DWS520

DeWalt DWS520 manual

DWS520

Manual for DeWalt DWS520 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 138 sider.

Side: 1
NORSK 75 DWS520 DYKKSAG Gratulerer! Du har valgt et elektrisk DEWALT -verktøy. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til den mest pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske spesifikasjoner DWS520 DWS520 QS/GB LX Spenning VDC 220-240 115 Strøm W 1300 1300 Tomgangshastighet min-1 1750-4000 1750-4000 Bladdiameter mm 165 165 Maksimums skjæredybde 90˚ (uten styreskinne)mm 59 59 90˚ (med styreskinne)mm 55 55 Hulldiameter av sagblad mm 20 20 Justering av skråvinkel 47˚ 47° Vekt kg 5 5 Sikringer Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Storbritannia og Irland 230 V verktøy 13 A, i støpsler Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. FORSIKTIG: Når dette brukes uten sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger det en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til materiell skade. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. DWS520 DWS520 QS/GB LX LpA (lydtrykk) dB(A 92 92 KpA (usikkerhet ved lydtrykk) dB(A 3 3 LWA (akustisk strøm) dB(A) 103 103 KWA (usikkerhet ved akustisk strøm) dB(A) 3 3 Total vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745: DWS520 Emisjonsverdi ved vibrasjon = 2,8 m/s² Usikkerhet K = 1,5 m/s² Den oppgitte vibrasjonsemisjonsverdien har blitt målt i overensstemmelse med en standard testmetode og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Den oppgitte vibrasjonsemisjonsverdien kan også brukes til en foreløpige eksponeringsvurdering. ADVARSEL: Vibrasjonsemisjonsverdien under faktisk bruk av det elektriske verktøyet kan avvike fra den oppgitte verdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Det kan føre til en vesentlig undervurdering av eksponeringen når verktøyet brukes regelmessig på en bestemt måte. En beregning av eksponeringen mot vibrasjon som oppleves i en bestemt arbeidsperiode må også ta i betrakting gangene verktøyet slås av og det kjøres på tomgang i tillegg til arbeidstiden. Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden.
Side: 2
NORSK 76 Samsvarserklæring for EU DWS520 DEWALT erklærer at disse verktøyene er konstruert i samsvar med: 2006/95/EC, 98/37/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1: 2006, EN 55014-2:1997 + A1:2001, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001. Mer informasjon fås ved å ta kontakt med DEWALT på adressen nedenfor eller ved å slå opp bakerst i brukerhåndboken. Direktør, konstruksjonsteknikk og produktutvikling Horst Grossmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 16/08/2007 ADVARSEL: Les bruksanvisningen for å redusere skaderisikoen. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og all anvisningene Følges ikke advarslene og anvisningene, kan dette resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade. OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER FOR SENERE BRUK. Begrepet “elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET a) Arbeidsstedet skal være rent og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøy produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøy. Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende
Side: 3
NORSK 77 del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet. FLERE SIKKERHETSREGLER Sikkerhetsinstruksjoner for alle bruksområder a) FARE: Hold hender bort fra skjæreområdet og sagbladet. Hold din andre hånd på støttehåndtaket, eller motorrammen. Om begge hendene holder sagen kan de ikke skjæres av sagbladet. b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket. Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot sagbladet under arbeidsstykket. c) Juster skjæredybden til tykkelsen av arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri et stykke som skal skjæres i dine hender eller over ditt ben. Fest arbeidsstykket på en stabil plattform. Det er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet, eller tap av kontroll. e) Hold elektroverktøyet ved isolerte gripeoverflater når du utfører en operasjon hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjult ledningstråd. Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt. f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av sagbladet. g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og form (diamant kontra rund) av spindelhull. Blader som ikke matcher den monterte maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som forårsaker tap av kontroll. h) Bruk aldri skadet eller feilaktige bladpakninger eller bolter. Bladpakninger og bolter er spesifikt designet for din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet.
Side: 4
NORSK 78 Årsaker til og hindring av tilbakeslag – Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt, bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker at en ukontrollert sag løftes opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren; – Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av sagsnittet som lukkes, stopper bladet og motorreaksjonen beveger enheten hurtig bakover mot brukeren; – Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet, kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet skjæres inn i den øvre overflaten av treet som forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet og hopper tilbake mot brukeren. Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler: a) Hold et godt tak med begge hender på sagen og plasser dine armer for å motstå trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på hver side av bladet, men ikke i linje med bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag kan kontrolleres av brukeren, om riktige forhåndsregler er tatt. b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av en eller annen grunn må avbryte kuttingen, skal du slippe opp utløseren og holde verktøyet helt stille i materialet til skiven har stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs problemet for å hindre at sagbladet sitter fast igjen. c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke, midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet startes igjen. d) Støtt store paneler for å minimere risikoen for at sagbladet setter seg fast og tilbakeslag oppstår. Store paneler synker ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må plasseres under panelet på begge sider, nære linjen av kuttet og nære kanten av panelet. e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader. Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer smale sagsnitt som forårsaker overdreven friksjon, bladbøyning og tilbakeslag. f) Bladdybde og låsespaker for justering av skråskjæring må være stramme og sikret før skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting og tilbakeslag. g) Bruk ekstra varsomhet når du utfører et ”dykkutt” i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Det utstikkende sagbladet kan skjære objekter som kan forårsake tilbakeslag. Sikkerhetsinstruksjoner for dykksagtyper a) Sjekk verneinnretningen for riktig lukking før hver bruk. Ikke bruk sagen om verneinnretningen ikke beveges fritt og sperrer bladet øyeblikkelig. Aldri klem eller fest verneinnretningen med sagbladet eksponert. Om sagen tileldigvis er mistet, kan verneinnretningen bli bøyd. Sjekk at verneinnretningen beveges fritt og ikke berører sagbladet eller andre deler, i alle vinkler og skjæredybder. b) Sjekk operasjonen og tilstanden av returfjæren for verneinnretningen. Om verneinnretningen og fjæren ikke fungerer riktig, må de betjenes før bruk. Verneinnretningen kan virke langsom på grunn av skadete deler, gummirester eller en oppbygning av skrap. c) Påse at styreplaten av sagen ikke kan forflytte seg mens du utfører ”dykkuttet” når bladets skråstilling ikke er 90°. Bladforskyvning til siden vil forårsake fastsetting og sannsynligvis tilbakeslag. d) Alltid påse at verneinnretningen dekker sagbladet før du setter sagen ned på en benk eller gulv. Et ubeskyttet, kjørende sagblad vil forårsake at bladet går bakover og skjærer alt i sin bane. Vær oppmerksom på tiden det tar for at bladet stopper etter at bryteren er utløst. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for alle sager med spaltekniv a) Bruk den passende spaltekniven for bladet som er brukt. For at spaltekniven skal virke, må den være tykkere enn enheten av bladet men tynnere enn tannsettet av bladet. b) Juster spaltekniven som beskrevet i denne instruksjonsmanualen. Feilaktig dimensjonering, plassering og justering kan gjøre at spaltekniven ikke er effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag.
Side: 5
NORSK 79 c) For at spaltekniven skal fungere, må den gripe inn i arbeidsstykket. Spaltekniven er ikke effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag i løpet av korte kutt. d) Ikke bruk sagen om spaltekniven er bøyd. Selv små hinder kan redusere lukkehastigheten av en verneinnretning. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dykksagtyper • Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel. • Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan forårsake pustevansker og mulig skade. • Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Aldri bruk slipende reduseringshjul. Annen risiko • Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå visse typer risiko. Disse er: – Svekking av hørsel. – Risiko for ulykker forårsaket av de åpne delene av roterende sagblad. – Risiko for personskade når sagbladet skiftes. – Risiko for støvinhalasjon fra materialer som kan være farlige når de er kuttet. Etiketter på verktøyet Etikettene på verktøyene viser følgende symboler i tilegg til symbolene brukt i denne brukerhåndboken: Maksimums skjæredybde Bladdiameter Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 dykksag 1 skinneklemme 1 sekskantnøkkel 1 brukerhåndbok 1 diagram • Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet, delene eller tilbehøret under transport. • Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk. Beskrivelse (fig. 1–3) ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal aldri endres. Dette kan medføre materiell skade eller personskade. TILTENKT BRUK DWS520 dykksagen er designet for profesjonelle sageapplikasjoner og skjæring av treprodukter. SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Denne kraftige dykksagen er et profesjonelt elektroverktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette verktøyet. a. dykkutløser b. av/på-bryter c. hovedhåndtak d. glidestykke e. knott for justering av skråstilling f. knotter for dybdejustering g. dybdemåler h. fronthåndtak i. utløp for støvventilasjon j. skinneregulator k. blad l. låseknapp m. låsespake n. klemskrue for sagblad o. ytre flense p. indre flense q. spaltekniv r. justeringsskruer for slipekniv s. hastighetshjul t. skjæreindikator u. anti-tilbakeslags knott v. ytre verneinnretning w. styreskinne x. klemme y. indikatorer for bladposisjon
Side: 6
NORSK 80 Sikkerhet ved bruk av elektrisitet Den elektriske motoren er bare beregnet på én bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i strømforsyningen samsvarer med spenningen på klassifiseringsskiltet. Dette DEWALT-verktøyet er dobbelisolert i samsvar med EN 60745. Det er derfor ikke påkrevd med jordledning. Hvis ledningen er skadet skal den skiftes ut med en spesialledning som bare er tilgjengelig gjennom DEWALTS serviceorganisasjon. Å bruke skjøteledning Hvis du må bruke skjøteledning, skal du bruke en godkjent skjøteledning som er beregnet på inngangseffekten i dette verktøyet (se tekniske spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1,5 mm2. Hvis du bruker ledningsspole, skal du alltid vikle ledningen helt ut. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Dra alltid ut strømledningen til verktøyet før du setter det sammen eller utfører justeringer. Justering av skråskjæringsvinkelen (fig. 1) Skråskjæringsvinkelen kan justeres mellom 0° og 47 grader. 1. Løsne justeringsknottene for skråstilling (e). 2. Bestem skråskjæringsvinkelen ved å vippe på sagplaten (d) inntil avmerkingen viser den ønskede vinkelen på dybdemåler (g). 3. Løsne justeringsknottene for skråstilling (e). Utskifting av sagblad (fig. 2, 3) 1. Trykk på låseknappen (l). 2. Trykk dykksagen ned for å stoppe (posisjon for utskifting av sagblad). 3. Skru låsespaken (m) med klokken til den stopper. 4. Trykk låsespaken (m) ned og roter sagbladet til låseposisjonen er funnet. MERK: Bladet (k) er nå låst og kan ikke dreies med hånden. 5. Skru klemskruen for bladet (n) mot klokken for å fjerne. 6. Fjern den ytre flensen (o) og det brukte bladet (k). Plasser det nye bladet på den indre flensen (p). 7. Sett den ytre flensen (o) og klemskruen for bladet (n) på plass igjen. Skru skruen for hånd med klokkenn. MERK: Roteringsretningen av sagbladet og roteringen av dykksagen MÅ være den samme. 8. Stram klemmekruen på bladet godt til med sekskantnøkkelen. 9. Skru låsespaken (m) med klokken til den stopper. 10. Beveg dykksagen tilbake til topposisjon. 11. Trykk dykkutløseren(a) forover, for å låse sagbladendring. Justering av spaltekilen (fig. 3) For riktig justering av spaltekniven (q), se figur 3. Juster klaringen på spaltekilen etter at sagbladet er skiftet ut eller når det er nødvendig. 1. Følg Utskifting av sagbladet trinn 1–4. 2. Løsne spalteknivens justeringsskrue (r) med en sekskantnøkkel og plasser spaltekniven som vist i figur 3. 3. Stram slipekniv skruen (r). 4. Skru låsespaken (m) med klokken til den stopper. 5. Beveg dykksagen tilbake til topposisjon. Dybde av skjærejustering (fig. 4) Skjæredybden kan stilles til 0 – 59 mm uten styreskinnen festet; med styreskinnen festet: 0 – 55 mm. 1. Løsne knotten for dybdejustering (f) og flytt markøren for å oppnå den riktige skjæredybden. 2. Stram knotten for dybdejustering (f). MERK: For optimale resultater, la sagbladet stikke ut fra arbeidsstykke med omtrent 3 mm (fig. 4). BRUK ADVARSEL: Før du bruker dykksagen forsikre deg ALLTID om at alle funksjonene virker! Anvisninger for bruk ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisninger og gjeldende forskrifter.
Side: 7
NORSK 81 Slå verktøyet av og på (fig. 1) Trykk på/av-bryteren for å slå på dykksagen. Holde og lede verktøyet (fig. 5, 6) ADVARSEL! • FEST ALLTID arbeidsstykket på en slik måte at det ikke kan beveges mens du sager. • ALLTID trykk maskinen fremover. DRA ALDRI maskinen bakover mot deg. • BRUK ALLTID dykksagen med begge hender. Legg en hånd på hovedhåndtaket (c) og den andre hånden på fronthåndtaket (h) som vist i figur 5. • ALLTID bruk klemmen for å holde skinnen til arbeidsstykket som vist i figur 6. • Påse at ledningen ikke er i sagens bane. • Hold verktøyet ved hovedhåndtaket (c) og fronthåndtaket (h) for å lede sagen riktig. • Skjæreindikatoren (t) viser skjærelinjen for 0° og 47° kutt (uten styreskinne). • Indikatoren for bladposisjon (y) viser bladposisjonen for full dykkutt. • For optimale resultater, klem arbeidsstykket med bunnen opp. SKJÆRING 1. Plasser maskinen med frontdelen av sag sokkelen på arbeidsstykket. 2. Trykk av/på-bryteren for å slå på dykksagen. 3. Trykk dykkutløseren (a) fremover, trykk sagen ned for å stille inn sjkæredybde og trykk den fremover inn i skjæreretningen. DYKKUTT ADVARSEL: For å unngå tilbakeslag MÅ de følgende instruksjonene overholdes ved dykkutting: • Plasser maskinen på styreskinnen og utløs tilbakeslagsknotten (u) ved å drei den mot klokken. • Skru på maskinen og trykk ned sagen sakte på den innstilte skjæredybden og trykk fremover i skjæreretningen. Skjæreindikatorene (t) viser det helt forreste og det helt bakerste skjærepunktet av sagbladet (dia. 165 mm) ved maksimums skjæredybde og ved bruk av styreskinnen. • Om tilbakeslag finner sted i løpet av dykkskjæringen må du skru tilbakeslagsknotten (u) mot klokken for å utløse den fra skinnen. • Når du er ferdig med dykkuttet, skru anti-tilbakeslagsknotten (u) med klokken til låseposisjon. Styresystemet (fig. 1, 5) Styreskinnene, som finnes i forskjellige lengder, muliggjør nøyaktige, rene kutt og beskytter samtidig arbeidsstykkets overflate mot skade. Sammen med ytterligere tilbehør kan eksakte vinkelkutt, skråsnitt og tilpasningsarbeid fullføres med styreskinnesystemet. Sikring av arbeidsstykket med klemmer sørger for sikker kontroll og sikkert arbeid. Styreklareringen av dykksagen må være meget liten for best mulige skjæreresultater og kan stilles inn med to skinneregulatorer (j). 1. Utløs skruen på innsiden av skinneregulatoren for å justere klareringen. 2. Juster knotten til sagen låses på skinnen. 3. Roter knotten tilbake til sagen glider lett. 4. Hold skinneregulatoren i posisjon og lås skruen igjen. MERK: ALLTID omjuster systemet for bruk med andre skinner. SPONBESKYTTELSE Styreskinnen er utstyrt med en sponbeskyttelse, som må skjæres til før første gangs bruk: VIKTIG: ALLTID les og følg styresystemets instruksjoner før du skjærer sponbeskyttelsen. 1. Still inn hastigheten av dykksagen til nivå 5. 2. Plasser styreskinnen på en kassert trebit. 3. Still inn dykksagen på 5 mm skjæredybde. 4. Plasser sagen på den bakre enden av styreskinnen. 5. Slå på sagen, trykk den ned for å stille inn skjæredybden og skjær sponbeskyttelsen langs hele lengden i en uavbrutt operasjon. Kanten av sponbeskyttelsen tilsvarer nå eksakt skjærekanten av bladet.
Side: 8
NORSK 82 ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, ALLTID sikre styreskinnen (w) med en klemme (x). Hastighetsjustering (fig. 1) Hastigheten kan reguleres mellom 1750 og 4000 /min ved bruk av hastighetshjul (s). Dette lar deg optimere skjærehastigheten for å tilpasse materialet. Rådfør deg med den følgende tabellen for materialtype og hastighetsomfang. Materialtype som skal skjæres Hastighetsomfang Tre (hardt, mykt) 5 Sponplater og hardfiberplater 2–5 Laminert tre, sperreplater, finer og belagte plater 5 Plastikk, fiber-forsterket plastikk, papir og stoff 2–3 Akrylisk glass 2–3 Dørskjæring (fig. 7) 1. Plasser dykksagen med den ytre verneinnretningen (v) på et rent, flatt gulv. 2. Trykk glidestykket (d) med frontsiden på døren mot den justerte dybdestoppen. Støvavsug (fig. 1) Verktøyet ditt er utstyrt med en tilkobling for støvavsuging (i). ADVARSEL: Koble ALLTID dykksagen til en støvoppsamler. ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvoppsamler designet i henhold til gjeldende bestemmelser angående støvutslipp. VEDLIKEHOLD Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade: Slå av verktøyet og trekk ut strømledningen før du monterer eller demonterer tilbehør, justerer eller endrer konfigurasjoner eller skal utføre reparasjoner. Påse at utløserknappen står på AV. Utilsiktet start kan forårsake personskade. ADVARSEL: Hvis sagbladet er utslitt, skift det ut med et nytt skarpt blad. Smøring Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som du ser at skitt legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet. Reduser risikoen for personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. DEWALT tilbyr sagblader spesielt designet for din dykksag. Ta kontakt med en forhandler for informasjon om ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Side: 9
NORSK 83 Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com. GARANTI • 30 DAGERS FULL GARANTI • Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til DEWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake innen 30 dager, komplett som ved kjøpet. Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må fremvises. • ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE • Vedlikehold og service på DEWALT-verktøyet i de første 12 månedene etter kjøpet utføres gratis ved et autorisert servicesenter for DEWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert arbeidstimer og reservedeler for elektriske verktøy. Ekskludert ekstrautstyr. • ETT ÅRS FULL GARANTI • Hvis DEWALT-produktet blir defekt som følge av svikt i materialer eller utførelse innen 12 måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut gratis på følgende vilkår: • Produktet er ikke feilbrukt. • Ingen uautoriserte personer har prøvd å reparere verktøyet. • Kvittering fremvises. Denne garantien gis i tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter. Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst i denne brukerhåndboken for å finne nærmeste autoriserte servicesenter for DEWALT. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service på Internett på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWS520 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWS520. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWS520 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWS520

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWS520 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DWS520
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk