DeWalt DWS520 manual

Vis en manual for DeWalt DWS520 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DWS520
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 78
NORSK
75
DWS520 DYKKSAG
Gratulerer!
Du har valgt et elektrisk DEWALT -verktøy.
Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og
innovasjon gjør DEWALT til den mest pålitelig partner
for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
DWS520 DWS520
QS/GB LX
Spenning VDC 220-240 115
Strøm W 1300 1300
Tomgangshastighet min-1 1750-4000 1750-4000
Bladdiameter mm 165 165
Maksimums skjæredybde
90˚ (uten styreskinne)mm 59 59
90˚ (med styreskinne)mm 55 55
Hulldiameter av sagblad mm 20 20
Justering av skråvinkel 47˚ 47°
Vekt kg 5 5
Sikringer
Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning
Storbritannia og Irland 230 V verktøy 13 A, i støpsler
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
FORSIKTIG: Når dette brukes uten
sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger det
en potensielt farlig situasjon som, hvis
den ikke unngås, kan føre til materiell
skade.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
DWS520 DWS520
QS/GB LX
LpA (lydtrykk) dB(A 92 92
KpA (usikkerhet
ved lydtrykk) dB(A 3 3
LWA (akustisk strøm) dB(A) 103 103
KWA (usikkerhet ved
akustisk strøm) dB(A) 3 3
Total vibrasjonsverdier (triax vektor-sum)
fastsatt i henhold til EN 60745:
DWS520 Emisjonsverdi ved vibrasjon = 2,8 m/s²
Usikkerhet K = 1,5 m/s²
Den oppgitte vibrasjonsemisjonsverdien har blitt målt
i overensstemmelse med en standard testmetode
og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et
annet.
Den oppgitte vibrasjonsemisjonsverdien kan også
brukes til en foreløpige eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Vibrasjonsemisjonsverdien
under faktisk bruk av det elektriske
verktøyet kan avvike fra den oppgitte
verdien, avhengig av hvordan verktøyet
brukes. Det kan føre til en vesentlig
undervurdering av eksponeringen når
verktøyet brukes regelmessig på en
bestemt måte.
En beregning av eksponeringen mot vibrasjon som
oppleves i en bestemt arbeidsperiode må også ta i
betrakting gangene verktøyet slås av og det kjøres
på tomgang i tillegg til arbeidstiden.
Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Side: 79
NORSK
76
Samsvarserklæring for EU
DWS520
DEWALT erklærer at disse verktøyene er konstruert i
samsvar med:
2006/95/EC, 98/37/EC, 2004/108/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1: 2006,
EN 55014-2:1997 + A1:2001, EN 61000-3-2: 2006,
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001.
Mer informasjon fås ved å ta kontakt med DEWALT
på adressen nedenfor eller ved å slå opp bakerst i
brukerhåndboken.
Direktør, konstruksjonsteknikk og produktutvikling
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
16/08/2007
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for å
redusere skaderisikoen.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og all
anvisningene Følges ikke advarslene
og anvisningene, kan dette
resultere i elektrisk støt, brann
og/eller alvorlig skade.
OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER
FOR SENERE BRUK.
Begrepet “elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET
a) Arbeidsstedet skal være rent og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøy produserer
gnister som kan antenne støv eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
Side: 80
NORSK
77
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
FLERE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
bruksområder
a) FARE: Hold hender bort fra
skjæreområdet og sagbladet. Hold din
andre hånd på støttehåndtaket, eller
motorrammen. Om begge hendene holder
sagen kan de ikke skjæres av sagbladet.
b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket.
Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot
sagbladet under arbeidsstykket.
c) Juster skjæredybden til tykkelsen av
arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann
av sagbladet skal være synlig under
arbeidsstykket.
d) Hold aldri et stykke som skal skjæres
i dine hender eller over ditt ben. Fest
arbeidsstykket på en stabil plattform. Det
er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere
kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet,
eller tap av kontroll.
e) Hold elektroverktøyet ved isolerte
gripeoverflater når du utfører en
operasjon hvor skjæreverktøyet kan
komme i kontakt med skjult ledningstråd.
Berøring med en strømførende ledning gjør
at de eksponerte metalldelene på verktøyet
også blir strømførende, slik at brukeren får
elektrisk støt.
f) Bruk alltid en kløveholder eller rett
kantleder ved kløving. Dette forbedrer
nøyaktigheten av skjæring og reduserer
sjansen for fastkjøring av sagbladet.
g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse
og form (diamant kontra rund) av
spindelhull. Blader som ikke matcher den
monterte maskinvaren av sagen vil drives
eksentrisk, som forårsaker tap av kontroll.
h) Bruk aldri skadet eller feilaktige
bladpakninger eller bolter. Bladpakninger
og bolter er spesifikt designet for din sag, for
optimal ytelse og driftssikkerhet.
Side: 81
NORSK
78
Årsaker til og hindring
av tilbakeslag
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt,
bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker
at en ukontrollert sag løftes opp og ut av
arbeidsstykket mot brukeren;
– Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av
sagsnittet som lukkes, stopper bladet og
motorreaksjonen beveger enheten hurtig
bakover mot brukeren;
– Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet,
kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet
skjæres inn i den øvre overflaten av treet som
forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet
og hopper tilbake mot brukeren.
Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av
verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold
som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler:
a) Hold et godt tak med begge hender på
sagen og plasser dine armer for å motstå
trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på
hver side av bladet, men ikke i linje med
bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen
hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag
kan kontrolleres av brukeren, om riktige
forhåndsregler er tatt.
b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du
av en eller annen grunn må avbryte
kuttingen, skal du slippe opp utløseren
og holde verktøyet helt stille i materialet
til skiven har stanset helt. Prøv aldri å
ta verktøyet ut av arbeidsstykket eller
trekke verktøyet bakover mens sagbladet
er i bevegelse, ellers kan det oppstå
tilbakeslag. Finn årsaken til og løs problemet
for å hindre at sagbladet sitter fast igjen.
c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke,
midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at
sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis
sagbladet sitter fast, kan det komme seg
ut av eller slå tilbake fra arbeidsstykket når
verktøyet startes igjen.
d) Støtt store paneler for å minimere
risikoen for at sagbladet setter seg fast og
tilbakeslag oppstår. Store paneler synker
ofte sammen under sin egen vekt. Støtter
må plasseres under panelet på begge sider,
nære linjen av kuttet og nære kanten av
panelet.
e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader.
Uslipte eller feilaktig innstilte blader
produserer smale sagsnitt som forårsaker
overdreven friksjon, bladbøyning og
tilbakeslag.
f) Bladdybde og låsespaker for justering av
skråskjæring må være stramme og sikret
før skjæring er utført. Om bladjusteringen
skiftes i løpet av skjæring, kan det forårsake
fastsetting og tilbakeslag.
g) Bruk ekstra varsomhet når du utfører et
”dykkutt” i eksisterende vegger eller andre
blinde områder. Det utstikkende sagbladet
kan skjære objekter som kan forårsake
tilbakeslag.
Sikkerhetsinstruksjoner for
dykksagtyper
a) Sjekk verneinnretningen for riktig
lukking før hver bruk. Ikke bruk sagen
om verneinnretningen ikke beveges fritt
og sperrer bladet øyeblikkelig. Aldri
klem eller fest verneinnretningen med
sagbladet eksponert. Om sagen tileldigvis
er mistet, kan verneinnretningen bli bøyd.
Sjekk at verneinnretningen beveges fritt og
ikke berører sagbladet eller andre deler, i alle
vinkler og skjæredybder.
b) Sjekk operasjonen og tilstanden av
returfjæren for verneinnretningen.
Om verneinnretningen og fjæren ikke
fungerer riktig, må de betjenes før bruk.
Verneinnretningen kan virke langsom på
grunn av skadete deler, gummirester eller en
oppbygning av skrap.
c) Påse at styreplaten av sagen ikke
kan forflytte seg mens du utfører
”dykkuttet” når bladets skråstilling ikke
er 90°. Bladforskyvning til siden vil forårsake
fastsetting og sannsynligvis tilbakeslag.
d) Alltid påse at verneinnretningen dekker
sagbladet før du setter sagen ned på
en benk eller gulv. Et ubeskyttet, kjørende
sagblad vil forårsake at bladet går bakover
og skjærer alt i sin bane. Vær oppmerksom
på tiden det tar for at bladet stopper etter at
bryteren er utløst.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for alle sager med spaltekniv
a) Bruk den passende spaltekniven for
bladet som er brukt. For at spaltekniven skal
virke, må den være tykkere enn enheten av
bladet men tynnere enn tannsettet av bladet.
b) Juster spaltekniven som beskrevet i
denne instruksjonsmanualen. Feilaktig
dimensjonering, plassering og justering kan
gjøre at spaltekniven ikke er effektiv når det
gjelder forhindring av tilbakeslag.
Side: 82
NORSK
79
c) For at spaltekniven skal fungere, må den
gripe inn i arbeidsstykket. Spaltekniven
er ikke effektiv når det gjelder forhindring av
tilbakeslag i løpet av korte kutt.
d) Ikke bruk sagen om spaltekniven er
bøyd. Selv små hinder kan redusere
lukkehastigheten av en verneinnretning.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for dykksagtyper
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for
støvpartikler kan forårsake pustevansker og
mulig skade.
• Ikke bruk sagblader med større eller
mindre diameter enn anbefalt. For
opplysninger om riktig skjærekapasitet
henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun
sagblader spesifisert i denne manualen, som
er i samsvar med EN 847-1.
• Aldri bruk slipende reduseringshjul.
Annen risiko
• Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter
følges og sikkerhetsvern brukes, er det ikke
mulig å unngå visse typer risiko.
Disse er:
– Svekking av hørsel.
– Risiko for ulykker forårsaket av de åpne
delene av roterende sagblad.
– Risiko for personskade når sagbladet skiftes.
– Risiko for støvinhalasjon fra materialer som
kan være farlige når de er kuttet.
Etiketter på verktøyet
Etikettene på verktøyene viser følgende symboler i
tilegg til symbolene brukt i denne brukerhåndboken:
Maksimums skjæredybde
Bladdiameter
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 dykksag
1 skinneklemme
1 sekskantnøkkel
1 brukerhåndbok
1 diagram
• Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet,
delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1–3)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri endres. Dette kan medføre materiell
skade eller personskade.
TILTENKT BRUK
DWS520 dykksagen er designet for profesjonelle
sageapplikasjoner og skjæring av treprodukter.
SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Denne kraftige dykksagen er et profesjonelt
elektroverktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det
kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette
verktøyet.
a. dykkutløser
b. av/på-bryter
c. hovedhåndtak
d. glidestykke
e. knott for justering av skråstilling
f. knotter for dybdejustering
g. dybdemåler
h. fronthåndtak
i. utløp for støvventilasjon
j. skinneregulator
k. blad
l. låseknapp
m. låsespake
n. klemskrue for sagblad
o. ytre flense
p. indre flense
q. spaltekniv
r. justeringsskruer for slipekniv
s. hastighetshjul
t. skjæreindikator
u. anti-tilbakeslags knott
v. ytre verneinnretning
w. styreskinne
x. klemme
y. indikatorer for bladposisjon
Side: 83
NORSK
80
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er bare beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
strømforsyningen samsvarer med spenningen på
klassifiseringsskiltet.
Dette DEWALT-verktøyet er dobbelisolert
i samsvar med EN 60745. Det er derfor
ikke påkrevd med jordledning.
Hvis ledningen er skadet skal den skiftes ut med
en spesialledning som bare er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Å bruke skjøteledning
Hvis du må bruke skjøteledning, skal du bruke
en godkjent skjøteledning som er beregnet på
inngangseffekten i dette verktøyet (se tekniske
spesifikasjoner).
Minste lederstørrelse er 1,5 mm2. Hvis du bruker
ledningsspole, skal du alltid vikle ledningen helt ut.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Dra alltid ut
strømledningen til verktøyet før du setter
det sammen eller utfører justeringer.
Justering av skråskjæringsvinkelen
(fig. 1)
Skråskjæringsvinkelen kan justeres mellom 0° og 47
grader.
1. Løsne justeringsknottene for skråstilling (e).
2. Bestem skråskjæringsvinkelen ved å vippe
på sagplaten (d) inntil avmerkingen viser den
ønskede vinkelen på dybdemåler (g).
3. Løsne justeringsknottene for skråstilling (e).
Utskifting av sagblad (fig. 2, 3)
1. Trykk på låseknappen (l).
2. Trykk dykksagen ned for å stoppe (posisjon for
utskifting av sagblad).
3. Skru låsespaken (m) med klokken til den
stopper.
4. Trykk låsespaken (m) ned og roter sagbladet til
låseposisjonen er funnet.
MERK: Bladet (k) er nå låst og kan ikke dreies med
hånden.
5. Skru klemskruen for bladet (n) mot klokken for å
fjerne.
6. Fjern den ytre flensen (o) og det brukte bladet
(k). Plasser det nye bladet på den indre flensen
(p).
7. Sett den ytre flensen (o) og klemskruen for
bladet (n) på plass igjen. Skru skruen for hånd
med klokkenn.
MERK: Roteringsretningen av sagbladet og
roteringen av dykksagen MÅ være den samme.
8. Stram klemmekruen på bladet godt til med
sekskantnøkkelen.
9. Skru låsespaken (m) med klokken til den
stopper.
10. Beveg dykksagen tilbake til topposisjon.
11. Trykk dykkutløseren(a) forover, for å låse
sagbladendring.
Justering av spaltekilen (fig. 3)
For riktig justering av spaltekniven (q), se figur 3.
Juster klaringen på spaltekilen etter at sagbladet er
skiftet ut eller når det er nødvendig.
1. Følg Utskifting av sagbladet trinn 1–4.
2. Løsne spalteknivens justeringsskrue (r) med en
sekskantnøkkel og plasser spaltekniven som
vist i figur 3.
3. Stram slipekniv skruen (r).
4. Skru låsespaken (m) med klokken til den
stopper.
5. Beveg dykksagen tilbake til topposisjon.
Dybde av skjærejustering (fig. 4)
Skjæredybden kan stilles til 0 – 59 mm uten
styreskinnen festet; med styreskinnen festet:
0 – 55 mm.
1. Løsne knotten for dybdejustering (f) og flytt
markøren for å oppnå den riktige skjæredybden.
2. Stram knotten for dybdejustering (f).
MERK: For optimale resultater, la sagbladet stikke ut
fra arbeidsstykke med omtrent 3 mm (fig. 4).
BRUK
ADVARSEL: Før du bruker dykksagen
forsikre deg ALLTID om at alle
funksjonene virker!
Anvisninger for bruk
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisninger og
gjeldende forskrifter.
Side: 84
NORSK
81
Slå verktøyet av og på (fig. 1)
Trykk på/av-bryteren for å slå på dykksagen.
Holde og lede verktøyet (fig. 5, 6)
ADVARSEL!
• FEST ALLTID arbeidsstykket på en
slik måte at det ikke kan beveges
mens du sager.
• ALLTID trykk maskinen fremover.
DRA ALDRI maskinen bakover mot
deg.
• BRUK ALLTID dykksagen med
begge hender. Legg en hånd på
hovedhåndtaket (c) og den andre
hånden på fronthåndtaket (h) som
vist i figur 5.
• ALLTID bruk klemmen for å holde
skinnen til arbeidsstykket som vist i
figur 6.
• Påse at ledningen ikke er i sagens
bane.
• Hold verktøyet ved hovedhåndtaket (c) og
fronthåndtaket (h) for å lede sagen riktig.
• Skjæreindikatoren (t) viser skjærelinjen for 0°
og 47° kutt (uten styreskinne).
• Indikatoren for bladposisjon (y) viser
bladposisjonen for full dykkutt.
• For optimale resultater, klem arbeidsstykket
med bunnen opp.
SKJÆRING
1. Plasser maskinen med frontdelen av sag
sokkelen på arbeidsstykket.
2. Trykk av/på-bryteren for å slå på dykksagen.
3. Trykk dykkutløseren (a) fremover, trykk sagen
ned for å stille inn sjkæredybde og trykk den
fremover inn i skjæreretningen.
DYKKUTT
ADVARSEL: For å unngå tilbakeslag
MÅ de følgende instruksjonene
overholdes ved dykkutting:
• Plasser maskinen på styreskinnen og
utløs tilbakeslagsknotten (u) ved å drei
den mot klokken.
• Skru på maskinen og trykk ned sagen
sakte på den innstilte skjæredybden
og trykk fremover i skjæreretningen.
Skjæreindikatorene (t) viser det
helt forreste og det helt bakerste
skjærepunktet av sagbladet (dia. 165
mm) ved maksimums skjæredybde og
ved bruk av styreskinnen.
• Om tilbakeslag finner sted i løpet
av dykkskjæringen må du skru
tilbakeslagsknotten (u) mot klokken for
å utløse den fra skinnen.
• Når du er ferdig med dykkuttet, skru
anti-tilbakeslagsknotten (u) med
klokken til låseposisjon.
