DWS727

DeWalt DWS727 manual

DWS727

Manual for DeWalt DWS727 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 176 sider.

Side: 1
4 Fig. N1 Fig. N2 Fig. O Fig. L Fig. M Fig. K 21 21 58 1 2
Side: 2
6 Fig. W2 Fig. X Fig. V2 Fig. W1 Fig. V1 Fig. U2 13 45 17 13 45 13 1
Side: 3
98 Norsk ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG:Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Overensstemmelseserklæring med EU Maskineridirektiv Gjærsag DWS727 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN62841-1:2015/AC:2015; EN62841-3-9:2015 + AC:2016 + A11:2017. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Visedirektør for teknisk arbeid, PTE-Europa DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 31.05.2019 Nivå for vibrasjons og/eller støyutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte test gitt i EN62841, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjons og/eller støyutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjon og/eller støyutslipp avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået for vibrasjon og/eller støy bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Kartlegg ekstra sikkerhetstiltak for beskyttelse av brukeren mot støy og/eller vibrasjonseffekter, så som vedlikehold av verktøy og tilbehør, holde hendene varme (relevant for vibrasjoner), organisering av arbeidsvanene. DWS727 Spenning VAC 230 Type 1 Motoreffekt W 1675 Bladdiameter mm 250 Utsparingsdiameter mm 30 Bladtykkelse mm 1,75 Maks. snitt på bladet mm 3,0 Maks bladhastighet min-1 4000 Maks. snittbredde 90° mm 305 Maks. gjæringskapasitet 45° mm 215 Maks kuttdybde 90° mm 90 Maks. dybde på skråsnitt 45° mm 50 Gjærsnitt (ytterstillinger) venstre 50° høyre 60° Skråsnitt (ytterstillinger) venstre 49° høyre 49° 0° gjæring Basisplate maks. høyde 150 mm mm 28 Snittbredde ved maks. høyde 90 mm mm 290 Snitthøyde ved maks. bredde 305 mm mm 77 Venstregjæring 45° Snittbredde ved maks. høyde 90 mm mm 200 Snitthøyde ved maks. bredde 210 mm mm 77 Høyregjæring 45° Snittbredde ved maks. høyde 90 mm mm 200 Snitthøyde ved maks. bredde 210 mm mm 77 Venstreavfasing 45° Snittbredde ved maks. høyde 60 mm mm 290 Snitthøyde ved maks. bredde 305 mm mm 50 Høyreavfasing 45° Snittbredde ved maks. høyde 28 mm mm 290 Snitthøyde ved maks. bredde 305 mm mm 20 Bremsetid, automatisk elektronisk bladbrems s < 10 Vekt kg 22 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841-3-9: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 92,7 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 106,3 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data GJÆRSAG DWS727
Side: 4
99 Norsk GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR ELEKTRISKE VERKTØY  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger dette elektriske verktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. h) Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av et sekund. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller ta batteripakken av det elektriske verktøyet, hvis den er avtakbar, før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. h) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i uventede situasjoner. 5) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Sikkerhetsinstruksjoner for gjærsager a) Gjærsager er ment for kapping av tre eller tre-lignende produkter, og kan ikke brukes med kappeskiver ment for kapping av jernholdige materialer son jernstenger, bjelker, lekter og lignende. Slipestøv vil føre til at bevegelige deler som nedre beskyttelse kan kile seg. Gnister fra slipe-/kappeskiver vil brenne nedre beskyttelse, sporføreren og andre plastdeler. b) Bruk klemmer/tvinger for å feste arbeidsstykket når det er praktisk. Dersom du støtter arbeidsstykket med hånden, må du alltid ha hånden minst 100 mm fra hver side av sagbladet. Ikke bruk denne sagen for å kappe biter som er for små til å klemmes fast eller holdes med hånden. Dersom du har hånden for nært bladet, er det stor fare for personskade som følge av kontakt med bladet.
Side: 5
100 Norsk c) Arbeidsstykket skal være i ro og klemt eller holdt fast mot både anlegget og bordet. Ikke mat frem arbeidsstykket mot bladet eller sag "frihånd" på noen måte. Arbeidsstykker som ikke er festet eller som beveger seg kan kastes løs i stor hastighet og føre til personskader. d) Skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Ikke trekk sagen gjennom arbeidsstykket. For å kappe, løft saghodet og trekk det ut over arbeidsstykket uten å sage, start motoren, trykk saghodet ned og skyv sagen gjennom arbeidsstykket. Dersom du sager ved å trekke, vil det som regel føre til at sagbladet "klatrer" opp på arbeidsstykket og vil kaste bladmodulen voldsomt mot brukeren. e) Kryss aldri hånden over den tenkte saglinjen, hverken foran eller bak sagbladet. Støtting av arbeidsstykket med hendene “i kryss”, dvs. å holde arbeidsstykket til høyre av sagbladet med venstre hånd eller omvendt er svært farlig. f) Ikke grip bak anlegget med noen hånd nærmere enn 100 mm fra hver side av sagbladet, hverken for å fjerne treflis eller av noen annen grunn når bladet roterer. Det er kanskje ikke opplagt hvor nært sagbladet er hånden din, og du kan få alvorlig personskade. g) Inspiser arbeidsstykket før saging. Dersom arbeidsstykket er bøyd eller vridd, klem det fast med den utvendige bøyde siden mot anlegget. Pass alltid på at det ikke er noe mellomrom mellom arbeidsstykke, anlegg eller bord langs linjen som skal sages. Bøyde eller vridde arbeidsstykker kan vri eller flytte seg og kan føre til at sagbladet kjører seg fast under saging. Det må ikke være spikere eller andre fremmedlegemer i arbeidsstykket. h) Ikke bruk sagen før bordet er fritt for verktøy, trespon og annet, alt unntatt arbeidsstykket. Smårusk eller løse stykker av treverk eller andre objekter som kan komme i kontakt med det roterende bladet, kan kastes ut med høy hastighet. i) Kapp bare ett arbeidsstykke av gangen. Stabling av flere arbeidsstykker kan ikke klemmes eller holdes fast, og kan bevege seg eller føre til at sagen kjører seg fast ved saging. j) Forsikre deg om at gjærsagen er montert på et flatt, fast arbeidsunderlag før bruk. Et flatt og fast arbeidsunderlag reduserer faren for at gjærsagen skal bli ustabil. k) Planlegg arbeidet. Hver gang du endrer skråvinkel eller gjæringsvinkel, pass på at det justerbare anlegget er stilt inn korrekt for å støtte arbeidsstykket, og ikke kan kollidere med bladet eller beskyttelsessystemet. Uten at du slår på verktøyet, og uten noe arbeidsstykke på bordet, før sagbladet gjennom et komplett, simulert kutt for å sjekke at det ikke er fare for kollisjon eller for å sage inn i anlegget. l) Pass på tilstrekkelig støtte i form av bordforlengelse, sagbukk og lignende for arbeidsstykker som er bredere eller lenger enn bordplaten. Arbeidsstykker som er lenger eller bredere enn gjærsagbordet kan vippe dersom de ikke støttes opp ordentlig. Dersom stykket som kappes av eller arbeidsstykket vipper over, kan det føre til at nedre beskyttelse løftes eller kastes løs av det roterende bladet. m) Du skal ikke bruke en annen person som erstatning for en bordforlenger eller for ekstra støtte. Ustødig støtte for arbeidsstykket kan føre til at bladet kjører seg fast eller til at arbeidsstykket flytter seg under saging, og kan trekke deg eller personen som hjelper til inn i det roterende bladet. n) Stykket som kappes av skal ikke festes eller presses mot det roterende sagbladet på noen måte. Dersom det er begrensninger, dvs. bruk av lengdestopper, kan det avkappede stykket bli klemt mot bladet og kastes voldsomt ut. o) Bruk alltid en klemme eller et feste som er designet for runde arbeidsstykker for stenger eller rør. Stenger har en tendens til å rulle når de sages, som fører til at bladet "biter" og trekker arbeidsstykket og hånden din inn i bladet. p) La bladet få full hastighet før kontakt med arbeidsstykket. Dette vil redusere faren for at arbeidsstykket kastes løs. q) Dersom arbeidsstykket kjøres fast, slå av gjærsagen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet, trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller ta ut batteripakken. Så kan du forsøke å løsen det fastkjørte arbeidsstykket. Fortsatt saging med et fastkjørt arbeidsstykke kan føre til at du mister kontrollen eller til skader på gjærsagen. r) Etter ferdig kutt, slipp bryteren, hold saghodet nede og vent for at bladet stopper før du fjerner det avkappede stykket. Å føre hånden nær det roterende bladet er farlig. s) Hold håndtaket godt dersom du gjøre et delvis kutt eller dersom du slipper bryteren før saghodet er helt nede. Bremsingen av sagen kan føre til at saghodet plutselig trekkes ned, det gir fare for personskader. Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager  ADVARSEL: Kolbe ikke strøm til enheten før du har lest og forstått hele bruksanvisningen. • IKKE BRUK DENNE MASKINEN før den er ferdig montert og installert i henhold til anvisningene. En maskin som er feil montert kan forårsake farlig personskade. • FÅ RÅD fra din arbeidsleder, instruktør eller annen kvalifisert person dersom du ikke er godt kjent med bruk av denne maskinen. Kunnskap er trygghet. • SØRG FOR AT bladet roterer i riktig retning. Tennene på bladet skal peke i rotasjonsretningen som angitt på sagen. • STRAM TIL ALLE FESTEHÅNDTAK, knapper og spaker før bruk. Løse fester kan føre til at deler eller arbeidsstykket blir kastet ut i høy hastighet. • FORSIKRE DEG OM at alle blad og bladklemmer er rene, at de utsparte sidene av bladklemmene er mot bladet og at senterskruen er trukket godt til. Løse eller dårlige bladklemmer kan føre til skader på sagen eller til mulig personskade. • IKKE BRUK ANNET ENN DEN ANGITTE SPENNINGEN for sagen. Det kan føre til overoppvarming, skader på verktøyet og til personskader. • IKKE KIL NOE FAST MOT VIFTEN for å holde på motorakselen. Det kan føre til skader på verktøyet og til personskader. • SAG ALDRI I METALL eller mur. Dette kan føre til at karbidtuppene rives av bladet i høy hastighet og kan føre til alvorlige personskader. • ALDRI HA NOEN KROPPSDELER PÅ LINJE MED BLADET. Det kan føre til personskade. • ALDRI PÅFØR BLADSMURNING MENS BLADET ER I GANG. Å påføre smøremiddel kan føre til at hånden din kommer i kontakt med bladet og gi alvorlig personskade. • IKKE plasser en hånd i nærheten av bladet når sagen er koplet til strøm. Utilsiktet start av sagen kan føre til alvorlig personskade. • ALDRI STREKK HENDENE RUNDT ELLER BAK SAGBLADET. Et sagblad kan forårsake alvorlig personskade. • IKKE GRIP UNDER SAGEN unntatt når støpselet er trukket ut og den er slått av. Kontakt med sagbladet kan føre til personskade. • FEST MASKINEN TIL ET STABILT ARBEIDSUNDERLAG. Vibrasjoner kan muligens føre til at maskinen sklir, "vandrer" eller velter, som kan føre til personskader. • BRUK KUN SAGBLAD MENT FOR TVERRKAPPING som er anbefalte for gjærsager. For best resultat, bruk ikke blad med karbidtenner med krokvinkel over 7 grader. Ikke bruk blad med dype spor. De kan bøye seg og komme i kontakt med beskyttelsen og gi skader på maskinen og/eller alvorlig personskade. • BRUK ALLTID BARE BLAD AV KORREKT STØRRELSE OG TYPE som spesifisert for dette verktøyet for å hindre skader på maskinen og/eller alvorlig personskade (i henhold til EN847-1). • INSPISER BLADET FOR SPREKKER eller andre skader før bruk. Et skadet blad eller blad med sprekker kan dele seg og deler kan kastes ut med stor hastighet og føre til alvorlige personskader. Skift ut sprukne eller skadede blad straks. Følg merkingen for maks hastighet på bladet.
Side: 6
101 Norsk Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les bruksanvisningen før bruk. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Monter gjærsag 1 Bladnøkkel (montert på sagen) 1 Sagblad (montert på sagen) 1 Materialklemme 2 Baseforlengelser 2 Skruer 2 Skiver 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN62841; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom strømkabelen er skadet, skal den kun skiftes av DeWALT eller en autorisert serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. Restrisikoer Følgende farer er forbundet med bruk av sager: • Skader som følge av berøring av roterende deler. Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er: • Hørselsskader. • Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende sagbladet. • Fare for skader ved skifting av blad. • Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes. • Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging av tre, særlig eik, bjørk og MDF. Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer. • Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk. • Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN • SAGBLADETS MAKSIMALE HASTIGHET skal alltid være høyere enn eller lik hastigheten angitt på verktøyets typeskilt. • SAGBLADETS DIAMETER må være i samsvar med markeringene på verktøyets typeskilt. • RENGJØR BLADET OG BLADKLEMMENE før bruk. Ved å rengjøre bladet og bladklemmene kan du kontrollere om det er skader på bladet eller bladklemmene. Et skadet eller sprukket blad eller bladklemme kan dele seg og deler kan kastes ut med stor hastighet og føre til alvorlige personskader. • IKKE BRUK BØYDE BLAD. Sjekk at bladet går rett og uten vibrasjoner. Et blad med vibrasjoner kan føre til skader på maskinen og/eller alvorlig personskade. • IKKE bruk smøremidler eller rengjøringsmidler (spesielt spray eller aerosol) i nærheten av plast-beskyttelsen. Materialet av polykarbonat som brukes i beskyttelsen vil angripes av visse kjemikalier. • HOLD BESKYTTELSEN PÅ PLASS og i god stand. • BRUK ALLTID SNITTPLATEN OG SKIFT UT DENNE PLATEN DERSOM DEN ER SKADET. Oppsamling av små spon under sagen kan komme i kontakt med sagbladet og føre til at arbeidsstykket blir ustabilt ved kapping. • BRUK KUN BLADKLEMMER SOM SPESIFISERT FOR DETTE VERKTØYET for å hindre skader på maskinen og/eller alvorlig personskade. • SØRG FOR Å velge riktig sagblad tilpasset materialet som skal kappes. • RENGJØR MOTORENS VENTILASJONSÅPNINGER for spon og sagflis. Tilstoppede ventilasjonsåpninger kan føre til at maskinen blir for varm og gi skade på maskinen og kanskje føre til kortslutning som vil gi alvorlig personskade. • LÅS ALDRI BRYTEREN I “PÅ”-POSISJON. Dette kan føre til alvorlig personskade. • ALDRI STÅ PÅ VERKTØYET. Det kan føre til alvorlig personskade dersom verktøyet vippes eller dersom skjæreverktøyet utilsiktet kommer i kontakt med deg.  ADVARSEL: Kutting av plast, tremateriale med mye harpiks eller andre materialer kan førte til at smeltet materiale samler seg opp på bladet og bladtennene, dette øker risikoen for at bladet blir overopphetet og bøyer seg mens du sager.  ADVARSEL: Bruk alltid riktig hørselvern. Under viss forhold og bruksvarighet kan støy fra dette produktet bidra til å miste hørselen. Vennligst vær oppmerksom på følgende faktorer som påvirker belastningen fra støy: • Bruk sagblader som er designet for å redusere støyutvikling. • Bruk kun godt skjerpede sagblader. • Bruk sagblad spesielt utviklet for redusert støy.  ADVARSEL: Bruk ALLTID vernebriller. Vanlige briller er IKKE vernebriller. Bruk også ansiktsmaske eller støvmaske dersom det arbeidet genererer mye støv.  ADVARSEL: Bruk av dette verktøyet kan generere og/eller spre støv, som kan forårsake åndedrettsskader eller andre personskader.  ADVARSEL: Noe støv som utvikles ved slipemaskiner, fresing, boring og andre aktiviteter inneholder kjemikalier som fører til kreft, fosterskader eller skader på forplantningsorganene. Noen eksempler på slike kjemikalier er: • bly fra blyholdig maling, • krystallinsk silika (silisiumdioksid) fra tegl og sement og andre murprodukter og • arsenikk og krom fra kjemikaliebehandlet treverk. Hvor utsatt du er for denne typen eksponering vil variere, avhengig av hvor ofte du utfører denne type arbeid. For å redusere eksponeringen for slike kjemikalier bør du jobbe i et godt ventilert område og bruke godkjent verneutstyr, slik som støvmasker som er spesielt designet for å filtrere bort mikroskopiske partikler. • Unngå for lang tids kontakt med støv fra slipemaskiner, fresing, boring og andre lignende aktiviteter. Bruk vernetøy og vask eksponerte områder med såpe og vann. Støv som blir liggende i munn, nese, øyne eller på huden, kan medføre at farlige kjemikalier absorberes.  ADVARSEL: Bruk av dette verktøyet kan generere og/eller spre støv, som kan forårsake åndedrettsskader eller andre personskader. Bruk alltid godkjent pustebeskyttelse som er egnet for støveksponeringen.
Side: 7
102 Norsk Beskrivelse (Fig. A1–E)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. Fig. A1 1 Nedre beskyttelse 2 Betjeningshåndtak 3 Bærehåndtak 4 Snittplate 5 Gjæringslåseknapp 6 Skinnelåsknapp 7 Skruejustering for skinnesett 8 Datokode 9 Skinner 10 Vinkel skala 11 Låsepinne 12 Justeringsknapp for anleggsflate 13 Skyvbart anlegg 14 Baseanlegg 15 Baseforlenger/bærehåndtak 16 Håndfordypning 17 Bord 18 Benkmonteringshull 19 Gjæringsskala 20 Inntak for støvkanal 21 Gjæringslåsehåndtak Fig. A2 22 Utløser-bryter 23 Låsespake 24 Hull for hengelås 25 XPS™ på/av-bryter 26 Vingemutter 27 Dybdejusteringsskrue 28 Sporstopper 29 Bladnøkkel 30 Bunnplate 31 Skråvinkel låseknapp 32 0° vinkelstopp 33 Høyre vipp-ned stopp 34 Støvsugertilkobling 35 Beltedeksel 36 Gjæringslås overstyring Valgfritt tilleggsutstyr Fig. B 37 DWS5026-XJ Arbeidsstykkeklemme Fig. C 38 DW7053-QZ Støvpose Fig. D 39 DE7023-XJ / DE7033-XJ Understell Fig. E 40 DE7025-XJ Klemme braketter Tiltenkt Bruk Din DeWALT DWS727 stikksag er designet for profesjonell kapping av treverk, treprodukter og plast. Hvis du bruker egnede sagblader, er det også mulig å sage aluminium. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjæring. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne gjæringssagen er et profesjonelt elektrisk verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Datokode plassering (Fig. A) Datokoden 8 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2019 XX XX Produksjonsår Pakke ut (Fig. A1, F) 1. Åpne boksen og løft sagen i det bruksvennlige bærehåndtaket 3 , som vist i figur F. 2. Plasser sagen på et glatt, flatt underlag. 3. Løsne skinnelåsen 6 , og skyv saghodet tilbake for å låse det i bakre posisjon. 4. Press lett ned på betjeningshåndtaket 2 og trekk ut låsepinnen 11 . 5. Slipp opp forsiktig og hold i betjeningshåndtaket, la det løfte seg til fullhøyde. Benkmontering (Fig. A1) Det er hull 18 i alle fire bena for montering på benk. Det er hull av to ulike størrelser for bruk av ulike boltstørrelser. Bruk hvilket som helst hull, det er ikke nødvendig å bruke begge. Fest alltid sagen godt for å fohindre bevegelser. or å øke mobiliteten kan verktøyet monteres på et stykke kryssfiner, tykkelse 12,7 mm eller mer, som deretter kan klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og festes der. MERK: Ved montering av maskinen på en kryssfinerplate, pass på at monteringsskruene ikke stikker ned under platen. Kryssfinerplaten skal ligge flatt mot arbeidsunderlaget. Ved fastklemming av sagen til et arbeidsunderlag, klem alltid bare fast med klempunktene der hullene for monteringsskruene er. Fastklemming andre steder vil komme i konflikt med korrekt funksjon av sagen.  FORSIKTIG: For å forhindre låsing og unøyaktigheter, pass på at monteringsflaten ikke er vridd eller ujevn. Dersom sagen vipper på underlaget, plassert et tynt stykke materiale under en av sagens føtter til sagen sitter satbilt på monteringsflaten. Montere baseforlengelser (Fig. Y)  ADVARSEL: Bordforlengelser må monteres på begge sider av sagbasen før du bruker sagen.  ADVARSEL: Sørg for å justere forlengelsene ved å bruke monteringssporee slik at de ligger plant med sagens base. 1. Finn hullene over håndfordypningene 16 på siden av basen. 2. Bruk medfølgende nøkkel eller en T30 sekskantnøkkel til å feste skruen 60 gjennom skiven 61 , gjennom baseforlengelsen 15 og inn i hullene på basen. 3. Sørg for at forlengelsen er sikret ved å dra i forlengelsen for å bekrefte at den ikke beveger seg. 4. Gjenta trinn 1 til 3 på den andre siden. Skifte eller sette på et nytt sagblad Ta av bladet (Fig. G1–G4)  ADVARSEL: For å redusere risiko for personskade, bruk arbeidshansker når du håndterer sagbladene.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. • Trykk aldri inn knappen for sapindellås når bladet er i bruk eller spinner fritt. • Ikke bruk denne stikksagen til å kutte lettmetall-legeringer og jernholdige metaller (som inneholder jern eller stål), eller murverk eller fibersementprodukter. 1. Trekk ut støpselet på sagen. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Hold hendene unna bladet. Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
Side: 8
103 Norsk 2. Løft armen til øvre posisjon og løft nedre beskyttelse 1 så langt som mulig. 3. Trykk ned spindellåsen 42 mens du forsiktig roterer bladet for hånd til det går i lås. 4. Hold knappen inntrykket, bruk den andre hånden og nøkkelen 29 for å løsne bladskruen 41 . (Vri med klokka, venstregjenget.) 5. Ta av bladskruen 41 , ytre klemskive 43 og blad 45 . Den indre skiven 46 kan du la være på spindelen. 6. Ta av og oppbevar adapterringen 44 fra det gamle bladet i tilfelle den trengs ved installering av det nye bladet. Sette på bladet (Fig. G1–G4) 1. Trekk ut støpselet på sagen. 2. Klips adapterringen 44 inn i hullet på det nye sagbladet om nødvendig. 3. Med armen løftet og nedre beskyttelsen 1 holdt åpen, plasser bladet på spindelen, og sett det på den indre skiven 46 med tennene nederst pekende bakover mot bakenden av sagen. 4. Monter den ytre klemskiven på spindelen. 5. Installer bladskruen, engasjer spindellåsen, stram godt til skruen med nøkkelen(vri mot klokka, venstregjenger).  ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under Tekniske data; kat. nr.: DT4260 anbefales. Transport av sagen (Fig. A1, A2)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, ALLTID lås skinnelåsen, gjæringslåsehåndtaket, skråvinkellåsen, låsepinnen og anleggsjusteringene før du transporterer sagen. Bruk aldri beskyttelsen for transport eller løfting. For enkelt å kunne bære gjæringssagen, er det montert et bærehåndtak 3 på toppen av sagarmen. • For å transportere sagen ,senk hodet og trykk ned låsepinnen 11 . • Lås skinnelåsknappen med saghodet i fremre posisjon, lås gjæringsarmen med full venstre gjæring, skyv anlegget 13 helt inn og lås skråvinkellåsen 31 med saghodet i vertikal posisjon; da blir sagen så kompakt som mulig. • Bruk alltid bærehåndtaket 3 eller baseforlengerne 15 . Funksjoner og kontroller  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Gjæringskontroll (Fig. H) Gjæringslåshåndtaket 21 og gjæringslåsknappen 5 lar deg stille sagen til 60° høyre og 50° venstre. For å stille gjæring på sagen, skyv inn gjæringslåsknappen og still inn gjæringsvinkel som ønsket på gjæringsskalaen 19 . Skyv ned gjæringslåshåndtaket for å låse gjæringsvinkelen. Overstyr gjæringslåseknappen ved å låse opp gjæringslåsehåndtaket og skyve gjæringslås overstyring 36 ned. For å avslutte overstyringen, skyv gjæringslås overstyring opp. Skråvinkel låseknapp (Fig. A2) Skråvinkellåsen lar deg stille skråvinkel fra 49° venstre til høyre. For å justere skråvinkel, vri knappen 31 mot klokka. Saghodet er lett å skråstille til venstre eller høyre når overstyringsknotten for 0° skråvinkel er trukket ut. For stramme til, vri skråvinkellåsen med klokka. 0° Skråvinkel OVERSTYRING (Fig. A2) 0° skråvinkel stopp overstyring 32 lar deg skråstille sagen til høyre forbi merket for 0°. Når engsjert, vil sagen automatisk stoppe på 0° når den kommer fra venstre. For midlertidig å beveges forbi 0° til høyre, trekk ut skråvinkellåsen 31 . Når knappen slippes vil overstyringen gå på igjen. Skråvinkel låseknapp kan låses opp ved å vri knappen 180°. På 0° er overstyringen på plass. For å bruke overstyringen, skråstill sagen litt til venstre. 45° Skråvinkel stopp overstyring (Fig. I) Det er to spaker for skråvinkelstopp overstyring, en på hver side av sagen For å skråstille sagen, venstre eller høyre forbi 45°, skyv 45° skråvinkel overstyring spaken 53 bakover. I bakre posisjon kan sagen skråstilles forbi disse stopperne. Dersom 45° stopp ønskes, trekk overstyringsspak for 45° forover. List skråvinkelstoppere (Fig. I) For saging av en flatt liggende taklist, er sagen utstyrt for raskt og nøyaktig å kunne stille inn en liststopp, venstre eller høyre (se Instruksjoner for saging av taklister som ligger flatt og bruk av sammensatt funksjon). Taklistvinkelstopper 55 kan roteres for å komme i kontakt med taklistjusteringsskruen. For å reversere taklist skråvinkelstopperen, fjern festeskruen, 22,5° skråvinkelsstopperen 54 og 30° listskråvinkelstopperen 55 . Flipp takliststopper 55 slik at 30° teksten vender opp. Fest skruen på nytt for å sikre den 22,5° skråvinkelstopperen og list skråvinkelstopperen. Nøyaktighetsinnstillingen blir ikke påvirket. 22,5° list skråvinkelstoppere (Fig. I) Sagen er utformet for raskt og nøyaktig å stille inn 22,5° skråstilling venstre og høyre. Den 22,5° skråvinkelstopperen 54 kan roteres for å komme i kontakt med taklist justeringsskruen 52 . Skinnelåsknapp (Fig. A1) Skinnelåsknappen 6 lar deg låse saghodet godt slik at den ikke sklir på skinnene 9 . Dette er nødvendig for visse typer kapp og når sagen transporteres. Sporstopper (Fig. A2) Sporstopperen 28 lar deg begrense bladets kuttdybde. Stopperen er nyttige ved sporsaging og høye vertikale kapp. Roter sporstopperen fremover og juster dybdejusteringsskruen ate 27 for å stille inn ønsket kappdybde. For låse justeringen, stram vingemutteren 26 . Rotering av sporstopperen mot bakre delen av sagen omgår sporstopperfunksjonen. Dersom dybdejusteringsskruen er for stram til å løsne for hånd, kan den medfølgende bladnøkkelen 29 brukes for å løsne skruen. Låsepinne (Fig. A1)  ADVARSEL: Låsepinnen skal kun brukes når sagen bæres eller oppbevares. Bruk ALDRI låsepinnen for kapping. For å låse saghodet i ned-stilling trykk saghodet ned, trykk låsepinnen 11 inn og slipp saghodet. Dette holder saghodet trygt nede for flytting av sagen fra sted til sted. For å slippe trykk saghodet ned og dra ut pinnen. Skyvelåsspak (Fig. J, T) Skyvlåsspaken 59 plasserer sagen i en posisjon som maksimerer kapping av basislister ved vertikal kapping, som vist i Figur T. Høyre vipp-ned stopp (Fig. A1, A2) Høyre vipp-ned stopp 33 er montert på skyveføringen 13 og kan roteres bakover når den ikke trengs. Ved saging av flere stykker med samme bredde, roter høyre vipp-ned stopp forover, skyv ut skyveanlegget til ønkset avstans fra bladet (mål med linjal) og sag med trestykket mot stopperen. Justering Gjæringssagen er helt og nøyaktig justert på fabrikken når den er produsert- Dersom en ny justering trenges grunnet forsendelsen og håndtering eller annen årsak følg anvisningene nedenfor for å justere sagen. Når disse justeringer er gjort skal sagen forbli nøyaktig. Justering av gjæringsskala (Fig. H, K) 1. Lås opp gjæringslåsehåndtaket 21 og sving gjæringslåsen til gjæringslåsknappen 5 låser i 0° posisjon. Ikke lås gjæringslåshåndtaket.
Side: 9
104 Norsk 2. Sett en vinkelhake mot sagens anlegg oog bladet, som vist. (Ikke berør tuppene på bladtennene med vinkelhaken. Det vil i så fall føre til unøyaktig måling.) 3. IDersom sagbladet ikke er nøyaktig vinkelrett på anlegget, løsne de fire skruene 49 som holder gjæringsskalaen 19 og beveg gjæringslåsehåndtaket og skalaen til venstre eller høyre til bladet er vinkelrett på anlegget, som målt med vinkelhaken. 4. Stram til igjen de fire skruene. Ikke bry deg med plassering av gjæringspekeren 47 på dette tidspunkt. Justering av gjæringspeker (Fig. A1, H) 1. Lås opp gjæringslåshåndtaket 21 for å flytte gjæringsarmen til null posisjonen. 2. Med gjæringslåshåndtaket låst opp la gjæringsklinken smekke på plass mens du roterer gjæringsarmen til null. 3. Se på gjæringspekeren 47 og gjæringsskalaen 19 vist i Figur H. Dersom pekeren ikke viser nøyaktig null løsne gjæringspekerskruen 48 som holder pekeren på plass, flytt pekeren og stram skruen. Justering av skråvinkel normalt mot bordet (Fig. A1, A2, I, L) 1. For å rette inn bladet normalt mot bordet, lås armen i nedeposisjon med låsepinnen 11 . 2. Sett en vinkelhake mot bladet, pass på at vinkelhaken ikke står mot tuppen på en tann (Fig. L). 3. Løsne skråvinkellåseknapp 31 og sikre at armen er fast mot 0° skråvinkelstopper. 4. Roter 0° skråvinkeljusteringskrue ( 57 Fig. I) med 6 mm bladnøkkel 29 som nødvendig for at bladet skal være på 0° mot bordet. Skråvinkelpeker justering (Fig. I) Dersom skråvinkelpekeren 51 ikke viser null, løsne hver skrue 50 som holder hver skråvinkelpeker på plass og flytt dem som nødvendig. Pass på at 0° skråvinkel er korrekt og at skråvinkelpekerne er stilt inn før du justerer noen andre skråvinkelskruer. Skråvinkelstopp 45° høyre og venstre, justering (Fig. A2, I) For å justere høyre 45° skråvinkelstopper: 1. Skyv anlegget 13 til helt uttrukket posisjonhelt før du stiller inn vinkelen på sagen. 2. Løsne skråvinkelstoppeknapp 31 og trekk ut 0° skråvinkelstopper 32 for å overstyre 0° skråvinkelstopper. 3. Når sagen er helt til høyre, dersom skråvinkelpekeren 51 ikke viser nøyaktig 45°, vri venstre 45° skråvinkel justeringsskrue 56 med 13 mm blad-nøkkel 29 til skråvinkelpekeren viser 45°. For å justere venstre 45° skråvinkelstopper: 1. Skyv anlegget 13 til helt uttrukket posisjonhelt før du stiller inn vinkelen på sagen. 2. Løsne skråvinkel låseknapp og vipp hodet til venstre. 3. Dersom skråvinkelpekeren ikke viser nøyaktig 45°, vri høyre 45° skråvinkel justeringsskrue til skråvinkelpekeren viser 45°. Juster skråvinkelstopper til 22,5° (eller 30°) (Fig. A2, I) MERK: Juster skråvinklene kun etter justering av 0° skråvinkel og skråvinkelpekeren. Skyv det skyvbare anlegget til helt uttrukket posisjon før du starter justering av vinkel 22,5° eller 30°. For å stille inn venstre 22,5° skråvinkel, flipp ut venstre 22,5° skråvinkelstopper 54 . Løsne skråvinkel låseknapp 31 og vipp hodet helt til venstre. Dersom skråvinkelpeker 51 ikke viser nøyaktig 22,5°, vri justeringsskruen 52 i kontakt med stopperen med en 10 mm nøkkel til skråvinkelpekeren viser 22,5°. For å stille inn høyre 22,5° skråvinkel, flipp ut høyre 22,5° skråvinkelstopper. Løsne skråvinkel låseknapp og trekk ut 0° skråvinkelstopper 32 for å overstyre 0° skråvinkelstopper. Når sagen er helt til høyre, dersom skråvinkelpekeren ikke viser nøyaktig 22,5°, vri justeringsskruen 52 i kontakt med stopperen med en 10 mm nøkkel til skråvinkelpekeren viser nøyaktig 22,5°. Justering av anlegg (Fig. A1) Øvre del av anlegget kan justeres for å gi klaring, og lar sagen stilles skrått til hele 49° til venstre og høyre. 1. For å justere hvert anlegg 13 , løsen anleggets justeringsskrue 12 og skyv anlegget utover. 2. Gjør en test med sagen avslått og kontroller klaringen. 3. Juster anlegget så nært til bladet som praktisk mulig for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å komme i konflikt med armens opp og ned bevegelse. 4. Stram til justeringsknappen for anlegget. 5. Når arbeidet med skråstilling er ferdig, sett på plass igjen anlegget. MERK: Sporene på anlegget kan fylles med sagflis. Bruk lavtrykk luft for å rengjøre anleggssporene. Funksjon av beskyttelse og synlighet (Fig. X) Nedre beskyttelse 1 på sagen er designet for automatisk å frilegge bladet når armen går ned, og for å dekke bladet når armen løftes. Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner sagblader for inspeksjon av sagen. LØFT ALDRI nedre BESKYTTELSE MANUELT UTEN AT BLADET STÅR STILLE. Justering av skinnebeskyttelse (Fig. A1) Kontrollere skinnene 9 regelmessig for slark og klaring. Venstre skinne kan justreres med settskruen 7 . For å redusere klaringen, bruk en 4 mm sekskantnøkkel og roter settskruen med klokka gradvis, mens du skyver saghodet frem og tilbake. Justering av gjæringslås (Fig. A1, M) Gjæringslåsstangen 58 bør justeres dersom bordet på sagen kan beveges når gjæringslåshåndtaket er låst (nede). 1. Sett gjæringslåshåndtaket 21 i åpen posisjon (opp). 2. Med en skrutrekker, trekk til gjæringslåsestangen ved å vri med klokka som vist i Figur M. Vri stangen til den sitter fast, og skru så mot klokka en omdreining. 3. Lås gjæringslåsen til en ikke-fast måling på gjæringsskalen – for eksempel 34° – og pass på at bordet da ikke roterer. Før maskinen tas i bruk • Installer passende sagblad. Ikke bruk for slitte blader. Verktøyets maksimum rotasjonshastighet må ikke overgå sagbladets. Ikke bruk slipeskiver. • Kontroller det beskyttende beltedekselet 35 for skade og at den nedre beskyttelsen fungerer ordentlig 1 . • Monter bordforlengelsene på begge sider av sagens base. Se avsnittet Montere bordforlengelser. • Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker. • La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet. • La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære. • Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til. • Spenn fast arbeidsstykket. • Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske materialer, gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for skjæring i tre. De samme retningslinjene gjelder for andre materialer. Ikke kapp jernholdige materialer (jern og stål), fibersement eller murprodukter med denne sagen! • Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i snittplaten er bredere enn 12 mm. • Koble sagen til en ekstern støvsuger.
Side: 10
105 Norsk Se Sagblader under Ekstra tilbehør for å velge et blad som best passer for dine behov. Pass på at verktøyet er plassert så det sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder. For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet. Koble sagen til vanlig stikkontakt med 50 Hz. Se typeskiltet for info om spenning. Pass på at kabelen ikke kommer i veien ved arbeidet. Korrekt posisjon av kropp og hender (Fig. N1, N2)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, BRUK ALLTID korrekt håndposisjon som vist i Fig. N1.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. • Plasser aldri hendene nær kappeområdet. Ikke plasser hendene nærmere bladet enn 100 mm. • Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget under kapping. Hold hendene på plass inntil bryteren er sluppet og bladet har stoppet helt. • GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. IKKE KRYSS HENDENE, SOM VIST I FIGUR N2. • Hold begge bena godt på bakken og hold riktig balanse. Når du beveger gjæringsarmen til venstre og høyre, følg den og stå litt til siden for bladet. • Sikt gjennom sporene i beskyttelsen når du skal følge en linje. Avtrekker-bryter (Fig. A2) For å slå verktøyet på, press låsespaken 23 mot den bakre delen av verktøyet og press så ned vippebryteren 22 . Sagen vil gå så lenge bryteren er presset ned. La bladet komme til full hastighet før du starter å sage. For å slå av sagen, slipp bryteren. La bladet stoppe før du løfter saghodet. Det er ingen mulighet for å låse bryteren på. Det er et hull 24 i avtrekkerbryteren for å kunne sette inn en hengelås for låsing av sagen. Sagen er ikke utstyrt med en automatisk elektrisk bladbrems, men sagbladet skal stoppe innen 10 sekunder etter du slipper avtrekkeren. Den kan ikke justeres. Dersom stopptiden gjentatte ganger overstiger 10 sekunder, send verktøyet til service hos en autorisert DeWALT serviceforhandler. Pass alltid på at bladet er stoppet før du tar det ut av sagsporet. Støvsuging (Fig. A2, C, Z)  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Noen typer støv, så som eik og bøk, regnes som kreftfremkallende - spesielt i samband med kjemikalier for trebehandling. • Bruk alltid støvsuger. • Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdet. • Det anbefales å bruke passende pustebeskyttelse. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  FORSIKTIG: Bruk aldri denne sagen uten at støvpose eller DeWALT støvsuger er satt på. Trestøv kan være farlig for åndedrettet.  FORSIKTIG: Kontroller og rengjør støvposen etter hver bruk.  ADVARSEL: Ved saging av aluminium, ta av støvposen eller koble fra støvsugeren for å unngå fare for brann. Gjæringssagen har en innebygget støvsugerport 34 som lar deg koble til enten støvposen 38 , 33 mm dyser eller direkte festet til DeWALT AirLock (DWV9000-XJ). Følg gjeldende nasjonale retningslinjer for materialene som brukes. For å feste støvposen (Fig. C) 1. Sett støvposen 38 på støvporten 34 som vist i Figur C. For å tømme støvposen (Fig. C) 1. Ta av støvposen 38 fra sagen og rist eller bank støvposen forsiktig for å tømme den. 2. Sett på igjen støvposen på støvporten 34 . Legg merke til at ikke alt støvet ikke vil løsne fra posen. Dette vil ikke påvirke sageeffekten, men vil redusere effektiviteten av støvoppsamlingen. For å gjenopprette sagens støvsamlingseffekt, trykk inn fjæren i støvposen når du tømmer den og bank den mot siden av søppelbøtten eller støvsamleren. Ekstern støvsuging (Fig. Z) Ved støvsuging av tørt støv som er spesielt helsefarlig eller kreftfremkallende, bruk en klasse M støvsuger. Koble til en AirLock-kompatibel støvsuger (Fig. Z) Støvporten 34 på gjæringssagen er kompatibel med DeWALT AirLock tilkoblingssystem. AirLock tillater en rask og sikker kopling mellom støvslangen 64 og gjæringssagen. 1. Kontroller at mansjetten på AirLock koblingen 62 er i ulåst posisjon. Juster sporene 63 på mansjetten og AirLock koblingen som vist på bildet for posisjonene åpen og låst. 2. Skyv AirLock koblingen inn på støvporten 34 . 3. Vri mansjetten til låst posisjon. MERK: Kulelagrene i mansjetten låser i sporet og sikrer koplingen. Gjæringssagen er nå koplet fast til støvsugeren. Bruk av XPS™ LED arbeidslyssystem (Fig. A1, A2) MERK: Gjæringssagen må være koblet til en strømkilde. XPS™ LED arbeidslyssystem er utstyrt med en på/av bryter 25 . XPS™ LED arbeidslyssystem er uavhengig av gjæringssagen avtrekkerbryter. Lyset behøver ikke være på for å kunne bruke sagen For å kutte langs en trukket linje på et trestykke: 1. Slå på XPS™ systemet, trekk ned betjeningshåndtaket 2 for å sette sagbladet nært trestykket. Skyggen av bladet vil vises på trestykket. 2. Rett inn streken langs kanten av bladets skygge. Du kan måtte justere gjærings- eller skråvinkel for å kunne følge streken nøyaktig., Gjennomkuttingarbeid (Fig. A1, A2, O, P) Dersom skyvefunksjonen ikke brukes, pass på at saghodet er skjøvet så langt tilbake som mulig og at skinnelåsknappen 6 er strammet til. Dette vil hindre at sagen sklir langs skinnen etterhvert som arbeidsstykket engasjeres. Kapping av flere stykker anbefales ikke, men kan gjøres trygt ved å sikre at hvert stykke holdes fast mot bordet og anlegget. Rett vertikalt tverrkutt 1. Still inn og lås gjæringsarmen på null, og hold trestykket fast mot bordet 17 og mot anlegget 13 . 2. Med skinnelåsknappen 6 strammet, slå på sagen ved å trykke inn låsebryteren 23 og avtrekkerbryteren 22 . 3. Når sagen er kommet i hastighet, senk armen mykt og langsomt for å kappe gjennom trestykket. La bladet stoppe helt før du løfter armen.
Side: 11
106 Norsk Skyvende tverrkutt (Fig. O) Ved kappuing av noe større enn 51 x 115 mm (51 x 82 mm ved 45° gjæring), bruk en ut-ned-tilbake bevegelse med skinnelåsknappen 6 løsnet. Trekk sagen ut mot deg, senk saghodet mot arbeidsstykket, og skyv langsomt sagen tilbake for å fullføre kuttet. Ikke la sagen komme i direkte kontakt med toppen av arbeidsstykket når du trekker ut. Sagen kan ”løpe” mot deg, og føre til personskade elller skader på arbeidsstykket. Gjæret tverrkutt (Fig. P) Gjæringsvinkel er ofte 45° for å lage hjørner, men kan stilles inn hele veien fra null til 50° venstre eller 60° høyre. Gå frem som for et rett vertikalt tverrkutt. Når du utfører et gjæringskutt på arbiedsstykker bredere enn 51 x 105 mm som er kortere av lengde, legg alltid den lengste siden mot anlegget. Avfasing (skråvinkel) (Fig. A1, A2) Skråvinkler kan stilles fra 49° høyre til 49° venstre og kan kappes med gjæringsarmen satt mellom 50° venstre eller 60° høyre. Se avsnittet Funksjoner og kontroller for detaljerte instruksjoner om skråvinkelsystemet 1. Løsen skråstillingslåsen 31 , og beveg bladet til venstre eller høyre som ønsket. Det er nødvendig å bevege anlegget 13 for å gi klaring. Stram anleggets justeringsskrue 12 etter posisjonering av anlegget. 2. Stram skråvinkellåsen godt. Ved noen ekstreme vinkler, kan høyre anlegg måtte tas av. Se Justering av anlegg i avsnittet Justeringer for viktig informasjon om justering av føringer for visse skråkutt. For å ta av høyre anlegg, skru ut anleggets justeringsknapp 12 flere omdreininger og skyv ut anlegget. Høyre anlegg er festet til basen med en snor for å hindre at det blir borte. Kvalitet på kutt Glatthet av et kutt avhenger av flere variabler, så som materialet det sages i, bladtype, bladskarphet og sagehastighet. Når du ønsker glatte kutt for listverk og annet presisjonsarbeide, bruk et skarpt blad (60 tenner carbide) og en langsom, jevn sagehastighet for å få best mulig resultat.  ADVARSEL: Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer. Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket. Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt. Ikke-gjennomgående saging (spor og falser) (Fig. A2) Sagen er utstyrt med en sporstopper 28 , dybdejusteringsskrue 27 og vingemutter 26 for å utføre sporsaging. Instruksjoner i avsnittene Tverrkutt, Vinklede kutt, og Kutte kombinert gjæring er for kutt som gjøres gjennom hele tykkelsen til materialet. Sagen kan også utføre ikke- gjennomtrengende kutt for å lage spor eller falser i materialet. Sporing (Fig. A1, A2) Se Sporstopper for detaljerte instruksjoner for hvordan du angir skjæredybde. Bruk et trestykke for å sjekke at du har oppnådd ønsket skjæredybde. 1. Hold trestykket fast på bordet og mot anlegget 13 . Juster skjæreområdet under bladet. Posisjoner sagarmen helt frem med bladet i nedre posisjon. Slå på sagen ved å trykke inn låsebryteren 23 og avtrekkerbryteren 22 . Skyv armen bakover i en jevn bevegelse for å skjære et spor gjennom arbeidsstykket. 2. Ha ned sagarmen og slipp utløser-bryteren. Når sagbladet har stoppet helt, kan du heve sagarmen. La bladet stoppe helt før du løfter armen. 3. Gjenta trinn 1–2 for å gjøre sporet bredere til du oppnår ønsket bredde. Feste av arbeidsstykket (Fig. B)  ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan bli ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert belastning kan tippe sagen eller det som sagen er festet til, så som et bord eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse, støtt opp arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan resultere i personskade.  ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av sagen når klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til basis av sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet. Pass på at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på sagen.  FORSIKTIG: Bruk alltid en materialholder/klemme for å holde kontroll og redusere faren for personskader og skader på arbeidsstykket. Bruk materialklemmen 37 som leveres med sagen. Venstre eller høyre anlegg kan skyves fra side til side som hjelp ved fastklemmingen. Andre hjelpemidler som fjærklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan være passende for visse størrelser og former på materialet. For å installere klemmen 1. Det er fire firkantede monteringshull for klemmer 65 , to foran og to bak på sagen under baseføringen. Sett klemmen 37 inn i hullet. MERK: Ved montering av klemmen på bakenden av sagen, må armen på klemmen være på høyeste posisjon slik at klemmestangen kan skyves inn i monteringshullet når klemmen går over anlegget. 2. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og stram til knotten godt for å klemme fast arbeidsstykket. MERK: Plasser klemmen på motsatt side av basisen ved skråsaging. GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET. Støtte for lange stykker (Fig. D) STØTT ALLTID OPP LANGE STYKKER For best resultat, bruk DE7023-XJ eller DE7033 understell 39 for å utvide bordbredden på sagen. Støtt opp lange arbeidsstykker ved hjelp av praktiske løsninger som en sagbukk eller lignende, for å hindre at endene henger ned. Saging av billedrammer, bokser og andre firkantede objekter (Fig. Q, R) Prøv noen enkle prosjekter på skrap for å få ”følelsen” med sagen. Denne sagen er perfekt for å sage hjørner som vist i Figur Q. Skisse 1 i Figur R viser en skjøt laget med metode med skråvinkeljustering. Den viste skjøten kan lages med begge metoder. • Bruk av skråvinkeljustering. - - Skråvinkel for de to platene justeres til 45° hver, som gir et hjørne på 90°. - - Gjæringsarmen er låst på null og skråvinkel er låst på 45°. - - Trestykket er posisjonert med den brede flate siden mot bordet, og den smale kanten mot anlegget. • Bruk av gjæringsjustering: - - Samme kutt kan gjøres ved høyre eller venstre gjæring med den brede flaten mot anlegget. Kapping av lister og andre rammer (Fig. R) Skisse 2 i Figur R viser en skjøt laget ved å sette gjæringsarmen med 45° for å skjøte de to stykkene til et 90° hjørne. For å lage denne typen skjøt, sett skråsvinkel til null og gjæringsarmen 45°. Trestykket er også nå posisjonert med den brede flate siden mot bordet, og den smale kanten mot anlegget. De to skissene i Figur R er kun for firkantede objekter. Når det er et annet antall sider, må skråvinkel og gjæringsvinkel endres. Tabellen under gir korrekt vinkel for et utvalg former, forutsatt at alle sidene har lik lengde.
Side: 12
107 Norsk ANTALL SIDER GJÆRINGS- ELLER SKRÅ-VINKEL 4 45° 5 36° 6 30° 7 25,7° 8 22,5° 9 20° 10 18° For former som ikke vises i tabellen, bruk følgende formel: 180° dividert på antall sider gir deg gjæringen (dersom materialet kappes vertikalt) eller skråvinkelen (dersom materialet kappes når det ligger flatt). Saging av sammensatte gjæringer (Fig. S) En sammensatt gjæring er et kutt satt sammen av en gjæringsvinkel og en skråvinkel samtidig. Dette er den typen kutt som brukes for å lage rammer eller bokser med skråstilte sider som den vist i Figur S.  ADVARSEL: Dersom kappevinkelen varierer fra kutt til kutt, kontroller at gjæringslåseknotten og gjæringslåsehåndtsaket er godt festet. De skal låses etter hver endring som gjøres på gjærings- eller skråvinkel. Tabellen vist under hjelper deg å sette korrekt gjæring og skråstilling for vanlige sammensatte gjæringskutt. • Velg ønsket vinkel A (Fig. S) for ditt prosjekt og finn den vinkelen på den aktuelle buen i tabellen. • Fra det punktet, følg tabellen rett ned for å finne korrekt skråvinkel, og rett over for å finne korrekt gjæringsvinkel. • Still inn sagen til de angitte vinklene og gjør et par prøvekapp. Øv deg på å sette sammen de kappede bitene. EKSEMPEL: For å lage en boks med 4 sider med 26° ytre vinkler (vinkel A, Fig. S), bruk øvre høyre bue. Finn 26° på bueskalaen. Følg den horisontale kryssende linjen til en av sidene for å finne innstilling av gjæringsvinkel på sagen (42°). På samme måte følg den vertikalt kryssende linjen til topp eller bunn for å finne innstilling av skråvinkel på sagen (18°). Gjør alltid noen testkutt på skrapmateriale for å verifisere at innstillingene på sagen er korrekte. Sett denne gjæringsvinkelen på sagen Vinkel på siden av boksen (vinkel ”A”) Sett denne skråvinkelen på sagen Saging av gulvlister (Fig. J, T) For rette 90° kutt, legg trestykket mot anlegget og hold det på plass som vist i Figur T. Slå på sagen, la bladet få full hastighet og senk armen jevnt gjennom kuttet. 7-SIDETBOKS 5-SIDETBOKS FIRKANTETBOKS Saging av gulvlister fra 70 mm opp til 150 mm høyde vertikalt mot anlegget (Fig. J, T) MERK: Bruk skyvelåsspaken 59 , vist i Figur J, ved kapping av basislister fra 70 mm til 150 mm høyt vertikalt mot anlegget. Plasser materialet som vist i Figur T. Alle kapp skal gjøres med baksiden av listen mot anlegget, og med bunnen av listen mot bordet. innvendig hjørne utvendig hjørne Venstre Side Gjæring venstre 45° Bruker venstre side av kuttet Gjæring høyre 45° Bruker venstre side av kuttet Høyre Side Gjæring høyre 45° Bruker høyre side av kuttet Gjæring venstre 45° Bruker høyre side av kuttet Materiale opp til 150 mm kan kappes som beskrevet over. Sage taklister (Fig. A1, U1, U2) Din gjæringssag er godt utstyrt for oppgaven med å sage taklister. For å passe godt, må taklisten sages med sammensatt gjæring med ekstrem nøyaktighet. Din gjæringssag har spesielle forinnstilte låsepunkter på 22,5º, 31,6º og 35,3º venstre og høyre, for korrekt saging av taklister med korrekt vinkel, og med skråvinkelstoppere på 22,5º og 30º venstre og høyre. Det er også et merke på gjæringsskalaen 10 på 33,9°. Tabellen under gir deg korrekte innstillinger for saging av taklister. MERK: Testing med skrapmateriale er svært viktig! Instruksjoner for saging av taklister som ligger flatt, og bruk av sammensatt funksjon (Fig. U1) 1. Taklisten skal ligge flatt med den brede baksiden ned mot bordet 17 . 2. Legg toppen av taklisten mot anlegget 13 . 3. Innstillingene under er for 45° vinklet taklist. innvendig hjørne utvendig hjørne Venstre Side Gjæring venstre 30° Gjæringsbord satt på høyre 35,26° Bruk venstre ende av kappet Gjæring høyre 30° Gjæringsbord satt på venstre 35,26° Bruk venstre ende av kappet Høyre Side Gjæring høyre 30° Gjæringsbord satt på venstre 35,26° Bruk høyre ende av kappet Gjæring venstre 30° Gjæringsbord satt på høyre 35,26° Bruk høyre ende av kappet 4. Innstillingene under er for taklist med 52° vinkler på toppen og 38° vinkler på bunnen. innvendig hjørne utvendig hjørne Venstre Side Gjæring venstre 33,9° Gjæringsbord satt til høyre 31,62° Bruk venstre ende av kappet Gjæring høyre 33,9° Gjæringsbord satt til venstre 31,62° Bruk venstre ende av kappet Høyre Side Gjæring høyre 33,9° Gjæringsbord satt til venstre 31,62° Bruk høyre ende av kappet Gjæring venstre 33,9° Gjæreingsbord satt til høyre 31,62° Bruk høyre ende av kappet Alternativ metode for saging av taklister Saging av taklister med denne metoden krever ikke gjæringskutt. Mindre endringer av gjæringsvinkelen kan gjøres uten å påvirke skråvinkelen. Dersom det er andre hjørner enn 90° , kan sagen raskt og enkelt justeres for det. Instrukser for sagning av taklister med vinkling mellom anlegg og bunnplaten på sagen for alle kapp (Fig. U2) 1. Sett listen i vinkel slik at bunnen av listen (den delen som ligger mot veggen ved montering) er mot anlegget 13 , og toppen av listen hviler mot sagbordet. 2. De vinklede ”flatene” på baksiden av taklisten skal ligge rett an mot anlegget og sagbordet 17 .
Side: 13
108 Norsk Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. Klemme: DW7090-XJ (Fig. B) Klemmen 37 brukes for å feste arbeidsstykket til sagbordet. Hurtiglåseklemmer: DWS5026-XJ Støvpose: DW7053-QZ (Fig. C) Utstyrt med glidelås for enkel tømming, og støvposen 38 vil samle det meste av sagflisen som produseres. Understell: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Fig. D) Understell 39 brukes for å forlenge bordbredden på sagen. Klemmebraketter: DE7025-XJ (Fig. E) Klemmebrakettene 40 brukes for montering av sagen på et stativ. SAGBLADER: BRUK ALLTID 250 mm SAGBLADER MED 30 mm MONTERINGSHULL. HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VÆRE MINST 4000 RPM. Bruk aldri blad med mindre diameter. De vil ikke beskyttes tilstrekkelig. Bruk kun blad for tverrkapping! Ikke bruk blader som er designet for riving, kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over 5°. BLADBESKRIVELSER Bruksområde DIAMETER TENNER Bygningssagblader (tynt spor med anti-klebe kant) Generelt bruk 250 mm 40 Fine tverrkutt 250 mm 60 Treverksagblader (gir glatte, rene kutt) Fine tverrkutt 250 mm 80 Ikke jernholdige metaller 250 mm 96 Før bruk, sjekk nøye øvre beskyttelse, nedre beskyttelse og støvkanalen for å se at de fungerer korrekt. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av funksjonene. Dersom fragmenter av arbeidsstykket jammes mellom sagbladet og beskyttelsen, koble maskinen fra strømmen og følg instruksjonene i Skifte eller installere et nytt sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen sagbladet. regelmessig rengjør alt støv og treflis fra rundt OG UNDER basisen og det roterende bordet. Rengjøring av arbeidslys • Rengjør nøye sagflis og støv fra linsen på arbeidslyset med en bommullsklut. Oppbygging av støv kan blokkere arbeidslyset og forhindre nøyaktig visning av kappelinjen. • IKKE bruk løsemidler av noen type, de kan skade linsen. • Med bladet tatt av sagen, rengjør festet og fjern støv fra bladet. Rengjøring av støvkanal Med sagen frakoblet strømmen og saghodet løftet, bruk lavtrykk luft eller en stor plugg-stang for å fjerme støv fra støvkanalen. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. VEDLIKEHOLD Ditt elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. innvendig hjørne utvendig hjørne Venstre Side Gjæring høyre 45° Bruker høyre side av kuttet Gjæring venstre 45° Bruker høyre side av kuttet Høyre Side Gjæring venstre 45° Bruker venstre side av kuttet Gjæring høyre 45° Bruker venstre side av kuttet Spesialkutt  ADVARSEL: Foreta aldri noen kutt ute at materialet er festet til bordet og mot anlegget. Saging av aluminum (Fig. V1, V2) BRUK ALLTID ET PASSENDE SAGBLAD SOM ER SPESIELT PRODUSERT FOR SAGING AV ALUMINIUM. Visse arbeidsstykker kan kreve bruk av en klemme for å hindre bevegelse under sagingen. Posisjoner materialet slik at du kapper det tynneste tverrsnittet, som vist i Figur V1. Figur V2 viser en feil måte å kutte slike tverrsnitt. Bruk smøring med voksstift ved kapping av aluminium. Påfør voksstiften direkte på sagbladet 45 før saging. Bruk alri voksstiften på et blad i bevegelse. Voksen gir passende smøring og holder spon fra å klebe til bladet. Bøyd materiale (Fig. W1, W2) Ved saging av bøyd materiale, plasser det alltid som vist i Figur W1 og aldri som vist i Figur W2. Plassering av materialet på feil måte vi føre til at det klemmer bladet. Kapping av plastrør og andre runde materialer Plastrør kan enkelt kappes med sagen. Den kappes på same måte som treverk og KLEMMES ELLER HOLDES FAST MOT ANLEGGET FOR Å HINDRE AT DEN RULLER. Dette er svært viktig ved vinkelkutt. Saging av store materialer (Fig. X) Av og til vil du få et trestykke som er litt for stort for å passe under nedre beskyttelse. Dersom dette skjer, sett høyre tommel på øvre side av beskyttelsen 1 og rull opp beskyttelsen nok til å gå klar av arbeidsstykket, som vist i Figur X. Unngå helst å gjøre dettem men om nødvendig fungerer det bra og sagen kan gjøre et større kutt. ALDRI BIND, TAPE ELLER PÅ ANNEN MÅTE HOLD BESKYTTELSEN PERMANENT ÅPEN VED BRUK AV SAGEN. med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWS727 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWS727. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWS727 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWS727

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWS727 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Sager
 • Model/navn: DWS727
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk