DWE560

DeWalt DWE560 manual

DWE560

Manual for DeWalt DWE560 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 172 sider.

Side: 1
NORSK 95 165 mm (6-1/2") SIRKELSAG, DWE550 184 mm (7-1/4") SIRKELSAG, DWE560 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DWE550 DWE560 Spenning VAC 230 230 Type 1 1 Inngangseffekt W 1200 1350 Ubelastet hastighet min-1 5500 5500 Bladdiameter mm 165 184 Maksimal kuttdybde ved 90° mm 55 65 45° mm 35 42 Bladåpning mm 20 16 Justering av skråvinkel 48˚ 48˚ Vekt kg 3,60 3,66 LPA (lydtrykk) dB(A) 85 85 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 2,5 2,5 LWA (lydeffekt) dB(A) 96 96 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 2,5 2,5 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah Saging av treverk ah,W = m/s² < 2,5 < 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV DWE550, DWE560 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Side: 2
NORSK 96 Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann Visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 20.08.2012 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
Side: 3
NORSK 97 antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. EKSTRA SIKKERHETSREGLER SPESIFIKT FOR SIRKELSAGER Sikkerhetsinstruksjoner for alle sager a) FARE: Hold hender bort fra skjæreområdet og sagbladet. Hold din andre hånd på støttehåndtaket, eller motorrammen. Om begge hendene holder sagen kan de ikke skjæres av sagbladet. b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket. Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot sagbladet under arbeidsstykket. c) Juster skjæredybden til tykkelsen av arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri et stykke som skal skjæres i dine hender eller over ditt ben. Fest arbeidsstykket på en stabil plattform. Det er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet, eller tap av kontroll. e) Hold elektroverktøyet ved isolerte gripeoverflater når du utfører en operasjon hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjult ledningstråd. Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt. f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av sagbladet. g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og form (diamant kontra rund) av spindelhull. Blader som ikke matcher den monterte maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som forårsaker tap av kontroll. h) Bruk aldri skadet eller feilaktige bladpakninger eller bolter. Bladpakninger og bolter er spesifikt designet for din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet. Årsaker til og hindring av tilbakeslag – Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt, bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker at en ukontrollert sag løftes opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren; – Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av sagsnittet som lukkes, stopper bladet og motorreaksjonen beveger enheten hurtig bakover mot brukeren;
Side: 4
NORSK 98 – Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet, kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet skjæres inn i den øvre overflaten av treet som forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet og hopper tilbake mot brukeren. Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler: a) Hold et godt tak med begge hender på sagen og plasser dine armer for å motstå trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på hver side av bladet, men ikke i linje med bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag kan kontrolleres av brukeren, om riktige forhåndsregler er tatt. b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av en eller annen grunn må avbryte kuttingen, skal du slippe opp utløseren og holde verktøyet helt stille i materialet til skiven har stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs problemet for å hindre at sagbladet sitter fast igjen. c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke, midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet startes igjen. d) Støtt store paneler for å minimere risikoen for at sagbladet setter seg fast og tilbakeslag oppstår. Store paneler synker ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må plasseres under panelet på begge sider, nære linjen av kuttet og nære kanten av panelet. e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader. Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer smale sagsnitt som forårsaker overdreven friksjon, bladbøyning og tilbakeslag. f) Bladdybde og låsespaker for justering av skråskjæring må være stramme og sikret før skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting og tilbakeslag. g) Utvis ekstra forsiktighet når det sages i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Det utstikkende bladet kan kutte objekter som kan forårsake tilbakeslag. Sikkerhetsinstrukser for sager med pendel-bladvern a) Før hver bruk må du kontrollere om det nedre vernedekselet stenger helt. Ikke bruk sagen hvis det nedre vernedekselet ikke kan beveges fritt og ikke stenger straks. Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle ned på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre vernedekselet bøyes. Åpne vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller andre deler i alle skjærevinkler og -dybder. b) Kontroller fjærens funksjon for nedre vernedeksel. La maskinen gjennomgå service før bruk, hvis vernedeksel og fjær ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebrige avleiringer eller sponhauger medfører at nedre vernedeksel reagerer forsinket. c) Åpne det nedre vernedekselet manuelt kun ved spesielle snitt, som „innstikk- og vinkelsnitt”. Åpne det nedre vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og slipp den når sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket. Ved alle andre typer saging må det nedre vernedekselet fungere automatisk. d) Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller gulvet uten at nedre vernedeksel dekker over sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt retning av skjæreretningen og sager alt som er i veien. Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at den er slått av. Ekstra sikkerhetsinstrukser for sirkelsager • Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel. • Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan forårsake pustevansker og mulig skade. • Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Aldri bruk slipende reduseringshjul. • Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel. • Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du mister kontroll.
Side: 5
NORSK 99 Øvrige farer Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sirkelsager. – Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helseskader som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid med tre. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (z), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2013 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 165 mm (6-1/2") sirkelsag (DWE550) eller 1 184 mm (7-1/4") sirkelsag (DWE560) 1 Sirkelsagblad 1 Blad nøkkel 1 Parallellføring 1 Støvsugeruttak 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. Vippebryter b. Hovedhåndtak d. Bladlås e. Endehette e. Hjelpehåndtak f. Skråvinkel justerings-knapp g. Skråvinkel justeringsmekanisme h. Bunnplate i. Nedre bladbeskyttelse j. Klemskrue for blad k. Nedre beskyttelsesspak l. Øvre bladbeskyttelse m. Låseknapp BRUKSOMRÅDE Disse kraftige sirkelsager er designet for profesjonelt bruk ved saging i treverk. IKKE bruk tilbehør for vanntilførsel med denne sagen. IKKE bruk slipeskiver eller slipeblad. IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Disse kraftige sager er profesjonelle elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon.
Side: 6
NORSK 100 Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Bytting av blad MONTERING AV BLADET (FIG. 1–4) FORSIKTIG (KUN DWE550): Den indre flensen har 20 mm diameter på en side og 19 mm diameter på den andre. Siden med 19 mm diameter er merket med 19, og siden med 20 mm diameter er merket med 20. Bruk korrekt side for hulldiameteren på sagbladet du har tenkt å bruke. Montering av sagbladet på feil side vil føre til farlige vibrasjoner. 1. Bruk nedre beskyttelsesspake (k) og trekk den nedre bladbeskyttelsen (i) tilbake og legg bladet på sagspindelen mot den indre festeskiven (o), pass på at bladet roterer i korrekt retning (retningspilen på sagbladet og tennene skal peke i samme retning som retningspilen på sagen). Gå ikke ut fra at merkingen på bladet vil peke mot deg ved korrekt installering. Når du trekker tilbake nedre beskyttelse for å installere bladet, kontroller at tilstand og funksjon av nedre bladbeskyttelse er tilfredsstillende. Pass på at den beveger seg fritt og ikke rører bladet eller noen annen del, i alle kuttvinkler og dybder. 2. Legg ytre festeskive (n) på sagspindelen med den store flaten mot bladet og med teksten på den ytre festeskiven mot deg. 3. Skru bladets klemskrue (j) på sagspindelen for hånd (skruen er høyregjenget og må dreies med klokken for å stramme. 4. Trykk ned bladlåsen (c) mens du dreier sagspindelen med bladnøkkelen inntil bladlåsen går i lås og bladet slutter å rotere. 5. Stram bladets festeskrue godt ved bruk av bladnøkkelen. MERK: Sett aldri på bladlåsen mens sagen går, og sett den aldri på for å stoppe verktøyet. Vri aldri på sagen mens bladlåsen er på. Dette kan gi alvorlige skader på sagen. BYTTING AV BLADET (FIG. 2–4) 1. For å løsne bladets klemskrue (j) trykk ned bladlåsen (c) og vri sagspindelen med bladnøkkelen (s) til bladlåsen går i lås og bladet ikke roterer mer. Når bladlåsen er på, skru bladets klemskrue mot klokka med bladnøkkelen (skruen er høyregjenget og må dreies mot klokken for å løsne). 2. Ta kun av bladets festeskrue (j) og ytre festeskive (n). Ta av det brukte bladet. 3. Fjern eventuell sagflis som kan ha samlet seg i beskyttelsen- eller festeskiveområdet og kontroller at nedre bladbeskyttelse er i god stand og fungerer korrekt, som beskrevet over. Ikke smør dette området. 4. Bruk alltid blad av korrekt størrelse (diameter) med korrekt størrelse og form på senterhull for montering på sagspindelen. Pass alltid på at anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet er lik eller større enn sagens hastighet (rpm). 5. Følg trinn 1 til 5 under Installering av blad, pass på at bladet roterer i korrekt retning. NEDRE BLADBESKYTTELSE ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse er en sikkerhetsfunksjon som reduserer faren for alvorlige personskader. Bruk aldri sagen dersom nedre bladbeskyttelse mangler, er skadet eller ikke fungerer ordentlig. Ikke stol på at nedre bladbeskyttelse beskytter deg under alle forhold. Din sikkerhet avhenger av at alle advarsler og forsiktighetsregler følges, samt av korrekt bruk av sagen. Kontroller at nedre beskyttelsen lukker riktig før hvert bruk. Dersom nedre bladbeskyttelse mangler eller ikke fungerer ordentlig, få service på sagen før bruk. For å sikre at produktet er trygt og pålitelig, bør reparasjoner, vedlikehold og justeringer foretas av et autorisert servicesenter eller en annen kvalifisert serviceorganisasjon, og det skal alltid brukes identiske reservedeler. KONTROLLER DEN NEDRE BESKYTTELSEN (FIG. 1) 1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra strømmen. 2. Roter nedre beskyttelsesspak (fig. 1, k) fra posisjonen helt lukket til posisjonen helt åpen.
Side: 7
NORSK 101 3. Slipp spaken (k) og pass på at beskyttelsen (i) returnere til posisjonen helt lukket. Verktøyet bør ha service hos et kvalifisert servicesenter hvis det: • ikke returnerer til posisjonen ”helt lukket”, • beveger seg uregelmessig eller tregt eller • er i kontakt med bladet eller noen annen del av verktøyet i alle kuttvinkler og dybder. Justering av kuttdybden (fig. 5–7) 1. Løft dybdejusteringsspaken (p) for å løsne. 2. For å få korrekt sagedybde, rett inn hakket (q) på dybdejusteringsstroppen med det passende merket på øvre bladbeskyttelse (l). 3. Stram til dybdejusteringsspaken 4. For best effektiv kapping med HM-sagblad, still inn dybdejusteringen slik at ca. halvparten av en tann stikker under overflaten på treverket som skal kappes. 5. En metode for sjekk av riktig kuttedybde er vist i figur 7. Legg en del av det materialet du skal kappe langs siden på bladet, som vist i figuren, og observer hvor mye av tannen som vises under materialet. Skråvinkel justering (fig. 8) Skråvinkel justeringsmekanismen (g) kan justeres mellom 0° og 48°. 1. Vri vinkeljusteringsknappen (f) for å løsne. 2. Vipp fotplaten til ønsket vinkelmerke på rotasjonsbraketten (u). 3. Senke skråvinkel- justeringsspaken for å stramme. Sporindikator (fig. 9) Fronten av sagskoen har en sporindikator (t) for vertikal og vinklet saging. Denne indikatoren lar deg styre sagen langs sagelinjer merket av på materialet som sages. Indikatoren står på linje med venstre (indre) side av sagbladet som gjør at sporet fra bladet er til høyre for indikatoren. Hakkene på bunnplaten indikerer 0˚ og 45˚. Justerbar kabelbeskyttelse (fig. 10) Den justerbare kabelbeskyttelsen (v) lar strømkabelen plasseres vertikalt eller parallelt med bladet. Den leveres i vertikal posisjon. FOR Å SETTE PÅ PARALLELL POSISJON (FIG. 10A) 1. Trykk kabelbeskyttelsen (v) som vist ved pilen. 2. Roter kabelbeskyttelsen med klokken til parallell posisjon. FOR Å SETTE PÅ VERTIKAL POSISJON (FIG. 10B) 1. Trykk kabelbeskyttelsen (v) som vist ved pilen. 2. Roter kabelbeskyttelsen mot klokken til vertikal posisjon. Montering og justering av parallellføring (fig. 11) Parallellføringen (w) brukes for å kutte parallelt med kanten av arbeidsstykket. MONTERING 1. Sett inn parallellføringens justeringsknott (x) i hullet (aa) som vist i figur 11, hold knotten løst for å la parallellføringen passere. 2. Sett inn parallellføringen (w) i bunnplaten (h) som vist i figur 11. 3. Stram parallellføring justeringsknappen (x). JUSTERING 1. Løsne justeringsknappen (x) og sett parallellføringen (w) til ønsket bredde. Justeringen kan nå leses av på parallellførings- skalaen. 2. Stram justeringsknappen (x). Festing av støvsugersystemet (fig. 1, 5, 12) DWE550/DWE560 sirkelsag er utstyrt med et støvsugeruttak. INSTALLERING AV STØVSUGERUTTAKET 1. Løsne dybdejusteringsspaken helt (fig. 5, p). 2. Sett bunnplaten i laveste posisjon (Fig. 1, h). 3. Tilpass venstre halvdel av støvsugeruttaket (y) over øvre bladbeskyttelse (l) som vist. 4. Sett inn skruen og trekk godt til. Før maskinen tas i bruk • Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet må være i lukket stilling. • Forviss deg om at bladet dreier i samme retning som pilene på bladet. • Ikke bruk sagblad som er slitt. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.
Side: 8
NORSK 102 ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (fig. 13) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på hovedhåndtaket (b), med den andre hånden på hjelpehåndtaket (e). Slå på og av (fig. 1) Av sikkerhetsmessige årsaker er avtrekkerbryteren (a) på verktøyet utstyrt med en låseknapp (m). Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet. For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren (a). Så snart avtrekkerbryteren slippes vil låsebryteren automatisk aktiveres for å hindre utilsiktet oppstart av maskinen. MERK: Ikke skru verktøyet PÅ eller AV når sagbladet berører arbeidsstykket eller andre materialer. Arbeidstykkestøtte (fig. 14–17) ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, støtt opp arbeidet skikkelig og hold sagen godt fast for å forhindre tap av kontroll. Figurene 14 and 16 viser korrekt sageposisjon. Figurene 15 and 17 viser feil sageposisjon. Hendene skal holdes unna sageområdet, og strømledningene utenfor sageområdet slik at det ikke festes eller henges opp i arbeidet. For å unngå tilbakeslag, støtt ALLTID bordet eller panelet NÆR sagestedet, (fig. 14 and 16). IKKE støtt opp platen eller panelet unna sagestedet (fig. 15 og 17). Ved bruk av sagen, hold strømkabelen unna sagingen og hindre at den henger seg fast i arbeidsstykket. KOBLE ALLTID FRA SAGEN FØR ENDREINGER UTFØRES! Plasser arbeidsstykket med den ”gode” siden —den siden som har den viktigste overflaten—ned. Sagen skjærer oppover, slik at eventuelle splinter vil komme på den arbeidsflaten som er opp når du sager . Skjæring ADVARSEL: Aldri forsøk å bruke dette verktøyet ved å holde det opp-ned og deretter føre arbeidsstykket mot verktøyet. Fest alltid arbeidsstykket godt, og før verktøyet mot arbeidsstykket mens du holder det godt med begge hender som vist på figur 16. Legg den brede delene av sagens bunnplate på den delen av arbeidsstykket som er fast understøttet, ikke på den delen som vil falle av etter sagingen. Som eksempel viser figur 16 viser den KORREKTE måten å kappe av enden av en planke. Fest alltid arbeidsstykket. Ikke forsøk å holde korte stykker i hånden! Husk å støtte opp lange og uthengende arbeidsstykker. Vær forsiktig når du sager materialet fra undersiden og opp. Forsikre deg om at sagen kjører ved full hastighet før den kommer i kontakt med materialet som skal sages. Start av sagen med bladet mot materialet eller mens den skyves inn i sagsporet kan føre til tilbakeslag. Skyv sagen forover med en hastighet som lar bladet kutte uten særlig motstand. Hardhet og seighet kan variere selv innen samme stykke materiale, og kvister eller våte felt kan gi tung belastning på sagen. Dersom dette skjer, skyv sagen langsommere, men likevel hardt nok til å fortsette sagingen uten særlig reduksjon av hastigheten. Å bruke makt på sagen kan resultere i grove kutt, unøyaktighet, tilbakeslag, og overoppvarming av motoren. Dersom sporet ditt begynner å avvike fra sagelinjen, ikke prøv å tvinge sagen inn igjen. Slipp istedet avtrekkerbryteren og la bladet komme til full stopp. Så kan du trekke ut sagen, sikte på nytt og starte et nytt kutt litt innenfor det feile. Uansett, trekk ut sagen hvis du må lage et nytt kutt. Ved å tvinge den inn kan sagen låse seg og gi tilbakeslag. DERSOM SAGEN LÅSER SEG, SLIPP AVTREKKERBRYTEREN OG TREKK SAGEN BAKOVER TIL DEN LØSNER. PASS PÅ AT BLADET ER RETT I KUTTET OG KLAR AV SAGEKANTEN FØR DU STARTER IGJEN. Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren og la bladet stoppe før du løfter sagen fra arbeidsstykket. Når du løfter sagen vil den fjærbelastede beskyttelsen automatisk lukke seg under bladet. Husk at bladet er bart før dette skjer. Ta aldri under arbeidsstykkket, uansett. Dersom du må trekke tilbake beskyttelsen manuelt (som er nødvendig ved start av lommesaging), bruk alltid løftespaken.
Side: 9
NORSK 103 MERK: Ved saging av tynne striper, pass på at små biter avkapp ikke henger seg opp inne i nedre beskyttelse. KLØVING Kløving brukes for å sage opp brede plater i smale striper – saging på langs av veden. Håndstyring er vanskeligere for denne typen saging og det anbefales å bruke en DEWALT parallellføring (fig. 11, w). LOMMESAGING (FIG. 18) ADVARSEL: Lås aldri bladbeskyttelsen i løftet posisjon. Beveg aldri sagen bakover ved lommesaging. Dette kan føre til at enheten løfter seg fra arbeidsflaten og kan føre til personskader. Lommesaging brukes i gulv, vegg og andre flater. 1. Tilpass bunnplaten på sagen slik at bladet sager til ønsket dybde. 2. Vipp sagen forover og hvil fronten av bunnplaten på materialet som skal sages. 3. Bruk løftespaken på nedre beskyttelse. trekk tilbake nedre bladbeskyttelse til en løftet posisjon. Senk bakkant av bunnplaten til sagtennene nesten berører saglinjen. 4. Løsne bladbeskyttelsen (beskyttelsens kontakt med arbeidsstykket vil holde den slik at den åpnes når du starter sagingen). Fjern hånden fra beskyttelsesspaken og grip kraftig i ekstrahåndtaket (e) som vist i figur 18. Plasser kroppen din og armen for å kunne motstå tilbakeslag dersom det skjer. 5. Pass på at bladet ikke er i kontakt med flaten som sages før du starter sagingen. 6. Start motoren og senk sagen til bunnplaten hviler flatt mot materialet som skal sages. Før sagen langs sagelinjen til sagingen er ferdig. 7. Slipp avtrekkerbryteren og la bladet stoppe helt før du trekker bladet ut av materialet. 8. Gjenta som over for hvert nytt kutt. Støvsuging (fig. 19) ADVARSEL: Fare for å puste inn støv. For å redusere faren for personskader, bruk ALLTID en godkjent støvmaske. En støvsugertilkobling (y) leveres med verktøyet. Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan festes direkte på støvsugeruttaket. ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger som er designet i samsvar med gjeldende direktiver for støvutslipp ved saging av treverk. Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan festes direkte på støvsugeruttaket. AIRLOCK KOBLINGSSYSTEM - DWV9000 (SELGES SEPARAT) (FIG. 19) AirLock gir en rask og sikker kobling mellom verktøyets støvsugeradapter (y) og støvsugeren. 1. Kontroller at mansjetten på AirLock kobleren er i posisjonen ”ulåst”. Juster hakkene på mansjetten og AirLock kobleren som vist på bildet for posisjonene åpen og låst. 2. Skyv AirLock koblingen inn på støvsugerstussen (y). 3. Vri mansjetten til posisjonen ”låst” VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Smøring Verktøyet har selvsmørende kulelagere og trenger ingen ettersmøring. Imidlertid anbefales det at verktøyet tas med eller sendes til et servicesenter en gang i året for grundig rengjøring, kontroll og smøring av girhuset. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset og området rundt beskyttelsen med tørr luft når du
Side: 10
NORSK 104 ser at skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjente vernebriller og godkjent støvmaske når prosedyren utføres. NEDRE BESKYTTELSE Nedre beskyttelse skal alltid rotere og lukke godt fra helt åpen til helt lukket posisjon. Kontroller alltid at den fungerer korrekt før saging, ved å åpne beskyttelsen helt og la den lukke seg. Dersom beskyttelsen ikke lukker helt eller lukker langsomt, trengs det rengjøring eller service. Ikke bruk sagen før den fungerer korrekt. For å rengjøre beskyttelsen, bruk tørr luft eller en myk børste for å fjerne ansamling av sagflis eller rester fra sporet for beskyttelsen og fra området rundt beskyttelsens fjær. Dersom dette ikke løser problemet er det nødvendig med service på et autorisert servicesenter. ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Blad Et sløvt blad vil føre til ineffektiv saging, vil overbelaste sagmotoren, føre til mye splinter og kan øke faren for tilbakeslag. Skift ut blad når det ikke lenger er lett å skyve sagen gjennom materialet, når motoren belastes hardt eller dersom det utvikles mye varme fra bladet. Det er en god vane å ha ekstra blad tilgjengelig, slik at du alltid har et skarpt blad lett tilgjengelig. Sløve blad kan slipes i de fleste områder. Herdede gummi/rester på bladet kan fjernes med white-spirit, rødsprit, ovnrens eller lignende. Anti- stikk belagte blad kan brukes der det forekommer mye avleiringer på bladet, så som trykkbehandlet eller ferskt treverk. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. IKKE BRUK TILBEHØR FOR VANNTILFØRSEL MED DENNE SAGEN. HARDMETALLBLAD SKAL INSPISERES VISUELT FØR BRUK. SKIFT UT DERSOM SKADET.Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com.
Side: 11
NORSK 105 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWE560 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE560. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE560 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE560

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWE560 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DWE560
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk