DeWalt DWE576 manual

Vis en manual for DeWalt DWE576 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DWE576
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 5
4
Figure 11
Figure 12
bb
dd
cc
Figure 13
gg
gg
gg
x
y
i
m
Side: 11
10
Figure 30
gg
Side: 119
NORSK
118
190 mm SIRKELSAG
DWE575, DWE576
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DWE575 DWE576
Spenning V 230 230
Type 1 1
Inngangseffekt W 1600 1600
Ubelastet hastighet min-1
5200 5200
Bladdiameter mm 190 190
Maksimal kuttdybde mm 67 61
Bladåpning mm 30 30
Justering av skråvinkel 57˚ 57˚
Vekt kg 4,0 4,0
LPA (lydtrykk) dB(A) 88 88
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3
LWA (lydeffekt) dB(A) 99 99
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 3
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
Saging av treverk
ah,W
= m/s² < 2,5 < 2,5
Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Side: 120
NORSK
119
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DWE575, DWE576
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
07.05.2012
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
Side: 121
NORSK
120
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere
kan redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER
SPESIFIKT FOR SIRKELSAGER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
sager
a) FARE: Hold hendene unna
kutteområdet og bladet. Hold den andre
hånden på hjelpehåndtaket, eller på
motorhuset. Hvis begge hendene holder
sagen, kan de ikke kuttes av bladet.
b) Strekk deg ikke under arbeidsstykket.
Beskyttelsen kan ikke beskytte deg mot
bladet under arbeidsstykket.
c) Juster kuttedybden til arbeidsstykkets
tykkelse. Mindre enn en hel tatt av bladets
tenner skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri arbeidsstykket som kuttes
i hendene eller over lårene. Fest
arbeidsstykket til en stabil plattform. Det
er viktig å støtte opp arbeidsstykket skikkelig
for å minimere eksponering av kroppen,
bladbinding eller tap av styringen.
e) Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger. Kontakt med en
strømførende ledning vil føre til at eksponerte
metalldeler til det elektriske verktøyet også blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
f) Under kløyving må man alltid bruke et
kløyvegitter eller en rettkantet føring. Dette
forbedrer nøyaktigheten til kuttet og reduserer
sjansen for bladbinding.
g) Bruk alltid blader med korrekt størrelse
og form (diamant eller rund) på
spindelhullene. Blader som ikke passer
monteringsdelene til sagen vil gå eksentrisk,
og føre til at man mister styringen.
h) Bruk aldri skadet(e) eller feil bladskiver
eller bolt. Bladskivene og bolten ble spesielt
konstruert for din sag, for optimal ytelse og
trygg drift.
Side: 122
NORSK
121
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en
fastklemt, kilt eller feilinnrettet sagblad, som
fører til en ukontrollert oppløfting av sagen, ut av
arbeidsstykket og mot operatøren;
– Når bladet er fastklemt eller kilt fast av et
sagsnitt som lukkes, stopper bladet og
motorreaksjonen driver enheten raskt bakover
mot operatøren;
– Hvis bladet blir vridd eller mister innrettingen i
kuttet, kan tennene i bakkant av bladet grave
seg ned i toppoverflaten og få bladet til å klatre
ut av sagsnittet og til å hoppe bakover mot
operatøren.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller
feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås
ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt
nedenfor:
a) Sørg for et godt grep med begge
hendene på sagen, og plasser armene slik
at de står i mot tilbakeslagskrefter. Plasser
kroppen på en av sidene av bladet, men
ikke på linje med bladet. Tilbakeslag
kan føre til at sagen hopper bakover,
men tilbakeslagskreftene kan kontrolleres
av operatøren, hvis man treffer korrekte
forholdsregler.
b) Når bladet klemmes fast, eller når
man avbryter et kutt av en eller annen
grunn, slipp utløseren og hold sagen
i ro i materialet til bladet har stoppet
helt. Forsøk aldri å ta sagen ut av
arbeidsstykket eller å trekke sagen
bakover mens bladet er i bevegelse, hvis
ikke kan det oppstå tilbakeslag. Undersøk
og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming
av bladet.
c) Når man starter opp en sag i
arbeidsstykket igjen, sentrer sagbladet i
sagkuttet og sjekk at sagtennene ikke er
i inngrep i materialet. Hvis sagbladet sitter
fast, kan det klatre opp eller slå tilbake fra
arbeidsstykket når sagen startes igjen.
d) Støtt opp store paneler for å minimere
faren for at bladet klemmes fast og gir
tilbakeslag. Store paneler har en tendens
til å henge ned under sin egen vekt. Det må
plasseres støtter under panelet på begge
sider, nær kuttelinjen og nær kanten av
panelet.
e) Ikke bruk sløve eller ødelagte sagblad.
Uskarpe eller feil satte blader gir trange
sagkutt, og fører til stor friksjon, fastklemming
av blad og tilbakeslag.
f) Bladdybden og låsespakene for
fasejustering må være strammet og
sikret før du foretar sagkuttet. Hvis
bladjusteringen endres under kutting, kan det
føre til fastklemming og tilbakeslag.
g) Utvis ekstra forsiktighet når det sages i
eksisterende vegger eller andre blinde
områder. Det utstikkende bladet kan kutte
objekter som kan forårsake tilbakeslag.
Nedre beskyttelse
sikkerhetsanvisninger
a) Sjekk nedre beskyttelse for korrekt lukking
før hver gangs bruk. Bruk ikke sagen hvis
nedre beskyttelse ikke beveger seg fritt og
lukker umiddelbart. Nedre beskyttelse må
aldri klemmes eller bindes i åpen stilling.
Hvis sagen mistes ned, kan nedre beskyttelse
bli bøyd. Løft opp nedre beskyttelse med
tilbaketrekkingshendelen og forsikre deg
om at den beveger seg fritt og ikke berører
bladet eller noen andre deler, i alle vinkler og
kuttdybder.
b) Sjekk funksjonen til fjæren på nedre
beskyttelse. Hvis beskyttelsen og fjæren
ikke fungerer korrekt, må de repareres
før bruk. Nedre beskyttelsen kan fungere
dårlig på grunn av skadete deler, klebrige
avsetninger eller opphopning av rusk.
c) Nedre beskyttelse skal trekkes tilbake
manuelt kun for spesialkutt som ”dykk-
kutt” og ”sammensatte kutt”. Hev nedre
beskyttelse ved å trekke tilbake spaken,
og med en gang bladet entrer materialet
må nedre beskyttelse slippes. For all annen
saging, skal den nedre beskyttelsen operere
automatisk.
d) Sjekk alltid at nedre beskyttelse sekker
bladet før du setter sagen ned på benken
eller gulvet. Et ubeskyttet blad som
fremdeles roterer vil få sagen til å bevege seg
bakover, og kutte det som er i veien for den.
Vær oppmerksom på den tiden det tar før
bladet stopper etter at bryteren er sluppet.
Ekstra sikkerhetsadvarsler for
sirkelsager
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler
kan forårsake pustevansker og mulig skade.
• Ikke bruk sagblader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger om
riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
Side: 123
NORSK
122
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
• Aldri bruk slipende reduseringshjul.
• Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel.
• Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
• Posisjoner kroppen til den ene eller andre
siden av bladet, ikke på linje med bladet.
TILBAKESLAG kan føre til at sagen hopper
bakover (se Årsaker til og bruker-forhindring
av tilbakeslag og TILBAKESLAG).
• Luftehull dekker ofte bevegelige deler og
skal unngås. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Annen risiko
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
sirkelsager.
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (jj), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag
1 Sirkelsagblad
1 Blad nøkkel
1 Parallellføring
1 Støvsugeruttak
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Vippebryter
b. Avtrekkerbryter låsebryter
c. Hovedhåndtak
d. Bladlås
e. Endehette
f. Hjelpehåndtak
g. Skråvinkel justeringsspake
h. Skråvinkel justeringsmekanisme
i. Bunnplate
j. Nedre bladbeskyttelse
k. Klemskrue for blad
l. Nedre beskyttelsesspak
m. Øvre bladbeskyttelse
BRUKSOMRÅDE
Disse kraftige sirkelsager er designet for profesjonelt
bruk ved saging i treverk IKKE bruk tilbehør
for vanntilførsel med denne sagen. IKKE bruk
slipeskiver eller slipeblad. IKKE bruk under våte
forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller
gasser.
Disse kraftige sager er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
Side: 124
NORSK
123
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Bytting av blad
MONTERING AV BLADET (FIG. 2–5)
1. Bruk nedre beskyttelsesspake (l) og trekk den
nedre bladbeskyttelsen (j) tilbake og legg bladet
på sagspindelen mot den indre festeskiven
(n), pass på at bladet roterer i korrekt retning
(retningspilen på sagbladet og tennene skal
peke i samme retning som retningspilen på
sagen). Gå ikke ut fra at merkingen på bladet vil
peke mot deg ved korrekt installering. Når du
trekker tilbake nedre beskyttelse for å installere
bladet, kontroller at tilstand og funksjon av
nedre bladbeskyttelse er tilfredsstillende. Pass
på at den beveger seg fritt og ikke rører bladet
eller noen annen del, i alle kuttvinkler og dybder.
2. Plasser den ytre festeskiven (o) på sagspindelen
med skråkanten utover. Påse at 30 mm
diameteren på bladsiden av tvingen passer
i 30 mm hullet i sagbladet for å sørge for
sentrering av bladet.
3. Skru bladets klemskrue (k) på sagspindelen for
hånd (skruen er høyregjenget og må dreies med
klokken for å stramme.
4. Trykk ned bladlåsen (d) mens du dreier
sagspindelen med blad nøkkelen (p) som
oppbevares under hovedhåndtaket (c) (fig. 5),
inntil bladlåsen går i lås og bladet slutter å
rotere.
5. Stram bladets festeskrue godt ved bruk av
bladnøkkelen.
MERK: Sett aldri på bladlåsen mens
sagen går, og sett den aldri på for å
stoppe verktøyet. Vri aldri på sagen
mens bladlåsen er på. Dette kan gi
alvorlige skader på sagen.
BYTTING AV BLADET (FIG. 2–5)
1. For å løsne bladets klemskrue (k) trykk
ned bladlåsen (d) og vri sagspindelen med
bladnøkkelen (p), lagret under hovedhåndtaket
(c) til bladlåsen går i lås og bladet ikke roterer
mer. Når bladlåsen er på, skru bladets
klemskrue mot klokka med bladnøkkelen
(skruen er høyregjenget og må dreies mot
klokken for å løsne).
2. Ta kun av bladets festeskrue (k) og ytre
festeskive (o). Ta av det brukte bladet.
3. Fjern eventuell sagflis som kan ha samlet seg
i beskyttelsen- eller festeskiveområdet og
kontroller at nedre bladbeskyttelse er i god
stand og fungerer korrekt, som beskrevet over.
Ikke smør dette området.
4. Velg korrekt blad for bruksområdet (se Blad).
Bruk alltid blad av korrekt størrelse (diameter)
med korrekt størrelse og form på senterhull for
montering på sagspindelen. Pass alltid på at
anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet
er lik eller større enn sagens hastighet (rpm).
5. Følg trinn 1 til 5 under Installering av blad,
pass på at bladet roterer i korrekt retning.
NEDRE BLADBESKYTTELSE
ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse er
en sikkerhetsfunksjon som reduserer
faren for alvorlige personskader.
Bruk aldri sagen dersom nedre
bladbeskyttelse mangler, er skadet
eller ikke fungerer ordentlig. Ikke stol
på at nedre bladbeskyttelse beskytter
deg under alle forhold. Din sikkerhet
avhenger av at alle advarsler og
forsiktighetsregler følges, samt av korrekt
bruk av sagen. Kontroller at nedre
beskyttelsen lukker riktig før hvert bruk.
Dersom nedre bladbeskyttelse mangler
Side: 125
NORSK
124
eller ikke fungerer ordentlig, få service på
sagen før bruk. For å sikre at produktet
er trygt og pålitelig, bør reparasjoner,
vedlikehold og justeringer foretas av et
autorisert servicesenter eller en annen
kvalifisert serviceorganisasjon, og det
skal alltid brukes identiske reservedeler.
KONTROLLER DEN NEDRE BESKYTTELSEN (FIG. 1)
1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra
strømmen.
2. Roter nedre beskyttelsesspak (fig. 1, l) fra
posisjonen ”helt lukket” til posisjonen ”helt
åpen”.
3. Slipp spaken og la den (j) returnere til posisjonen
”helt lukket” .
Verktøyet bør ha service hos et kvalifisert
servicesenter hvis det:
• ikke returnerer til posisjonen ”helt lukket”,
• beveger seg uregelmessig eller tregt eller
• er i kontakt med bladet eller noen annen del av
verktøyet i alle kuttvinkler og dybder.
BLAD
ADVARSEL: For å redusere faren for
øyeskader, bruk alltid øyebeskyttelse.
Karbid er et hardt men sprøtt materiale.
Fremmedlegemer i arbeidsstykket som
som ståltråd eller spikere kan føre til
at bits sprekker eller brekker. Bruk kun
sagen når korrekt sagbladbeskyttelse er
satt på. Monter bladet godt med korrekt
rotasjonsretning før bruk, og bruk alltid
rene, skarpe blad.
Diameter Tenner Bruksområde
190 mm 18 Rask kløving
190 mm 24 Kløving
190 mm 40 Generell bruk
Dersom du trenger assistanse i forbindelse med
blad, vennligst kontakt din lokale DEWALT forhandler.
Tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et
fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker
at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av
arbeidsstykket mot operatøren. Når bladet er
festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet
sittende fast og motorens reaksjon fører enheten
raskt tilbake mot operatøren; Dersom bladet blir
vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene bak
på bladet grave seg inn i treverkets overflate og
forårsake at bladet kommer ut av snittet og hopper
tilbake mot operatøren.
Tilbakeslag er mer sannsynlig ved de følgende
forhold:
1. DÅRLIG OPPSTØTTING AV
ARBEIDSSTYKKET
A. Nedheng eller dårlig innfesting av avkappet
del av arbeidsstykket kan føre til at bladet
knipes fast og gi tilbakeslag (fig. 24).
B. Dersom det sages i arbeidsstykker som
kun er støttet opp i endene kan dette gi
tilbakeslag. Ettersom materialet blir svakere
vil det henge ned , lukke sagsporet og knipe
fast bladet (fig. 24).
C. Å kutte av en lang eller overhengende del av
arbeidsstykket vertikalt nedenfra og opp kan
gi tilbakeslag. Det avkappede stykket vil falle
ned og knipe fast bladet.
D. Å sage av lange smale striper kan gi
tilbakeslag. De avsagede stripene kan henge
ned eller vris slik at sagsporet lukkes og
kniper fast bladet.
E. Dersom nedre beskyttelse hekter seg i en
kant under materialet som sages, kan det et
øyeblikk redusere brukerens kontroll. Sagen
kan løfte seg delvis ut av kuttet og øke
sjansen for at bladet vrir seg.
2. FEIL DYBDEINNSTILLING AV SAGEN
For mest mulig effektiv saging bør bladet ikke
gå lenger gjennom enn at den viser en tann
som vist i figur 8. Dette lar skoen støtte bladet
og minimaliserer vridning og kniping i materialet.
Se avsnittet Justering av kuttdybden.
3. BLADVRIDNING (FEIL INNRETTING I
SPORET)
A. Å skyve hardere i sporet kan føre til at bladet
vrir seg.
B. Forsøk på å svinge sagen i sporet (komme
tilbake til den merkede linjen) kan føre til at
bladet vrir seg.
C. Hvis du strekker deg for langt eller bruker
sagen med dårlig kroppskontroll (ute av
balanse) så kan det føre til at bladet vrir seg.
D. Hvis du endrer grep eller kroppsstilling under
bruk, kan dette føre til at bladet vrir seg.
E. Hvis du trekker tilbake sagen for å rengjøre
bladet kan det føre til at bladet vri seg.
4. BRUK AV SLØVE ELLER SKITNE BLAD
Sløve blad kan føre til stor belastning på
sagen. For å kompensere vil brukeren vanligvis
skyve hardere på maskinen, som fører til mer
belastning på maskinen og kan føre til at
bladet vrir seg i sporet. Slitte blad kan også ha
Side: 126
NORSK
125
utilstrekkelig klaring, som kan føre til økt tendens
til fastkjøring og større belastning.
5. OMSTART AV SAGING MED BLADETS
TENNER KILT MOT MATERIALET
Sagen bør ha fått full hastighet før du starter å
sage eller omstart av saging etter at maskinen
er stoppet med bladet i sporet. Dersom det ikke
gjøres kan det gi tilbakeslag.
Andre forhold som kan føre til kniping, vridning
eller feilinnretting av bladet kan også gi tilbakeslag.
Se avsnittene Ekstra sikkerhetsanvisninger for
sirkelsager og blad for prosedyrer og teknikker
som kan redusere faren for tilbakeslag.
Justering av kuttdybden (fig. 6–8)
1. Løft dybdejusteringsspaken (q) for å løsne.
2. For å opprettholde riktig kuttedybde, juster
indikatormerket på dybdejusterings-stroppen (s)
med innsnittet (r) på øvre bladbeskyttelse.
3. Stram til dybdejusteringsspaken.
4. For best effektiv kapping med HM-sagblad, still
inn dybdejusteringen slik at ca. halvparten av en
tann stikker under overflaten på treverket som
skal kappes.
5. En metode for sjekk av riktig kuttedybde er vist
i figur 8. Legg en del av det materialet du skal
kappe langs siden på bladet, som vist i figuren,
og observer hvor mye av tannen som vises
under materialet.
REGULERING AV DYBDEJUSTERINGSSPAKEN (FIG.7)
Det kan være ønskelig å justere
dybdejusteringsspaken (q). Den kan løsne med tiden
og nå bunnplaten før stramming.
For å stramme spaken:
1. Hold dybdejusteringsspaken (q) og løsne
låsemutteren (t).
2. Juster dybdejusteringsspaken ved å vri den i
ønsket retning, ca. 1/8 omdreinig.
3. Skru igjen mutteren.
Skråvinkel justering (fig. 9)
Skråvinkel justeringsmekanismen (h) kan justeres
mellom 0° og 57°.
For å oppnå bedre kappe-nøyaktighet, bruk
finjusteringsmarkeringene på rotasjonsbraketten (v).
1. Løft skråvinkel- justeringsspaken (g) for å løsne.
2. Vippe bunnplaten til ønsket vinkel ved å justere
finvinklings-pekeren (u) med ønsket vinkelmerke
på rotasjonsbraketten (v).
3. Senke skråvinkel- justeringsspaken (q) for å
stramme.
Skråvinkellås (fig. 9)
DWE575 og DWE576 er utstyrt med en skråvinkel-
lås. Når bunnplaten vippes vil du høre et klikk og føle
at bunnplaten stopper både ved 22,5- og 45 grader.
Hvis ingen av disse er den ønskede vinkelen, stram
spaken (g) ved å senke den. Hvis du ønsker en
annen vinkel, fortsett å vippe bunnplaten helt til grov-
vinkelpekeren (w) eller fin- pekeren (u) er justert med
det ønskede merket.
Lengdekappeindikator (fig. 10)
Markeringene på siden av bunnplaten viser lengden
på sporet som kapper materialet ved full dybde.
Markeringen går i trinn på 5 mm (1/5").
Montering og justering av
parallellføring (fig. 11)
Parallellføringen (x) brukes for å kutte parallelt med
kanten av arbeidsstykket.
MONTERING
1. Løsne parallellføring justeringsknappen (y) for å
tillate parallellføringen.
2. Sett inn parallellføringen (x) i bunnplaten (i) som
vist.
3. Stram parallellføring justeringsknappen (y).
JUSTERING
1. Løsne justeringsknappen (y) og sett
parallellføringen (x) til ønsket bredde.
Justeringen kan nå leses av på parallellførings-
skalaen.
2. Stram justeringsknappen (y).
Festing av støvsugersystemet
(fig. 1, 6, 12)
DWE575/DWE576 sirkelsag er utstyrt med et
støvsugeruttak.
INSTALLERING AV STØVSUGERUTTAKET
1. Løsne dybdejusteringsspaken helt (q).
2. Sett bunnplaten (i) i laveste posisjon.
3. Tilpass venstre halvdel av støvsugeruttaket (gg)
over øvre bladbeskyttelse (m) som vist. Pass på
å sette knasten inn sporet på verktøyet. Når den
er installert korrekt vil den dekke fullstendig den
originale dybden til pekeren.
4. Rett inn den høyre delen med den venstre.
5. Sett inn skruen og trekk godt til.
Side: 127
NORSK
126
Føringsskinne- system
(DWE576, fig. 13)
Føringsskinner er et tilbehør som er tilgjengelig i
forskjellige lengder. Føringsskinnene gjør det mulig å
bruke sirkelsagen for presise og rette kutt, samtidig
som arbeidsstykkets overflate beskyttes mot skade.
Sammen med annet tilbehør kan eksakt vinklede
kutt, gjæringskutt og sammenføyninger ferdigstilles
med føringsskinnesystemet.
Tvinger (dd) er tilgjengelig for å feste
føringsskinnesystemet (bb) til arbeidsstykket (fig. 13).
Tvingene (dd) sikrer at føringsskinnesystemet (bb)
er forsvarlig festet til arbeidsstykket (cc) for sikker
utføring av arbeidet. I det føringsskinnesystemet
er satt mot kappelinjen og forsvarlig festet til
arbeidsstykket vil det ikke forekomme bevegelser i
forbindelse med sagingen .
VIKTIG : Høydeskalaen på enheten er innstilt for
bruk av sagen uten føringsskinne. Når sagen brukes
med føringsskinnen vil forskjellen i høyde være
omtrent 5.0 mm.
FESTING AV SIRKELSAGEN TIL FØRINGSSKINNEN
(FIG. 1, 14)
Klaringen mellom sirkelsagen og føringsskinnen
(fig. 14, bb) må være minst mulig for å oppnå best
mulig sageresultat. Jo mindre klaringen er, jo bedre
blir kanten på det rette sporet på arbeidsstykket.
Klaringen kan settes med de to skinnejustererne
(fig. 1, z, aa) for hver kanal i bunnen for 0° saging (z)
og saging med 1-45° vinkel (aa). Skinnejustererne
er presisjonskammer som gjør det mulig å redusere
klaringen mellom enheten og føringsskinnen. Når
disse to justererne er satt vil sidevise bevegelser
med sagen settes til et minimum, mens de tillater en
jevn sageoperasjon.
MERK: Justereringene er fra fabrikkens side satt til
minimum klaring og må muligens justeres og stilles
før enheten tas i bruk. Bruk følgende instruksjoner
for å stille sirkelsagen på føringsskinnen.
HUSK: Fest skinnejusteringene på sagen til
føringsskinnen.
1. Fjerne skruen i skinnejustereren for å kunne
justere mellom sagen og føringsskinnen.
2. Trekk tilbake den nedre spaken og plasser
enheten på føringsskinnen, forsikret om at
bladet er i høyeste posisjon.
3. Vri justereren til sagen låses på føringsskinnen.
VIKTIG: Forsikre deg om at sagen er forsvarlig
festet til skinnen ved å forsøke å skyve sagen
framover. Forsikre deg om at sagen står rolig.
4. Vri justereren litt tilbake til sagen glir lett langs
skinnen.
5. Hold skinnejustereren i posisjon og feste
skruene igjen.
MERK: ALLTID juster systemet for bruk med andre
skinner.
Skinnejustereren er nå satt opp for å minimere
sideveis utgliding når sagingen foregår med sagen i
føringsskinnen.
Før sagen tas i bruk må splintvernet (ee) på
føringsskinnen stilles inn. Se Instilling av
splintvern.
INNSTILLING AV SPLINTVERN (FIG. 14)
Føringsskinnen (bb) er utstyrt med et splintvern (ee)
som må stilles inn for sagen før førstegangs bruk.
Splintvernet (ee) er plassert på hver ende av
føringsskinnen (fig. 14). Formålet med dette
splintvernet er å gi brukeren en tydelig saglinje
samtidig som det reduserer sagflismengden langs
arbeidsstykket i forbindelse med sagingen.
VIKTIG: ALLTID les og følg Festing av
sirkelsagen til føringsskinnen før splintvernet
kappes!
TRINN FOR INNSTILLING AV (FIG. 15–18)
1. Plasser føringsskinnen (bb) på et rest-trestykke
(ff) slik at det stikker utover arbeidsstykket
med minimum 100 mm. Bruk en tvinge til å
sikre at føringsskinnen er forsvarlig festet til
arbeidsstykket. Det vil sikre nøyaktigheten.
2. Still enheten inn på 20 mm kuttedybde.
3. Plasser frontsagen på den overflødige enden til
føringsskinnen, med bladet posisjonert foran på
skinneenden (fig. 16).
4. Slå på sagen og sag forsiktig med splintvernet
langs den fulle lengden av skinnen i en
sammenhengende bevegelse. Enden på
splintvernet tilsvarer nå helt med kappeenden
på bladet (fig. 17).
For å stille inn splintvernet på den andre siden til
føringsskinnen, fjern sagen fra skinnen og vri skinnen
i 180°. Gjenta stegene1 til 4.
MERK: Hvis ønskelig kan splintvernet skråstilles til
45°, repeter så trinnene 1 til 4. Det gjør det mulig for
den ene siden av skinnen å sage parallelt mens den
andre siden av skinnen er stilt inn på saging med
45° vinkel (fig. 18).
MERK: Hvis splintvernet er stilt inn for
parallellsaging på begge sider, vil bladet til enheten
når den skråstilles, ikke gå rett med enden på
Side: 128
NORSK
127
splintvernet. Dette er fordi rotasjonspunktet til for
skråstillingenheten ikke er stasjonært og bladet
beveger seg ut når enheten er skråstilt.
BRUK AV KORREKT KANAL (FIG. 19–21)
Sagens bunnplate har to kanaler. En kanal brukes
for parallelle kutt, og den andre kanalen for skråkutt.
Indikatorne på fronten av bunnplaten (fig. 19)
viser hvilken kanal for hvilket bruksområde. Ved
saging, pass på at linjen på bunnplaten stemmer
med kanalen på føringsskinnen. Figur 20 viser
sagen i posisjon for parallell sageposisjon relativt til
føringsskinnen. Figure 21 viser sagen i posisjon for
skrå sageposisjon relativt til føringsskinnen.
Før bruk
• Sørg for at beskyttelsene er riktig montert.
Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling.
• Påse at sagbladet roterer i samme retning som
pilen på bladet.
• Ikke bruk for slitte sagblader.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 22)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (c), med den andre hånden på
hjelpehåndtaket (f).
Slå på og av (fig. 1)
Av sikkerhetsmessige årsaker er avtrekkerbryteren
(a) på verktøyet utstyrt med en låseknapp (b).
Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet.
For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren (a).
Så snart avtrekkerbryteren slippes vil låsebryteren
automatisk aktiveres for å hindre utilsiktet oppstart
av maskinen.
MERK: Ikke skru verktøyet PÅ eller AV
når sagbladet berører arbeidsstykket
eller andre materialer.
Arbeidstykkestøtte (fig. 23–26)
ADVARSEL: For å redusere faren
for personskader, støtt opp arbeidet
skikkelig og hold sagen godt fast for
å forhindre tap av kontroll.
Figurene 23 and 25 viser korrekt sageposisjon.
Figurene 24 and 26 viser feil sageposisjon. Hendene
skal holdes unna sageområdet, og strømledningene
utenfor sageområdet slik at det ikke festes eller
henges opp i arbeidet.
For å unngå tilbakeslag, støtt ALLTID bordet eller
panelet NÆR sagestedet, (fig. 23 and 25). IKKE støtt
opp platen eller panelet unna sagestedet (fig. 24
og 26). Ved bruk av sagen, hold strømkabelen
unna sagingen og hindre at den henger seg fast i
arbeidsstykket.
KOBLE ALLTID FRA SAGEN FØR ENDREINGER
UTFØRES! Plasser arbeidsstykket med den
”gode” siden —den siden som har den viktigste
overflaten—ned. Sagen skjærer oppover, slik at
eventuelle splinter vil komme på den arbeidsflaten
som er opp når du sager .
Skjæring
ADVARSEL: Aldri forsøk å bruke dette
verktøyet ved å holde det opp-ned
og deretter føre arbeidsstykket mot
verktøyet. Fest alltid arbeidsstykket godt,
og før verktøyet mot arbeidsstykket
mens du holder det godt med begge
hender som vist på figur 25.
Legg den brede delene av sagens bunnplate på den
delen av arbeidsstykket som er fast understøttet,
ikke på den delen som vil falle av etter sagingen.
Som eksempel viser figur 25 viser den KORREKTE
måten å kappe av enden av en planke. Fest alltid
arbeidsstykket. Ikke forsøk å holde korte stykker i
hånden! Husk å støtte opp lange og uthengende
arbeidsstykker. Vær forsiktig når du sager materialet
fra undersiden og opp.
Forsikre deg om at sagen kjører ved full hastighet
før den kommer i kontakt med materialet som skal
sages. Start av sagen med bladet mot materialet
eller mens den skyves inn i sagsporet kan føre til
Side: 129
NORSK
128
tilbakeslag. Skyv sagen forover med en hastighet
som lar bladet kutte uten særlig motstand. Hardhet
og seighet kan variere selv innen samme stykke
materiale, og kvister eller våte felt kan gi tung
belastning på sagen. Dersom dette skjer, skyv sagen
langsommere, men likevel hardt nok til å fortsette
sagingen uten særlig reduksjon av hastigheten. Å
bruke makt på sagen kan resultere i grove kutt,
unøyaktighet, tilbakeslag, og overoppvarming av
motoren. Dersom sporet ditt begynner å avvike fra
sagelinjen, ikke prøv å tvinge sagen inn igjen. Slipp
istedet avtrekkerbryteren og la bladet komme til full
stopp. Så kan du trekke ut sagen, sikte på nytt og
starte et nytt kutt litt innenfor det feile. Uansett, trekk
ut sagen hvis du må lage et nytt kutt. Ved å tvinge
den inn kan sagen låse seg og gi tilbakeslag.
DERSOM SAGEN LÅSER SEG, SLIPP
AVTREKKERBRYTEREN OG TREKK SAGEN
BAKOVER TIL DEN LØSNER. PASS PÅ AT BLADET
ER RETT I KUTTET OG KLAR AV SAGEKANTEN
FØR DU STARTER IGJEN.
Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren og la
bladet stoppe før du løfter sagen fra arbeidsstykket.
Når du løfter sagen vil den fjærbelastede
beskyttelsen automatisk lukke seg under bladet.
Husk at bladet er bart før dette skjer. Ta aldri under
arbeidsstykkket, uansett. Dersom du må trekke
tilbake beskyttelsen manuelt (som er nødvendig ved
start av lommesaging), bruk alltid løftespaken.
MERK: Ved saging av tynne striper, pass på at
små biter avkapp ikke henger seg opp inne i nedre
beskyttelse.
LOMMESAGING (FIG. 27)
ADVARSEL: Lås aldri bladbeskyttelsen
i løftet posisjon. Beveg aldri sagen
bakover ved lommesaging. Dette
kan føre til at enheten løfter seg
fra arbeidsflaten og kan føre til
personskader.
Lommesaging brukes i gulv, vegg og andre flater.
1. Tilpass bunnplaten på sagen slik at bladet sager
til ønsket dybde.
2. Vipp sagen forover og hvil fronten av bunnplaten
på materialet som skal sages.
3. Bruk løftespaken på nedre beskyttelse. trekk
tilbake nedre bladbeskyttelse til en løftet
posisjon. Løft bakkant av bunnplaten til
sagtennene nesten berører saglinjen.
4. Løsne bladbeskyttelsen (beskyttelsens kontakt
med arbeidsstykket vil holde den slik at den
åpnes når du starter sagingen). Fjern hånden
fra beskyttelsesspaken og grip kraftig i
ekstrahåndtaket (f) som vist i
figur 27. Plasser kroppen din og armen for å
kunne motstå tilbakeslag dersom det skjer.
5. Pass på at bladet ikke er i kontakt med flaten
som sages før du starter sagingen.
6. Start motoren og senk sagen til bunnplaten
hviler flatt mot materialet som skal sages. Før
sagen langs sagelinjen til sagingen er ferdig.
7. Slipp avtrekkerbryteren og la bladet stoppe helt
før du trekker bladet ut av materialet.
8. Gjenta som over for hvert nytt kutt.
Støvsuging (fig. 30)
ADVARSEL: Fare for å puste inn støv.
For å redusere faren for personskader,
bruk ALLTID en godkjent støvmaske.
En støvsugertilkobling (gg) leveres med verktøyet.
Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan
festes direkte på støvsugeruttaket.
ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger
som er designet i samsvar med
gjeldende direktiver for støvutslipp ved
saging av treverk. Vakuumslanger på
de fleste vanlige støvsugere kan festes
direkte på støvsugeruttaket.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering eller
skifte av oppsett, eller når du foretar
reparasjoner. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Smøring
Verktøyet har selvsmørende kulelagere og trenger
ingen ettersmøring. Imidlertid anbefales det at
verktøyet tas med eller sendes til et servicesenter
en gang i året for grundig rengjøring, kontroll og
smøring av girhuset.
Side: 130
NORSK
129
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
NEDRE BESKYTTELSE
Nedre beskyttelse skal alltid rotere og lukke godt
fra helt åpen til helt lukket posisjon. Kontroller alltid
at den fungerer korrekt før saging, ved å åpne
beskyttelsen helt og la den lukke seg. Dersom
beskyttelsen ikke lukker helt eller lukker langsomt,
trengs det rengjøring. Ikke bruk sagen før den
fungerer korrekt. For å rengjøre beskyttelsen, bruk
tørr luft eller en myk børste for å fjerne ansamling av
sagflis eller rester fra sporet for beskyttelsen og fra
området rundt beskyttelsens fjær. Dersom dette ikke
løser problemet er det nødvendig med service på et
autorisert servicesenter.
Justering av bunnplaten
(fig. 5, 28, 29)
Bunnplaten er justert fra fabrikken for å sikre at
bladet står vinkelrett på bunnplaten. Dersom du
trenger å justere bladet etter lang tids bruk, følg
instruksene under.
JUSTERE FOR 90 GRADERS KUTT
1. Sett sagen tilbake 0 grader skråstilling.
2. Legg sagen på siden og trekk nedre beskyttelse
tilbake.
3. Sett dybden av kuttet til 51 mm (omtrent 2").
4. Løsne justeringspaken for skråvinkeljustering
(fig. 29, g). Legg en vinkelhake mot bladet og
bunnplaten som vist i figur 28.
5. Bruk en nøkkel (p), vri justeringsskruen
(hh) på undersiden av bunnplaten til bladet
og bunnplaten begge er i flat kontakt
med vinkelhaken. Trekk godt til igjen
vinkeljusteringsspaken.
REGULERING AV VINKELJUSTERINGSSPAKEN (FIG. 29)
Det kan være ønskelig å justere
vinkeljusteringsspaken (g). Den kan løsne med tiden
og nå bunnplaten før stramming.
For å stramme spaken:
1. Hold vinkeljusteringsspaken (g) og løsne
låsemutteren (ii).
2. Juster vinkeljusteringsspaken ved å vri den i
ønsket retning, ca. 1/8 omdreining.
3. Skru igjen mutteren.
Blad
Et sløvt blad vil føre til ineffektiv saging, vil
overbelaste sagmotoren, føre til mye splinter og kan
øke faren for tilbakeslag. Skift ut blad når det ikke
lenger er lett å skyve sagen gjennom materialet, når
motoren belastes hardt eller dersom det utvikles mye
varme fra bladet. Det er en god vane å ha ekstra
blad tilgjengelig, slik at du alltid har et skarpt blad lett
tilgjengelig. Sløve blad kan slipes i de fleste områder.
Herdede gummi/rester på bladet kan fjernes med
white-spirit, rødsprit, ovnrens eller lignende. Anti-
stikk belagte blad kan brukes der det forekommer
mye avleiringer på bladet, så som trykkbehandlet
eller ferskt treverk.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
IKKE BRUK TILBEHØR FOR VANNTILFØRSEL MED
DENNE SAGEN.
HARDMETALLBLAD SKAL INSPISERES VISUELT
FØR BRUK. SKIFT UT DERSOM SKADET.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Side: 131
NORSK
130
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Side: 132
NORSK
131
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DWE576 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE576

Har du et spørsmål om DeWalt DWE576 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE576. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE576 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.