DWS778

DeWalt DWS778 manual

DWS778

Manual for DeWalt DWS778 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 124 sider.

Side: 1
2 0 50 45 30 Figure 3 Figure 5 Figure 6 Figure 4 Figure 7 Figure 8 Figure 9 Figure 10 e mm kk ll uu f DE7023 r uu n f e h ee g jj b ii
Side: 2
NORSK 68 DWS778 KRYSS-GJÆRINGSSAG Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring gjennom produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partene for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DWS778 QS/GB LX Spenning V 230 115 Type 1 1 Inngangseffekt W 1850 1650 Blad-diameter mm 250 250 Borehull blad mm 30 30 Maks. bladhastighet min-1 4300 4100 Fresedybde mm 85 85 Maks. bladtykkelse mm 1,75 1,75 Gjæring (maks.-posisjoner) venstre og høyre 50° 50° Fasing (maks.-posisjoner) venstre 48° 48° Sammen satt gjæring fasing 45° 45° gjæring 45° 45° Kapasitet Kryss-saging 90° mm 85 x 305 gjæring 45° mm 85 x 215 gjæring 48° mm 85 x 204 fasing 45° mm 58 x 305 fasing 48° mm 54 x 305 Generelle mål mm 465 x 615 x 390 Vekt kg 17,2 LPA (støytrykknivå) dB(A) 94,2 94,2 KPA (usikkerhet, støytrykknivå) dB(A) 3,0 3,0 LWA (akustisk effekt) dB(A) 107,2 107,2 KWA (usikkerhet, akustisk effekt) dB(A) 3,0 3,0 LP,PEAK dB(A) 115,6 115,6 KP,PEAK dB(A) 3,0 3,0 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 61029: Verdi vibrasjonsutslipp ah ah = m/s² 2,4 2,4 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 61029, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax på 0,25 Ohm i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett. Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. Skarpe kanter. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV DWS778 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN 61029-1, EN 61029-2-9. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 01.11.2012 Sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Følg alltid grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av elektrisk verktøy. Dette for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade, inkludert følgende. Les all denne informasjonen før du tar i bruk produktet, og ta vare på disse instruksjonene. TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG BRUK
Side: 3
NORSK 69 Generelle sikkerhetsregler 1. Hold arbeidsområdet ryddig. Rotete områder og benker vil fremme personskader. 2. Ta hensyn til arbeidsmiljø. Ikke utsett verktøyet for vann. Ikke bruk verktøyet under fuktige eller våte forhold. Ha godt lys på arbeidsområdet (250 - 300 Lux). Ikke bruk verktøyet der det er fare for at det kan forårsake brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser. 3. Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Dersom verktøyet brukes under ekstreme forhold (f.eks. høy fuktighet, under produksjon av metallspon osv.), kan den elektriske sikkerheten bedres ved å sette inn en skilletransformator eller en (FI) skillebryter for jordfeil. 4. Hold uvedkommende personer borte. Ikke la personer som ikke er involvert i arbeidet, særlig barn, komme i kontakt med verktøyet eller forlengelseskabelen, og hold dem borte fra arbeidsområdet. 5. Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares korrekt. Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt sted og låses sikkert, utenfor barns rekkevidde. 6. Ikke bruk kraft på verktøyet. Jobben utføres bedre og sikrere med korrekt hastighet. 7. Bruk riktig verktøy. Ikke tving små verktøy til å gjøre jobben til et kraftigere verktøy. Ikke bruk verktøy til andre formål en de er ment til; for eksempel skal ikke sirkelsager brukes til å kutte tømmerstokker eller trekubber. 8. Bruk egnet antrekk. Ikke bruk løstsittende antrekk eller smykker da dette kan bli fanget opp av bevegelige deler. Vi anbefaler antiskli-fottøy ved arbeid utendørs. Bruk hårnett for å dekke til langt hår. 9. Bruk verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidet genererer støv eller kaster ut spon. Dersom disse delene kan være svært varme, må du også bruke et varmebestandig forkle. Bruk hørselsvern hele tiden. Bruk hjelm hele tiden. 10. Koble til en støvoppsamlingsinnretning. Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. 11. Ikke bruk ledningen feil. Ikke dra i ledningen for å trekke den ut fra stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet etter ledningen. 12. Sikre arbeidet. Bruk skruklemmer eller en skruestikke for å holde fast arbeidsstykket hvis mulig. Det er tryggere enn å bruke hendene, og det frigjør begge hendene til å bruke verktøyet. 13. Ikke strekk deg over verktøyet. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. 14. Vedlikehold verktøyet. Hold skjæreverktøyet skarpt og rent for bedre og tryggere bruk. Følg instruksjonene om smøring og bytte av tilbehør. Kontroller verktøyet regelmessig, og hvis det er skadet må du få det reparert av godkjent serviceverksted. Hold håndtak og brytere tørre, rene og uten olje og smørefett. 15. Koble fra verktøyet. Når verktøyet ikke er i bruk, før vedlikehold eller ved bytte av tilbehørsutstyr som f.eks. blad, bits og kniver, må verktøyet kobles fra strømtilførselen. 16. Fjern justeringsnøkler og skrunøkler. Få den vanen å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler er fjernet fra verktøyet før du tar det i bruk. 17. Unngå utilsiktet oppstart. Ikke bær verktøyet med en finger på bryteren. Sørg for at verktøyet står i stillingen ”off” (av) før du setter i støpslet. 18. Bruk forlengelseskabler for utendørs bruk. Før bruk må du kontrollere forlengelseskabelen og bytte den hvis den er ødelagt. Når verktøyet brukes utendørs, må du kun bruke forlengelseskabler som er tiltenkt utendørs bruk og merket tilsvarende. 19. Vær på vakt. Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke bruk verktøyet hvis du er trøtt eller er påvirket av narkotika eller alkohol. 20. Kontroller for ødelagte deler. Før bruk må du kontrollere verktøy og strømkabel nøye for å sørge for at det vil fungere korrekt og utføre tiltenkt funksjon. Kontroller at bevegelige deler er korrekt justert, at bevegelige deler sitter fast, om deler eller montering er ødelagt, eller andre forhold som kan påvirke bruken. En beskyttelse eller en annen del som er ødelagt, må repareres ordentlig eller byttes ut av godkjent serviceperson, med mindre annet er indikert i denne instruksjonshåndboken. Få godkjent serviceverksted til å bytte ut ødelagte brytere. Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slås av eller på. Prøv aldri å utføre reparasjoner på egen hånd. ADVARSEL! Bruk av tilbehørs- eller ekstrautstyr eller utførelse av operasjoner med dette verktøyet ut over de som anbefales i denne instruksjonshåndboken, kan føre til fare for personskade. 21. Få kvalifiserte personer til å reparere verktøyet. Dette elektroverktøyet overholder relevante sikkerhetsregler. Reparasjoner bør kun utføres av kvalifisert person som bruker originale reservedeler; hvis ikke kan dette føre til betydelig fare for brukeren. Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager • Verktøyet er utstyrt med en spesielt utformet strømkabel som kun skal skiftes ut av produsenten eller en autorisert serviceagent. • Ikke bruk sagen for å sage andre materialer enn de som er anbefalt av leverandøren. • Ikke bruk verktøyet uten beskyttelsen på plass, eller dersom beskyttelsen ikke fungerer eller er dårlig vedlikeholdt. • Sørg for at armen er festet på sikker vis når du utfører skråvinkel kutt. • Hold gulvområdet rundt verktøyet jevnt, godt vedlikeholdt og fritt for løse materialer, f.eks. spon og rester. • Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres. • Bruk sagblader som er riktig slipt. Følg merkingen for maks hastighet på bladet. • Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er strammet til før bruk. • Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er tilkoplet strømmen. • Ikke press et redskap eller lignende mot bladet i et forsøk på å stoppe et verktøy raskt. Dette kan forårsaker alvorlige ulykker. • Se i brukermanualen før bruk av tilleggsutstyr. Feil bruk av tilleggsutstyr kan forårsake skade. • Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt materiale.. • Sørg for at sagbladet er riktig montert før bruk. • Sørg for at bladet roterer i riktig retning. • Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader. • Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad. • Ikke bruk sprukkede eller skadede sagblader. • Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver. • Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende eller mer enn hastigheten markert på sagen. • Bruk aldri sagen uten kappeskiven. • Løft bladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren. • Før kapping, pass på at maskinen står støtt.
Side: 4
NORSK 70 • Ikke kil noe fast mot viften for å holde motorakslen. • Bladbeskyttelsen på sagen løftes automatisk når armen tas ned; den senkes ned over bladet når beskyttelsens åpnehendel (b) trykkes inn. • Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med mindre sagen er skrudd av. Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner sagblader for inspeksjon av sagen. • Kontroller regelmessig at motorens luftsprekker er rene og fri for spon. • Skift ut kappeskiven dersom den er slitt. • Kople verktøyet fra strømtilførslen før vedlikeholdsarbeid og når du skifter blad. • Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører og hodet ikke er i hvilestillingen. • Dersom den er utstyrt med laser eller LED, er det ikke tillatt å skifte ut med en annen type laser. Reparasjoner skal kun utføres av laserprodusenten eller en autorisert reparatør. • Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av treverk. Ta alltid hensyn til faktorer som påvirker støveksponeringen, så som: -– type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv enn treverk); -– skarpheten av sagbladet; -– korrekt justering av sagbladet; -– støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s. Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger oog kanaler er korrekt justert. • Vennligst vær oppmerksom på følgende faktorer som påvirker belastningen fra støy: -– bruk sagblader som er designet for å redusere støyutvikling; -– bruk kun godt skjerpede sagblader; • Vedlikehold av verktøyet skal utføres regelmessig; • Sørg for tilstrekkelig med generell eller lokal belysning; • Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplæring i bruk, justering og operasjon av verktøyet; • Pass på at eventuelle mellomringer og spindelringer passer for bruken, som angitt i denne håndboken. • Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra kappeområdet mens verktøyet er i gang og sagehodet ikke er i hvilestilling • Ikke kapp arbeidsstykker som er under 150 mm. • Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal størrelse på: – Høyde 85 mm, bredde 305 mm, lengde 400 mm. – Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord, f.eks. DE7023. Klem alltid arbeidsstykket godt fast på sagbordet. • I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble verktøyet fra strømforsyningen. • Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at andre bruker det defekte verktøyet. • Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft. • Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium. • Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp av bolter med diameter 8 mm og lengde 80 mm. Restrisikoer Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager: – skader som følge av å berøre roterende deler På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan visse rest-risikoer ikke unngås. De er: – Hørselsskader. – Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende sagbladet. – Fare for skader ved skifte av ubeskyttet sagblad. – Risiko for klemte fingre ved åpning av beskyttelse. – Helsefare ved innånding av støv fra saging av treverk, spesielt eik, bøk og MDF. Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer: – Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk – Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Bærepunkt Hold hendene unna bladet DATOKODE PLASSERING (FIG. 2) Datokoden (v v), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2012 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Delvis montert tverrkutt gjæringssag 2 Sekskantnøkkel 4/6 mm 1 250 mm TCT sagblad 1 Materialklemme 1 Bruksanvisning 1 Sprengskisse • Kontroller skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha inntruffet under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1, 2, 7, 11, 12) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. Vippebryter b. Beskyttelse åpnehendel c. Betjeningshåndtak d. Fast øvre beskyttelse e. Ytre flens f. Bladbolt g. Nedre bladbeskyttelse h. Sagblad i. Låsehendel for skyvbart anlegg (fig. 11) j. Fast bord k. Snittplate l. Gjæringsarm m. Gjæringslås n. Roterende bord/gjæringsarm o. Gjæringsskala p. Gjæringsskala skruer (fig. 12) q. Skyvbart anlegg
Side: 5
NORSK 71 r. Støvsugerdyse s. Traverslås t. Skråfestehåndtak u. Vinkel skala v. Benkmonteringshull w. Låseknapp x. Traversbjelker y. Saghode z. Sekskantnøkkel aa. Kabelfeste bb. Hull for hengelås cc. Overstyringsknapp dd. Bærehåndtak (høyre og venstre) ee. Indre flens (fig. 7) ff. Materialklemme gg. XPSTM Arbeidslys på/av bryter hh. XPSTM Arbeidslys ii. Vrilås-kobling (DWV9000, ekstra tilbehør) TILTENKT BRUK Your DEWALT tverrkutt gjæringssag er designet for profesjonell saging av treverk, treprodukter, plast og aluminium. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjæring. Når det er montert et passende sagblad er denne maskinen designet for kapping av aluminiumprofiler med maks tykkelse på 4,0 mm. KAPP ALDRI magnesium. Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på 250 mm, karbidtannet blad. DO NOT bruk under våre forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne stikksagen er et profesjonelt verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029; det trengs derfor ikke noen jordledning. Ved utskifting av ledninger må verktøyet bare repareres av en autorisert serviceagent eller av en kvalifisert elektriker. Følgende ledninger er påbudt: DWS778: H05RN-F, 2x1,0 mm² DWS778 LX: H05RR-F, 2x1,5 mm² Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel MONTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Pakke ut Motoren og beskyttelsene er allerede montert på sokkelen. Benkmontasje (fig. 2) 1. Det er hull (v) i alle fire føttene for å forenkle benkmontering. Hullene er tilpasset forskjellige boltestørrelser. Bruk ett av hullene, det er ikke nødvendig å bruke begge. Monter alltid sagen stødig, slik at du unngår at den beveger seg. For å gjøre den enklere å flytte, kan verktøyet monteres til et stykke finér med tykkelse 12,5 mm eller mer, som så kan klemmes til arbeidsunderlaget eller flyttes til andre arbeidssteder og klemmes fast på nytt. 2. Når du monter sagen på et finérstykke, forsikre deg om at monteringsskruene ikke stikker fram på undersiden av treet. Finéren må sitte plant på arbeidsunderlaget. Når du klemmer fast sagen på et arbeidsunderlag, klem kun fast klembossene hvor hullene for monteringsskruene er plassert. Fastklemming på et annet sted vil virke inn på sagens korrekt funksjon. 3. For å forhindre fastklemming og unøyaktighet, forsikre deg om at monteringsoverflaten ikke er skakk eller ujevn på annen måte. Hvis sagen rugger på overflaten, legg tynt materiale under en sagfot til sagen står stødig på monteringsoverflaten. Montere sagbladet (fig. 2, 6–8) ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Tennene til et nytt blad er svært skarpe og kan være farlige. ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under Tekniske data; kat. nr.: DT4282 anbefales VIKTIG: Saghodet (y) må være i sin høyeste posisjon for å installere et nytt blad. 1. For å løfte saghodet (y) til den høyeste posisjonen, trykk ned saghodet (y) og trekk ut låseknappen (w). 2. Slipp opp forsiktig og hold i saghodet, la det løfte seg til full høyde. 3. Sett inn 6 mm sekskantnøkkel (z) i spindellåsen (uu), som er motsatt bladakselen, og hold den (fig. 6, 8). 4. Sett inn den andre 6 mm sekskantnøkkelen (z) i bladbolten (f) og løsne ved å vri med klokken. Ta ut bladbolten (f) og den ytre flensen (e). 5. Trykk inn åpnehendelen (b) på låsen på nedre beskyttelse for å løfte nedre bladbeskyttelse (g) og ta av sagbladet (h). 6. Installer det nye sagbladet på skulderen på den indre flensen (ee) (fig. 7) og påse at tennene på nedre kant av bladet peker mot anlegget (bort fra operatøren). 7. Reinstaller ytre flens (e), pass på at styrepinnene (jj) er i korrekt inngrep, en på hver side av motorakelsen. 8. Sett inn bladbolten (f) og skru den fast med 6 mm sekskantnøkkel (z) skru mot klokka mens du holder 6 mm sekskantnøkkelen (z) på plass med andre hånden (fig. 8). 9. Ta av de to sekskantnøkkelen (z) sett dem tilbake i holderen. JUSTERINGER ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Sørg for at avtrekksbryteren er i AV posisjonen. Utilsiktet start kan føre til personskader. Gjæringssagen er nøyaktig justert fra fabrikken. Dersom en ny justering trenges grunnet forsendelsen og håndtering eller annen årsak følg anvisningene nedenfor for å justere sagen. Når disse justeringer er gjort skal sagen forbli nøyaktig.
Side: 6
NORSK 72 Justering av traversbjelkene for konstant kappedybde (fig. 1, 2, 9, 10) Bladet må kjøres med konstant kappedybde langs bordets fulle lengde, og skal ikke berøre det faste bordet bak sporet eller foran den roterende armen. For å oppnå dette må traversbjelkene (x) være fullstendig parallell med bordet når saghodet (y) er trykket helt ned. 1. Trykk inn åpnehendelen på nedre beskyttelse (b) (fig. 1). 2. Trykk saghodet helt inn til bakre posisjon og mål høyden fra det roterende bordet (n) til bunnen av ytre flens (e) (fig. 10). 3. Vri saghodets traverslås (s) (fig. 2). 4. Hold saghodet helt inntrykket, trekk hodet til enden av anlegget. 5. Mål høyden som vist i figur 10 igjen. De to verdiene skal være identiske. 6. Dersom det kreves justering, gå frem som følger (fig. 9): a. Løsne låsemutteren (kk) i braketten (ll) under øvre støvsugerdyse (r) (fig. 1) og juster skruen (mm) som nødvendig, gå frem med små trinn. b. Trekk til låsemutteren (kk). ADVARSEL: Kontroller alltid at bladet ikke berører bordet bak sporet eller foran den roterende armen ved posisjonene 90° vertikal og 45° gjæring. Ikke slå på uten å ha kontrollert dette! Justering av anlegget (fig. 11) Løft låsehendelen på det skyvbare anlegget (i) mot klokken for å løsne. Beveg det skyvbare anlegget (q) til en posisjon som unngår bladet, og trekk til anleggets låsehendel ved å vri med klokken. Kontrollere og tilpasse bladet til anlegget (fig. 2, 12, 13) 1. Løsne gjæringslåsen (m). 2. Legg tommelen din på gjæringsarmen (l) og trykk gjæringslåsen (m) for å løsne det roterende bordet/gjæringsarmen (n). 3. Flytt gjæringsarmen til låsen er plassert i skråposisjon 0°. 4. Trekk ned hodet og lås det i denne posisjonen ved hjelp av låseknappen (w). 5. Kontroller at de to 0° merkene (nn) på gjæringsskalaen (o) så vidt synlige. 6. Plasser en vinkelhake (oo) mot venstre side av anlegget (q) og bladet (h). ADVARSEL: Ikke berør spissene på bladet med vinkelhaken. 7. Dersom det kreves justering, gå frem som følger: a. Løsne skruene til gjæringsskalaen (p) (fig 12) og flytt skalaen/ gjæringsarmen til venstre eller høyre til bladet er på 90° mot anlegget, som målt med vinkelhaken (oo) (fig. 13). b. Stram til igjen gjæringsskalaskruene (p). Kontrollere og tilpasse bladet til bordet (fig. 2, 14–16) 1. Løsne skråfestehåndtaket (y) (fig. 14). 2. Trykk saghodet (y) til høyre for å sikre at den står helt vertikalt, og stram skråfestehåndtaket. 3. Sett en vinkelhake (oo) på bordet og mot bladet (h) (fig. 15). ADVARSEL: Ikke berør spissene på bladet med vinkelhaken. 4. Dersom det kreves justering, gå frem som følger: a. Løsen skråfestehåndtaket (t) og bruk en sekskantnøkkel (z) for å vri den stoppeskruen for vertikal justering (qq) inn eller ut til bladet er 90° mot bordet, målt med en vinkelhake. b. Dersom skråpekeren (rr) ikke viser null på skråskalaen (u), løsne skrå- skalaskruene (pp) som holder skalaen og flytt skalaen som nødvendig. Kontrollere og tilpasse skråvinkelen (fig. 2, 14, 16) Skrå-overstyringen tillater en maksimal skråvinkel på 45° eller 48° om nødvendig. 1. Forsikre deg om at overstyrinsknotten (ss) er satt til venstre posisjon. 2. Løsne skråfestehåndtaket (t). 3. Når du står foran maskinen, beveg saghodet (y) til venstre. 3. Dette er 45° skråposisjonen. 4. Dersom det kreves, vri 45° stoppeskruen for vinkeljustering (tt) ved hjelp av en 4 mm sekskantnøkkel (z), inn eller ut som nødvendig til skråpekeren (rr) viser 45°. ADVARSEL: Styresporene kan tilstoppes med sagflis. Bruk en pinne eller lavtrykk luft for å rengjøre styresporene. Før bruk ADVARSEL: • Installer passende sagblad. Bruk ikke blader som er svært slitte.Maksimum rotasjonshastighet til verktøyet må ikke overskride den til sagbladet. • Forsøk ikke å sage svært små stykker. • La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter. • La motoren oppnå full hastighet før saging. • Forsikre deg om at alle låseknapper og klemspaker er trukket til. • Fest arbeidsstykket. • Selv om denne sagen kan sage tre og mange ikkeferrøse materialer, gjelder denne bruksanvisningen kun saging av tre. Samme retningslinjer gjelder andre materialer. Sag ikke ferrøse materialer (jern og stål) eller murverk med denne sagen! Ikke bruk slipeskiver! • Forsikre deg om at du bruker sagsnittplaten. Bruk ikke maskinen hvis sagsnittsporet er bredere enn 10 mm. DRIFT Instruksjoner for bruk ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot “maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende tilføyelser. Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder. For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet. Slå på og av (fig. 1) Det er et hull (bb) i avtrekkerbryteren (a) for å kunne sette inn en hengelås for låsing av verktøyet. 1. For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren (a). 2. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren. Bruk av XPSTM LED arbeidslyssystem (fig. 1) MERK: Gjæringssagen må være koblet til en strømkilde. XPSTM LED arbeidslyssystem (hh) er utstyrt med en på/av bryter (gg). XPSTM LED arbeidslyssystem er uavhengig av gjæringssagen avtrekkerbryter. Lyset behøver ikke være på for å kunne bruke sagen For å kutte langs en trukket linje på et trestykke:
Side: 7
NORSK 73 1. Slå på XPSTM systemet, trekk ned betjeningshåndtaket (c) for å sette sagbladet (h) inn mot treverket. Skyggen av bladet vil vises på trestykket. 2. Rett inn streken langs kanten av bladets skygge. Du kan måtte justere gjærings- eller skråvinkel for å kunne følge streken nøyaktig. Posisjon av kropp og hender Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av gjæringssagen vil gjøre sagingen, enklere, mer nøyaktig og tryggere. ADVARSEL: • Plasser aldri hendene nær kappeområdet. • Plasser ikke hendene nærmere enn 150 mm fra bladet. • Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget under kapping. Hold hendene på plass inntil bryteren er sluppet og bladet har stoppet helt. • Gjør alltid en test (uten strøm) før et virkelig kutt, slik at du kan sjekke bladets rute. • Ikke kryss hendene. • Hold begge bena godt på bakken og hold riktig balanse. • Når du beveger gjæringsarmen til venstre og høyre, følg den og stå litt til siden for bladet. Grunnleggende sagkutt VERTIKALT RETT TVERRKAPP (FIG. 1, 2, 17) MERK: Bruk 250 mm sagblad med 30 mm festehull for å oppnå ønsket kappeeffekt. 1. For å løfte saghodet (y) til den høyeste posisjonen, trykk ned saghodet (y) og trekk ut låseknappen (w). Slipp opp forsiktig og hold i saghodet, la det løfte seg til full høyde. 2. Trykk på gjæringslåsen (m) og beveg armen til 0° posisjon. 3. Løsne gjæringslåsen. 4. Pass alltid på at gjæringslåsen er låst godt før saging. 5. Plasser trestykket som skal sages mot det skyvbare annlegget (q) og fest med materialklemmen (ff). 6. Hold i håndtaket (c) og trykk ned beskyttelsens åpnehendel (b) for å løsne beskyttelsen. Trekk i avtrekkerbryteren (a) for å starte motoren. Det anbefales å starte sagingen nært anlegget. 7. Trykk hodet for å la bladet skjære gjennom trestykket og gå inn i snittplaten av plast (k). 8. Etter at kuttet er ferdig, slipp bryteren og vent på at sagbladet stopper helt før du vrir hodet til øvre hvileinnstilling. ADVARSEL: • For noen typer plastprofiler anbefales det å utføre sekvensen i motsatt rekkefølge. • Nedre bladbeskyttelse er designet for raskt å lukke seg når hendelen (b) slippes. Dersom den ikke gjør det, få service på sagen hos et DEWALT serviceverksted. UTFØRE ET GLIDENDE KUTT (FIG. 1, 2, 18) 1. Vri saghodets traverslås (s) for å løsne. 2. Trykk ned saghodet (y), trekk ut låseknappen (w) og la saghodet gå til høyeste posisjon. 3. Plasser trestykket som skal sages mot det skyvbare anlegget (q) og fest med materialklemmen (ff). 4. Hold saghodet helt inntrykket, trekk hodet til enden av anlegget. 5. Trykk beskyttelsens åpnehendel (b) for å løsne beskyttelsen. Trekk i avtrekkerbryteren (a) for å starte motoren. 6. Trykk hodet helt ned for å la bladet skjære gjennom trestykket og skyv hodet tilbake for å fullføre kuttet. 7. Etter at kuttet er ferdig, slipp bryteren og vent på at sagbladet stopper helt før du vrir hodet til øvre hvile-stilling. ADVARSEL: Husk å låse saghodet i bakre posisjon når glidende kutt er avsluttet. VERTIKAL TVERRKAPPING (FIG. 1, 19) 1. Trykk inn gjæringslåsen (m). Flytt armen til venstre eller høyre til ønsket vinkel. 2. Gjæringslåsen vil automatisk låse i 0°, 15°, 22.5°, 31.62°, 45° og 50° både til venstre og høyre. Dersom du vil ha mellomliggende vinkler, hold hodet godt fast og lås ved å skru gjæringslåsen. 3. Pass alltid på at gjæringslåsen er låst godt før saging. 4. Gå frem som for et vertikalt tverrkutt. ADVARSEL: Ved gjæring på enden av trestykker med et lite avkapp, plasser trestykket slik at avkappet er på den siden av bladet som gir størst vinkel mot anleggsplaten, f.eks.: venstre gjæring, avkapp til høyre høyre gjæring, avkapp til venstre VINKLET TVERRKUTT (FIG. 11, 14, 20) Skråvinkler kan stilles fra 0° til 48° til venstre. Skråvinkler opp til 45° kan sages med gjæringsarmen satt mellom null og maks 45° gjæring til høyre eller venstre. 1. Lås opp det skyvbare anlegget (i) og flytt anlegget vekk fra bladet. 2. Løsne gjæringsklemmen (t) og sett gjæringsvinkel som ønsket. 3. Sett overstyringsknappen (cc) om nødvendig. 4. Hold hodet fast og ikke la det falle. 5. Stram gjæringsklemmen (t) godt. 6. Skyv anlegget mot bladet og pass på at det ikke berører bladet, og stram til anleggets låsehendel ved å vri med klokken. 7. Gå frem som for et vertikalt rett tverrkutt. Saging av ikke-jernholdige metaller Ved saging av ikke-jernholdige metaller, skal maskinen bare brukes for vertikale rette kutt og gjæring tverrkutt når sagen brukes som gjæringssag. Vi anbefaler at skråkutt og gjæringskutt ikke utføres på ikke-jernholdige metaller. Verktøyet skal aldri brukes til kapping av jernholdige metaller. • Bruk alltid en materialklemme ved saging av ikke-jernholdige metaller. Pass på at arbeidsstykket er godt festet. • Bruk bare sagblader som er godkjente for ikke-jernholdige metaller. • Ved bruk av smørevæske, bruk bare voks eller skillespray. Ikke bruk emulsjoner eller tilsvarende væsker. Glatthet av kuttene avhenger av mange variabler, f.eks. hva slags materiale som sages. Når du ønsker glatte kutt for listverk og annet presisjonsarbeide, bruk et skarpt blad (60 tenner karbid) og en langsom, jevn sagehastighet for å få best mulig resultat. ADVARSEL: Påse at materialet ikke kryper under saging; fest det godt på plass. La bladet stoppe helt før du løfter armen. Dersom små sagfliser stikker ut bakerst på arbeidsstykket fest et stykke maskeringsteip der kutten skal gjøres. Sag gjennom teipen og fjern den forsiktig når du er ferdig. Feste av arbeidsstykket (fig. 23–25) ADVARSEL: Bruk alltid en materialholder. For best resultat, bruk materialklemmen (ff) som er tilpasset din sag. Bruk alltid en materialklemme ved saging av ikke-jernholdige metaller. Pass på at arbeidsstykket er godt festet. FOR Å INSTALLERE KLEMMEN 1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen (ff) skal peke bakover mot bakenden av gjæringssagen Pass på at sporet på festestangen er fullt innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke klemmen være sikret. 2. Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen. 3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket. MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging. GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET. Sammensatt gjæring (fig. 21, 22) Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing. Dette er den typen kutt som brukes for å lage rammer eller bokser med skråstilte sider som den vist i figur 21.
Side: 8
NORSK 74 ADVARSEL: Dersom kappevinkelen varierer fra kutt til kutt, kontroller at gjæringslåseknotten og gjæringslåsehåndtaket er godt festet. De skal låses etter hver endring som gjøres på gjærings- eller skråvinkel. • Tabellen vist under hjelper deg å sette korrekt gjæring og skråstilling for vanlige sammensatte gjæringskutt. • Velg ønsket vinkel A (fig. 22) for ditt prosjekt og finn den vinkelen på den aktuelle buen i tabellen. Fra det punktet, følg tabellen rett ned for å finne korrekt skråvinkel, og rett over for å finne korrekt gjæringsvinkel. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW SET THIS MITER ANGLE ON SAW ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A") SQUARE BOX 6 SIDED BOX 8 SIDED BOX STILL INN DENNE GJÆRINGSVINKELEN PÅ SAGEN VINKEL PÅ SIDEN TIL BOKSEN (VINKEL ”A”) STILL INN DENNE FASINGSVINKELEN PÅ SAGEN 6 SIDET BOKS KVADRATISK KASSE 8 SIDET BOKS 1. Still inn sagen til de angitte vinklene og gjør et par prøvekapp. 2. Øv deg på å sette sammen de kappede bitene. Eksempel: For å lage en boks med 4 sider med 25º ytre vinkler (vinkel “A”) (fig. 22), bruk øvre høyre bue. Finn 25° på bueskalaen. Følg den horisontale kryssende linjen til en av sidene for å finne innstilling av gjæringsvinkel på sagen (23°). På samme måte følg den vertikalt kryssende linjen til topp eller bunn for å finne innstilling av skråvinkel på sagen (40°). Gjør alltid noen testkutt på skrapmateriale for å sjekke innstilling av sagen. ADVARSEL: Overskrid aldri grensen for sammensatt gjæringskutt på 45° skråvinkel med 45° venstre eller høyre gjæringsvinkel. ` Støv- suging (fig. 1, 3, 4) ADVARSEL: Om mulig, koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene for støvavsug. Koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene. Lufthastigheten på det eksterne systemet skal være 20 m/s +/- 2 m/s. Hastigheten skal måles i tilkoblingsrøret ved tilkoblingspunktet, med verktøyet tilkoblet men ikke startet. MERK: DWV9000 vri-lås kobling (ii) anbefales som ekstra tilbehør for å koble til støvsugeren. Transport (fig. 1, 2) ADVARSEL: For enkelt å transportere gjæringssagen har sagen to gripefordypninger for hånden (dd). Bruk aldri beskyttelsen for å løfte eller transportere gjæringssagen. 1. For å transportere sagen, sett skråvinkel og gjæringsvinkel til 0°. 2. Trykk inn åpnehendelen på nedre beskyttelse (b) (fig. 1). 3. Trykk saghodet ned og trykk inn låseknappen (w) (fig. 2). 4. Sett saghodet i hvileposisjon og stram til traverslåsen (s). VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Hvis sagbladet er slitt, skift det med et nytt skarpt blad. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av funksjonene. Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen sagbladet. ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, rengjør bordoverflaten regelmessig. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, rengjør støvoppsamlingssystemet regelmessig. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWalt kan våre farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWalt brukes til dette produktet. STØTTE FOR LANGE STYKKER (FIG. 5) • Støtt alltid opp lange stykker. • For best resultat, bruk forlengerstøtten (DE7023) for å forlenge bordets bredde på sagen (kan kjøpes hos din forhandler som ekstrautstyr). Støtt opp lange arbeidsstykker ved hjelp av praktiske løsninger som en sagbukk eller lignende, for å hindre at endene henger ned.
Side: 9
NORSK 75 UTVALG AV SAGBLADER SOM ER TILGJENGELIGE (ANBEFALTE BLADER) Type blad Bladdimensjoner Bruk DT1158 serien 30 250 mm For generelt bruk, kløyving og tverrsaging av tre og plast DT4282 serien 40 250 mm TCG for bruk med aluminium DT4226 serien 40 250 mm ATB for finsaging av fabrikkert og naturlig treverk DT4287 serien 40 250 mm TCG for ekstra fin saging av fabrikkert og naturlig treverk DT4282 serien 40 250 mm Kapping av aluminium Konsulter din forhandler fot ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT- produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com. GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT- verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWS778 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWS778. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWS778 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWS778

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWS778 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DWS778
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk