DWE576

DeWalt DWE576 manual

DWE576

Manual for DeWalt DWE576 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 212 sider.

Side: 1
4 Figure 11 Figure 12 bb dd cc Figure 13 gg gg gg x y i m
Side: 2
10 Figure 30 gg
Side: 3
NORSK 118 190 mm SIRKELSAG DWE575, DWE576 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DWE575 DWE576 Spenning V 230 230 Type 1 1 Inngangseffekt W 1600 1600 Ubelastet hastighet min-1 5200 5200 Bladdiameter mm 190 190 Maksimal kuttdybde mm 67 61 Bladåpning mm 30 30 Justering av skråvinkel 57˚ 57˚ Vekt kg 4,0 4,0 LPA (lydtrykk) dB(A) 88 88 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 99 99 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 3 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah Saging av treverk ah,W = m/s² < 2,5 < 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann.
Side: 4
NORSK 119 EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV DWE575, DWE576 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann Visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 07.05.2012 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
Side: 5
NORSK 120 elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. EKSTRA SIKKERHETSREGLER SPESIFIKT FOR SIRKELSAGER Sikkerhetsinstruksjoner for alle sager a) FARE: Hold hendene unna kutteområdet og bladet. Hold den andre hånden på hjelpehåndtaket, eller på motorhuset. Hvis begge hendene holder sagen, kan de ikke kuttes av bladet. b) Strekk deg ikke under arbeidsstykket. Beskyttelsen kan ikke beskytte deg mot bladet under arbeidsstykket. c) Juster kuttedybden til arbeidsstykkets tykkelse. Mindre enn en hel tatt av bladets tenner skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri arbeidsstykket som kuttes i hendene eller over lårene. Fest arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er viktig å støtte opp arbeidsstykket skikkelig for å minimere eksponering av kroppen, bladbinding eller tap av styringen. e) Hold det elektriske verktøyet i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt med en strømførende ledning vil føre til at eksponerte metalldeler til det elektriske verktøyet også blir strømførende, og kan gi operatøren støt. f) Under kløyving må man alltid bruke et kløyvegitter eller en rettkantet føring. Dette forbedrer nøyaktigheten til kuttet og reduserer sjansen for bladbinding. g) Bruk alltid blader med korrekt størrelse og form (diamant eller rund) på spindelhullene. Blader som ikke passer monteringsdelene til sagen vil gå eksentrisk, og føre til at man mister styringen. h) Bruk aldri skadet(e) eller feil bladskiver eller bolt. Bladskivene og bolten ble spesielt konstruert for din sag, for optimal ytelse og trygg drift.
Side: 6
NORSK 121 Årsaker til, og hvordan man unngår tilbakeslag – Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en fastklemt, kilt eller feilinnrettet sagblad, som fører til en ukontrollert oppløfting av sagen, ut av arbeidsstykket og mot operatøren; – Når bladet er fastklemt eller kilt fast av et sagsnitt som lukkes, stopper bladet og motorreaksjonen driver enheten raskt bakover mot operatøren; – Hvis bladet blir vridd eller mister innrettingen i kuttet, kan tennene i bakkant av bladet grave seg ned i toppoverflaten og få bladet til å klatre ut av sagsnittet og til å hoppe bakover mot operatøren. Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor: a) Sørg for et godt grep med begge hendene på sagen, og plasser armene slik at de står i mot tilbakeslagskrefter. Plasser kroppen på en av sidene av bladet, men ikke på linje med bladet. Tilbakeslag kan føre til at sagen hopper bakover, men tilbakeslagskreftene kan kontrolleres av operatøren, hvis man treffer korrekte forholdsregler. b) Når bladet klemmes fast, eller når man avbryter et kutt av en eller annen grunn, slipp utløseren og hold sagen i ro i materialet til bladet har stoppet helt. Forsøk aldri å ta sagen ut av arbeidsstykket eller å trekke sagen bakover mens bladet er i bevegelse, hvis ikke kan det oppstå tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming av bladet. c) Når man starter opp en sag i arbeidsstykket igjen, sentrer sagbladet i sagkuttet og sjekk at sagtennene ikke er i inngrep i materialet. Hvis sagbladet sitter fast, kan det klatre opp eller slå tilbake fra arbeidsstykket når sagen startes igjen. d) Støtt opp store paneler for å minimere faren for at bladet klemmes fast og gir tilbakeslag. Store paneler har en tendens til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres støtter under panelet på begge sider, nær kuttelinjen og nær kanten av panelet. e) Ikke bruk sløve eller ødelagte sagblad. Uskarpe eller feil satte blader gir trange sagkutt, og fører til stor friksjon, fastklemming av blad og tilbakeslag. f) Bladdybden og låsespakene for fasejustering må være strammet og sikret før du foretar sagkuttet. Hvis bladjusteringen endres under kutting, kan det føre til fastklemming og tilbakeslag. g) Utvis ekstra forsiktighet når det sages i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Det utstikkende bladet kan kutte objekter som kan forårsake tilbakeslag. Nedre beskyttelse sikkerhetsanvisninger a) Sjekk nedre beskyttelse for korrekt lukking før hver gangs bruk. Bruk ikke sagen hvis nedre beskyttelse ikke beveger seg fritt og lukker umiddelbart. Nedre beskyttelse må aldri klemmes eller bindes i åpen stilling. Hvis sagen mistes ned, kan nedre beskyttelse bli bøyd. Løft opp nedre beskyttelse med tilbaketrekkingshendelen og forsikre deg om at den beveger seg fritt og ikke berører bladet eller noen andre deler, i alle vinkler og kuttdybder. b) Sjekk funksjonen til fjæren på nedre beskyttelse. Hvis beskyttelsen og fjæren ikke fungerer korrekt, må de repareres før bruk. Nedre beskyttelsen kan fungere dårlig på grunn av skadete deler, klebrige avsetninger eller opphopning av rusk. c) Nedre beskyttelse skal trekkes tilbake manuelt kun for spesialkutt som ”dykk- kutt” og ”sammensatte kutt”. Hev nedre beskyttelse ved å trekke tilbake spaken, og med en gang bladet entrer materialet må nedre beskyttelse slippes. For all annen saging, skal den nedre beskyttelsen operere automatisk. d) Sjekk alltid at nedre beskyttelse sekker bladet før du setter sagen ned på benken eller gulvet. Et ubeskyttet blad som fremdeles roterer vil få sagen til å bevege seg bakover, og kutte det som er i veien for den. Vær oppmerksom på den tiden det tar før bladet stopper etter at bryteren er sluppet. Ekstra sikkerhetsadvarsler for sirkelsager • Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel. • Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan forårsake pustevansker og mulig skade. • Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
Side: 7
NORSK 122 dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Aldri bruk slipende reduseringshjul. • Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel. • Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du mister kontroll. • Posisjoner kroppen til den ene eller andre siden av bladet, ikke på linje med bladet. TILBAKESLAG kan føre til at sagen hopper bakover (se Årsaker til og bruker-forhindring av tilbakeslag og TILBAKESLAG). • Luftehull dekker ofte bevegelige deler og skal unngås. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. Annen risiko Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sirkelsager. – Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helseskader som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid med tre. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (jj), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2012 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Sirkelsag 1 Sirkelsagblad 1 Blad nøkkel 1 Parallellføring 1 Støvsugeruttak 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. Vippebryter b. Avtrekkerbryter låsebryter c. Hovedhåndtak d. Bladlås e. Endehette f. Hjelpehåndtak g. Skråvinkel justeringsspake h. Skråvinkel justeringsmekanisme i. Bunnplate j. Nedre bladbeskyttelse k. Klemskrue for blad l. Nedre beskyttelsesspak m. Øvre bladbeskyttelse BRUKSOMRÅDE Disse kraftige sirkelsager er designet for profesjonelt bruk ved saging i treverk IKKE bruk tilbehør for vanntilførsel med denne sagen. IKKE bruk slipeskiver eller slipeblad. IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Disse kraftige sager er profesjonelle elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
Side: 8
NORSK 123 erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Bytting av blad MONTERING AV BLADET (FIG. 2–5) 1. Bruk nedre beskyttelsesspake (l) og trekk den nedre bladbeskyttelsen (j) tilbake og legg bladet på sagspindelen mot den indre festeskiven (n), pass på at bladet roterer i korrekt retning (retningspilen på sagbladet og tennene skal peke i samme retning som retningspilen på sagen). Gå ikke ut fra at merkingen på bladet vil peke mot deg ved korrekt installering. Når du trekker tilbake nedre beskyttelse for å installere bladet, kontroller at tilstand og funksjon av nedre bladbeskyttelse er tilfredsstillende. Pass på at den beveger seg fritt og ikke rører bladet eller noen annen del, i alle kuttvinkler og dybder. 2. Plasser den ytre festeskiven (o) på sagspindelen med skråkanten utover. Påse at 30 mm diameteren på bladsiden av tvingen passer i 30 mm hullet i sagbladet for å sørge for sentrering av bladet. 3. Skru bladets klemskrue (k) på sagspindelen for hånd (skruen er høyregjenget og må dreies med klokken for å stramme. 4. Trykk ned bladlåsen (d) mens du dreier sagspindelen med blad nøkkelen (p) som oppbevares under hovedhåndtaket (c) (fig. 5), inntil bladlåsen går i lås og bladet slutter å rotere. 5. Stram bladets festeskrue godt ved bruk av bladnøkkelen. MERK: Sett aldri på bladlåsen mens sagen går, og sett den aldri på for å stoppe verktøyet. Vri aldri på sagen mens bladlåsen er på. Dette kan gi alvorlige skader på sagen. BYTTING AV BLADET (FIG. 2–5) 1. For å løsne bladets klemskrue (k) trykk ned bladlåsen (d) og vri sagspindelen med bladnøkkelen (p), lagret under hovedhåndtaket (c) til bladlåsen går i lås og bladet ikke roterer mer. Når bladlåsen er på, skru bladets klemskrue mot klokka med bladnøkkelen (skruen er høyregjenget og må dreies mot klokken for å løsne). 2. Ta kun av bladets festeskrue (k) og ytre festeskive (o). Ta av det brukte bladet. 3. Fjern eventuell sagflis som kan ha samlet seg i beskyttelsen- eller festeskiveområdet og kontroller at nedre bladbeskyttelse er i god stand og fungerer korrekt, som beskrevet over. Ikke smør dette området. 4. Velg korrekt blad for bruksområdet (se Blad). Bruk alltid blad av korrekt størrelse (diameter) med korrekt størrelse og form på senterhull for montering på sagspindelen. Pass alltid på at anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet er lik eller større enn sagens hastighet (rpm). 5. Følg trinn 1 til 5 under Installering av blad, pass på at bladet roterer i korrekt retning. NEDRE BLADBESKYTTELSE ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse er en sikkerhetsfunksjon som reduserer faren for alvorlige personskader. Bruk aldri sagen dersom nedre bladbeskyttelse mangler, er skadet eller ikke fungerer ordentlig. Ikke stol på at nedre bladbeskyttelse beskytter deg under alle forhold. Din sikkerhet avhenger av at alle advarsler og forsiktighetsregler følges, samt av korrekt bruk av sagen. Kontroller at nedre beskyttelsen lukker riktig før hvert bruk. Dersom nedre bladbeskyttelse mangler
Side: 9
NORSK 124 eller ikke fungerer ordentlig, få service på sagen før bruk. For å sikre at produktet er trygt og pålitelig, bør reparasjoner, vedlikehold og justeringer foretas av et autorisert servicesenter eller en annen kvalifisert serviceorganisasjon, og det skal alltid brukes identiske reservedeler. KONTROLLER DEN NEDRE BESKYTTELSEN (FIG. 1) 1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra strømmen. 2. Roter nedre beskyttelsesspak (fig. 1, l) fra posisjonen ”helt lukket” til posisjonen ”helt åpen”. 3. Slipp spaken og la den (j) returnere til posisjonen ”helt lukket” . Verktøyet bør ha service hos et kvalifisert servicesenter hvis det: • ikke returnerer til posisjonen ”helt lukket”, • beveger seg uregelmessig eller tregt eller • er i kontakt med bladet eller noen annen del av verktøyet i alle kuttvinkler og dybder. BLAD ADVARSEL: For å redusere faren for øyeskader, bruk alltid øyebeskyttelse. Karbid er et hardt men sprøtt materiale. Fremmedlegemer i arbeidsstykket som som ståltråd eller spikere kan føre til at bits sprekker eller brekker. Bruk kun sagen når korrekt sagbladbeskyttelse er satt på. Monter bladet godt med korrekt rotasjonsretning før bruk, og bruk alltid rene, skarpe blad. Diameter Tenner Bruksområde 190 mm 18 Rask kløving 190 mm 24 Kløving 190 mm 40 Generell bruk Dersom du trenger assistanse i forbindelse med blad, vennligst kontakt din lokale DEWALT forhandler. Tilbakeslag Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av arbeidsstykket mot operatøren. Når bladet er festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet sittende fast og motorens reaksjon fører enheten raskt tilbake mot operatøren; Dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene bak på bladet grave seg inn i treverkets overflate og forårsake at bladet kommer ut av snittet og hopper tilbake mot operatøren. Tilbakeslag er mer sannsynlig ved de følgende forhold: 1. DÅRLIG OPPSTØTTING AV ARBEIDSSTYKKET A. Nedheng eller dårlig innfesting av avkappet del av arbeidsstykket kan føre til at bladet knipes fast og gi tilbakeslag (fig. 24). B. Dersom det sages i arbeidsstykker som kun er støttet opp i endene kan dette gi tilbakeslag. Ettersom materialet blir svakere vil det henge ned , lukke sagsporet og knipe fast bladet (fig. 24). C. Å kutte av en lang eller overhengende del av arbeidsstykket vertikalt nedenfra og opp kan gi tilbakeslag. Det avkappede stykket vil falle ned og knipe fast bladet. D. Å sage av lange smale striper kan gi tilbakeslag. De avsagede stripene kan henge ned eller vris slik at sagsporet lukkes og kniper fast bladet. E. Dersom nedre beskyttelse hekter seg i en kant under materialet som sages, kan det et øyeblikk redusere brukerens kontroll. Sagen kan løfte seg delvis ut av kuttet og øke sjansen for at bladet vrir seg. 2. FEIL DYBDEINNSTILLING AV SAGEN For mest mulig effektiv saging bør bladet ikke gå lenger gjennom enn at den viser en tann som vist i figur 8. Dette lar skoen støtte bladet og minimaliserer vridning og kniping i materialet. Se avsnittet Justering av kuttdybden. 3. BLADVRIDNING (FEIL INNRETTING I SPORET) A. Å skyve hardere i sporet kan føre til at bladet vrir seg. B. Forsøk på å svinge sagen i sporet (komme tilbake til den merkede linjen) kan føre til at bladet vrir seg. C. Hvis du strekker deg for langt eller bruker sagen med dårlig kroppskontroll (ute av balanse) så kan det føre til at bladet vrir seg. D. Hvis du endrer grep eller kroppsstilling under bruk, kan dette føre til at bladet vrir seg. E. Hvis du trekker tilbake sagen for å rengjøre bladet kan det føre til at bladet vri seg. 4. BRUK AV SLØVE ELLER SKITNE BLAD Sløve blad kan føre til stor belastning på sagen. For å kompensere vil brukeren vanligvis skyve hardere på maskinen, som fører til mer belastning på maskinen og kan føre til at bladet vrir seg i sporet. Slitte blad kan også ha
Side: 10
NORSK 125 utilstrekkelig klaring, som kan føre til økt tendens til fastkjøring og større belastning. 5. OMSTART AV SAGING MED BLADETS TENNER KILT MOT MATERIALET Sagen bør ha fått full hastighet før du starter å sage eller omstart av saging etter at maskinen er stoppet med bladet i sporet. Dersom det ikke gjøres kan det gi tilbakeslag. Andre forhold som kan føre til kniping, vridning eller feilinnretting av bladet kan også gi tilbakeslag. Se avsnittene Ekstra sikkerhetsanvisninger for sirkelsager og blad for prosedyrer og teknikker som kan redusere faren for tilbakeslag. Justering av kuttdybden (fig. 6–8) 1. Løft dybdejusteringsspaken (q) for å løsne. 2. For å opprettholde riktig kuttedybde, juster indikatormerket på dybdejusterings-stroppen (s) med innsnittet (r) på øvre bladbeskyttelse. 3. Stram til dybdejusteringsspaken. 4. For best effektiv kapping med HM-sagblad, still inn dybdejusteringen slik at ca. halvparten av en tann stikker under overflaten på treverket som skal kappes. 5. En metode for sjekk av riktig kuttedybde er vist i figur 8. Legg en del av det materialet du skal kappe langs siden på bladet, som vist i figuren, og observer hvor mye av tannen som vises under materialet. REGULERING AV DYBDEJUSTERINGSSPAKEN (FIG.7) Det kan være ønskelig å justere dybdejusteringsspaken (q). Den kan løsne med tiden og nå bunnplaten før stramming. For å stramme spaken: 1. Hold dybdejusteringsspaken (q) og løsne låsemutteren (t). 2. Juster dybdejusteringsspaken ved å vri den i ønsket retning, ca. 1/8 omdreinig. 3. Skru igjen mutteren. Skråvinkel justering (fig. 9) Skråvinkel justeringsmekanismen (h) kan justeres mellom 0° og 57°. For å oppnå bedre kappe-nøyaktighet, bruk finjusteringsmarkeringene på rotasjonsbraketten (v). 1. Løft skråvinkel- justeringsspaken (g) for å løsne. 2. Vippe bunnplaten til ønsket vinkel ved å justere finvinklings-pekeren (u) med ønsket vinkelmerke på rotasjonsbraketten (v). 3. Senke skråvinkel- justeringsspaken (q) for å stramme. Skråvinkellås (fig. 9) DWE575 og DWE576 er utstyrt med en skråvinkel- lås. Når bunnplaten vippes vil du høre et klikk og føle at bunnplaten stopper både ved 22,5- og 45 grader. Hvis ingen av disse er den ønskede vinkelen, stram spaken (g) ved å senke den. Hvis du ønsker en annen vinkel, fortsett å vippe bunnplaten helt til grov- vinkelpekeren (w) eller fin- pekeren (u) er justert med det ønskede merket. Lengdekappeindikator (fig. 10) Markeringene på siden av bunnplaten viser lengden på sporet som kapper materialet ved full dybde. Markeringen går i trinn på 5 mm (1/5"). Montering og justering av parallellføring (fig. 11) Parallellføringen (x) brukes for å kutte parallelt med kanten av arbeidsstykket. MONTERING 1. Løsne parallellføring justeringsknappen (y) for å tillate parallellføringen. 2. Sett inn parallellføringen (x) i bunnplaten (i) som vist. 3. Stram parallellføring justeringsknappen (y). JUSTERING 1. Løsne justeringsknappen (y) og sett parallellføringen (x) til ønsket bredde. Justeringen kan nå leses av på parallellførings- skalaen. 2. Stram justeringsknappen (y). Festing av støvsugersystemet (fig. 1, 6, 12) DWE575/DWE576 sirkelsag er utstyrt med et støvsugeruttak. INSTALLERING AV STØVSUGERUTTAKET 1. Løsne dybdejusteringsspaken helt (q). 2. Sett bunnplaten (i) i laveste posisjon. 3. Tilpass venstre halvdel av støvsugeruttaket (gg) over øvre bladbeskyttelse (m) som vist. Pass på å sette knasten inn sporet på verktøyet. Når den er installert korrekt vil den dekke fullstendig den originale dybden til pekeren. 4. Rett inn den høyre delen med den venstre. 5. Sett inn skruen og trekk godt til.
Side: 11
NORSK 126 Føringsskinne- system (DWE576, fig. 13) Føringsskinner er et tilbehør som er tilgjengelig i forskjellige lengder. Føringsskinnene gjør det mulig å bruke sirkelsagen for presise og rette kutt, samtidig som arbeidsstykkets overflate beskyttes mot skade. Sammen med annet tilbehør kan eksakt vinklede kutt, gjæringskutt og sammenføyninger ferdigstilles med føringsskinnesystemet. Tvinger (dd) er tilgjengelig for å feste føringsskinnesystemet (bb) til arbeidsstykket (fig. 13). Tvingene (dd) sikrer at føringsskinnesystemet (bb) er forsvarlig festet til arbeidsstykket (cc) for sikker utføring av arbeidet. I det føringsskinnesystemet er satt mot kappelinjen og forsvarlig festet til arbeidsstykket vil det ikke forekomme bevegelser i forbindelse med sagingen . VIKTIG : Høydeskalaen på enheten er innstilt for bruk av sagen uten føringsskinne. Når sagen brukes med føringsskinnen vil forskjellen i høyde være omtrent 5.0 mm. FESTING AV SIRKELSAGEN TIL FØRINGSSKINNEN (FIG. 1, 14) Klaringen mellom sirkelsagen og føringsskinnen (fig. 14, bb) må være minst mulig for å oppnå best mulig sageresultat. Jo mindre klaringen er, jo bedre blir kanten på det rette sporet på arbeidsstykket. Klaringen kan settes med de to skinnejustererne (fig. 1, z, aa) for hver kanal i bunnen for 0° saging (z) og saging med 1-45° vinkel (aa). Skinnejustererne er presisjonskammer som gjør det mulig å redusere klaringen mellom enheten og føringsskinnen. Når disse to justererne er satt vil sidevise bevegelser med sagen settes til et minimum, mens de tillater en jevn sageoperasjon. MERK: Justereringene er fra fabrikkens side satt til minimum klaring og må muligens justeres og stilles før enheten tas i bruk. Bruk følgende instruksjoner for å stille sirkelsagen på føringsskinnen. HUSK: Fest skinnejusteringene på sagen til føringsskinnen. 1. Fjerne skruen i skinnejustereren for å kunne justere mellom sagen og føringsskinnen. 2. Trekk tilbake den nedre spaken og plasser enheten på føringsskinnen, forsikret om at bladet er i høyeste posisjon. 3. Vri justereren til sagen låses på føringsskinnen. VIKTIG: Forsikre deg om at sagen er forsvarlig festet til skinnen ved å forsøke å skyve sagen framover. Forsikre deg om at sagen står rolig. 4. Vri justereren litt tilbake til sagen glir lett langs skinnen. 5. Hold skinnejustereren i posisjon og feste skruene igjen. MERK: ALLTID juster systemet for bruk med andre skinner. Skinnejustereren er nå satt opp for å minimere sideveis utgliding når sagingen foregår med sagen i føringsskinnen. Før sagen tas i bruk må splintvernet (ee) på føringsskinnen stilles inn. Se Instilling av splintvern. INNSTILLING AV SPLINTVERN (FIG. 14) Føringsskinnen (bb) er utstyrt med et splintvern (ee) som må stilles inn for sagen før førstegangs bruk. Splintvernet (ee) er plassert på hver ende av føringsskinnen (fig. 14). Formålet med dette splintvernet er å gi brukeren en tydelig saglinje samtidig som det reduserer sagflismengden langs arbeidsstykket i forbindelse med sagingen. VIKTIG: ALLTID les og følg Festing av sirkelsagen til føringsskinnen før splintvernet kappes! TRINN FOR INNSTILLING AV (FIG. 15–18) 1. Plasser føringsskinnen (bb) på et rest-trestykke (ff) slik at det stikker utover arbeidsstykket med minimum 100 mm. Bruk en tvinge til å sikre at føringsskinnen er forsvarlig festet til arbeidsstykket. Det vil sikre nøyaktigheten. 2. Still enheten inn på 20 mm kuttedybde. 3. Plasser frontsagen på den overflødige enden til føringsskinnen, med bladet posisjonert foran på skinneenden (fig. 16). 4. Slå på sagen og sag forsiktig med splintvernet langs den fulle lengden av skinnen i en sammenhengende bevegelse. Enden på splintvernet tilsvarer nå helt med kappeenden på bladet (fig. 17). For å stille inn splintvernet på den andre siden til føringsskinnen, fjern sagen fra skinnen og vri skinnen i 180°. Gjenta stegene1 til 4. MERK: Hvis ønskelig kan splintvernet skråstilles til 45°, repeter så trinnene 1 til 4. Det gjør det mulig for den ene siden av skinnen å sage parallelt mens den andre siden av skinnen er stilt inn på saging med 45° vinkel (fig. 18). MERK: Hvis splintvernet er stilt inn for parallellsaging på begge sider, vil bladet til enheten når den skråstilles, ikke gå rett med enden på
Side: 12
NORSK 127 splintvernet. Dette er fordi rotasjonspunktet til for skråstillingenheten ikke er stasjonært og bladet beveger seg ut når enheten er skråstilt. BRUK AV KORREKT KANAL (FIG. 19–21) Sagens bunnplate har to kanaler. En kanal brukes for parallelle kutt, og den andre kanalen for skråkutt. Indikatorne på fronten av bunnplaten (fig. 19) viser hvilken kanal for hvilket bruksområde. Ved saging, pass på at linjen på bunnplaten stemmer med kanalen på føringsskinnen. Figur 20 viser sagen i posisjon for parallell sageposisjon relativt til føringsskinnen. Figure 21 viser sagen i posisjon for skrå sageposisjon relativt til føringsskinnen. Før bruk • Sørg for at beskyttelsene er riktig montert. Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling. • Påse at sagbladet roterer i samme retning som pilen på bladet. • Ikke bruk for slitte sagblader. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (fig. 22) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på hovedhåndtaket (c), med den andre hånden på hjelpehåndtaket (f). Slå på og av (fig. 1) Av sikkerhetsmessige årsaker er avtrekkerbryteren (a) på verktøyet utstyrt med en låseknapp (b). Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet. For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren (a). Så snart avtrekkerbryteren slippes vil låsebryteren automatisk aktiveres for å hindre utilsiktet oppstart av maskinen. MERK: Ikke skru verktøyet PÅ eller AV når sagbladet berører arbeidsstykket eller andre materialer. Arbeidstykkestøtte (fig. 23–26) ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, støtt opp arbeidet skikkelig og hold sagen godt fast for å forhindre tap av kontroll. Figurene 23 and 25 viser korrekt sageposisjon. Figurene 24 and 26 viser feil sageposisjon. Hendene skal holdes unna sageområdet, og strømledningene utenfor sageområdet slik at det ikke festes eller henges opp i arbeidet. For å unngå tilbakeslag, støtt ALLTID bordet eller panelet NÆR sagestedet, (fig. 23 and 25). IKKE støtt opp platen eller panelet unna sagestedet (fig. 24 og 26). Ved bruk av sagen, hold strømkabelen unna sagingen og hindre at den henger seg fast i arbeidsstykket. KOBLE ALLTID FRA SAGEN FØR ENDREINGER UTFØRES! Plasser arbeidsstykket med den ”gode” siden —den siden som har den viktigste overflaten—ned. Sagen skjærer oppover, slik at eventuelle splinter vil komme på den arbeidsflaten som er opp når du sager . Skjæring ADVARSEL: Aldri forsøk å bruke dette verktøyet ved å holde det opp-ned og deretter føre arbeidsstykket mot verktøyet. Fest alltid arbeidsstykket godt, og før verktøyet mot arbeidsstykket mens du holder det godt med begge hender som vist på figur 25. Legg den brede delene av sagens bunnplate på den delen av arbeidsstykket som er fast understøttet, ikke på den delen som vil falle av etter sagingen. Som eksempel viser figur 25 viser den KORREKTE måten å kappe av enden av en planke. Fest alltid arbeidsstykket. Ikke forsøk å holde korte stykker i hånden! Husk å støtte opp lange og uthengende arbeidsstykker. Vær forsiktig når du sager materialet fra undersiden og opp. Forsikre deg om at sagen kjører ved full hastighet før den kommer i kontakt med materialet som skal sages. Start av sagen med bladet mot materialet eller mens den skyves inn i sagsporet kan føre til
Side: 13
NORSK 128 tilbakeslag. Skyv sagen forover med en hastighet som lar bladet kutte uten særlig motstand. Hardhet og seighet kan variere selv innen samme stykke materiale, og kvister eller våte felt kan gi tung belastning på sagen. Dersom dette skjer, skyv sagen langsommere, men likevel hardt nok til å fortsette sagingen uten særlig reduksjon av hastigheten. Å bruke makt på sagen kan resultere i grove kutt, unøyaktighet, tilbakeslag, og overoppvarming av motoren. Dersom sporet ditt begynner å avvike fra sagelinjen, ikke prøv å tvinge sagen inn igjen. Slipp istedet avtrekkerbryteren og la bladet komme til full stopp. Så kan du trekke ut sagen, sikte på nytt og starte et nytt kutt litt innenfor det feile. Uansett, trekk ut sagen hvis du må lage et nytt kutt. Ved å tvinge den inn kan sagen låse seg og gi tilbakeslag. DERSOM SAGEN LÅSER SEG, SLIPP AVTREKKERBRYTEREN OG TREKK SAGEN BAKOVER TIL DEN LØSNER. PASS PÅ AT BLADET ER RETT I KUTTET OG KLAR AV SAGEKANTEN FØR DU STARTER IGJEN. Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren og la bladet stoppe før du løfter sagen fra arbeidsstykket. Når du løfter sagen vil den fjærbelastede beskyttelsen automatisk lukke seg under bladet. Husk at bladet er bart før dette skjer. Ta aldri under arbeidsstykkket, uansett. Dersom du må trekke tilbake beskyttelsen manuelt (som er nødvendig ved start av lommesaging), bruk alltid løftespaken. MERK: Ved saging av tynne striper, pass på at små biter avkapp ikke henger seg opp inne i nedre beskyttelse. LOMMESAGING (FIG. 27) ADVARSEL: Lås aldri bladbeskyttelsen i løftet posisjon. Beveg aldri sagen bakover ved lommesaging. Dette kan føre til at enheten løfter seg fra arbeidsflaten og kan føre til personskader. Lommesaging brukes i gulv, vegg og andre flater. 1. Tilpass bunnplaten på sagen slik at bladet sager til ønsket dybde. 2. Vipp sagen forover og hvil fronten av bunnplaten på materialet som skal sages. 3. Bruk løftespaken på nedre beskyttelse. trekk tilbake nedre bladbeskyttelse til en løftet posisjon. Løft bakkant av bunnplaten til sagtennene nesten berører saglinjen. 4. Løsne bladbeskyttelsen (beskyttelsens kontakt med arbeidsstykket vil holde den slik at den åpnes når du starter sagingen). Fjern hånden fra beskyttelsesspaken og grip kraftig i ekstrahåndtaket (f) som vist i figur 27. Plasser kroppen din og armen for å kunne motstå tilbakeslag dersom det skjer. 5. Pass på at bladet ikke er i kontakt med flaten som sages før du starter sagingen. 6. Start motoren og senk sagen til bunnplaten hviler flatt mot materialet som skal sages. Før sagen langs sagelinjen til sagingen er ferdig. 7. Slipp avtrekkerbryteren og la bladet stoppe helt før du trekker bladet ut av materialet. 8. Gjenta som over for hvert nytt kutt. Støvsuging (fig. 30) ADVARSEL: Fare for å puste inn støv. For å redusere faren for personskader, bruk ALLTID en godkjent støvmaske. En støvsugertilkobling (gg) leveres med verktøyet. Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan festes direkte på støvsugeruttaket. ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger som er designet i samsvar med gjeldende direktiver for støvutslipp ved saging av treverk. Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan festes direkte på støvsugeruttaket. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Smøring Verktøyet har selvsmørende kulelagere og trenger ingen ettersmøring. Imidlertid anbefales det at verktøyet tas med eller sendes til et servicesenter en gang i året for grundig rengjøring, kontroll og smøring av girhuset.
Side: 14
NORSK 129 Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. NEDRE BESKYTTELSE Nedre beskyttelse skal alltid rotere og lukke godt fra helt åpen til helt lukket posisjon. Kontroller alltid at den fungerer korrekt før saging, ved å åpne beskyttelsen helt og la den lukke seg. Dersom beskyttelsen ikke lukker helt eller lukker langsomt, trengs det rengjøring. Ikke bruk sagen før den fungerer korrekt. For å rengjøre beskyttelsen, bruk tørr luft eller en myk børste for å fjerne ansamling av sagflis eller rester fra sporet for beskyttelsen og fra området rundt beskyttelsens fjær. Dersom dette ikke løser problemet er det nødvendig med service på et autorisert servicesenter. Justering av bunnplaten (fig. 5, 28, 29) Bunnplaten er justert fra fabrikken for å sikre at bladet står vinkelrett på bunnplaten. Dersom du trenger å justere bladet etter lang tids bruk, følg instruksene under. JUSTERE FOR 90 GRADERS KUTT 1. Sett sagen tilbake 0 grader skråstilling. 2. Legg sagen på siden og trekk nedre beskyttelse tilbake. 3. Sett dybden av kuttet til 51 mm (omtrent 2"). 4. Løsne justeringspaken for skråvinkeljustering (fig. 29, g). Legg en vinkelhake mot bladet og bunnplaten som vist i figur 28. 5. Bruk en nøkkel (p), vri justeringsskruen (hh) på undersiden av bunnplaten til bladet og bunnplaten begge er i flat kontakt med vinkelhaken. Trekk godt til igjen vinkeljusteringsspaken. REGULERING AV VINKELJUSTERINGSSPAKEN (FIG. 29) Det kan være ønskelig å justere vinkeljusteringsspaken (g). Den kan løsne med tiden og nå bunnplaten før stramming. For å stramme spaken: 1. Hold vinkeljusteringsspaken (g) og løsne låsemutteren (ii). 2. Juster vinkeljusteringsspaken ved å vri den i ønsket retning, ca. 1/8 omdreining. 3. Skru igjen mutteren. Blad Et sløvt blad vil føre til ineffektiv saging, vil overbelaste sagmotoren, føre til mye splinter og kan øke faren for tilbakeslag. Skift ut blad når det ikke lenger er lett å skyve sagen gjennom materialet, når motoren belastes hardt eller dersom det utvikles mye varme fra bladet. Det er en god vane å ha ekstra blad tilgjengelig, slik at du alltid har et skarpt blad lett tilgjengelig. Sløve blad kan slipes i de fleste områder. Herdede gummi/rester på bladet kan fjernes med white-spirit, rødsprit, ovnrens eller lignende. Anti- stikk belagte blad kan brukes der det forekommer mye avleiringer på bladet, så som trykkbehandlet eller ferskt treverk. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. IKKE BRUK TILBEHØR FOR VANNTILFØRSEL MED DENNE SAGEN. HARDMETALLBLAD SKAL INSPISERES VISUELT FØR BRUK. SKIFT UT DERSOM SKADET. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling.
Side: 15
NORSK 130 Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com.
Side: 16
NORSK 131 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWE576 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE576. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE576 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE576

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWE576 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DWE576
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk