DWS774

DeWalt DWS774 manual

DWS774

Manual for DeWalt DWS774 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 116 sider.

Side: 1
5 >15 mm 1 2 > 8 mm
Side: 2
73 KAPP- OG GJÆRSAG DWS773, DWS774 TEKNISKE DATA DWS773 DWS774 Spenning: Europa V 230 230 UK & Irland V 230/115 230/115 Sikringer: Europa 230 V A 10 (nettstrøm) 10 (nettstrøm) U.K. & Ireland 230 V A 13 (i støpsler) 13 (i støpsler) U.K. & Ireland 115 V A 16 (nettstrøm) 16 (nettstrøm) Type 1 1 Inngangseffekt W 1300 1400 Bladdiameter mm 216 216 Bladåpning mm 30 30 Bladhastighet, maks. o/min 4500 4500 Gjæringsposisjoner, maks. venstre høyre 48° 48° 48° 48° Skråvinkelposisjon, maks. venstre 48° 48° Kombinert gjæring skråvinkel gjæring 45° 45° 45° 45° Kapasitet: tverrkutt 90° (maks høyde) mm 70 x 20 70 x 20 tverrkutt 90° mm 60 x 250 60 x 250 gjæring 45° mm 60 x 170 60 x 170 gjæring 48° mm 60 x 160 60 x 160 skråvinkel 45° mm 48 x 250 48 x 250 skråvinkel 48° mm 45 x 250 45 x 250 Totale dimensjoner(med bordforlengere) mm 625 x 425 x 355 625 x 425 x 355 Dimensjoner (uten bordforlengere) mm 445 x 425 x 355 445 x 425 x 355 Vekt kg 11,5 11,5 LPA (lydtrykk) dB(A) 92 92 LWA (lydeffekt) dB(A) 98 98 K (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 0,3 0,3 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt i henhold til EN 61029: ah (vibrasjonsverdi) m/s2 2,7 2,7 K (usikkerhet) m/s2 1,5 1,5 XPS Nei Ja Vibrasjonsutslipp Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 62841-3-9 og kan brukes for å sammenligne et verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Kartlegg ekstra sikkerhetstiltak for beskyttelse av brukeren mot vibrasjonseffekter, så som: vedlikehold av verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisering av arbeidsvanene. Strømkilde Denne enheten er ment for tilkobling til en strømkilde med maksimal tillatt systemimpedans Zmax på 0,39 Ohm i grensesnittet mot brukerens strømforsyning (koblingsboks). Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet. EU-samsvarserklæring I samsvar med Maskindirektivet 2006/42/EU Produkt: Kapp- og gjærsag Typer: DWS773, DWS774 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: EN 62841-1:2015 og EN 62841-3-9:2014. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EU (frem til 19.04.2016), 2014/30/EU (fra 20.04.2016) og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Markus Rompel Director Engineering DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland 30.11.2015 GENERELLE SIKKERHETSMERKNADER Les sikkerhetsmanualen nøye før bruk, for å sikre trygg og korrekt bruk av enheten. Ta vare på bruksanvisningen til produktet skal avhendes. Tiltenkt bruk Kapp- og gjærsagen skal brukes i samsvar med spesifikasjonene i denne sikkerhetsmanualen og i bruksanvisningen. Gjærsager er ikke “leketøy” og krever omtenksom, ansvarlig og forsiktig bruk. Din DeWALT DW716 gjærsag er designet for profesjonell kapping av treverk, treprodukter og plast. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjæring. Gjærsagen er designet for bruk med nominell bladdiameter på 216 mm, karbidtannet blad. Arbeidsgiverens ansvar, for eksempel: • Overholde tidsfristene for periodisk ettersyn og bestilling av reparasjoner fra et autorisert DeWALT serviceverksted. • Trygg lagring av gjærsagen utenfor rekkevidde av barn. • Levere og sikre bruken av verneutstyr, se kapittel 1.3 “Personlig verneutstyr”. Gjærsagen skal bare brukes av personer over 18 år eller av lærlinger over 16 år (under tilsyn av en ansvarlig arbeidsleder), som ikke er påvirket av tretthet, alkohol, legemidler eller rusmidler. NORSK
Side: 3
74 Feil bruk, misbruk eller “leking” kan føre til livstruende personskader og alvorlige materielle skader. For eksempel: • Overstyring av sikkerhetsmekanismer • Kapping av trær og grener • Kapping av stål eller andre harde materialer • Kapping av lettmetall-legeringer, spesielt magnesium Modifikasjoner på enheten, tillegg til enheten eller endringer, vedlikehold og reparasjoner som du selv foretar kan føre til vesentlig redusert sikkerhet, pålitelighet og funksjon av enheten, og vil gjøre all garanti ugyldig. Kun UK Brukere i UK skal være spesielt oppmerksom på “woodworking machines regulations 1974” og eventuelle påfølgende endringer. Produktkode Produktkoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. (Se side 4.) Eksempel: 2015 XX XX Produksjonsår Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les bruksanvisningen og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som, dersom den ikke avverges, vil føre til død eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Indikerer en potensiell farlig situasjon som, dersom den ikke avverges, kan føre til død eller alvorlige personskader. FORSIKTIG: Indikerer en potensiell farlig situasjon som, dersom den ikke avverges, kan føre til mindre til moderate personskader. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som dersom den ikke avverges, kan føre til materielle skader. Betegner fare for elektrisk støt. Betegner fare for brann. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a ) Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b ) Ikke bruk verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektriske verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker elektriske verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt dersom kroppen din er jordet. c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt. f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernerbriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere strørelaterte farer.
Side: 4
75 h ) Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av et sekund. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g ) Bruk verktøyet, tilbehøret og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. h ) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i uventede situasjoner. 5) Service a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Sikkerhetsregler for gjærsager a ) Gjærsager er ment for saging av treverk og tre-lignende produkter, de kan ikke brukes med slipende kappeskiver for kapping av jernholdige materialer som stenger, bjelker, lekter og lignende. Slipestøv kan føre til at bevegelige deler, som nedre beskyttelse, kiler seg fast. Gnister fra slipe-/kappeskiver vil brenne nedre beskyttelse, sporføreren og andre plastdeler. b ) Bruk klemmer/tvinger for å feste arbeidsstykket når det er praktisk. Dersom du støtter arbeidsstykket med hånden, må du alltid ha hånden minst 100 mm fra hver side av sagbladet. Ikke bruk denne sagen for å kappe biter som er for små til å klemmes fast eller holdes med hånden. Dersom du har hånden for nært bladet, er det stor fare for personskade som følge av kontakt med bladet. c ) Arbeidsstykket skal være i ro og klemt eller holdt fast mot både anlegget og bordet. Ikke mat frem arbeidsstykket mot bladet eller sag “frihånd” på noen måte. Arbeidsstykker som ikke er festet eller som beveger seg kan kastes løs i stor hastighet og føre til personskader. d ) Skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Ikke trekk sagen gjennom arbeidsstykket. For å kappe, løft saghodet og trekk det ut over arbeidsstykket uten å sage, start motoren, trykk saghodet ned og skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Dersom du sager ved å trekke, vil det som regel føre til at sagbladet “klatrer” opp på arbeidsstykket og vil kaste bladmodulen voldsomt mot brukeren. e ) Kryss aldri hånden over den tenkte saglinjen, hverken foran eller bak sagbladet. Støtting av arbeidsstykket med hendene “i kryss”, dvs. å holde arbeidsstykket til høyre av sagbladet med venstre hånd eller omvendt er svært farlig. f ) Ikke grip bak anlegget med noen hånd nærmere enn 100 mm fra hver side av sagbladet, hverken for å fjerne treflis eller av noen annen grunn når bladet roterer. Det er kanskje ikke opplagt hvor nært sagbladet er hånden din, og du kan få alvorlig personskade. g ) Inspiser arbeidsstykket før saging. Dersom arbeidsstykket er bøyd eller vridd, klem det fast med den utvendige bøyde siden mot anlegget. Pass alltid på at det ikke er noe mellomrom mellom arbeidsstykke, anlegg eller bord langs linjen som skal sages. Bøyde eller vridde arbeidsstykker kan vri eller flytte seg og kan føre til at sagbladet kjører seg fast under saging. Det må ikke være spikere eller andre fremmedlegemer i arbeidsstykket. h ) Ikke bruk sagen før bordet er fritt for verktøy, trespon og annet, alt unntatt arbeidsstykket. Smårusk eller løse stykker av treverk eller andre objekter som kan komme i kontakt med det roterende bladet kan kastes ut med stor hastighet. i ) Kapp bare ett arbeidsstykke av gangen. Stabling av flere arbeidsstykker kan ikke klemmes eller holdes fast, og kan bevege seg eller føre til at sagen kjører seg fast ved saging. j ) Forsikre deg om at gjærsagen er montert på et flatt, fast arbeidsunderlag før bruk. Et flatt og fast arbeidsunderlag reduserer faen for at gjærsagen skal bli ustabil. k ) Planlegg arbeidet. Hver gang du endrer skråvinkel eller gjæringsvinkel, pass på at det justerbare anlegget er stilt inn korrekt for å støtte arbeidsstykket, og ikke kan kollidere med bladet eller beskyttelsessystemet. Uten at du slår på verktøyet, og uten noe arbeidsstykke på bordet, før sagbladet gjennom et komplett, simulert kutt for å sjekke at det ikke er fare for kollisjon eller for å sage inn i anlegget. l ) Pass på tilstrekkelig støtte i form av bordforlengelse, sagbukk og lignende for arbeidsstykker som er bredere eller lenger enn bordplaten. Arbeidsstykker som er lenger eller bredere enn gjærsagbordet kan vippe dersom de ikke støttes opp ordentlig. Dersom stykket som kappes av eller arbeidsstykket vipper over, kan det føre til at nedre beskyttelse løftes eller kastes løs av det roterende bladet. m ) Du skal ikke bruke en annen person som erstatning for en bordforlenger eller for ekstra støtte. Ustødig støtte for arbeidsstykket kan føre til at bladet kjører seg fast eller til at arbeidsstykket flytter seg under saging, og kan trekke deg eller personen som hjelper til inn i det roterende bladet. n ) Stykket som kappes av skal ikke festes eller presses mot det roterende sagbladet på noen måte. Dersom det er begrensninger, dvs. bruk av lengdestopper, kan det avkappede stykket bli klemt mot bladet og kastes voldsomt ut. o ) Bruk alltid en klemme eller et feste som er designet for runde arbeidsstykker for stenger eller rør. Stenger har en tendens
Side: 5
76 til å rulle når de sages, som fører til at bladet “biter” og trekker arbeidsstykket og hånden din inn i bladet. p ) La bladet få full hastighet før kontakt med arbeidsstykket. Dette vil redusere faren for at arbeidsstykket kastes løs. q ) Dersom arbeidsstykket kjøres fast, slå av gjærsagen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet, trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller ta ut batteripakken. Så kan du forsøke å løsen det fastkjørte arbeidsstykket. Fortsatt saging med et fastkjørt arbeidsstykke kan føre til at du mister kontrollen eller til skader på gjærsagen. r ) Etter ferdig kutt, slipp bryteren, hold saghodet nede og vent for at bladet stopper før du fjerner det avkappede stykket. Å føre hånden nær det roterende bladet er farlig. s ) Hold håndtaket godt dersom du gjøre et delvis kutt eller dersom du slipper bryteren før saghodet er helt nede. Bremsingen av sagen kan føre til at saghodet plutselig trekkes ned, det gir fare for personskader. Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager • Ikke bruk sagen for å sage andre materialer enn de som er anbefalt av leverandøren. • Ikke bruk verktøyet uten beskyttelsen på plass, eller dersom beskyttelsen ikke fungerer eller er dårlig vedlikeholdt. • Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres. • Bruk sagblader som er riktig slipt. • Sørg for at bladet roterer i riktig retning. • BRUK KUN SAGBLAD MENT FOR TVERRKAPPING som er anbefalte for gjærsager. For best resultat, bruk ikke blad med karbidtenner med krokvinkel over 7 grader. Ikke bruk blad med dype spor. De kan bøye seg og komme i kontakt med beskyttelsen og gi skader på maskinen og/eller alvorlig personskade. • Ikke press et redskap eller lignende mot bladet i et forsøk på å stoppe et verktøy raskt. Dette kan forårsaker alvorlige ulykker. • Se i brukermanualen før bruk av tilleggsutstyr. Feil bruk av tilleggsutstyr kan forårsake skade. • Sørg for at sagbladet er riktig montert før bruk. • Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For korrekt bladspesifikasjon, se tekniske data. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad. • Ikke bruk sprukkede eller skadede sagblader. • Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver. • Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende eller mer enn hastigheten markert på sagen. • Ikke kil noe fast mot viften for å holde motorakslen. • Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med mindre sagen er skrudd av. Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner sagblader for inspeksjon av sagen. • Kontroller regelmessig at motorens luftsprekker er rene og fri for spon. • Vennligst vær oppmerksom på følgende faktorer som påvirker belastningen fra støy: ʵ ʵ bruk sagblader som er designet for å redusere støyutvikling; ʵ ʵ bruk kun godt skjerpede sagblader; • Vedlikehold av verktøyet skal utføres regelmessig; • I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble verktøyet fra strømforsyningen. • Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at andre bruker det defekte verktøyet. • Unngå å smelte materialet ved saging av plast. Personlig verneutstyr Løse klær, smykker, støy og andre risikoer kan være en fare for personer. Personer som skal bruke verktøyet eller må oppholde seg i nærheten av det, skal bruke passende personlig verneutstyr. Vernetøy beskytter huden mot mekanisk påvirkning som for eksempel kutt Vernesko beskytter føttene mot fallende objekter og mot utstikkende spikere Vernehansker beskytter hendene mot mekanisk påvirkning som for eksempel kutt Merking på verktøyet: Vernebriller: beskytter øynene mot flygende objekter som splinter og støv Merking på verktøyet: Hørselsvern: beskytter ørene mot for høy støy Merking på verktøyet: Bruk en støvmaske. Små barn og uføre. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av små barn eller uføre uten oppsyn. Varselsymboler og etiketter Gjærsagen skal bare brukes dersom alle sikkerhetsetiketter på verktøyet er komplette og lesbare. Sikkerhetssymbol brukes for å gjøre deg oppmerksom på mulige fysiske farer. Følg alle sikkerhetsadvarsler som dette symbolet angir for å unngå personskader eller død. Les bruksanvisningen før bruk av verktøyet. Fare for elektrisk støt Eksempler på kabelskader Ikke koble strømkabelen til stikkontakten.
Side: 6
77 Fare for kuttskader Hold hånden minst 100 mm fra hver side av sagbladet Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall Holdes unna barn Ikke bruk verktøyet ved fuktige eller våte forhold Ikke bruk løsemidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring Gjærsagen trenger ikke ekstra smøring 250 – 300 Lux Godt opplyst arbeidsområde (250 - 300 Lux) Ikke stirr inn i lyset ved bruk av arbeidslampen. Det kan resultere i alvorlig øyeskade Merking på verktøyet: Bærepunkt Repareres av DeWALT eller et autorisert DeWALT servicesenter SIKKERHETSMERKNADER FOR BRUK ADVARSEL: Gjærsager kan føre til alvorlige personskader dersom feilaktig brukt. Elektrisk sikkerhet Gjærsagen er dobbeltisolert i samsvar med EN 62841; det trengs derfor ikke noen jordledning. • Den elektriske motoren er designet for kun en spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. • Ikke utsett verktøyet for regn. Ikke bruk verktøyet ved fuktige eller våte forhold. • Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). • Utendørs bruk: Elektrisk sikkerhet kan forbedres ved å sette inn en skilletransformator eller en jordfeilbryter. ADVARSEL: Ikke bruk strømkabelen feil. • Dra aldri i strømkabelen for å kople den fra stikkontakten. • Hold strømkabelen unna varme, olje og skarpe kanter. Skjøteledninger • Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m. • Vikle alltid ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. • Før bruk: kontroller skjøteledningen og bytt ut dersom skadet. • Når verktøyet brukes utendørs, bruk kun skjøteledninger beregnet for utendørs bruk og merket for det. Skifte av støpsel og strømkabel Dersom støpsel eller strømkabel skal skiftes, skal verktøyet repareres av et autorisert serivcesenter eller av en kvalifisert elektriker. Følgende strømkabler er påbudt: DWS773, DWS774: 230V DWS773, DWS774: 115V H05RN-F, 2 x 1.0 mm2 H05RR-F, 2 x 1.5 mm2 Strømstøpsel utskifting (kun U.K. & Irland) Dersom du trenger å sette på et nytt støpsel: • Jordingslederen skal ikke kobles til. • Kople den brune ledningen til den strømførende lederen i støpselet. • Kople den blå ledningen til den andre fasen. • Kast det gamle støpsel på forsvarlig vis. • Sette på et støpsel på 115 V enheter: Støpselet som brukes skal samsvare med BS EN 60309 (BS4343), 16 Amp, jordingskontaktleder  4h. JOBBRELATERTE ADVARSLER Utpakking, transport, lagring Pakke ut MERK: • Kontroller for skader på verktøy, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten. • Sjekk at leveransen er komplett. Transport FORSIKTIG: Feilaktig transport kan føre til skrubbsår. • Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Sørg for at bryteren er i AV posisjonen. • Bruk aldri beskyttelsen for å løfte eller transportere gjærsagen. Lagring MERK: Når de ikke er i bruk må gjærsagen låses på forsvarlig måte på et tørt sted utilgjengelig for barn. Benkmontering Ergonomiske krav Pass på at verktøyet er plassert så det sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
Side: 7
78 Justeringer og reservedeler Gjærsagen er nøyaktig justert fra fabrikken. På grunn av transport og håndtering eller andre grunner kan det være nødvendig med ny justering. ADVARSEL: Elektrisk støt kan føre til alvorlige eller dødelige personskader • Før arbeid: Koble strømkabelen fra stikkontakten. MERK: • Sørg for at armen er festet på sikker vis når du utfører skråvinkel kutt. • Kontroller alltid at bladet ikke berører bordet bak sporet eller foran den roterende armen ved posisjonene 90° vertikal og 45° skråstilling. • Dersom sagbladet er utslitt, bytt ut med et nytt eller nyslipt blad. • Kontroller de tekniske dataene for det nye bladet: Bruk 216 mm sagblad med 30 mm festehull for å oppnå ønsket kappeeffekt. • Skift ut sporføreren dersom den er slitt. Dersom sporføreren blir slitt eller skadet, ta med sagen til et autorisert servicesenter. Bruk Generelt • Bruk det alternative rullebordet for store og lange trestykker. • Bruk den alternative støvsugeren. • Bruk aldri sagen uten sporføreren. Før bruk • Kontroller verktøyet og strømkabelen for skader. Pass på at strømkabelen ikke kommer inn i kappeområdet • Inspiser øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere ordentlig. • Kontroller nedre bladbeskyttelse, den er designet for raskt å lukke seg når hendelen slippes. Dersom den ikke lukkes innen 1 sekund, få service på sagen hos et autorisert DeWALT serviceverksted. • Pass på at spon, støv og partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av funksjonene. • Dersom deler av arbeidsstykket forkiler seg mellom sagen og beskyttelsene, koble verktøyet fra strømmen. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen sagbladet. • La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft. • Gjør alltid en test (uten strøm) før et virkelig kutt, slik at du kan sjekke bladets rute. • La motoren komme opp i full hastighet før saging. • Påse all alle låseknotter og klemmehåndtak er stramme. ADVARSEL: Feil bruk kan føre til alvorlige skader. • Sørg for at verktøyet er i “AV” posisjonen før det plugges inn. • La ikke andre personer, særlig barn, berøre verktøyet eller ledningen og hold dem unna arbeidsområdet. Plassering av kropp og hender • ikke plasser hendene nærmere bladet enn 100 mm. • Ikke kryss hendene. • Når du beveger gjæringsarmen til venstre og høyre, følg den og stå litt til siden for bladet. Skjæring • La bladet stoppe helt før du løfter armen. Dersom små sagfliser stikker ut bakerst på arbeidsstykket fest et stykke maskeringsteip der kutten skal gjøres. Sag gjennom teipen og fjern den forsiktig når du er ferdig. • Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget under kapping. Hold hendene på plass inntil bryteren er sluppet og bladet har stoppet helt. • Ved gjæring på enden av trestykker med et lite avkapp, plasser trestykket slik at avkappet er på den siden av bladet som gir størst vinkel mot anleggsplaten, eksempler: - - venstre gjæring, avkapp til høyre - - høyre gjæring, avkapp til venstre Etter bruk • Koble strømkabelen fra stikkontakten. • Lagre gjærsagen låst på forsvarlig måte på et tørt sted utilgjengelig for barn. Støvavsug ADVARSEL: Fare for å puste inn støv. For å redusere faren for personskader, bruk ALLTID en godkjent støvmaske. ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger som er designet i samsvar med gjeldende direktiver for støvutslipp ved saging av treverk. • Noen typer støv, som fra eik eller bøk, regnes som kreftfremkallende. • Følg gjeldende nasjonale retningslinjer for materialene som brukes. MERK: • Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av treverk. Ta alltid hensyn til faktorer som påvirker støveksponeringen, så som: ʵ ʵ god ventilasjon på arbeidsstedet; ʵ ʵ skarpheten av sagbladet; ʵ ʵ korrekt justering av sagbladet, ʵ ʵ Skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Ikke trekk sagen gjennom arbeidsstykket. Rengjøring og vedlikehold Gjærsagen trenger ingen ekstra smørning, og er designet for å brukes over lang tid med minimum vedlikehold. For at den skal fungere tilfredsstillende over tid, er det viktig å sørge for riktig stell og regelmessig renhold. ADVARSEL: Elektrisk støt kan føre til alvorlige eller dødelige personskader. • Før rengjøring: Koble strømkabelen fra stikkontakten. MERK: • Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. • Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. • Styresporene kan tilstoppes med sagflis. Bruk en støvsuger eller lavtrykk luft for å rengjøre styresporene. • Kople verktøyet fra strømtilførselen før vedlikeholdsarbeid og når du skifter blad.
Side: 8
79 • Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører og hodet ikke er i hvilestillingen. Avhending Beskytt miljøet Separat avfallshåndtering. Produkter og batterier som er merket med dette symbolet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenbrukes eller gjenvinnes for å redusere behovet for nye råmaterialer. Vennligst lever elektrisk utstyr og batterier til gjenbruk i henhold til lokale retningslinjer. Mer informasjon finner du på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Min DWS774 har fått slark når jeg trekker ut sagarmen noe som betyr at den kommer ut av vinkel. Fant en skrue bak sagbladet, men den bare strammer slik at man ikke kan dra armen ut og fungerer på samme måte som den store på toppen. Finnes det en løsning?

Ørjan, 2021-04-05 16:07:27

Har du et spørsmål om DeWalt DWS774 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWS774. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWS774 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWS774

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWS774 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DWS774
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk