DWE6423

DeWalt DWE6423 manual

DWE6423

Manual for DeWalt DWE6423 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 100 sider.

Side: 1
54 NORSK Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV HÅNDHOLDT EKSENTERSLIPER DWE6423 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-4. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra 20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon, Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DWE6423 Spenning VAC 230/115 Type 1 Inngangseffekt W 280 Pad-diameter mm 125 Rotajonshastighet min-1 8.000–12.000 Rotasjon ø mm 2,6 Vekt kg 1,28 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-4. LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 80 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 91 KWA (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 Vibrasjonsutslippsverdi ah = m/s² <2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. HÅNDHOLDT EKSENTERSLIPER 125 mm (5") DWE6423
Side: 2
55 NORSK b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 27.02.2015 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
Side: 3
56 NORSK Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for slipemaskiner ADVARSEL: Kontakt med eller innånding av støv fra slipeapplikasjoner kan forårsake helseskader hos operatøren og personer i nærheten. Bruk støvmaske som er spesielt beregnet på å beskytte mot giftig støv og gass, og sørg for at personer i eller rundt arbeidsområdet også er beskyttet. ADVARSEL: Bruk dette verktøyet i et område med god ventilasjon ved sliping av jernholdige metaller. Bruk ikke verktøyet i nærheten av antennbare væsker, gasser eller støv. Gnister eller varme partikler fra slipingen eller motorbørstene kan antenne brennbare materialer. ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. Sliping av maling ADVARSEL: Overhold gjeldende forskrifter for sliping av maling. Vær spesielt opmerksom på følgende: • Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for støvutsugning. • Vær spesielt forsiktig ved sliping av som muligens inneholder bly. – La ikke barn eller gravide kvinner komme inn på arbeidsområdet. – Alle personer som kommer inn på arbeidsområdet må bruke en spesialmaske som beskytter mot støv og damper fra blymaling. – Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet. • Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en forsvarlig måte. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselskader. – Fare for personskade pga. flygende partikler. – Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. – Fare for personskade ved langvarig bruk. antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler.
Side: 4
57 NORSK erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Sette på slipeskiver (fig. 2) Verktøyet bruker 125 mm (5") borrelås slipeskiver med 8 hulls mønster for støvsuging. 1. Plasser verktøyet på et bord med slipe-pad (f) opp. 2. Legg slipeskiven (i) direkte ned midt på platen. 3. Hold slipe-pad med en hånd og rett inn støvsugerhullene. 4. Trykk skiven godt fast på slipepaden. Innstilling av det elektroniske hastighetskontrollhjulet (fig. 1) Hastigheten er trinnløst regulerbar fra 8000 til 12000 min-1 ved hjelp av det elektroniske hastighetskontrollhjulet (b). Vri den elektroniske hastighetskontrollhjulet til ønsket nivå. Korrekt innstilling er et spørsmål om erfaring. Generelt krever harde materialer høyere innstilling. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. DATOKODE PLASSERING {FIG. 1) Datokoden (h), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2015 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Håndholdt eksentersliper 1 Støvpose 1 Sandpapirskive 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. På-/av-bryter b. Elektronisk hastighetskontrollhjul c. Støvsugeruttak d. Støvpose e. Støvposekrage f. Sanpapir-pad g. Strekkavlastning h. Datokode BRUKSOMRÅDE Slipemaskinen er designet for profesjonell sliping. SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser. Disse slipemaskiner er profesjonelle verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
Side: 5
58 NORSK ADVARSEL: • Kontroller at alt materiale som skal slipes, er godt sikret. • Ved pussing skal maskinen bare trykkes lett mot arbeidsstykket. Overdrevent trykk øker ikke pusseeffekten, men medfører kun fare for overbelastning av maskinen, eventuelt at slipepapiret ryker. • Ikke overbelast verktøyet. ADVARSEL: Ikke slip magnesium! MERK: Dersom du surrer ledningen rundt verktøyet når du lagrer det, la det være igjen en generøs sløyfe slik at strekkavlastningen (g, Fig. 1) ikke bøyer seg. Dette hjelper til å hindre for tidlig svikt av ledningen. Korrekt plassering av hendene (fig. 5) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt håndposisjon krever enten en hånd på slipemaskinens kropp (j) eller en hånd på hovedhåndtaket (p) som vist. Slå på og av (fig. 1) Sett slipehastighet ved hjelp av det elektroniske hastighetskontrollhjulet (b). For å slå på verktøyet, sett på/av bryteren til posisjon I. For å slå av verktøyet, sett på/av bryteren til posisjon O. Sliping Start med groveste sandpapir. Da verktøyet lager små slipemerker i alle retninger er det ikke nødvendig å slipe med veden. Konttroller arbeidet ofte. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og før du kopler fra strømtilførselen. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift Støvsuging (fig. 3) ADVARSEL: Da trebehandling med slipemaskin produserer støv, installer alltid ern støvpose som er designet i hehold til de gjeldende reglene for støvutvikling. ADVARSEL: Ikke bruk en støvpose uten ordentlig gnistbeskyttelse ved sliping av metall. Din slipemaskin har to metoder for støvsamling: et innebygget uttak (c) som passer enten til den medfølgende støvposen (d) eller en sentralstøvsuger; og et støvskjørt (n, Fig. 4). Det innebygde uttaket bruker DEWALT ”airlock” koblingen som gjør det kompatibelt med DEWALT støvsuger og ”airlock” tilbehør DWV9000. FOR Å FESTE STØVPOSEN 1. Mens du holder slipemaskinen, sett støvposekragen (e) på uttaket (c) som vist i Figur 3. 2. Vri kragen (e) med klokken for å låse støvposen (d) på plass. FOR Å TØMME STØVPOSEN MERK: Pass på å bruke godkjente vernebriller og godkjent støvmaske når prosedyren utføres. For effektiv støvsuging, tøm støvsamleren når den er omtrent en tredjedels full. 1. Mens du holder slipemaskinen, vri kragen (e) mot klokken for å låse opp støvposen (d). 2. Ta av støvposen fra slipemaskinen og rist eller bank støvposen forsiktig for å tømme den. 3. Sett på igjen støvposen på uttaket og lås den på plass ved å vri støvposekragen med klokken. Legg merke til at ikke alt støvet ikke vil løsne fra posen. Dette vil ikke påvirke slipeeffekten, men vil redusere effektiviteten av støvoppsamlingen. For å gjenopprette slipemaskinens effektive støvoppsamling, trykk inn fjæren inne i støvposen når du tømmer den, og bank den mot siden av avfallsbøtten eller støvsugerstussen. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Side: 6
59 NORSK ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com. avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Skifte sandpapir-pad og hastighetsbegrensningsbelte (fig. 4) Slipemaskinen er utstyrt med et utskiftbart belte (m) som er plassert mellom pad (f) og slipemaskinens kropp (j). Det er designet for å kontrollere padens hastighet når enheten er fri fra arbeidsflaten. Beltet og sandpapir-pad (f) er designet som slitedeler og vil noen ganger måtte skiftes ut. Slipepad må skifte når det er tydelige slitasjemerker. Skifte av beltet er nødvendig når padens hastighet øker dramatisk når enheten løftes fra arbeidsflaten. Disse delene kan kjøpes fra din lokale forhandler eller authorised DEWALT service-senter. 1. Hold platen fast og ta av de fire skruene (o) fra bunnen av paden. 2. Ta av pad (f). 3. Skift ut slitt eller skadet belte (m) ved å legge det rundt skulder-skruen (k) og lagerfestet (l) som vist i figur 4. 4. Sett på igjen pad (skift ut med ny pad om nødvendig). Sett på igjen de fire skruene (o). Vær forsiktig og ikke stram skruene for hardt. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring MERK: Etter bruk til sliping av metall uten støvpose, rengjør verktøyet med luft under lavt trykk. ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWE6423 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE6423. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE6423 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE6423

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWE6423 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskiner
  • Model/navn: DWE6423
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk