). Plasser
dem på bakhullene i støvsugerstativet. Trykk
dem ned og vri på skruen for å trenge gjennom
materialet og ned til de skjulte skruehullene.
Fest.
FORSIKTIG: Må ikke overstige 9 kg
(20 lb) i noen av lagringsenhetene på
14 liter, maksimalt 2 lagringsenheter
per støvsuger. Må ikke overstige 18 kg
i en lagrinsenhet på 28 liter, maksimalt
1 lagringsenhet per støvsuger. Dersom
den anbefalte høyde eller vekten
blir oversteget, kan det føre til en
ustabil støvsuger. Dette kan forårsake
personskade eller andre skader.
MERK: Ikke fjern støvsugerhodet fra
tanken når T-stack-lagringsenhter er
festet. Dette kan medføre skape på
støvsugerfiltrene.
FESTE STRØMLEDNINGEN TIL SLANGEN (FIG. 1)
Strømledningen (b) kan festes på sugeslangen (g)
ved bruk av D279058CL slangeklemme (leveres av
din lokale DEWALT leverandør).
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Side: 93
NORSK
92
Feilsøking
PROBLEM LØSNING
Motoren går
ikke
Sjekk strømledningen, støpsler og
stikkontakten.
Påse at på/av/verktøy
kontrollbryteren er i ON posisjonen
( ).
Sugekapasitet
minsker
Fjern blokkeringen i sugedysen,
sugerør, sugeslange eller filtrer.
Bytt papir- eller fleecepose.
Kontroller at filtrene er riktig
montert.
Rens eller bytt filtrene.
Tøm beholderen, se Tøm
beholderen under Bruk.
Støvsugeren
slutter å gå
Termisk overbelastning har slått
inn:
1. Slå av støvsugeren og koble
den fra strømkilden.
2. Tøm beholderen, om
nødvendig.
3. La enheten kjøle seg ned.
4. Sett strømledningen i egnet
stikkontakt og slå på/av/
verktøy kontrollbryteren til ON
posisjonen ( ) for å teste.
Dersom støvsugeren ikke vil
starte kontakt din selger eller
sjekk beliggenheten av den
nærmeste autoriserte DEWALT
reparatør i DEWALT katalogen,
eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt
i denne bruksanvisningen.
Støv avgis
under
støvsuging
Kontroller at filtrene er riktig
montert.
Påse at filtrene ikke er skadde,
skift om nødvendig.
Påse at filterpakningene er godt
på plass.
Automatisk
filterrengjøring
fungerer ikke
Hør etter at magnetventilen
klikker for å være sikker på at
filterrengjøringsmekanismen
fungerer.
Det elektriske
verktøyet slår
seg ikke på.
Påse at på/av/verktøy
kontrollbryteren er i ACTIVATION
posisjonen .
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Side: 94
NORSK
93
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DWV902M ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DWV902M

Har du et spørsmål om DeWalt DWV902M men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWV902M. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWV902M DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.