DeWalt DWE7491 manual

Vis en manual for DeWalt DWE7491 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sagestasjon
  • Model/navn: DWE7491
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 114
113
NORSK
Sikring:
Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling
til et strømforsyningssystem med maks tillatt
systemimpedans Zmax på
0,25 Ohm i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til
brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles
til et strømsystem som oppfyller kravet over. Om
nødvendig skal operatøren spørre strømleverandøren
om systemimpedansen i grensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DWE7491-QS/GB DWE7491-LX
Spenning V 230 115
Type 1 1
Motor effekt (forbruk) W 2000 1700
Motor effekt (avgitt) W 970 820
Turtall, ubelastet min-1
3800 4800
Bladdiameter mm 250 250
Utsparingsdiameter mm 30 30
Bladtykkelse mm 2.2 2.2
Tykkelse på spaltekniv mm 2.3 2.3
Sagedybde ved 90° mm 77 77
Sagedybde ved 45° mm 55 55
Kløvekapasitet mm 825 825
Ytterdimensjoner mm 710 x 650 x 450 710 x 650 x 450
Vekt kg 28.1 28.1
LPA (lydtrykk) dB(A) 95.0 95.0
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3.0 3.0
LWA (lydeffekt) dB(A) 106.0 106.0
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3.0 3.0
BORDSAG
DWE7491
FARE: Angir en eksisterende farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Side: 115
114
NORSK
2. Ta hensyn til arbeidsmiljø.
Ikke utsett verktøyet for vann. Ikke bruk
verktøyet under fuktige eller våte forhold. Ha
godt lys på arbeidsområdet (250 - 300 Lux).
Ikke bruk verktøyet der det er fare for at det
kan forårsake brann eller eksplosjon, f.eks. i
nærheten av antennelige væsker og gasser.
3. Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f.
eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Dersom verktøyet brukes under ekstreme
forhold (f.eks. høy fuktighet, under produksjon
av metallspon osv.), kan den elektriske
sikkerheten bedres ved å sette inn en
skilletransformator eller en (FI) skillebryter for
jordfeil.
4. Hold uvedkommende personer borte.
Ikke la personer som ikke er involvert i arbeidet,
særlig barn, komme i kontakt med verktøyet
eller forlengelseskabelen, og hold dem borte fra
arbeidsområdet.
5. Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares
korrekt.
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt sted og låses sikkert, utenfor barns
rekkevidde.
6. Ikke bruk kraft på verktøyet.
Jobben utføres bedre og sikrere med korrekt
hastighet.
7. Bruk riktig verktøy.
Ikke tving små verktøy til å gjøre jobben til et
kraftigere verktøy. Ikke bruk verktøy til andre
formål en de er ment til; for eksempel skal ikke
sirkelsager brukes til å kutte tømmerstokker eller
trekubber.
8. Bruk egnet antrekk.
Ikke bruk løstsittende antrekk eller smykker da
dette kan bli fanget opp av bevegelige deler. Vi
anbefaler antiskli-fottøy ved arbeid utendørs.
Bruk hårnett for å dekke til langt hår.
9. Bruk verneutstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller
støvmaske hvis arbeidet genererer støv eller
kaster ut spon. Dersom disse delene kan
være svært varme, må du også bruke et
varmebestandig forkle. Bruk hørselsvern hele
tiden. Bruk hjelm hele tiden.
10. Koble til en støvoppsamlingsinnretning.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må
du sørge for at disse er koblet til og ordentlig
sikret.
Angir brannfare.
Skarpe kanter.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DWE7491
DEWALT erklærer at de produktene som er beskre-
vet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
01.12.2013
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av
elektrisk verktøy. Dette for å redusere
faren for brann, elektrisk støt og
personskade, inkludert følgende.
Les all denne informasjonen før du tar i bruk
produktet, og ta vare på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG
BRUK
Generelle sikkerhetsregler
1. Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker vil fremme
personskader.
Side: 116
115
NORSK
repareres ordentlig eller byttes ut av godkjent
serviceperson, med mindre annet er indikert
i denne instruksjonshåndboken. Få godkjent
serviceverksted til å bytte ut ødelagte brytere.
Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slås av
eller på. Prøv aldri å utføre reparasjoner på egen
hånd.
ADVARSEL! Bruk av tilbehørs-
eller ekstrautstyr eller utførelse av
operasjoner med dette verktøyet
ut over de som anbefales i denne
instruksjonshåndboken, kan føre til fare
for personskade.
21. Få kvalifiserte personer til å reparere
verktøyet.
Dette elektroverktøyet overholder relevante
sikkerhetsregler. Reparasjoner bør kun utføres
av kvalifisert person som bruker originale
reservedeler; hvis ikke kan dette føre til betydelig
fare for brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for
sagbenker
• Ikke bruk sagblad med kroppstykkelse
større enn, eller tenner tynnere enn,
spaltekniven (splitter).
• Påse at bladet roterer i riktig retning og at
tennene peker mot forsiden av sagbenken.
• Sørg for at alle klemmehåndtak er strammet til
før bruk.
• Påse at alle blader og flenser er rene og at de
forsenkede sider til kragen er mot bladet. Stram
skaftmutteren.
• Hold sagbladet skarp og riktig stilt inn.
• Sørg for at spaltekniven er justert til riktig
avstand fra bladet – maksimum 5 mm.
• Ikke bruk sagen uten at øvre og nedre
beskyttelsene er på plass.
• Ikke ha noen kroppsdeler på linje med bladet.
Det kan resultere i personskade. Stå til side for
bladet.
• Kople sagen fra strømtilførselen før skifting av
blad eller utføring av vedlikehold.
• Bruk alltid en skyvepinne for¨ å mate
arbeidsstykket og plasser aldri hendene
nærmere enn 150 mm fra sagbladet under
kapping.
• Ikke bruk verktøyet med annen spenning enn
angitt.
• Ikke bruk smøremidler på bladet mens det er i
bevegelse.
11. Ikke bruk ledningen feil.
Ikke dra i ledningen for å trekke den ut fra
stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme,
olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet etter
ledningen.
12. Sikre arbeidet.
Bruk skruklemmer eller en skruestikke for å
holde fast arbeidsstykket hvis mulig. Det er
tryggere enn å bruke hendene, og det frigjør
begge hendene til å bruke verktøyet.
13. Ikke strekk deg over verktøyet.
Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
14. Vedlikehold verktøyet.
Hold skjæreverktøyet skarpt og rent for bedre
og tryggere bruk. Følg instruksjonene om
smøring og bytte av tilbehør. Kontroller verktøyet
regelmessig, og hvis det er skadet må du få
det reparert av godkjent serviceverksted. Hold
håndtak og brytere tørre, rene og uten olje og
smørefett.
15. Koble fra verktøyet.
Når verktøyet ikke er i bruk, før vedlikehold
eller ved bytte av tilbehørsutstyr som f.eks.
blad, bits og kniver, må verktøyet kobles fra
strømtilførselen.
16. Fjern justeringsnøkler og skrunøkler.
Få den vanen å kontrollere at justeringsnøkler
og skrunøkler er fjernet fra verktøyet før du tar
det i bruk.
17. Unngå utilsiktet oppstart.
Sørg for at verktøyet står i stillingen ”off” (av) før
du setter i støpslet.
18. Bruk forlengelseskabler for utendørs bruk.
Før bruk må du kontrollere forlengelseskabelen
og bytte den hvis den er ødelagt. Når
verktøyet brukes utendørs, må du kun bruke
forlengelseskabler som er tiltenkt utendørs bruk
og merket tilsvarende.
19. Vær på vakt.
Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke
bruk verktøyet hvis du er trøtt eller er påvirket av
narkotika eller alkohol.
20. Kontroller for ødelagte deler.
Før bruk må du kontrollere verktøy og
strømkabel nøye for å sørge for at det vil
fungere korrekt og utføre tiltenkt funksjon.
Kontroller at bevegelige deler er korrekt justert,
at bevegelige deler sitter fast, om deler eller
montering er ødelagt, eller andre forhold
som kan påvirke bruken. En beskyttelse
eller en annen del som er ødelagt, må
Side: 117
116
NORSK
spesifisert i denne manualen og som samsvarer
med EN847-1, dersom de skal brukes på
treverk og lignende materialer.
• Vurder bruk av spesialdesignede
støyreduksjonsblader.
• Ikke bruk sagblad av høyhastighetsstål (HS).
• Ikke bruk deformerte, sprukkede eller skadede
sagblader.
• Velg riktig sagblad tilpasset materialet som skal
kappes.
• Bruk arbeidshansker ved håndtering av sagblad
og råmaterialer. Sagblad bør bæres i en holder
om det er praktisk.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager:
– skader som følge av å berøre roterende deler
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselskader.
– Fare for ulykker fra utildekkede deler av det
roterende sagbladet.
- Fare for skader ved skifte av sagbladet med
ubeskyttede hender.
– Risiko for klemte fingre ved åpning av
beskyttelsene.
– Helsefare ved innånding av støv fra saging av
treverk, spesielt eik, bøk og MDF.
Følgende faktorer har betydning for støyutviklingen:
– Materialet som skal sages
– Type av sagblad
– Matekraften
- Maskinvedlikehold
Følgende faktorer har betydning for støveksponering:
– Slitt sagblad
– Støvavsug med lufthastighet under 20 m/s
– Arbeidsstykket ikke nøyaktig styrt.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer er vist på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk
Bruk hørselvern
• Ikke strekk hendene rundt bak sagbladet.
• Oppbevar alltid skyvepinnen på sin plass når
den ikke er i bruk.
• Ikke stå oppe på enheten.
• Under transport, påse at den øvre delen av
sagbladet er tildekket f.eks. av beskyttelsen.
• Ikke bruk beskyttelsen for håndtering eller for
transport.
ADVARSEL: Dette verktøyet er utstyrt
med en spesiell strømledning (type Y
kopling). Dersom strømledningen er
skadet eller på annen måte defekt må
den kun skiftes ut av produsenten eller
en autorisert reparatør.
• Skift straks ut bordinnlegget (strupeplate)
dersom det er skadet eller slitt.
• Kontroller at arbeidsstykket er godt oppstøttet.
Bruk alltid ekstra støtte for lange arbeidsstykker.
• Bruk ikke sidetrykk på sagbladet.
• Sag aldri lettmetall-legeringer. Verktøyet er ikke
designet for slikt bruk.
• Ikke bruk slipeskiver eller diamantkappeskiver.
• Falsing, hakk- eller sporsaging er ikke tillatt.
• I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå
verktøyet straks av og koble verktøyet fra
strømforsyningen. Rapporter feilen og merk
verktøyet på passende måte for å unngå at
andre bruker det defekte verktøyet.
• Dersom sagbladet blokkeres på grunn av
unormal skyvekraft ved kutting, slå ALLTID av
maskinen og koble fra strømledningen. Ta bort
arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet
løper fritt. Slå på verktøyet og start en ny
kapping med redusert skyvekraft.
• Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av
treverk.
• Du må ALDRI prøve å kutte en løs stabel. Det
kan medføre at du mister kontrollen, eller at du
får et tilbakeslag. Alle materialer må ha sikkert
støtte og feste.
SAGBLADER
• Ved saging av treverk skal maskinen alltid
brukes med passende støvsuger.
• Sagbladets maksimum tillatte hastighet må alltid
være lik eller større enn ikke-belastet hastighet til
verktøyet spesifisert på typeskiltet.
• Ikke bruk sagblad som ikke oppfyller
dimensjonene angitt under Tekniske data .
Ikke bruk avstandsstykker for at bladet skal
passe på spindelen. Bruk kun blad som
Side: 118
117
NORSK
k. Bladvern
l. Utløserhendel for bladvern
m. Splitter
e. Uttak for støvsuger
h. Beskyttelse for støvsugeruttak
p. Innleggsplate
q. Parallellanlegg
r. Lås for parallellanlegg
s. Arbeidsstøtte/smalt parallellanlegg (vist i lagret
posisjon)
t. Bladnøkler
u. Skyvestav (vist i lagret posisjon)
BRUKSOMRÅDE
DWE7491 bordsirkelsag er konstruert for profesjonell
kløving, tverrkutting, gjæring og fasing av forskjellige
materialer slik som tre, trelignende materialer og
plast.
Den må IKKE brukes til saging i metall,
sementplater eller murverk.
Den må IKKE brukes under våte forhold eller i
nærheten av antennelige væsker eller gasser.
Disse bordsirkelsagene er profesjonelle
elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for
andre formål enn beskrevet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 61029; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk vernebriller
Bruk pustebeskyttelse.
Hold hendene unna skjæreområdet og
bladet.
Bærepunkt.
DATAKODE POSISJON
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er
trykket på huset.
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert maskin
1 Parallellanlegg
1 Gjæringsanlegg
1 Sagblad
1 Øvre bladvern
1 Innleggsplate
2 Bladnøkler
1 Støvsugeradapter
1 Bruksanvisning
1 Sprengskisse
• Kontroller for skader på verktøy, deler eller
tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne
bruksanvisningen før bruk.
Beskrivelse (fig. 1–2)
a. Bord
b. Blad
c. Kløvskalapeker
d. Finjusteringsknapp
e. Skinnelåshendel
f. Justeringshjul for bladhøyde
g. Skråvinkel låseknapp
h. PÅ/AV-bryter
i. Monteringshull
j. Gjæringsanlegg
Side: 119
118
NORSK
2. Fjern innleggsplaten (p). Se Montere
innleggsplaten.
3. Bruk en skrunøkkel til å løsne
spindelmutteren (v) og fjern den og flensen (x)
fra spindelen ved å dreie mot urviseren.
4. Plasser sagbladet på spindelen (w) , og se
til at tennene i bladet (b) peker nedover mot
forsiden av bordet. Sett skivene og mutteren på
spindelen, og trekk til mutteren (v) så langt som
mulig for hånd, mens du sjekker at sagbladet
ligger mot den indre skiven og at den ytre
flensen (x) ligger an mot bladet. Sjekk den
største diameteren på flensen ligger mot bladet.
Se til at spindelen og skivene er fri for støv og
rusk.
5. For å unngå at spindelen roterer ved tiltrekking
av mutteren, bruk den åpne enden av
bladnøkkelen (t) til å holde spindelen fast.
6. Bruk spindelnøkkelen til å trekke til mutteren på
spindelen (v) ved å vri den med klokken.
7. Sett innleggsplaten tilbake.
ADVARSEL: Sjekk alltid pekeren for
parallellanlegget og bladvernet etter at
bladet er byttet.
Montering av bladvernet
(fig. 1, 4)
ADVARSEL: Bruk bladvernet ved all
kapping.
1. Hev sagbladets spindel til maksimal høyde.
2. Installer bladvernet ved å trekke i
utløserspaken (l) og sett inn en splitter (m) inntil
den når bunnen.
3. Slipp spaken, se til at klemplatene er helt lukket
og at splitteren er klemt fast.
WARNING: Before connecting the table
saw to the power source or operating
the saw, always inspect the blade
guard assembly for proper alignment
and clearance with saw blade. Check
alignment after each change of bevel
angle.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, DO NOT operate
saw if blade assembly is not securley
clamped in place.
ADVARSEL: Før du kobler strøm til
sagen eller bruker sagen, sjekk alltid at
bladvernet har riktig justering og klaring
mot sagbladet. Sjekk justeringen etter
hver endring av skråvinkelen.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Sørg for at PÅ/
AV bryteren er i AV posisjonen. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
Pakke ut
• Vær forsiktig når du tar sagen ut av emballasjen.
• Sagen er ferdig montert med unntak av
parallellanlegget og bladvernet.
• Gjennomfør monteringen i henhold til
anvisningene under.
ADVARSEL: Oppbevar alltid
skyvestaven på sin plass når den ikke er
i bruk.
Montering av sagbladet (fig. 1, 3)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Se til at
utløserbryteren er i AV-stilling. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Tennene på et nytt blad er
meget skarpe og kan være farlige.
ADVARSEL: Sagbladet MÅ skiftes
ut som beskrevet her. Det må BARE
brukes sagblader som spesifisert under
Tekniske data. Vi foreslår DT4226.
ALDRI bruk andre sagblader.
MERK: Dette verktøyet har et blad installert fra
fabrikken.
1. Hev sagbladets spindel til maksimal høyde ved
å vri høydejusteringshjulet for bladet (f) med
klokken.
Side: 120
119
NORSK
2. Hold anlegget på skrå, rett inn
styrepinnene (foran og bak) (cc) på
anleggsskinnene med sporene øverst på
anlegget (dd).
3. Skyv sporene inn på pinnene og vri anlegget ned
til det hviler på skinnene.
4. Lås anlegget på plass ved å lukke låsene foran
og bak (r) på skinnene.
Benkmontering (fig. 1)
FORSIKTIG: For å redusere faren for
personskade, sørg for at bordsagen er
fast montert på et stabilt underlag før
bruk.
FORSIKTIG: Sørg for at overflaten er
stabil nok til at vekten av større planker
ikke vil medføre at den velter under bruk.
Bordsagen må være godt festet. Verktøyet har fire
hull (i) i sokkelen for montering til underlaget. Vi
anbefaler på det sterkeste at disse hullene brukes
til å forankre bordsagen til arbeidsbenken eller et
annen stasjonært og stivt rammeverk.
1. Sentrer sagen på en kvadratisk stykke 12,7 mm
(1/2”) kryssfiner.
2. Merk av posisjonene til de to bakre
monteringshullene (med en avstand på 220 mm
fra hverandre) i sagens sokkel med en blyant.
Mål så fremover 498,5 mm for de to fremre
hullene.
3. Ta bort sagen og bor 9 mm huller på de
stedene du nettopp har merket.
4. Plasser sagen over de fire hullene du boret
i kryssfinerplaten, og sett inn fire 8 mm
maskinskruer NEDENFRA. Installer skiver og 8
mm muttere på toppen. Stram godt til.
5. For å hindre at skruehodene ødelegger
overflaten du skal feste sagen til, kan du feste to
strimler av tre til undersiden av kryssfinerplaten.
Disse strimlene kan festes med treskruer fra
oversiden, så lenge de ikke stikker ut gjennom
bunnen av strimmelen.
6. Bruk en ”C”-klemme til å feste
kryssfinersokkelen til arbeidsbenken når du
bruker sagen.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
alvorlig personskade, IKKE bruk sagen
hvis sagbladmodulen ikke er sitter fast
og sikkert klemt på plass.
Når den er korrekt innrettet, vil splitteren (m) være på
linje med bladet både ved bordplatenivået og ved
toppen av bladet. Ved hjelp av en rett kant, sørg for
at bladet (b) er rettet inn på linje med splitteren (m).
Med strømmen frakoblet, beveg bladets vippe-
og høydejustering til ytterpunktene, og sjekk at
bladvernet har klaring til bladet i alle posisjoner.
ADVARSEL: Riktig montering og
justering av bladvernet er avgjørende for
sikker drift!
FOR Å FJERNE BLADVERNET (FIG. 4)
1. Trekk i utløserspaken for bladvernet (l).
2. Løft opp bladvernet (k).
Montering av innleggsplaten (fig. 5)
1. Rett inn innleggsplaten (p) som vist i fig. 5, og
sett inn knastene på baksiden av innleggsplaten
i hullene på baksiden av bordets åpning.
2. Vri låseskruen (vv) med urviseren 90° for å låse
bordinnsatsen.
3. Innleggsplaten er utstyrt med fire
justeringsskruer for å heve eller senke
innleggsplaten. Når den er riktig justert, skal
fronten av innleggsplaten ligge i plan med eller
litt under overflaten av bordet, og den festes
i denne stillingen. Baksiden av innleggsplaten
skal være plan med eller litt over bordplaten.
ADVARSEL: Bruk aldri sagen uten
innleggsplaten. Skift ut innleggsplaten
umiddelbart dersom den er skadet eller
slitt.
DEMONTERE INNLEGGSPLATEN
1. Ta av innleggsplaten (p) ved å dreie
låseskruen (vv) 90˚ mot klokken
2. Bruk den åpne enden av nøkkelen, sett den
inn i sporet (z), trekk innleggsplaten oppover
og fremover for å komme til innsiden av sagen.
Sagen MÅ IKKE brukes uten innleggsplaten.
Sette på parallellanlegget (fig. 6)
Parallellanlegget kan monteres i to posisjoner til
høyre (posisjon 1 for 0 mm til 62 cm kløving, og
posisjon 2 for 10.2 cm til 82,5 cm kløving), og i én
posisjon til venstre på bordsagen.
1. Åpne låsene på parallellanlegget (r).
Side: 121
120
NORSK
5. Legg en rett kant på bordet mot to av bladets
tenner. Splitteren (m) skal ikke berøre den rette
kanten. Om nødvendig, løsne de to større
låseskruene (nn).
6. Juster de små settskruene (ll) for å flytte
splitteren i forhold til plasseringen du noterte
deg i trinn 5. Legg den rette kanten på motsatt
side av bladet og gjenta justeringene ved behov.
7. Dra de to større låseskruene (nn) lett til.
8. Legg en flat kvadrat mot splitteren for å bekrefte
at splitteren er loddrett og på linje med bladet.
9. Om nødvendig, bruk justeringsskruene til å
sørge for at splitter er loddrett på linje med
kvadratet.
10. Gjenta trinn 5 og 6 for å kontrollere posisjonen
til splitteren.
11. Dra de to større låseskruene (nn) helt til.
Parallell justering (fig. 1, 9, 15)
For optimal ytelse må bladet være parallell med
parallellanlegget. Denne justeringen er gjort på
fabrikken. For å justere det på nytt:
POSISJON 1 INNRETTING AV PARALLELLANLEGG
1. Sett anlegget i posisjon 1 og åpne
låsehendelen (e). Finn begge styrepinnene (cc)
som støtter anlegget på de fremre og bakre
skinner.
2. Løsne skuren for den bakre styrepinnen, og
juster innretningen av anlegget i sporet slik at
anlegget er parallelt med bladet. Sørg for at du
måler fra anleggsflaten til både foran og bak på
bladet for å sikre innrettingen.
3. Stram skruen for styrepinnen, og gjenta på
venstre siden av bladet.
4. Kontroller skalaen på anlegget for justering av
pekeren (fig. 10).
POSISJON 2 INNRETTING AV PARALLELLANLEGG
1. For å rette inn styrepinnene for anleggets
posisjon 2 (cc), se til at styrepinnene for posisjon
1 er innrettet først, se Posisjon 1 innretting av
parallellanlegg.
2. Løsne styrepinnene for posisjon to, bruk
så hullene i skrunøkkelen for sagbladet
som en guide for posisjonering og juster
pinnene (fig. 15).
3. Stram styrepinnene (foran og bak).
JUSTERINGER
Justering av sagbladet (fig. 7)
INNRETTING AV BLADET (PARALLELT MED GJÆRINGS-
SPORET)
ADVARSEL: Kuttfare. Kontroller
bladet ved 0˚ og 45˚ og se til at bladet
ikke treffer innleggsplaten, da det kan
forårsake personskade.
Hvis bladet ikke ser ut til å være riktig rettet inn
i forhold til gjæringssporet på bordplaten, vil det
være nødvendig å rette inn på nytt. Du bruker du
følgende fremgangsmåte for rette inn bladet mot
gjæringssporet:
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
1. De bakre festene for svingbraketten som ligger
på undersiden av bordet (ff) løsnes ved hjelp
av en 6 mm sekskantnøkkel, akkurat nok til å
tillate at braketten kan beveges sideveis.
2. Juster braketten til bladet er parallelt med
gjæringssporet.
3. Stram de bakre brakettfestene til 12,5–13,6
Nm.
HØYDEJUSTERING AV SAGBLADET (FIG. 1)
Bladet kan heves og senkes ved å dreie bladets
høydejusteringshjul (f).
Se til at de tre øverste tennene på bladet så vidt
bryter gjennom den øvre overflaten av arbeidsstykket
når du sager. Dette vil sikre at det maksimale antallet
tenner fjerner materiale til enhver tid, og vil dermed gi
optimal effekt.
Rette inn bladvern/splitter til
bladet (fig. 8)
1. Fjern innleggsplaten. Se Fjerne
innleggsplaten.
2. Hev bladet til full kuttdybde 0° skråvinkel.
3. Finn de tre små settskruene (ll) ved siden av
låseknappen for bladvernet (mm). Disse skruene
vil bli brukt for å justere bladvernets stilling.
Side: 122
121
NORSK
6. Vri stoppekammen (ii) inntil den ligger fast an
mot lagerblokken. Trekk til stoppeskruen for
skråstilling (jj).
7. Sjekk vinkelskalaen for skråstilling. Hvis pekeren
ikke viser 0°, løsne pekerskruen (kk) og
beveg pekeren slik at den viser riktig. Stram til
pekerskruen igjen.
8. Gjenta ved 45°, men uten å justere pekeren.
Justering av gjæringsanlegg (fig. 1)
For å justere gjæringsanlegget (j) løsnes knappen,
anlegget settes i ønsket vinkel og knappen skrus til
igjen.
Plassering av kropp og hender
Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av
bordsagen vil gjøre sagingen, enklere, mer nøyaktig
og tryggere.
ADVARSEL:
• Plasser aldri hendene nær
kappeområdet.
• Plasser ikke hendene nærmere enn
150 mm fra bladet.
• Ikke kryss hendene.
• Hold begge bena godt på bakken og
hold riktig balanse.
Før bruk
ADVARSEL:
• Installer passende sagblad. Ikke bruk
blader som er svært slitt. Verktøyets
maksimum rotasjonshastighet må ikke
overgå sagbladets.
• Ikke forsøk å kappe svært små biter.
• La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft.
• La motoren komme opp i full hastighet
før skjæring.
OPERATION
Instruksjoner for bruk
ADVARSEL: Observer alltid
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når
du foretar reparasjoner. Forsikre
Justere skalaen på
parallellanlegget (fig. 10)
1. Løsne spaken for skinnelåsen (e).
2. Sett bladet til 0° vinkel, og skyv anlegget innover
til det berører bladet.
3. Lås spaken for skinnelåsen.
4. Løsne skruene på skalaindikatoren for
parallellanlegget (ee), og sett skalaindikatoren til
å vise null (0). Stram skruene for skalaindikatoren
igjen. Den gule skalaen (øverst) viser bare korrekt
når anlegget er montert på høyre side av bladet,
og er i posisjon 1 (for kapping mellom 0 og 62
cm) ikke når den er i posisjon for kapping inntil
82,5 cm. Den hvite skalaen (nederst) viser bare
korrekt når anlegget er montert på høyre side
av bladet, og er i posisjon 2 (for kapping mellom
20,3 og 82,5 cm).
Skalaen viser bare korrekt når parallellanlegget er
montert på høyre side av bladet.
Justering av skinnelås (fig. 1, 11)
Skinnelåsen er stilt inn fra fabrikken. Hvis du har
behov for å justere den på nytt, gjør som følger:
1. Lås spaken for skinnelåsen (e).
2. Løsne låsemutteren på undersiden av
sagen (gg).
3. Stram opp den sekskantede stangen (tt) til
fjæren på låsesystemet gir ønsket spenning på
låsehendelen for skinnen. Trekk til låsemutteren
igjen.
4. Snu deretter sagen rundt, og sjekk at anlegget
ikke beveger seg når spaken er satt i låsestilling.
Dersom anlegget fortsatt er løst, stram fjæren
ytterligere.
Justering av vinkelstopp og
peker (fig. 12)
1. Løft bladet helt opp ved å vri
høydejusteringshjulet for bladet (f) med klokken
til det stopper.
2. Lås opp låsehendelen for skråstilling (g) ved å
skyve den opp og til høyre. Løsne stoppeskruen
for skråstilling (jj).
3. Plasser en falt kvadrat mot bordplaten og mot
bladet mellom tennene. Se til at låsehendelen
for skråstilling er ulåst, altså oppover.
4. Juster skråstillingsvinkelen inntil den ligger flatt
mot kvadratet.
5. Lukk låsehendelen for skråstilling ved å skyve
den nedover.
Side: 123
122
NORSK
Slå på og av (fig. 13)
Av/på-bryteren (h) for sagbordet gir flere fordeler:
• Spenningsløs utløserfunksjon: Dersom
strømmen av en eller annen grunn faller ut, må
bryteren reaktiveres manuelt.
• For å slå maskinen på, trykk på den grønne
startknappen.
• For å slå maskinen av, trykk på den røde
stoppknappen.
Bruk av parallellanlegg (fig. 14–16)
SKINNELÅSHENDEL
Skinnelåshendelen (e) låser anlegget og hindrer
bevegelse under sagingen. For å låse skinnelåsen,
trykk hendelen ned og bakover. For å låse opp. trekk
den opp og fremover mot fronten av sagen.
MERK: Ved kløving, lås alltid skinnelåshendelen.
ARBEIDSSTØTTEFORLENGER / SMALT PARALLELLANLEGG
Bordsagen er utstyrt med en arbeidsstøtteforlenger
for å støtte opp arbeidsstykker som er for lange for
bordet.
For å bruke det smale parallellanlegget sammen
med arbeidsstøtteforlengeren, vri det fra den lagrede
posisjonen som vist i figur 15 og skyv pinnene inn i
de nedre sporene (aa) ved begge ender av anlegget.
For å bruke det smale parallellanlegget i posisjon for
smal kløving, sett pinnene inn i de øvre sporene (bb)
ved begge ender av anlegget. Denne funksjonen vil
gi 51 mm ekstra klaring til bladet. Se figur 16.
MERK: Trekk tilbake arbeidsstøtteforlengeren eller
juster parallellanlegget til posisjonen for smal kløving
når du arbeider over bordet.
FINJUSTERINGSKNAPP
Finjusteringsknappen (d) lar deg gjøre små
justeringer ved innstilling av anlegget. Før justering,
pass på at skinnelåshendelen er i øvre posisjon,
altså ulåst.
PEKER FOR SKALA PÅ PARALLELLANLEGG
Skalapekeren må justeres for korrekt bruk av
parallellanlegget dersom brukeren skifter mellom
tykke og tynne kappeblad. Skalapekeren viser bare
korrekt for posisjon 1 (0 til 61 cm), men for posisjon
1 med smalt parallellanlegg må det legges til 5,08
cm. Se Justere skalaen på parallellanlegget
under Montering.
deg om at utløserbryteren er stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir
rettet mot “maskinreguleringer for trearbeid 1974” og
alle påfølgende tilføyelser.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer
ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde og
stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren
har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet,
slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at
omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør
er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er
passende for dette verktøyet.
ADVARSEL:
• Følg alltid sikkerhetsanvisningene og
gjeldende regler.
• Pass på at verktøyet er plassert slik
at det sikrer ergonomiske forhold når
det gjelder bordhøyde og stabilitet.
Verktøyet skal plasseres slik at
operatøren har god oversikt og
nok fri plass rundt verktøyet, slik at
arbeidsstykket kan håndteres uten
hinder.
• Installer passende sagblad. Ikke
bruk svært slitte blader. Verktøyets
maksimum rotasjonshastighet må ikke
overgå sagbladets.
• Ikke forsøk å kappe svært små biter.
• La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft.
• La motoren komme opp i full
hastighet før du sager.
• Påse all alle låseknapper og
klemhåndtak er strammet.
• Plasser ikke hånden i nærheten
av bladet når sagen er koplet til
strømmen.
• Sagen må aldri brukes til
frihåndskapping!
• Arbeidsstykker som er vridd, bøyd
eller krummet må ikke sages. Det må
være minst én rett, glatt side som kan
legges an mot parallellanlegget eller
gjæringsanlegget.
• Lange arbeidsstykker må alltid støttes
opp for å unngå tilbakeslag.
• Ikke fjern avkapp fra området rundt
sagbladet mens bladet er i gang.
Side: 124
123
NORSK
Gjæringskapping (fig. 1)
1. Sett gjæringsanlegget (j) til ønsket vinkel.
MERK: Hold alltid arbeidsstykket tett mot flaten på
gjæringsanlegget.
2. Fortsett som for kløving.
Kombinert gjæring
Dette kuttet er en kombinasjon av en gjæring og
en skråkapping. Sett skråstillingen til vinkelen som
kreves og fortsett som for en gjæret tverrkutting.
Støtte for lange arbeidsstykker
• Støtt alltid opp lange arbeidsstykker.
• Støtt opp lange arbeidsstykker ved hjelp av
praktiske løsninger som en sagbukk eller
lignende, for å hindre at endene henger ned.
Støvavsug (fig. 1)
Maskinen er forsynt med en åpning for avsuging
av støv (n) på baksiden av maskinen. Den er egnet
for bruk med utstyr for støvavsug med 57/65 mm
dyser. Sammen med maskinen leveres det et
reduksjonsstykke for bruk av støvavsug med dyser
på 34-40 mm diameter.
Bladvernet har også en åpning for støvavsug med
35 mm dyser.
• Dersom det er mulig, bør det alltid brukes
støvavsug som er designet i henhold til de
relevante reglene for støvavsug.
• Se til at slangen for støvavsuget som brukes er
egnet for bruksområdet og materialet som skal
kappes. Se til at slangen håndteres riktig.
• Vær oppmerksom på at kunstige materialer
som sponplater eller MDF produsere mer
støvpartikler under kutting enn naturlig treverk.
Oppbevaring (fig. 21-23)
1. Fest skyvestaven (u) til anlegget.
2. Ta bort bladvernet. Se For å fjerne
bladvernet. Hekt fronten av bladvernet inn på
braketten og skyv baksiden av enheten inn i
holderen som vist, og vri så spaken mot klokken
for å låse.
GRUNNLEGGENDE SAGING
Kløving (fig. 1, 2, 17 & 18)
ADVARSEL: Skarpe kanter.
1. Still inn bladet til 0°.
2. Åpne låsene på parallellanlegget (r) (fig. 1).
3. Løft bladet til det er ca 3 mm høyere enn
toppen av arbeidsstykket. Juster høyden for det
øvre bladvernet etter behov.
4. Juster plasseringen av anlegget, se Bruk av
parallellanlegg.
5. Hold arbeidsstykket flatt på bordet og mot
anlegget. Hold arbeidsstykket vekk fra bladet.
6. Hold begge hendene unna bladbanen (fig. 17).
7. Slå maskinen på og la sagbladet komme opp i
full hastighet.
8. Mat arbeidsstykket langsomt inn under
bladvernet mens du holder det fast presset
mot anlegget. La tennene skjære seg gjennom
arbeidsstykket, ikke bruk makt for å tvinge det
gjennom bladet. Bladhastigheten bør holdes
konstant.
9. Bruk alltid en skyvestav (u) ved arbeid nært
bladet (fig. 18).
10. Etter at kappingen er fullført, slå av maskinen, la
bladet stoppe og ta bort arbeidsstykket.
ADVARSEL:
• Du må aldri skyve på, eller berøre den
avkappede delen av arbeidsstykket.
• Ikke forsøk å kappe svært små biter.
• Bruk alltid en skyvestav ved kapping
av mindre arbeidsstykker.
Skråvinkelkutt (fig. 1)
1. Sett ønsket vinkel med hendelen (g) ved å skyve
den opp og til høyre.
2. Sett til ønsket vinkel, vri hendelen ved å trykke
den ned og til venstre for å låse den.
3. Fortsett som for kløving.
Tverrkutting og vinklet tverrkutting
1. Ta bort parallellanlegget og installer
gjæringsanlegget i ønsket spor.
2. Lås gjæringsanlegget ved 0°.
3. Fortsett som for kløving.
Side: 125
124
NORSK
Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut
av hovedhuset med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for personskader, rengjør
bordoverflaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for personskader, rengjør
støvoppsamlingssystemet regelmessig.
Bladvernet (k) og innleggsplaten må være på plass i
riktig stilling før du bruker sagen.
Før bruk, inspiser nøye det øvre og det nedre
bladvernet, samt støvavsugsrøret for å se om det
vil fungere riktig. Se til at spon, støv eller avkapp fra
arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av noen av
funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg
mellom sagblad og beskyttelse, koble verktøyet fra
strømforsyningen og følg instruksjonene i avsnitt
Montere sagbladet. Ta bort de fastkilte delene og
sett sagbladet på igjen.
Hold ventilasjonsåpningene rene, og rengjør huset
regelmessig med en myk klut.
Regelmessig rengjøring av støvoppsamlingssystem:
1. Trekk ut støpselet for strømledningen for sagen.
2. Legg sagen over på siden, slik at den nederste,
åpne delen av enheten blir tilgjengelig.
3. Åpne støvdekselet (qq) som vist i fig. 19, ved
å løsne de to skruene og deretter ved å trykke
på klipsene på hver side (rr). Rens ut overflødig
støv, og sett dekselet tilbake på plass ved å
skyve klipsene på siden helt inn, og så stramme
låseskruene.
3. Skyv skrunøklene for bladet (t) inn i lommen
inntil den gul knappen er på linje med hullet, for
å holde dem på plass. Se fig. 23.
4. Skyv styrebjelken for gjæringsanlegget inn i
lommen, så kan den svinges og smekkes på
plass. Sett forlengelsen for gjæringsanlegget
oppover for å unngå at det kommer i veien.
5. Pakk ledningen i denne plasseringen (oo).
6. For å lagre anlegget, sett arbeidsstøtten i lagret
posisjon. Ta anlegget bort fra skinnene. Fest
anlegget opp-ned på venstre side av sagen,
se fig. 22. IKKE hekt styresporene inn på
styreskruene på venstre side av anlegget. Disse
skruene vil rettes inn med en klaring til anlegget
som vist. Lukk låsene på parallellanlegget (r) for
å sikre det.
Transport
• Maskinen må alltid bæres ved hjelp av
bærehåndtakene (ww), se fig 1.
ADVARSEL: Maskinen må alltid ha øvre
bladvern montert når den transporteres.
VEDLIKEHOLD
DEWALT-maskinen din er designet for å kunne
brukes å brukes over lang tid med minimalt
vedlikehold. For at den skal fungere tilfredsstillende
over tid, er det viktig å sørge for riktig stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
Smøring (fig. 20)
Motoren og lagrene krever ingen ekstra smøring.
Hvis det blir tungt å heve og senke bladet, bør du
rense og smøre høydejusteringsskruene:
1. Koble sagen fra strømkilden.
2. Legg sagen over på siden.
3. Rengjør og smør gjengene på
høydejusteringsskruene (pp) på undersiden
av sagen, som vist i fig. 20. Bruk alminnelig
smørefett.
Rengjøring (fig. 1, 19)
ADVARSEL: For å redusere faren
for personskade, slå av enheten og
kople fra strømkilden før rengjøring.
Side: 126
125
NORSK
produktet til en autorisert reparatør som vil samle det
inn på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør
ved å ta kontakt med ditt lokale DEWALT-
kontor på adressen som er angitt i denne
håndboken. Alternativt er en liste over autoriserte
DEWALT-reparatører og alle detaljer om vår
ettermarkedsservice og kontakter tilgjengelig på
denne Internett-adressen: www.2helpU.com
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet
tilleggsutstyr enn det som tilbys av
DEWALT, kan være farlig, ettersom
dette ikke er testet sammen med dette
verktøyet. For å redusere faren for
skader, bør kun tilleggsutstyr som er
anbefalt av DEWALT brukes sammen
med dette produktet.
Skift ut bladvernet hvis det er slitt. Kontakt din lokale
DEWALT servicesenter for informasjon om utskifting
av bladvernet.
SAGBLADER: BRUK ALLTID 250 mm støysvake
sagblad med 30 mm festehull. Hastighetsangivelsen
skal være minst 5000 RPM. Bruk aldri blad med
mindre diameter. Det vil ikke beskyttes tilstrekkelig.
BLADBESKRIVELSER
BRUKSOMRÅDE DIAMETER TENNER
Bygg-sagblader(hurtigkløving)
Generelt bruk 250 mm 24
Fine tverrkutt 250 mm 40
Treverksagblader
(gir glatte, rene kutt)
Fine tverrkutt 250 mm 60
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat avfallshåndtering. Dette produktet
må ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at
DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller dersom
du ikke lenger har behov for det, må det ikke kastes
sammen med husholdningsavfallet. Lever dette
produktet for separat avfallshåndtering.
Separat innsamling av brukte produkter
og emballasje gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper
til med å hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for innsamling og gjenbruk
av DEWALT produkter når levetiden tar slutt. For å
benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner
Side: 127
126
NORSK
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
ARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DWE7491 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE7491

Har du et spørsmål om DeWalt DWE7491 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE7491. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE7491 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.