Styresystemet (fig. 1, 5)
Styreskinnene, som finnes i forskjellige lengder,
muliggjør nøyaktige, rene kutt og beskytter samtidig
arbeidsstykkets overflate
mot skade.
Sammen med ytterligere tilbehør kan eksakte
vinkelkutt, skråsnitt og tilpasningsarbeid fullføres
med styreskinnesystemet.
Sikring av arbeidsstykket med klemmer sørger for
sikker kontroll og sikkert arbeid.
Styreklareringen av dykksagen må være meget liten
for best mulige skjæreresultater og kan stilles inn
med to skinneregulatorer (j).
1. Utløs skruen på innsiden av skinneregulatoren
for å justere klareringen.
2. Juster knotten til sagen låses på skinnen.
3. Roter knotten tilbake til sagen glider lett.
4. Hold skinneregulatoren i posisjon og lås skruen
igjen.
MERK: ALLTID omjuster systemet for bruk med
andre skinner.
SPONBESKYTTELSE
Styreskinnen er utstyrt med en sponbeskyttelse,
som må skjæres til før første gangs bruk:
VIKTIG: ALLTID les og følg styresystemets
instruksjoner før du skjærer sponbeskyttelsen.
1. Still inn hastigheten av dykksagen til nivå 5.
2. Plasser styreskinnen på en kassert trebit.
3. Still inn dykksagen på 5 mm skjæredybde.
4. Plasser sagen på den bakre enden av
styreskinnen.
5. Slå på sagen, trykk den ned for å stille inn
skjæredybden og skjær sponbeskyttelsen
langs hele lengden i en uavbrutt operasjon.
Kanten av sponbeskyttelsen tilsvarer nå eksakt
skjærekanten av bladet.
Side: 85
NORSK
82
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for skade, ALLTID sikre styreskinnen (w)
med en klemme (x).
Hastighetsjustering (fig. 1)
Hastigheten kan reguleres mellom 1750 og
4000 /min ved bruk av hastighetshjul (s). Dette
lar deg optimere skjærehastigheten for å tilpasse
materialet. Rådfør deg med den følgende tabellen
for materialtype og hastighetsomfang.
Materialtype
som skal skjæres
Hastighetsomfang
Tre (hardt, mykt) 5
Sponplater og
hardfiberplater
2–5
Laminert tre, sperreplater,
finer og belagte plater
5
Plastikk, fiber-forsterket
plastikk, papir og stoff
2–3
Akrylisk glass 2–3
Dørskjæring (fig. 7)
1. Plasser dykksagen med den ytre
verneinnretningen (v) på et rent, flatt gulv.
2. Trykk glidestykket (d) med frontsiden på døren
mot den justerte dybdestoppen.
Støvavsug (fig. 1)
Verktøyet ditt er utstyrt med en tilkobling for
støvavsuging (i).
ADVARSEL: Koble ALLTID dykksagen
til en støvoppsamler.
ADVARSEL: Bruk ALLTID en
støvoppsamler designet i henhold til
gjeldende bestemmelser angående
støvutslipp.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
ADVARSEL: Hvis sagbladet er utslitt,
skift det ut med et nytt skarpt blad.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at skitt legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
DEWALT tilbyr sagblader spesielt designet for din
dykksag.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Side: 86
NORSK
83
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
GARANTI
• 30 DAGERS FULL GARANTI •
Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til
DEWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake
innen 30 dager, komplett som ved kjøpet.
Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så
får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må
fremvises.
• ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE •
Vedlikehold og service på DEWALT-verktøyet
i de første 12 månedene etter kjøpet utføres
gratis ved et autorisert servicesenter for
DEWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert
arbeidstimer og reservedeler for elektriske
verktøy. Ekskludert ekstrautstyr.
• ETT ÅRS FULL GARANTI •
Hvis DEWALT-produktet blir defekt som følge
av svikt i materialer eller utførelse innen 12
måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at
alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter
vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut
gratis på følgende vilkår:
• Produktet er ikke feilbrukt.
• Ingen uautoriserte personer har prøvd å
reparere verktøyet.
• Kvittering fremvises. Denne garantien gis i
tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter.
Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst
i denne brukerhåndboken for å finne
nærmeste autoriserte servicesenter for
DEWALT. Du finner også en liste over
autoriserte servicesentre for DEWALT og
utførlig informasjon om service på Internett på
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DWS520 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DWS520

Har du et spørsmål om DeWalt DWS520 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWS520. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWS520 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.