DWP352VS

DeWalt DWP352VS manual

DWP352VS

Manual for DeWalt DWP352VS på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 120 sider.

Side: 1
64 NORSK eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV BELTEPUSSEMASKIN DWP352VS DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-4. Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DWP352VS Spenning V 230 115 Type 1/2 1/2 Inngangseffekt W 1010 1010 Beltehastighet m/min 270–440 235–380 Pusseoverflate mm 140 x 75 140 x 75 Beltelengde mm 533,4 533,4 Beltebredde mm 76,2 76,2 Vekt kg 5,0 5,0 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN 60745-2-4: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 92 92 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 103 103 KWA (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s² 2,7 2,7 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere BELTEPUSSEMASKIN DWP352VS
Side: 2
65 NORSK støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra 20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann Visepresident teknikk DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 10.11.2014 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
Side: 3
66 NORSK som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra sikkerhetsanvisninger for beltepussemaskiner • Hold elektroverktøyet i de isolerte gripeoverflatene fordi beltet kan komme i kontakt med sin egen ledning. Kapping av en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på verktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. • Ikke puss metalloverfalter med pussemaskinen. Gnister kan oppstå ved pussing over skruer, spikere eller annet metall, gnistene kan antenne støvpartiklene. • Ikke foreta våt-pussing med pussemaskinen. Væske kan komme inn i motorhuset og føre til elektrisk støt. • Tøm støvposen ofte. Spesielt ved pussing av harpiksbelagte flatersom polyuretan, lakk etc. Oppsamling av fint pussestøv kan selvantenne og føre til brann. • Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder. Vibrasjon på grunn av bruken av dette verktøyet kan føre til skader på fingre, hender og armer. Bruk hansker for å gi ekstra demping, ta ekstra hvileperioder og begrens daglig bruk. • Pussing av blyholdig maling, kjemisk trykkbehandlet treverk og visse andre materialer som kan inneholde kreftfremkallende stoffer anbefales ikke. Pussing av slike materialer skal kun utføres av profesjonelle brukere. • Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter tung bruk. Støv og smuss som inneholder metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige flater og kan føre til fare for elektrisk støt. Koble ALLTID pussemaskinen fra strømforsyningen for rengjøring. BRUK ALLTID VERNEBRILLER i henhold til ANSI Z87.1. • KOBLE ALLTID verktøyet fra strømkilden før du skifter sandpapirbelte eller ark. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. • HOLD ALLTID godt fast med begge hender i pussemasdkinen for å hindre at du mister kontrollen. • HOLD ALLTID fingrene unna beltet når det beveger seg, og områdene der beltet går inn i huset, for å hindre alvorlige skrubbsår. • Ikke bruk beltepussemaskinen uten alle beskyttelser og deksler på plass. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
Side: 4
67 NORSK Under rengjøring skal barn og gravide kvinner holdes unna arbeidsområdet. 3. Alle leketøy, vaskbar møbler og ting brukt av barn må vaskes grundig før de brukes igjen. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselskader. – Fare for personskade pga. flygende partikler. – Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. – Fare for personskade ved langvarig bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (j), som også angir produksjonsåret er angitt på typeskiltet. Eksempel: 2015 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Beltepussemaskin 1 Støvpose 1 Sandpapirbelte 1 Støvkanal 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. • For å hindre personskader, ikke bruk dette verktøyet i en holder som vil forandre verktøyet til en stasjonær pussemaskin. Dette verktøyet er ikke designet for slik bruk. ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. Ekstra sikkerhetsregler for fjerning av maling 1. Sliping av blyholdig maling er IKKE ANBEFALT grunnet vanskeligheten med å kontrollere det forurensede støvet. Den største faren for blyforgiftning er for barn og gravide kvinner. 2. Ettersom det er vanskelig å identifisere hvorvidt en maling inneholder bly uten en kjemisk analyse anbefaler vi følgende forholdsregler ved sliping av maling: PERSONLIG SIKKERHET 1. Ingen barn eller gravide kvinner skal gå inn i arbeidsområdet under sliping av maling før all opprydding er gjort ferdig. 2. En støvmaske eller respirator skal brukes av alle personer som går inn i arbeidsområdet. Filteret skal skiftes daglig eller når brukeren har problemer med å puste. Se din lokale jernvareforretning for den riktig NIOSH- godkjente støvmaske. 3. INGEN SPISING, DRIKKING eller RØYKING skal foregå i arbeidsområdet for å hindre inntak av forurensede malingspartikler. Arbeidere må vaske seg FØR spising, drikking eller røyking. Mat-, drikke-, og røykartikler må ikke legges igjen i arbeidsområdet der støv kan legge seg på dem. MILJØVERN 1. Maling må fjernes på en slik måte at minimalt med støv produseres. 2. Områder der det foregår fjerning av maling bør forsegles med plast med 4 mil (0,10 mm) tykkelse. 3. Sliping må gjøres på en slik måte at malingstøv ikke tas med utenfor arbeidsområdet. RENGJØRING OG AVFALLSHÅNDTERING 1. Alle overflater i arbeidsområdet må støvsuges og grundig rengjøres daglig mens slipingen pågår. Støvsugerposer skal byttes ofte. 2. Plasser plastfilm for oppsamling av støv, fliser og annet avfall. De skal plasseres i forseglede avfallsbeholdere og kastes som vanlig avfall.
Side: 5
68 NORSK MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, fest arbeidsstykket og hold godt tak i pussemaskinen. Friksjon mellom sandpapirbeltet og arbeidsstykket vil forsøke å skyve arbeidsstykket forover og verktøyet bakover. ADVARSEL: Hold ALLTID fingrene unna beltet når det beveger seg, og områdene der beltet går inn i huset, for å hindre alvorlige skrubbsår. ADVARSEL: Fare for alvorlige kuttskader. Dersom den installeres feil vei, vil en-veis sandpapirbelter kanskje styre dårlig, og kan gå ut av huset og føre til alvorlige kuttskader. Installere et nytt belte (fig. 1) 1. Legg ned pussemaskinen på venstre side. 2. Trekk spaken (h) ut mot fronten av maskinen som vist. Dette vil trekke tilbake tomgangshjulet (i) og løsne strammingen på sandpapirbeltet. 3. Ta av det gamle beltet. 4. Installer nytt belte med pilen (trykket på innsiden av beltet) på toppen og med RETNING MOT tomgangshjulet. MERK: Noen sandpapirbelter er to-veis. Slike belter har ingen påtrykte piler. De kan installeres i begge retninger. 5. Sett inn fronthjult ved å skyve spaken (h) tilbake til utgangsposisjonen. For å starte og stoppe beltepussemaskinen (fig. 1) ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, pass på at pussemaskinen ikke hviler på arbeidsstykket når motoren slås på. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, kontroller at a. Støvpose b. Støvtut c. Hovedhåndtak d. Fronthåndtak e. Låseknapp f. Vippebryter g. Hjul for hastighetsregulering h. Spak i. Tomgangshjul j. Datokode TILTENKT BRUK Denne kraftige pussemaskinen er designet for profesjonell bruk på ulike arbeidsplasser (f.eks. byggeplasser). IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne kraftige beltepussemaskinen er et profesjonelt elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT verktøy er designet som klasse I (jordet) i enhold til EN60745. Det er nødvendig med en jordet kabel. Dersom strømkabelen er skadet må den byttes ut med en spesielt produsert strømkabel fra DEWALT serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
Side: 6
69 NORSK 4. Trekk i avtrekkerbryteren for å slå motoren av. La verktøyet stoppe HELT før du snur det på ryggen og legger det ned. Støvsuging (fig. 1, 3, 4) ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør, og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Tøm støvsugersystemet ofte, spesielt ved pussing abv harpiks- belagte overflater som polyuretan, lakk etc. Kast oppsamlet støv i henhold til lakkprodusentens anvisninger, eller legg det i en metallboks med tett lokk. Fjern støv som har lagt seg på omgivelsene hver dag. Oppsamling av fint støv kan selvantenne og føre til brann. ADVARSEL: Fare for støt. Bruk av en støvsugerslange og støvsugeradapter med beltepsussemaskinen kan føre til statisk elektrisitet som kan føre til gnister fra statisk utladning. ADVARSEL: Fare for brann. Ikke bruk en støvsuger når du sliper metall. Det vil føre til brannfare som kan føre til alvorlig personskade og/eller skader på verktøyet. FORSIKTIG: For å redusere faren for personskader, bruk aldri pussemaskinen uten støvpose. Før du setter på støvkanalen, legg O-ringen (n) på støvtuten (b) mellom de to ribbene (fig. 3). For å installere støvkanalen (l), sett enden med gjenget knott (m) over støvtuten (b) og vri den til ønsket stilling. Stram til knotten (m) for å feste støvkanalen til støvtuten (fig. 3). ToFor bruk med støvposen (a), skyv støvposen på støvkanalen (l) til den sitter. Posisjoner så posen slik at den interne wiren er oppe. For best funksjon, tøm støvposen når den er omtrent halvfull. Trekk støvposen av støvkanalen, åpne glidelåsen på baksiden av posen og rist ut støvet. En gang i blant, vren posen og børst av oppsamlet støv fra innsiden. Støvåpningen bruker DEWALT AirLock tilkobling, som gjør den kompatibel med DEWALT støvsuger og AirLock tilbehør DWV9000 (Fig. 4). beltebeskyttelsen er på plass, låst og fungerer. 1. Pass på at bryteren er av og at strømspenningen er den samme som spenningen angitt på typeskiltet. Koble verktøyet til strømkilden. 2. Trekk i avtrekkerbryteren (f) for å slå motoren på. Trekk i avtrekkerbryteren for å slå motoren av. 3. For å la motoren gå uten å holde bryteren inne, trykk på avtrekkerbryteren (f) mens du skyver inn og holder låseknappen (e) whog slipper avtrekkerbryteren. 4. For å løsne låseknappen, trykk inn avtrekkerknappen og løsne. Variabel hastighet (fig. 1) Brukshastigheten er justerbar mellom 270 m/min [meters per minutt] og 440 m/min for 230V DWP352VS. For 115V DWP352VS er brukshastigheten justerbar mellom 235 m/min og 380 m/min. Hastigheten reguleres ved å skru på hjulet for hastighetsregulering(g). Første posisjon gir langsomst driftshastighet (270/235 m/min) og posisjon 6 er raskest (440/380 m/min). Hastigheten kan endres både med motoren i gang og stoppet. Sporing av sandpapirbeltet (fig. 2) ADVARSEL: Fare for alvorlige kuttskader. Juster sporingen av beltet korrekt for å unngå at det sporer ut av huset. Et belte i gang som sporer ut av huset kan føre til alvorlige kuttskader. FORSIKTIG: For å redusere faren for personskader, pass alltid på at bryteren er av før du kobler verktøyet til strømkilden. For å unngå for stor slitasje både på pussemaskin og beltet, LA ALDRI sandpapirbeltet skrubbe mot rammen på pussemaskinen. For å sikre at beltet sporer korrekt, gjør følgende: 1. Snu verktøyet på ryggen. Hold bdet bakre håndtaket med venstre hånd slik at ringfingeren og lillefingeren hviler på avtrekkeren. 2. Trekk i avtrekkerbryteren for å slå motoren på. 3. Vri beltejusteringsknappen (k) i en av retningene til kanten av beltet er jevnt med ytre kant av bakre gummidekket hjul. Kanten av beltet vil gå ut over kanten av hjulet foran.
Side: 7
70 NORSK 3. Styr maskinen over arbeidsflaten med overlappende strøk. La pussemaskinen gjøre arbeidet. 4. Ikke bruk kraftig trykk. Vekten av maskinen er vanligvis nok til raskt å gi en fin overflate. En liten økning i trykket kan øke hastigheten, men for kraftig trykk vil redusere motorhastigheten og redusere avslipningen. 5. Jobb frem og tilbake over et ganske stort område for å få en fin overflate. 6. Ikke vipp verktøyet. Kanten av beltet kan gi dype hakk i overflaten. 7. Ikke bli stående på ett sted ved pussingen. Beltet vil gnage seg inn i materialet og gi en ujevn overflate. 8. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår av motoren. 9. Forsikre deg om at motoren er stoppet helt før verktøyet legges ned. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (fig. 1) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket (d) og den andre på hovedhåndtaket (c). Bruk ADVARSEL: For å hindre personskader, ikke bruk dette verktøyet i en holder som vil forandre verktøyet til en stasjonær pussemaskin. Dette verktøyet er ikke designet for slik bruk FORSIKTIG: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, fest arbeidsstykket og hold godt tak i pussemaskinen Friksjon mellom sandpapirbeltet og arbeidsstykket vil forsøke å skyve arbeidsstykket forover og verktøyet bakover. FORSIKTIG: For å redusere faren for personskader, pass alltid på at bryteren er av før du kobler verktøyet til strømkilden. 1. Hold pussemaskinen opp fra arbeidsstykket før du starter motoren. 2. Senk pussemaskinen til arbeidsstykket, la bakre del avbeltet berøre først. Rett opp maskinen ved å bevege den forover.
Side: 8
71 NORSK Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWP352VS men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWP352VS. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWP352VS DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWP352VS

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWP352VS under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskiner
  • Model/navn: DWP352VS
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk