DWS771

DeWalt DWS771 manual

DWS771

Manual for DeWalt DWS771 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 136 sider.

Side: 1
3 Fig. J Fig. K Fig. M Fig. L Fig. N 7 40 15 39 13 11 14 29 41 18 7 40 Fig. I 12 38 42 44 43 43 19 XPS
Side: 2
76 Norsk KAPP- OG GJÆRSAG DWS771, DWS777 Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DWS771 DWS777 Spenning VAC 230 230 Type 2 2 XPS Ja Ja Inngangseffekt W 1550 1800/1600 Bladdiameter mm 216 216 Bladåpning mm 30 30 Maks. bladhastighet min-1 2600–5200 6300 Sagsnittbredde mm 2,6 2,6 Gjæring (maks. posisjoner) venstre og høyre 50° 50° Skråstilling (maks. posisjoner) venstre 48° 48° Kombinert gjæring Skråstilling 45° 45° Gjæring 45° 45° Kapasitet tverrkutt 90° mm 60 x 270 60 x 270 gjæring 45° mm 60 x 190 60 x 190 gjæring 48° mm 60 x 180 60 x 180 skråvinkel 45° mm 48 x 270 48 x 270 skråvinkel 48° mm 45 x 270 45 x 270 Dimensjoner mm 460 x 560 x 430 460 x 560 x 430 Vekt kg 15,5 15,5 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841: LPA (lydtrykk) dB(A) 93 96 LWA (lydeffekt) dB(A) 102 107 K (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 3 Nivå for vibrasjons og/eller støyutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte test gitt i EN62841, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjons og/eller støyutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjon og/eller støyutslipp avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået for vibrasjon og/eller støy bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Kartlegg ekstra sikkerhetstiltak for beskyttelse av brukeren mot støy og/eller vibrasjonseffekter, så som vedlikehold av verktøy og tilbehør, holde hendene varme (relevant for vibrasjoner), organisering av arbeidsvanene. Overensstemmelseserklæring med EU Maskineridirektiv Kapp- og gjærsag DWS771, DWS777 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN62841-1:2015/AC:2015; EN62841-3-9:2015/AC:2016-09. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Visedirektør for teknisk arbeid, PTE-Europa DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 20.09.2019 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger dette elektriske verktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
Side: 3
77 Norsk b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår og klær unna bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. h) Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av et sekund. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller ta batteripakken av det elektriske verktøyet, hvis den er avtakbar, før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold verktøy og tilbehør. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. h) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i uventede situasjoner. 5) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Sikkerhetsinstruksjoner for gjærsager a) Gjærsager er ment for kapping av tre eller tre-lignende produkter, og kan ikke brukes med kappeskiver ment for kapping av jernholdige materialer son jernstenger, bjelker, lekter og lignende. Slipestøv vil føre til at bevegelige deler som nedre beskyttelse kan kile seg. Gnister fra slipe-/kappeskiver vil brenne nedre beskyttelse, sporføreren og andre plastdeler. b) Bruk klemmer/tvinger for å feste arbeidsstykket når det er praktisk. Dersom du støtter arbeidsstykket med hånden, må du alltid ha hånden minst 100 mm fra hver side av sagbladet. Ikke bruk denne sagen for å kappe biter som er for små til å klemmes fast eller holdes med hånden. Dersom du har hånden for nært bladet, er det stor fare for personskade som følge av kontakt med bladet. c) Arbeidsstykket skal være i ro og klemt eller holdt fast mot både anlegget og bordet. Ikke mat frem arbeidsstykket mot bladet eller sag "frihånd" på noen måte. Arbeidsstykker som ikke er festet eller som beveger seg kan kastes løs i stor hastighet og føre til personskader. d) Skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Ikke trekk sagen gjennom arbeidsstykket. For å kappe, løft saghodet og trekk det ut over arbeidsstykket uten å sage, start motoren, trykk saghodet ned og skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Dersom du sager ved å trekke, vil det som regel føre til at sagbladet "klatrer" opp på arbeidsstykket og vil kaste bladmodulen voldsomt mot brukeren. e) Kryss aldri hånden over den tenkte saglinjen, hverken foran eller bak sagbladet. Støtting av arbeidsstykket med hendene «i kryss», dvs. å holde arbeidsstykket til høyre av sagbladet med venstre hånd eller omvendt, er svært farlig. f) Ikke grip bak anlegget med noen hånd nærmere enn 100 mm fra hver side av sagbladet, hverken for å fjerne treflis eller av
Side: 4
78 Norsk noen annen grunn når bladet roterer. Det er kanskje ikke opplagt hvor nært sagbladet er hånden din, og du kan få alvorlig personskade. g) Inspiser arbeidsstykket før saging. Dersom arbeidsstykket er bøyd eller vridd, klem det fast med den utvendige bøyde siden mot anlegget. Pass alltid på at det ikke er noe mellomrom mellom arbeidsstykke, anlegg eller bord langs linjen som skal sages. Bøyde eller vridde arbeidsstykker kan vri eller flytte seg og kan føre til at sagbladet kjører seg fast under saging. Det må ikke være spikere eller andre fremmedlegemer i arbeidsstykket. h) Ikke bruk sagen før bordet er fritt for verktøy, trespon og annet, alt unntatt arbeidsstykket. Smårusk eller løse stykker av treverk eller andre objekter som kan komme i kontakt med det roterende bladet, kan kastes ut med høy hastighet. i) Kapp bare ett arbeidsstykke av gangen. Stabling av flere arbeidsstykker kan ikke klemmes eller holdes fast, og kan bevege seg eller føre til at sagen kjører seg fast ved saging. j) Forsikre deg om at gjærsagen er montert på et flatt, fast arbeidsunderlag før bruk. Et flatt og fast arbeidsunderlag reduserer faren for at gjærsagen skal bli ustabil. k) Planlegg arbeidet. Hver gang du endrer skråvinkel eller gjæringsvinkel, pass på at det justerbare anlegget er stilt inn korrekt for å støtte arbeidsstykket, og ikke kan kollidere med bladet eller beskyttelsessystemet. Uten at du slår på verktøyet, og uten noe arbeidsstykke på bordet, før sagbladet gjennom et komplett, simulert kutt for å sjekke at det ikke er fare for kollisjon eller for å sage inn i anlegget. l) Pass på tilstrekkelig støtte i form av bordforlengelse, sagbukk og lignende for arbeidsstykker som er bredere eller lenger enn bordplaten. Arbeidsstykker som er lenger eller bredere enn gjærsagbordet kan vippe dersom de ikke støttes opp ordentlig. Dersom stykket som kappes av eller arbeidsstykket vipper over, kan det føre til at nedre beskyttelse løftes eller kastes løs av det roterende bladet. m) Du skal ikke bruke en annen person som erstatning for en bordforlenger eller for ekstra støtte. Ustødig støtte for arbeidsstykket kan føre til at bladet kjører seg fast eller til at arbeidsstykket flytter seg under saging, og kan trekke deg eller personen som hjelper til inn i det roterende bladet. n) Stykket som kappes av skal ikke festes eller presses mot det roterende sagbladet på noen måte. Dersom det er begrensninger, dvs. bruk av lengdestopper, kan det avkappede stykket bli klemt mot bladet og kastes voldsomt ut. o) Bruk alltid en klemme eller et feste som er designet for runde arbeidsstykker for stenger eller rør. Stenger har en tendens til å rulle når de sages, som fører til at bladet "biter" og trekker arbeidsstykket og hånden din inn i bladet. p) La bladet få full hastighet før kontakt med arbeidsstykket. Dette vil redusere faren for at arbeidsstykket kastes løs. q) Dersom arbeidsstykket kjøres fast, slå av gjærsagen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet, trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller ta ut batteripakken. Så kan du forsøke å løsen det fastkjørte arbeidsstykket. Fortsatt saging med et fastkjørt arbeidsstykke kan føre til at du mister kontrollen eller til skader på gjærsagen. r) Etter ferdig kutt, slipp bryteren, hold saghodet nede og vent for at bladet stopper før du fjerner det avkappede stykket. Å føre hånden nær det roterende bladet er farlig. s) Hold håndtaket godt dersom du gjøre et delvis kutt eller dersom du slipper bryteren før saghodet er helt nede. Bremsingen av sagen kan føre til at saghodet plutselig trekkes ned, det gir fare for personskader. Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager  ADVARSEL: Kolbe ikke strøm til enheten før du har lest og forstått hele bruksanvisningen. • IKKE BRUK DENNE MASKINEN før den er ferdig montert og installert i henhold til anvisningene. En maskin som er feil montert kan forårsake farlig personskade. • FÅ RÅD fra din arbeidsleder, instruktør eller annen kvalifisert person dersom du ikke er godt kjent med bruk av denne maskinen. Kunnskap er trygghet. • SØRG FOR at bladet roterer i riktig retning. Tennene på bladet skal peke i rotasjonsretningen som angitt på sagen. • STRAM TIL ALLE FESTEHÅNDTAK, knapper og spaker før bruk. Løse fester kan føre til at deler eller arbeidsstykket blir kastet ut i høy hastighet. • FORSIKRE DEG om at alle blad og bladklemmer er rene, at de utsparte sidene av bladklemmene er mot bladet og at senterskruen er trukket godt til. Løse eller dårlige bladklemmer kan føre til skader på sagen eller til mulig personskade. • IKKE BRUK ANNET ENN DEN ANGITTE SPENNINGEN for sagen. Det kan føre til overoppvarming, skader på verktøyet og til personskader. • IKKE KIL NOE FAST MOT VIFTEN for å holde på motorakselen. Det kan føre til skader på verktøyet og til personskader. • ALDRI HA NOEN KROPPSDELER PÅ LINJE MED BLADET. Det kan føre til personskade. • ALDRI PÅFØR BLADSMURNING MENS BLADET ER I GANG. Å påføre smøremiddel kan føre til at hånden din kommer i kontakt med bladet og gi alvorlig personskade. • IKKE plasser en hånd i nærheten av bladet når sagen er koplet til strøm. Utilsiktet start av sagen kan føre til alvorlig personskade. • ALDRI STREKK HENDENE RUNDT ELLER BAK SAGBLADET. Et sagblad kan forårsake alvorlig personskade. • IKKE GRIP UNDER SAGEN unntatt når støpselet er trukket ut og den er slått av. Kontakt med sagbladet kan føre til personskade. • FEST MASKINEN TIL ET STABILT ARBEIDSUNDERLAG. Vibrasjoner kan muligens føre til at maskinen sklir, "vandrer" eller velter, som kan føre til personskader. • BRUK KUN SAGBLAD MENT FOR TVERRKAPPING som er anbefalte for gjærsager. For best resultat, bruk ikke blad med karbidtenner med krokvinkel over 7 grader. Ikke bruk blad med dype spor. De kan bøye seg og komme i kontakt med beskyttelsen og gi skader på maskinen og/eller alvorlig personskade. • BRUK ALLTID BARE BLAD AV KORREKT STØRRELSE OG TYPE som spesifisert for dette verktøyet for å hindre skader på maskinen og/eller alvorlig personskade (i henhold til EN847-1). • INSPISER BLADET FOR SPREKKER eller andre skader før bruk. Et skadet blad eller blad med sprekker kan dele seg og deler kan kastes ut med stor hastighet og føre til alvorlige personskader. Skift ut sprukne eller skadede blad straks. Følg merkingen for maks hastighet på bladet. • RENGJØR BLADET OG BLADKLEMMENE før bruk. Ved å rengjøre bladet og bladklemmene kan du kontrollere om det er skader på bladet eller bladklemmene. Et skadet eller sprukket blad eller bladklemme kan dele seg og deler kan kastes ut med stor hastighet og føre til alvorlige personskader. • SAGBLADETS MAKSIMALE HASTIGHET skal alltid være høyere enn eller lik hastigheten angitt på typeskiltet. • SAGBLADETS DIAMETER må være i samsvar med markeringene på typeskiltet. • IKKE BRUK BØYDE BLAD. Sjekk at bladet går rett og uten vibrasjoner. Et blad med vibrasjoner kan føre til skader på maskinen og/eller alvorlig personskade. • IKKE bruk smøremidler eller rengjøringsmidler (spesielt spray eller aerosol) i nærheten av plast-beskyttelsen. Materialet av polykarbonat som brukes i beskyttelsen vil angripes av visse kjemikalier. • HOLD BESKYTTELSEN PÅ PLASS og i god stand. • BRUK ALLTID SNITTPLATEN OG SKIFT UT DENNE PLATEN DERSOM DEN ER SKADET. Oppsamling av små spon under sagen kan komme
Side: 5
79 Norsk i kontakt med sagbladet og føre til at arbeidsstykket blir ustabilt ved kapping. • BRUK KUN BLADKLEMMER SOM SPESIFISERT FOR DETTE VERKTØYET for å hindre skader på maskinen og/eller alvorlig personskade. • SØRG FOR Å velge riktig sagblad tilpasset materialet som skal kappes. • RENGJØR MOTORENS VENTILASJONSÅPNINGER for spon og sagflis. Tilstoppede ventilasjonsåpninger kan føre til at maskinen blir for varm og gi skade på maskinen og kanskje føre til kortslutning som vil gi alvorlig personskade. • LÅS ALDRI BRYTEREN I “PÅ”-POSISJON. Dette kan føre til alvorlig personskade. • ALDRI STÅ PÅ VERKTØYET. Det kan føre til alvorlig personskade dersom verktøyet vippes eller dersom skjæreverktøyet utilsiktet kommer i kontakt med deg.  ADVARSEL: Kutting av plast, tremateriale med mye harpiks eller andre materialer kan førte til at smeltet materiale samler seg opp på bladet og bladtennene, dette øker risikoen for at bladet blir overopphetet og bøyer seg mens du sager.  ADVARSEL: Bruk alltid riktig hørselvern. Under viss forhold og bruksvarighet kan støy fra dette produktet bidra til å miste hørselen. Vennligst vær oppmerksom på følgende faktorer som påvirker belastningen fra støy: • Bruk sagblader som er designet for å redusere støyutvikling. • Bruk kun godt skjerpede sagblader. • Bruk sagblad spesielt utviklet for redusert støy.  ADVARSEL: Bruk ALLTID vernebriller. Vanlige briller er IKKE vernebriller. Bruk også ansiktsmaske eller støvmaske dersom det arbeidet genererer mye støv.  ADVARSEL: Bruk av dette verktøyet kan generere og/eller spre støv, som kan forårsake åndedrettsskader eller andre personskader.  ADVARSEL: Noe støv som utvikles ved slipemaskiner, fresing, boring og andre aktiviteter inneholder kjemikalier som fører til kreft, fosterskader eller skader på forplantningsorganene. Noen eksempler på slike kjemikalier er: • bly fra blyholdig maling, • krystallinsk silika (silisiumdioksid) fra tegl og sement og andre murprodukter og • arsenikk og krom fra kjemikaliebehandlet treverk. Hvor utsatt du er for denne typen eksponering vil variere, avhengig av hvor ofte du utfører denne type arbeid. For å redusere eksponeringen for slike kjemikalier bør du jobbe i et godt ventilert område og bruke godkjent verneutstyr, slik som støvmasker som er spesielt designet for å filtrere bort mikroskopiske partikler. • Unngå for lang tids kontakt med støv fra slipemaskiner, fresing, boring og andre lignende aktiviteter. Bruk vernetøy og vask eksponerte områder med såpe og vann. Støv som blir liggende i munn, nese, øyne eller på huden, kan medføre at farlige kjemikalier absorberes.  ADVARSEL: Bruk av dette verktøyet kan generere og/eller spre støv, som kan forårsake åndedrettsskader eller andre personskader. Bruk alltid godkjent pustebeskyttelse som er egnet for støveksponeringen.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. Restrisikoer Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager: • skader som følge av å berøre roterende deler Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er: • Hørselskader. • Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende sagbladet. • Fare for skader ved skifte av ubeskyttet sagblad. • Risiko for klemte fingre ved åpning av beskyttelsene. • Helsefare ved innånding av støv fra saging av treverk, spesielt eik, bøk og MDF. Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer: • Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk • Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Delvis montert maskin 2 Sekskantnøkkel 4/6 mm 1 216 mm TCT sagblad 1 Materialklemme 2 Baseforlenger-håndtak og installasjonsmaskinvare 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Hold hendene minst 100 mm fra hver side av sagbladet. Ikke se direkte inn i lyskilden. Datokode plassering (Fig. B) Datokoden 32 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2019 XX XX Produksjonså Beskrivelse (Fig. A–C)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 På-/av-bryter 2 Beskyttelseslås åpnehendel 3 Fast øvre beskyttelse 4 Ytre flens 5 Bladbolt 6 Nedre bladbeskyttelse 7 Sagblad 8 Låsehendel for skyvbart anlegg 9 Fast bord 10 Snittplate 11 Gjæringsarm 12 Gjæringslås 13 Roterende bord 14 Gjæringsskala
Side: 6
80 Norsk 15 Skyvbart anlegg 16 Materialklemme 17 Skinnelåsknapp 18 Skråfestehåndtak 19 Vinkel skala 20 Benkmonteringshull 21 Låseknapp 22 Skinner 23 Saghode 24 Sekskantnøkler (Fig. C) 25 Kabelfeste 26 Kabel 27 Hastighetskontrollhjul (kun DWS771) 28 Hull for hengelås 29 Skråvinkel overstyringsspake 30 Baseforlenger-håndtak 31 Støvsugertilkobling 32 Datokode Tiltenkt Bruk Din DeWALT-tverrkutt gjæringssag er designet for profesjonell saging av treverk, treprodukter og plast. Når du bruker egnede sagblader, er det også mulig å sage aluminium. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjæring. Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på 216 mm, karbidtannet blad. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne gjæringssagen er et profesjonelt verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.  ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. MONTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Pakke ut Motor og beskyttelse er montert på basisen. Kabelfeste (Fig. C) Kontroller at kabelen 26 går gjennom kabelfestet 25 . La det være nok kabel til at saghodet kan bevege seg, og stram klemmen ved hjelp av skruen. Benkmontering (Fig. B) 1. Det er hull 20 i alle fire bena for montering på benk. Det er hull av to ulike størrelser for bruk av ulike boltstørrelser. Bruk hvilket som helst hull, det er ikke nødvendig å bruke begge. Bolter med en diameter på 8 mm og lendge 80 mm anbefales. Fest alltid sagen godt for å forhindre bevegelser. For å øke mobiliteten kan verktøyet monteres på et stykke kryssfiner, tykkelse 12,5 mm eller mer, som deretter kan klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og festes der. 2. Ved montering av maskinen på en kryssfinerplate, påse at monteringsskruene ikke stikker ned under platen. Kryssfinerplaten skal ligge flatt mot arbeidsunderlaget. Ved fastklemming av sagen til et arbeidsunderlag, klem alltid bare fast med klempunktene der hullene for monteringsskruene er. Fastklemming andre steder vil komme i konflikt med korrekt funksjon av sagen. 3. For å forhindre låsing og unøyaktigheter, pass på at monteringsflaten ikke er vridd eller ujevn. Dersom sagen vipper på underlaget, plassert et tynt stykke materiale under en av sagens føtter til sagen sitter stabilt på monteringsflaten. Montere baseforlengelsene (Fig. V)  ADVARSEL: Bordforlengelser må monteres på begge sider av sagbasen før du bruker sagen.  ADVARSEL: Sørg for å justere forlengelsene ved å bruke monteringssporere slik at de ligger plant med sagens base. 1. Finn hullene over håndfordypningene på siden av basen. 2. Bruk en unbrakonøkkel til å feste skruen 46 gjennom mutteren 47 , gjennom baseforlengelsen 30 og inn i hullene på basen. 3. Sørg for at forlengelsen er sikret ved å dra i forlengelsen for å bekrefte at den ikke beveger seg. 4. Gjenta trinn 1 til 3 på den andre siden. MERK: Sørg for at forlengelsene ligger plant med arbeidsunderlaget slik at arbeidsstykket ligger jevnt. Et rett arbeidsstykke skal ikke ha et gap mellom seg og baseforlengelsene. Skifte eller sette på et nytt sagblad (Fig. A, C–E)  ADVARSEL: For å redusere risiko for personskade, bør du bruke arbeidshansker når du håndterer sagbladet.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av maskinen og koble den fra strømmen før du setter på eller tar av tilbehør, før justering eller endring av opp-sett eller ved reparasjon. Se til at utløserbryteren er i AV-stilling. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. • Trykk aldri inn knappen for spindellås når bladet er i bruk eller spinner fritt. • Ikke bruk denne stikksagen til å kutte lettmetall-legeringer og jernholdige metaller (som inneholder jern eller stål), eller murverk eller fibersementprodukter. Ta av bladene 1. Trekk ut støpselet for strømledningen for sagen. 2. Sett inn 6 mm sekskantnøkkel 24 i motsatt posisjon av bladskaftet og hold den (Fig. D). 3. Løsne bladbolten 5 ved å skru med klokken. Ta av bladbolten og ytre flens 4 . 4. Trykk inn låsehendelen på nedre beskyttelse 2 for å løfte nedre bladbeskyttelse 6 og ta av sagbladet 7 . Installere blad 1. Trekk ut støpselet for strømledningen for sagen. 2. Installer det nye sagbladet på skulderen på den indre flensen 33 og påse at tennene på nedre kant av bladet peker mot anlegget (bort fra operatøren). 3. Reinstaller ytre flens 4 , pass på at styrepinnene 34 er i korrekt inngrep, en på hver side av motorakselen. 4. Stram til bladbolten 5 ved å skru mot klokka mens du holder 6 mm sekskantnøkkelen 24 på plass med andre hånden (Fig. D).  ADVARSEL: Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne måten. Bruk kun sagblader som spesifisert under Tekniske data; Kat. nr.: DT4320 anbefales. Transport av sagen (Fig. A, B)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, ALLTID lås skinnelåsen, gjæringslåsen, skråfestehåndtaket, låseknappen og låsehendlene for anlegg før du transporterer sagen. Bruk aldri beskyttelsen for transport eller løfting. • Før du transporterer sagen, må du senke saghodet, løsne skinnelåsknappen 17 og skyve saghodet hele veien tilbake. Trykk ned låseknappen 21 og stram skinnelåsknappen. • Lås gjæringsarmen helt i høyre gjæringsvinkel, skyv anlegget 15 helt inn og lås låsehendlene for anlegget, lås deretter skråfestehåndtaket 18 med saghodet i vertikal posisjon, for å gjøre verktøyet så kompakt som mulig.
Side: 7
81 Norsk • Før du transporterer sagen må du verifisere at kabelen er koblet fra. • Bruk alltid baseforlenger-håndtakene 30 for å bære sagen. JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Gjæringssagen er nøyaktig justert fra fabrikken. Dersom en ny justering trenges grunnet forsendelsen og håndtering eller annen årsak følg anvisningene nedenfor for å justere sagen. Når disse justeringer er gjort skal sagen forbli nøyaktig. Justering av traversbjelkene for konstant kappedybde (Fig. A, B, F, G) Bladet må kjøres med konstant kappedybde langs bordets fulle lengde, og skal ikke berøre det faste bordet bak sporet eller foran den roterende armen. For å oppnå dette må traversbjelkene være fullstendig parallell med bordet når saghodet er trykket helt ned. 1. Trykk inn låsehendelen på nedre beskyttelse 2 (Fig. A). 2. Trykk saghodet helt inn til bakre posisjon og mål høyden fra det roterende bordet 13 til bunnen av ytre flens 4 (Fig. F). 3. Løsne skinnelåsen 17 (Fig. B). 4. Hold saghodet helt inntrykket, trekk hodet til enden av anlegget. 5. Mål høyden som vist i Fig. F igjen. De to verdiene skal være identiske. 6. Dersom det kreves justering, går du frem som følger (Fig. G): a. Løsne låsemutteren 37 i braketten 35 under øvre støvsugerport 31 og juster skruen 36 som nødvendig, gå frem med små trinn. b. Stram låsemutteren 37 .  ADVARSEL: Kontroller alltid at bladet ikke berører bordet bak sporet eller foran den roterende armen ved posisjonene 90° vertikal og 45° gjæring. Ikke slå på uten å ha kontrollert dette! Justering av anlegget (Fig. H) Løft låsehendelen på det skyvbare anlegget 8 mot klokken for å løsne. Beveg det skyvbare anlegget 15 til en posisjon som unngår bladet, og trekk til anleggets låsehendel ved å vri med klokken. Kontrollere og tilpasse bladet til anlegget (Fig. B, I, J) 1. Løsne gjæringslåsen 12 . 2. Legg tommelen din på gjæringsarmen 11 og trykk gjæringslåsen 12 for å løsne det roterende bordet 13 / gjæringsarmen 11 . 3. Flytt gjæringsarmen til låsen er plassert i gjæringsposisjon 0°. 4. Trekk ned hodet og lås det i denne posisjonen ved hjelp av låseknappen 21 . 5. Kontroller at de to 0° merkene 38 på gjæringsskalaen 14 så vidt er synlige. 6. Plasser en vinkelhake 40 (FIG. J) mot venstre siden av anlegget 15 og bladet 7 .  ADVARSEL: (Ikke berør tuppene på bladtennene med vinkelhaken. 7. Dersom det kreves justering, gå frem som følger: a. Løsne skruene 39 og flytt skalaen/gjæringsarmen til venstre eller høyre til bladet er på 90° mot anlegget, som målt med vinkelhaken. b. Stram til skruene igjen 39 . Kontrollere og tilpasse bladet til bordet (Fig. B, K–M) 1. Løsne skråfestehåndtaket 18 (Fig. L). 2. Trykk saghodet til høyre for å sikre at den står helt vertikalt, og stram skråfestehåndtaket. 3. Sett en vinkelhake 40 på bordet og mot bladet 7 (Fig. K).  ADVARSEL: (Ikke berør tuppene på bladtennene med vinkelhaken. 4. Dersom det kreves justering, gå frem som følger: a. Løsne skråfestehåndtaket 18 og drei stoppeskruen for vertikal justering 41 inn eller ut med unbrakonøkkelen (som vist i Fig. L) til bladet er 90° mot bladet som målt med vinkelhaken. b. Dersom skrå-pekeren 42 (Fig. M) ikke peker mot null på skalaen 19 , løsner du skruen 43 som holder pekeren, og beveger pekeren som nødvendig. Kontrollere og tilpasse skråvinkelen (Fig. L, M) Skrå-overstyringen tillater en maksimal skråvinkel på 45° eller 48° om nødvendig. • Venstre = 45° • Høyre = 48° 1. Forsikre deg om at overstyringsspaken 29 er satt til venstre posisjon. 2. Løsne skråfestehåndtaket 18 ved å dra det utover og deretter ned, og flytt saghodet helt til venstre. 3. Dette er 45° skråposisjonen. Dersom det trengs justering, vrir du stoppeskruen 44 inn eller ut etter behov til pekeren 42 viser 45°. Før bruk • Monter forlengerplater på begge sider av sagens base. Se avsnittet Montere baseforlengelsene. • Kontroller det beskyttende beltedekselet for skade og at den nedre beskyttelsen fungerer ordentlig. • Sørg for å bruke kappeskiven. Ikke bruk maskinen dersom spalteåpningen er bredere enn 12 mm. • Installer passende sagblad. Ikke bruk svært slitte blader. Verktøyets maksimum rotasjonshastighet må ikke overgå sagbladets. • Påse all alle løse knotter og klemmehåndtak er stramme. • Bruk personlig verneutstyr og koble sagen til en ekstern støvsuger. • Selv om denne sagen kan kappe treverk og mange ikke-jernholdig materialer gjelder denne bruksanvisning kun for saging av treverk. Samme retningslinjer gjelder andre materialer. Ikke sag jernholdige materialer (jern og stål) med denne sagen! • Ikke forsøk å skjære veldig små stykker. • Sikre arbeidsstykket. • La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft. • La motoren komme opp i full hastighet før saging. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Pass på at verktøyet er plassert så det sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder. For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
Side: 8
82 Norsk Slå på og av (Fig. A) Det er et hull 28 i på/av-bryteren 1 for å kunne sette inn en hengelås for låsing av verktøyet. 1. For å bruke verktøyet, trykker du på/av-bryteren 1 . 2. For å stoppe verktøyet slipper du bryteren. Bruk av XPS LED arbeidslyssystem (Fig. A, N) MERK: Gjæringssagen må være koblet til en strømkilde. XPS LED-arbeidslyssystemet aktiveres med en trykkbryter på håndtaket under låsehendelen på beskyttelsen 2 . XPS LED-arbeidslyssystemet er uavhengig av gjæringssagens avtrekkerbryter. En svikt i XPS har ingen effekt på tilsiktet bruk. For å kutte langs en trukket linje på et trestykke: 1. Skyv den svarte plasthendelen, trykk ned driftshåndtaket for å sette sagbladet 7 nært trestykket. Skyggen av bladet vil vises på trestykket. 2. Rett inn streken langs kanten av bladets skygge. Du kan måtte justere gjærings- eller skråvinkel for å kunne følge streken nøyaktig. Hastighetskontrollhjul (Fig. A) Kun DWS771 Hastighetskontrollhjulet 27 kan brukes for å stille inn ønsket hastighetsområde på forhånd. Vri hastighetskontrollhjulet 27 til ønsket posisjon, som indikeres med et tall (1–5). • Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer slik som treverk. • Bruk lave hastigheter for saging i hardtre. Plassering av kropp og hender (Fig. O) Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av gjæringssagen vil gjøre sagingen, enklere, mer nøyaktig og tryggere.  ADVARSEL: • Plasser aldri hendene nær kappeområdet. • Plasser ikke hendene nærmere enn 100 mm fra bladet. • Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget under kapping. Hold hendene på plass inntil bryteren er sluppet og bladet har stoppet helt. • Gjør alltid en test (uten strøm) før et virkelig kutt, slik at du kan sjekke bladets rute. • Ikke kryss hendene. • Hold begge bena godt på bakken og hold riktig balanse. • Når du beveger gjæringsarmen til venstre og høyre, følg den og stå litt til siden for bladet. Grunnleggende sagkutt Vertikalt rett tverrkapp (Fig. A, O) MERK: Bruk 216 mm sagblad med 30 mm festehull for å oppnå ønsket kappeeffekt. 1. For å løfte saghodet 23 til den høyeste posisjonen trykker du ned saghodet 23 og trekker ut låseknappen 21 . Slipp opp forsiktig og hold i saghodet, la det løfte seg til full høyde. 2. Trykk på gjæringslåsen 12 og beveg armen til 0° posisjon. 3. Løsne gjæringslåsen. 4. Pass alltid på at gjæringslåsen er låst godt før saging. 5. Plasser trestykket som skal sages mot det skyvbare anlegget 15 og fest med materialklemmen 16 . 6. Hold i håndtaket og trykk ned låsehendelen på beskyttelsen 2 for å løsne beskyttelsen. Trykk inn avtrekkerbryteren 1 for å starte motoren. Det anbefales å starte sagingen nært anlegget. 7. Trykk hodet for å la bladet skjære gjennom trestykket og gå inn i snittplaten av plast 10 . 8. Etter at kuttet er ferdig, slipp bryteren og vent på at sagbladet stopper helt før du vrir hodet til øvre hvilestilling.  ADVARSEL: • For noen typer plastprofiler anbefales det å utføre sekvensen i motsatt rekkefølge. 9. Nedre bladbeskyttelse er designet for raskt å lukke seg når hendelen 2 slippes. Dersom den ikke gjør det, bær du sende sagen til et DeWALT- serviceverksted. Utføre glidende kutt (Fig. A, B, O) 1. Drei skinnelåsknappen 17 for å løsne. 2. Trykk ned saghodet 23 trekk ut låseknappen 21 og la saghodet gå til høyeste posisjon. 3. Plasser trestykket som skal sages mot det skyvbare anlegget 15 og fest med materialklemmen 16 . 4. Senk saghodet og trekk hodet til enden av anlegget. 5. Trykk beskyttelsens åpnehendel 2 for å løsne beskyttelsen. Trykk inn avtrekkerbryteren 1 for å starte motoren. 6. Trykk hodet helt ned for å la bladet skjære gjennom trestykket og skyv hodet tilbake for å fullføre kuttet. 7. Etter at kuttet er ferdig, slipp bryteren og vent på at sagbladet stopper helt før du vrir hodet til øvre hvilestilling.  ADVARSEL: Husk å låse saghodet i bakre posisjon når glidende kutt er avsluttet. Vertikalt gjærings-tverrkapp (Fig. A, P) 1. Trykk inn gjæringslåsen 12 . Flytt armen til venstre eller høyre til ønsket vinkel. 2. Gjæringslåsen vil automatisk låse i 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° og 50° både til venstre og høyre. Dersom du vil ha mellomliggende vinkler, hold hodet godt fast og lås ved å skru gjæringslåsen. 3. Pass alltid på at gjæringslåsen er låst godt fast før saging. 4. Gå frem som for et vertikalt rett tverrkutt.  ADVARSEL: Ved gjæring på enden av trestykker med et lite avkapp, plasser trestykket slik at avkappet er på den siden av bladet som gir størst vinkel mot anleggsplaten, f.eks.: • venstre gjæring, avkapp til høyre • høyre gjæring, avkapp til venstre Skråvinkel tverrkapping (Fig. L, Q) Skråvinkler kan stilles fra 0° til 48° til venstre. Skråvinkler opp til 45° kan sages med gjæringsarmen satt mellom null og maks 45° gjæring til høyre eller venstre. 1. Løsne skråfestehåndtaket 18 ved å dra det utover og deretter ned, og sett saghodet som ønsket. 2. Sett overstyringsknappen 29 om nødvendig. 3. Hold hodet fast og ikke la det falle. 4. Stram gjæringsklemmen 18 godt. 5. Gå frem som for et vertikalt rett tverrkutt. Kvalitet på kuttet Glatthet av kuttene avhenger av mange variabler, f.eks. hva slags materiale som sages. Når du ønsker glatte kutt for listverk og annet presisjonsarbeid, bruk et skarpt blad (60 tenner karbid) og en langsom, jevn sagehastighet for å få best mulig resultat.  ADVARSEL: Påse at materialet ikke kryper under saging; fest det godt på plass. La bladet stoppe helt før du løfter armen. Dersom små sagfliser stikker ut bakerst på arbeidsstykket fest et stykke maskeringsteip der kutten skal gjøres. Sag gjennom teipen og fjern den forsiktig når du er ferdig. Feste av arbeidsstykket (Fig. R)  ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan bli ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert belastning kan tippe
Side: 9
83 Norsk sagen eller det som sagen er festet til, så som et bord eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse, støtt opp arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan resultere i personskade.  ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av sagen når klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til basis av sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet. Pass på at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på sagen.  FORSIKTIG: Bruk alltid en materialholder/klemme for å holde kontroll og redusere faren for personskader og skader på arbeidsstykket. For best resultat, bruk materialklemmen 16 som er tilpasset din sag. For å installere klemmen 1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen 16 skal peke bakover mot bakenden av gjæringssagen. Pass på at sporet på festestangen er fullt innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke klemmen være sikret. 2. Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen. 3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket. MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging. GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET. Sammensatt gjæring (Fig. S, T) Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing. Dette er den typen kutt som brukes for å lage rammer eller bokser med skråstilte sider som den vist i Fig. S.  ADVARSEL: Dersom kappevinkelen varierer fra kutt til kutt, kontroller at gjæringslåseknotten og gjæringslåsehåndtaket er godt festet. De skal låses etter hver endring som gjøres på gjærings- eller skråvinkel. • Tabellen vist under hjelper deg å sette korrekt gjæring og skråstilling for vanlige sammensatte gjæringskutt. • Velg ønsket vinkel «A» (Fig. T) for ditt prosjekt og finn den vinkelen på den aktuelle buen i tabellen. Fra det punktet, følg tabellen rett ned for å finne korrekt skråvinkel, og rett over for å finne korrekt gjæringsvinkel. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW SET THIS MITER ANGLE ON SAW ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A") SQUARE BOX 6 SIDED BOX 8 SIDED BOX STILL INN DENNE GJÆRINGSVINKELENPÅ SAGEN VINKEL PÅ SIDENTIL BOKSEN(VINKEL ”A”) STILL INN DENNE FASINGSVINKELENPÅ SAGEN 6 SIDET BOKS KVADRATISK KASSE 8 SIDET BOKS 1. Still inn sagen til de angitte vinklene og gjør et par prøvekapp. 2. Øv deg på å sette sammen de kappede bitene. Eksempel: For å lage en boks med fire sider med 25º ytre vinkler (vinkel «A») (Fig. T), bruk øvre høyre bue. Finn 25° på bueskalaen. Følg den horisontale kryssende linjen til en av sidene for å finne innstilling av gjæringsvinkel på sagen (23°). På samme måte følg den vertikalt kryssende linjen til topp eller bunn for å finne innstilling av skråvinkel på sagen (40°). Gjør alltid noen testkutt på skrapmateriale for å verifisere at innstillingene på sagen er korrekte.  ADVARSEL: Overskrid aldri grensen for sammensatt gjæringskutt på 45° skråvinkel med 45° venstre eller høyre gjæringsvinkel. Støvsuging (Fig. A, U)  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Noen typer støv, så som eik og bøk, regnes som kreftfremkallende - spesielt i samband med kjemikalier for trebehandling. • Bruk alltid støvsuger. • Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdet. • Det anbefales å bruke passende pustebeskyttelse.  FORSIKTIG: Bruk aldri denne sagen uten at støvpose eller DeWALT støvsuger er satt på. Trestøv kan være farlig for åndedrettet.  FORSIKTIG: Kontroller og rengjør støvposen etter hver bruk.  ADVARSEL: Ved saging av aluminium, ta av støvposen eller koble fra støvsugeren for å unngå fare for brann. Gjæringssagen har en innebygget støvsugerport 31 som lar deg koble til enten en støvpose (33 mm dyser) eller direkte festet til DeWALT AirLock (DWV9000-XJ) 45 . Følg gjeldende nasjonale retningslinjer for materialene som brukes. For å feste støvposen 1. Sett en støvpose på støvporten 31 . For å tømme støvposen 1. Ta av støvposen fra sagen og rist eller bank støvposen forsiktig for å tømme den. 2. Sett på igjen støvposen på støvporten. Legg merke til at ikke alt støvet ikke vil løsne fra posen. Dette vil ikke påvirke sageeffekten, men vil redusere effektiviteten av støvoppsamlingen. For å gjenopprette sagens støvsamlingseffekt, trykk inn fjæren i støvposen når du tømmer den og bank den mot siden av søppelbøtten eller støvsamleren. Ekstern støvsuging Ved støvsuging av tørt støv som er spesielt helsefarlig eller kreftfremkallende, bruk en klasse M støvsuger. Koble til en AirLock-kompatibel støvsuger (Fig. U) Støvporten 31 på gjæringssagen er kompatibel med DeWALT AirLock- tilkoblingssystemet. AirLock tillater en rask og sikker kopling mellom støvslangen og gjæringssagen. 1. Kontroller at mansjetten på AirLock-koblingen 45 er i ulåst posisjon. Juster hakkene på mansjetten og AirLock-koblingen som vist for posisjonene åpen og låst. 2. Skyv AirLock-koblingen inn på støvporten 31 . 3. Vri mansjetten til låst posisjon. MERK: Kulelagrene i mansjetten låser i sporet og sikrer koplingen. Gjæringssagen er nå sikkert koblet fast til støvsugeren. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
Side: 10
84 Norsk eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Dersom sagbladet er utslitt, må du bytte det ut med et nytt eller nyslipt blad. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere ordentlig. Pass på at spon, støv og partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av funksjonene. Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og beskyttelse, kobler du verktøyet fra strømforsyningen og følger instruksjonene i avsnitt Skifte eller sette på et nytt sagblad. Ta bort de fastkilte delene og sett sagbladet på igjen.  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskader må du rengjøre bordplaten regelmessig.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskader må du rengjøre støvsugersystemet regelmessig. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Utvalg av tilgjengelige sagblader (anbefalte blader) Type av blad Bladdimensjoner (diameter x festehull x antall tenner) Bruk DT4310 serie 40 216x30x24 For generelle formål, langsgående kutt og tverrkapping av treverk og plast DT4286 serie 40 216x30x80 TCG for bruk med aluminium DT4320 serie 60 216x30x48 ATB for finkutt på behandlet og ubehandlet treverk DT4350 serie 60 216x30x60 TCG for ekstra fine kutt på behandlet og ubehandlet treverk Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWS771 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWS771. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWS771 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWS771

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWS771 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Sager
 • Model/navn: DWS771
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk