DWE7491

DeWalt DWE7491 manual

DWE7491

Manual for DeWalt DWE7491 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 208 sider.

Side: 1
113 NORSK Sikring: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax på 0,25 Ohm i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett. Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DWE7491-QS/GB DWE7491-LX Spenning V 230 115 Type 1 1 Motor effekt (forbruk) W 2000 1700 Motor effekt (avgitt) W 970 820 Turtall, ubelastet min-1 3800 4800 Bladdiameter mm 250 250 Utsparingsdiameter mm 30 30 Bladtykkelse mm 2.2 2.2 Tykkelse på spaltekniv mm 2.3 2.3 Sagedybde ved 90° mm 77 77 Sagedybde ved 45° mm 55 55 Kløvekapasitet mm 825 825 Ytterdimensjoner mm 710 x 650 x 450 710 x 650 x 450 Vekt kg 28.1 28.1 LPA (lydtrykk) dB(A) 95.0 95.0 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3.0 3.0 LWA (lydeffekt) dB(A) 106.0 106.0 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3.0 3.0 BORDSAG DWE7491 FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt.
Side: 2
114 NORSK 2. Ta hensyn til arbeidsmiljø. Ikke utsett verktøyet for vann. Ikke bruk verktøyet under fuktige eller våte forhold. Ha godt lys på arbeidsområdet (250 - 300 Lux). Ikke bruk verktøyet der det er fare for at det kan forårsake brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser. 3. Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Dersom verktøyet brukes under ekstreme forhold (f.eks. høy fuktighet, under produksjon av metallspon osv.), kan den elektriske sikkerheten bedres ved å sette inn en skilletransformator eller en (FI) skillebryter for jordfeil. 4. Hold uvedkommende personer borte. Ikke la personer som ikke er involvert i arbeidet, særlig barn, komme i kontakt med verktøyet eller forlengelseskabelen, og hold dem borte fra arbeidsområdet. 5. Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares korrekt. Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt sted og låses sikkert, utenfor barns rekkevidde. 6. Ikke bruk kraft på verktøyet. Jobben utføres bedre og sikrere med korrekt hastighet. 7. Bruk riktig verktøy. Ikke tving små verktøy til å gjøre jobben til et kraftigere verktøy. Ikke bruk verktøy til andre formål en de er ment til; for eksempel skal ikke sirkelsager brukes til å kutte tømmerstokker eller trekubber. 8. Bruk egnet antrekk. Ikke bruk løstsittende antrekk eller smykker da dette kan bli fanget opp av bevegelige deler. Vi anbefaler antiskli-fottøy ved arbeid utendørs. Bruk hårnett for å dekke til langt hår. 9. Bruk verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidet genererer støv eller kaster ut spon. Dersom disse delene kan være svært varme, må du også bruke et varmebestandig forkle. Bruk hørselsvern hele tiden. Bruk hjelm hele tiden. 10. Koble til en støvoppsamlingsinnretning. Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Angir brannfare. Skarpe kanter. EC-Declaration of Conformity MACHINERY DIRECTIVE DWE7491 DEWALT erklærer at de produktene som er beskre- vet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann Ingeniørvirksomhet og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 01.12.2013 Sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Følg alltid grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av elektrisk verktøy. Dette for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade, inkludert følgende. Les all denne informasjonen før du tar i bruk produktet, og ta vare på disse instruksjonene. TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG BRUK Generelle sikkerhetsregler 1. Hold arbeidsområdet ryddig. Rotete områder og benker vil fremme personskader.
Side: 3
115 NORSK repareres ordentlig eller byttes ut av godkjent serviceperson, med mindre annet er indikert i denne instruksjonshåndboken. Få godkjent serviceverksted til å bytte ut ødelagte brytere. Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slås av eller på. Prøv aldri å utføre reparasjoner på egen hånd. ADVARSEL! Bruk av tilbehørs- eller ekstrautstyr eller utførelse av operasjoner med dette verktøyet ut over de som anbefales i denne instruksjonshåndboken, kan føre til fare for personskade. 21. Få kvalifiserte personer til å reparere verktøyet. Dette elektroverktøyet overholder relevante sikkerhetsregler. Reparasjoner bør kun utføres av kvalifisert person som bruker originale reservedeler; hvis ikke kan dette føre til betydelig fare for brukeren. Ekstra sikkerhetsregler for sagbenker • Ikke bruk sagblad med kroppstykkelse større enn, eller tenner tynnere enn, spaltekniven (splitter). • Påse at bladet roterer i riktig retning og at tennene peker mot forsiden av sagbenken. • Sørg for at alle klemmehåndtak er strammet til før bruk. • Påse at alle blader og flenser er rene og at de forsenkede sider til kragen er mot bladet. Stram skaftmutteren. • Hold sagbladet skarp og riktig stilt inn. • Sørg for at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet – maksimum 5 mm. • Ikke bruk sagen uten at øvre og nedre beskyttelsene er på plass. • Ikke ha noen kroppsdeler på linje med bladet. Det kan resultere i personskade. Stå til side for bladet. • Kople sagen fra strømtilførselen før skifting av blad eller utføring av vedlikehold. • Bruk alltid en skyvepinne for¨ å mate arbeidsstykket og plasser aldri hendene nærmere enn 150 mm fra sagbladet under kapping. • Ikke bruk verktøyet med annen spenning enn angitt. • Ikke bruk smøremidler på bladet mens det er i bevegelse. 11. Ikke bruk ledningen feil. Ikke dra i ledningen for å trekke den ut fra stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet etter ledningen. 12. Sikre arbeidet. Bruk skruklemmer eller en skruestikke for å holde fast arbeidsstykket hvis mulig. Det er tryggere enn å bruke hendene, og det frigjør begge hendene til å bruke verktøyet. 13. Ikke strekk deg over verktøyet. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. 14. Vedlikehold verktøyet. Hold skjæreverktøyet skarpt og rent for bedre og tryggere bruk. Følg instruksjonene om smøring og bytte av tilbehør. Kontroller verktøyet regelmessig, og hvis det er skadet må du få det reparert av godkjent serviceverksted. Hold håndtak og brytere tørre, rene og uten olje og smørefett. 15. Koble fra verktøyet. Når verktøyet ikke er i bruk, før vedlikehold eller ved bytte av tilbehørsutstyr som f.eks. blad, bits og kniver, må verktøyet kobles fra strømtilførselen. 16. Fjern justeringsnøkler og skrunøkler. Få den vanen å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler er fjernet fra verktøyet før du tar det i bruk. 17. Unngå utilsiktet oppstart. Sørg for at verktøyet står i stillingen ”off” (av) før du setter i støpslet. 18. Bruk forlengelseskabler for utendørs bruk. Før bruk må du kontrollere forlengelseskabelen og bytte den hvis den er ødelagt. Når verktøyet brukes utendørs, må du kun bruke forlengelseskabler som er tiltenkt utendørs bruk og merket tilsvarende. 19. Vær på vakt. Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke bruk verktøyet hvis du er trøtt eller er påvirket av narkotika eller alkohol. 20. Kontroller for ødelagte deler. Før bruk må du kontrollere verktøy og strømkabel nøye for å sørge for at det vil fungere korrekt og utføre tiltenkt funksjon. Kontroller at bevegelige deler er korrekt justert, at bevegelige deler sitter fast, om deler eller montering er ødelagt, eller andre forhold som kan påvirke bruken. En beskyttelse eller en annen del som er ødelagt, må
Side: 4
116 NORSK spesifisert i denne manualen og som samsvarer med EN847-1, dersom de skal brukes på treverk og lignende materialer. • Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader. • Ikke bruk sagblad av høyhastighetsstål (HS). • Ikke bruk deformerte, sprukkede eller skadede sagblader. • Velg riktig sagblad tilpasset materialet som skal kappes. • Bruk arbeidshansker ved håndtering av sagblad og råmaterialer. Sagblad bør bæres i en holder om det er praktisk. Restrisikoer Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager: – skader som følge av å berøre roterende deler Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselskader. – Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende sagbladet. - Fare for skader ved skifte av sagbladet med ubeskyttede hender. – Risiko for klemte fingre ved åpning av beskyttelsene. – Helsefare ved innånding av støv fra saging av treverk, spesielt eik, bøk og MDF. Følgende faktorer har betydning for støyutviklingen: – Materialet som skal sages – Type av sagblad – Matekraften - Maskinvedlikehold Følgende faktorer har betydning for støveksponering: – Slitt sagblad – Støvavsug med lufthastighet under 20 m/s – Arbeidsstykket ikke nøyaktig styrt. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer er vist på verktøyet: Les bruksanvisningen før bruk Bruk hørselvern • Ikke strekk hendene rundt bak sagbladet. • Oppbevar alltid skyvepinnen på sin plass når den ikke er i bruk. • Ikke stå oppe på enheten. • Under transport, påse at den øvre delen av sagbladet er tildekket f.eks. av beskyttelsen. • Ikke bruk beskyttelsen for håndtering eller for transport. ADVARSEL: Dette verktøyet er utstyrt med en spesiell strømledning (type Y kopling). Dersom strømledningen er skadet eller på annen måte defekt må den kun skiftes ut av produsenten eller en autorisert reparatør. • Skift straks ut bordinnlegget (strupeplate) dersom det er skadet eller slitt. • Kontroller at arbeidsstykket er godt oppstøttet. Bruk alltid ekstra støtte for lange arbeidsstykker. • Bruk ikke sidetrykk på sagbladet. • Sag aldri lettmetall-legeringer. Verktøyet er ikke designet for slikt bruk. • Ikke bruk slipeskiver eller diamantkappeskiver. • Falsing, hakk- eller sporsaging er ikke tillatt. • I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble verktøyet fra strømforsyningen. Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at andre bruker det defekte verktøyet. • Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved kutting, slå ALLTID av maskinen og koble fra strømledningen. Ta bort arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft. • Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av treverk. • Du må ALDRI prøve å kutte en løs stabel. Det kan medføre at du mister kontrollen, eller at du får et tilbakeslag. Alle materialer må ha sikkert støtte og feste. SAGBLADER • Ved saging av treverk skal maskinen alltid brukes med passende støvsuger. • Sagbladets maksimum tillatte hastighet må alltid være lik eller større enn ikke-belastet hastighet til verktøyet spesifisert på typeskiltet. • Ikke bruk sagblad som ikke oppfyller dimensjonene angitt under Tekniske data . Ikke bruk avstandsstykker for at bladet skal passe på spindelen. Bruk kun blad som
Side: 5
117 NORSK k. Bladvern l. Utløserhendel for bladvern m. Splitter e. Uttak for støvsuger h. Beskyttelse for støvsugeruttak p. Innleggsplate q. Parallellanlegg r. Lås for parallellanlegg s. Arbeidsstøtte/smalt parallellanlegg (vist i lagret posisjon) t. Bladnøkler u. Skyvestav (vist i lagret posisjon) BRUKSOMRÅDE DWE7491 bordsirkelsag er konstruert for profesjonell kløving, tverrkutting, gjæring og fasing av forskjellige materialer slik som tre, trelignende materialer og plast. Den må IKKE brukes til saging i metall, sementplater eller murverk. Den må IKKE brukes under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Disse bordsirkelsagene er profesjonelle elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk vernebriller Bruk pustebeskyttelse. Hold hendene unna skjæreområdet og bladet. Bærepunkt. DATAKODE POSISJON Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2013 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Delvis montert maskin 1 Parallellanlegg 1 Gjæringsanlegg 1 Sagblad 1 Øvre bladvern 1 Innleggsplate 2 Bladnøkler 1 Støvsugeradapter 1 Bruksanvisning 1 Sprengskisse • Kontroller for skader på verktøy, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten. • Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne bruksanvisningen før bruk. Beskrivelse (fig. 1–2) a. Bord b. Blad c. Kløvskalapeker d. Finjusteringsknapp e. Skinnelåshendel f. Justeringshjul for bladhøyde g. Skråvinkel låseknapp h. PÅ/AV-bryter i. Monteringshull j. Gjæringsanlegg
Side: 6
118 NORSK 2. Fjern innleggsplaten (p). Se Montere innleggsplaten. 3. Bruk en skrunøkkel til å løsne spindelmutteren (v) og fjern den og flensen (x) fra spindelen ved å dreie mot urviseren. 4. Plasser sagbladet på spindelen (w) , og se til at tennene i bladet (b) peker nedover mot forsiden av bordet. Sett skivene og mutteren på spindelen, og trekk til mutteren (v) så langt som mulig for hånd, mens du sjekker at sagbladet ligger mot den indre skiven og at den ytre flensen (x) ligger an mot bladet. Sjekk den største diameteren på flensen ligger mot bladet. Se til at spindelen og skivene er fri for støv og rusk. 5. For å unngå at spindelen roterer ved tiltrekking av mutteren, bruk den åpne enden av bladnøkkelen (t) til å holde spindelen fast. 6. Bruk spindelnøkkelen til å trekke til mutteren på spindelen (v) ved å vri den med klokken. 7. Sett innleggsplaten tilbake. ADVARSEL: Sjekk alltid pekeren for parallellanlegget og bladvernet etter at bladet er byttet. Montering av bladvernet (fig. 1, 4) ADVARSEL: Bruk bladvernet ved all kapping. 1. Hev sagbladets spindel til maksimal høyde. 2. Installer bladvernet ved å trekke i utløserspaken (l) og sett inn en splitter (m) inntil den når bunnen. 3. Slipp spaken, se til at klemplatene er helt lukket og at splitteren er klemt fast. WARNING: Before connecting the table saw to the power source or operating the saw, always inspect the blade guard assembly for proper alignment and clearance with saw blade. Check alignment after each change of bevel angle. WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, DO NOT operate saw if blade assembly is not securley clamped in place. ADVARSEL: Før du kobler strøm til sagen eller bruker sagen, sjekk alltid at bladvernet har riktig justering og klaring mot sagbladet. Sjekk justeringen etter hver endring av skråvinkelen. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1.5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Sørg for at PÅ/ AV bryteren er i AV posisjonen. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Pakke ut • Vær forsiktig når du tar sagen ut av emballasjen. • Sagen er ferdig montert med unntak av parallellanlegget og bladvernet. • Gjennomfør monteringen i henhold til anvisningene under. ADVARSEL: Oppbevar alltid skyvestaven på sin plass når den ikke er i bruk. Montering av sagbladet (fig. 1, 3) ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Se til at utløserbryteren er i AV-stilling. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Tennene på et nytt blad er meget skarpe og kan være farlige. ADVARSEL: Sagbladet MÅ skiftes ut som beskrevet her. Det må BARE brukes sagblader som spesifisert under Tekniske data. Vi foreslår DT4226. ALDRI bruk andre sagblader. MERK: Dette verktøyet har et blad installert fra fabrikken. 1. Hev sagbladets spindel til maksimal høyde ved å vri høydejusteringshjulet for bladet (f) med klokken.
Side: 7
119 NORSK 2. Hold anlegget på skrå, rett inn styrepinnene (foran og bak) (cc) på anleggsskinnene med sporene øverst på anlegget (dd). 3. Skyv sporene inn på pinnene og vri anlegget ned til det hviler på skinnene. 4. Lås anlegget på plass ved å lukke låsene foran og bak (r) på skinnene. Benkmontering (fig. 1) FORSIKTIG: For å redusere faren for personskade, sørg for at bordsagen er fast montert på et stabilt underlag før bruk. FORSIKTIG: Sørg for at overflaten er stabil nok til at vekten av større planker ikke vil medføre at den velter under bruk. Bordsagen må være godt festet. Verktøyet har fire hull (i) i sokkelen for montering til underlaget. Vi anbefaler på det sterkeste at disse hullene brukes til å forankre bordsagen til arbeidsbenken eller et annen stasjonært og stivt rammeverk. 1. Sentrer sagen på en kvadratisk stykke 12,7 mm (1/2”) kryssfiner. 2. Merk av posisjonene til de to bakre monteringshullene (med en avstand på 220 mm fra hverandre) i sagens sokkel med en blyant. Mål så fremover 498,5 mm for de to fremre hullene. 3. Ta bort sagen og bor 9 mm huller på de stedene du nettopp har merket. 4. Plasser sagen over de fire hullene du boret i kryssfinerplaten, og sett inn fire 8 mm maskinskruer NEDENFRA. Installer skiver og 8 mm muttere på toppen. Stram godt til. 5. For å hindre at skruehodene ødelegger overflaten du skal feste sagen til, kan du feste to strimler av tre til undersiden av kryssfinerplaten. Disse strimlene kan festes med treskruer fra oversiden, så lenge de ikke stikker ut gjennom bunnen av strimmelen. 6. Bruk en ”C”-klemme til å feste kryssfinersokkelen til arbeidsbenken når du bruker sagen. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, IKKE bruk sagen hvis sagbladmodulen ikke er sitter fast og sikkert klemt på plass. Når den er korrekt innrettet, vil splitteren (m) være på linje med bladet både ved bordplatenivået og ved toppen av bladet. Ved hjelp av en rett kant, sørg for at bladet (b) er rettet inn på linje med splitteren (m). Med strømmen frakoblet, beveg bladets vippe- og høydejustering til ytterpunktene, og sjekk at bladvernet har klaring til bladet i alle posisjoner. ADVARSEL: Riktig montering og justering av bladvernet er avgjørende for sikker drift! FOR Å FJERNE BLADVERNET (FIG. 4) 1. Trekk i utløserspaken for bladvernet (l). 2. Løft opp bladvernet (k). Montering av innleggsplaten (fig. 5) 1. Rett inn innleggsplaten (p) som vist i fig. 5, og sett inn knastene på baksiden av innleggsplaten i hullene på baksiden av bordets åpning. 2. Vri låseskruen (vv) med urviseren 90° for å låse bordinnsatsen. 3. Innleggsplaten er utstyrt med fire justeringsskruer for å heve eller senke innleggsplaten. Når den er riktig justert, skal fronten av innleggsplaten ligge i plan med eller litt under overflaten av bordet, og den festes i denne stillingen. Baksiden av innleggsplaten skal være plan med eller litt over bordplaten. ADVARSEL: Bruk aldri sagen uten innleggsplaten. Skift ut innleggsplaten umiddelbart dersom den er skadet eller slitt. DEMONTERE INNLEGGSPLATEN 1. Ta av innleggsplaten (p) ved å dreie låseskruen (vv) 90˚ mot klokken 2. Bruk den åpne enden av nøkkelen, sett den inn i sporet (z), trekk innleggsplaten oppover og fremover for å komme til innsiden av sagen. Sagen MÅ IKKE brukes uten innleggsplaten. Sette på parallellanlegget (fig. 6) Parallellanlegget kan monteres i to posisjoner til høyre (posisjon 1 for 0 mm til 62 cm kløving, og posisjon 2 for 10.2 cm til 82,5 cm kløving), og i én posisjon til venstre på bordsagen. 1. Åpne låsene på parallellanlegget (r).
Side: 8
120 NORSK 5. Legg en rett kant på bordet mot to av bladets tenner. Splitteren (m) skal ikke berøre den rette kanten. Om nødvendig, løsne de to større låseskruene (nn). 6. Juster de små settskruene (ll) for å flytte splitteren i forhold til plasseringen du noterte deg i trinn 5. Legg den rette kanten på motsatt side av bladet og gjenta justeringene ved behov. 7. Dra de to større låseskruene (nn) lett til. 8. Legg en flat kvadrat mot splitteren for å bekrefte at splitteren er loddrett og på linje med bladet. 9. Om nødvendig, bruk justeringsskruene til å sørge for at splitter er loddrett på linje med kvadratet. 10. Gjenta trinn 5 og 6 for å kontrollere posisjonen til splitteren. 11. Dra de to større låseskruene (nn) helt til. Parallell justering (fig. 1, 9, 15) For optimal ytelse må bladet være parallell med parallellanlegget. Denne justeringen er gjort på fabrikken. For å justere det på nytt: POSISJON 1 INNRETTING AV PARALLELLANLEGG 1. Sett anlegget i posisjon 1 og åpne låsehendelen (e). Finn begge styrepinnene (cc) som støtter anlegget på de fremre og bakre skinner. 2. Løsne skuren for den bakre styrepinnen, og juster innretningen av anlegget i sporet slik at anlegget er parallelt med bladet. Sørg for at du måler fra anleggsflaten til både foran og bak på bladet for å sikre innrettingen. 3. Stram skruen for styrepinnen, og gjenta på venstre siden av bladet. 4. Kontroller skalaen på anlegget for justering av pekeren (fig. 10). POSISJON 2 INNRETTING AV PARALLELLANLEGG 1. For å rette inn styrepinnene for anleggets posisjon 2 (cc), se til at styrepinnene for posisjon 1 er innrettet først, se Posisjon 1 innretting av parallellanlegg. 2. Løsne styrepinnene for posisjon to, bruk så hullene i skrunøkkelen for sagbladet som en guide for posisjonering og juster pinnene (fig. 15). 3. Stram styrepinnene (foran og bak). JUSTERINGER Justering av sagbladet (fig. 7) INNRETTING AV BLADET (PARALLELT MED GJÆRINGS- SPORET) ADVARSEL: Kuttfare. Kontroller bladet ved 0˚ og 45˚ og se til at bladet ikke treffer innleggsplaten, da det kan forårsake personskade. Hvis bladet ikke ser ut til å være riktig rettet inn i forhold til gjæringssporet på bordplaten, vil det være nødvendig å rette inn på nytt. Du bruker du følgende fremgangsmåte for rette inn bladet mot gjæringssporet: ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. 1. De bakre festene for svingbraketten som ligger på undersiden av bordet (ff) løsnes ved hjelp av en 6 mm sekskantnøkkel, akkurat nok til å tillate at braketten kan beveges sideveis. 2. Juster braketten til bladet er parallelt med gjæringssporet. 3. Stram de bakre brakettfestene til 12,5–13,6 Nm. HØYDEJUSTERING AV SAGBLADET (FIG. 1) Bladet kan heves og senkes ved å dreie bladets høydejusteringshjul (f). Se til at de tre øverste tennene på bladet så vidt bryter gjennom den øvre overflaten av arbeidsstykket når du sager. Dette vil sikre at det maksimale antallet tenner fjerner materiale til enhver tid, og vil dermed gi optimal effekt. Rette inn bladvern/splitter til bladet (fig. 8) 1. Fjern innleggsplaten. Se Fjerne innleggsplaten. 2. Hev bladet til full kuttdybde 0° skråvinkel. 3. Finn de tre små settskruene (ll) ved siden av låseknappen for bladvernet (mm). Disse skruene vil bli brukt for å justere bladvernets stilling.
Side: 9
121 NORSK 6. Vri stoppekammen (ii) inntil den ligger fast an mot lagerblokken. Trekk til stoppeskruen for skråstilling (jj). 7. Sjekk vinkelskalaen for skråstilling. Hvis pekeren ikke viser 0°, løsne pekerskruen (kk) og beveg pekeren slik at den viser riktig. Stram til pekerskruen igjen. 8. Gjenta ved 45°, men uten å justere pekeren. Justering av gjæringsanlegg (fig. 1) For å justere gjæringsanlegget (j) løsnes knappen, anlegget settes i ønsket vinkel og knappen skrus til igjen. Plassering av kropp og hender Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av bordsagen vil gjøre sagingen, enklere, mer nøyaktig og tryggere. ADVARSEL: • Plasser aldri hendene nær kappeområdet. • Plasser ikke hendene nærmere enn 150 mm fra bladet. • Ikke kryss hendene. • Hold begge bena godt på bakken og hold riktig balanse. Før bruk ADVARSEL: • Installer passende sagblad. Ikke bruk blader som er svært slitt. Verktøyets maksimum rotasjonshastighet må ikke overgå sagbladets. • Ikke forsøk å kappe svært små biter. • La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft. • La motoren komme opp i full hastighet før skjæring. OPERATION Instruksjoner for bruk ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre Justere skalaen på parallellanlegget (fig. 10) 1. Løsne spaken for skinnelåsen (e). 2. Sett bladet til 0° vinkel, og skyv anlegget innover til det berører bladet. 3. Lås spaken for skinnelåsen. 4. Løsne skruene på skalaindikatoren for parallellanlegget (ee), og sett skalaindikatoren til å vise null (0). Stram skruene for skalaindikatoren igjen. Den gule skalaen (øverst) viser bare korrekt når anlegget er montert på høyre side av bladet, og er i posisjon 1 (for kapping mellom 0 og 62 cm) ikke når den er i posisjon for kapping inntil 82,5 cm. Den hvite skalaen (nederst) viser bare korrekt når anlegget er montert på høyre side av bladet, og er i posisjon 2 (for kapping mellom 20,3 og 82,5 cm). Skalaen viser bare korrekt når parallellanlegget er montert på høyre side av bladet. Justering av skinnelås (fig. 1, 11) Skinnelåsen er stilt inn fra fabrikken. Hvis du har behov for å justere den på nytt, gjør som følger: 1. Lås spaken for skinnelåsen (e). 2. Løsne låsemutteren på undersiden av sagen (gg). 3. Stram opp den sekskantede stangen (tt) til fjæren på låsesystemet gir ønsket spenning på låsehendelen for skinnen. Trekk til låsemutteren igjen. 4. Snu deretter sagen rundt, og sjekk at anlegget ikke beveger seg når spaken er satt i låsestilling. Dersom anlegget fortsatt er løst, stram fjæren ytterligere. Justering av vinkelstopp og peker (fig. 12) 1. Løft bladet helt opp ved å vri høydejusteringshjulet for bladet (f) med klokken til det stopper. 2. Lås opp låsehendelen for skråstilling (g) ved å skyve den opp og til høyre. Løsne stoppeskruen for skråstilling (jj). 3. Plasser en falt kvadrat mot bordplaten og mot bladet mellom tennene. Se til at låsehendelen for skråstilling er ulåst, altså oppover. 4. Juster skråstillingsvinkelen inntil den ligger flatt mot kvadratet. 5. Lukk låsehendelen for skråstilling ved å skyve den nedover.
Side: 10
122 NORSK Slå på og av (fig. 13) Av/på-bryteren (h) for sagbordet gir flere fordeler: • Spenningsløs utløserfunksjon: Dersom strømmen av en eller annen grunn faller ut, må bryteren reaktiveres manuelt. • For å slå maskinen på, trykk på den grønne startknappen. • For å slå maskinen av, trykk på den røde stoppknappen. Bruk av parallellanlegg (fig. 14–16) SKINNELÅSHENDEL Skinnelåshendelen (e) låser anlegget og hindrer bevegelse under sagingen. For å låse skinnelåsen, trykk hendelen ned og bakover. For å låse opp. trekk den opp og fremover mot fronten av sagen. MERK: Ved kløving, lås alltid skinnelåshendelen. ARBEIDSSTØTTEFORLENGER / SMALT PARALLELLANLEGG Bordsagen er utstyrt med en arbeidsstøtteforlenger for å støtte opp arbeidsstykker som er for lange for bordet. For å bruke det smale parallellanlegget sammen med arbeidsstøtteforlengeren, vri det fra den lagrede posisjonen som vist i figur 15 og skyv pinnene inn i de nedre sporene (aa) ved begge ender av anlegget. For å bruke det smale parallellanlegget i posisjon for smal kløving, sett pinnene inn i de øvre sporene (bb) ved begge ender av anlegget. Denne funksjonen vil gi 51 mm ekstra klaring til bladet. Se figur 16. MERK: Trekk tilbake arbeidsstøtteforlengeren eller juster parallellanlegget til posisjonen for smal kløving når du arbeider over bordet. FINJUSTERINGSKNAPP Finjusteringsknappen (d) lar deg gjøre små justeringer ved innstilling av anlegget. Før justering, pass på at skinnelåshendelen er i øvre posisjon, altså ulåst. PEKER FOR SKALA PÅ PARALLELLANLEGG Skalapekeren må justeres for korrekt bruk av parallellanlegget dersom brukeren skifter mellom tykke og tynne kappeblad. Skalapekeren viser bare korrekt for posisjon 1 (0 til 61 cm), men for posisjon 1 med smalt parallellanlegg må det legges til 5,08 cm. Se Justere skalaen på parallellanlegget under Montering. deg om at utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot “maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende tilføyelser. Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder. For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet. ADVARSEL: • Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler. • Pass på at verktøyet er plassert slik at det sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder. • Installer passende sagblad. Ikke bruk svært slitte blader. Verktøyets maksimum rotasjonshastighet må ikke overgå sagbladets. • Ikke forsøk å kappe svært små biter. • La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft. • La motoren komme opp i full hastighet før du sager. • Påse all alle låseknapper og klemhåndtak er strammet. • Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er koplet til strømmen. • Sagen må aldri brukes til frihåndskapping! • Arbeidsstykker som er vridd, bøyd eller krummet må ikke sages. Det må være minst én rett, glatt side som kan legges an mot parallellanlegget eller gjæringsanlegget. • Lange arbeidsstykker må alltid støttes opp for å unngå tilbakeslag. • Ikke fjern avkapp fra området rundt sagbladet mens bladet er i gang.
Side: 11
123 NORSK Gjæringskapping (fig. 1) 1. Sett gjæringsanlegget (j) til ønsket vinkel. MERK: Hold alltid arbeidsstykket tett mot flaten på gjæringsanlegget. 2. Fortsett som for kløving. Kombinert gjæring Dette kuttet er en kombinasjon av en gjæring og en skråkapping. Sett skråstillingen til vinkelen som kreves og fortsett som for en gjæret tverrkutting. Støtte for lange arbeidsstykker • Støtt alltid opp lange arbeidsstykker. • Støtt opp lange arbeidsstykker ved hjelp av praktiske løsninger som en sagbukk eller lignende, for å hindre at endene henger ned. Støvavsug (fig. 1) Maskinen er forsynt med en åpning for avsuging av støv (n) på baksiden av maskinen. Den er egnet for bruk med utstyr for støvavsug med 57/65 mm dyser. Sammen med maskinen leveres det et reduksjonsstykke for bruk av støvavsug med dyser på 34-40 mm diameter. Bladvernet har også en åpning for støvavsug med 35 mm dyser. • Dersom det er mulig, bør det alltid brukes støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene for støvavsug. • Se til at slangen for støvavsuget som brukes er egnet for bruksområdet og materialet som skal kappes. Se til at slangen håndteres riktig. • Vær oppmerksom på at kunstige materialer som sponplater eller MDF produsere mer støvpartikler under kutting enn naturlig treverk. Oppbevaring (fig. 21-23) 1. Fest skyvestaven (u) til anlegget. 2. Ta bort bladvernet. Se For å fjerne bladvernet. Hekt fronten av bladvernet inn på braketten og skyv baksiden av enheten inn i holderen som vist, og vri så spaken mot klokken for å låse. GRUNNLEGGENDE SAGING Kløving (fig. 1, 2, 17 & 18) ADVARSEL: Skarpe kanter. 1. Still inn bladet til 0°. 2. Åpne låsene på parallellanlegget (r) (fig. 1). 3. Løft bladet til det er ca 3 mm høyere enn toppen av arbeidsstykket. Juster høyden for det øvre bladvernet etter behov. 4. Juster plasseringen av anlegget, se Bruk av parallellanlegg. 5. Hold arbeidsstykket flatt på bordet og mot anlegget. Hold arbeidsstykket vekk fra bladet. 6. Hold begge hendene unna bladbanen (fig. 17). 7. Slå maskinen på og la sagbladet komme opp i full hastighet. 8. Mat arbeidsstykket langsomt inn under bladvernet mens du holder det fast presset mot anlegget. La tennene skjære seg gjennom arbeidsstykket, ikke bruk makt for å tvinge det gjennom bladet. Bladhastigheten bør holdes konstant. 9. Bruk alltid en skyvestav (u) ved arbeid nært bladet (fig. 18). 10. Etter at kappingen er fullført, slå av maskinen, la bladet stoppe og ta bort arbeidsstykket. ADVARSEL: • Du må aldri skyve på, eller berøre den avkappede delen av arbeidsstykket. • Ikke forsøk å kappe svært små biter. • Bruk alltid en skyvestav ved kapping av mindre arbeidsstykker. Skråvinkelkutt (fig. 1) 1. Sett ønsket vinkel med hendelen (g) ved å skyve den opp og til høyre. 2. Sett til ønsket vinkel, vri hendelen ved å trykke den ned og til venstre for å låse den. 3. Fortsett som for kløving. Tverrkutting og vinklet tverrkutting 1. Ta bort parallellanlegget og installer gjæringsanlegget i ønsket spor. 2. Lås gjæringsanlegget ved 0°. 3. Fortsett som for kløving.
Side: 12
124 NORSK Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, rengjør bordoverflaten regelmessig. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, rengjør støvoppsamlingssystemet regelmessig. Bladvernet (k) og innleggsplaten må være på plass i riktig stilling før du bruker sagen. Før bruk, inspiser nøye det øvre og det nedre bladvernet, samt støvavsugsrøret for å se om det vil fungere riktig. Se til at spon, støv eller avkapp fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av noen av funksjonene. Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene i avsnitt Montere sagbladet. Ta bort de fastkilte delene og sett sagbladet på igjen. Hold ventilasjonsåpningene rene, og rengjør huset regelmessig med en myk klut. Regelmessig rengjøring av støvoppsamlingssystem: 1. Trekk ut støpselet for strømledningen for sagen. 2. Legg sagen over på siden, slik at den nederste, åpne delen av enheten blir tilgjengelig. 3. Åpne støvdekselet (qq) som vist i fig. 19, ved å løsne de to skruene og deretter ved å trykke på klipsene på hver side (rr). Rens ut overflødig støv, og sett dekselet tilbake på plass ved å skyve klipsene på siden helt inn, og så stramme låseskruene. 3. Skyv skrunøklene for bladet (t) inn i lommen inntil den gul knappen er på linje med hullet, for å holde dem på plass. Se fig. 23. 4. Skyv styrebjelken for gjæringsanlegget inn i lommen, så kan den svinges og smekkes på plass. Sett forlengelsen for gjæringsanlegget oppover for å unngå at det kommer i veien. 5. Pakk ledningen i denne plasseringen (oo). 6. For å lagre anlegget, sett arbeidsstøtten i lagret posisjon. Ta anlegget bort fra skinnene. Fest anlegget opp-ned på venstre side av sagen, se fig. 22. IKKE hekt styresporene inn på styreskruene på venstre side av anlegget. Disse skruene vil rettes inn med en klaring til anlegget som vist. Lukk låsene på parallellanlegget (r) for å sikre det. Transport • Maskinen må alltid bæres ved hjelp av bærehåndtakene (ww), se fig 1. ADVARSEL: Maskinen må alltid ha øvre bladvern montert når den transporteres. VEDLIKEHOLD DEWALT-maskinen din er designet for å kunne brukes å brukes over lang tid med minimalt vedlikehold. For at den skal fungere tilfredsstillende over tid, er det viktig å sørge for riktig stell av verktøyet og regelmessig renhold. Smøring (fig. 20) Motoren og lagrene krever ingen ekstra smøring. Hvis det blir tungt å heve og senke bladet, bør du rense og smøre høydejusteringsskruene: 1. Koble sagen fra strømkilden. 2. Legg sagen over på siden. 3. Rengjør og smør gjengene på høydejusteringsskruene (pp) på undersiden av sagen, som vist i fig. 20. Bruk alminnelig smørefett. Rengjøring (fig. 1, 19) ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, slå av enheten og kople fra strømkilden før rengjøring.
Side: 13
125 NORSK produktet til en autorisert reparatør som vil samle det inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med ditt lokale DEWALT- kontor på adressen som er angitt i denne håndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer om vår ettermarkedsservice og kontakter tilgjengelig på denne Internett-adressen: www.2helpU.com Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT, kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Skift ut bladvernet hvis det er slitt. Kontakt din lokale DEWALT servicesenter for informasjon om utskifting av bladvernet. SAGBLADER: BRUK ALLTID 250 mm støysvake sagblad med 30 mm festehull. Hastighetsangivelsen skal være minst 5000 RPM. Bruk aldri blad med mindre diameter. Det vil ikke beskyttes tilstrekkelig. BLADBESKRIVELSER BRUKSOMRÅDE DIAMETER TENNER Bygg-sagblader(hurtigkløving) Generelt bruk 250 mm 24 Fine tverrkutt 250 mm 40 Treverksagblader (gir glatte, rene kutt) Fine tverrkutt 250 mm 60 Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Miljøvern Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller dersom du ikke lenger har behov for det, må det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Lever dette produktet for separat avfallshåndtering. Separat innsamling av brukte produkter og emballasje gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for innsamling og gjenbruk av DEWALT produkter når levetiden tar slutt. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner
Side: 14
126 NORSK Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com. ARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWE7491 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE7491. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE7491 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE7491

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWE7491 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sagestasjoner
  • Model/navn: DWE7491
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk